Prinsipprogram. Prinsipprogram for Sosialistisk Venstreparti. Vedtatt på SVs 11. ordinære landsmøte i Ålesund, juni 1995.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipprogram. Prinsipprogram for Sosialistisk Venstreparti. Vedtatt på SVs 11. ordinære landsmøte i Ålesund, juni 1995."

Transkript

1 Prinsipprogram Foto: Stig Marlon Weston / SV Prinsipprogram for Sosialistisk Venstreparti. Vedtatt på SVs 11. ordinære landsmøte i Ålesund, juni

2 Innhold Kapittel 1 - Forord...3 Kapittel 2 - Våre visjoner...4 Kapittel 3 - Utfordringene Hovedutfordringene Økologi og økonomi Utbytting og undertrykking Kultur og samfunn Krig og konflikter Statens rolle i moderne industrisamfunn...34 Kapittel 4 - Mål og retning Ei bærekraftig utvikling En rettferdig verdensorden En fredelig verden Solidaritet og fellesskap Økonomisk demokrati Utvida politisk demokrati...63 Kapittel 5 - Veien fram Hvordan kan forandring skje? Hvem kan forandre verden? Hvem er våre motstandere? Hvor må arbeidet for forandring foregå? Forandre Norge! - forandre verden!

3 Kapittel 1 - Forord Foto: Kim-André Åsheim Hvorfor prinsipprogram? SVs nye prinsipprogram har flere formål. Det skal bidra til å beskrive, forklare og forstå samfunnsutviklinga. Det skal klargjøre partiets verdi- og interessegrunnlag. Det skal klargjøre veiene for å forbedre verden. Prinsipprogrammet skal styrke evna til å gjøre politisk motstand mot ei ødeleggende samfunnsutvikling og utvikle realistiske og troverdige alternativer til den rådende samfunnsutviklinga - nasjonalt og internasjonalt. Hvorfor NYTT prinsipprogram? Samfunnet blir nå hurtigere endra enn noen gang tidligere i historia. Den stadig raskere teknologiske utviklinga, de politiske endringene i Øst- og Sentral-Europa, EUs omforming fra løst samarbeid til union, voksende globale miljøproblemer, og økt ulikhet mellom nord og sør i verden er viktige eksempler. Ingen politiske partier kan overse slike endringer. De påvirker vår analyse av verden og de veivalg vi må ta for å komme videre. Et samfunn i stor endring, og de krav til nytenkning som dette stiller oss overfor, ligger bak det nye prinsipprogrammet. Dagens politiske debatt og virkelighet er prega av en kortsynthet, som også har påvirka venstresida i norsk politikk. SV har ikke alle svarene på de utfordringene vi står overfor. Visjonene om vårt alternative samfunn må gjenreises. Prinsipprogrammet er et bidrag til dette. 3

4 Kapittel 2 - Våre visjoner Foto: Trond Viken / UD Forandre Norge! - Forandre verden! Sosialistisk Venstreparti vil forandre verden. Vi ønsker et sosialistisk samfunn bygget på andre interesser og verdier og andre behov enn de kapitalismen fremmer: Vi ser ulikheten i levekår øke i Norge i stedet for å minske. Vi ser at forskjellene mellom den rike og den fattige delen av verden bli større. Vi ser at et lite mindretall i verden forbruker mesteparten av ressursene. Vi ser at natur- og ressursgrunnlaget trues av en kortsynt, hensynsløs utnyttelse framfor ei forvaltning som tar miljøhensyn. SVs visjon er at kapitalisme og uhemma markedskrefter erstattes av solidaritet, rettferdig fordeling, miljøhensyn og utvida økonomisk og politisk demokrati. Derfor Tenk deg et samfunn der hensynet til miljøet er overordna. Der ressurser forvaltes og omfordeles på en demokratisk og rettferdig måte - i solidaritet med verdens fattige og framtidas generasjoner. Tenk deg en økonomi som utfolder seg uten å provosere naturens tålegrenser, som tjener menneskenes behov, og som fordeler verdiene mer rettferdig. En økonomi med samfunnsmessig styring av folk gjennom demokratiske organer. 4

5 Tenk deg et samfunn bygd på solidaritet og fellesskap. Der menneskelige behov ligger til grunn for prioriteringene. Der mennesket oppfattes - som skapende og handlende - framfor å være en passiv forbruker. Tenk deg et samfunn der arbeid for alle er overordna økonomisk vekst for de få. Tenk deg et samfunn med likeverd og likestilling mellom kvinner og menn, og med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tenk deg et samfunn der livskvalitet og solidaritet er viktigst. Der like muligheter til å utfolde seg og skape verdier sammen med andre gjelder for alle. En måte å leve på som både gir deg sjøl rom og som gir oss alle plass i et fellesskap med andre mennesker. Tenk deg en verden der hovedstrømmen av ressurser ikke går fra de fattige til de rike. En verden der økonomiske, sosiale og kulturelle goder er rettferdig fordelt. Tenk deg en verden der konflikter løses med fredelige midler. Tenk deg et Norge som går inn i forpliktende samarbeid med mange deler av verden. Et Norge som ikke stenger seg inne i en europeisk handelsblokk. Et samfunn som samarbeider mer med alle deler av verden. Som ikke reduserer bistanden til fattige land og som tar sin del av ansvaret for mennesker som søker et sted der de kan overleve. Tenk deg et samfunn der teknologisk utvikling og kunnskap brukes verdibevisst i menneskehetens tjeneste og ikke utnyttes hensynsløst av sterke økonomiske interesser. Der ny kunnskap er tilgjengelig for alle som trenger den. Der det åpnes for mer innsyn, styring og demokratisering av forskning og utviklingsarbeid. Der demokratiet er utvida til også å gjelde økonomien. Der også de sosiale og økonomiske menneskerettighetene er virkeliggjort. Der demokrati utøves ved at folk deltar aktivt. Tenk deg et samfunn der makt er rettferdig fordelt. Et samfunn der hver enkelt har innflytelse på egen hverdag og der de menneskene en avgjørelse angår, sjøl er med på å fatte beslutninger. Tenk deg et Norge der lokalsamfunn i bygd og by kan beholde og utvikle sin livskraft. Tenk deg et Norge og en verden i utvikling - i retning disse målene. Om du tenker deg et samfunn med økologisk balanse, med en økonomi som ikke vokser utover naturens grenser, med menneskelig mangfold og samhold, med rettferdig fordeling, med arbeid for alle, med utvida demokrati - da ser du framtidsvisjonene for den sosialisme SV vil utvikle. 5

6 Kapittel 3 - Utfordringene Foto: Statkraft Makt og avmakt Ut fra visjonene i forrige kapitel: Hva er de viktigste politiske utfordringene for SV? Hvilke verdier, interesser og makt- og avmaktsforhold dominerer Norge og verden rundt oss? SV vil forandre verden. For å forandre må vi forstå. Dette kapitlet søker å analysere de viktigste utfordringene vi står overfor. 6

7 3.1 - Hovedutfordringene Foto: Rune Fossum / Jernbaneverket Miljø Ved århundrets slutt har menneskene erobra kloden. Vi er flere mennesker enn noen gang før. Vi behersker størstedelen av planeten, og vi er i ferd med å ødelegge den. Ødeleggelsene har bl.a. sammenheng med den tradisjonelle vekstøkonomiens rovdrift på naturressurser, forurensninger, overproduksjon og kriser i markedene og de økonomiske kreftenes manglende evne og vilje til å styre økonomien ut fra overordna hensyn til miljø, sysselsetting og rettferdig fordeling. Fordeling Vi har ei ujamn fordeling av ressurser oss i mellom. Noen lever i rikdom, andre i den ytterste fattigdom. Utviklinga til 2/3-samfunn - der et lite flertall lever bra, mens et stort mindretall utarmes sosialt og økonomisk - skjer samtidig i mange land. Utbytting og undertrykking skjer både økonomisk, sosialt og kulturelt. De verste utslagene er i uland der store deler av befolkningen lider daglig nød p.g.a. skeive eiendoms- og maktforhold internt og utbytting fra utenlandske krefter. Men også i Norge står vi overfor viktige utfordringer for å bryte ned klasseskiller og urettferdig økonomisk fordeling. Kampen for likestilling mellom kjønnene og for kulturelt mangfold er også ei hovedutfordring som delvis henger sammen med økonomisk undertrykking, dels kan ses som sjølstendige utfordringer. 7

8 Demokrati Mange stater og samfunn mangler demokratiske styringsformer, og manglende rettsikkerhet er et stort problem. Både i nord og sør opplever mange at de har liten innflytelse over egen livssituasjon. Demokrati handler om et styre av, ved og for folket. Kampen for demokrati må rettes mot økonomiske eliter og markedssystemer som hindrer overordna folkevalgt styring over produksjon og fordeling. Moderne teknologi og byråkrati kan også undergrave folkelig innsikt og medbestemmelse og må derfor styres gjennom større offentlig innsyn og demokratisk styring. Videre er det viktig med reformer innen det formelle parlamentariske demokrati til fordel for breiest mulig folkelig engasjement og deltakelse. Kampen for demokrati og sosialisme er to sider av samme sak. Teknologi Ny teknologi kan være nyttig - og farlig. Ny teknologi kan endre samfunnsforhold, enkeltmenneskers arbeidssituasjon og folks levekår - både i positiv og negativ retning. Datateknologi kan knytte mennesker sammen i nettverk og gi økt tilgang på informasjon. Men den kan også brukes til udemokratisk kontroll og overvåking. Moderne genteknologi stiller oss overfor verdivalg som kan true menneskeverdet og respekten for liv. Men den kan også være en hjelp til å forbedre livskvalitet. Hovedutfordringa blir å møte slike dilemmaer gjennom åpen og verdibevisst drøfting og foreta avveiinger og beslutninger som er etisk gjennomtenkt og demokratisk forsvarlig. Kultur Det kulturelle herredømmet forsterker verdier og interesser som ligger i rådende økonomiske, politiske og teknologiske systemer. Moderne kulturindustri kan ensrette holdninger, smak og forbruksmønstre slik at kulturelt likeverd og mangfold undergraves. Samtidig kan brei kulturell deltakelse og bevissthet bidra til folkelig innflytelse over økonomi, teknologi og politikk. Kultur handler om enkeltmenneskers og samfunns arbeid med verdier, mål og mening. Med etiske og estetiske kvaliteter. Med innlevelse, erkjennelse og skaperkraft. Brei og verdibevisst kulturell deltakelse er en forutsetning for å motarbeide kapitalismens ofte forflatende og ensrettende kulturindustri og forbrukermønster. Ei av hovedutfordringene er å begrense eierkonsentrasjon og kommersialisering av massemediene og oppmuntre til reelt mangfold i disse. Ei anna hovedutfordring er å åpne norsk kulturliv i større grad for impulser utenfra, blant annet gjennom forsterka deltakelse fra innvandrermiljøene. De kulturelle utfordringene handler både om å møte det kjente og det ukjente og om samspill mellom tradisjon og fornyelse. 8

9 Sikkerhet og fred Kriger og konflikter finnes over store deler av kloden. Men også økonomiske forhold og miljøtrusler skaper - eller øker - sikkerhetsproblemene. Hovedutfordringene er å fjerne årsakene til konflikter og bidra til at konflikter løses uten bruk av vold. Slutten på den kalde krigen i Europa - og mellom USA og Sovjetunionen - betyr en historisk mulighet til å fjerne alle atomvåpen, ruste ned og bruke ressursene til å løse påtrengende miljø- og fattigdomsproblemer. En viktig del av de sikkerhetspolitiske utfordringene vil også være å bekjempe all negativ nasjonalisme i form av rasisme og ytre ekspansjon, bekjempe politisk og religiøs fundamentalisme og fremme demokrati og menneskerettigheter over hele verden. 9

10 3.2 - Økologi og økonomi Foto: Elisabeth Brummenæs Natur og samfunn Jorda har en enorm rikdom av livsformer og naturressurser. Noen ressurser er fornybare, som matvekster, skog og vann. Andre lar seg ikke fornye, slik som olje og mineraler. Disse rikdommene og dette mangfoldet har mennesker alltid brukt for å overleve og for å øke sin levestandard. Uttaket av naturressursene og fordelinga av dem er et resultat av makt- og interesseforhold i samfunnet og den teknologiske utviklinga. Naturen har ei stor evne til å tilpasse seg ulike menneskelige aktiviteter, ved å rense utslipp og reparere skader. Ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler er endelige og vil en dag ta slutt. Men sjøl fornybare ressurser kan ikke utnyttes ubegrensa. Matjord, skog og vann er livsnødvendige, men vil ødelegges eller forsvinne dersom de utnyttes mer enn det som gjenskapes. Menneskelig aktivitet kan føre til utslipp og skader på naturen som er så store at naturen sjøl ikke er i stand til å reparere dem. Forurensning fra industri, bilisme og annen menneskelig aktivitet tar i mange tilfeller livet av den naturen som skal ta opp utslippene. Drivhuseffekt og redusert biologisk mangfold er alvorlige langsiktige virkninger av et for høyt uttak av naturressurser. 10

11 Rikdom og fattigdom Innbyggerne i den rikeste delen av verden står i dag for mesteparten av forurensning og annen ødeleggelse av miljøet. Den livsstil og den vekstpolitikk som dominerer i bl.a. i Vest-Europa og Nord-Amerika kan ikke være noen modell for verden ellers. Dersom hele verden skulle bruke like mye energi, produsere like mye søppel og forurense like mye som det store flertallet gjør i Norge, ville vi svært raskt overskride naturens tålegrense. Den rike verden utnytter og utbytter også menneskene i den fattige verden. Det blir lagt beslag på råvarer og genetisk materiale fra naturen i deres land. De bindes til å bruke jorda si på ensidige måter. Prisene på produktene deres holdes nede på verdensmarkedet. De kreves for renter og avdrag på lån som ikke lar seg betale tilbake. Noen land i tredje verden blir også dumpeplass for giftig avfall. Også ekstrem fattigdom kan føre til store miljøødeleggelser. Fattige mennesker må ofte overbelaste miljøet de lever i for å overleve fra den ene dagen til den neste. Jorda blir utpint og for mye av skogen brukes til brensel. Fattigdom på ressurser og kunnskaper fører også til en befolkningsvekst som truer miljøet mange steder i verden. Det finnes i dag nok naturressurser til hele verdens befolkning. Men de må fordeles mer rettferdig ved at de grunnleggende maktstrukturene som skaper skeiv fordeling fjernes. Hvis ikke vil både ekstrem rikdom og fattigdom fortsatt være hovedårsaken til at miljøet rundt oss ødelegges. Miljøødeleggelser og fattigdom har også skapt grunnlaget for vår tids store folkevandringer. Mennesker som bor i områder med knapphet på mat og andre ressurser vil aldri frivillig la seg og sine familier gå til grunne, men gjøre som mennesker alltid har gjort: Prøve å flytte til deler av verden med større rikdom og muligheter for et menneskeverdig liv. Kapitalistisk produksjon og natur Drivkreftene i den kapitalistiske markedsøkonomien fører til at produksjon og forbruk tar ut store naturressurser over alt på kloden. I stadig flere land vinner industrielt jordbruk fram. Slikt jordbruk produserer først og fremst for eksport og maksimal fortjeneste, ikke for å tilfredsstille lokalbefolkningenes behov for mat. Det fører raskt til at jordas naturlige fruktbarhet utarmes. Den erstattes med kunstgjødsel og nye kornsorter som utkonkurrerer det tradisjonelle jordbruket. Store folkegrupper blir drevet fra jorda for å finne nytt livsgrunnlag. Samtidig samles større deler av jorda på færre, private hender. De sosiale omveltningene som dette fører med seg, skaper overbefolkning i byene og økt fattigdom. Dette øker presset for å vinne nytt jordbruksland, der dette ennå er mulig. Skog, som er livsviktig for den økologiske balansen og mangfoldet av liv, blir svidd av og omskapt til jordbruks- og beiteland. Tilstrekkelig matproduksjon og sikker matforsyning til hele jordas befolkning er ei hovedutfordring. I dag holdes matproduksjonen i verden oppe av en massiv innsats av fossil energi og avansert teknologi. Dette er i beste fall ei 11

12 svært kortsiktig løsning fordi det fører til overfiske i verdenshavene, overforbruk av vann, overforbruk av kunstgjødsel og et energiforbruk som skaper forurensing og klimaendringer. I dag utnytter mennesket - en av jordas millioner av arter - omlag 40 prosent av jordas produksjon av biomasse. Denne andelen øker raskt. Samtidig brakklegges dyrkbare arealer fordi det i en markedsøkonomi ikke lønner seg å produsere matvarer i områder som taper i konkurransen om å levere de billigste matvarene. Mange fornybare ressurser, slik som ulike plante-, fiske- og dyrearter, belastes så sterkt at de mister si evne til å reprodusere seg. Forurensning og omforming av de naturlige omgivelsene fører til at mange dyre- og plantearter blir utrydda. Utnyttelsen av uorganiske, men fornybare energikilder som vannkraft, ødelegger miljøet når store damanlegg legger verdifull natur og jordbruksland under vann. Med stadig knappere naturressurser og økt folketall i verden, vil den økonomiske og politiske konkurransen om å kontrollere ressursene skjerpes. Dette øker de økonomiske og sosiale motsetningsforholda i en verden som domineres av ett verdensomspennende økonomisk system - den moderne imperialismen. Stadig større deler av all produksjon og arbeid som utføres, foregår i et system av global arbeidsdeling. Nesten alle varer som produseres og forbrukes er produsert med hjelpemidler, teknologi eller råstoffer som kommer fra flere land. På denne måten blir også alt forbruk, både det personlige forbruk, og forbruket av ressurser som skjer i produksjonen, fletta inn i en internasjonal avhengighet. Flere regioner i verden som tidligere var fattige og i stor grad underlagt europeiske stormakter har dratt nytte av den globale arbeidsdelinga. I Sørøst-Asia er den økonomiske veksten sterkere enn noen annen region i verden har opplevd tidligere i historia. Denne utviklinga øker de økonomiske forskjellene og forsterker miljøproblemene, men det er likevel slik at det store flertallet har økt sin levestandard i land som Kina, Indonesia og Thailand. Gapet mellom ulike grupper u-land har blitt stadig mer markert de seinere åra. Forskjellene mellom ulike land er i dag så stor at u-landsbegrepet som fellesbetegnelse på ei landgruppe er kunstig. De delene av verden som i dag er aller fattigst og minst utvikla er likevel de områdene som er svakere innvevd i den globale arbeidsdelinga og som i liten grad produserer varer som resten av verden etterspør. Deler av Afrika er i dag helt avhengig av bistand og nødhjelp fra industriland, mens investeringer fra utenlandske selskaper uteblir. Teknologi og ressursbruk Kapitalismen har fremmet en sammenhengende kjede av teknologiske revolusjoner fra dampmaskinen på 1700tallet til data- og bioteknologien i dag. De teknologiske revolusjonen og den vitenskapelige utviklinga, som er grunnlaget for disse, skjer stadig raskere. Det fører til at arbeidsproduktiviteten innenfor vare- og 12

13 tjenesteproduksjon i dag kan fordobles i løpet av et tiår, mens ei slik utvikling av produktiviteten i tidligere tider kunne ta flere hundreår. Økning av produktiviteten kan være grunnlag for økt velferd for flertallet, dersom den blir jamnere fordelt. I de landa hvor kapitalismen er mest utvikla og hvor arbeiderklassen har vært godt organisert, har økningen i produktiviteten hatt nettopp slike virkninger. Men de enorme produktivkrefter som blir utvikla på denne måten, er samtidig gigantiske ødeleggelseskrefter destruksjonskrefter. Atomteknologien produserer både enorme mengder energi og samtidig uløselige miljøproblemer og våpen med ufattelig evne til å ødelegge både samfunn og biologiske prosesser. Nye teknikker til å utvinne naturressurser er samtidig teknikker for å utarme naturen. Utvinning av naturressurser med sikte på masseproduksjon og -forbruk gjør seg bare nytte av en liten del av de mangfoldige ressursene i økosystemet som forbrukes. Skogsdrift, bergverksdrift og rydding av nytt jordbruksland i Amasonas utnytter bare to prosent av ressursene i dette økosystemet, mens 98 prosent ødelegges for å utvinne de to prosentene. Slik foregår en omfattende sløsing med uerstattelige ressurser. Forbruket av naturressurser skjer i et raskere tempo enn disse kan fornyes. Dette vil sette grenser for den økonomiske veksten. Bearbeida natur kan ikke erstatte den opprinnelige natur som det blir stadig mindre igjen av. Ny teknologi gjør det mulig å utvinne enorme energimengder for produksjon, transport, oppvarming og nedkjøling som gjør arbeidet lettere og livet mer behagelig. Men i samme øyeblikk som disse energimengdene frigjøres, produserer denne teknologien omfattende forurensinger som truer med å ødelegge balansen i atmosfæren. Virkningene av slik ubalanse kan føre til global økologisk ubalanse som kan skape kriser i hele biosfæren. I siste halvdel av det tjuende århundre har belastningene på naturen blitt så store at de svekker naturens evne til å fornye seg. Det svekker grunnlaget for all framtidig, industriell sivilisasjon. Når tilgangen på naturressurser blir vanskeligere, må innsatsen øke for å utvinne like mye som før. For at kapitalismen skal opprettholde sin vekst i øyeblikket veltes miljøkostnadene over på seinere generasjoner. Nye former, nye problemer Ved inngangen til det 21. århundre har kapitalismen andre virkninger enn tidligere. Prosessene er i dag enda mer internasjonale og intense. Aldri har ekspansjonen gått så raskt som i dag. Store kapitalmengder flyter friere og hurtigere på tvers av landegrensene. Slik skapes ny utbytting og avhengighet mellom internasjonal storkapital og folkene i mange land. Markedsliberalismen er en ideologi og politikk som baner vei for de frie, globale kapitalbevegelsene. Det vokser fram kapitalistiske produksjons- og klasseforhold i nye, store områder - ikke minst i Asia, Øst-Europa og Latin-Amerika. I disse landa øker arbeiderklassen. Overklassene i mange utviklingsland har 13

14 økonomiske interesser og privilegier knytta til å opprettholde og øke klasseskillene i samfunnet. De motarbeider derfor radikale sosiale reformer og driver en hard undertrykking av opposisjonsbevegelser. Samtidig gjennomgår lønnsarbeiderklassene i de etablerte kapitalistiske land store forandringer. Gamle grupper med egne tradisjoner og organisasjoner svekkes eller forsvinner. Nye grupper vokser fram på grunnlag av ny teknologi og ny arbeidsdeling uten at de ennå har utvikla nye, slagkraftige organisasjoner. Strømmene av penger, varer og informasjon skjer i stor hastighet, formidlet av ny teknologi og nye transportformer over hele kloden. Produksjonsutstyret, den fysiske kapitalen, endrer seg fra industri- til informasjonsteknologi. Samtidig skaper informasjonsteknologien nye former for industrialisering. I dag er store deler av tjenesteytende næringer blitt industri: Maskinsystemer (ny teknologi) og arbeid (tjenester) kobles sammen på ny måte. Arbeidsdelinga er mer finmaska slik at den gjensidige økonomiske avhengigheten øker. Samtidig utdypes de økonomiske motsetningene og forskjellene mellom ulike deler av det økonomiske systemet. Ved hjelp av vitenskapelige og teknologiske nyvinninger kan vi endre arveanleggene til levende organismer og skape nye former for liv som utnyttes kommersielt. De gir muligheter for ekspansjon - nye markeder og behov men samtidig nye moralske og sosiale problemer. Denne nye teknologien skaper økt usikkerhet om miljøvirkningene. Virkningene av mikroorganismer og planter med nye arveegenskaper er ukjente. De kan forårsake nye former for biologisk forurensning. Samtidig kan slike nyvinninger gi mer velferd og livskvalitet dersom de kan brukes til å helbrede sykdommer og til å utvikle produksjonsformer som krever mindre ressurser og energi. Tvangen til vekst Kapitalisme er en verdensomspennende markedsøkonomi. Produksjon for salg er overordna produksjonen for behov. Både arbeidskraft og produksjonsmidler - råstoffer, energi, teknologi - er varer som kjøpes og selges i markeder. Varer som ikke kan selges med tilstrekkelig fortjeneste, blir enten ikke produsert eller markedsført, sjøl om det er stort behov for dem. Det spesielle ved den kapitalistisk vare- og markedsorienterte produksjonen av tjenester, enten den skjer i privat eller statlig eie, er at den er underlagt tvangen til å investere store deler av overskuddet i tiltak som øker produktiviteten og sikrer ny profitt i framtida. For ikke å tape i konkurransen må den enkelte bedrift bruke store deler av overskuddet til investeringer som øker arbeidsproduktiviteten og sikrer ytterligere overskudd i framtida. Bedriftene kan ikke velge om de vil investere eller ikke - hvis de vil overleve. Denne kapitalopphopinga er derfor en økonomisk tvang. Overskuddet søkes plassert der det blir størst mulig. 14

15 Tvang til økonomisk vekst skaper en vekstspiral som øker forbruket av ressurser og krever nye markeder for massekonsum. Bare i økonomiske nedgangstider flater forbruket av ressurser ut. Men det skaper samtidig massearbeidsløshet og svekker velferdsstatens finansielle grunnlag. En måte å utvide markedene på er å skape nye, kunstige behov. En mengde mer eller mindre unyttige varer lanseres i markedet. Slik oppstår det nye former for tjenesteproduksjon, markedsføring og reklame som har til hensikt å tilpasse forbrukerne, kjøperne, til ny vareproduksjon og profittmaksimering. I et økonomisk demokrati kunne den økte produktiviteten og overkapasiteten "tas ut" som kortere normalarbeidsdag eller som økt velferd og omsorg finansiert over statsbudsjettet i stedet for som arbeidsløshet. Flere kunne ansettes for å utføre samfunnsnyttig arbeid. Frigjort tid ville være utgangspunkt for å frigjøre skaperkraft for den enkelte og for lokalsamfunnet. Den store arbeidsproduktiviteten som kapitalismen har utvikla, kan danne utgangspunkt for å virkeliggjøre andre livskvaliteter og måter å leve på. Den økte produktiviteten, frigjort fra tvangen til økonomisk vekst, kunne til og med brukes til å redusere produksjon og forbruk av energi og fremme ei mer rettferdig fordeling uten redusert livskvalitet. Økonomiske kriser Tvangen til stadig å investere og økningen i produktiviteten frambringer store mengder varer. Dette vil etter ei tid skape tendenser til at produksjonsutstyr ikke blir brukt fullt ut og at det produseres for mye i forhold til den kjøpekraftige etterspørselen. Avkastningen av den investerte kapital blir da mindre. Dette skaper uro og svingninger i økonomien. Når en slik overkapasitet oppstår i store deler av økonomien samtidig, inntreffer økonomiske kriser. Den internasjonale konkurransen skjerpes og bedriftene forsøker å velte byrdene over på hverandre. De samme mekanismene som i utgangspunktet skaper økonomisk velstand, nemlig tvangen til vekst og utvikling av produktivkreftene, skaper i neste omgang krise og økonomiske nedgangstider. Når overkapasitet fører til at avkastningen i vareproduksjonen blir mindre, vil kapitalinteressene søke å finne erstatninger for dette. De investerer i uproduktivt kjøp og salg av verdipapirer, aksjer, fast eiendom osv. for å høste kortsiktig fortjeneste. Kapitalmarkedene blåses opp, en hektisk, verdensomspennende valutahandel med pengekapital foregår. Dette er tegn på overflaten om at noe er galt lengre nede i systemet - et forsøk på å skyve problemene foran seg og velte tapene over på andre spekulanter. For å unngå finansielle kriser med fare for krakk, må staten gripe inn, som i Norge da den reddet store, private banker fra konkurs i 1991/92. Men stater med svak økonomi kan ikke gjennomføre slike omfattende redningsaksjoner ofte. Dette skaper økt behov for samordning. Stater søker sammen i allianser og politiske sammenslutninger for å styrke seg i konkurransen mot andre sammenslutninger: EU, NAFTA, EFTA, EØS osv. 15

16 Finanskapital og imperialisme Oppsamling av pengekapital fører til framveksten av store kredittinstitusjoner. Disse kan yte kreditt som gjør nye, enda større investeringer mulig på tvers av landegrenser og verdensdeler. Over tid betyr det at de store kredittinstitusjonene, finanskapitalen, legger premissene for hvor det skal investeres og hva det skal investeres i. Store internasjonale banker og fond kan styre landas økonomi ved å stille politiske vilkår for å yte kreditt til næringsutvikling. Denne finanskapitalismen gjør strategiske investeringer i andre land for å kontrollere råvarer og andre ressurser over hele verden. Gjennom kapitaleksporten utvikler storkapitalen en interesse for politisk og militær kontroll over de land og markeder hvor de har sine investeringer. Dette er imperialisme. Konkurransen mellom ulike imperialistiske interesser har i det tjuende århundre bidratt til to verdenskriger. Store internasjonale, private banker, eller institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet styrer økonomien i mange utviklingsland ved å stille politiske vilkår for kreditt til næringsutvikling. Denne kreditten må betales tilbake i "hard valuta" (som regel dollar). For å klare dette, må disse landa produsere varer som kan selges i verdensmarkedet og gi inntekter i dollar. Slik tvinges de til å produsere råvarer og halvfabrikata med billig arbeidskraft for de høyt utvikla industrilanda. Dette fører til økt rovdrift på naturresursene. Men for å kunne produsere slike råvarer, må de importere teknologi og energi (olje) fra verdensmarkedet. Disse varene må betales med hard valuta. Dermed blir det mindre igjen til å betale ned gjelda. Dette tvinger dem til å oppta nye lån. Da de ikke sjøl makter å foreta de store investeringene i næringslivet som er nødvendig, må utenlandsk kapital slippes til i jordbruk, skogbruk og ressursutvinning. Slik tvinges u-landa inn i en ond sirkel. I neste omgang krever Verdensbanken at utviklingslanda reduserer de offentlige budsjettene. Dette skal "frigjøre" kapital for å betjene utenlandsgjelda. Men det øker fattigdommen og presset mot naturressursene ytterligere. Folketallet øker samtidig som tilgjengelig jordbruksland for de fattige minker. Økt avskoging og belastning på beiteland ødelegger jordas naturlige fruktbarhet. Slik mister naturen si evne til å hindre oversvømmelser og uttørking. Dermed oppstår matkriser og hungerkatastrofer. Frigjøringsbevegelsene i de tidligere koloniene og åpne konflikter mellom mange utviklingsland har også hatt sitt utgangspunkt i den internasjonale økonomiske avhengigheten og politiske undertrykkingen. I nyere kapitalistiske land i Asia og Latin-Amerika utvides kapitalismen og øker antall lønnsarbeidere. Det betyr at nye millioner av mennesker trekkes inn i et kapitalistisk produksjons- og forbruksmønster med økende press mot naturgrunnlaget. Den økonomiske og finansielle avreguleringa, fulgt av en omfattende privatiseringsbølge, har gitt de flernasjonale bedriftene nye operasjonsområder. Flernasjonale konserner eier og kontrollerer stadig flere sektorer som er bygd opp av det offentlige: energiforsyning, gruver, jernbane, lufttransport, telekommunikasjoner, banker og forsikringsselskaper. Dermed får de økende økonomisk og politisk makt - uten demokratisk kontroll. 16

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10 Versjon 0.10 Tjen folket: program Innholdsliste Tjen folket: program...1 Innledning:...2 Om Tjen folket...2 Vårt mål...2 Kapittel 1: Kapitalismen skaper kriser, kriger og grunlaget for kommunismen...3

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom.

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! rødungdom.no 1 Forandre verden! November 2011 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Andre bidragsytere:

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 Det norske Arbeiderparti søker med dette programmet fullmakt fra velgerne til å lede det norske samfunnet videre mot det mål vi har

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen Offentlig sektor: - et nødvendig gode Av Kåre Hagen 1 Tidligere utgivelser Publikasjoner: Unios verdibok Vet du nok pm pensjon? Makt og innflytelse i EU Klima for endring For en offensiv kunnskaps- og

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer