VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE"

Transkript

1 SE VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. FUNKTIONER På/av tryck och håll knappen intryckt i ca. 3 s. Belysning tryck på knappen för ljuseffekter Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Aline International Ltd. med licens. TEKNISKA DATA Spänningsmatning: V DC / 1 A Batteri: Lithium-Polymer 3,7 V 800 mah Bluetooth V.0 automatisk sammankoppling Uppspelningstid: >5 h Uteffekt: W Mått: Ø98 x 123 mm Skyddsklass: IPX (striltät) Inbyggda lysdioder USB-laddningskabel medföljer MÄRKNING Tillverkare: BT SIG name: Aline International Ltd. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Sänk inte ner produkten under vatten. Öppna aldrig gummipackningen över Micro USBkontakten med våta händer. Utsätt aldrig produkten för vassa föremål. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn. ESD-varning fungerar inte produkten korrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder. BATTERI Produkten spänningsmatas via ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Batterierna laddas via medföljande USB-kabel. Anslut micro USB kontakten i högtalaren och USB kontakten i en dator eller annan laddningsenhet. LJUSEFFEKTER Tryck på knappen och ljuseffekten växlar enligt följande: STARTA HÖGTALAREN OCH BLUETOOTH SAMMANKOPPLING 1. Tryck och håll knappen intryckt i ca. 3 s för att starta respektive stänga av högtalaren. 3 sec 2. När ett BEEP-ljud hörs är högtalaren redo för sammankoppling. 3. Öppna Bluetooth-inställningar i din enhet och välj När sammankopplingen är klar hörs ett BEEP-ljud. Clarion USB laddningsport Glöder Blinknar Regnbåge vitt ljus avstängd Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE Helsingborg Biltema Nordic Services AB

2 SE LADDA BATTERIET 1. Lyft försiktigt upp gummilocket på undersidan av högtalaren. 2. Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och laddningsenhet. LED-indikatorn lyser orange under laddningstiden och släcks då batteriet är fulladdat. 1 2 EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer. 3 Inbyggt batteri Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud. Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa. 1. Ta bort silikonöverdraget. 2. Bänd försiktigt upp klipsen runt högtalaren. 3. Skruva loss den främre delen.. Skruva loss kretskortet. 5. Klipp av trådarna till batteriet. 6. Separera och vira papper runt respektive kabelända (för att undvika kortslutning. 7. Kasta batteriet enligt gällande regler för återvinning av batteri Biltema Nordic Services AB 2

3 NO VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALER Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. FUNKSJONER På/av hold inne knappen i ca. 3 s. Belysning trykk på knappen for lyseffekter Varemerket og logoen Bluetooth er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og som brukes av Aline International Ltd. på lisens. TEKNISKE DATA Spenningsmating: V DC / 1 A Batteri: Lithium-Polymer 3,7 V 800 mah Bluetooth V.0 automatisk sammenkobling. Avspillingstid: >5 t Uteffekt: W Mål: Ø98 x 123 mm Verneklasse: IPX (sprutsikker) Innebygde lysdioder USB-ladekabel medfølger MERKING Produsent: BT SIG navn: Aline International Ltd. SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen før bruk. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Produktet må ikke senkes ned i vann. Du må aldri åpne gummipakningen over mikro USB-kontakten med våte hender. Ikke utsett produktet for skarpe ting. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. ESD-advarsel, hvis produktet ikke fungerer riktig, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Slå av og koble ut produktet, og koble det til igjen etter noen sekunder. BATTERI Produktet drives av et innebygd, oppladbart batteri. Batteriene lades via medfølgende USB-kabel. Koble mikro USB-kontakten til høyttaleren og USB-kontakten til en datamaskin eller en annen ladeenhet. LYSEFFEKTER Trykk på knappen for å veksle mellom lyseffektene: SLÅ PÅ HØYTTALEREN, OG START BLUETOOTH-SAMMENKOBLING 1. Hold inne knappen i ca. 3 s for å slå høyttaleren på eller av. 3 sec 2. Når du hører et pip, er høyttaleren klar for sammenkobling. 3. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og velg Du hører et pip når sammenkoblingen er fullført. Clarion USB ladeport Gløder Blinker Regnbue hvitt lys slått av Biltema Nordic Services AB

4 NO LADE BATTERIET 1. Løft forsiktig opp gummilokket på undersiden av høyttaleren. 2. Koble USB-kabelen mellom høyttaleren og ladeenhet. LED-indikatoren lyser oransje under lading og slukker når batteriet er full-ladet. 1 2 EL-AVFALL Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/ EC). Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for åpen flamme eller utsettes for høye temperaturer. 3 Innebygget batteri Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt. Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse. 1. Fjern silikontrekket. 2. Klem forsiktig opp klipsen rundt høyttaleren. 3. Skru løs den fremre delen.. Skru løs kretskortet. 5. Klipp av ledningene til batteriet. 6. Skill ledningsendene, og snurr papir rundt dem (for å unngå kortslutning). 7. Kast batteriet i henhold til gjeldende regler for resirkulering av batteri Biltema Nordic Services AB

5 FI VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EU ja muiden määräysten oleelliset vaatimukset. com. TOIMINNOT Virtapainike pidä painettuna noin 3 sekuntia. Valo paina painiketta aktivoidaksesi valoefektit Bluetooth -sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Aline International Ltd. käyttää niitä lisenssin perusteella. TEKNISET TIEDOT Virransyöttö: V DC / 1 A Akku: Litiumpolymeeriakku 3,7 V, 800 mah Bluetooth V.0 automaattinen liitäntä Kuunteluaika yhdellä latauksella:.... >5 h Lähtöteho: W Mitat: Ø98 x 123 mm Suojausluokka: IPX (roiskevesitiivis) Sisäänrakennetut valodiodit Sisältää USB-latauskaapelin MERKINNÄT Valmistaja: BT SIG name: Aline International Ltd. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Älä upota laitetta veteen. Älä koskaan avaa mikro-usb-liitännän päällä olevaa kumitiivistettä märin käsin. Älä koskaan käsittele tuotetta terävillä esineillä. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. Tuote ei ole leikkikalu. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. ESD-varoitus jos tuote ei toimi oikein, syynä voivat olla staattisen sähkön aiheuttamat häiriöt. Sammuta laite ja kytke uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. AKKU Tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä mikro-usb-liitin kaiuttimeen ja USB-liitin tietokoneeseen tai muuhun latauslaitteeseen. VALOT Paina painiketta, jolloin valoefektit vaihtelevat seuraavasti: KAIUTTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN 1. Pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia käynnistääksesi/sammuttaaksesi kaiuttimen. 3 sec 2. Kun kuulet äänimerkin, kaiutin on valmis Bluetoothyhteyden muodostamista varten. 3. Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja valitse Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Clarion USB latausliitäntä Hehkuu Vilkkuu Sateenkaari vaalea valo suljettu Biltema Nordic Services AB

6 FI AKUN LATAAMINEN 1. Nosta kaiuttimen pohjassa oleva kumikansi varovasti pois. 2. Liitä USB-kaapeli kaiuttimeen ja lataavaan laitteeseen. Merkkivalo palaa oranssina latauksen aina ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 1 2 ELEKTRONIIKKAROMU Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/ETY.) Tuotteessa on litiumioniakku. Akkua ei saa niellä, avata, murtaa, polttaa eikä altistaa korkeille lämpötiloille. 3 Sisäinen akku Tuote sisältää direktiivin 2006/66/EY mukaisen akun, eikä sitä saa hävittää talousjätteen joukossa. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle. Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen mukana. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle. 1. Poista silikonipäällinen. 2. Vipua kiinnikkeet kaiuttimen ympärillä varovasti ylös. 3. Kierrä etuosa irti.. Kierrä piirilevy irti. 5. Katkaise akkuun menevät langat. 6. Erota ja kiedo paperia kyseisen kaapelinpään ympärille (oikosulun välttämiseksi). 7. Vie akku kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti Biltema Nordic Services AB 6

7 DK VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. FUNKTIONER Tænd/sluk hold knappen inde i ca. 3 sek. Lys tryk på knappen for at aktivere lyseffekterne Varemærket og logoet Bluetooth er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Aline International Ltd. på licens. TEKNISKE DATA Spændingsforsyning: V DC/1 A Batteri: Litium-polymer 3,7 V 800 mah Bluetooth V.0 automatisk parring Afspilningstid: >5 h Udgangseffekt: W Mål: Ø98 x 123 mm Beskyttelsesklasse: IPX (stænktæt) Indbyggede lysdioder USB-ladekabel medfølger MÆRKNING Producent: BT SIG name: Aline International Ltd. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen inden brug. Produktet må ikke ændres eller ombygges. Produktet må ikke nedsænkes i vand. Åbn aldrig gummipakningen over Micro USBstikket med våde hænder. Udsæt aldrig produktet for skarpe genstande. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild. Produktet er ikke legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde. ESD-advarsel hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Sluk for produktet, afbryd forbindelsen til det, og tilslut det igen efter nogle sekunder. BATTERI Produktet spændingsforsynes via et indbygget, genopladeligt batteri. Batterierne lades via det medfølgende USB-kabel. Sæt micro-usb-stikket i højttaleren og USB-stikket i en computer eller anden ladeenhed. LYSEFFEKTER Tryk på knappen for at aktivere lyseffekterne, der skifter som følger: START AF HØJTTALER OG BLUETOOTH- PARRING 1. Hold knappen inde i ca. 3 sek. for at tænde eller slukke for højttaleren. 3 sec 2. Der lyder en BIP-lyd, når højttaleren er klar til parring. 3. Åbn Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og vælg Når parringen er afsluttet, høres en BIP-lyd. Clarion USB opladningsport Gløder Blinker Regnbue hvidt lys slukket Biltema Nordic Services AB

8 DK LADNING AF BATTERIET 1. Løft forsigtigt gummidækslet på undersiden af højttaleren. 2. Tilslut USB-kablet mellem højttaleren og ladeenheden. LED-indikatoren lyser orange under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. 1 2 EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle slags batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (iht. direktiv nr. 2012/19/EU og 2006/66/EF). Dette produkt indeholder et litium-ion-batteri. Batteriet må ikke spises, åbnes, knuses, kastes i åben ild eller udsættes for høje temperaturer. 3 Indbygget batteri Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation. Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed. 1. Fjern silikoneovertrækket. 2. Åbn forsigtigt clipsen, der sidder rundt om højttaleren. 3. Skru den forreste del af.. Skru printpladen løs. 5. Klip ledningerne til batteriet over. 6. Adskil de to ledningsender, og vikl papir om dem (for at undgå kortslutning). 7. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for brugte batterier Biltema Nordic Services AB 8

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER IPX6 Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler

Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler Bluetooth Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Sportshovedtelefoner

Sportshovedtelefoner Sporthörlurar Sportshodetelefoner Urheilukuulokkeet Sportshovedtelefoner Bluetooth 1177 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI

HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI Bluetooth Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips NC1 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE. KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR Ovansida

BLUETOOTH-HÖGTALARE. KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR Ovansida SE BLUETOOTH-HÖGTALARE INTRODUKTION Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. www.biltema.com. Ordmärket och logotypen Bluetooth

Detaljer

POWERPACK, 9000MAH. Art

POWERPACK, 9000MAH. Art POWERPACK, 9000MAH Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare. TEKNISKA DATA Batteri:..............

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

SB300. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

SB300. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på SB300 Brukerhåndbok Bærbar høyttaler Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 2 Den bærbare høyttaleren 3 Innledning 3 Innholdet i esken 3 Oversikt over høyttaleren

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Nokia trådløs lydadapter AD-47W

Nokia trådløs lydadapter AD-47W Nokia trådløs lydadapter AD-47W NORSK Med adapteren AD-47W kan du koble et kompatibelt headset som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, til datamaskinen (eller en annen kompatibel enhet). På denne måten

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

HÖRSELSKYDD HØRSELSVERN KUULOSUOJAIMET HØREVÆRN

HÖRSELSKYDD HØRSELSVERN KUULOSUOJAIMET HØREVÆRN HÖRSELSKYDD med DAB-/FM/AUX HØRSELSVERN med DAB-/FM/AUX KUULOSUOJAIMET ja DAB-/FM/AUX HØREVÆRN med DAB-/FM/AUX 89/686/EEC, EN 352-1:2002, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008, EN ISO 11904-1:2002, EN 13819-2:2002

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

BLUETOOTH-SÄNDARE. på dator eller annan laddningsenhet.

BLUETOOTH-SÄNDARE. på dator eller annan laddningsenhet. SE BLUETOOTH-SÄNDARE INTRODUKTION Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning Bluetooth-mottagare överensstämmer med direktiv 014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse

Detaljer

BT7700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet ditt og få støtte på.

BT7700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet ditt og få støtte på. BT7700 Brukerhåndbok Bærbar høyttaler Registrer produktet ditt og få støtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 nad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet i esken 3 Oversikt

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Detaljer

Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1

Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1 Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1 Manufactured by ASKA Electronics Co.,LTD Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på Bærbar høyttaler BT6700 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 Merknad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet

Detaljer

BT110. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

BT110. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på BT110 Brukerhåndbok Bærbar høyttaler Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 2 Den bærbare høyttaleren din 3 Innledning 3 Innholdet i esken 3 Oversikt

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave Nokia Bluetooth-headset BH-219 2.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-219 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

200 HR BRUKSANVISNING

200 HR BRUKSANVISNING NO 200 HR BRUKSANVISNING 3.1 4.1 4.7 D 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 4.10 4.6 4.11 PM AM C A NO Produktbeskrivelse (A) Treningssporeren (B) USB-ladeledning (C) Sensorknapp (D) Pulsmåler B NO Produktbeskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok 9200783 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-74W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP S N DK FIN Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas LabelManager Wireless PnP Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-216-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Flite SHB4405. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på:

Flite SHB4405. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på: Flite SHB4405 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på: www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern 2 Generell informasjon 2 2 Dine trådløse Bluetoothhodetelefoner

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer