Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7"

Transkript

1 Årsberetning 2003 Året 2003 har vært stabilt for SABIMA, med god kontakt mot Storting, regjering, forvaltning og media. SABIMA har bygget seg opp til å bli en viktig premissleverandør, pådriver og kritiker som blir lyttet til og tatt med i stadig flere utvalg og råd. Det faglige, aktive og geografisk meget vidstrakte kontaktnettet er avgjørende for at denne arbeidsmetoden skal fungere, og SABIMA viderefører fokuset på å opprettholde og øke aktiviteten i medlemsforeningene. Økonomien er stram, men man har gjennom hele året hatt god oversikt og dermed rimelig grad av trygghet for å opprettholde driften. Imidlertid må sekretariatet i ugunstig stor grad ha fokus på prosjektinntekter framfor langsiktig faglig og politisk arbeid. En ny medarbeider ble ansatt med tiltredelse fra januar ORGANISASJON... 1 VIRKSOMHETENS ART... 1 MEDLEMSFORENINGENE... 1 ÅRSMØTE... 2 RÅDET... 2 ARBEIDSUTVALGET... 2 SEKRETARIATET... 2 LIKESTILLING... 2 ØKONOMI... 3 FORTSATT DRIFT... 3 FORENINGSARBEID KOORDINERING KOMPETANSE ØKONOMI AKTIVITET... 4 FAG OG POLITIKK... 4 MARINT... 5 SKOG... 5 FERSKVANN, VÅTMARK OG MYR... 5 FJELL... 6 KULTURLANDSKAP... 6 ROVDYR... 6 BIOMANGFOLD GENERELT... 6 INFORMASJON... 6 SLUTTKOMMENTAR... 7 Organisasjon Virksomhetens art SABIMAs virksomhet omfatter påvirkningsarbeid, informasjonsformidling og faglig rådgivning innenfor feltet naturforvaltning med fokus på biomangfold. Også arbeidet for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter er et viktig element. Medlemsforeningene SABIMA har gjennom hele året bestått av de 13 foreningene som også utgjorde SABIMA ved fjorårets slutt. Se liste over foreningene under overskriften "Rådet". 1

2 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 27. mars Rådsleder var i 2002 valgt for to år, mens nestleder kun var valgt for ett år slik at ikke begge skal skiftes ut samtidig. Irene Lindblad ble enstemmig valgt for to nye år. Til valgkomite ble Kristin Thorsrud Teien, Even W. Hanssen og Leif Aarvik valgt. De to førstnevnte ble valgt for to år, og sistnevnte for ett år. Rådet Det avholdt tre rådsmøter: 27. mars (etter årsmøtet), 8. november og 9. desember. Det siste møtet fokuserte nesten utelukkende på å planlegge SABIMAs informasjonsarbeid i Følgende personer har møtt i rådet på vegne av foreningene: Leder... Frode Nordang Bye Nestleder... Irene Lindblad Forum for Natur og Miljø... Kristin Thorsrud Teien og Kristin Nordli Kulturøkologene... Hanne Sickel (ikke møtt på noen møter) Norsk Botanisk Forening... Jan Wesenberg, Kåre Homble og Even W. Hansen Norsk Biologforening... Christian Anton Smedshaug (også rådets representant i AU) og Torborg Galteland Norsk Entomologisk Forening... Sigmund Hågvar (også rådets representant i AU) Norsk Limnologforening... Eli Anne Lindstrøm og Elise Thorbjørnsen Norsk Ornitologisk Forening... Morten Bergan Norsk Soppforening... Øyvind Stensrud Norsk Zoologisk Forening... Ola Wergeland Krog og Kjell Isaksen Norske Havforskeres Forening... Brage Rygg og Jon Arne Sneli Nyttevekstforeningen... Elise Østmoe og Torborg Galteland Siste Sjanse... Sigve Reiso og Øystein Røsok Toksikologisk Forening... Johan Øvrevik (ikke møtt på noen møter) Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har i 2003 som utgangspunkt hatt månedlig møte, med unntak av juli, august og november altså i alt ni møter: 7. januar, 11. februar, 4. mars, 1. april, 6. mai, 18. juni, 4. september, 7. oktober og 9. desember. AU har bestått av følgende representanter: Frode Nordang Bye Irene Lindblad Sigmund Hågvar Christian Anton Smedshaug Sekretariatet Den daglige virksomheten har vært ledet fra SABIMAs sekretariat i Kristian Augustgate 7A i Oslo sentrum, der organisasjonen leier lokaler av WWF-Norge. Rune Aanderaa har vært ansatt som daglig leder og Christian Steel som rådgiver; begge i 100 prosent stilling i hele perioden. Christian Steel tiltrådte i stillingen 2. januar Det har ikke vært sykefravær av betydning blant organisasjonens to ansatte. Det har heller ikke vært arbeidsulykker i organisasjonen. Yrkesskadeforsikring er tegnet i Vesta og dekker de ansatte i SABIMA-sekretariatet samt lønnede stillinger i de fleste medlemsforeningene. SABIMA driver en type virksomhet som i liten grad forurenser det ytre miljø. Kildesortering av avfall og sparepærer er innført i sekretariatet, samt at man er bevisst på strømforbruk og bruk av flyreiser. Likestilling I de fleste SABIMA-foreningene er kvinner og menn nokså likelig fordelt både i medlemsskap og i styrende organer. Foreningenes representasjon i SABIMA-nettverket gjenspeiler dette, og blant de 23 som har møtt frem på rådsmøter i 2003 var 9 (39 %) kvinner. I SABIMAs arbeidsutvalg på fire personer er en kvinne, og hun er også nestleder. SABIMAs sekretariat har dessverre ingen kvinner, men det er da også kun to ansatte. Fram til og med 2002 var det imidlertid en mann og en kvinne i sekretariatet. 2

3 Styret vurderer imidlertid situasjonen slik at forholdet til likestilling er god. Etter styrets oppfatning gjøres det ikke direkte eller indirekte forskjell mellom kjønnene ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforholdet til den enkelte ansatte. Styret vil arbeid for å øke ledelsens bevissthet om betydningen av likestilling mellom kjønnene og samtidig pålegge ledelsen en plikt til å påse at det ikke forekommer direkte eller indirekte forskjellsbehandling mellom kjønnene i virksomheten. Økonomi SABIMAs viktigste inntektskilde i perioden var driftsstøtte fra Miljøverndepartementet (53 %). Prosjektstøtte fra ulike kilder utgjorde også en viktig finansiell basis (40 %). De resterende inntektene kommer også i form av konsulenthonorar og honorar for møtedeltakelse, kurs og forelesninger. Budsjettet for 2003 var, trolig ved en misforståelse, satt opp med et underskudd på kr Et driftsresultat på kun drøyt i underskudd er derfor svært godt, også i forhold til fjorårets resultat. Samtidig er det et underskudd, og det ville vært ønskelig å bygge opp en noe høyere egenkapital. Ikke minst hadde det vært fordelaktig om basisfinansieringen var høyere, slik at det var mindre trykk på å skaffe prosjektinntekter noe som skaper usikkerhet og krever tid både i akvirering og gjennomføring. Selv om dette gikk godt i 2003, vil det være en konstant utfordring i kommende år. Likviditeten har vært god i hele 2003, og det ser betryggende ut et godt stykke inn i Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp på denne bakgrunn. SABIMA er imidlertid avhengig av tilstrekkelig driftstøtte og prosjektmidler for å kunne eksistere. Det hadde vært ønskelig med en tryggere økonomiske situasjonen for å drive så langsiktig og helhetlig som ønskelig. Foreningsarbeid SABIMA har i perioden hatt et nært samarbeid med medlemsforeningene, selv om intensiteten har variert fra forening til forening. En slik kontakt er essensiell for SABIMAs arbeid og måloppnåelse, men det har også bidratt positivt i foreningenes eget arbeid. Sekretariatet har arbeidet aktivt i forhold til Stortinget og Miljøverndepartementet for å opprettholde eller øke driftsstøtten og andre tilskudd til medlemsorganisasjonene og deres tidsskrifter. Nedenstående tabell viser virksomhetsområder og gjennomførte tiltak i 2003 innen foreningsarbeidet. 3

4 1 Koordinering * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. * Bistått foreningene med søknader om tilskudd fra LD * Bistått NOF med utforming av NORAD-søknad * Representerer NOF i Europeisk skog-gruppe * Bistått NOF med fuglekassekampanje * Innhentet innspill til ULB-høring fra flere organisasjoner * Bistår NEF i lønnsubetaling redaktør * Arbeidet aktivt for NEFs øyenstikkersøknad i SRNs vannår-pott * Fordelt kr til hver av foreningene som deltok på biomangfolddagen 2 Kompetanse * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. 3 Økonomi * Ny kontoplan utarbeidet med forbedret regnskapsførsel og måte å presentere det på * Løpende ajour med regnskapet * Årsresultat nesten bedre enn budsjett * Godt foran budsjett på prosjektinntekter * En solid andel prosjektmidler kanalisert videre til foreningene * Likviditetsanalyse utarbeidet og følges opp fortløpende. Ser betryggende ut hele våren * Allerede godt med prosjektinntekter i sikte for 2004 * Undersøkt kontorlokaler hos NNV, men takket nei 4 Aktivitet * Vellykket biomangfolddag på Fornebu i mai * Bistått Forum for natur og miljø i NaFo med seminar om marin kartlegging * Kontakt med Forum om kommuneopplæringskurs * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Planlegger miniseminarer * Bistår NOF i planlegging av fagseminar om biomangfold i skog Fag og politikk Nedenstående tabell viser virksomhetsområder og gjennomførte tiltak i 2003 innen fagpolitisk arbeid. 4

5 Marint * Deltar i referansegruppe havressurslovutvalget. Møte og * Deltar i faglig grunnlagsanalyse i alliansen "Stopp Goliat" * Deltar i "ekspertgruppe" marin overvåkning. Møte og * God presentasjon om kongekrabbe i åpen høring i Stortingets næringskomite sammen med Havforskerforeningen * Brev til DN og SFT vedr kunstige strender. Stort medieoppslag i Aftenposten. Svar mottatt i november. * Omfattende høringssvar på "Utredning av petroleumsvirksomhet Lofoten- Barentshavet (ULB)", med mye bistand fra Kjell Isaksen (NZF). Sendt to uker forsinket som en protestmarkering sammen med de andre miljøorganisasjonene. * Deltar i ulike aktiviteter opp mot petroleumsvirksomhet i Nord, bl.a. kronikk i VG sammen med de fleste miljøorganisasjonene * Andre høringsuttalelser: Første utkast havressurslov, Oslofjorden/Telemarkskysten, Utredningsprogram Barentshavet (NP, FiDir, KyDir) * Presenterte SABIMAs syn i åpen høring i Stortingets Energi- og miljøkomite om St.meld. "Rent og rikt hav" * Generelt god kontakt med og bistand fra Havforskerforeningen * Deltatt på møte om ballastvann Skog * Deltar i BirdLifes europeiske skog-komité på vegne av NOF. * Innklaget MiS for Forskningsetisk komité sammen med Siste Sjanse * Riksrevisjonen har startet revisjonen av departementenes oppfølging av Biomangfoldmeldinga. Herunder LD og MiS. * Kontakt med OVF, Kirkerådet m.fl. om FSC-sertifisering av "kirkeskogene" * Medarrangør (NNV, WWF og Siste Sjanse) av halvdagsseminar for stortingspolitikere og ungdomspolitikere * Kontakt med SVs, Aps og KrFs stortingsgrupper om skogvern i forbindelse med Statsbudsjett 2004 og Rikets miljøtilstand * Deltok på sertifiseringsseminar i Litauen i oktober, sponset av NOF. * RAa sentral i innslag om "urskogens puls" i "Ut i Naturen". Sendt 28. oktober. * Deltatt i "Dagsnytt 18" om skogvern i statsbudsjettet * Møte sammen med WWF med Viken om bruken av MiS * Følger opp Aftenposten vedr MiS * Skriftlige bidrag til skoglovutvalget * Høringsuttalelse: Trillemarka, Forskrift om skogbruksplanlegging * Fellesbrev med WWF og NNV til Skogeierforbundet, Norskog og Statskog om at Ferskvann, våtmark og myr bruk av MiS er brudd på Levende Skog * Meget godt og tett samarbeid med WWF og NJFF om SRN-støttet kampanje om EUs rammedirektiv for vann. God bistand fra limnologforeningen og Forum for natur og miljø i NaFo. * Etablert gode kontakter i MD og andre steder om vanndirektivet * Innlegg om plassering av ansvar for vanndirektivet på KrF-konferanse. * Har deltatt og skal delta på flere seminarer vedr vanndirektivet * Konstruktivt møte med statssekretær Gunnar Kvassheim ved Statsministerens kontor * Konstruktivt møte med landbruksminister Lars Sponheim for å formidle vårt syn på ansvarslokaliseringen. * Reist til Børgefjell for samtale med miljøvernminister Børge Brende * Brev til hvert enkelt regjeringsmedlem om vanndirektivet; fellesbrev fra SABIMA og WWF etter initiativ fra SABIMA. * Skrevet vannartikkel til Vår Fuglefauna og "Fugler i Aust-Agder" (NOF), med bistand fra Eli-Anne Lindstrøm, Limnologforeningen * Brev til NVE om Vannressursloven, med bistand fra Kristin Thorsrud Teien, Forum for natur og miljø * Deltatt på WWF-seminar om Vanndirektivet i Brussel * Deltar i utformingen av DNs nye kalkingsstrategi, bl.a. på konferanse i Trondheim * Holdt foredrag om vanndirektivet på vassdagsseminar SRN * Foredrag om "vann og biomangfold som designkriterium" på konferansen "H2Oslo - Vann i by - byutvikling, arkitektur og design" * Samarbeider med NOF for å unngå at Vikanbukta tas ut av Verneplan for sjøfugler i Nord-Trøndelag. Avinor ønsker området fjernet av flysikkerhetshensyn, men grundige faglige studier viser at dette er grunnløst. Kontaktet MD og politisk rådgiver i SD. Skrevet brev til begge statsrådene. Vurderer å følge opp med media. 5

6 * Felles klage med WWF på DN-vedtak om bruk av rotenon i Bymarka ved Trondheim Fjell Kulturlandskap Rovdyr Biomangfold generelt * Arbeider med review av rapport om "Fennoskandisk økoregion" for WWF * Forsøker å følge opp fjellrevproblematikken * Høringsuttalelser: Hjerkinn, Junkerdalen, Rondane, Børgefjell-utvidelse * RAa deltok på åpning av Børgefjell nasjonalpark * Bisto NOF-representanter i å delta på åpningen av Møysalen nasjonalpark * Fått kr i støtte fra LD samlet til SABIMA-foreningene. Benyttes til kulturlandskapsarbeid. * Bistått kulturøkologene i å skrive kronikk * Be om møte med LD om oppfølgingen av det interdepartementale arbeidet. *Deltatt på koordineringsmøter med andre organisasjoner. * Deltatt på Forskningsrådets konferanse: Rovvilt og sammfunn. * Påpekt i KrF-konferanse at kongeørna må ha lav fokus i rovdyrmeldinga * Forsøker å følge opp fjellrevproblematikken * Høringsuttalelse gaupejakt Troms * Aktiv deltakelse i interdepartementalt utvalg om kartlegging og overvåking * Skal følge opp biomangfoldlovutvalget sammen med WWF * Besøkt den svenske ArtDatabanken * Aktiv kontakt med hortonomer, laget notat ift grøntveileder for samferdseslssektoren. Skrevet tre artikler om introduserte arter til "Park og Anlegg". * Fått noe midler fra UD for å arbeide med og informere om EUs habitatdirektiv * Møte med DNs direktør 23. september. Saker: Informasjon kommuner og formidlingsseminar, Emerald network og habitatdirektivet, GBIF, Introduserte arter, rotenon, miljøprøvebank, skogvern * Deltatt på KrFs kontaktkonferanse for miljøorganisasjoner. Tatt opp: skogvern, petroleum Barentshavet, vanndirektivet, miljøkonsekvenser minikraftverk, samlet plan vindkraft, kongeørn i rovdyrmeldinga * Fått i stand stort prosjekt om kartlegging av rødlistearter, der Sopp, Nyttevekst og Botanisk deltar. * Innlegg under Energi- og miljøkomitéens åpne høring i oktober om "Rikets miljøtilstand". Saker: skogvern og kommunalkartlegging. * Bistått SV med utforming av sitt forslag til innstilling til Rikets miljøtilstand * Møte med politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet om biologisk kompetanse i samferdselssektoren * Sendt brev til samtlige departementer om løfter i St.meld. 42. Mangler nå kun svar fra BFD, NHD og UFD. * Initiativ overfor Kommunal- og regionaldepartementet om kommunal naturforvaltning * Høringsuttalelser: Vern av utvalgte arter, Hjerkinn, Trillemarka, Oslofjorden/Telemarkskysten, første del av PBL, andre del av PBL, Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling, Artsdatabankmandat, Første utkast havressurslov, Forskrift om skogbruksplanlegging, forskrift innførsel om invertebrater, Utredningsprogram forvaltningsplan Barentshavet (NP, FiDir, KyDir), Junkerdalen, Rondane, Børgefjell-utvidelse, gaupejakt Troms * Mandatet til artsdatabanken er klart. Styret nedsettes i løpet av desember. Informasjon Informasjon * Gjennomført SABIMA-seminar om naturformidling november * Planlegger kampanje i 2004 om å formidle biomangfoldkartleggingen i noen utvalgte kommuner * Møte med rådgiverne til KrFs stortingsgruppe om hvordan miljø kan løftes på medias dagsorden * Vellykket biomangfolddag, med en del mediedekning * RAa sentral i innslag om "urskogens puls" i "Ut i Naturen". Sendt 28. oktober. God kontakt om flere programmer. * Bidro til å få NEF v/lars Ove Hansen inn i NRK Sommeråpent. * Nettsider jevnlig oppdatert, men burde vært mer og bedre strukturert * En del mindre medieoppslag 6

7 Sluttkommentar Rådet kjenner ellers ikke til noe av viktighet for å bedømme SABIMAs stilling og resultat, som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter Rådets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet, utover det som er kommentert ovenfor. Oslo, 1. april 2004, i rådet for SABIMA Frode Nordang Bye Irene Lindblad Rune Aanderaa Leder Nestleder Daglig leder 7

Årsberetning 2006. AU-medlem Kristin Thorsrud Teien hadde også frasagt seg gjenvalg. Ingunn Lid, Norsk Biologforening ble valgt.

Årsberetning 2006. AU-medlem Kristin Thorsrud Teien hadde også frasagt seg gjenvalg. Ingunn Lid, Norsk Biologforening ble valgt. Årsberetning 2006 Året har vært innholdsrikt og aktivt for SABIMA. De to prosjektkoordinatorene som ble ansatt i 2004, har bidratt til økt aktivitet i sine respektive foreninger og større kontaktflate

Detaljer

Årsberetning 2008. Organisasjon

Årsberetning 2008. Organisasjon Årsberetning 2008 Naturmangfoldloven har vært viktigste tema i 2008. De fleste andre saker og arbeidsfelt, som fremmede arter, trua arter og arealforvaltning, har vært brukt for å belyse behovet for en

Detaljer

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april 2009. Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent.

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april 2009. Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent. Årsberetning 2009 SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har oppnådd en rekke gledelige resultater i løpet av året, både politisk, mediemessig og administrativt. Den viktigste politiske begivenheten

Detaljer

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har hatt tre møter i 2007: 1. februar, 19. september og 14. november.

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har hatt tre møter i 2007: 1. februar, 19. september og 14. november. Årsberetning 2007 Året har vært innholdsrikt og aktivt for SABIMA. Medieoppslag og politisk arbeid rundt klippeblåvingen i Halden har bidratt til å sette biomangfold på dagsorden, både i media og i politiske

Detaljer

Vannregionforvaltning utfordringer og muligheter. Christian Steel SABIMA

Vannregionforvaltning utfordringer og muligheter. Christian Steel SABIMA Vannregionforvaltning utfordringer og muligheter Christian Steel SABIMA SABIMA-nettverket 10 medlemsforeninger Norsk Biologforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk Entomologisk Forening, Norsk Limnologforening,

Detaljer

Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud

Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud Naturvern i Norge og internasjonalt Hvorfor trengs det og hva gjør WWF? Kristin Thorsrud Teien WWF Norge Innlegg, NaFo- Stud 10.03.06 Hva skjer med Jordas naturrikdom? Jordas biologiske mangfold trues

Detaljer

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Verdens store marine økosystemer 2 Miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

Fremmede arter og frivillighet

Fremmede arter og frivillighet Fremmede arter og frivillighet Fagsamling om fremmede arter Oslo 31. oktober 2013 Christian Steel Fremmede arter Konsekvenser: Habitatendring, fortrenging, sykdommer / parasitter, genetisk forurensing,

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 Møtested: FRIFO Tilstede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes, Friluftsrådenes landsforbund Nils Bøhn,

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Stans tapet av naturmangfold!

Stans tapet av naturmangfold! Stans tapet av naturmangfold! Rådgiver: Anne Breistein Norsk Botanisk Forening og Sabimas arbeid med fremmede arter Paraplyorganisasjonen Sabima Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk biologforening

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag 1. Innledning 1.1 Forum for natur og friluftsliv (FNF) FNF er et samarbeids- og nettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå.

Detaljer

Grunneiers rolle i forbindelse med vern

Grunneiers rolle i forbindelse med vern Grunneiers rolle i forbindelse med vern Nordland Utamarkslag, Fauske 19.02.2011 Gunnar Rofstad, Fylkesmannen i Nordland, seksjonsleder Arealseksjonen Grunneiers rolle i forbindelse med vern Status for

Detaljer

Stans tapet av naturmangfold!

Stans tapet av naturmangfold! Stans tapet av naturmangfold! Rådgiver: Anne Breistein Tipshefte til kommuner om arbeid med fremmede arter Paraplyorganisasjonen Sabima Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk biologforening Norsk entomologisk

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Prosjekt. Lilløyplassen Arena Fornebu

Prosjekt. Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen naturhus Historikk Lilløyplassen naturhus 2013 Politikk og regulering Historikk Kommunedelplan 2 for Fornebu: Området skal gi et aktivt

Detaljer

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp?

Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Forvaltningsplanen hvordan følges den opp? Nordområdekonferansen 28.11.2012 Ellen Hambro Marine forvaltningsplaner 2002 2011 Helhetlig økosystembasert forvaltning Kilde: Joint Norwegian-Russian environmental

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 18.06.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Skaun kommune

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Skaun kommune ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2011 Skaun kommune Vedtatt av Kontrollutvalget i sak 14/12, 20.4.2012 1 Innledning Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av dette føre det løpende tilsynet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Stortingsmelding om naturmangfold

Stortingsmelding om naturmangfold Klima- og miljødepartementet Stortingsmelding om naturmangfold Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, 29. april 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot?

Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot? Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot? Kristoffer Bøhn SABIMA Årsmøte Lillomarkas venner 16. mars 2016 SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Fyller 20 år i 2016. 12 ansatte i sekretariatet

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no

Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no Brukerkonferanse MAREANO 21. oktober 2008 Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no Olle Morten Grini, SFT Oppdrag fra Miljøverndepartementet: Om kunnskapsinnsamling og formidling av helhetlig

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO,

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, 24.11.05 Bakgrunn Jordas biologiske mangfold trues, også i Norge Stortinget har vedtatt

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2013/942 Sekretær Linda E. Eide Vår dato 27.08.2013 Protokoll Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. Til

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte 16.6.2017 Dato: Fredag 16. juni, 2017 Tid: kl. 10:00 15:00 Sted: Scandic Holberg hotell, Holbergs plass 1, Oslo Dagsorden Sak 1/2017 Konstituering

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

Naturindeks - kunnskap og politikk

Naturindeks - kunnskap og politikk Foto: Ingeborg Wessel Finstad, WWF-Norge Naturindeks - kunnskap og politikk Rasmus Hansson Ingeborg W Finstad WWF-Norge 23.9.2010 - et tilbakeblikk Idé utviklet av WWF Basert på internasjonal WWF rapport

Detaljer

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN)

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) Bakgrunn Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Lilløyplassen Naturhus, Fornebu

Lilløyplassen Naturhus, Fornebu Lilløyplassen Naturhus, Fornebu Oppsummering for året 2003 Prosjekt Lilløyplassen Oppsummering for året 2003 Denne rapporten (se også rapport for 2002 i Toppdykker n nr. 2/2003 ss. 66-67) oppsummerer arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning.

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. 1 For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. Det forutsetter også at negativ utvikling for det biologiske mangfoldet må få konsekvenser for forvaltningen og medføre

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew. Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat

Årsmøte i WarpCrew. Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat Metropolis 27. januar 2009 kl. 17:10 Tilstede: Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew 2009 Referat Totalt: 11 10 med stemmerett, 1 styremedlem uten medlemsskap, Bård I. Skjæveland, Henrik Øgård, Ørjan Jåsund,

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august Bård Øyvind Solberg, Alta

Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august Bård Øyvind Solberg, Alta Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august 2011 Bård Øyvind Solberg, Alta 24.8.2011 Formål og ambisjoner Milepæler Gjennomføring Status for ulike naturtyper/naturkvaliteter Oppsummering Formål

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser - Høring

Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser - Høring DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Iht Adresseliste Deres ref Vår ref 201100813 Dato 28.03.2011 Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Detaljer

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 1. BAKGRUNN Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld.

Detaljer

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref 2012/1423-17 Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato 14.06.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom

Detaljer

Økologisk klassifisering og miljømål

Økologisk klassifisering og miljømål Økologisk klassifisering og miljømål 11-12. juni 2008 Anders Iversen, seniorrådgiver/prosjektleder, DN Oversikt 1. Konkrete økologiske miljømål. 2. Framdrift og prosess i arbeidet. 3. Opplegg for denne

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 13.02.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa 27.2.2013

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer