D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T"

Transkript

1 FØRDE KOMMUNE D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T K o n f e r a n s e 3. o g 4. j u l i R i c a S u n n f j o r d H o t e l l, F ø r d e eko

2 Bli inspirert motivert i arbeidet med det kulturelle mangfaldet Mangfaldsåret Målet er å få fleire menneske med ulik bakgrunn, erfaringar kunnskap til å delta i kulturlivet, skape nye nettverk møteplassar, medverke til dial deltaking, auke medvitet om kor viktig eit aktivt inkluderande mangfaldsarbeid er for det norske kulturlivet. EU Unesco har peika ut 2008 som Year of intercultural Dialue. Noko for deg? I tillegg til eit fagleg kulturellt godt innhald, får du høve til å kome i kontakt med andre i same situasjon, møte ulike fagfolk skaffe deg eit oversyn over ulike aktørar tilbod. Fullstendig konferanseprram vert lagt ut på Sn Fjordane fylkeskommune si heimeside i løpet av mai under Kultur på

3 D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T Eit godt variert prram Hit kjem Sharam Alghasi med føredraget Mellom moskeen vinhuset - tilhørighet, arbeid deltagelse i det nye Norge, koordinator for Mangfaldsåret Bente Guro Møller. Vil du høyre Åse Kleveland eller Ole Hamre sine meiningar om det kulturelle mangfaldet, eller er du nysgjerrig på kvifor Ola Nordmann er så vanskeleg å bli kjend med endå vanskelegare å bli venn med? Er du oppteken av arbeidslivsutfordringar generelt eller meir oppteken av gode innspel på kommunikasjon samarbeid i den fleirkulturelle bedrifta? Loveleen Rihel Brenna fylkesdirektør for NAV Tore Thorsnes kjem. Lokale aktørar frå kultur- arbeidsliv kjem så. I tillegg kan du få oppleve 330 artistar frå 40 land på Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Det blir to unike konferansedagar! Sett av dagane juli bli med du! Prramkomité Georg Arnestad, Høgskulen i Sn Fjordane, Hilde Bjørkum, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Håkon Fimland, Førde kommune, Ingebjørg Erikstad Anita Solbakken, Sn Fjordane fylkeskommune. Ein konferanse for - deg som kjem i kontakt med folk med ein annan kulturbakgrunn. Dette kan vere på arbeidsplassen, i nabolaget, i skule/barnehage eller i fritidsaktivitetar. - tilsette i offentleg/privat sektor vil finne tema som kjem til nytte i å bli ein betre kollega. - politikarar som ønskjer å bli betre rusta til å ta avgjerder. - representantar frå kultur fritidsliv lokalsamfunn generelt som er på jakt etter nye idear inspirasjon i arbeidet med det kulturelle mangfaldet. Bakgrunn for konferansen Mangfaldsåret 2008 er starten på eit langsiktig arbeid for å auke mangfaldet i kulturlivet er forankra i St.meld. nr. 17 ( ) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfald.

4 P R O G R A M - D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T TORSDAG 3. JULI Kl 12:30 Lunsj registrering Kl 13:30 Musikalsk innslag Velkomen v/fylkesordførar Nils R Sandal Opning v/kultur kyrkjeminister Trond Giske Kl 13:45 Dilemma utfordringar i interkulturell dial i Norge v/bente Guro Møller Kl 14:15 Arbeidslivet den nye innvandringa: Klarar Sn Fjordane å takle utfordringane? v/tore Thorsnes Kl 14:45 Pause Kl 15:15 Kommunikasjon samarbeid på tvers av kulturer - den flerkulturelle bedriften. v/loveleen Rihel Brenna Kl 15:45 Korleis rustar arbeidslivet seg til den fleirkulturelle kvardagen? Kommentarar frå arbeidsgjevarsida representert v/bente Nesse arbeidstakarsida v/rita Tonning Kl 16:05 Pause Kl 16:30 Mellom moskeen vinhuset - tilhørighet, arbeid deltagelse i det nye Norge v/sharam Alghasi Kl 17:05 Dial i praksis. Presentasjon av årets talentmusikarar - frå Palestina, Egypt Noreg Kl 17:20 Prram slutt Kl 18:00 Middag Rica Sunnfjord Hotell Kl 20:00 Opningskonsert The Gypsy Queens & Kings, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i Førdehuset. FREDAG 4. JULI Ordstyrar: Hans Jakob Reite Kl 09:00 Musikalsk innslag Kl 09:10 Det enfoldige mangfold v/ole Hamre Kl 09:25 Dial i praksis Førstereisgutar -jenter. Døme på effektar v/rer Kløvtveit Kl 10:05 Pause Det globale lokalsamfunnet - ei utfordring? Døme frå eit lokalsamfunn v/arve Helle Når tradisjonar møtest. Døme frå museumssektoren v/gunnhild Systad Kl 10:25 Musikalsk mangfold gjennom 20 år-erfaringer utfordringer v/åse Kleveland Kl 10:45 Hvorfor synes så mange innvandrere at Ola Nordmann er så vanskelig å bli kjent med, enda vanskeligere å bli venn med? v/yngve Carlsson Kl 11:30 Dial debatt v/ordstyrar i samspel med Georg Arnestad Eli-Grete Høyvik Kl 12:00 Lunsj Konferansen er slutt, men Førde Internasjonale Folkemusikkfestival held fram! Ordstyrar: Hans Jakob Reite

5 F O R E D R A G S H A L D A R A N E Nils R. Sandal - fylkesordførar i Sn Fjordane. Bente Guro Møller - nasjonal koordinator for Mangfaldsåret Med arbeidsbakgrunn frå vidaregåande skule med minoritetsspråklege elevar, tok Møller i 1990 initiativ til å etablere Internasjonalt kultursenter museum (IKM). I 2001 fekk Møller Oslo kommunes kulturpris for engasjementet sitt innan det fleirkulturelle feltet. Hans Jakob Reite - driv firmaet Skråblikk - Hans Jakob Reite på kulturoppdrag. I tillegg er han engasjert i næringsutvikling har m.a. jobba med organisasjons- info. arbeid i landbrukssektoren som informasjonssjef ved Sn Fjordane Teater. Han er sentral i Førderevyen, er politisk aktiv har eigen prrampost på NRK Sn Fjordane. Tore Thornes - NAV-direktør i Sn Fjordane. I mangfaldsåret er ungdom minoritetsspråklege hovudsatstingsområde for NAV Sn Fjordane. Loveleen Rihel Brenna - foredrag- kurshaldar om fleirkulturelle spørsmål gjennom firmaet sitt Loveleen s konsulentfirma AS. Ho har m.a. gitt ut boka Mulighetenes barn - å vokse opp mellom to kulturer, Rihel Brenna har motteke fleire prisar for sitt brubyggings- opplysningsarbeid, er leiar for Foreldreutvalet for grunnskulen. Bente Nesse - har sidan 2004 vore personaldirektør ved bedrifta Havyard Leirvik. På 1980-talet var ho hovudtillitsvald i Hydro Høyanger, ei bedrift der ho seinare har hatt roller både som samfunnskontakt med kompetansehevingstiltak.

6 Rita Tonning - leiar av LO Førde omland. Ho er utdanna barnevernspedag, har jobba i Fellesorganisasjonen i om lag 7 år. Tonning er spesielt oppteken av likestilling, likeløn, kompetanse, solidaritet kvinner i offentleg sektor. Sharam Alghasi - doktorgradsstipendiat ved CUL- COM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge). Kulturelle førestillingar, identitet inkludering-/ekskluderingsmekanismer er sentrale tema i forskinga hans, som omhandlar norskiranarar deira måtar å forholde seg til media på. Ole Hamre - musikar (Fliflet/ Hamre med meir) komponist. Han er initiativtakar musikalsk leiar for Fargespel, kunstnarisk leiar for Festspillene i Bergen sitt uteprram, OiOi-festivalen, samt kunstnarisk leiar for Bergen Filharmoniske Orkesters mangfaldsprosjekt Hamre er tildelt Vossajazzprisen Hordaland fylkes kulturpris. Rer Kløvtveit - rådgjevar i Sn Fjordane fylkeskommune, jobbar m.a. med internasjonal ungdomsutveksling. Unge frå fylket vert stimulerte til å reise ut, parallelt med at unge frå andre stader i Europa elles i verda vert inviterte til å bu kortare eller lengre tid her i fylket. Arve Helle - ordførar i Fjaler kommune tidl. leiar i Fjaler AP. Helle har hatt ulike tillitsverv innan idretten, har vore tilsett i Sn Fjordane fotballkrets. I var han politisk rådgjevar i Fiskeridepartementet. Gunnhild Systad - har frå 1995 vore direktør på Sunnfjord Museum i Førde. Systad er magister i folkloristikk har arbeidd mykje med immaterielle kulturuttrykk. Ho var frå 1981 tilsett som fylkeskonservator i Sn Fjordane fylkeskommune.

7 Kultur- kyrkjeminister Trond Giske opnar konferansen 3.juli Åse Kleveland - direktør for Rikskonsertane. Som utøvande artist hadde ho ei internasjonal karriere innan visesong populærmusikk. Kleveland har vore medlem av ei rekke utval styrer i kultursektoren, var statsråd frå 1990 til Ho har så vore direktør for Svensk Filminstitutt. Yngve Carlsson - sosiol seniorrådgjevar i KS. Han var midt på 1980-talet landets første nærmiljøkonsulent ( i Drammen). Frå 1987 til 2006 var han forskar ved Norsk institutt for by- regionforsking. Han har gjennomført fleire studiar av møte mellom majoritets minoritetsbefolkning i norske lokalsamfunn. Georg Arnestad - FoU-leiar kulturforskar på Høgskulen i Sn Fjordane. Siviløkonomen Arnestad er dessutan ein aktiv skribent, foredragshaldar, avisspaltist meiningsytrar. Arnestad har sidan Lidvin Osland sin direktørperiode vore knytt til fouseksjonen i Norsk kulturråd som forskar rådgjevar. Eli-Grete Høyvik - styreleiar for Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Ho er samfunnsplanleggar, har m.a. arbeidd som næringssjef, fylkesplanleggar som fagleg ansvarleg for studiet På skattejakt i Bygde- Noreg. Ho har vore prosjektleiar i Balestrand- Akademiet. I dag driv Høyvik konsulentfirmaet Interplan. Mangfoldsåret 2008 Regjeringen satser sterkt på å styrke det kulturelle mangfoldet i kulturpolitikken. Flere tusen planlagte aktiviteter prosjekter bærer løfter om at Mangfoldsåret 2008 vil sette varige spor i norsk kulturliv. Dette sa kulturminister Trond Giske i ei pressemelding 3. desember 2007.

8 Konferanseavgift kr 1500,- inkluderer lunsj kaffipausar juli, middag 3. juli med konsert (opningskonsert Førde Internasjonale folkemusikkfestival). Det er avgrensa tal plassar (100 stk). 1. Bindande påmelding til eller til kulturavdelinga i Sn Fjordane fylkeskommune tlf Påmelding skal innehalde; namn, adr., institusjon, e-postadresse telefonnr, samt om du ønskjer overnatting eller ikkje. Prisar på overnatting (kjem i tillegg til konferanseavgifta): Enkeltrom kr 750,- Dobbeltrom kr 975,- 2. Når det er stadfesta at det er ledig plass skal konferanseavgifta på kr 1500,- betalast inn på Sn Fjordane fylkeskommune sin bankkonto merka med "Mangfald" innan 1. juni. Spørsmål? Kulturavdelinga, Sn Fjordane Fylkeskommune tlf Eit samarbeid mellom: FØRDE KOMMUNE

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Forskerforum. Pakka inn i prestisje

Forskerforum. Pakka inn i prestisje Forskerforum FEBRUAR 2014 NUMMER 2 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Pakka inn i prestisje Det er den draumen me ber på, at me skal publisere i eit høgt rangert tidsskrift. Men seier tidsskriftet

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer