Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016"

Transkript

1 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid

2 Innhold 1 Bakgrunn Innledning Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis Status for tilskuddsmidler til læremiddelutvikling Utvikling og kvalitet Definisjon av læremiddelbegrepet Prinsipper for læremiddelutvikling Utvikling de siste årene, tendenser Satsingsområder Oppsummering

3 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Målsetting for planen Målet med langtidsplanen er å lage en helhetlig plan for læremiddelarbeidet i Utdanningsdirektoratet fra 2013 til Planen gir en overordnet omtale av satsingsområdene for perioden, og består av tre deler: del 1 Bakgrunn, del 2 Utvikling og kvalitet. Del 3 er Arbeidsplaner for de tre tilskuddsområdene direktoratet forvalter. Planen bygger på direktoratets langtidsplan for læremiddelarbeid , Læreplanverket for Kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagene. Ny struktur i læreplanene i grunnopplæringen, fagsammensetning og intensjonene i LK06 (grunnleggende ferdigheter i alle fag, kompetansemål i alle fag, krav til tilpasset opplæring, sammenheng i fag mellom nivå, profesjonell frihet når det gjelder valg av innhold, arbeidsmåter og organisering, sammenheng mellom teori og praksis), skapte behov for nye læremidler. Erfaringer fra implementeringen av Kunnskapsløftet, viser at læremidlene fortsatt er viktig i gjennomføringen av opplæringen på alle trinn og i de fleste fag. Barnehagen skal, i følge barnehageloven 1, være en pedagogisk virksomhet, gi hvert enkelt barn et individuelt tilpasset tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Barnehagen skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barn i barnehage skal ikke ha læremidler, men på noen områder kan det være viktig å supplere med materiell for å støtte opp under den pedagogiske virksomheten. Dette gjelder blant annet barn med behov for særskilte tilrettelegginger og barn med minoritetsbakgrunn. Det er viktig å understreke betydningen av valg av materiell og metoder for arbeid med språk i barnehagen for disse barna Føringer for læremiddelarbeidet i Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har nasjonalt ansvar for den statlige innsatsen på læremiddelområdet. Arbeidet styres av sentrale føringer som gis i dokumenter fra Stortinget, regjeringen og Kunnskapsdepartementet. Relevante dokumenter: Opplæringsloven med forskrifter Barnehageloven Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Rammeplan for barnehagen, revidert 2011 St. meld. nr 30 Kultur for læring og Inst. S. nr. 268 ( ) fra kirke- utdannings- og forskningskomiteen St. meld. Nr 31 Kvalitet i skolen ( ) Meld. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter - Ungdomstrinnet Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov 3

4 Meld. St. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk - Mangfold og fellesskap NOUer, særlig: o NOU 2010:7 Mangfold og mestring Flerspråklige barn og unge i opplæringssystemet o NOU 2009:18 Rett til læring Statsbudsjettet, tildelingsbrev fra KD Utdanningsdirektoratets overordnede strategi Bestemmelser om økonomistyring i staten 2003, Retningslinjer kap 220 post 70 Tilskudd til læremidler, Intern instruks for forvaltning av læremiddeltilskudd Læremiddelarbeidet i direktoratet sees også i sammenheng med ulike nasjonale satsinger og planer Historikk Staten har siden slutten av 70-årene bevilget midler til utvikling og produksjon av læremidler for de elevgruppene der det ikke finnes markedsgrunnlag for kommersielle utgivelser. Behovet for offentlig støtte blir særlig aktuelt ved skolereformer og innføring av nye læreplaner. Stortinget vedtok ved innføring av R94 at alle fag skulle få læremidler uansett størrelse på elevgruppen. Det førte til en omfattende satsing på støtte til læremiddelutvikling. Utvikling av læremidler for språklige minoriteter ble nedfelt i St.prp. nr 1, tildelingsbrev, strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! og handlingsplaner. Målet har vært å styrke læremiddelutviklingen og kvaliteten på læremidlene tilpasset målgruppens behov. I tillegg er nordisk samarbeid om ordbokprosjektet LEXIN opprettet og fulgt opp. Siden slutten av 1990-tallet har satsingen på særskilt tilrettelagte læremidler vært rettet mer mot multifunksjonelle læremidler, og mindre mot egne, spesialpedagogiske læremidler. Gjennom tilrettelegging av de læremidlene resten av elevene bruker, har det vært bedre muligheter for inkludering av alle elever i klasseromsfellesskapet. Fra omtrent 2000, har det vært en stor satsing på digitale læremidler og læringsressurser, blant annet gjennom tilskuddsordningen for læremiddelutvikling og Program for digital kompetanse. Digitale læremidler eller en kombinasjon mellom trykte og digitale komponenter har vært prioritert Utdanningsdirektoratets oppgaver på læremiddelfeltet Utdanningsdirektoratet forvalter læremiddeltilskudd på Statsbudsjettets kap Målet for tilskuddsordningen er å bidra til at det blir utviklet og produsert læremidler i smale fagområder / for små elevgrupper, særskilt tilrettelagte læremidler og læremidler for språklige minoriteter der det ikke er markedsgrunnlag for dette. I arbeidet med forvaltningen av tilskuddsordningen, definerer vi følgende hovedoppgaver: Læremiddeltilskudd Kunnskapsspredning og kompetanseheving 4

5 Forskning og evaluering Informasjon og veiledning Vi beskriver nærmere innholdet i oppgavene og hvordan vi vil ivareta disse, i del 2 Utvikling og kvalitet Organisering av læremiddelarbeidet Læremiddelarbeidet er plassert i Avdeling for læreplan 2, og er organisert i et team. Vi har opprettet faggrupper innen de tre tilskuddsområdene. Faggruppene skal bistå Utdanningsdirektoratet med for eksempel kartlegginger, prioriteringer, planarbeid, kompetansehevingstiltak og søknadsbehandlinger. I faggruppene sitter representanter fra brukere, forlag, nasjonale sentre, Statped og faglig råd for yrkesopplæring. Det er etablert faggrupper for: smale fag / små elevgrupper: Ni faggrupper for programfagene i yrkesfag og én gruppe for studiespesialisering. Faggruppene består av representanter fra videregående skole, næringsliv og forleggerforeningene/ læremiddelutviklere særskilt tilrettelagte læremidler: én gruppe bestående av representanter fra kommune, skole, Statped, læremiddelutviklere og brukerorganisasjoner språklige minoriteter: én gruppe bestående av representanter fra skoleeier, skole, NAFO, læremiddelutviklere og interesseorganisasjoner Utdanningsdirektoratet kunngjør tilskudd til læremidler én gang i året, med forbehold om Stortingets bevilgninger. Vi oppretter en saksbehandlergruppe for hver tilskuddsordning med interne og eksterne fagpersoner. Gruppene vurderer søknadene ut fra formelle, faglige, pedagogiske og tekniske krav. Vi foretar en helhetlig vurdering av kravene knyttet til utvikling og produksjon av læremiddelet, og vurderer om disse kravene er oppfylt. Andre forhold vi legger vekt på ved vurdering, er blant annet egeninnsats fra søker og den synergieffekten prosjektet vil ha Evaluering av tilskuddsordningen Rambøll Management gjennomførte i 2009 en evaluering av tilskuddsordningen. De konkluderte med at læremiddelarbeidet i Utdanningsdirektoratet forvaltes på en slik måte at målene i KDs retningslinjer nås. Forvaltningen er i tråd med KDs retningslinjer på alle punkter, og gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Direktoratet har laget en egen instruks for forvaltning, som bygger på retningslinjene fra KD som følges i hele prosessen fra kunngjøring til leveranse av produkt. Rambøll oppfatter i tillegg at læremiddelprodusentene som har mottatt tilskudd gjennom ordningen, erfarer at direktoratet forvalter tilskuddsordningen på en god måte gjennom hele prosessen 1. Rambøll anbefaler i rapporten tiltak for å forbedre arbeidet, blant annet å endre trekk ved søknads- og tildelingsprosessen for tilskuddsordningen, endre satsene for læremiddelutvikling, justere rammen for enkelte av tilskuddsområdene, og forbedre informasjon om tilgjengelige læremidler for de målgruppene vi har ansvar for. 1 Rambøll: Evaluering av tilskudd til læremidler,

6 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis Bruk av læremidler Kartlegginger av læremidler og læremiddelpraksis før innføringen av LK06 viser at læremidler er en viktig del av skolens virkemidler i opplæringen, og at læreboka er viktig 2. Læreboka brukes mest i forberedelsen og gjennomføringen av opplæringen, den legitimerer i følge lærere og elever opplæringen, og sikrer at den er i tråd med læreplanen. Andre læremidler brukes, men som supplement til lærebøkene for å skape variasjon og sikre utdyping eller differensiering 3. Yrkesopplæringen er generelt mindre lærebokstyrt. 4 Rapporten fra evalueringen av Reform 97 5, viser at læreverkene i mindre grad har bidratt til å skape endringer i opplæringen ved innføringen av reformen. Lærerne mente under L97 at de nye lærebøkene ikke førte til endringer i undervisningspraksisen. En av forklaringene på dette, er at læreverkene ikke er vektlagt som endringsskapende tiltak, til tross for at de ivaretar læreplanens mål og innhold. Rapporten avsluttet med at hvis utdanningsreformer skal lykkes, må lærebøkene og læremateriell brukes mer systematisk som redskap for endring enn det som var tendensen i L97. Nyere forskning viser at situasjonen langt på vei er den samme etter innføringen av LK06. Det er riktignok lagt bedre til rette for bruk av digitale læremidler, i og med at infrastrukturen i stor grad er på plass i skolene. I følge Monitor 2011 mener halvparten av skolelederne i grunnskolen at skolen har tilgang til nok IKT-ressurser, mens det samme tallet for skoleledere på videregående trinn, er 78 prosent. Lærere på alle skoleslag rapporterer om økt bruk av datamaskiner i fagene. Samtidig viser undersøkelsen at ca 60 prosent av landets barne- og ungdomskoler integrerer digitale læremidler i undervisningsmetoder bare i noen grad, mens 4 prosent av barneskolene og 7 prosent av ungdomskolene ikke integrerer digitale læremidler i det hele tatt 6. I undersøkelsen ble skolelederne spurt om integrering av fagspesifikke digitale læremidler. Svarene viser at gjennomsnittet for videregående opplæring skiller seg signifikant ut fra barneskolene. En oversikt over hvilke digitale læringsressurser lærerne bruker i undervisningen viser at på 7. trinn bruker 49 prosent læreverk fra forlag. For 9. trinn er andelen 20 prosent, og for Vg2 er den 13 prosent. I tillegg bruker de andre ressurser som NDLA, ulike nettsteder, LMS, NRK, Wikipedia. Forskingsprosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdigheter i fagene, , konkluderer med at læreboka fortsatt spiller en dominerende rolle når det gjelder arbeid med fagene i skolen, og at den økte tilgangen på digitale læremidler ikke ser ut til å endre på det. Nordlandsforsknings rapport i forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet 8, viser at læreplanen 2 Skjelbred, Solstad, Aamotsbakken: Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, Høgskolen i Vestfold 2004 og Rambøll Management: Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, Rapport, HiVe kartla læremiddelpraksis i grunnskolen, og Rambøll kartla læremiddelpraksis i hele grunnopplæringen. 3 Rambøll Rambøll Bachmann, Sivesind, Afzar, Hopmann: Hvordan formidles læreplanen? En komparati v evaluering av læreplanbaserte virkemidler deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis, Høyskoleforlaget Evalueringen ble initiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. 6 Egeberg m. fl.: Monitor 2011 skolens digitale kompetanse, Senter for IKT i utdanningen 7 Skjelbred, Aamotsbakken: Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdigheter i fagene, , Novus forlag Hodgson, Rønning, Tomlinson: Sammenhengen mellom undervisning og læring en studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Sluttrapport, Nordlandsforskning

7 og læreboka fremstår som de viktigste kildene i lærernes planleggingsarbeid. I noen tilfeller overprøver læreboka lokale læreplaner. Monitor 2012 bygger på erfaringene som Senter for IKT i utdanningen har samlet gjennom ulike prosjekter 9. Undersøkelsene har blant annet sett på bruk av læremidler og nettbrett. Elevene på en av skolene som var med i undersøkelsen opplevde at nettbrettet bidro til at de fikk mer orden på skolesakene ved at de slapp alle kladdebøkene. De mente det ville bli enklere å ha oversikt dersom flere læremidler var tilgjengelige digitalt, og etterlyste flere bøker på nett Læreplanen, vurdering og grunnleggende ferdigheter Nordlandsforskning har i forbindelse med Evalueringen av Kunnskapsløftet sett på sammenhengen mellom undervisning og læring. Forskerne analyserer hvilken støtte læreren får fra læreplanen og enkelte utvalgte læreverk i fagene norsk, naturfag og samfunnsfag, og finner at læreverkene gir liten støtte i arbeidet med å bryte vide kompetansemål ned til mer håndterlige delmål. Fokuset på vurdering av elevenes læring er nærmest fraværende i de læreverkene som er studert i samfunnsfag, mens det er bedre tilrettelagt for dette i naturfagverkene. Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene, savner forskerne en mer systematisk plan for hvordan elevene kan utvikle ferdigheter og sikre progresjon gjennom hele skoleløpet. Både læreplan og læreverk gir, etter forskernes vurdering, lærerne for lite støtte til hvordan de grunnleggende ferdighetene skal bygges opp og læres etter en god og systematisk progresjon 10. Forskningsprosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene, viser at det arbeides lite med lesing ut over den grunnleggende leseopplæringen på småskoletrinnet, og selve tekstene i læreboka får lite oppmerksomhet. Studien viser videre at forlagene i varierende grad har vektlagt de grunnleggende ferdighetene i lærebøkene og lærerveiledningene til de ulike fagene Det flerkulturelle perspektivet Studier fra Høgskolen i Vestfold fra før og etter innføringen av LK06, viser at minoritetsspråklige elever bruker hovedsakelig de samme læremidlene som de majoritetsspråklige, og arbeider på samme måte med dem 12. Mange minoritetsspråklige elever har problemer med å kjenne seg igjen i læremidlene, og har vanskelig for å forstå en del ord og begreper som brukes i læremidlene. Ulike metaforiske uttrykk i fagteksten kan være mer problematiske enn fagord Tilpasset opplæring Det er slått fast i Læringsplakaten at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. I studier av læremidler etter LK06, ser vi at lærebøkene prøver seg på dette gjennom differensiering av lærestoffet, enten ved nivådeling, lettlestversjon av læreboka eller fargekoder. I 9 itec, Nettbrett, Board or bored? Monitor Nordlandsforskning Skjelbred, Aamotsbakken, Aamotsbakken, Askeland, Maagerø, Skjelbred, Torvatn: Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv, Høgskolen i Vestfold, 2004 og Skjelbred, Aamotsbakken, 2010, og Juuhl m.fl.: Læremiddelforsking etter LK06 Eit kunnskapsoversyn, Høgskolen i Vestfold Skjelbred m.fl.: Læremiddelforsking etter LK06 Eit kunnskapsoversyn 7

8 noen tilfeller er det nivådeling også i oppgavene. I rapporten Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring, stiller de spørsmålstegn med denne måten å differensiere undervisningen til lesesvake elever på. Selv om elever er svake i lesing, kan de i følge forskerne være fullt på høyde med de lesesterke i å løse oppgaver. Det gis lite veiledning til hvordan differensieringen i læremidlene kan organiseres i klassen 14. Rambøll evaluerte i 2003 multifunksjonelle læremidler 15. Det er elever med lese- og skrivevansker og elever som ikke har behov for stor grad av individuell tilpasning, som i følge Rambøll blir best tatt vare på i de multifunksjonelle læremidlene 16. De multifunksjonelle læremidlene bør i følge evalueringen være lagt opp slik at lærerne kan tilrettelegge et likeverdig samarbeid som omfatter alle elever. 1.3 Status for tilskuddsmidler til læremiddelutvikling Hvert år utvikles det en rekke nye læreverk for alle trinn. De fleste læreverkene for grunnskolen, og en del for videregående opplæring, blir utviklet av læremiddelprodusentene uten ekstra tilskudd fra staten. Noen forlag tilbyr gratis nettbaserte læremidler i tillegg til læreverket, mens andre selger de digitale læremidlene ved elev-, skole- eller kommunelisens eller sammen med lærebøkene Statlige midler til Kunnskapsløftet Siden 2005 er det bevilget statlige midler til utvikling av læremidler til Kunnskapsløftet der det ikke er et kommersielt marked. I tabellen under ser vi at det har vært en gradvis økning i de årlige tilskuddsbeløpene. Tildelinger læremidler til Kunnskapsløftet (beløp i millioner kr) Læremidler til smale fag / små elevgrupper ,4 27, ,2 15,7 15,3 17,0 Læremidler for språklige minoriteter Multifunksjonelle læremidler Læremidler for hørselshemmede 4,8 1,8 4,9 7,6 5,7 13,1 21,2 20,3 11,6 11,7 10,4 6,9 14,4 14,3 20,9 19,3 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3, Rønning: Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring: analyse av læreplanen og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag, Nordlandsforsking Rambøll Management: Evaluering av særskilt tilrettelagte læremidler / multifunksjonelle læremidler for grunnskolen, juni Tilpassedelæremidler for elever med behov for tilrettelegging på ulike nivåer og i ulik presentasjon (lyd, bilde, trykt og digitalt) 17 Inkludert 4 mill på oppdrag fra KD til fylkeskommuner for utvikling av digitale læremidler 18 Fra 2011 går midlene til Møller-Trøndelag kompetansesenter direkte til senteret. 8

9 (overføring til Møller) Læremidler for synshemmede og lesehemmede (overføring til Huseby og Tambartun) 1,7 1,9 2, Til sammen 40,9 34,7 35,5 44,9 44,5 46,3 57,4 56, Tilsagnsfullmakt og risiko Kunnskapsdepartementet hevet tilsagnsfullmakten fra 20 mill. kr i 2011 til 30 mill. kr i Vi vil ha som mål å fordele tilsagnsfullmakten slik at alle tre ordningene, får så lav utbetalingsprosent som mulig ved førstegangsutbetaling. Vi har innført rapportering uten utbetaling for 2. termin for å gi Utdanningsdirektoratet en økt sanksjonsmulighet dersom læremiddelutviklere ikke leverer læremidler som avtalt. Det gir direktoratet muligheten til å holde av en større andel til sluttoppgjøret. Det er også foretatt en risikovurdering av alle tilskuddsmottakerne Behovet for læremidler I 2009 gjennomførte Rambøll en evaluering av tilskuddsordningen for læremidler. Funn i evalueringen tyder på at det absolutt er et behov for tilskudd til læremidler for språklige minoriteter og særskilt tilrettelagte læremidler. Dette gjelder samtlige fag, men særlig de teoretiske fagene som for eksempel norsk, samfunnsfag, naturfag og språkfag. Når det gjelder språklige minoriteter, viser rapporten at det er et stort behov for læremidler tilpasset norskopplæring, som både er tilpasset elevens alder og faglige nivå, i tillegg til læremidler som fokuserer eksplisitt på begreper og begrepsforklaringer. Det er også behov for flere læremidler som kan anvendes i morsmålsundervisning. Det er i følge rapporten et behov for særskilt tilrettelagte og universelt utformede læremidler i de større teoretiske fagene. Rambølls rapport viser at det fremdeles er et udekket behov når det gjelder læremidler innenfor alle tre områdene. Våre egne kartlegginger av læremiddelbehov viser et mer nyansert bilde enn Rambøll-rapporten. Status med hensyn til behov for læremidler for de ulike målgruppene omtales nærmere i del 3, Arbeidsplaner for hver enkelt hovedmålgruppe. 19 Fra 2008 går midlene til Tambartun kompetansesenter og Huseby kompetansesenter direkte til sentrene. 9

10 2 Utvikling og kvalitet Skolens praksis endrer seg. Ny teknologi og sosiale medier kan bidra til å endre innholdet og utviklingen av læremidler. Hvordan definerer vi et læremiddel, og hvordan vil fremtiden se ut? Hvilke krav og prinsipper skal ligge til grunn for læremiddelutviklingen? 2.1 Definisjon av læremiddelbegrepet I Forskrift til opplæringsloven 17-1 blir læremiddel definert på følgende måte: [ ] alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. IKT-senteret definerer digitale læremidler slik: Med digitale læringsmidler menes et læringsmiddel som inneholder ulike medietyper som tekst, bilder, video, animasjoner og simuleringer. De ulike medietypene er valgt ut og satt sammen på en pedagogisk måte. Begrepet læremidler blir i forskningen primært knyttet til skole og videregående utdanning. Det blir definert ut fra institusjonelle tilknytninger, og ut fra en intensjon om å belære, opplyse og formidle. I en del fagmiljøer blir begrepet læremidler erstattet med pedagogiske tekster. Begrepet åpner for et videre tekstbegrep og et vidt læringsbegrep (Susanne V. Knudsen m.fl 2011). Tekstene må ha felles kjennetegn som kvalifiserer dem for betegnelsen pedagogiske. Det vil si at de må ha et innhold som er rettet mot en målgruppe, og en læringssituasjon som fører til en samhandling. Tekstens design, og konteksten den presenteres i, er viktig for hvilket læringsutbytte mottakeren får (Selander og Skjelbred 2004). Den teknologiske utviklingen går raskt, og i denne langtidsperioden må vi være åpne for de nye mulighetene teknologien gir. Vi må legge til rette for at læremiddelutviklere får muligheten til å være innovative slik at våre målgrupper får læremidler som henger med i den teknologiske utviklingen. Det krever at vi har et bevisst forhold til hvilke krav vi stiller til læremiddelprosjekter. 2.2 Prinsipper for læremiddelutvikling En forutsetning for å realisere de nye læreplanene i Kunnskapsløftet, er evnen til å skape handlinger gjennom lokale prosesser, planer og refleksjon. Skolen skal tilpasse opplæringen slik at hver enkelt elev og lærling stimuleres til høyest mulig måloppnåelse (jf. opplæringsloven 1-2). Tilpasset opplæring omfatter alle sider ved opplæringen, og forutsetter fleksibilitet og mangfold når det gjelder mål, innhold, vurderingsformer, organisering av opplæringen, metode, læremidler og tidsbruk. 10

11 Hvordan kan læremidlene bidra til å realisere Kunnskapsløftet? Kan en ny generasjon læremidler medvirke til endring og utvikling i skole og opplæring? Motiverende, engasjerende og aktiviserende læremidler, som legger til rette for tilpasset opplæring Læremidlene er verktøy for å nå kompetansemålene og oppnå grunnleggende ferdigheter, i tråd med LK06. Læremidler kan medvirke til at elevene utvikler gode arbeidsvaner. De skal være motiverende og aktiviserende og til hjelp i selvstendig arbeid og i samarbeid mellom elever. I flere læreplaner for Kunnskapsløftet legges det opp til at elevene / lærlingene skal utvikle digitale ferdigheter. Mange lærere ønsker å ha tilgang til og bruke en kombinasjon av trykte og digitale læremidler i opplæringen. Det kan være aktuelt å velge læremidler ut fra ett eller flere kompetansemål, noe som åpner for alternative måter å bruke læremidler på, f eks på tvers av fag og trinn. I stedet for heldekkende læremidler kan det utvikles læringsressurser som er differensierte og fleksible. Trykte og digitale komponenter kan utfylle hverandre, og må utformes slik at de imøtekommer behovet for fleksibilitet og variasjon i organiseringen av opplæringen Parallelle utgaver på bokmål og nynorsk Læremidlene skal foreligge i parallelle utgaver på begge målformer til samme tid og samme pris. Dette gjelder både trykte og digitale læremidler. Opplæringsloven 9-4 og forskrift til opplæringsloven kap. 17 beskriver elevenes rettigheter og skoleeiernes plikter med hensyn til dette Universell utforming og tilrettelegginger Læremidlene skal i den grad det er mulig utvikles etter prinsippet om universell utforming. Læremidlene skal så langt det er mulig framstilles på en slik måte at de ikke legger hindringer for spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. For elever som trenger særskilte tilrettelegginger vil det være nyttig om det legges til rette for å bruke ulike komponenter (tekst, lyd, bilde og video) fra trykte og digitale læremidler, ettersom behovet for tilpasning ofte kan være individuelt og ganske omfattende. Dette vil støtte inkluderingstanken om deltakelse i et fellesskap og tilpasset opplæring. NAV senter for tilrettelegging og deltakelse har utviklet retningslinjer for utvikling av digitale læremidler, slik at de blir tilgjengelige for elever som ikke kan bruke vanlig mus eller tastatur Yrkesretting sammenheng mellom teori og praksis Læremidler i yrkesfaglige utdanningsprogrammer må kombinere teori og praksis, og utformes på den mest hensiktsmessige måten for praksisopplæring, enten det er i skole eller bedrift. I bedriftsopplæringen kan et læremiddel være et felles utgangspunkt for alle lærlinger til å videreutvikle de grunnleggende ferdighetene og å nå målene i læreplanen. Læreboka står fortsatt sterkt i flere yrkesfaglige utdanningsprogram. Ny teknologi åpner for nye muligheter for disse elevene. Hvilke muligheter gir den nye teknologien? Hvordan kan for eksempel bok og ny teknologi kombineres? Hensynet til det flerkulturelle samfunnet Læremidler som er produsert for majoritetselevene, brukes også av elever fra språklige minoriteter. Minoritetsspråklige elever har behov for læremidler som ivaretar andrespråksperspektivet ved 11

12 utforming av tekst, lyd og bilde. I tråd med samfunnsutvikling bør læremidler ivareta likestillingsperspektivet med hensyn til majoritet og minoritet slik at begge elevgrupper kan få identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. Dette er i tråd med føringene fra strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis! (KD 2007). Nye læremidler for minoritetsspråklige skal inneholde digitale komponenter som er tilrettelagt for kontinuerlig å legge inn nye språk, både fonter og skriftretninger. I tillegg vil bruk av digitale komponenter gi bedre mulighet for fagintegrering og differensiering (etter nivå, alder og ferdigheter), noe som er i samsvar med læreplanene i grunnleggende norsk og morsmål Standarder og infrastruktur IKT- senteret ble opprettet i Senteret skal bidra til å realisere og utvikle politikken på IKT-feltet. De skal samarbeide med relevante offentlige og private virksomheter og delta i internasjonalt samarbeid. En av senterets oppgaver, er å ivareta en helhetlig tilnærming til IKT-arkitektur i sektoren. Det er viktig for å sikre samhandling, åpenhet, gjenbruk, deling og enkel tilgang. Senteret påpeker at standarder er et viktig element i en helhetlig IKT-arkitekturtenkning. Deres arbeid med IKT-arkitektur og standardisering henger tett sammen. IKT-senteret har lansert et sett med kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Kriteriene ble utviklet med tanke på læreres vurdering av digitale ressurser og som støtte for utviklere av digitale læringsressurser. I kunngjøringsteksten for tilskudd til læremidler, er det et krav at digitale komponenter skal følge IKT-senterets kvalitetskriterier. 2.3 Utvikling de siste årene, tendenser Tilgang til ulike medier, verktøy og tjenester er en forutsetning for å kunne følge opp målene i læreplanene til Kunnskapsløftet. Det finnes et rikt omfang digitale ressurser som kan benyttes i læringsarbeidet, men en mer systematisk oversikt over disse mangler. Det er behov for en infrastruktur som ivaretar behovet for å gjøre læremidlene tilgjengelige for skolene. Gjennom tilskuddsordningen har vi stimulert læremiddelutviklere til å lage digitale, innovative læremidler for de målgruppene staten har ansvar for, og i løpet av forrige langtidsperiode skjedde det en positiv utvikling. Det var en økning i søknader på digitale læremidler. Det ble gjennomført flere vellykkede læremiddelprosjekter. To prosjekter vant læremiddelpriser på bokmessen i Frankfurt. Salaby fra Gyldendal ble kåret som vinner av Best European Schoolbook Awards i klassen Digitale læremidler i I 2012 fikk Aschehoug samme prisen i bronse for Lingua Planet English. Disse prosjektene fikk støtte fra direktoratet gjennom tilskuddsordningen for særskilt tilrettelagte læremidler og for læremidler for minoritetsspråklige. Vi ser at interessen for utvikling og nytenkning øker. Flere forlag ønsker å heve sin kompetanse i utvikling av digitale læremidler. Tilbakemeldinger fra forlagene tyder på at tilskuddsordningen og de kravene staten har stilt til læremiddelprosjekter har medvirket til kompetanseheving hos læremiddelutviklere. Særlig kravene til digitale komponenter har bidratt til produksjon av kvalitetssikrede digitale læremidler som gjennom differensiering, interaktivitet og multimedialitet medvirker til tilpasset opplæring. 12

13 Med web 2.0 og den nye generasjonen sosiale medier, har det åpnet seg nye muligheter for læring. Det er viktig at vi følger med i den teknologiske utviklingen for at vi i våre kunngjøringer kan stille pedagogiske krav og krav til teknologiske løsninger som er i tråd med dagens situasjon. Vi må også heve vår kompetanse med tanke på å forstå språkbruk i beskrivelser av teknologiske løsninger i læremiddelprosjekter. 2.4 Satsingsområder Mål og delmål for perioden Elever og lærlinger i grunnopplæringen og barn i barnehage skal ha tilgang til varierte læremidler etter prinsippet om tilpasset opplæring, på områder som ikke er ivaretatt av det kommersielle markedet Gjennomføre forvaltningen av tilskuddsordningen for utvikling og produksjon av læremidler på en måte som sikrer kvalitet, kontinuitet og måloppnåelse Bidra til kunnskapsspredning og kompetanseheving mellom aktørene på læremiddelfeltet, og opprette/opprettholde møteplasser for samarbeid Igangsette forskning og evaluering Informere målgruppene Læremiddeltilskudd Utdanningsdirektoratet forvalter læremiddeltilskudd på Statsbudsjettets kap Målet for tilskuddsordningen er å bidra til at det blir utviklet og produsert læremidler i smale fagområder / for små elevgrupper, særskilt tilrettelagte læremidler og læremidler for språklige minoriteter der det ikke er markedsgrunnlag for dette. Tilskuddsmottakere er forlag og andre læremiddelutviklere. Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av læremidler for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, voksenopplæring på grunnskolens område og på videregående nivå og for lærerutdanning. Tilskuddsmidlene forvaltes på basis av Kunnskapsdepartementets retningslinjer fra 2004 og Utdanningsdirektoratets interne instruks. Retningslinjene regulerer hovedelementene i tilskuddsordningen, bl.a. mål for ordningen, kunngjøringens form og innhold, tildelingskriterier, saksbehandling, utbetaling, resultatinformasjon, krav til regnskapsrapport, kontroll og evaluering. 13

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer