Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7"

Transkript

1 Årsberetning 2003 Året 2003 har vært stabilt for SABIMA, med god kontakt mot Storting, regjering, forvaltning og media. SABIMA har bygget seg opp til å bli en viktig premissleverandør, pådriver og kritiker som blir lyttet til og tatt med i stadig flere utvalg og råd. Det faglige, aktive og geografisk meget vidstrakte kontaktnettet er avgjørende for at denne arbeidsmetoden skal fungere, og SABIMA viderefører fokuset på å opprettholde og øke aktiviteten i medlemsforeningene. Økonomien er stram, men man har gjennom hele året hatt god oversikt og dermed rimelig grad av trygghet for å opprettholde driften. Imidlertid må sekretariatet i ugunstig stor grad ha fokus på prosjektinntekter framfor langsiktig faglig og politisk arbeid. En ny medarbeider ble ansatt med tiltredelse fra januar ORGANISASJON... 1 VIRKSOMHETENS ART... 1 MEDLEMSFORENINGENE... 1 ÅRSMØTE... 2 RÅDET... 2 ARBEIDSUTVALGET... 2 SEKRETARIATET... 2 LIKESTILLING... 2 ØKONOMI... 3 FORTSATT DRIFT... 3 FORENINGSARBEID KOORDINERING KOMPETANSE ØKONOMI AKTIVITET... 4 FAG OG POLITIKK... 4 MARINT... 5 SKOG... 5 FERSKVANN, VÅTMARK OG MYR... 5 FJELL... 6 KULTURLANDSKAP... 6 ROVDYR... 6 BIOMANGFOLD GENERELT... 6 INFORMASJON... 6 SLUTTKOMMENTAR... 7 Organisasjon Virksomhetens art SABIMAs virksomhet omfatter påvirkningsarbeid, informasjonsformidling og faglig rådgivning innenfor feltet naturforvaltning med fokus på biomangfold. Også arbeidet for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter er et viktig element. Medlemsforeningene SABIMA har gjennom hele året bestått av de 13 foreningene som også utgjorde SABIMA ved fjorårets slutt. Se liste over foreningene under overskriften "Rådet". 1

2 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 27. mars Rådsleder var i 2002 valgt for to år, mens nestleder kun var valgt for ett år slik at ikke begge skal skiftes ut samtidig. Irene Lindblad ble enstemmig valgt for to nye år. Til valgkomite ble Kristin Thorsrud Teien, Even W. Hanssen og Leif Aarvik valgt. De to førstnevnte ble valgt for to år, og sistnevnte for ett år. Rådet Det avholdt tre rådsmøter: 27. mars (etter årsmøtet), 8. november og 9. desember. Det siste møtet fokuserte nesten utelukkende på å planlegge SABIMAs informasjonsarbeid i Følgende personer har møtt i rådet på vegne av foreningene: Leder... Frode Nordang Bye Nestleder... Irene Lindblad Forum for Natur og Miljø... Kristin Thorsrud Teien og Kristin Nordli Kulturøkologene... Hanne Sickel (ikke møtt på noen møter) Norsk Botanisk Forening... Jan Wesenberg, Kåre Homble og Even W. Hansen Norsk Biologforening... Christian Anton Smedshaug (også rådets representant i AU) og Torborg Galteland Norsk Entomologisk Forening... Sigmund Hågvar (også rådets representant i AU) Norsk Limnologforening... Eli Anne Lindstrøm og Elise Thorbjørnsen Norsk Ornitologisk Forening... Morten Bergan Norsk Soppforening... Øyvind Stensrud Norsk Zoologisk Forening... Ola Wergeland Krog og Kjell Isaksen Norske Havforskeres Forening... Brage Rygg og Jon Arne Sneli Nyttevekstforeningen... Elise Østmoe og Torborg Galteland Siste Sjanse... Sigve Reiso og Øystein Røsok Toksikologisk Forening... Johan Øvrevik (ikke møtt på noen møter) Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har i 2003 som utgangspunkt hatt månedlig møte, med unntak av juli, august og november altså i alt ni møter: 7. januar, 11. februar, 4. mars, 1. april, 6. mai, 18. juni, 4. september, 7. oktober og 9. desember. AU har bestått av følgende representanter: Frode Nordang Bye Irene Lindblad Sigmund Hågvar Christian Anton Smedshaug Sekretariatet Den daglige virksomheten har vært ledet fra SABIMAs sekretariat i Kristian Augustgate 7A i Oslo sentrum, der organisasjonen leier lokaler av WWF-Norge. Rune Aanderaa har vært ansatt som daglig leder og Christian Steel som rådgiver; begge i 100 prosent stilling i hele perioden. Christian Steel tiltrådte i stillingen 2. januar Det har ikke vært sykefravær av betydning blant organisasjonens to ansatte. Det har heller ikke vært arbeidsulykker i organisasjonen. Yrkesskadeforsikring er tegnet i Vesta og dekker de ansatte i SABIMA-sekretariatet samt lønnede stillinger i de fleste medlemsforeningene. SABIMA driver en type virksomhet som i liten grad forurenser det ytre miljø. Kildesortering av avfall og sparepærer er innført i sekretariatet, samt at man er bevisst på strømforbruk og bruk av flyreiser. Likestilling I de fleste SABIMA-foreningene er kvinner og menn nokså likelig fordelt både i medlemsskap og i styrende organer. Foreningenes representasjon i SABIMA-nettverket gjenspeiler dette, og blant de 23 som har møtt frem på rådsmøter i 2003 var 9 (39 %) kvinner. I SABIMAs arbeidsutvalg på fire personer er en kvinne, og hun er også nestleder. SABIMAs sekretariat har dessverre ingen kvinner, men det er da også kun to ansatte. Fram til og med 2002 var det imidlertid en mann og en kvinne i sekretariatet. 2

3 Styret vurderer imidlertid situasjonen slik at forholdet til likestilling er god. Etter styrets oppfatning gjøres det ikke direkte eller indirekte forskjell mellom kjønnene ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforholdet til den enkelte ansatte. Styret vil arbeid for å øke ledelsens bevissthet om betydningen av likestilling mellom kjønnene og samtidig pålegge ledelsen en plikt til å påse at det ikke forekommer direkte eller indirekte forskjellsbehandling mellom kjønnene i virksomheten. Økonomi SABIMAs viktigste inntektskilde i perioden var driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (53 %). Prosjektstøtte fra ulike kilder utgjorde også en viktig finansiell basis (40 %). De resterende inntektene kommer også i form av konsulenthonorar og honorar for møtedeltakelse, kurs og forelesninger. Budsjettet for 2003 var, trolig ved en misforståelse, satt opp med et underskudd på kr Et driftsresultat på kun drøyt i underskudd er derfor svært godt, også i forhold til fjorårets resultat. Samtidig er det et underskudd, og det ville vært ønskelig å bygge opp en noe høyere egenkapital. Ikke minst hadde det vært fordelaktig om basisfinansieringen var høyere, slik at det var mindre trykk på å skaffe prosjektinntekter noe som skaper usikkerhet og krever tid både i akvirering og gjennomføring. Selv om dette gikk godt i 2003, vil det være en konstant utfordring i kommende år. Likviditeten har vært god i hele 2003, og det ser betryggende ut et godt stykke inn i Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp på denne bakgrunn. SABIMA er imidlertid avhengig av tilstrekkelig driftstøtte og prosjektmidler for å kunne eksistere. Det hadde vært ønskelig med en tryggere økonomiske situasjonen for å drive så langsiktig og helhetlig som ønskelig. Foreningsarbeid SABIMA har i perioden hatt et nært samarbeid med medlemsforeningene, selv om intensiteten har variert fra forening til forening. En slik kontakt er essensiell for SABIMAs arbeid og måloppnåelse, men det har også bidratt positivt i foreningenes eget arbeid. Sekretariatet har arbeidet aktivt i forhold til Stortinget og Miljøverndepartementet for å opprettholde eller øke driftsstøtten og andre tilskudd til medlemsorganisasjonene og deres tidsskrifter. Nedenstående tabell viser virksomhetsområder og gjennomførte tiltak i 2003 innen foreningsarbeidet. 3

4 1 Koordinering * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. * Bistått foreningene med søknader om tilskudd fra LD * Bistått NOF med utforming av NORAD-søknad * Representerer NOF i Europeisk skog-gruppe * Bistått NOF med fuglekassekampanje * Innhentet innspill til ULB-høring fra flere organisasjoner * Bistår NEF i lønnsubetaling redaktør * Arbeidet aktivt for NEFs øyenstikkersøknad i SRNs vannår-pott * Fordelt kr til hver av foreningene som deltok på biomangfolddagen 2 Kompetanse * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. 3 Økonomi * Ny kontoplan utarbeidet med forbedret regnskapsførsel og måte å presentere det på * Løpende ajour med regnskapet * Årsresultat nesten bedre enn budsjett * Godt foran budsjett på prosjektinntekter * En solid andel prosjektmidler kanalisert videre til foreningene * Likviditetsanalyse utarbeidet og følges opp fortløpende. Ser betryggende ut hele våren * Allerede godt med prosjektinntekter i sikte for 2004 * Undersøkt kontorlokaler hos NNV, men takket nei 4 Aktivitet * Vellykket biomangfolddag på Fornebu i mai * Bistått Forum for natur og miljø i NaFo med seminar om marin kartlegging * Kontakt med Forum om kommuneopplæringskurs * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Planlegger miniseminarer * Bistår NOF i planlegging av fagseminar om biomangfold i skog Fag og politikk Nedenstående tabell viser virksomhetsområder og gjennomførte tiltak i 2003 innen fagpolitisk arbeid. 4

5 Marint * Deltar i referansegruppe havressurslovutvalget. Møte og * Deltar i faglig grunnlagsanalyse i alliansen "Stopp Goliat" * Deltar i "ekspertgruppe" marin overvåkning. Møte og * God presentasjon om kongekrabbe i åpen høring i Stortingets næringskomite sammen med Havforskerforeningen * Brev til DN og SFT vedr kunstige strender. Stort medieoppslag i Aftenposten. Svar mottatt i november. * Omfattende høringssvar på "Utredning av petroleumsvirksomhet Lofoten- Barentshavet (ULB)", med mye bistand fra Kjell Isaksen (NZF). Sendt to uker forsinket som en protestmarkering sammen med de andre miljøorganisasjonene. * Deltar i ulike aktiviteter opp mot petroleumsvirksomhet i Nord, bl.a. kronikk i VG sammen med de fleste miljøorganisasjonene * Andre høringsuttalelser: Første utkast havressurslov, Oslofjorden/Telemarkskysten, Utredningsprogram Barentshavet (NP, FiDir, KyDir) * Presenterte SABIMAs syn i åpen høring i Stortingets Energi- og miljøkomite om St.meld. "Rent og rikt hav" * Generelt god kontakt med og bistand fra Havforskerforeningen * Deltatt på møte om ballastvann Skog * Deltar i BirdLifes europeiske skog-komité på vegne av NOF. * Innklaget MiS for Forskningsetisk komité sammen med Siste Sjanse * Riksrevisjonen har startet revisjonen av departementenes oppfølging av Biomangfoldmeldinga. Herunder LD og MiS. * Kontakt med OVF, Kirkerådet m.fl. om FSC-sertifisering av "kirkeskogene" * Medarrangør (NNV, WWF og Siste Sjanse) av halvdagsseminar for stortingspolitikere og ungdomspolitikere * Kontakt med SVs, Aps og KrFs stortingsgrupper om skogvern i forbindelse med Statsbudsjett 2004 og Rikets miljøtilstand * Deltok på sertifiseringsseminar i Litauen i oktober, sponset av NOF. * RAa sentral i innslag om "urskogens puls" i "Ut i Naturen". Sendt 28. oktober. * Deltatt i "Dagsnytt 18" om skogvern i statsbudsjettet * Møte sammen med WWF med Viken om bruken av MiS * Følger opp Aftenposten vedr MiS * Skriftlige bidrag til skoglovutvalget * Høringsuttalelse: Trillemarka, Forskrift om skogbruksplanlegging * Fellesbrev med WWF og NNV til Skogeierforbundet, Norskog og Statskog om at Ferskvann, våtmark og myr bruk av MiS er brudd på Levende Skog * Meget godt og tett samarbeid med WWF og NJFF om SRN-støttet kampanje om EUs rammedirektiv for vann. God bistand fra limnologforeningen og Forum for natur og miljø i NaFo. * Etablert gode kontakter i MD og andre steder om vanndirektivet * Innlegg om plassering av ansvar for vanndirektivet på KrF-konferanse. * Har deltatt og skal delta på flere seminarer vedr vanndirektivet * Konstruktivt møte med statssekretær Gunnar Kvassheim ved Statsministerens kontor * Konstruktivt møte med landbruksminister Lars Sponheim for å formidle vårt syn på ansvarslokaliseringen. * Reist til Børgefjell for samtale med miljøvernminister Børge Brende * Brev til hvert enkelt regjeringsmedlem om vanndirektivet; fellesbrev fra SABIMA og WWF etter initiativ fra SABIMA. * Skrevet vannartikkel til Vår Fuglefauna og "Fugler i Aust-Agder" (NOF), med bistand fra Eli-Anne Lindstrøm, Limnologforeningen * Brev til NVE om Vannressursloven, med bistand fra Kristin Thorsrud Teien, Forum for natur og miljø * Deltatt på WWF-seminar om Vanndirektivet i Brussel * Deltar i utformingen av DNs nye kalkingsstrategi, bl.a. på konferanse i Trondheim * Holdt foredrag om vanndirektivet på vassdagsseminar SRN * Foredrag om "vann og biomangfold som designkriterium" på konferansen "H2Oslo - Vann i by - byutvikling, arkitektur og design" * Samarbeider med NOF for å unngå at Vikanbukta tas ut av Verneplan for sjøfugler i Nord-Trøndelag. Avinor ønsker området fjernet av flysikkerhetshensyn, men grundige faglige studier viser at dette er grunnløst. Kontaktet MD og politisk rådgiver i SD. Skrevet brev til begge statsrådene. Vurderer å følge opp med media. 5

6 * Felles klage med WWF på DN-vedtak om bruk av rotenon i Bymarka ved Trondheim Fjell Kulturlandskap Rovdyr Biomangfold generelt * Arbeider med review av rapport om "Fennoskandisk økoregion" for WWF * Forsøker å følge opp fjellrevproblematikken * Høringsuttalelser: Hjerkinn, Junkerdalen, Rondane, Børgefjell-utvidelse * RAa deltok på åpning av Børgefjell nasjonalpark * Bisto NOF-representanter i å delta på åpningen av Møysalen nasjonalpark * Fått kr i støtte fra LD samlet til SABIMA-foreningene. Benyttes til kulturlandskapsarbeid. * Bistått kulturøkologene i å skrive kronikk * Be om møte med LD om oppfølgingen av det interdepartementale arbeidet. *Deltatt på koordineringsmøter med andre organisasjoner. * Deltatt på Forskningsrådets konferanse: Rovvilt og sammfunn. * Påpekt i KrF-konferanse at kongeørna må ha lav fokus i rovdyrmeldinga * Forsøker å følge opp fjellrevproblematikken * Høringsuttalelse gaupejakt Troms * Aktiv deltakelse i interdepartementalt utvalg om kartlegging og overvåking * Skal følge opp biomangfoldlovutvalget sammen med WWF * Besøkt den svenske ArtDatabanken * Aktiv kontakt med hortonomer, laget notat ift grøntveileder for samferdseslssektoren. Skrevet tre artikler om introduserte arter til "Park og Anlegg". * Fått noe midler fra UD for å arbeide med og informere om EUs habitatdirektiv * Møte med DNs direktør 23. september. Saker: Informasjon kommuner og formidlingsseminar, Emerald network og habitatdirektivet, GBIF, Introduserte arter, rotenon, miljøprøvebank, skogvern * Deltatt på KrFs kontaktkonferanse for miljøorganisasjoner. Tatt opp: skogvern, petroleum Barentshavet, vanndirektivet, miljøkonsekvenser minikraftverk, samlet plan vindkraft, kongeørn i rovdyrmeldinga * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. * Innlegg under Energi- og miljøkomitéens åpne høring i oktober om "Rikets miljøtilstand". Saker: skogvern og kommunalkartlegging. * Bistått SV med utforming av sitt forslag til innstilling til Rikets miljøtilstand * Møte med politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet om biologisk kompetanse i samferdselssektoren * Sendt brev til samtlige departementer om løfter i St.meld. 42. Mangler nå kun svar fra BFD, NHD og UFD. * Initiativ overfor Kommunal- og regionaldepartementet om kommunal naturforvaltning * Høringsuttalelser: Vern av utvalgte arter, Hjerkinn, Trillemarka, Oslofjorden/Telemarkskysten, første del av PBL, andre del av PBL, Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling, Artsdatabankmandat, Første utkast havressurslov, Forskrift om skogbruksplanlegging, forskrift innførsel om invertebrater, Utredningsprogram forvaltningsplan Barentshavet (NP, FiDir, KyDir), Junkerdalen, Rondane, Børgefjell-utvidelse, gaupejakt Troms * Mandatet til artsdatabanken er klart. Styret nedsettes i løpet av desember. Informasjon Informasjon * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Møte med rådgiverne til KrFs stortingsgruppe om hvordan miljø kan løftes på medias dagsorden * Vellykket biomangfolddag, med en del mediedekning * RAa sentral i innslag om "urskogens puls" i "Ut i Naturen". Sendt 28. oktober. God kontakt om flere programmer. * Bidro til å få NEF v/lars Ove Hansen inn i NRK Sommeråpent. * Nettsider jevnlig oppdatert, men burde vært mer og bedre strukturert * En del mindre medieoppslag 6

7 Sluttkommentar Rådet kjenner ellers ikke til noe av viktighet for å bedømme SABIMAs stilling og resultat, som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter Rådets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet, utover det som er kommentert ovenfor. Oslo, 1. april 2004, i rådet for SABIMA Frode Nordang Bye Irene Lindblad Rune Aanderaa Leder Nestleder Daglig leder 7

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2014. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2014 for Norsk Ornitologisk Forening Sekretariat og organisasjon NOFs sekretariat har i 2014 hatt 11 ansatte: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Ingar Jostein Øien (fagsjef), Frode Falkenberg

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 2014-1 - - 2 - Årsberetning 2014 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2014-2015 NOA feiret i 2014 sitt 100-årsjubileum, som landets eldste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no Årsberetning for Reform - ressurssenter for menn 2008 www.reform.no 1. Innledning, organisasjon, ressurser Reform ressurssenter for menn er organisert som en politisk uavhengig stiftelse hvis formål er,

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer