Kommunikasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1

2 Kommunikasjonsstrategi 1.1 Innledning/bakgrunn NAFOs kommunikasjon er et strategisk verktøy for å styrke og bevare NAFOs posisjon som en ledende aktør i arbeidet for å integrere akupunktur i det norske helsevesenet og ivareta medlemmenes interesser. Gjennom sin kommunikasjon skal NAFO arbeide for at akupunkturbehandling skal bli tilgjengelig for alle (både geografisk og økonomisk). Akupunktur og fagets utøvere skal også bli en naturlig del av alle nivåer i det norske helsevesen.

3 1.1.1 Oppfølging og videre utvikling Kommunikasjonsstrategien gjelder for treårsperioden Revisjon av strategien startes våren I kalenderårets første kvartal skal administrasjonen forelegge styret et forslag til hovedtiltaksplan, målsetting og budsjett for det påfølgende års informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Denne tiltaksplanen skal bygge på virksomhetsplanen, kommunikasjonsstrategien og eventuelt andre overordnede planer i foreningen Løpende rapportering og evaluering Administrasjonen skal rapportere framdrift og evaluere resultater i forhold til kommunikasjonsstrategien og tiltaksplanene på hvert styremøte. Administrasjonen skal løpende foreslå konkrete taktiske kommunikasjonstiltak som er nødvendige i forhold til vedtatte strategier, planer, målgruppenes behov og NAFO interesser. 1.2 Verdier som strategien skal formidle/underbygge NAFOs prioriterte verdier er: Tillit, lojalitet og respekt Foreningens virksomhet skal bygges på gjensidig tillit og lojalitet mellom ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Likeledes skal alle eksterne interessentgrupper, også de som er kritiske til NAFOs virksomhet, respekteres, omtales og behandles på en korrekt måte. All kommunikasjon skal preges av innsikt, forståelse og respekt. Redelighet I all sin kommunikasjon skal NAFO og foreningens representanter og medlemmer kommunisere ærlig og åpent. Man skal kvalitetssikre alle budskap slik at de er troverdige, relevante og korrekte. Stolthet NAFO stiller strenge kompetansekrav til sine ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Organisasjonen har satt seg ambisiøse mål for framtiden. Foreningen skal derfor opptre og fremme en politikk som gjør det naturlig å være stolt av sin NAFO-tilhørighet. Mot og dristighet NAFO skal ikke la seg styre av konvensjoner. Foreningen og dens representanter skal utvise nytenkning, dristighet og mot i all sin virksomhet og utfordre påstander, regelverk, politikk og praksis der det er naturlig. Engasjement NAFO skal utvise et høyt engasjementsnivå i forhold til sine medlemmer og i saker som er definert som viktige i forhold til foreningens strategi og overordnede mål.

4

5 1.3 Hovedmål/Strategiens hensikt Kommunikasjonsstrategien skal: Alltid vurderes som et virkemiddel på en planmessig og enhetlig måte Gi overordnede føringer for hvorfor og hvordan NAFO skal utøve sin kommunikasjon Være ledelsens og administrasjonens verktøy for å sikre best mulig kommunikasjon med organisasjonens prioriterte målgrupper Bidra til å etablere og opprettholde gode forhold til alle berørte parter. Bidra til å påvirke, bedre og forsvare NAFOs omdømme hos interessentgruppene NAFO skal etablere gode rutiner for intern kommunikasjon og kunnskapsdeling. For å kunne reagere aktivt og målrettet i forhold til hendelser, krav og forventninger hos målgruppene/omgivelsene er det viktig at alle bidrar til å fange opp signaler og formidle dem effektivt i organisasjonen. 1.4 Målgrupper/berørte parter NAFOs kommunikasjon med målgruppene skal basere seg på kunnskap om dem. NAFO skal tilegne seg kunnskap om sine målgrupper gjennom omverdensanalyser og undersøkelser i forbindelse med konkrete tiltak. En og samme målgruppe kan inneha flere roller avhengig av sak. Slike roller kan være: De som setter rammer for NAFO og medlemmene Leverandører av faglige innspill og kunnskap til NAFO Brukere av NAFOs tjenester og produkter Kunnskapsformidlere for NAFO/kanaler/medier Gjennom strategien og tiltaksplanene skal det spesielt arbeides med å opprette gode relasjoner til disse prioriterte målgruppene: (ikke i prioritert rekkefølge) Primærlegene Medlemmene Mediene Byråkratiet Pasienter og pasientorganisasjoner Utdanningsinstitusjoner Helsepolitikere Øvrige aktuelle målgrupper for NAFOs kommunikasjon er: Internt Aktivt berørte grupper: Medlemmer Ansatte Tillitsvalgte

6 1.4.2 Eksternt Aktivt berørte grupper: Pasienter familie, venner, pårørende leverandører skolene (AKHS/NAHS) studentene ved AKHS og NAHS Bevisst berørte grupper: Primærlegene/annet helsepersonell andre relevante foreninger (pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, internasjonale akupunkturorganisasjoner) politikere byråkratiet (helseområdet) forbrukerombudet leverandører annonsører akupunkturskoler og studenter (andre enn NAHS og AKHS) øvrige høyskoler/universitet aktuelle pasienter/brukere Latent berørte grupper media potensielle pasienter studenter i helsefag (ikke akupunktur) myndigheter 1.5 Prioriterte kanaler Ved valg av kanaler og metode er det viktig å ta utgangspunkt i målgruppen(e) man ønsker å nå og hvordan denne/disse skaffer seg informasjon. Man skal søke å utnytte de kommunikasjonskanalene som egner seg best i forhold til temaet som skal behandles. Informasjonen bør tilpasses behovene til målgruppen. Forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner Det er en utfordring å finne de miljøer, nettverk og personer som er viktige kunnskapsformidlere og aktører. Forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner spiller her trolig en stor rolle i og med at de ofte er medaktører i viktige prosesser, høringer og vurderinger. Organisasjoner og nettverk I organisasjonslivet vil NAFO kunne møte både motstand og støtte for sine standpunkter. Administrasjonen bør kartlegge alle relevante fagmiljøer/grupper og deres holdning til NAFOs sentrale standpunkter. Man bør etablere kontakt og en kommunikasjonsarena med mulige støttespillere.

7 Massemedia NAFO skal, på bakgrunn av relevant dekning i alle medier opparbeide og vedlikeholde sin kontaktdatabase over personer og funksjoner i medienes redaksjoner. Presse og kringkasting generelt Det er sterk konkurranse om å få inn stoff i riksdekkende kanaler, og det er utfordrende å finne de redaksjonelle vinklingene som skaper interesse. Regionale og lokale nyhetsmedier viser større interesse og er enklere å bearbeide. NAFO skal derfor bruke disse i alle relevante saker som har en geografisk tilhørighet til mediets redaksjonelle nedslagsfelt. Fag-redaksjoner Fagtidskrifter og fagredaksjoner er noen av de viktigste kunnskapsbærerne og informasjonskanalene for NAFO. De egner seg spesielt for å formidle nyheter og informasjon om mer spesialiserte temaer. NAFO ser slike redaksjoner som en svært viktig kanal og vil aktivt jobbe for bygge opp gode relasjoner med personer og redaksjoner innen denne gruppen. Internett Internett er et av de viktigste verktøyene folk bruker for å finne informasjon om helse, sykdom og behan dlingsmåter. Slike kanaler, både allmenne og spesialiserte, bør prioriteres av NAFO. akupunktur.no skal bli en viktig kilde for alle som søker informasjon om NAFOs sentrale virksomhetsom - råder - både som nyhetsformidler og som database. Det fordrer hyppige oppdateringer, kvalitet på innhol det og god funksjonalitet på sidene. NAFO bør derfor utrede om det er nødvendig å endre noe på sin egen nettside. Kurs, seminarer og messer Kurs, seminarer og messer er viktige arenaer for mange av de prioriterte målgruppene. Her blir det utvekslet kunnskap, delt erfaringer og knyttet kontakter. For NAFO er det, i tillegg til deltagelse, viktig å få de mest priorterte sakene satt på tilstelningenes dagsorden, f.eks. ved å tilby foredragsholdere, forelesere o.l. Det krever god dialog med arrangørene.

8 1.6 Ansvar og roller/hvem gjør hva Styret Ansvarlig for overordnede mål og strategi for kommunikasjonen. Regelmessig rapportering holder styret oppdatert om framdrift og måloppnåelse slik at styret kan evaluere og ivareta sin styringsfunksjon. Styreleder Er foreningens og styrets ansikt utad i alle saker av prinsipiell karakter eller i saker hvor det ikke foreligger klar presedens i organisasjonen. Daglig leder Administrativt ansvarlig og til daglig organisasjonens talsperson. Ansvarlig for at kommunikasjonsstrategien følges og at tiltaksplaner utvikles og gjennomføres slik at kommunikasjon brukes som et effektivt virkemiddel for å nå foreningens mål. Rapporterer jevnlig til styret om framdrift og oppnådde resultater i forhold til planverket. Øvrige tillitsvalgte Bistår og supplerer styrets leder i det daglige arbeidet. Kan også være talsperson i forbindelse med ansvarsområde eller kompetanseområder som ligger nært opp til vedkommendes spesialfelt. Regionskontaktene representerer NAFO regionalt, etter avklaring med NAFOs administrasjon. Øvrige ansatte Informasjonsansvar kan delegeres til øvrige ansatte ved behov - for eksempel i forbindelse med fravær eller i forbindelse med spesielle fagområder. 1.7 Evaluering Administrasjonen skal legge fram sitt forslag til evaluering av kommunikasjonstiltakene for styret. Punkter der er naturlig å komme innom i disse framleggene er: Er tiltak og planer gjennomført som planlagt? Er tidsfristene overholdt? Er budsjettene overholdt? Har vi oppnådd resultater som forventet? Har vi høstet noen erfaringer som vi bør ta med oss videre? 1.8 Kriseinformasjon NAFO skal i løpet av 2007 utarbeide en egen plan for krisehåndtering/kriseinformasjon og integrere denne i NAFOs generelle rutiner og planverk.

9 1.9 Vedlegg: Målstyrte kommunikasjonstiltak

10 Hovedmål: Autorisasjon innen Delmål tiltak ansvar Frist 1. Politisk aksept Mot Storting og partier: 1. Relevant info til alle partiers talspersoner i 1+2+5=GS samtidig med deqi helse- og sosialsaker - Tertialvis infobrev, forskningsresultater og DeQi 2. Gi nøkkelpolitikere info om viktige saker tidlig/først 3. Informere om utdanning 4. Møte med H&S komité ifm autorisasjonssøknaden Mot Regjering og departement: 3+4+6=SL/GS 5. Møter med ansvarlig avdeling i departementet 6. Møte politisk ledelse før søknad sendes 2. Byråkratisk aksept Etablere gode faglige kontakter i direktorat og SL/GS tilsyn - høyt nivå 1. Samtaler 2. Møter 3. Jobbe med pasientrettigheter Ta kontakt med FFO for å diskutere dette 1. Informasjonsmøter Styret/sekretariat 4. Utdanning Behandle alle relevante skole likt 1. Møter for å hente/gi informasjon 1=SL/H 2. Tilby rådgivning i etableringsfasen 2=Styret 3. Opprette samarbeidsforum 3=sekretariat 4. Videreføre/etablere samarbeidsavtaler 4=GS 5. Infomøter med nye studenter 5=Sekretariat 6. Etableringsseminar med avgangsstudenter 6=SL/GS 5. Kartlegge motstand og Løpende informasjon om nye forskningsresultater styret starte vår 2007 støtte i org livet til de enkelte pasientorganisasjonene sekretariatet 6. Medieomtale Minst 10 oppslag i riksdekkende eller dominerende fag- styret/gs og regionsmedier hvor autorisasjon er nevnt i løpet av 2007 Prioriterte/ønskede kanaler er: 1. NRK 2. VG 3. Aftenposten 4. Dagbladet 5. TV2 6. Regionsavisene

11 Hovedmål: Ivareta medlemmenes interesser Delmål tiltak ansvar Frist 1. Øke pasienttilstrømmingen 1. Opplysningsvirksomhet til pasientene om akupunktur. 1,2,4,5 sekr. 1=fortløpende 2. Egne nettsider utvides/oppdateres 3+7=styret 2= Inn i offentlige retningslinjer for 5 ulike sykdommer 6=Alle 3= Wikipedia/nettsteder 4= Annonsere i pasientorganisasjoners tidsskrift/nettsider 5,6=fortløpende (bytte annonser?) 7=vår Medieomtale m/suksesshistorier 7. Markedskampanje 2. Medlemsfordeler Lansere fire nye medlemsfordeler i løpet av 2007/2008. sekretariatet Markedsføre dem kontinuerlig i alle relevante interne kanaler 3. Kurs/etterutdanning Organisere minst tre kurs pr. år sentralt og utrede behov og EVU LM 2008 interesse for kurs i regionene inne landsmøtet Aktivitet i distriktene 1. Styrebesøk til alle regionene for å møte medlemmer og 1+3=Styret/sekr. 1= informere om kommunikasjon og autorisasjon m.m. 2=sekretariatet 2=2008 i løpet av =redaktør 3=2Q Organisere distriktskontaktmøte ifm med landsmøtet =fortløpende 3. Få på plass distriktskontakter i alle distrikter innen Q Informasjon om lokal/regional aktivitet i hvert nummer av DeQi fokus på de som lykkes? 5. Informasjon til/ 1. DeQi 3 ganger i året 1=Redaktør 1=fortløpende om medlemmene 2. Nettsidene omorganisere og redefinere 2=sekretariatet 2=2008 lage en plan for innhold og struktur innen =styre/sekretariat 3= Utrede muligheten for å distribuere all intern informasjon, foruten DeQi, på digital plattform innen 2010.

12 Hovedmål: Kvalitet i alle ledd Delmål tiltak ansvar Frist 1. Etikk 1. Utrede/vurdere rollen og mandat til etisk råd innen 1 styre 1. kvartal 2008 landsmøtet 08 2 Etisk råd/redaktør 2=sommer Etablere en fast etikkspalte i DeQi og/eller nettsidene 3 styret 3=1.Q Utrede mulighet/behov for kvalitetsmåling i hele organisasjonen, gjerne trinnvis og prioritert 2. Ta juksemakerne 1. Utarbeide en mer aktiv strategi i forhold til å motarbeide styret 2007 eventuelt anmelde uønskede forhold som vi blir kjent med 3. Fakta og kunnskap 1. Utrede/vurdere behov for obligatorisk oppdateringskurs 1=EVU/FU/Styret 1=LM2008 for medlemmene 2=Redaktør 2+3=fortløpende 2. Distribuere forskningsinformasjon ut til medlemmene 3=sekretariatet 4= Øke medlemmenes generelle kompetanse på forskning 4=EVU/FU/Styret ved eksempelvis å gjøre gode referanselister, linksamlinger og databaser lett tilgjengelige 4. Utrede framtidens kurs- og opplæringsbehov for våre medlemmer 4. Kommunikasjonsbevissthet 1. Spre informasjon om kommunikasjonsstrategien og styret/sekretariatet dennes anvendelse i foreningen 5. Kvalitetshåndbok 2. Ferdigstille kvalitetshåndboka innen landsmøtet 2008 Sekretariatet LM2008

13 1.9 Metode for planlegging og gjennomføring av kommunikasjonstiltak Virksomhetsideen, visjoner, verdier og kommunikasjonsplattformen er grunnlaget for strategien og taktiske tiltak. Kommunikasjonen skal være resultatorientert og kommunikasjonsmålene må utformes slik at måloppnåelsen konkretiseres både kvalitativt og kvantitativt. For eksempel gjennom vinkling i mediene, brukertilfredshet, målinger av omdømme, kunnskapsnivå eller analyser av resultater og tilbakemeldinger. Plan for alle tiltak 1. Situasjonsanalyse 2. Planlegging av tiltak og aktiviteter. 3. Tidsplan, budsjett, ansvarsfordeling 4. Gjennomføring, handling, kommunikasjon 5. Evaluering, tilbakemelding og oppfølging Om 1: Situasjonsanalyse: En del grupper vil bli berørt av denne planen Hvem er de? Hva er virksomhetens relasjon til disse? Har vi noen status som gjør at vi kan måle utviklingen for disse relasjonene? Er det mulig å få gjennomført en enkel og relevant undersøkelse mot sentrale interessenter? Intern og ekstern analyse: Relevante spørsmål: Hva skjer - hva utgjør trusselen, bekymringen, muligheten som utgjør situasjonen Hva er kilden til situasjonen Hvor er situasjonen Når blir det/når ble det en situasjon som måtte håndteres Hvem er involvert og berørt internt og eksternt? På hvilken måte er de berørt eller involvert Hva er de positive og negative kreftene som opererer (hva oppstår av muligheter og trusler) Hva innebærer situasjonen for virksomheten? Hvilke kommunikasjonsutfordringer har vi nå? Om 2. Planlegging av tiltak og aktiviteter. Planleggingstrinnet skal gi oss svar på tre spørsmål: 1. Hva er den ønskede situasjonen 2. Hvem - internt og eksternt - må planen nå og omfatte 3. Hva skal vi oppnå hos hver av de berørte partene for å nå målet? Å sette seg mål: Målene skal beskrive de resultater som skal tilfredsstilles for å oppnå ønsket situasjon Målene må kunne måles og må derfor være kvantifiserbare. Eksempel: Nå-situasjonen: 5 % av våre medlemmer kjenner vår visjon og strategi. Mål: Innen mai 2007 skal vi øke antall medlemmer som kjenner vår strategi og visjon til 80 %.

14 Hvem skal planen omfatte - og hvem skal den nå? Geografi Demografi Psykografi m.m. Sett så delmål for de berørte gruppene: Hva trenger vi å gjøre i forhold til hver enkelt gruppe for å oppnå våre kommunikasjonsmål? Kvalitativt (beskrivende) Kvantitativt (målbart) aktivt verb, ønsket utfall, målbart tall og tidsfrist. Virkemidler budskap og kanaler Vi må lage budskapene som må til for å støtte opp under våre mål i forhold til de berørte gruppene. 1. Definere berørte grupper 2. Utvikle det mest hensiktsmessige budskapet for å nå gruppene Velge budskap på bakgrunn av målsetting - rettet mot de berørte gruppene. Budskapet må: være relevant for gruppen der og da skissere en virkelighet som mottaker kjenner igjen komme mottaker i møte med løsninger, ideer eller verdier de kan identifisere seg med slik at de tar budskapet inn over seg og agerer i tråd med våre mål. 3. Velge den/de optimale kanalene for budskapet Om 3. Tidsplan, budsjett, ansvarsfordeling Lag en kort skriftlig plan som viser hvordan tider og frister for hvert enkelt tiltak/element. Utred kostnader som er forbundet med tiltaket. La det går fram av tiltaksplanen hvem som er ansvarlig for hvert enkelt element. Om 4. Gjennomføring, handling, kommunikasjon Sett planene ut i livet. Produser kampanjeelementer, innhold, skaff illustrasjoner, oppdater nettsider etc. Ta kontakt med målgruppene eller informasjonsbærerne. Distribuer informasjonen som planlagt. Ivareta den kommunikasjonen som disse henvendelsene fører til. Om 5. Evaluering, tilbakemelding og oppfølging Er tiltaket gjennomført som planlagt? Er tidsfristene overholdt? Er budsjettene overholdt? Har vi oppnådd resultater som forventet? Har vi høstet noen erfaringer som vi bør ta med oss videre?

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017

AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 AKUPUNKTURFORENINGENS VIRKSOMHETSPLAN 2017 Hovedmål Delmål Tiltak Ansvar Prioritet Frist 1. Synlighet 1. Media 1. Være aktive i dagspressen Sek/styret 2. Bidra med artikler i fagtidsskrifter med mer. 3.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Sak 7 Strategisk plan

Sak 7 Strategisk plan Sak 7 Strategisk plan Hovedstyret har utarbeidet forslag til strategisk plan for Gynkreftforeningen med spesiell vekt på kommunikasjon. Denne ligger vedlagt. Hovedstyrets innstilling er at planen godkjennes.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Hva er strategisk kommunikasjon? Målrettet bruk av kommunikasjon skal bidra til at vi når de målene vi har satt oss. Kommunikasjon er ett av flere virkemidler - kanskje et av de

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF 21. juni 2016 Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF Kommunikasjonsplanen må være et levende dokument, som både endres og oppdateres etter behov. Kommunikasjonsmål Hovedmålet med kommunikasjonen

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Kommunikasjonstrategi

Kommunikasjonstrategi Vedtatt sak 84/2014 Kommunikasjonstrategi Det frivillige Skyttervesen (DFS) Innledning Skytterstyret vedtok i sak 35/2014 en ny omdømme- og merkevarestrategi. Ut fra konklusjonene i omdømme- og merkevarestrategien,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Rent vann til folk og fjord

Rent vann til folk og fjord Rent vann til folk og fjord Kommunikasjonsstrategi 16.01.2007 Gunnar.Angeltveit@CCN.AS Plan for denne økta Navn Visjon Verdigrunnlag Prinsipper for kommunikasjon Prioriterte målgrupper og budskap Valg

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Politisk påvirkning - under mindretall og flertall Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune K:\Reglement\Raadmann\Kjøreregler politikk - administrasjon.docx 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 21.11.1996 i sak 87/96

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON MEDIA OG KOMMUNIKASJON AVSENDER BUDSKAP MOTTAKER Hva vil vi si? Når? Hvorfor? På hvilken måte? Metode? Til hvem? Lys opp kommunikasjonen Flere verktøy og raskere medier gir både utfordringer og muligheter

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08 Rammer: skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HØRINGSDOKUMENT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 11 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1

Detaljer