KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC"

Transkript

1 KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

2 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London) Limited er registrert i England og Wales med selskapsnummeret , og er autorisert og regulert av Financial Services Authority (FCA finanstilsynsorgan i Storbritannia) under registreringsnummeret Med mindre du har fått annen informasjon fra oss er våre kontaktopplysninger følgende: Adresse: One Broadgate London STORBRITANNIA EC2M 2QS E-post: Telefonnummer: +44(0) AVTALEN 2.1 Avtalen mellom oss angående din handel med oss («denne avtalen») omfatter: (a) kontosøknaden; (b) betingelsene og vilkårene i dette dokumentet; samt (c) ethvert annet dokument vi sender deg og som uttrykkelig sier at det utgjør en del av avtalen mellom oss. 2.2 Disse vilkårene og betingelsene styrer forholdet mellom oss og vår kunde («du», «din» eller «deg», alt etter hva som gjelder) med hensyn til handel. Les dette dokumentet nøye. Vi henleder særlig din oppmerksomhet på klausulene 3.4 (Din konto), 9 (Handel), 13 (Margin) og 21 (Skadeserstatning og erstatningsansvar). 2.3 Du samtykker i å binde deg juridisk til denne avtalen hvis du: (i) krysser av i boksen «Samtykker du i våre vilkår og betingelser?» på vår nettside, eller (ii) undertegner dokumentasjonen for kontoåpning eller (iii) handler på din konto. Denne avtalen med eventuelle endringer gjelder også alle dine fremtidige kontoer hos oss, selv om dette ikke er uttrykkelig angitt. 2.4 Det hender at vi tilbyr deg nye tjenester eller produkter (hvis gjeldende lov tillater at disse tjenestene eller produktene leveres til deg), og alle disse ekstra tjenestene eller produktene vil, dersom det ikke foreligger noen spesifikk avtale mellom deg og oss, være underlagt denne avtalen med endringer. 2.5 Ved konflikt mellom denne avtalen og loven av 2000 om finansielle tjenester og markeder (Financial Services and Markets Act 2000, «loven») eller gjeldende bestemmelser, er det loven og de gjeldende bestemmelsene som gjelder. Ingenting i denne avtalen vil utelukke eller begrense noen forpliktelse vi har overfor deg når det gjelder loven eller de gjeldende bestemmelsene som forbyr utelukkelser eller begrensninger fra vår side. 2.6 Enkelte ord og uttrykk i denne avtalen har fått bestemte betydninger. Hvis ord med stor forbokstav ikke er definert i den relevante klausulen, gjelder definisjonene som er fastsatt i klausul 32 (Tolking). 2.7 Denne avtalen sammen med søknadsskjemaet utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til emnet for disse vilkårene og betingelsene, og har forrang fremfor alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige kommunikasjoner, forslag, avtaler eller påstander om emnet. Du erkjenner at du ved å inngå denne avtalen og utføre hver handel, ikke har rett til å stole på, og heller ikke har vist tillit til, noen påstand, garanti, anbefaling, råd eller annen erklæring enn det som er angitt i denne avtalen. 2.8 Denne avtalen vil tre i kraft (a) dagen vi aksepterer din søknad eller (b) dagen vi bekrefter mottak av ditt første innskudd eller den første handelen på din konto, alt etter hva som kommer først. Hvis du er en enkeltperson som opererer med formål utenfor din forretning, handel eller yrkesvirksomhet, har du en frist på 14 dager fra godtakelse av denne avtalen for å trekke deg fra avtalen uten straffegebyr og uten å oppgi noen grunn. Denne angreretten gjelder ikke etter en handel er utført i henhold til denne avtalen som deretter forblir bindende for deg. 2.9 Tid er svært vesentlig for alle dine forpliktelser i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen og enhver handel. Dette betyr at tidspunkter og datoer angitt i denne avtalen eller spesifisert av oss i forbindelse med oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til denne avtalen, er av største betydning og er obligatoriske. Enhver forsinkelse, enten den er rimelig eller ei, kan gi grunnlag for å avslutte én eller flere handler eller denne avtalen. 3 DIN KONTO 3.1 Vi må godta deg som kunde før du får rett til å bruke tjenestene. Vi kan avslå din søknad uansett grunn, og vi er ikke forpliktet til å oppgi noen grunn. 3.2 Vi har lov til å innhente personlige data fra en tredjepartagent med sikte på å behandle din søknad, inkludert resultatene av kontroller hos instanser for kredittreferanse og bekjempelse av bedrageri (som kan registrere søket i sine arkiver) og andre finansorganisasjoner. Hvis du åpner en konto med én eller flere andre personer (en «felleskonto»), vil du være solidarisk ansvarlig for tap, gebyrer eller utgifter som påløper på grunn av denne felleskontoen. Dette betyr blant annet at ethvert beløp som skyldes på felleskontoen, skal betales i sin helhet av deg eller en av de andre innehaverne av felleskontoen, og at vi ikke har noen 1

3 forpliktelse til å foreta innkreving fra en annen innehaver. I tillegg kan vi (med mindre det motsatte er skriftlig avtalt) innhente instruksjoner fra deg om handel og/eller utbetale en del av saldoen til deg eller andre innehavere av felleskontoen uten forutgående melding til deg, og vi kan gi deg eller andre innehavere av felleskontoen meldinger eller kommunikasjoner. Hvis en felleskontoinnehaver avgår ved døden, kan vi gi melding til og innhente instruksjoner fra arvingene. 3.3 Du må oppbevare passordet på et sikkert sted og holde det hemmelig. Du erkjenner og godtar at vi kan stole på ditt brukernavn/kontonummer og passord for å identifisere deg, og du samtykker i at du ikke skal røpe disse detaljene til noen som du ikke har gitt behørig tillatelse til. Våre medarbeidere vil ikke på noe tidspunkt be deg om å oppgi passordet, og du må ikke under noen omstendigheter røpe det. Hvis du merker eller mistenker at ditt passord er blitt oppdaget av en tredjepart, må du informere oss øyeblikkelig. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for uautorisert bruk av din konto og/eller ditt passord, med mindre dette skyldes uaktsomhet, bevisst mislighold eller bedrageri fra vår side. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for passord og brukernavn som du lagrer på datamaskinen og mobile enheter. 3.4 Hvis du ble presentert for oss av en tredjepart (omfatter ikke en utnevnt representant for vårt firma), erkjenner og samtykker du i at: (a) du tillot at tredjeparten presenterte deg for oss, og at vi ikke tar noe ansvar for betingelsene i en eventuell avtale mellom deg og tredjeparten eller mangel på sådanne eller for noen erklæring eller opptreden fra tredjepartens side; (b) en del av inntektene generert fra dine handelsoperasjoner eller av gebyrene du betalte oss, kan gis tredjeparten, noe som kan øke den globale tjenestekostnaden for deg, og at du kan kontakte tredjeparten eller ETX Captial for å få mer informasjon om dette; (c) ethvert råd som gis deg om din konto og dine handelsoperasjoner av en tredjepart, er ikke blitt gitt av oss eller på våre vegne, og vi tar ikke noe ansvar for noe slikt råd; og (d) tredjeparten er en uavhengig mellommann som ikke fungerer som vår agent eller på annen måte handler på vegne av ETX Capital. INAKTIVE ELLER SOVENDE KONTOER 3.5 Vi anser at en handelskonto er sovende eller inaktiv når det ikke har vært noen åpne handelsoperasjoner på kontoen på en børsdag. Vi kan deaktivere din konto hvis den har vært sovende eller inaktiv i en periode på minst nitti (90) kalenderdager. Hvis det med rimelighet kan gjennomføres, vil vi gi deg forhåndsbeskjed (per e-post) om enhver deaktivering, men dette er ikke alltid mulig og/eller praktisk gjennomførbart. Hvis du mottar en beskjed om forestående deaktivering, eller hvis kontoen er blitt deaktivert uten at du har fått melding og du ønsker den skal forbli aktiv eller bli reaktivert, vennligst ta kontakt med vårt støtteteam per e- post på følgende adresse: Vi kan belaste deg for et kontovedlikeholdsgebyr for inaktive eller sovende kontoer. Detaljer om slike gebyrer kan oppnås ved å kontakte 4 GRUNNLAG FOR HANDELSOPERASJONER 4.1 Vi er motparten for alle handelsoperasjoner utført ved hjelp av tjenestene. Alle handelsoperasjoner utføres mellom motparter som handler på egne vegne, og vi vil handle med deg som en uavhengig motpart hvis vi ikke informerer deg om at vi handler med deg som agent eller handler på dine vegne generelt eller med hensyn til en handel eller handelsklasse. Du inngår handelsoperasjoner med oss som motpart hvis ikke det motsatte er angitt i skriftlig form. Handelsoperasjonene utføres av oss ved mottak av instruksjonene fra deg og på et «ren utførelse»-grunnlag. Vi har ingen forpliktelse til å rettferdiggjøre egnethet for noen handel, overvåke eller gi råd om avkastningen eller, i henhold til FCA-reglene, foreta Margin Calls (marginutligninger) eller lukke handelsoperasjoner. 4.2 Informasjon som gis av oss eller på våre vegne, må ikke bli (og vil ikke bli ansett for å være) tolket som råd til deg om egnethet, risikoer, fordeler eller ulemper ved en spesiell handel. Vi vil ikke gi råd om fordelene ved spesielle transaksjoner eller deres skattemessige følger. Du erkjenner og samtykker i at du kan vurdere fordelene ved og forstå og godta typen handelsoperasjoner og risikoene ved handelsoperasjoner som foretas i henhold til denne avtalen, og at du ikke stoler på og ikke vil stole på råd fra oss om fordelene ved noen handel. 4.3 Ved å krysse av i boksen «Samtykker du i våre vilkår og betingelser?» på vår nettside eller på annen måte sende inn dokumentasjon for kontoåpning, og hver gang du åpner eller lukker en handel eller legger inn en ordre (se også dine garantier i klausul 17 (Markedsmisbruk)), erklærer og garanterer du overfor oss på kontinuerlig basis, dvs. at erklæringen og garantien gjelder også etter at handelen er utført, at: (a) du inngår denne avtalen og alle handelsoperasjoner som er knyttet til den på egne vegne som motpart, og ikke som 2

4 agent (eller formuesforvalter) for en annen part; (b) du er aldri blitt erklært insolvent; (c) du har all nødvendig lovlig, selskapsmessig og/eller reguleringsmessig myndighet til å inngå denne avtalen og foreta eventuelle handelsoperasjoner i tilknytning til den, og enhver som hevder å godta denne avtalen på dine vegne har fått og har nå behørig autorisasjon til å gjøre dette; (d) for enkeltpersoner: du er 18 år eller eldre; (e) all informasjon du gir oss under søknadsprosessen og ellers til enhver tid er komplett, sannferdig, oppdatert og nøyaktig; (f) du ikke bryter noen lovgivning i landet der du legger inn dine handelsoperasjoner; (g) når du legger inn ordrer, har du vært eneansvarlig for å foreta egne og uavhengige vurderinger og undersøkelser av risikoene ved en handel; og (h) du har tilstrekkelig kunnskap, sofistikert markedsinteresse og erfaring eller har mottatt tilstrekkelig profesjonelt råd for å kunne foreta din egen evaluering av fordelene og risikoene ved en handel. 4.4 Enten du og vi har inngått denne avtalen ved eksterne midler eller ei, har du ikke rett til å annullere denne avtalen, men du kan si opp avtalen i henhold til klausul 31 (Oppsigelse). 4.5 Du kan klassifiseres som en detaljkunde, profesjonell kunde eller en berettiget motpart. Hvis vi klassifiserer deg som en profesjonell kunde eller berettiget motpart, risikerer du å miste beskyttelsen som gis av bestemte FCAregler, og vi vil informere deg om dette. Under visse omstendigheter ønsker vi å omklassifisere deg, og vi vil da tydelig forklare hvorfor vi gjør dette og hvilke følger det får for dine rettigheter. 4.6 Din handelsvirksomhet vil ikke gi noen eierrettigheter eller andre rettigheter i et underliggende marked. Vi vil ikke overføre noe underliggende marked eller noen rettigheter i dette markedet til deg. 4.7 Det er ditt ansvar å sikre at eventuelle handelsoperasjoner du legger inn utenfor Storbritannia og Nord-Irland ikke bryter utenlandske lovbestemmelser som kan gjelde for deg. 5 VÅRE GEBYRER 5.1 Når du inngår en handel med oss, vil du bli belastet for en mark-up (oppskriving) eller markdown (nedskriving) (forskjellen mellom prisen som vi tar en hovedposisjon for og prisen du oppnår ved utførelse av handelen). Vi kan definere en fast mark-up eller mark-down (provisjon). Mark-up/mark-down eller provisjonen du vil bli belastet for avhenger av omstendighetene omkring hver handel. Detaljer om mark-up/mark-down eller provisjoner kan skaffes på forespørsel fra 5.2 Vennligst vær oppmerksom på at vi kan bruke dividende eller andre justeringer på din handel i henhold til klausul 16.5 (Selskapsoperasjoner, dividender og andre situasjoner). 5.3 Handelsoperasjoner som utføres etter lukking av det berørte underliggende markedet, vil generelt være gjenstand for et finansierings- eller finansgebyr eller godtgjørelse, alt etter hva som gjelder, hver dag den berørte handelen er åpen og debitert som del av vår dagsavslutningsprosess. For andre markeder enn valuta baseres gebyret eller godtgjørelsen på den totale ekvivalente markedsverdien for hver handelsoperasjon foretatt over natten, og vi vil så debitere eller betale rente på denne markedsverdien for hver dag handelsoperasjonen holdes åpen over natten. Det vil påløpe et finansieringsgebyr på valutahandelsoperasjoner som forblir åpne kl (London-tid) på en børsdag. Dette gebyret består av et administrasjonsgebyr og det angjeldende «Tom Next»-gebyret (i morgen neste) som vi blir belastet av vår likviditetsleverandør. 5.4 Vi kan til enhver tid dele en prosent av våre gebyrer med tredjeparter som har presentert deg for oss. Detaljer om eventuelle deleordninger som kan gjelde din konto, kan skaffes på forespørsel. 5.5 Når du åpner en kort handel hos oss, forbeholder vi oss retten til å videreføre til deg eventuelle lånegebyrer vi er blitt påført, pluss en rimelig mark-up når vi sikrer vår eksponering mot deg i rammen av denne korte handelen. Hvis du ikke betaler slike gebyrer, eller hvis vi er (eller blir) ute av stand til å låne det berørte underliggende markedet (og vi gir deg melding om dette), kan vi, totalt etter eget skjønn, treffe ett eller flere av følgende tiltak: (a) lukke den korte handelen til den prisen vi med rimelighet anser for å være egnet, eller (b) øke ditt marginkrav. 5.6 Du erkjenner og godtar at disse handlingene kan medføre at du får et tap på den korte handelen og at du fullt ut skal holde oss skadesløse for alle bøter, straffegebyr, erstatningsansvar eller lignende utgifter som påløper oss uansett årsak fra en børs, markedspleier, megler, agent eller reguleringsmyndighet som på en eller annen måte har tilknytning til åpning eller lukking av den korte handelen eller enhver relevant transaksjon som vi har utført for å sikre din korte handel. 5.7 Et underliggende marked kan enten i utgangspunktet ikke være utlånbart, eller våre meglere eller agenter kan kalle tilbake det underliggende markedet vi lånte for å sikre vår eksponering til din korte handel. For å unngå tvil 3

5 strekker din erstatningsplikt overfor oss, som angitt i klausul 5.5 ovenfor, seg til ethvert slik tilbakekall av aksjer eller «buy-in»-kostnader som er pålagt av en børs, markedspleier, agent eller sentral avregningspart i forbindelse med din korte handel. VALUTAKONVERTERING 5.8 Hvis du setter inn penger på kontoen eller foretar handelsoperasjoner i en annen valuta enn din basisvaluta, bør du merke deg følgende: (a) Hvis du foretar en handelsoperasjon i en annen valuta enn din basisvaluta, er det mulig å realisere en fortjeneste eller et tap i denne andre valutaen. Følgelig kan du oppdage at du har flere saldoer i forskjellige valutaer. (b) De realiserte fortjenestene eller tapene fra hver handel kan omregnes til din basisvaluta og posteres på din konto i denne basisvalutaen. Vi kan også omregne alle justeringer eller utgifter i ikkebasisvaluta til din basisvaluta før slike justeringer/utgifter bokføres på din konto, og vi kan omregne ethvert beløp mottatt fra deg i en ikke-basisvaluta til din basisvaluta. 5.9 Hvis du har bedt om fritakelse og vi har samtykket i at underklausul 5.8(b) ikke gjelder én eller flere av våre kontoer, kan vi, hvis vi anser det for å være rimelig nødvendig eller når du ber oss om det, omregne positive eller negative handelsbalanser og/eller beløp i en ikke-basisvaluta som godskrives deg, til basisvalutaen Vi kan til enhver tid (for eksempel i et månedlig kontoutdrag) gi deg informasjon som fremstiller dine flervalutasaldoer i den tilsvarende basisvalutaverdien ved å benytte valutakursene som gjelder på det tidspunktet informasjonen genereres. Men du bør notere at saldoene ikke er blitt fysisk konvertert, og at presentasjonen av informasjonen i din basisvaluta kun gis i informasjonsøyemed. ANDRE KOSTNADER 5.11 Vi kan belaste deg for behandling av et innskudd eller uttak av midler (for eksempel ved bruk av et kredittkort). Detaljer om slike gebyrer kan oppnås ved å kontakte Din bank eller en annen relevant tredjepart kan kreve inn ekstra gebyrer i forbindelse med innskudd og/eller uttak av midler. Alle slike tredjepartsgebyrer må betales av deg Du erkjenner at andre avgifter eller kostnader kan forekomme som ikke betales via eller pålegges av oss. Du er ansvarlig for å betale alle slike ekstra avgifter eller kostnader Det kan også finnes omstendigheter der vi viderefører ekstra gebyrer (for eksempel lånekostnader, stempelavgift eller andre avgifter) som kan påføres oss når vi sikrer din handel i et underliggende marked i et ikke-britisk verdipapir Vi forbeholder oss rett til å belaste deg for rente, som påløper per dag, med en sats på 8 % over aktuell grunnrente i Bank of Scotland plc (eller en annen finansinstitusjon vi velger helt etter eget skjønn), for eventuell negativ saldo, ubetalt margin eller andre beløp som er forfalt til oss i henhold til denne avtalen Alle beløp som skyldes oss i henhold til vilkårene i denne avtalen, kan utlignes (trekkes fra) fra din konto eller en tilknyttet konto uten at du varsles om dette. Retten til utligning betyr at vi kan kombinere en konto med debet med en konto med kredit, dvs. bruke midler fra én konto til å betale din gjeld på en annen konto. Der det er praktisk gjennomførbart vil vi gi deg forhåndsmelding om at vi kommer til å utøve vår utligningsrett. 6 DINE MIDLER 6.1 Hvis du er blitt klassifisert som detaljkunde (eller vi har samtykket i å skille ut dine midler), gjelder følgende: (a) Når du overfører kapital til oss eller den betales til oss på dine vegne eller krediteres din konto av oss, vil denne kapitalen bli stående på en atskilt bankkonto for kundekapital i én eller flere godkjente finansinstitusjoner i henhold til kundekapitalreglene. (b) Vi kan oppbevare kundekapital på en bankkonto for kundekapital utenfor EØS. Den juridiske og regulatoriske ordningen som gjelder for en slik bank vil være forskjellig fra den som gjelder i EØS, og ved insolvens eller annet tilsvarende mislighold fra denne bankens side vil din kapital bli behandlet på annen måte enn hva ville vært tilfelle hvis kapitalen ble oppbevart i en bank i EØS. (c) Vi utviser rimelig omhu i valget av en tredjepart som oppbevarer kapital i henhold til klausulene (a) og (b). Vi kan ikke holdes ansvarlig for solvens, handlinger eller forsømmelser fra en bank eller en annen tredjepart som oppbevarer kapital i henhold til klausul (a) eller (b), med mindre dette er et resultat av uaktsomhet, bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side. 6.2 Med mindre du gir oss melding om annet i skriftlig eller annen form, kan vi videreføre kundekapital eller la en annen person, for eksempel en børs, en avregningssentral eller en mellomliggende megler, oppbevare eller kontrollere kundekapitalen når vi overfører den (a) med sikte på å utføre en handel for deg gjennom eller ved hjelp av denne personen; eller 4

6 (b) for å møte våre forpliktelser om å yte garanti for en handel (f.eks. et krav om startmargin for en derivattransaksjon). Du samtykker i at vi kan avbryte behandlingen av din kapital som oppbevares på dine vegne som kundekapital og innløse denne kapitalen fra bankkontoen for kundekapital hvis du ikke har foretatt handel i løpet av de siste seks (6) årene, og vi ikke har vært i stand til å kontakte deg tross rimelige bestrebelser. Enhver slik kapital vil forbli skyldig til deg, og vi påtar oss å føre register over alle slike beløp. 6.3 Hvis du er blitt klassifisert som profesjonell kunde eller berettiget motpart, gjelder følgende: (a) Når du overfører kapital til oss eller kapitalen betales til oss på dine vegne eller krediteres din konto av oss, erkjenner og samtykker du i at den fulle eierretten til kapitalen overføres til oss for å dekke dine forpliktelser i henhold til denne avtalen. Følgelig vil kundekapitalreglene ikke gjelde, og kapitalen vil ikke bli atskilt fra den som oppbevares på vår(e) konto(er), og kan brukes i vår forretningsvirksomhet. Ved insolvens fra vår side vil du rangere som generell kreditor med hensyn til denne kapitalen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for solvens, handlinger eller forsømmelser fra en bank eller en annen tredjepart som oppbevarer din kapital. (b) Kapital overført til oss vil bli registrert av oss som en kontant tilbakebetalingsforpliktelse som vi skylder deg. På din forespørsel vil vi overføre et tilsvarende kapitalbeløp tilbake til deg hvis vi etter eget skjønn anser at beløpet du har overført til oss er høyere enn nødvendig for å dekke dine forpliktelser overfor oss. Ved å definere garantibeløpet og kontantmarginbeløpene, dine forpliktelser og våre forpliktelser overfor deg kan vi anvende den metodologien (inkludert evalueringer av fremtidige markeds- og verdibevegelser) vi anser som egnet og som stemmer med gjeldende bestemmelser. 6.4 Du erkjenner og samtykker i å gi avkall på enhver rett (i henhold til kundekapitalreglene eller annet) til å motta rente på kapital vi oppbevarer for deg. BETALING OG TILBAKETREKKING AV MIDLER 6.5 Vi kan avslå å godta betaling på en bestemt måte og da kreve at du bruker alternative betalingsmåter. 6.6 Med mindre dette er avtalt på forhånd, godtar vi ikke kontanter eller betalinger fra eller til tredjeparter eller andre kundekontoer. Enhver slik avtale treffes kun etter vårt skjønn og på de vilkårene vi krever i hvert tilfelle. Innskudd ved overføring av kapital mellom kundekontoer kan bare utføres med all nødvendig omhu etter at den betalende kunden har gitt skriftlig, signert tillatelse til dette. 6.7 Den minste summen av (i) din kontosaldo, (ii) din innløsningsverdi og (iii) tilgjengelige handelsmidler vil bli betalt til deg i henhold til dine instrukser, med mindre loven forbyr oss å gjøre dette. Vennligst merk at det under visse omstendigheter kan kreves at du oppgir ekstra dokumentasjon for å bevise innskuddets opprinnelse og at du er innehaver av målbankkontoen eller -kortet for å beskytte deg og oss mot bedrageri. Som angitt i klausul 5.15 (Andre kostnader) ovenfor kan alle beløp som du skylder oss i henhold til vilkårene i denne avtalen, utlignes fra din konto. Eventuelle betalinger som foretas i henhold til denne klausulen, vil som sådan være gjenstand for foregående fratrekk av eventuelle beløp du skylder oss i henhold til vilkårene i denne avtalen. 6.8 For å foreta uttak må du sende en forespørsel skriftlig eller per e-post eller som vist på siden Uttak av midler på vårt nettsted. Der det er mulig og hvis vi ikke får andre instrukser, vil alle midler bli returnert til samme konto eller kilden som de opprinnelig ble innbetalt fra. Det kan påløpe gebyrer, vennligst kontakt for oppdatert informasjon om gjeldende gebyrer. 6.9 Vi vil gjøre rimelige bestrebelser på å utføre dine uttaksinstrukser. Vennligst merk at selv om midlene forblir på din konto, kan de ha konsekvenser for din vedlikeholdsmargin. Du må sørge for at du har tilstrekkelige midler på din konto for å oppfylle alle marginkrav Hvis et reguleringsorgan har sendt forespørsel om transaksjoner på din konto, uansett grunn, forbeholder vi oss retten til å suspendere din konto i påvente av veiledning eller instrukser fra denne instansen eller andre bestemmelser Tross eventuelt motsatte bestemmelser i denne avtalen, hvis det inntrer en force majeurhendelse, en markedsavbruddshendelse eller hvis vi fastslår at det har inntruffet eller kan inntreffe et sikringsavbrudd (inkludert et sikringsavbrudd som skyldes reel eller nært forestående forsinkelse, avbrudd, opphør eller reduksjon i en betaling eller et oppgjør med hensyn til en transaksjon eller en ressurs vi anser som nødvendig for å sikre vår handelsprisrisiko, uansett om et slikt sikringsavbrudd oppstår direkte eller indirekte grunnet en sikrende motparts manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser eller annet), er vi under slike omstendigheter ikke forpliktet til å foreta betalinger til deg i den grad vår evne til dette er begrenset av disse hendelsene, og du vil ha ansvar overfor oss for eventuelle økte kostnader eller utgifter som følger av et slikt sikringsavbrudd (inkludert eventuelle kostnader for likvidering, oppretting eller gjenoppretting av 5

7 en sikring), og vi kan, etter varsel til deg om dette, trekke dem fra din konto eller be deg om å betale dem direkte Hvis du har en negativ saldo på din konto, er hele dette saldobeløpet skyldig og skal betales øyeblikkelig til oss. 7 ELEKTRONISKE TJENESTER 7.1 Hvis en elektronisk tjeneste innebærer at du legger ut ordrer til oss eller gir oss instrukser som vi skal utføre, godkjenner du følgende hvis vi ikke bestemmer annet: (a) Når en instruks er gitt, kan den ikke tilbakekalles, og vi har ingen forpliktelse til å foreta noen skritt for å annullere den med mindre loven forplikter oss til det; (b) en ordre vil ikke bli effektiv før du mottar en bekreftelse på skjermen om at vi har mottatt den; og (c) bruken av elektroniske kommunikasjoner har iboende risikoer, for eksempel at systemene ikke fungerer eller ikke er sikre, og at kommunikasjonene fanges opp av uautoriserte parter eller ikke når frem til sin tiltenkte destinasjon eller kommer frem mye senere enn beregnet av grunner som ligger utenfor vår kontroll. 7.2 Vi vil gjøre kommersielt rimelige bestrebelser for å sørge for at du kan ha tilgang til vår elektroniske tjeneste for bruk i henhold til denne avtalen. I denne forbindelse gir vi ikke noe bindende tilsagn eller noen erklæring om eller garanti for at en elektronisk tjeneste vil være tilgjengelig. 7.3 Du vedgår at det ikke finnes noe handelssystem som er fritt for risiko for tap. Vi verken impliserer eller garanterer at du vil gjøre fortjeneste. Du må ikke handle med oss hvis du ikke forstår handelssystemet du bruker og omfanget av din eksponering mot risiko. Hvis du er usikker på hvordan du bruker et handelssystem, bør du ikke handle. Hvis du trenger ytterligere informasjon i tilknytning til et av våre handelssystemer, vennligst gi oss øyeblikkelig beskjed. 7.4 Vi kan, etter eget skjønn, oppheve en elektronisk tjeneste med eller uten forvarsel, uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til utføring av vedlikehold, reparasjon eller utvikling. Vi er ikke ansvarlige dersom tilgangen til en elektronisk tjeneste hindres eller avbrytes eller på annen måte blir utilgjengelig grunnet en force majeurhendelse og/eller på grunn av et opphør i henhold til denne avtalen, med mindre dette skyldes bevisst mislighold, bedrageri eller uaktsomhet fra vår side. Vi har ikke noe ansvar overfor deg for eventuelle tap du påføres på grunn av forsinkelse eller defekt eller feil på hele eller deler av våre handelsplattformer, vårt nettsted eller noen systemer eller nettverkskoblinger eller andre kommunikasjonsmidler. Vi har ikke noe ansvar overfor deg, verken ved kontraktsmessig eller kontraktstridig handling (inkludert uaktsomhet) dersom datavirus, ormer, programvarebomber eller lignende elementer innføres i din datamaskinvare eller programvare via nettsteder, forutsatt at vi har tatt nødvendige skritt for å hindre slik innføring. 7.5 Med mindre du blir tilbudt telefoniske handelstjenester av oss, må du vanligvis handle online via vårt nettsted eller våre mobile plattformer. Hvis du ikke kan lukke en åpen handel grunnet tekniske vanskeligheter med online-handelsplattformen, kan du lukke en slik handel telefonisk (se klausul 7.11 nedenfor om systemfeil). 7.6 Du er ansvarlig for å sørge for at informasjonsteknologien du bruker er kompatibel med vår, og at den oppfyller våre minimumskrav til systemet. Minimumskravene til systemet er de som til enhver tid er definert på nettstedet. 7.7 Med mindre annet er angitt eller avtalt, er prisene som vises via vår elektroniske tjeneste veiledende på tidspunktet de vises og basert på data som er gjenstand for konstant endring. Utførelsesprisen er prisen som bekreftes til deg på utførelsestidspunktet. 7.8 Hvis det feilaktig foretas en ordreinnføring ved hjelp av de elektroniske tjenestene eller ordren ikke svarer til den tiltenkte transaksjonen (en «feilaktig ordre»), er du ansvarlig for å endre eller avbryte disse ordrene etter behov og lukke eventuelle resulterende posisjoner i samsvar med våre rettigheter i henhold til denne avtalen. 7.9 Vi forbeholder oss retten til å begrense din bruk av de elektroniske tjenestene og bruke de relevante kontrollene for forhåndsutførelse av handel for å sørge for fortsatt samsvar med gjeldende forskrifter eller andre handelsbegrensninger som kan meddeles til deg Informasjon om visse elektroniske tjenester kan gis av tredjeparter. Hvis en informasjon om elektroniske tjenester ikke lenger leveres av en tredjepartsleverandør på en måte som er kompatibel med de elektroniske tjenestene, kan vi fjerne den berørte delen av denne informasjonen om elektroniske tjenester uten forvarsel og uten at du påføres noe ansvar og uten endring i noe av din betaling eller andre forpliktelser. Vi kan videre, fra tid til annen, modifisere, endre, oppdatere, utfylle eller skifte ut hele eller deler av programvaren for elektroniske tjenester (som blant annet bestemmer funksjonaliteten og utseendet til enkelte eller samtlige elektroniske tjenestefunksjoner), uten forvarsel (unntatt for betydelige endringer i funksjonalitet som med rimelighet kan utføres), uten at vi påtar oss ansvar overfor deg, og uten endringer i din betaling eller andre forpliktelser. Du erkjenner 6

8 og samtykker i at din bruk av de elektroniske tjenestene etter en modifisering, endring, oppdatering, utfylling eller utskiftning betyr at du godtar denne endringen, oppdateringen, utfyllingen eller utskiftningen. SYSTEMFEIL 7.11 Hvis det tross alle våre sikkerhetstiltak skjer en feil på en handelsplattform eller et beslektet system som gjør at det blir umulig å handle, vil all ny handel bli suspendert. Alle åpne handelsoperasjoner vil forbli åpne til det relevante underliggende markedet lukker; men hvis systemene er nede, kan ingen Stopp tapordre eller Limit-ordre utføres. Vi er ikke ansvarlige for noe ekstra handelstap som påføres fordi en Stopp tap- eller Limit-ordre ikke ble behørig utført på grunn av en systemfeil, med mindre det skyldes bevisst mislighold eller bedrageri fra vår side. Du forblir ansvarlig for alle åpne handelsoperasjoner til det er utstedt bekreftelse på at de er blitt lukket. Ved systemfeil kan du lukke handelsoperasjoner via telefonen. Vennligst noter at i perioder med høy volatilitet i underliggende markeder kan vi oppleve uvanlig mange anrop, og hvis de elektroniske tjenestene eller telefontjenestene er avbrutt, er det mulig at du ikke kommer gjennom. Under slike omstendigheter foretar vi kommersielt rimelige bestrebelser på å besvare ditt anrop så raskt som mulig, men vi vil ikke være erstatningsansvarlige overfor deg for et handelstap grunnet forsinkelse, med mindre dette er et resultat av bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side. 8 TELEFONHANDEL 8.1 Du kan bruke telefonhandelstjenester hvis: (a) vi inviterer deg til å bruke telefonhandelstjenester som tilbys av oss under børstider til det relevante underliggende markedet, dersom du møter bestemte krav definert av oss, eller (b) du trenger telefontjenesten som en alternativ form for kommunikasjon fordi din andre, normale kommunikasjonsform (for eksempel via vår onlinehandelsplattform) er utilgjengelig. 8.2 Våre aktuelle tider for å motta telefontjeneste er fra og med søndag kl til og med fredag kl (London-tid). Tidene kan endres fra tid til annen, som angitt på vårt nettsted. 8.3 Provisjonen angitt via telefontjenesten kan under bestemte omstendigheter være forskjellig fra det som vises på vår online-handelsplattform. 8.4 Vi godtar ingen instrukser i forbindelse med en handel hvis de kun mottas i form av meldinger på telefonsvareren eller andre talemeldingssystemer. Hvis du gir oss instrukser per telefon i henhold til vilkårene i denne avtalen, må du kun gjøre det ved å snakke direkte til et av våre autoriserte stabsmedlemmer via en av våre registrerte fasttelefoner. 8.5 Vi forbeholder oss retten til ikke å angi en toveispris til deg på produktene vi tilbyr deg. 8.6 Med forbehold for ethvert annet vilkår i denne avtalen vil bestemmelsene i klausul 13 (Margin) gjelde for handelsoperasjoner utført via telefonhandelstjenesten. 8.7 Selv om handelsoperasjoner kan bestilles via telefon som angitt i denne klausul 8, er du ansvarlig for å overvåke og styre slike telefonhandelsoperasjoner og dine kontoer ved å logge deg på nettstedet. 8.8 Utførelse av en ordre vil bare bli bekreftet per telefon og/eller e-post hvis det bes spesielt om dette. 9 HANDEL 9.1 Bestemmelsene i denne klausul 9, i tillegg til alle andre bestemmelser i denne avtalen, vil gjelde enhver handel som du bestiller hos oss. Du handler på kursen til et finansinstrument (f.eks. en aksje), og vil ikke ha rett til å få levert det underliggende finansinstrumentet, og det vil ikke bli krevd at du leverer det, og du vil heller ikke få eierrett til det eller annen andel i det med mindre vi har gitt skriftlig samtykke til dette. 9.2 Du kan bestille handelsoperasjoner via onlinehandelsplattformen eller, i samsvar med klausul 8, per telefon. Med mindre du har fått forutgående tillatelse fra oss til dette, fraskriver vi oss ethvert ansvar for instruksjoner som du sender oss elektronisk (for eksempel per SMS, e- post, Bloomberg eller andre direktemeldingstjenester), og vi har ingen forpliktelse til å utføre slike instruksjoner. 9.3 Vi vil gi deg et verktøy for å handle (selge eller kjøpe) med prisen på forskjellige finansielle kontrakter for et gitt beløp per bevegelse i det underliggende markedet. 9.4 Ved handling på ETX Capitals plattform kan du ikke ha motstridende handelsoperasjoner (eller posisjoner) i samme produkt, på samme konto, for samme utløpsdato. Du kan for eksempel ikke åpne én (1) «kjøpehandel» og så åpne én (1) «selgehandel» i samme underliggende marked. Hvis du prøver å gjøre dette, avhengig av plattformen, kan den tidligere utførte handelsoperasjonen bli lukket automatisk, og et tap eller en vinning kan bli realisert. 9.5 Du erkjenner at vi bare kan godta og utføre ordrer hvis de faktisk mottas eller genereres, og deretter på «Not Held»-basis (dvs. at vi ikke kan holdes ansvarlige for utførelse av ordren til den angitte prisen eller annet). 9.6 Hver handel du åpner vil være bindende for deg uansett om du ved åpning av handelen ikke har hatt tilstrekkelig startmargin på din konto eller har overskredet en kredittgrense eller annen grense som gjelder for deg når du handler gjennom oss. 7

9 9.7 Du erkjenner og samtykker i at handelsoperasjoner er spekulative instrumenter, og samtykker i at du ikke vil inngå noen handel med oss i forbindelse med en aktivitet av typen selskapsfinansiering. 9.8 Vi kan rapportere enhver handel eller annen transaksjon du foretar til en relevant regulerende myndighet hvis lovgivningen eller beste praksis krever dette. HANDEL GJENNOM DIAGRAMMER 9.9 Som del av vårt tilbud gjennom ETX Capitals plattform gir vi deg et diagramverktøy, «Handel gjennom diagrammer», der du kan utføre forskjellige handelsfunksjoner, bl.a. åpning og lukking av handelsoperasjoner. Vi vil foreta rimelige bestrebelser for å sikre at tjenesten er tilgjengelig, men ved å bruke «Handel gjennom diagrammer» godtar du at prisdataene som vises kan være foreldet, og at vi ikke garanterer dataenes nøyaktighet eller fullstendighet, verken de aktuelle eller historiske, og at vi heller ikke garanterer at tjenesten er uten avbrudd Du erkjenner og samtykker i at ved avvik mellom dataene (priser eller annet) som vises i «Handel gjennom diagrammer» og dataene som vises på ETX Capitals plattform, har dataene på plattformen forrang Det er en betingelse for din bruk av «Handel gjennom diagrammer» at du samtykker i alle rimelige betingelser vi har definert for denne bruken. ROBOTBASERTE HANDELSVERKTØY 9.12 Du har eneansvar for eventuelle tredjepartsapplikasjoner som du bruker sammen med din konto Det er ditt eneansvar å utvise behørig aktsomhet med hensyn til de forskjellige programvarene du bruker, og beslutte om programvaren er den mest egnede for deg. Hvis du ikke klarer å bestemme dette selv, bør du søke råd fra en profesjonell rådgiver. Vi vil ikke kunne gi deg råd om valget eller bruken av et grensesnitt eller annen tredjeparts program- eller maskinvare. Hvis du beslutter å installere eller bruke en ekspertrådgiver, en skript eller en indikator, gjør du dette på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige på noen måte for beslutninger, ordrer, handelsoperasjoner eller signaler som er generert av bruken av en ekspertrådgiver, en skript eller en indikator, din bruk av slike verktøy eller eventuelle handelstap som følger av dette Vennligst noter at en ekspertrådgiver eller en skript kan generere et høyt antall handelsoperasjoner og til tider utnytte din konto til maksimal mulig eksponering til et marked, ut fra dine tilgjengelige midler. Det er ditt eneansvar å overvåke disse ordrene og handelsoperasjonene, og til enhver tid holde tilstrekkelige handelsmidler tilgjengelige på din konto Hvis en ekspertrådgiver eller en skript oppretter høye volumer med handelsoperasjoner, ventende ordrer eller ordreendringer som vi mener har følger for effektiviteten til våre servere, kan vi, kun etter eget skjønn, deaktivere ekspertrådgiverfunksjonen til din konto. Under normale omstendigheter vil vi foreta rimelige bestrebelser for å gi deg melding om at vi har til hensikt å suspendere din konto. I tillegg, vennligst se våre regler for overbelastning i klausul nedenfor Vi vil aktivere ekspertrådgiverfunksjonen som standard for din konto, men forbeholder oss retten til, kun på eget skjønn, å forby eller på annen måte sperre bruken av en spesiell ekspertrådgiver eller et spesielt skript eller deaktivere bruk av alle ekspertrådgivere eller skript på din konto. MARKEDER 9.17 Vi tilbyr handelsoperasjoner i en lang rekke finansielle kontrakter av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til, enkeltaksjer, enkeltaksjeindekser, indeksfutures, obligasjonsindekser og -futures, råvarer, valutakurser, valutafutures og opsjoner på ett av disse instrumentene; 9.18 Vi angir produktspesifikasjonene for hver handelstype på vår nettside. Disse spesifikasjonene inkluderer utløpsdato, marginkrav og handletider. Vennligst les innholdet i produktspesifikasjonen nøye før du sender inn din første handel av en bestemt type. Hvis du er usikker på noe av innholdet i produktspesifikasjonen, bør du ikke handle. Hvis du trenger ytterligere informasjon i tilknytning til produktspesifikasjonen, vennligst gi oss øyeblikkelig beskjed. VÅRE PRISER 9.19 Vi opprettholder en kjøper/selger-spread mellom prisen vi kjøper for og prisen vi selger for på hvert marked som angjeldende kontrakter er basert på. Kjøper/selger-spread varierer mellom markedene, og kan når som helst endres av oss. Kjøper/selger-spread og prisene defineres utelukkende av oss etter vårt eget skjønn Priser vi tilbyr er avledet ved henvisning til prisen på det underliggende markedet som er notert på en børs eller angitt av en likviditetsleverandør eller annen tredjeparts markedspleier som vi har valgt etter eget skjønn. Prisene vi tilbyr kan være forskjellige fra prisen til et underliggende marked som angis av andre parter De angitte prisene skal bekreftes av oss. Vi vil utvise all behørig omhu og kompetanse i forberedelsen av prisen som vises på skjermen, men grunnet naturen og hastigheten til bevegelsene i det underliggende markedet trenger ikke den angitte prisen nødvendigvis å være den eksakte prisen som er tilgjengelig for å åpne eller lukke en handel. Vi er ikke ansvarlige 8

10 for eventuelle tap eller kostnader du påføres fordi vi ikke var i stand til å åpne eller lukke en handel til en bestemt pris som vises på skjermen, med mindre dette skyldes bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side Grunnet muligheten for datamaskinsvikt eller andre feil kan vi treffe alle rimelige skritt som er anført i klausul 9.23 for eventuelle handelsoperasjoner utført til priser som er generert ved en feil, utelatelse eller feil prisangivelse (fra oss eller en tredjepart) som er åpenbar eller sporbar, inkludert en feil prisangivelse fra vår side ut fra de aktuelle markedsprisene og samtidig annonserte priser (for eksempel feil pris eller marked, eller en feil eller mangel på klarhet i en informasjon, kilde eller kommentator), eller som ellers er klart på tvers av den rimelige markedsprisen (en «åpenbar feil») Hvis en handel er basert på en åpenbar feil, kan vi, idet vi opptrer med rimelighet, i god tro og kun etter eget skjønn: (a) annullere handelen (dvs. behandle den som om den aldri hadde funnet sted); (b) lukke handelen ut fra de prisene som for øyeblikket gjelder; eller (c) endre handelen slik at den blir som den ville vært hvis ordren var utført uten den åpenbare feilen Vi kan utøve ovennevnte rettigheter selv om du har inngått (eller avstått fra å inngå) ordninger med tredjeparter som gjelder angjeldende handel, og selv om du på grunn av dette kan påføres et handelstap. AVSLUTTE EN HANDEL 9.25 Avhengig av produktene som handles, kan handelsoperasjonene bare lukkes i vår normale handelstid. Når en handel lukkes, vil alle handelstap bli debitert (fratrukket) din kontosaldo, og eventuell fortjeneste vil bli kreditert (tilføyd) kontosaldoen Handelsoperasjoner kan vanligvis lukkes av deg når som helst i markedets åpningstid og, der dette gjelder, før utløpsdato og -klokkeslett for angjeldende handel til prisen som vi til enhver tid angir Med forbehold for andre rettigheter vi kan inneha i henhold til denne avtalen, kan vi, hvis din handel ikke er blitt lukket innen angjeldende utløpsdato, lukke den (gjøre den opp) til gjeldende offisielle kurs eller verdi eller, hvis det ikke finnes noe formelt underliggende marked, til en annen relevant pris, idet vi tar høyde for enhver kjøper/selger-spread vi bruker under slike omstendigheter Alle midler som vises som likvidasjonsverdi på din konto ved lukking, vil, på din forespørsel, returneres til deg i henhold til klausul 6 (Dine midler). ROLL-OVER (FORLENGELSE) OG UTLØP AV HANDELSOPERASJONER 9.29 Du kan foreta en telefonisk forespørsel til oss opptil tretti (30) minutter før utløpsdatoen for en åpen handel om å utvide perioden til denne handelen (en «roll-over»). Når du foretar en forespørsel om en roll-over, vil eventuelle ordrer som er knyttet til handelen som utløper, ikke automatisk overføres («roll-over») til den siste roll-over-handelen. Du må angi en ny ordre om nødvendig. Vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel om roll-over av en åpen handel, og er ikke forpliktet til å oppgi grunn for avslaget. Du vil bli informert om et slikt avslag per telefon eller e-post Hvis vi godtar en forespørsel om roll-over av en åpen handel: (a) vil den opprinnelige handelen bli lukket til vår aktuelle pris; og (b) en ny handel blir øyeblikkelig lagt ut på markedet som underligger den første handelen, til vår relevante aktuelle pris som tilbys for den nye handelen Vi har rett til å belaste deg i henhold til klausul 5 (Våre gebyrer) for eventuelle utgifter eller kostnader (inkludert tredjepartsutgifter og - kostnader) som påløper i tilknytning til behandlingen av en forespørsel du foretar om roll-over av en åpen handel. Hvis du ikke lukker en handel som utløper, vil den bli lukket automatisk etter utløpsdatoen, med mindre en roll-over er blitt godtatt Vi kan under eksepsjonelle omstendigheter kreve roll-over av en handel som er i ferd med å utløpe (for eksempel hvis vi er ute av stand til å lukke vår tilsvarende sikringshandel). Vi beholder retten til å belaste deg for roll-over. MARKEDER SOM IKKE UTLØPER 9.33 Handelsoperasjoner som ikke utløper, kan lukkes av oss hvis vi anser det for å være nødvendig (for eksempel ved en force majeurehendelse, eller hvis kostnadene ved å finansiere handelen oversteg de tilgjengelige handelsmidlene). Når handelen lukkes av oss, vil prisen være ved full provisjon som vi anga på det tidspunktet, eller en pris som etter vår oppfatning rimelig gjenspeiler prisen på det tidspunktet Disse handelsoperasjonene vil forbli åpne så lenge du har tilgjengelig finansiering av minimumsmargin for hvert marked. Vi forbeholder oss retten til flytte Stopp tapordreprisen til en åpen handel slik at du forblir i en positiv tilgjengelig kapitalposisjon. Hvis du ikke lenger kan finansiere en handel på grunn av de løpende kostnadene forbundet med den daglige finansieringsbyrden (og reglene for minimumsmargin), forbeholder vi oss retten til å lukke en del eller hele denne handelen i tilstrekkelig grad til å føre deg inn i en positiv tilgjengelig kapitalposisjon. 9

11 9.35 En ordre som er knyttet til en slik handel, forblir knyttet til handelen til ordren utløper, lukkes eller avbrytes. Alle andre vilkår og betingelser i denne avtalen gjelder handelsoperasjoner som ikke utløper. 10 MARKEDSAVBRUDD 10.1 I denne avtalen er en «avbruddshendelse» forekomsten av en av følgende omstendigheter eller hendelser: (a) det underliggende markedet som er knyttet til markedet du handler i eller børsen der det underliggende markedet handler, enten direkte eller indirekte (for eksempel på en future eller en opsjon på et slikt underliggende marked), er gjenstand for et overtakelses- eller fusjonstilbud, eller utstederen av et slikt underliggende marked eller børsoperatøren har innledet eller er gjenstand for insolvens- eller avviklingsprosedyrer (eller en insolvenserklæring er blitt avgitt for en slik utsteder eller operatør); (b) enhver hendelse som avbryter handelen med det underliggende verdipapiret eller handelen på børsen, inkludert opphør eller begrensning av handelen fordi prisbevegelsene overstiger grensene som angjeldende børs tillater, eller grunnet et regulerende eller annet inngrep, eller tidlig stenging av børsen eller på annen måte og/eller en annen hendelse som medfører markedsavbrudd og som er et betydelig avbrudd Hvis vi, utelukkende etter eget skjønn, fastslår at en avbruddshendelse har inntruffet på en dag som børsen er berammet til å være åpen og ha sin regulære handelssesjon, skal en slik dag anses som en «avbrutt dag» Hvis en avbrutt dag inntrer, kan vi, helt etter eget skjønn, med eller uten varsel til deg (og med forbehold for andre rettigheter og rettsmidler vi ellers forføyer over i henhold til denne avtalen eller i lovgivningen), treffe følgende tiltak for handelsoperasjoner som berøres av avbruddshendelsen: (a) suspendere handelen i markedet; (b) lukke alle åpne handelsoperasjoner, avslå å legge ut noen handelsoperasjoner, avbryte alle ordrer og utføre alle ordrer i hvert tilfelle til den prisen vi i god tro anser for å være egnet under alle omstendigheter; (c) ved opphevelse av det underliggende markedet eller en annen avbruddshendelse knyttet til dette, forbeholder vi oss retten til, men er ikke forpliktet til, å evaluere angjeldende handel til null (0); (d) oppheve eller endre gjennomføringen av noen av vilkårene i denne avtalen i den grad det er umulig eller i rimelig grad praktisk ugjennomførbart for oss å oppfylle dem; (e) øyeblikkelig kreve betaling av en vedlikeholdsmargin og/eller ethvert annet beløp som du skylder oss; eller (f) treffe eller unnlate å treffe alle slike andre tiltak som vi anser for å være egnet under de foreliggende omstendighetene, og vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for noe tap som måtte oppstå uansett grunn, med mindre det skyldes uaktsomhet, bevisst mislighold eller bedrageri fra vår side Hvis handelen suspenderes eller en av tjenestene ellers er delvis eller totalt utilgjengelig, prøver vi å informere deg så snart det er praktisk mulig og vanligvis ved melding på vårt nettsted En handel som lukkes av oss i henhold til klausul 10.3, vil bli lukket på grunnlag av vår aktuelle pris for det relevante markedet Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap du påføres på grunn av opphøret av handelen eller en annen tjeneste (eller en forsinkelse i informasjonen til deg) som er angitt i denne klausul 10, med mindre dette skyldes bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side. 11 SCALPING-REGLER 11.1 Våre scalping-regler gjelder ethvert online-priset finansmarked som handles gjennom din bruk av de elektroniske tjenestene Vi kan anse en aktivitet som scalping hvis denne ordren eller handelen har en av karakteristikkene nedenfor: (a) handelen åpnes og lukkes innen to (2) minutter (dvs. ordren for den lukkende handelen følger etter ordren for den åpne handelen innen to (2) minutter eller mindre); (b) en motsatt handel legges ut innen to (2) minutter etter åpningen av en annen handel og skaper dermed en helt eller delvis sikret posisjon (også kjent som en «låst posisjon»); eller (c) ordren for åpning eller lukking av handelen er lagt ut på en latent pris Ved å gi deg faste spreads og likviditet der dette er mulig, prøver vi å hjelpe deg med å handle i volatile, globale finansmarkeder ved å gi deg høyere prisstabilitet. Vi leverer ikke faste spreads og likviditet for å muliggjøre scalping, og vi vil anse enhver forekomst av scalping for å være en åpenbar feil (for mer informasjon om behandlingen av åpenbare feil, se klausul 9.21 til 9.24). Scalping anses som et brudd på våre vilkår og betingelser, og vi kan, idet vi opptrer med rimelighet, i god tro og kun etter eget skjønn: (a) øyeblikkelig stenge din konto og din tilgang til våre servere; 10

12 (b) annullere enhver handel (dvs. behandle den som om den aldri hadde funnet sted) som inngikk i en scalping-aktivitet; (c) lukke enhver handel som inngikk i en scalping-aktivitet ved å basere oss på prisene som gjelder for øyeblikket; eller (d) endre enhver handel slik at den blir som den ville vært hvis ordren var utført uten scalping Vi kan utøve ovennevnte rettigheter selv om du har inngått (eller avstått fra å inngå) ordninger med tredjeparter som gjelder angjeldende handel, og selv om du på grunn av dette kan påføres et handelstap Vi forbeholder oss retten, helt etter eget skjønn, til å endre din underliggende likviditetstilgang til en annen leverandør for å beskytte mot misbruk (inkludert scalping). En slik endring kan føre til at det brukes variable spreads på markedene du handler. Vi er ikke forpliktet til å gi deg melding eller forutgående varsel hvis likviditetstilgangen endres. Vi er ikke forpliktet til å endre likviditetstilgangen, og kan treffe ethvert annet tiltak som er tillatt i henhold til våre standard kundevilkår og -betingelser. 12 ORDRER 12.1 Vi tilbyr en rekke forskjellige ordrer for å åpne og lukke handleoperasjoner. Vi handler ikke på dine vegne, men som en motpart, og vil treffe alle rimelige tiltak for å oppnå, under utførelsen, best mulige resultater for deg Hvis du ikke forstår karakteristikkene ved en ordre, bør du ikke legge den ut. Hvis du trenger ytterligere informasjon om karakteristikkene ved en ordre eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss øyeblikkelig Når en ordre er utløst (dvs. din angitte pris er nådd eller overskredet), vil vi prøve å utføre den innen rimelig tid og til den neste prisen som er tilgjengelig for deg i angjeldende marked. For å unngå tvil utløses ordren av vår pris i åpningstiden for vårt marked og ikke av det underliggende markedet og dets åpningstid Hvis din ordre er en Stopp tap-ordre, vil prisen vi utfører den etter være den samme eller verre enn prisen du anga i din Stopp tap-ordre. Hvis din ordre er en Limit-ordre, vil prisen vi utfører den etter være den samme eller bedre enn prisen du anga. Men enhver utførelse med bedre pris er kun etter vårt skjønn, og vi vil bruke rimelige bestrebelser på å videreføre denne fordelen til deg. Det bør noteres at du med hensyn til valutahandel ikke vil dra fordel av en bedre prisutførelse hvis prisen varierer til din fordel Hvis din ordre er en Garantert stopp-ordre, garanterer vi at prisen vi utfører den etter er den samme som den du anga i Garantert stoppordren. I tillegg til provisjonen eller kjøper/selger-spread som du betaler med hensyn til hver garanterte stopp, kreves det at du betaler en garantert stopp-overkurs vi har definert helt etter vårt eget skjønn. Denne overkursen vil bli meddelt deg før du definerer din garantert stopp-pris. Hvis du har åpnet en handel med en garantert stopp, kan du bare endre garantert stopp-prisen med vårt samtykke (som kan avslås) og etter betaling av ekstra garantert stoppoverkurs og eventuell ekstra margin som kan kreves. Hvis du tidligere har åpnet en handel uten å ha definert en garantert stopp, men senere ønsker å gjøre det, kan vi, helt etter eget skjønn, samtykke i å gjøre dette, og du vil bli forpliktet til å betale garantert stopp-overkursen. I tillegg forbeholder vi oss retten til, ved å handle med rimelighet, å annullere eller endre en garantert stopp-ordre. Ved annullering vil vi refundere enhver betalt overkurs Når vi fastslår hvorvidt din garantert stopp-pris er blitt oppnådd eller overskredet, kan vi (helt etter eget skjønn) se bort fra enhver periode før eller etter markedet eller perioder for intradagauksjon som etter vår mening kan medføre kortsiktig prishopp eller andre skjevheter Godtakelse av en ordre forplikter oss ikke til å utføre den, og vi vil ikke være forpliktet til å utføre den hvis det på det tidspunktet ordren ellers ville vært utførbar, ikke ligger tilstrekkelige handelsmidler på din konto Du godtar at det finnes enkelte manuelle elementer i vår ordreutførelse, og selv om vi søker å utføre alle ordrer i rimelig tid i henhold til våre regler for ordreutførelse, kan det være tider og omstendigheter utenfor vår kontroll som kan gjøre at ordren ikke blir utført i rett tid (et unormalt høyt antall ordrer kan for eksempel være utløst samtidig på vårt system) Hvert marked har normalt et minimalt prisintervall mellom vår aktuelle pris og prisen på eventuelle ordrer som er i ferd med å opprettes, og vi forbeholder oss retten til ikke å godta ordrer under dette minimale prisintervallet Det kan være omstendigheter, for eksempel en selskapsoperasjon på en bestemt aksje eller indeks, der det blir ufornuftig å anvende din ordre. Under slike omstendigheter har vi rett til å annullere eller endre din ordre, og vi er ikke ansvarlige overfor deg på grunn av en slik operasjon, med mindre den skyldes uaktsomhet, bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side Regler for overbelastning Hvis vi oppdager at det er lagt ut store volumer med ventende ordrer eller markedsordrer på din konto og du ikke har tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke marginen som kreves hvis disse ordrene ble utført, forbeholder vi oss retten til øyeblikkelig å suspendere handel på din konto da vi anser dette som misbruk. Vi vil foreta rimelige bestrebelser for å gi deg beskjed om at vi har til hensikt å suspendere din konto, men er ikke ansvarlige overfor deg dersom vi ikke lykkes i å 11

13 gjøre det, med mindre det skyldes uaktsomhet, bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side. Hvis vi, kun etter eget skjønn, fastslår at dette misbruket er skjedd med overlegg, forbeholder vi oss retten til å stenge din handlekonto øyeblikkelig. 13 MARGIN KRAV 13.1 Kravet til startmargin skal betales av deg før du åpner hver handel, og vi forbeholder oss retten til å avvise en ordre eller en handel der kravet til startmargin ikke er blitt mottatt av oss. Du erkjenner at beløpet som svarer til kravet til startmargin, ikke angir eller på noen måte begrenser dine potensielle handelstap Når en handel er blitt åpnet, kan det kreves at du legger ut ekstra beløp kalt vedlikeholdsmargin så lenge handelen varer. Du er ansvarlig for å passe på at alle nødvendige marginbetalinger er foretatt Avhengig av plattformen kan en Stopp tap-ordre automatisk legges ut på en handel hvis din konto ikke har tilstrekkelige handelsmidler tilgjengelig for startmarginkravet til denne handelen (Merk: Denne ordren vil ikke være en garantert stopp; se vårt nettsted for ytterligere informasjon). Hvis dette skjer, vil du motta detaljene om en Stopp tap-ordre i detaljene på din onlinehandelsbekreftelse. Du vil kunne endre prisen på denne ordren eller annullere den så lenge din konto har tilgjengelige positive handelsmidler. Hvis du har utilstrekkelige tilgjengelige handelsmidler for at en automatisk Stopp tapordre skal kunne plasseres på minimal avstand fra prisen på en forsøkt handel, vil ordren for den forsøkte handelen bli avslått Helt etter vårt eget skjønn kan vi øke eller redusere beløpet som svarer til startmarginkravet eller en annen margin vi krever av deg på dine åpne handelsoperasjoner. Vi vil foreta rimelige bestrebelser for å gi deg melding om enhver slik økning i rater for startmarginen eller andre marginer. Eksempler på slike omstendigheter omfatter, men er ikke begrenset til: (a) en endring i vilkårene til det underliggende markedet, for eksempel volatilitet eller illikviditet i finansmarkedene mer generelt; eller (b) en endring i de omstendighetene vi mener er relevant for dine finansielle midler Når vi beregner en margin som kreves av deg, kan vi, etter eget skjønn, ta hensyn til handelsoperasjonene (posisjonene) du har hos oss som kan føre til reduksjon av marginbeløpet som kreves av deg Vi vil bare godta kapital (i metodene beskrevet i klausul 6 (Dine midler) eller som ellers er meddelt deg), og vi vil ikke under noen omstendigheter godta noen verdipapirer eller andre eiendeler som betaling av margin. MARGIN CALL (MARGINUTLIGNING) 13.7 Det er ditt ansvar å sørge for å være oppmerksom på statusen til din konto til enhver tid og overvåke dine handelsoperasjoner for å sikre at du har tilstrekkelige handelsmidler tilgjengelige på din konto for å vedlikeholde dine handelsoperasjoner eller fortsette handelen Hvis din saldo for tilgjengelige handelsmidler er under null (0), eller vi med rimelighet antar at et fall under null er nært forestående uansett om tidligere Margin Calls er blitt utstedt eller ei, kan vi helt etter eget skjønn øyeblikkelig lukke eller avslutte én eller flere åpne handelsoperasjoner på din konto uten å varsle deg. Hvis du mottar et Margin Call, må du levere vedlikeholdsmarginen øyeblikkelig for å sette din saldo for tilgjengelige handelsmidler på null (0) eller over, med mindre vi uttrykkelig inngår enighet om noe annet (hvis vi for eksempel reduserer eller gir avkall på hele eller en del av et krav om en startmargin eller en vedlikeholdsmargin. Merk: Ethvert slikt avkall eller enhver slik reduksjon må avtales skriftlig med oss, og hvis ikke annet er uttrykkelig angitt, vil det bare gjelde det spesifiserte Margin Call (marginutligningen) og kan tilbakekalles av oss etter at vi informert deg om det) Vi godtar ingen forpliktelse til å foreta Margin Calls innen en spesifikk tidsramme eller i det hele tatt, og ethvert Margin Call som er foretatt når din saldo for tilgjengelige handelsmidler er under null, uten å lukke din konto eller likvidere dine posisjoner, skal ikke anses som presedens eller erklæring med hensyn til praksis med å utføre fremtidige Margin Calls. En feil eller forsinkelse fra vår side når det gjelder å foreta et Margin Call uansett tidspunkt vil ikke fungere som et avkall på noen av våre rettigheter eller rettsmidler i henhold til eller i tilknytning til denne avtalen, enten det gjelder dette Margin Call eller på annen måte Tross det foregående kan vi informere deg om et Margin Call muntlig, elektronisk eller skriftlig. Hvis det er skriftlig, vil vilkårene i klausul 23 (Kommunikasjoner og meldinger) gjelde. Du må gi oss øyeblikkelig beskjed om alle kort- eller langsiktige endringer i dine kontaktopplysninger for å sikre at du kan bli informert om et eventuelt Margin Call Vi har rett til å be om midler for å dekke et Margin Call når som helst. Et Margin Call vil bli ansett som utført av oss hvis vi har brukt rimelige bestrebelser på å få kontakt ved hjelp av opplysningene du ga oss, men ikke klarte dette i den perioden vi bestemmer utelukkende etter eget skjønn. Vennligst vær oppmerksom på at vi kan kreve innskudd av marginmidlene innen minutter alt etter omstendighetene (inkludert, 12

14 men ikke begrenset til markedet og/eller din handels omfang) Hvis du ikke har tilstrekkelige tilgjengelige handelsmidler, eller hvis et Margin Call ikke oppfylles av deg (i form av avregnede midler i pund sterling eller en annen valuta som vi har samtykket i å motta) i henhold til denne klausulen 13, avhengig av plattformen, kan vi etter eget valg: (a) lukke noen av eller alle (i sin helhet eller delvis) dine åpne handelsoperasjoner; (b) utøve våre rettigheter til utligning og netting i henhold til denne avtalen; eller (c) lukke din konto og ikke åpne andre handelsoperasjoner for deg Når Margin Call er blitt tilfredsstilt, enten ved lukking av én eller flere handelsoperasjoner, eller ved innskudd av midler, og du ønsker å åpne flere handelsoperasjoner, må startmarginkravet for enhver ny handel først dekkes totalt Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap du påføres fordi vi utøver våre rettigheter i henhold til denne klausul 13, med mindre dette skyldes uaktsomhet, bevisst mislighold eller bedrageri fra vår side. Eventuelle midler du skyter inn eller forlanges å skyte inn via margin, begrenser ikke ditt ansvar overfor oss i henhold til denne avtalen eller ellers i henhold til loven. 14 NETTING-POSISJONER 14.1 Alle handelsoperasjoner og transaksjoner mellom deg og oss når det gjelder din(e) konto(er) inngås med tillit til at denne avtalen og alle handelsoperasjonene og transaksjonene utgjør én enkelt avtale mellom partene, og at vi ikke på annen måte ville inngå handelsoperasjoner og transaksjoner med deg Hvis vi har utøvet våre rettigheter i henhold til denne avtalen for å lukke dine åpne handelsoperasjoner og/eller lukke din konto, kan vi: (a) kombinere og konsolidere din konto med én eller alle andre kontoer som innehas i ditt navn hos oss, selv om én eller flere av disse kontoene er blitt lukket; og (b) utligne mot hverandre beløpene det refereres til i underklausulene (i) og (ii) nedenfor: (i) dine tilgjengelige handelsmidler (ved kreditsaldo), fortjenester på åpne handelsoperasjoner og eventuelle beløp vi skylder deg uansett natur og uansett betalingsfrist; og (ii) dine tilgjengelige handelsmidler (ved debetsaldo), et eventuelt utestående Margin Call, tap på åpne handelsoperasjoner og eventuelle tap eller andre beløp du skylder oss uansett natur og uansett betalingsfrist Du kan kreve at vi utøver bestemmelsene i denne klausulen 14 hvis alle våre handelsoperasjoner er blitt lukket Hvis vi utøver en av våre rettigheter i henhold til denne klausulen 14, vil alle betalingsforpliktelser bli konsolidert i én forpliktelse for deg til å betale oss et nettobeløp (som vi kan anvise) eller for oss å betale et nettobeløp til deg. 15 OPSJONER GENERELT 15.1 Vi tilbyr opsjonspriser på enkeltaksjer, aksjeindekser, råvarer og renter. Ved handel med opsjoner handler du med opsjonens fremtidige verdi. Dine opsjonshandelsoperasjoner kan gjøres opp kontant, og den underliggende opsjonen kan utføres av eller mot deg ved levering av den underliggende sikkerheten Vi forbeholder oss retten til å variere marginkravene for opsjonshandel utelukkende etter eget skjønn. Vi vil foreta rimelige bestrebelser for å gi deg melding om enhver slik økning i påkrevd margin for dine åpne handelsoperasjoner Hvis det finnes betalbart dividende i opsjonens levetid og denne dividenden utgjør en del av dens iboende verdi, forbeholder vi oss retten til å tilby prisen på opsjonshandelen etter å ha foretatt en avsetning for fradraget av dividenden. Hvis det skjer en endring i dividenden eller dividendedatoen under omstendigheter der vi har kjøpt den relevante underliggende opsjonen som en sikkerhet og har utøvet den, vil du gi oss erstatning for ethvert tap som dermed påføres, og vi kan belaste dine tilgjengelige handelsmidler tilsvarende Du bør være oppmerksom på de spesielle utløpsdatoene på indeks- og aksjeopsjoner, og må gjøre deg fortrolig med opplysningene i opsjonstabellen som er definert på nettstedet. Handelsoperasjoner på opsjoner som ikke er lukket av deg og er autorisert til å utløpe, vil bli lukket som følger: (a) Handelsoperasjoner på put-opsjoner (salgsopsjoner) vil bli lukket til en pris som er lik innløsningsprisen minus den relevante børsprisen eller null (0), alt etter hvilken som er størst; og (b) Handelsoperasjoner på call-opsjoner (kjøpsopsjoner) vil bli lukket til en pris som er lik den relevante børsprisen minus innløsningsprisen eller null (0), alt etter hvilken som er størst Vi vil notere alle justeringer foretatt av NYSE LIFFE eller enhver annen relevant børs For ytterligere informasjon om detaljene i opsjonskontrakten, handelstider, oppgjørstidspunkter og regler for dividende, 13

15 vennligst se nettstedet eller kontakt BINÆRE OPSJONER 15.7 Binære opsjoner skal gjøres opp kontant Du erkjenner og samtykker i at de binære opsjonene som handles av oss, stemmer med definisjonen av en spesifisert investering i henhold til loven og derfor ikke skal være ugjennomførlig eller ugyldig som en spillekontrakt. 16 SELSKAPSOPERASJONER, DIVIDENDER OG ANDRE SITUASJONER 16.1 Hvis det foretas en selskapsoperasjon med konsekvenser for et underliggende marked og følgelig for vårt marked, vil vi eventuelt foreta en rimelig og adekvat tilbakevirkende tilpasning til alle åpne handelsoperasjoner og/eller ordrer du har i dette markedet, og gjenspeile i så sterk grad som mulig den økonomiske effekten av selskapsoperasjonen som om du var en innehaver av det underliggende markedet (eksempel: lukking og åpning av nye handelsoperasjoner og/eller utførelse av kontantjustering til din konto) Dersom en selskapsoperasjon gir innehaveren av det underliggende markedet et valg (eksempel: velge mellom å motta aksjer eller kontanter), vil vi, der det er mulig, gi deg dette valget, men vi vil ikke være ansvarlige for et tap hvis vi foretar valget i mangel på anvisning fra deg, med mindre det er resultatet av uaktsomhet, bedrageri eller bevisst mislighold fra vår side Vi vil foreta alle relevante justeringer til dine handelsoperasjoner med hensyn til en selskapsoperasjon så snart dette med rimelighet er praktisk gjennomførbart for oss Vi vil ikke overføre stemmerett for et underliggende marked til deg eller på annen måte tillate deg å influere på utøvelsen av stemmerettigheter som innehas av oss eller på våre vegne Enkelte av våre priser tar ikke høyde for dividendehendelser som kan finne sted på dette markedet (for eksempel finansiell spread bet eller CFD på en enkeltaksje). Hvis en dividendehendelse finner sted på et slikt marked og du har en åpen handel i dette markedet på ex-dividendedatoen, vil vi foreta en justering til din konto for å gjenspeile dividendehendelsen tilsvarende. Hvis du har en lang handel, vil din konto bli kreditert. Hvis du har en kort handel, vil din konto bli debitert. Enhver dividendejustering vi foretar kan gjenspeile dividendejusteringen til vår sikrede posisjon fra våre sikringspartnere Enkelte markeder vi arbeider med kan inneholde et dividendeelement som vi har forutsett. Dersom den deklarerte dividenden er uvanlig stor, liten eller annullert, eller dersom exdividendedatoen er forskjellig fra den forutsatte, forbeholder vi oss retten til å foreta en justering av åpningsprisen på en handel for å gjenspeile slike forskjeller, forutsatt at slik justering er rettferdig og fornuftig Hvis du har en garantert stopp på en handel i et underliggende marked som blir gjenstand for en dividendejustering, forbeholder vi oss retten til å endre garantert stopp-prisen gjennom omfanget av dividendejusteringen Hvis et underliggende marked suspenderes, forbeholder vi oss retten til å deponere som sikkerhet alle tilknyttede handelsoperasjoner med 100 % og evaluere markedet tilsvarende. Dette kan bety at din handel enten er evaluert til null (0) eller til den siste prisen i vårt marked på suspensjonstidspunktet Hvis et underliggende marked blir avlistet, forbeholder vi oss retten til å lukke med null (0) alle handelsoperasjoner som er forbundet med dette markedet Hvis det oppstår en situasjon i tilknytning til din handel som ikke er dekket av disse vilkårene og betingelsene, vil vi løse problemet ved å handle fornuftig og i god tro og, der det er aktuelt, treffe de tiltak som stemmer med markedspraksis og/eller betaling ut fra behandlingen vi mottar fra børsen, markedspleieren, megleren eller agenten i forbindelse med sikringen av vår eksponering til din handel. 17 MARKEDSMISBRUK 17.1 Vi kan sikre vår eksponering til deg ved å åpne tilsvarende posisjoner med andre institusjoner. Resultatet er at når du handler med oss, kan slike handelsoperasjoner gjennom vår sikring utøve en forvrengende innflytelse på det underliggende markedet i tillegg til følgene dette kan ha for våre priser I tillegg til dine erklæringer og garantier i klausul 4.3 (Grunnlag for handelsoperasjoner), erklærer og garanterer du følgende hver gang du åpner eller lukker en handel: (a) du vil ikke legge ut og har ikke lagt ut en handel hos oss som er knyttet til et bestemt underliggende marked hvis dette vil føre til at du eller andre du opererer sammen med eller som med rimelighet kan anses for å handle i fellesskap med, får en eksponering til dette underliggende markedet som er lik eller overskrider beløpet tilsvarende en andel i angjeldende selskap som kan deklareres. I denne forbindelse vil nivået til en andel som kan deklareres, være nivået som gjelder på det materielle tidspunktet fastsatt ved lov, regel eller forskrift eller av børsen(e) der det underliggende markedet noteres; 14

16 (b) du vil ikke legge ut og har ikke lagt ut en handel med oss i forbindelse med en plassering, utstedelse, distribusjon eller annen tilsvarende hendelse, eller et tilbud, en overtakelse, fusjon eller annen tilsvarende hendelse som du er involvert eller på annen måte deltar i; (c) du vil ikke legge ut eller har ikke lagt ut en handel som krenker en lov, regel eller forskrift mot innsidehandel eller markedsmisbruk. I henhold til denne klausul 17 samtykker du i at vi kan gå videre på grunnlag av at du, når du åpner eller lukker en handel med oss i et marked, kan behandles som handlende i verdipapirer i betydningen som er angitt i del V i kriminaljustisloven (Criminal Justice Act) av 1993 og/eller en lov, regel eller forskrift mot markedsmisbruk; og (d) du vil ikke ellers legge ut eller har ikke lagt ut en handel under omstendigheter som kan anses for å utgjøre markedsmisbruk Du forplikter deg til å gjøre deg fortrolig med og oppfylle alle gjeldende forskrifter om kort salg av verdipapirer; hvis du søker å utføre en CFD eller finansiell spread bet-handel med en kort verdipapirposisjon som vi kan sikre med et kort salg av verdipapirer, vil du sørge for at din bruk av den elektroniske tjenesten ikke medfører at vi bryter noen gjeldende forskrift angående kort salg av verdipapirer For å oppfylle lovlige og forskriftsrelaterte forpliktelser kan vi totalt etter eget skjønn og uten at vi har noen forpliktelse til å informere deg om årsaken til dette, lukke enhver handel du kan ha åpnet og, hvis vi velger dette, behandle alle handelsoperasjoner som lukkes under denne klausulen 17 som ugyldige. 18 FORCE MAJEURE-HENDELSER 18.1 Hvis vi hindres, hemmes eller forsinkes under utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av en force majeurehendelse, vil våre forpliktelser i henhold til avtalen bli utsatt så lenge force majeurehendelsen fortsetter og i den utstrekning vi dermed blir hindret, hemmet eller forsinket. Vi anses ikke å bryte denne avtalen eller på annen måte være ansvarlig overfor deg på grunn av en forsinkelse eller feil i utførelsen av en av forpliktelsene i henhold til denne avtalen i den utstrekning forsinkelsen eller avtalen er forårsaket av en force majeure-hendelse, og utførelsestiden vil bli forlenget tilsvarende En force majeure-hendelse betyr: (a) naturkatastrofer, krig, fiendtligheter, oppstand, brann, eksplosjon, ulykke, oversvømmelse, sabotasje, strømbrudd, feil på kommunikasjonsutstyr, lockout eller forbudskjennelse, samsvar med statlige lover (nasjonale eller utenlandske), forskrifter eller ordrer eller sammenbrudd eller feil på maskiner; (b) suspensjon eller lukking av et marked eller oppgivelse av eller manglende utførelse av en hendelse som vi baserer våre tilbud på eller som våre tilbud relaterer til, eller pålegg av grenser eller spesielle eller uvanlige vilkår på handel i et slikt marked eller på en slik hendelse; eller (c) forekomst av ekstrem svingning i prisen på eller tap av likviditet i våre indekser eller produkter og/eller et tilsvarende marked, eller vår rimelige foregripelse av dette, eller en annen årsak uansett om den tilhører kategorien eller typen angitt ovenfor, som virker inn på utførelsen av denne avtalen og som oppstår ved eller kan tilbakeføres til handlinger, hendelser, unnlatelser eller ulykker utenfor vår rimelige kontroll. Se også klausul 10.1 angående markedsbrudd Etter at en force majeure-hendelse har inntrådt, kan vi helt etter egen skjønn treffe alle eller ethvert av tiltakene angitt i klausul 10.3 (Markedsavbrudd). 19 SPØRSMÅL, KLAGER ELLER TVISTEMÅL 19.1 Hvis du ønsker å stille spørsmål om et aspekt ved handelen, må du gi oss beskjed så snart du blir oppmerksom på saken. Vi forbeholder oss retten til å utsette handelen på din konto mens en tvist undersøkes og løses I forbindelse med ovennevnte, hvis du ønsker å innlevere en klage eller det oppstår en tvist mellom oss i forbindelse med utførelsen av en tjeneste, skal du øyeblikkelig gi vårt kundestøtteteam, ideelt skriftlig, fullstendige opplysninger om klagen eller tvisten. Hvis du er misfornøyd med behandlingen av din sak, vil den bli gransket av samsvarsavdelingen Vår samsvarsansvarlig vil følge vår klageprosedyre i henhold til FCA-reglene, og hvis du er misfornøyd med avgjørelsen vår samsvarsansvarlig har truffet og du er klassifisert som detaljkunde, har du rett til å sende din klage direkte til Financial Ombudsman Service. Informasjon om Financial Ombudsman Service, inkludert hvordan man innleverer klager, berettigelseskriterier og involverte prosedyrer, er tilgjengelig på nettsiden til Financial Ombudsman Service, på: eller ved å skrive til følgende adresse: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR Som et FCA-regulert selskap dekkes vi av forretningsordningen for beskyttede investeringer i henhold til ordningen FSCS 15

17 (Financial Services Compensation Scheme den britiske kompensasjonsplanen for finansielle tjenester). Denne ordningen kan i enkelte tilfeller betale kompensasjon til berettigede kunder hvis det regulerte selskapet ikke kan eller sannsynligvis ikke kan møte sine forpliktelser til kunder, blant annet hvis det blir insolvent. Kompensasjon kan være tilgjengelig for berettigede investorer for beskyttede krav på opptil GBP per fordringshaver. Du kan lese mer om dette på FSCS nettsted: eller ved å skrive til følgende adresse: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU Ved tvistemål vil våre registre, hvis det ikke foreligger åpenbare feil, bli behandlet som de nøyaktige, aktuelle kontoregistrene For å bidra til undersøkelsen av din klage eller tvist anmodes du om å føre eget register over handelsoperasjonene (inkludert tidspunkter, beløp og markeder). 20 MISLIGHOLDSHENDELSER OG LUKKING AV KONTOER 20.1 Dersom det skjer mislighold, kan vi øyeblikkelig treffe alle eller et hvilket som helst av følgende tiltak: (a) (b) (c) forlange øyeblikkelig betaling av alle beløp du skylder oss; lukke alle eller en hvilken som helst av dine åpne handelsoperasjoner; hvis basisvalutaen for din konto er forskjellig fra pund sterling, omregne enhver saldo til denne valutaen; (d) annullere alle dine ordrer og åpne handelsoperasjoner; (e) suspendere din konto og avslå å utføre eventuelle handelsoperasjoner eller ordrer; (f) utøve våre rettigheter til utligning; og/eller (g) si opp denne avtalen Uten at dette begrenser noen rett til når som helst å si opp denne avtalen, kan vi lukke din konto under følgende omstendigheter: (a) du har ikke betalt vedlikeholdsmarginen eller et annet beløp du skylder oss, i tide; (b) en informasjon du oppga i søknadsprosessen eller på et annet tidspunkt er påvist eller antatt å være villedende eller uriktig; (c) din handels- eller kontoaktivitet er av en slik størrelse eller stil at vi ikke lenger ønsker å handle med deg; (d) vi har rimelige grunner til å mistenke at aktiviteten på din konto kan ha involvert markedsmisbruk, pengehvitvasking eller annen kriminell aktivitet; (e) vi har en løpende tvist med deg og vedtar at vi ikke kan fortsette å levere tjenester til deg; (f) du opptrer uhøflig overfor våre ansatte Når vi har gitt deg melding om at vi har til hensikt å lukke din konto i henhold til klausul 20.2, vil du ikke ha tillatelse til å åpne noen nye handelsoperasjoner, og du vil bare ha rett til å foreta handelsoperasjoner eller handle som kunde i den grad det er nødvendig for å lukke alle åpne handelsoperasjoner. Vi kan lukke alle handelsoperasjoner som forblir åpne ti (10) virkedager etter datoen vi gir deg oppsigelsesmelding. 21 SKADESERSTATNING OG ERSTATNINGSANSVAR 21.1 Ingen anførsler i denne avtalen skal begrense eller utelukke vårt ansvar overfor deg med hensyn til: (a) dødsfall eller personskader som påføres deg på grunn av uaktsomhet fra vår side; eller (b) tap som påføres deg på grunn av bedrageri eller løgnaktig fremstilling Med unntak av det som er anført i klausul 21.1 har vi ikke noe ansvar overfor deg for tap, kostnader, skader, erstatningsplikter eller utgifter som er påført deg i forbindelse med denne avtalen eller noen handelsaktiviteter du har påtatt deg ved hjelp av tjenestene, med mindre de skyldes bevisst mislighold, bedrageri eller brudd på denne avtalen fra vår eller våre ansattes, agenters eller underleverandørers side Vi er ikke ansvarlige overfor deg for noe indirekte tap du påføres, bortsett fra ved bevisst mislighold eller bedrageri fra vår side. «Indirekte tap» betyr for eksempel tap av fortjeneste, tap av forretningsmulighet, forretningstap, tap knyttet til skade på omdømme og ethvert annet indirekte tap Med mindre dette er forbudt i henhold til loven, fraskriver vi oss ethvert ansvar overfor deg for tilfeldig skade, spesielle skade, straffeoppreisning for skade eller følgeskader som skyldes en handling eller forsømmelse fra vår side i henhold til denne avtalen. Denne begrensningen omfatter krav angående forretningstap, tap av fortjenester eller forretningsmulighet, manglende evne til å unngå tap, tap av goodwill eller omdømme eller ødeleggelse eller tap av data Med forbehold for enhver annen ansvarsbegrensning i denne avtalen, er det maksimale erstatningsbeløpet for tap du eventuelt påføres ved en bestemt handel, lik marginen du la ut for denne handelen Du vil være ansvarlig overfor selskapet Monecor (London) Limited, dets ledere, ledende ansatte, direktører, ansatte, agenter, etterfølger og/eller cesjonarer, for alle tap, krav, søksmål og utgifter 16

18 (inkludert, men ikke begrenset til saksomkostninger og eksperthonorarer) som oppstår ved eller i forbindelse med (i) manglende utførelse fra din side av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen, (ii) en feilaktig informasjon eller erklæring til oss eller en tredjepart, eller (iii) handling, forsømmelse eller bedrageri fra din side eller fra en autorisert person eller en person som oppnår adgang til din handelskonto ved å bruke ditt tildelte kontonummer, brukernavn eller passord, enten du har tillatt slik adgang eller ei. 22 ENDRINGER, FRASKRIVELSER OG RETTIGHETER 22.1 Vi har rett til når som helst å endre eller variere vilkårene i denne avtalen med ti (10) virkedagers forvarsel, med mindre denne endringen eller variasjonen må inntre raskere grunnet en endring i gjeldende forskrift. Du anses å godta og samtykke i endringen eller variasjonen med mindre du gir oss melding om det motsatte innen ti (10) kalenderdager fra datoen for melding om endring eller variasjon. Hvis du motsier deg endringen eller variasjonen, vil denne ikke være bindende for deg, men din konto vil bli opphevet, og du vil bli pålagt å lukke din konto så snart dette med rimelighet er praktisk gjennomførbart. Enhver endring eller variasjon vil ha fortrinn fremfor enhver tidligere avtale mellom oss i samme sak. Enhver slik endring eller variasjon vil gjelde alle åpne handelsoperasjoner og alle ordrer som fantes på og etter den reelle datoen for angjeldende endring eller variasjon Ingen forsinkelse i partenes utøvelse eller ikkeutøvelse av en rettighet, en fullmakt eller et rettsmiddel i henhold til loven eller i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen (for eksempel angående et Margin Call) skal forringe denne rettigheten, denne fullmakten eller dette rettsmidlet eller tjene til å være en fraskrivelse eller et avkall på denne rettigheten. Enhver fraskrivelse eller ethvert avkall må spesifikt foreligge i skriftlig form, undertegnet av parten som foretar dette Partenes rettigheter og rettsmidler i henhold til denne avtalen er kumulative og utelukker ikke noen av deres rettigheter eller rettsmidler i henhold til generell lov. Hver part kan utøve hver av sine rettigheter så ofte den mener det er nødvendig Vi krever ikke samtykke fra noen av våre partnere eller assosierte selskap for å endre, variere, modifisere, suspendere eller oppheve en bestemmelse i denne avtalen. 23 KOMMUNIKASJONER OG MELDINGER 23.1 Det er ditt ansvar å holde dine kontaktopplysninger oppdatert og opplyse oss øyeblikkelig om eventuelle endringer I henhold til gjeldende forskrifter vil alle kommunikasjoner mellom oss der det brukes elektroniske underskrifter, være like bindende som om de var skriftlige. Ved å samtykke i disse vilkårene og betingelsene gir du ditt samtykke til å motta kommunikasjoner med elektroniske midler, med forbehold om at enkelte kommunikasjoner må utføres på et varig medium i henhold til gjeldende forskrifter. Uten å begrense det foregåendes generelle gyldighet vil ordrer eller andre instrukser som legges ut med elektroniske midler, utgjøre bevis på slike ordrer eller instrukser. Dersom du ikke lenger ønsker å kommunisere på denne måten, må du skriftlig trekke tilbake ditt samtykke Du samtykker herved i at alle telefonkommunikasjoner til oss, fra eller til deg eller på dine vegne, kan bli tatt opp. Disse opptakene vil være vår eksklusive eiendom og kan brukes til opplæringsformål, til å bekrefte instrukser, som bevis ved et tvistemål eller for å oppfylle FCAs krav. Vi vil beholde telefonopptak i henhold til FCAs regler Vi vil generelt ikke akseptere noen instrukser fra deg med mindre de gis muntlig via en angitt telefonlinje eller elektronisk via vår handelsplattform (eller i en annen form som vi kan gi samtykke til på forhånd) Du samtykker i å motta dokumenter i elektronisk form via e-post, vårt nettsted eller andre elektroniske midler Vi kan til enhver tid gi deg informasjon som fremstiller dine flervalutasaldoer i den tilsvarende basisvalutaverdien ved å benytte valutakursene som gjelder på det tidspunktet informasjonen genereres. Men med mindre vi har omregnet ikke-basisvalutaene i henhold til klausul 5.8 (Valutakonvertering), kan det være at saldoene ikke er blitt fysisk omregnet, og fremstillingen av opplysningene i din basisvaluta vil kun være til informasjon. BEKREFTELSER 23.7 Bekreftelsen av din handel vil vises elektronisk på din online-konto og per e-post, avhengig av dine e-postinnstillinger. Du kan endre disse innstillingene via din online-konto eller ved å kontakte oss. Du må gi oss beskjed hvis du forventer en bekreftelse som ikke vises på online-handelsplattformen. Du må kontrollere at enhver handelsbekreftelse inneholder de riktige opplysningene om handelen den gjelder. Hvis du vil bestride noen av opplysningene, må du gi oss øyeblikkelig melding, og saken vil så bli behandlet i henhold til klausul 19 (Spørsmål, klager eller tvistemål). Hvis du ikke har mottatt en slik handelsbekreftelse og du mener du bør ha den, er det ditt ansvar å foreta en henvendelse til oss. Vi anbefaler at du beholder 17

19 en utskriftskopi av alle handelsbekreftelser for registreringsformål Hvis en handelsbekreftelse inneholder en feil eller på annen måte er unøyaktig, vil ikke dette ha følger for gyldigheten til den tilsvarende underliggende handelen som er blitt utført; men en handelsbekreftelse angitt med feil pris er ikke bindende for oss. Se klausul 9.19 til 9.24 (Våre priser). MERKNADER 23.9 Alle kommunikasjoner som gjelder denne avtalen, enten det er korrespondanse, dokumenter, skriftlige meldinger, bekreftelser og erklæringer eller annet, vil bli sendt deg i henhold til de siste kontaktopplysningene du har gitt oss. Det er ditt ansvar å sørge for at vi raskt informeres om eventuelle endringer i disse opplysningene. Alle kommunikasjoner vil anses for å være riktig meddelt: (a) hvis de sendes med A-post til den siste adressen du oppga til oss: ved avlevering; (b) hvis de leveres for hånd til den siste adressen du oppga til oss: på tidspunktet de avleveres på denne adressen; (c) hvis de sendes per faks eller som tekstmelding: så snart de er overført til det siste faks- eller mobilnummeret du oppga til oss; eller (d) hvis de sendes per e-post: så snart de er overført til den siste e-postadressen du oppga til oss Ved konflikt mellom en bestemmelse i den engelske versjonen av denne avtalen og en ikkeengelsk versjon, har den engelske språkversjonen forrang Hvis vi kan gjøre det og det er kommersielt fornuftig, vil vi bestrebe oss på gi deg dokumentasjon og kommunikasjoner på språket du velger, men vi forbeholder oss retten til å kommunisere med deg på engelsk så lenge denne avtalen gjelder Du erkjenner og samtykker i at vi kan ringe deg på et rimelig tidspunkt eller ellers kommunisere med deg uten uttrykkelig invitasjon Hvis du ønsker å motta månedlige utdrag, kan du sende inn skriftlig forespørsel om dette til 24 DATAVERN 24.1 Du erkjenner at du vil gi oss personlige opplysninger i betydningen til loven om datavern (Data Protection Act) av 1998 når du søker om å bli kunde og ellers fra tid til annen, og at vi også kan motta informasjon fra tredjeparter som angitt i klausul 24.5 nedenfor. Du gir oss og våre assosierte selskaper lov til å behandle dine opplysninger med sikte på å etablere og administrere en konto med hensyn til tjenestene og ellers i samsvar med erklæringen om personvern Personvernerklæringen finnes på vårt nettsted, og du må lese den før du begynner på søknadsprosessen Du godtar at vi kan meddele dine opplysninger til: (a) tilsynsmyndigheter; (b) våre revisorer og profesjonelle rådgivere; (c) instanser for rettshåndhevelse; (d) tredjeparter som yter oss tjenester i forbindelse med din konto, i den utstrekning det er nødvendig for å levere dem; (e) en tredjepart som søker å oppnå en referanse på din konto eller personer vi mener søker en kredittreferanse i god tro; (f) din samsvarsansvarlig (eventuelt); eller (g) kjøperen eller den vordende kjøperen av hele eller en del av vår virksomhet Du samtykker i at når det er nødvendig for å levere tjenester til deg, kan vi overføre dine opplysninger til personer som leverer tjenester til oss, inkludert hvor disse personene kan være utenfor EØS, og vi skal sørge for at disse personene bruker de nødvendige dataverntiltakene som svarer til tiltakene definert i denne klausul 24 og som er pålagt oss av gjeldende datavernlov for å beskytte disse personlige opplysningene Du erkjenner og samtykker i at tredjeparter kan dele all informasjon med oss og andre organisasjoner involvert i kredittvurdering, gjeldsinnkreving, sporing og forhindring av bedrageri og pengehvitvasking, og at vi også kan dele disse opplysningene med disse organisasjonene. Opplysningene vi deler kan ha konsekvenser for din evne til å oppnå kreditt Med mindre du har oppgitt det motsatte (enten i online-søknadsprosessen eller senere skriftlig), dvs. at du ikke ønsker å motta informasjon fra oss om omhyggelig utvalgte tilbud og produkter eller annen nyttig informasjon, samtykker du i at vi kan kontakte deg elektronisk per e-post, per vanlig post, per tekstmeldinger eller per telefon (på et rimelig tidspunkt) for dette formålet så lenge du har en konto hos oss Hvis du er blitt presentert til oss av en tredjepart, erkjenner og samtykker du i at vi utveksler informasjon med denne personen i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til en avtale vi kan ha med denne personen. Dette kan medføre at vi deler finansielle og personlige opplysninger om deg, blant annet dine søknadsopplysninger, din kontostatus og handelsaktivitet. Vennligst gi oss skriftlig beskjed hvis du ikke lenger ønsker at vi meddeler informasjon til slike personer Vennligst gi oss skriftlig beskjed hvis du ønsker å få tilgang til opplysninger vi eventuelt har eller ønsker at vi skal korrigere feilinformasjon. Det kan påløpe et gebyr for å få tilgang til disse opplysningene. Vennligst merk at i henhold til 18

20 datavernloven (Data Protection Act) av 1998 kan bestemte opplysninger unntas fra videreformidling, eller vi kan være ute av stand til å gi opplysningene du ber om. 25 IMMATERIELLE RETTIGHETER 25.1 I rammen av denne avtalen betyr «Immaterielle rettigheter» alle patenter, rettigheter til oppfinnelser, bruksmodeller, copyright og beslektede rettigheter, varemerker, tjenestemerker, handels-, forretnings- og domenenavn, rettigheter til kommersielt image («trade dress») eller presentasjon («get-up»), rettigheter til goodwill eller til søksmål ved «passing off», rettigheter til å bekjempe utilbørlig konkurranse, rettigheter til design, rettigheter i dataprogramvare, databaserettighet, topografiske rettigheter, moralske rettigheter, rettigheter til konfidensiell informasjon (inkludert knowhow og forretningshemmeligheter) og alle andre immaterielle rettigheter, uansett, i hvert tilfelle, om det er registrert eller ei, og inkludert alle søknader om og fornyelser eller utvidelser av slike rettigheter, og alle identiske og ekvivalente rettigheter eller former for beskyttelse i alle deler av verden Alle immaterielle rettigheter til eller som oppstår fra eller i forbindelse med produktene, tjenestene, de elektroniske tjenestene eller nettstedet eller enhver annen ting vi leverer til deg, skal, i den grad det ikke tilhører en tredjepart, eies av oss Når det gjelder tredjeparts immaterielle rettigheter til produktene, tjenestene, de elektroniske tjenestene eller nettstedet eller enhver annen ting vi leverer til deg, erkjenner og samtykker du i at din bruk av alle slike immaterielle rettigheter avhenger av om vi oppnår en skriftlig lisens fra angjeldende lisensgiver på de vilkårene som gir oss lov til å lisensiere disse rettighetene til deg Du erkjenner og samtykker i at du ikke har lov til å levere noen elektronisk tjeneste eller vårt nettsted (eller en del av disse) til noen, og du har heller ikke lov til å kopiere produkter, tjenester, elektroniske tjenester eller nettstedet Vi kan fra tid til annen levere materiale til deg i tilknytning til våre produkter, tjenester, elektroniske tjenester eller nettstedet. Du må ikke skjule, klusse med eller på annen måte ødelegge copyright- eller andre eiendomsnotiser på noe materiale vi leverer deg, ei heller røpe, publisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig slikt materiale overfor tredjeparter. Du må bare bruke et materiale vi gir deg i forbindelse med bruken av din konto, og når kontoen er lukket, må du returnere slikt materiale til oss Alt vi gir deg leveres på ikke-eksklusiv basis, og vi forbeholder oss retten til å opphøre med slik levering og si opp din bruk av produkter, tjenester, elektroniske tjenester, nettstedet eller alt annet vi leverer til deg. 26 GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON 26.1 Denne avtalen vil bli tolket i henhold til engelsk lov Partene fastslår med ugjenkallelig virkning at engelske domstoler i London skal ha eksklusiv jurisdiksjon i alle tvistemål (inkludert ikkekontraktsmessige tvister eller krav) som kan oppstå i forbindelse med denne avtalen, bortsett fra at vi helt etter eget skjønn (eller når det kreves av gjeldende forskrifter) kan innlede og fullføre søksmål i enhver annen jurisdiksjon, og du gir herved avkall på enhver innsigelse mot dette på grunn av verneting eller domstol. 27 OVERDRAGELSE 27.1 Du har ikke lov til å tildele eller overdra noen av dine rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen uten vårt forutgående skriftlige samtykke Vi kan tildele og overføre alle eller hvilken som helst av våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen etter å ha gitt deg melding, men uten forpliktelse til å innhente ditt samtykke. Enhver slik overføring eller tildeling er underlagt cesjonarens skriftlige løfte om å være bundet av og utføre våre forpliktelser i henhold til denne avtalen. 28 AUTORISERTE PERSONER 28.1 Hvis du ønsker å autorisere en tredjepart (for eksempel en kapitalforvalter) til å utføre ordrer eller legge ut handelsoperasjoner på dine vegne (en «autorisert person»), kan du gjøre dette dersom du har gitt oss skriftlig melding om dette og vi har gitt vårt skriftlige samtykke. Vi kan kreve at du formaliserer utnevnelsen av en autorisert person ved å utstede en fullmakt, som en kontrakt. Vi forbeholder oss retten til å unnlate å gi vårt samtykke (eller, hvis dette er gitt tidligere, trekke tilbake vårt samtykke med en rimelig varselsfrist), og er ikke forpliktet til å oppgi grunn Du er ansvarlig for alle handlinger eller forsømmelser fra enhver autorisert person. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke handelsoperasjonene, ordrene eller andre handlinger eller utelatelser, eller etablere autoriteten til en slik autorisert person Du vil være ansvarlig for all handel som øyensynlig utføres på dine vegne. Vi kan handle ut fra alle instrukser vi i god tro anser for å være mottatt fra en autorisert person Levering av midler fra en tredjepart og vår godtakelse av dem for handel på din konto fritar deg ikke på noen måte fra dine forpliktelser eller reduserer ditt ansvar overfor oss i henhold til denne avtalen. 19

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER 1 INFORMASJON... 2 2 AVTALEN... 2 3 DIN KONTO... 3 4 GRUNNLAG FOR HANDELSOPERASJONER... 4 5 VÅRE GEBYRER... 5 6 DINE MIDLER... 6 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 8 8 TELEFONHANDEL...

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

1 INFORMASJON AVTALEN DIN KONTO GRUNNLAG FOR HANDELSOPERASJONER VÅRE GEBYRER DINE MIDLER...

1 INFORMASJON AVTALEN DIN KONTO GRUNNLAG FOR HANDELSOPERASJONER VÅRE GEBYRER DINE MIDLER... 1 INFORMASJON... 3 2 AVTALEN... 3 3 DIN KONTO... 4 4 GRUNNLAG FOR HANDELSOPERASJONER... 5 5 VÅRE GEBYRER... 6 6 DINE MIDLER... 8 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 9 8 TELEFONHANDEL... 11 9 HANDEL... 12 10 MARKEDSAVBRUDD...

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Kundeavtale for marginhandel

Kundeavtale for marginhandel Kundeavtale for marginhandel innhold 1. Innledning 02 2. Våre tjenester og handel mellom deg og oss 02 3. Interessekonflikter 03 4. Pristilbud 03 5. Starte en transaksjon 04 6. Flere transaksjoner 04 7.

Detaljer

CMC Markets UK Plc Retningslinjer for utføring av kundeordrer (RUK) Januar 2018

CMC Markets UK Plc Retningslinjer for utføring av kundeordrer (RUK) Januar 2018 CMC Markets UK Plc Retningslinjer for utføring av kundeordrer (RUK) Januar 2018 CMC Markets UK Plc (heretter kalt vi, oss eller vår ) forplikter seg til å behandle deg rettferdig og opptre i samsvar med

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

1 INFORMASJON 2 OMFANG

1 INFORMASJON 2 OMFANG 1 INFORMASJON 1.1 Introduksjon Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Gjeldende fra 15. november 2012 Danske Bank, Foretaksregisteret NO 977 074 MVA 1. Formål og omfang 1.1 Disse generelle vilkår ( Særskilte

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte Påmeldingsår 2018 aksjeplan for ansatte eie en andel i vår fremtid 2 Aksjeplanen for Ansatte gir deg muligheten til å kjøpe Wood-aksjer hvor selskapet belønner deg med en match. For hver tre aksjer du

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader 2 INNHOLD 3 SKREDDERSY PLATTFORMEN ETTER DINE INVESTERINGSBEHOV 4 OPPRETT DITT PERSONLIGE BRUKEROMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS- OG EN HANDELSMODUL

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer