Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll fra og innkalling til møte /14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling 3/14 Årsmelding 2013 for Akershus eldreråd Referatsaker 1/14 Eventuelt

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg Hovedutvalg for plan, næring og miljø Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for samferdsel Administrasjonsutvalget /14 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/14 Eldrerådet Styringsdokument for mangfold sluttbehandling Innstilling Styringsdokument for mangfold vedtas Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse fattet følgende vedtak: Det utarbeides et styringsdokument for Akershus fylkeskommunes arbeid med mangfold og inkludering. Dette legges frem for politisk behandling innen utgangen av Det har siden dette vedtaket ble fattet vært gjennomført et omfattende tverrsektorielt administrativt arbeid hvor alle fagavdelinger har levert innhold til styringsdokumentet på sitt fagområde. Styringsdokumentet har også vært gjenstand for drøfting i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse sitt møte Innspill fra hovedutvalget og fra alle fagavdelinger er innarbeidet i det dokumentet som nå følger vedlagt som et forslag til Styringsdokument for mangfold

7 Dokumentet er også et svar på utfordringene skissert i Regional Planstrategi , hvor utviklingen av det inkluderende samfunn er prioritert: Akershus er et flerkulturelt samfunn og stadig flere innbyggere er bærere av ulike kulturer. En utfordring er å fremme inkludering. Sameksistens av flere kulturer medfører utfordringer og muligheter innenfor de fleste politikkområder, offentlige tjenester, skoler og sosiale rom. Arbeid på tvers av sektorer er en viktig forutsetning for å lykkes med mangfold og inkludering. Mange innvandrere velger å bo i hovedstadsområdet. Det innebærer at flere kulturer former samfunnsutviklingen. Nye kulturer med ulike livsmønster skaper endrede behov for tjenester, bolig og krav til urban samfunnsutvikling. Å øke innvandrernes deltakelse i utdanningsløpet, arbeidslivet og organisasjonslivet vil være viktig for å sikre inkludering og et mangfoldig samfunnsliv. Befolkningsveksten i Akershus har i de siste årene vært høy, og innbyggertallet i Akershus har blitt mer enn tredoblet fra 1951 til Akershus vokser kraftig og kan komme til å øke med ytterligere cirka innbyggere til Innvandrerbefolkningen utgjør en stor gruppe i fylket, og Akershus blir mer og mer et multikulturelt samfunn. Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet i 2012 en regional framskrivning av antall innvandrere Da estimerte man en økning av andel innvandrere eller barn av innvandrere fra 15 prosent i 2012 til 28 prosent i 2040, med opp til 40 prosent i enkelte kommuner på Nedre Romerike. Med mange nye innbyggere med innvandrerbakgrunn ønsker fylkeskommunen å ta beviste grep for å tilrettelegge for inkludering og mangfold i lokalsamfunnene. Styringsdokumentet avklarer fylkeskommunens satsingsområder for dette arbeidet i perioden Styringsdokumentet er først og fremst et internt styrings- og arbeidsdokument for Akershus fylkeskommune og har som formål å: Avklare og definere fylkeskommunens mål og satsingsområder for arbeidet med å fremme et inkluderende samfunn Følge opp nasjonale mål for arbeidet med mangfold og inkludering Styringsdokument for mangfold er basert på et arbeid i alle avdelinger i sentraladministrasjonen. Ressursgruppen bestående av representanter fra avdelingene har, i samarbeid med interne og eksterne ressurspersoner, identifisert prioriteringer og tiltak i styringsdokumentet basert på: - Fylkeskommunale målsettinger - Nasjonale mål for inkludering - Kunnskap om situasjonen i Akershus - Lovverk fylkeskommunen er underlagt - Kunnskap om utfordringer på de respektive avdelingers fagfelt Når styringsdokumentet er politisk behandlet vil det arbeides videre med dokumentets layout, og det ferdige produktet vil distribueres til fylkespolitikere, kommuner og aktuelle organisasjoner. Fylkesrådmannens anbefalinger Styringsdokument for mangfold i Akershus vedtas. Styringsdokumentets føringer om prioriteringer, satsningsområder og tiltak er viktige for det videre arbeidet med å utvikle det inkluderende samfunn i Akershus, og fylkesrådmannen anbefaler at disse legges til grunn for arbeidet på feltet fremover.

8 Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Silje Eikemo Sande Vedlegg: Styringsdokument for mangfold

9 STYRINGSDOKUMENT for mangfold Forslag til politisk behandling 1

10

11 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Styringsdokumentets formål Visjon for fylkeskommunens arbeid med mangfold og inkludering Avgrensing og begrepsbruk Pågående arbeid med mangfold i Akershus fylkeskommune Rammer og lovverk Den fylkeskommunale rollen Lovverk og rammer med relevans for fylkeskommunens arbeid med mangfold og inkludering Nasjonale mål for mangfold og inkludering Fakta om innvandring Antall og andel innvandrere i Akershus Mangfold i nasjonaliteter Flyktninger i Akershus Om arbeidsinnvandring Innvandrere fra land utenfor EØS/EFTA området Prioriterte satsingsområder for fylkeskommunen på mangfoldsområdet Planlegging for mangfold Målsetting Bakgrunn Utfordringer Akershus fylkeskommunes arbeid med planlegging Tiltak Fylkeskommunen som arbeidsgiver Målsetting Bakgrunn Utfordringer Fylkeskommunens arbeid med rekruttering og ikke-diskriminering Tiltak Videregående opplæring Målsetting Bakgrunn Utfordringer Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

12 4.3.4 Fylkeskommunens arbeid med minoritetsspråklige Tiltak Kultur og frivillighet Målsetting Bakgrunn Utfordringer Akershus fylkeskommunes arbeid med kultur og frivillighet Tiltak Næringsutvikling Målsetting Bakgrunn Fylkeskommunens satsing på entreprenørskap, nyetableringer og tilrettelegging for bedriftsutvikling Tiltak Oppsummering Relevante lenker Relevant lovverk Fylkeskommunale planer Strategidokumenter Stortingsmeldinger NOU Ressursorganisasjoner Nettsider Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

13 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Befolkningsveksten i Akershus har i de siste årene vært høy, og innbyggertallet i Akershus har blitt mer enn tredoblet fra 1951 til Akershus vokser kraftig og kan komme til å øke med ytterligere cirka innbyggere til Innvandrerbefolkningen utgjør en stor gruppe i fylket, og Akershus blir mer og mer et multikulturelt samfunn. Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet i 2012 en regional framskrivning av antall innvandrere Da estimerte man en økning av andel innvandrere eller barn av innvandrere fra 15 prosent i 2012 til 28 prosent i 2040, med opp til 40 prosent i enkelte kommuner på Nedre Romerike. I Regional planstrategi for er en av de viktigste utfordringene skissert som: «et inkluderende samfunn: Akershus er et flerkulturelt samfunn og stadig flere innbyggere er bærere av ulike kulturer. En utfordring er å fremme inkludering. Sameksistens av flere kulturer medfører utfordringer og muligheter innenfor de fleste politikkområder, offentlige tjenester, skoler og sosiale rom. Arbeid på tvers av sektorer er en viktig forutsetning for å lykkes med mangfold og inkludering. Mange innvandrere velger å bo i hovedstadsområdet. Det innebærer at flere kulturer former samfunnsutviklingen. Nye kulturer med ulike livsmønster skaper endrede behov for tjenester, bolig og krav til urban samfunnsutvikling. Å øke innvandrernes deltakelse i utdanningsløpet, arbeidslivet og organisasjonslivet vil være viktig for å sikre inkludering og et mangfoldig samfunnsliv. For å skape gode lokalsamfunn er det særlig viktig å ivareta nærområdene der folk bor og arbeider, og hvor barn vokser opp. Et velutviklet kultur- og aktivitetstilbud og gode møtesteder kan bidra til å skape gode og attraktive byer og tettsteder. Organisasjons- og kulturlivet kan spille en viktig rolle for å styrke sosiale nettverk. Attraktive og tilgjengelige møtesteder for mennesker i alle aldersgrupper bør videreutvikles. Spesielt er det en utfordring å etablere gode møtesteder der ulike generasjoner og ulike samfunnslag kan treffes. 1 Med mange nye innbyggere med innvandrerbakgrunn ønsker fylkeskommunen å ta beviste grep for å tilrettelegge for inkludering og mangfold i lokalsamfunnene. Styringsdokumentet avklarer fylkeskommunens satsingsområder for dette arbeidet i perioden Regional planstrategi , side 8 Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

14 1.2 Styringsdokumentets formål Styringsdokument for mangfold er et internt styringsdokument for Akershus fylkeskommune og har som formål å: avklare og definere fylkeskommunens mål og satsingsområder for arbeidet med å fremme et inkluderende samfunn følge opp nasjonale mål for arbeidet med mangfold og inkludering 1.3 Visjon for fylkeskommunens arbeid med mangfold og inkludering Akershus fylkeskommune skal i perioden arbeide med å skape det inkluderende samfunn, hvor den økende innvandrerbefolkningen i Akershus deltar. Dette skal gjøres gjennom: å utvikle intern kompetanse på mangfold og bruke den regionale utviklerrollen til å støtte kommuner, organisasjoner og samarbeidspartnere i deres arbeid med mangfold At mangfold og integrering er innsatsområder i fylkeskommunens tjenesteyting. 1.4 Avgrensing og begrepsbruk Styringsdokument for mangfold behandler utfordringen som skissert i innledningen: et inkluderende samfunn. Regional planstrategi definerer dette som en av seks hovedutfordringer fordi fylket har et stort tilfang av innvandrere og Akershus er et flerkulturelt samfunn og stadig flere innbyggere er bærere av ulike kulturer 2. For å kunne imøtekomme utfordringene skissert i Regional planstrategi begrenses Styringsdokumentet til et fokus på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i henhold til SSBs definisjon: Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet. Innvandrere: Bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. For utdanningsfeltet er gruppen kalt språklige minoriteter 3 og er karakterisert ved hvorvidt de kan tilbys opplæring på norsk eller ikke. Mangfold kan i noen tilfeller brukes i en utvidet betydning, herunder likestilling mellom kjønnene, funksjonshemmede, eldre, seksuell legning og nasjonale minoriteter. Flere fagfelt i fylkeskommunen arbeider med et utvidet mangfoldsbegrep, vi kan nevne planlegging, by- og tettstedsutvikling og fylkeskommunen som arbeidsgiver. Når det utvidede mangfoldsbegrep brukes vil det komme klart frem i dette dokumentet. Det er likevel relevansen for innvandrere og det inkluderende samfunn som vil være begrunnelsen og fokuset når disse fagfeltene drøftes i dette styringsdokumentet. 2 Regional planstrategi for Akershus Språklige minoriteter etter SSBs definisjon er alle innvandrere minus dansker, svensker og innvandrere med engelsk som morsmål. Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

15 1.5 Pågående arbeid med mangfold i Akershus fylkeskommune Fylkeskommunen deltar i en rekke europeiske organisasjoner og prosjekter for å øke forståelsen for ulike europeiske kulturer både i egen organisasjon og blant eksterne aktører som deltar på disse arenaene. Fylkeskommunen har igangsatt et arbeid med å utvikle en strategi for arbeidsgiveransvaret i forhold til mangfoldsperspektivet. Som arbeidsgiver skal fylkeskommunen arbeide aktivt for å ta i bruk de mulighetene mangfold gir, og jobbe målrettet for å unngå diskriminering i rekrutteringsprosesser og på jobben. Fylkeskommunen har allerede et godt utviklet arbeid med minoritetsspråklige i avdeling for videregående opplæring. Her finnes ressurser og kompetanse på området, samt at videregående skoler er en viktig arena for flere fagfelt i arbeidet med mangfold. Akershus fylkeskommune forvalter Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling Statsbudsjettet, kapittel 821, post 71. Midlene på ordningen fordeles til både drift og tiltak. Tannhelsetjenesten i Akershus ble i 2012 hedret med en pris for sitt tannhelseforebyggende arbeid blant innvandrere. Prosjektet TaFo har gitt gode resultater og nådde 800 personer fra 58 land i 2011 og 2012 Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

16 2. Rammer og lovverk 2.1 Den fylkeskommunale rollen Akershus fylkeskommunene har en rolle både som samfunnsutvikler, tjenesteyter og arbeidsgiver. Samfunnsutviklerrollen innebærer at fylkeskommunen skal synliggjøre og inkluderer alle grupper. Det innebærer at fylkeskommunen sprer kunnskap og informasjon og er inkluderende i egne prosesser ved å tilrettelegge for at alle grupper får muligheten til å delta i det sosiale og kulturelle fellesskapet. Som tjenesteyter skal fylkeskommunen tilby likeverdige tjenester til alle innbyggere. Et likeverdig tjenestetilbud innebærer at alle skal ha tilgang til tjenestene, at kvaliteten på tjenestene skal være god for alle og at tjenestene skal søke å avhjelpe behovet den enkelte har Lovverk og rammer med relevans for fylkeskommunens arbeid med mangfold og inkludering Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses. d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekstog levekår i alle deler av landet. f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. 5 1 Medvirkning Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessene. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Bestemmelsen innebærer en plikt for planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den ønskede medvirkning. 4 Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

17 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) 5 Likestillingsloven 1 a, diskrimineringsloven 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 3 pålegger statlige virksomheter en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver. Disse pliktene gjelder kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet, religion mv. Aktivitets- og rapporteringsplikten ble innført 1. januar En evaluering av norske virksomheters oppfølging av aktivitets- og rapporteringsplikten viser at kun 7 prosent av virksomhetene oppgir at de har tilpasset seg denne og at de arbeider planmessig med etnisk likestilling. Slik kan kun 7 prosent av virksomhetene sies å følge loven. Det er et økende etnisk mangfold i norsk arbeidsliv, spesielt fra nye EU-land, med store ulikheter i yrkesdeltakelse etter landbakgrunn. Norsk arbeidsliv er karakterisert av sterk etnisk segregering, både i typer av yrker og i stillingshierarkiet, og i lønns- og arbeidsvilkår. Utfordringen mht. å oppnå etnisk likestilling er knyttet til både å øke sysselsettingen og til å utjevne lønn- og arbeidsvilkår mellom ulike grupper av arbeidstakere. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 6. I kapittel 3.1 i Opplæringslova omtales minoritetsspråklige unge/voksne i alderen år og som er over grunnskolealder. De har ikke rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 2-1. Disse unge/voksne kan ha rett til videregående opplæring etter opplæringslovas kapittel 3, ungdomsretten. grunnskoleopplæring etter opplæringslovas 4A-1, eventuelt 4A 2. En viktig intensjon i norsk skole er å gi alle elever, uavhengig av deres forutsetninger, evner og sosial bakgrunn, like muligheter gjennom et likeverdig opplæringstilbud. Forskning viser at ca. halvparten av de minoritetsspråklige gjør det bra og ofte mye bedre enn norske ungdommer, men den andre halvparten som gjør det dårlig gjør det mye dårligere enn norske ungdommer. Det er derfor gode samfunnsøkonomiske grunner til å forsterke innsatsen for denne gruppen. Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) 7 Kulturlova slår fast at stat, fylkeskommune og kommune har ansvar for å legge til rette for kulturvirksomhet over hele landet. Det er et mål i Akershus fylkeskommune at Akershus skal ha et mangfoldig kultur-, idrett- og friluftsliv med bred deltakelse. Samtidig er det en nasjonal målsetting for regjeringen at det norske kulturlivet skal ha fokus på frihet, mangfold og kvalitet. Videre påpeker regjeringen at i et kontrastrikt og mangfoldig samfunn må kulturpolitikken legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Norge er preget av et kulturelt og kunstnerisk mangfold. Offentlig finansierte kulturtilbud skal rette seg mot alle. Det er nødvendig å gjøre kunst- og kulturlivet mer demokratisk både for aktører og publikum. Ingen skal ekskluderes fra deltakelse i eller tilgjengelighet til kunst- og kulturtilbud på grunn av kjønn, alder, etnisitet, legning, ulike grader av funksjonsdyktighet, religiøs eller kulturell tilhørighet Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

18 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 Arbeidet med å bygge ned barrierer for innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn må sees i sammenheng med fylkeskommunens arbeid med folkehelse. Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011 og trådde i kraft fra 1. januar Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Fylkeskommunen innarbeidet folkehelseloven i sine strategidokumenter: I følge Regional planstrategi skal folkehelseperspektivet inngå i all regional planlegging. Ifølge Akershus fylkeskommunes folkehelsestrategi skal fylkeskommunen tenke «folkehelse i alt vi gjør» Arbeidet med mangfold er tett knyttet opp til arbeidet med folkehelse. Folkehelsemeldingen 9 påpeker at kun 67 prosent av innvandrere oppgir å ha god eller svært god helse i forhold til 86 prosent av norskfødte. Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre vil derfor være en viktig målgruppe for folkehelsearbeidet. Lov om folkebibliotek (bibliotekloven) 10 Folkebibliotekene har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Bibliotekloven sier videre at: folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 2.3 Nasjonale mål for mangfold og inkludering Fylkeskommunens satsningsområder og mål skal ha regional tilnærming, og følge opp de nasjonale målene på området. Stortinget legger i stortingsmelding nr. 6/2013: «En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap» føringene for arbeidet med inkludering og integrering på nasjonalt nivå. Det er 17 nasjonale mål for integreringsarbeidet. Åtte av disse er av relevans for det fylkeskommunale arbeidet med mangfold: 1. En skal tilstrebe at innvandrere og deres etterkommere i økende grad får tilknytning til arbeidsmarkedet, betinget av forholdene i arbeidsmarkedet. 2. Andelen innvandrere med vedvarende lavinntekt skal reduseres ned mot nivået for befolkningen generelt. 3. Helseforskjellene mellom etniske minoriteter og befolkningen ellers skal reduseres. 4. Andelen personer med innvandrerbakgrunn og stemmerett som deltar ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg skal tilsvare valgoppslutningen samlet i befolkningen Stortingsmelding 34/ , Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar 10 Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

19 5. Deltakelsen og andelen aktive utøvere med innvandrerbakgrunn skal økes innenfor kultur- og mediesektoren. 6. Andelen norskfødte innvandrere som fullfører videregående opplæring skal tilsvare andelen for befolkningen totalt. 7. Andelen som fullfører videregående opplæring blant innvandrere som kom til landet i ungdomsskole- eller videregående alder, skal øke. 8. Andelen ansatte i grunnskolen og videregående opplæring med innvandrerbakgrunn skal øke. Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

20 3. Fakta om innvandring Befolkningen i Oslo og Akershus har i mange år økt mer enn landsgjennomsnittet. I 2012 økte befolkningen i Akershus med personer. Innvandringen fra utlandet betyr mest for befolkningsutviklingen i alle delregioner i Akershus (4 710 personer). Innenlands flytting bidro i 2012 litt mer (2 988 personer) til befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet (2 447 personer). Tabell 1: Vekstkomponenter i befolkningsutvikling 2012 i Norge, Akershus og Oslo. Kilde: SSB I juni 2012 publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) befolkningsframskrivinger fram mot år Det lages flere alternativer med ulike forutsetninger som gjelder innvandring, økonomisk vekst, innenlands flytting, levealder og fruktbarhet. Middelalternativet viser f.eks. at befolkningstallet totalt i Akershus kan øke med omtrent (fra 2012) fram mot år Tabell 2: Befolkningsframskrivinger frem mot 2040 Kilde: SSB 3.1 Antall og andel innvandrere i Akershus Per var det folkeregistrert innvandrere i Akershus, og innvandrere i Oslo. Innvandrerandelen var 16 prosent i Akershus, og 30 prosent i Oslo. I Norge er innvandrerandelen 14 prosent. Av landets kommuner har Oslo flest innvandrere, både relativt og absolutt. Ser man bort i fra Oslo, er det Drammen og Lørenskog som har høyest innvandrerandel (henholdsvis 25 prosent og 23 prosent). I Akershus er innvandrerandelen høyest i Lørenskog (23 prosent), Skedsmo (22 prosent) og Rælingen (19 prosent). Disse kommunene har den høyeste andelen med innvandrere som kom tidlig til Norge fra Pakistan og Vietnam. Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

21 Det er tendenser til at innvandrere i Akershus bosetter seg i kommuner som har en større andel med samme landbakgrunn. SSB forventer også at de kommunene som i dag har den høyeste andelen innvandrere også vil ha den største veksten framover i tid. Generelt sett er innvandrere i Akershus bedre integrert i arbeidsmarkedet og etablert som familie enn innvandrere ellers i landet. (Det vises for øvrig til Akershusstatistikk 1/2012 Folketall og demografi og Akershusstatistikk 1/2013 Tall og fakta om Akershus). Andelen innvandrere i befolkningen er lavest på Øvre Romerike sammenlignet med de andre delregionene. I antall er det flest innvandrere i Bærum og Asker, men i andel flest på Nedre Romerike. SSB beregnet i 2011 at Akershus kan forvente en økning i innvandrerandelen i befolkningen (utifra ulike alternativer for befolkningsvekst) på fra 24,2 til 34,7 prosent fram mot år I Akershus er det særlig kommunene på Nedre Romerike (Lørenskog, Skedsmo, og Rælingen) som kunne forvente den største økning i antall innvandrere. 3.2 Mangfold i nasjonaliteter Det er i dag et stort mangfold av ulike nasjonaliteter som er bosatt i Akershus. De fleste akershuskommunene har over 100 ulike nasjonaliteter, mens for eks. Bærum hadde pr ulike nasjonaliteter folkeregistret som bosatt i kommunen. For mange nasjonaliteter er det kun snakk om noen få personer. Tabellen under viser at de store innvandrergruppene har landbakgrunn fra Polen, Sverige og Pakistan. Tabell 3: Innvandrergrupper etter landbakgrunn med mer enn 2000 personer i Akershus per 2013 Antall personer Endring Landbakgrunn Antall Antall Prosent Polen ,0 Sverige ,0 Pakistan ,2 Iran ,9 Litauen ,1 Vietnam ,5 Danmark ,8 Irak ,4 Tyskland ,4 Filippinene ,3 Sri Lanka ,2 Storbritannia ,8 Afghanistan ,4 Somalia ,3 Russland ,2 Kilde: SSB, spesialbestilling fra Akershus fylkeskommune Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

22 3.3 Flyktninger i Akershus Det går et hovedskille mellom innvandrere med flykningbakgrunn, innvandrere fra EU og innvandrere fra et land som ikke omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØSborgere). Fram til 2006 var familiegjenforening hyppigste innvandringsgrunn, i dag er det arbeid. I dag kommer det flest asylsøkere til Norge fra Eritrea, Somalia og Afghanistan. I Akershus har vi flest bosatte med flykningbakgrunn fra Iran, Irak og Sri Lanka, dernest Afghanistan og Somalia, men få fra Eritrea. Andelen innvandrere med flykningbakgrunn utgjør ca. 23 prosent av alle innvandrere i Akershus, mot 30 prosent av alle innvandrere i landet totalt. Flyktninger er generelt dårligere integrert i arbeidsmarkedet enn andre innvandrergrupper. Kommuner mottar tilskudd for bosetting av flyktninger. Ved eventuell sekundærflytting, flytter flykninger i størst grad til byer og tettsteder hvor det bor flere med samme landbakgrunn. 3.4 Om arbeidsinnvandring Innvandrere fra EU-området kommer i hovedsak for å arbeide. Flest kommer nå fra Polen, Sverige og Litauen. De fleste fra Polen og Litauen er menn (over 65 prosent), mens kjønnsfordelingen blant svensker er mer jevn med kun en liten overvekt av kvinner. De fleste er i aldersgruppen år. Arbeidsinnvandrere fra Norden og EU er den største gruppen innvandrere både i Norge og Akershus, men Akershus har en større andel arbeidsinnvandrere enn landet ellers. De er svært mobile og flytter til kommuner og regioner hvor arbeidsmarkedet er best, det vil si Oslo og Akershus samt Rogaland og Hordaland. Innvandrere fra nordiske land er like godt integrert i arbeidsmarkedet som den norske befolkningen ellers. 3.5 Innvandrere fra land utenfor EØS/EFTA området Innvandrere fra land utenfor EØS/EFTA området kommer i hovedsak for å studere eller som aupair, men noen rekrutteres også av arbeidsgiver for å dekke kompetansebehov. I gruppen av innvandrere fra disse landene kommer de aller fleste fra Filippinene (fire ganger flere enn nest største gruppe). Nesten alle filippinere får oppholdstillatelse som Aupair, og nesten alle av de som kommer til Norge blir i Oslo og Akershus, flest i Bærum. De fleste studentene kommer til Norge fra Kina og USA, og de fleste arbeidstillatelser fra land utenfor EØS/EFTA området til Norge gjelder søkere fra India. I Asker ser vi at indere nå er den 10 største landgruppen i kommunen, noe som kan ha sammenheng med at kommunen har mange vekstbedrifter med mangel på fagfolk innen ingeniørfag og it. Tilsvarende har Ås en stor andel bosatte kinesere, som med stor sannsynlighet enten er studenter eller forskere på Universitetet i Ås. Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

23 4. Prioriterte satsingsområder for fylkeskommunen på mangfoldsområdet 4.1 Planlegging for mangfold Målsetting Å bidra til at innvandrere deltar og får innflytelse i planlegging av et inkluderende samfunn og får innflytelse i relevante regionale planprosesser Å øke kompetanse om mangfold og inkludering for politikere og administrasjon i forbindelse med by og tettstedsutvikling/ planlegging Å tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsutveksling i og mellom kommuner Bakgrunn For å skape et mer inkluderende samfunn er planlegging og utvikling av by- og tettsteder et sentralt element. Plan og bygningsloven legger stor vekt på medvirkning i planprosesser. Distriktssenteret har i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet igangsatt et arbeid for å bevisstgjøre fylkeskommuner på deres ansvar for inkludering av mangfoldsperspektivet i planlegging. Fylkeskommunenes tjenester og planarbeid bidrar til å realisere mulighetene innvandringen som ressurs gir i akershuskommunene. Flere aktører bidrar sammen for å legge til rette for en god byog tettstedsutvikling. Kommuner i Akershus arbeider videre med mål og prioriteringer slik at man får nytte av den tilflyttende kompetansen og ressursene på best mulig måte. Fylkeskommunen bidrar også med nødvendig kunnskapsgrunnlag bl.a. om innvandringens betydning for folketilveksten i Akershus. Fylkeskommunen skal i planarbeidet: Bidra til å bygge ned barrierer for deltakelse og medvirkning for å øke innvandrernes forutsetning for å påvirke samfunnet og egne livsbetingelser Bidra til økt kunnskap om medvirkningsprosesser og deltakelsesformer som ivaretar ulike målgruppers stemmer i samfunnet Ivareta det lovbestemte veiledningsansvaret etter plan- og bygningsloven ovenfor kommunene. Bidra til å sikre at alle uansett alder, etnisitet og mobilitet får tilgang til sosiale torg og møteplasser i byer og tettsteder som er inviterende, trygge og inkluderende Formidle ny kunnskap og erfaringer Styringsdokument for mangfold i Akershus fylkeskommune

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer