Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag 30.11.2012 kl. 10:00 på Tyholmen hotell"

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Laila B. Rysstad på tlf eller e-post: Valle, Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell Til handsaming: Saksnummer PS 30/12 PS 31/12 PS 32/12 PS 33/12 Innhald Referatsaker Drøftingssaker Orienteringar Rapportering - hedging og trading PS 34/12 Strategiplan PS 35/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 36/12 Administrativ beredskapsplan PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 Bjørgulv Sverdrup Lund Styreleiar Arne Tronsen Dagleg leiar Tlf.: Faks:

2 Saksnummer PS 30/12 RS 6/12 RS 7/12 RS 8/12 RS 9/12 RS 10/12 PS 31/12 Innhald Referatsaker Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget Rapport formuesforvaltning oktober Innkjøp av banktenester Innkjøp av forvaltertenester Husleigekontrakt Valle kommune Drøftingssaker DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 PS 32/12 DLO 1/12 PS 33/12 Seminar eigarskap - planlegging Orienteringar Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. Rapportering - hedging og trading PS 34/12 Strategiplan PS 35/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 36/12 Administrativ beredskapsplan PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013

3 PS 30/12 Referatsaker RS 6/12 Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget RS 7/12 Rapport formuesforvaltning oktober RS 8/12 Innkjøp av banktenester RS 9/12 Innkjøp av forvaltertenester RS 10/12 Husleigekontrakt Valle kommune

4 PS 31/12 Drøftingssaker DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 Seminar eigarskap - planlegging

5 PS 32/12 Orienteringar DLO 1/12 Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. PS 33/12 Rapportering - hedging og trading

6 Saksmappenr: 2012/20-1 Arkiv: 000 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 34/12 KAAIKS - Styret KAAIKS - Representantskapet Strategiplan Dagleg leiar tilrår: Utkast til strategiplan vert vedteke. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Strategiplanen vert rullert årleg. 2. Saksopplysningar Strategiplanen byggjer på strategiplan Utkastet er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som har bestått av Jon Rolf Næss, Kåre Gunnar Fløystad og dagleg leiar. Arbeidsgruppa går inn for at planperioden skal ha same tidsperspektiv som gjeldande selskapsavtale, av di dette i seg sjølv gjer planen tydelegare og oppfølginga lettare. Arbeidsgruppa legg og til grunn at arbeidsoppgåvene i KAA skal femne om aktivt administrativt og politisk arbeid for å trygge konsesjonskraftordninga og for å trygge det materielle innhaldet i ordninga. Dette er ei oppgåve som ikkje er naudsynt for å drive god kraftforvaltning, men som er økonomisk viktig på lang sikt. Dette veivalet er avgjerande for oppbygginga av kapasitet og kompetanse i KAA. 3. Vurdering Dagleg leiar meiner at framlegget både er tydeleg strategisk og klårt definert på tiltakssida. Planframlegget vil og over tid føre til at den administrative risikoen vert redusert. I budsjett 2013 er det teke høgde for kostnader med naudsynte juridiske vurderingar vedrørande spørsmål om å take opp i seg nye eigarar og konsekvensar i endringar i

7 kommune- og/eller fylkeskommunestruktur. Prioritering av strategiplanen skal ivaretakast gjennom dei årlege budsjetta; oppfølginga skal rapporterast tertialvis og gjennom årsmeldinga. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast Strategiplan

8 STRATEGIPLAN Konsesjonskraftfondet: vaktar og forsvarar eigaranes rettar tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

9 fundament Verdier KAA står for: Tryggleik KAA skal i alle sine gjeremål legge til grunn ein langsiktig tankegang Kvalitet KAA skal arbeide kontinuerleg med kvalitetsutvikling Truverde KAA skal vere tufta på samfunnsmessige vurderingar Etiske prinsipp Tilsette og ombudsmenn skal: etterleve lover, reglar og menneskerettar stå fram ærleg og heiderleg syte for at KAA står fram som ope, påliteleg og transparent ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KAA ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KAA ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KAA sine vegne mål Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonalforvaltar av konsesjonskraftrettane delmål KAA skal: bidra til å trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett bidra til å trygge konsesjonskraftordninga sitt materielle innhald byggje kompetanse i alle ledd søkje å få selskapsavtalen revidert innan sikre verdien av konsesjonskrafta for dei som i dag nyt godt av konsesjonskraftinntekta frå KAA vurdere å utvikle tenestemenyen og eventuelt utvide talet på eigarar tiltak Styrke kunnskapen i politiske organ Tidspunkt KAA skal: orientere kommunestyre/fylkesting om status og utfordringar * halde seminar for Agderbenken og energi/miljøkomiteen, inkl. LVK Jan 2013 synleggjere utfordringar som KAA står overfor i aktuelle fora i landsdelen * utvikle informasjonsmateriell for eigarane 2013 syte for styreopplæring fast punkt i kvart styremøte * byggje nettverk med Konsesjonskraftstyret i Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune med fleire * avklåre framtida til konsesjonskraftordninga i ljos av mogeleg endra kommune/fylkeskommunestruktur 2013 utvikle ei skisse for korleis KAA kan take opp i seg nye eigarar 2013

10 Informere andre utvalde målgrupper Tidspunkt KAA skal: utvikle informasjonsmateriell og bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo * spreie kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar/fylkeskommunar * take i bruk sosiale media 2013 formidle kunnskap om vasskraftutbygging verdiskaping gjennom eit pedagogisk opplegg for ungdomsskulen i samfunnsfag * Systematisk oppfølging av NVE-OED KAA skal: ha jamleg kontakt med NVE * gjennomføre ad hoc møte med NVE og OED når det er tenleg eller naudsynt * nytte hydrologisk/juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder * arbeide for å gjere områdeprisinndelinga meir pårekneleg * Følgje opp avtaleverket med konsesjonærar KAA skal: vere oppdatert på planlagde utbyggingar/revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunanes skatteproveny * bidra til oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar * Utvikle og vedlikehalde risikostrategien KAA skal: sikre eigarane påreknelege og gode inntekter * halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere eventuelt endre denne ein gong i året * Utvikle og trygge kapasitet og kompetanse internt i KAA KAA skal: samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar * rekruttere ny medarbeidar for å løyse nye utfordringar og for å redusere den administrative risiko 2014 utvikle eit samarbeid med kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KAA og leverandørar * ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus eigen geografisk virkekrins * ha oversikt over og kontroll med alle viktige risikofaktorar inklusive den administrative risikoen 2013 Alle tiltak merka med * er kontinuerlege

11 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Kommunehuset, 4747 Valle T: Bilete framsida: Dam Botsvatn i Bykle kommune Nordbygda med 19 gardar vart lagt under vatn. kjetså design foto: marit kvaale

12 Saksmappenr: 2012/18-1 Arkiv: 200 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 35/12 KAAIKS - Styret KAAIKS - Representantskapet Økonomiplan Budsjett 2013 Dagleg leiar tilrår: Økonomiplan og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr Styret får høve til å nytte inntil kr av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr ,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka KAA skal i samsvar med lov om interkommunale selskap utarbeide økonomiplan med budsjett 2. Saksopplysningar Dagleg leiar viser til desse vedlegga: 1)Framlegg økonomiplan og budsjett 2013

13 2)Sikring på sikt revidert 16/ ) Inntektsfordeling dagsett 15/ Vurdering Føresetnader for økonomiplan og budsjett: Arbeidet med internkontroll og tiltak knytt til reduksjon av administrativ risiko har medført meirkostnader utover det som var kalkulert inn i økonomiplanen Dagleg leiar ser dette arbeidet frametter som særs viktig og som eit viktig tema i selskapets strategiplan. Meirkostnaden i 2013 budsjettet kunne vore dekka inn gjennom inntektsføring av midlar frå driftsfondet som er på 1,615 mill. kr. Dagleg leiar har vurdert driftsfondet som viktig i høve særskilte tiltak som ikkje var kjent på budsjetteringstidspunktet. Kostnader til kjøp av kraft er berekna å auke med 0,5 øre/kwh årleg frå 2012 til 2014 og med 0,4 øre/kwh årleg frå 2015 og frametter. Fastleddet i overføringskostnadene var i førre økonomiplanperiode berekna å auke med 0,3 øre/kwh årleg frå 2013 til På bakgrunn av dei siste opplysningane frå Statnett vert dette truleg ikkje røyndom for Når sjølvkostpris og nettariff er endeleg avklåra, kan det vere grunnlag for å utarbeide revidert inntektsprognose. Målsettinga med sikringsstrategien til selskapet er at eigarane skal ha etter måten stabile og påreknelege inntekter- sikringsgrad og simulert verdi av vår kraftportefølje går fram av vedlegg 2- Sikring på sikt. Selskapet legg stor vekt på å beskytte seg mot prisfall på kraft og endringar i valutakurs euro/norske kroner. Dette betyr at vi ikkje kan rekne med å få med oss ein prisoppgong, men vi er altså rimeleg godt beskytta mot uventa prisfall. Vi har følgjande hovudfilosofi: Dersom vi oppnår inntektsprognosen, har vi nådd det kortsiktige målet vårt. Inntektene for 2013 er godt sikra, med ein sikringsgrad på gjennomsnittleg 96%. De største risikoelementet er negativ områdeprisdifferanse, endeleg fastsetjing av grunnlaget for kjøpskostnadene og til force majeure hendingar. Når sikringsgraden er på 96 % og vi har avsett 7 mill kr til områdeprisdifferanse og eigenkapitalen vår før rekneskapen for 2012 er endeleg er på om lag 40 mill kr, skal vi vere rimeleg godt sikra. Pr i dag ha vi ein prognose som gjev rom for ei styrking av eigenkapitalen i løpet av 2012 med om lag 10 mill kr. Det er berre inntektsprognosen for 2013 som gjev grunnlag for eigaranes budsjettering. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Økonomiplan og Budsjett 2013 Sikring på sikt pr Inntektsprognose 2013

14 Konsesjonskaftfondet for Aust-Agder IKS Økonomiplan Budsjett Alle tal under i 1000 kr Driftsinntekter Sal av kraft Anslaget byggjer på vedlagte rekneark-sikring på sikt Meirverdi brukstid Anslaget byggjer på tidlegare røynsler Områdepris Anslaget bygger på snitt negativ områdepris å 1,7 pr MWH Trading Vurderinga byggjer på 7,5% avkastning av 10 mill kr Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønskostnader inkl arbgavg og pensjon(100) Sjå eige notat om driftsutgifter for året 2013 Styret/representantskapet-godtgjering Driftsutgiftene vert prisjustert i samband med det årlege budsjettet Rekneskap og revisjon Beløpet er tufta på røynsler Juridisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Hydrologisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Forvaltarhonorar I samsvar med noverande forvaltningsavtale Gebyr spot Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr ordinær sikring Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr xtra ordinær sikring Ramme for avvikshandel tilsvarande 400 GWh Gebyr trading Trading ramma vert auka til 10 mill kr Informasjonstiltak Gjeld både digitalt og tiltak i papirformat Husleige/tenestekjøp Anslag avdi det ikkje er inngått endeleg avtale Reiseutgifter Gjeld leigebil og overnattingsutgifter Andre kontorutgifter Gjeld innkjøp av diverse materiell og analyseverktøy Controller I samsvar med avtale Aust-Agder fyllkeskommune Møte Kjøp av kraft Anslaget byggjer på førestnadene i sikring på sikt Utbetalast eigarane Sjå vedlagte prognose Sum driftsutgifter Netto driftsinntekt Finansinntekter Renteinntekter likviditet Avkastning på 3,% av gjennomsnittleg 43 mill kr Inntekter plassering av eigenkapital Inntektene vert avsett til eigenkapital og påverkar difor ikkje resultatet Sum finansinntekter Finansutgifter Garantikostnader Behovet er avhengig av prisutviklinga og kan difor måtte justerast Disagio Det er behov for å selje euro tilsvarande 50 mill kr og det er ein Sum finansutgifter liten differanse mellom kjøpskurs og salskurs Netto finansutgift Overskott før avsetting til eigenkapital Avsett eigenkapital Avsetting eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune Avsett finansinntekt Overskott Overskott vert avsett til eigenkapital så langt det er behov, jfr vedtak i representantskapet, overskytande vert utbetalt. Valle Arne Tronsen dagleg leiar

15 Sikring på sikt Økonomisk konsekvens av full volumsikring og valutasikring pr dato: Alle tabellar med MWh som utgangspunkt % sikra År Volum Pris i euro Terminkurs Pris i nok Kjøpspris Netto inntekt i kroner Brutto inntekt pr % , Usikra Jmf.eiga utrekning 107, , % , Open pos ,95 7, , , , % , ,25 7, ,73 123, Open pos , % , Open pos ,85 7, ,15 127, , % , Open pos ,93 7, ,25 131, , % , Open pos ,93 7, , , , Montel.no Oppdatert Det som er prissikra er merka med raudt Noteringane er sluttprisar på Nasdaq og valutakurser pr Pr d.d. har vi starta sikringar for kvartal 4 i år. For åra har vi no gjennomført 1/3 av sikringane for 4. kvartal Sikringsgraden for 2012 er på 96,1 Note 1 Snittpris 2012 er pr i dag vurdert til 107,93/kWh-tapsleddet er vurdert på bakgrunn av rekneskap Sjølvkost SK er ikkje endeleg. Valutasikringa gjev bruttoinntekta. Prognose: OED-prisen aukar med 0,5 øre/kwh frå 2012 til 2013 og 0,4øre/kWh fram til og med 2015, fastleddet aukar med 0,3 øre pr år i 2013 og Sjølvkost er justert jfr. avrekning Føresetnader: "Sikring på sikt" med sikra inntekter, simulert 100% sikring og eins utvikling av kjøpskostnad/overføringskostnad for alle kraftverka. Den prosentvise fordelinga før avsetting til eigenkapital vert lik den prosentvise fordelinga av nettoinntekta for Denne er no korrigert på bakgrunn av revidert rekneskap for Til fordeling Avsetting eigenkap Fylket Sjå budsjett Til fordeling etter avsetting Kommune %-vis i 2013 Vedteken prognose Tilrådd prognose Fylket 60,82 % Bykle 14,57 % Valle 6,62 % Bygland 5,02 % Iveland 2,57 % Evje og H 0,60 % Åmli 2,84 % Froland 3,62 % Arendal 1,55 % Grimstad 1,25 % Birkenes 0,54 % ,00 % Kontroll Diff skuldast avrundingar I økonomiplanen er det lagt inn avsetting av eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune med 7 mill kr i 2013 og 2 mill kr i 2014 og 0 i Dette må vurderast kvar år i økonomiplansamanheng.

16 Brutto sikring på sikt kjøp av kraft inkl. nettariff avsett områderisiko meirverdi brukstid trading Avsett til egenkapital driftskostnader netto finansinntekter Til fordeling: Kommentarar: Brutto inntekter er budsjettert utifrå volumet på MWh. Områderisiko 2012 er sett lik områderisiko 2011,områderisiko 2013 er vurdert til å vere på 7 mill kr, eller 1,7 pr Mwh Det er rekna med vinst trading kr pr år frå Note 2 Dagleg leiar har auka sikringsgraden i okt-nov-des 2012 til 99 %, tilsvarande 96% for heile 2012 og auka sikringsgraden for 2013 til 96%. Bakgrunn: Dette vart gjort gjennom sikringshandlar den 25/9 for oktober, november og desember 2012 og q1,q2 og q Auken i sikringsgraden tilsvarar 0,7 Mw på årsbasis og ligger innafor marginen på 1 Mw på årsbasis som vi har nytta tidlegare. Note 3 Dagleg leiar vil fastsetje tilgjengeleg sikringsvolum for 2014 innan 1/ inntil då skjer sikringa kvart kvartal på bakgrunn av eit volum på MWh. Valutasikringa gjev bruttoinntekta sikra volum. Note 4 Sikring 2017 starta 1. kvartal 2012.

17 Konsesjonskraftfondet - vaktar og forsvarar eigaranes rettar - tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

18 Aust-Agder fylkeskommune Bykle kommune Valle kommune Bygland kommune Iveland kommune Evje og Hornnes kommune 785 Åmli kommune Froland kommune Arendal kommune Grimstad kommune Birkenes kommune 708 Totalt Inntektsprognosen er ikkje endeleg før styret og representantskapet har handsama budsjett 2013 og økonomiplan den 14. desember Prognosen vert sendt ut administrativt som underlag for budsjettarbeidet dykkar i samsvar med tidlegare praksis. Valle 16/ Arne Tronsen dagleg leiar

19 Saksmappenr: 2012/19-2 Arkiv: X26 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 36/12 KAAIKS - Styret Administrativ beredskapsplan Dagleg leiar tilrår: Vedlagte utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar etter behov, jfr tiltak definert framtidsbilete 2 og 3. Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIa og IIIa til beredskapsplanen. Dagleg leiar får fullmakt til å inngå naudsynte reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Den administrative risikoen er den største risikofaktoren i drifta av konsesjonskraftfondet pr i dag. Alle dei øvrige kjente risikofaktorane er vurdert og det er sett i verk mottiltak der det er mogeleg. 2. Saksopplysningar Det er ikkje gjennomført ei samla risiko og sårbarheitsanalyse. Det betyr at det står att å vurdere tiltak knytta til mellom anna brann og svikt i sambandet. Dette vert det arbeidd vidare med. 3. Vurdering Av di konsesjonskraftfondet driv ei verksemd som krev dagleg overvaking, kontroll og operativ handel med kraft med berre to tilsette, treng vi å førebu oss godt på akutte hendingar som reduserer kapasiteten. I utkastet til beredskapsplan er det definert 3 framtidsbilete: 1) Ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid

20 2) Dagleg leiar er ikkje i arbeid 3) Dagleg leiar og ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Det er gjort ei enkel vurdering av kor sannsynleg og kva for verknad desse alternative hendingane vil ha for verksemda i konsesjonskraftfondet. Dagleg leiar vil syte for å vidareutvikle beredskapsplanen med tiltak som dekker andre ikkje pårekna hendingar. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast til administrativ beredskapsplan nov 2012 Vedlegg I A Vedlegg I B Vedlegg II A Vedlegg III A

21 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Side 1 av 3 Utkast til administrativ beredskapsplan nov 2012 Framtidsbilete I: Ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Hendinga er vurdert som sannsynleg, men ikkje kritisk for verksemda vår. Tiltak på kort sikt: Dagleg leiar orienterer styreleiar og aktuelle samarbeidspartar etter behov. Dagleg leiar ber Valle kommune v/økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia. Dagleg leiar overtek som ansvarleg krafthandlar og styreleiar får oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien. Dagleg leiar syter for at dette vert gjort skriftleg, sjå vedlegg Ib Gjeldande risikostrategi følgjer som vedlegg Ic. Ressursar: Økonomisjef i Valle kommune har naudsynte fullmakter og tilgong til bank, forvaltar og Nasdaq OMX (?). Dersom økonomisjefen i Valle kommune finn å ville nytte andre tilsette til oppgåvene, skal KAA varslast skriftleg og naudsynte fullmakter og tilgong vert ordna av dagleg leiar. Tiltak på lang sikt: Dersom ansvarleg krafthandlar sluttar i stillinga skal dagleg leiar syte for å rekruttere ny medarbeidar. Framtidsbilete II Dagleg leiar er ikkje i arbeid. Hendinga er vurdert som sannsynleg og med monalege verknader for verksemda vår, særleg på strategisk nivå. Tiltak på kort sikt: Ansvarleg krafthandlar orienterer styreleiar og aktuelle samarbeidspartar etter behov. Ansvarleg krafthandlar er konstituert som dagleg leiar inntil vidare. Styret gjer konstitueringsvedtaket saman med godkjenning av denne beredskapsplanen og gjev konstituert dagleg leiar prokura, sjå vedlegg IIa.

22 Side 2 av 3 Av di ansvarleg krafthandlar overtek som dagleg leiar, får styreleiar oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien, sjå vedlegg Ib. Konstituert dagleg leiar ber Valle kommune økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia. Ressursar: Konstituert dagleg leiar orienterer controller som gjev støtte etter behov. (Dette må innarbeidast i avtalen om tenestekjøp frå Aust-Agder fylkeskommune). Konstituert dagleg leiar og økonomiavdelinga i Valle har naudsynte fullmakter og tilgongar. Konstituert dagleg leiar er ansvarleg for å tildele controller dei fullmakter han treng for å gje naudsynt støtte. Tiltak på lang sikt: Dersom dagleg leiar sluttar i stillinga, er styreleiar ansvarleg for å sette igong rekrutteringsprosessen. Framtidsbilete III Dagleg leiar og ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Hendinga er mindre sannsynleg enn framtidsbileta I og II, men kan ikkje seiast å vere usannsynleg. Utan gode førebuingar gjennom denne planen, kan konsekvensane av denne hendinga verte store. Tiltak på kort sikt: Styreleiar orienterer aktuelle samarbeidspartar i samsvar med kontaktliste. Controller vert konstituert som dagleg leiar inntil vidare. Styret gjer konstitueringsvedtaket saman med godkjenning av denne beredskapsplanen og gjev konstituert dagleg leiar prokura, sjå vedlegg IIIa. Konstituert dagleg leiar informerer samarbeidspartar om stoda etter behov. Konstituert dagleg leiar ber Valle kommune økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia.

23 Side 3 av 3 Av di konstituert dagleg leiar har det operative ansvaret for all krafthandel, får styreleiar oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien, sjå vedlegg Ib. Ressursar: Konstituert dagleg leiar skal før iverksetjing av tiltaka vere kjent med prosedyrer for tilgongsadministrasjon og ha lesetilgong til bank,kraftforvaltar, finansforvaltar, Nasdaq OMX og Montel. Dagleg leiar er ansvarleg for denne opplæringa. Konstituert dagleg leiar involverer revisor i arbeidet med daglege kontrolloppgåver og den aktive finansforvaltninga. Tiltak på lang sikt: Dersom ein eller båe stillingane vert ledige, har styreleiar ansvaret for å starte rekrutteringprosessen. Valle 2/

24 VEDLEGG I A BEREDSKAPSPLAN Finanstransaksjonar og valutahandel VK-Valle kommune Der det er nemnt fleire namn, har den første primæransvaret DL-dagleg leiar Dato Kontroll Ansvar Handling Beløp/handling Signatur Fokus Bank overfører automatisk VK Kontroll av gjeremål Fokus Bank overfører automatisk DL Endring av rutiner grunna endring i pengestraumane Margin rapport VK Data overførast styringssystem garanti Styringssystem garanti DL Endring Auke/redusere ramme i NOK VK må gje DL innspel når styringssystemet tilseier det. Transaction og settlement liste VK Vurdere pengestraum i Cash-flow prognose VK Vurdere pengestraum i Kontroll av bankkonti: Finansiell konto VK Kontroll Fokus B Fysisk handel-konto VK Kontroll Fokus B Termin VK Kontroll Fokus B Foliokonto NOK VK Overføring til(+) Terminkonto NOK VK Kontroll Fokus B Valutalikviditet VK meldt for sal VK har fullmakt til å selje. DL kontrollerer 1/ Arne Tronsen C:\Users\gmh.DDS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LZ0N8J0C\Vedlegg Ia- daglege gjeremeål for økonomiavdelinga i Valle

25 gje DL innspel når styringssystemet tilseier det. fullmakt til å selje. DL kontrollerer C:\Users\gmh.DDS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LZ0N8J0C\Vedlegg Ia- daglege gjeremeål for økonomiavdelinga i Valle

26 VEDLEGG I B BEREDSKAPSPLAN Iverksetjing av ansvarsending i medhald av risikostrategi for krafthandel dagsett. Avdi dagleg leiar med verknad frå overtek det operative ansvaret for all krafthandel er ansvarsfordelinga f som følgjer: Dagleg leiar har ansvaret for: - at sikrings og risikorammer alltid blir haldne - den operative handelen på børs og eventuell bilateral handel - å ta posisjoner innafor styregodkjente rammer - at involverte parter i praktiseringa av krafthandelsfunksjonen har naudsynte fullmakter - all rapportering Styreleiar har ansvaret for: - at risikostrategien er godt kjent av alle rørde partar - at selskapet følgjer strategien - at det vert gjort tiltak dersom rammene ikkje vert haldne - at kompetent personale løyser oppgåvene, og at kjernekompetanse om mogeleg- er spreidde på fleire personar. Valle.... Dagleg leiar.. Styreleiar Med verknad frå har dagleg leiar overført sine oppgåver jfr ovanståande til ansvarleg krafthandlar. Dagleg leiar overtek frå same dagen ansvaret som har vore mellombels lagt til styreleiar, jfr ovanståande. Valle. Dagleg leiar

27 VEDLEGG IIA BEREDSKAPSPLAN Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS styreleiar Bjørgulv Sverdrup Lund Konstituering av rådgjevar Laila B. Rysstad som dagleg leiar. Etter fullmakt frå styret dagsett.. vert Laila B. Rysstad konstituert som dagleg leiar frå og inntil vidare. Laila B. Rysstad vert og tildelt prokura frå same dagen. Valle.... Bjørgulv Sverdrup Lund styreleiar

28 VEDLEGG IIIA BEREDSKAPSPLAN Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS styreleiar Bjørgulv Sverdrup Lund Konstituering av Bent Sørensen som dagleg leiar. Etter fullmakt frå styret dagsett.. vert Bent Sørensen konstituert som dagleg leiar frå og inntil vidare. Bent Sørensen vert og tildelt prokura frå same dagen. Valle.... Bjørgulv Sverdrup Lund styreleiar

29 Saksmappenr: 2009/ Arkiv: S04 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 37/12 KAAIKS - Styret Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 Dagleg leiar tilrår: Revidert risikostrategi revidert vert gjort gjeldande frå 1/ Styret er budd på å drøfte justeringer av risikostrategien i løpet av 1. halvår Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Risikostrategien skal haldast levande gjennom kalenderåret, evaluerast og eventuelt endrast innan utgongen av året. 2. Saksopplysningar Risikostrategien har vore til drøfting både i porteføljeutvalet og i styret i løpet av året. Representantskapet fekk og ei orientering i juni månad i samsvar med rapporteringsplikta som framgår av strategidokumentet. Saka er drøfta med Markedskraft og Fokus Bank. I forkant av styremøtet den 30/ vil saka bli drøfta i porteføljeutvalet den 8/ Risikostrategien er no gjort meir utførleg og presis- endringane framgår med raud skrift. 3. Vurdering Marknadssyn: Det er sjølvsagt uvisse knytt til marknadsutviklinga og meir uvisse jo lenger fram i tid vi kjem. Dette gjer at ein må vere budd på å sjå på justeringar allereie i 1. halvår 2013; eg gjer merksam på at det i tilfelle berre er aktuelt med justeringar. Det kan til dømes vere aktuelt å stoppe sikringa på 2018, alternativt kjøpe gjennomførte sikringar på 2018 attende. Markedskraft har i sin long term price forecast vurdert det til å vere ei mogeleg oppside når det gjeld kraftprisar frå 2017 og frametter. Fokus Bank vurderer at nedsida på kraftprisar på lang sikt er større enn oppsida pr i dag; desse vurderingane er i hovudsak tufta på makroøkonomiske betraktningar. Dagleg leiar

30 vil drøfte ei mogeleg justering løpande med Markedskraft og porteføljeutvalet og konferere med risk advisory i Fokus Bank før saka kjem til handsaming. Dagleg leiar har hatt fokus på 5 problemstillingar: Skal ein skilje mellom sikring av euro og sikring av kraft? Dersom ein gjer dette, vil ein ha eit element av valutaspekulasjon inne i transaksjonane. Dersom volumet på den isolerte valutasikringa er relativt moderat, til dømes % av dei totale pårekna framtidige inntektene i, er dette elementet lite. Dagleg leiar finn ikkje å kunne gå inn på dette no, av di kontroll og oppfølging og samordninga med ordinær prissikring og valutasikring fører til auka administrativ risiko. Skal ein redusere sikringshorisonten til 4 år ifrå komande årsskifte, men halde fram med samtidig prissikring og valutasikring på åra 2014/2017 etter eksisterande modell? Eg tilrår ikkje endringa av sikringshorisonten no, men vil kome attende til saka dersom marknadsvurderingane frametter tilseier det. Skal vi redusere sikringsgraden med verknad frå 2017 grunna mogeleg oppside? Pr i dag har vi prissikra og valutasikra tilnærma heile volumet innan 1/10 i året før leveringsåret. Eg viser til kommentarane til førre punktet og kjem altså attende til saka. I løpet av 2013 vil eigarane i KAA truleg ha avsett eigenkapital i balansen til selskapet på om lag 50% av gjennomsnittleg årsinntekt, dvs om lag 64 mill kr- kva kan det tyde for sikringsgraden? Dersom sikringsgraden skal ligge lågare enn den marginen som dagleg leiar definerer som volumrisiko, må det ha samanheng med at ein har ei grunngjeve vurdering av at marknaden er underprisa. Då synest det naturleg at eventuelle posisjonar vi tek i marknaden grunna dette, vert inkludert i posisjonar tekne i tradingportefølja. Områdeprisdifferansen cfd(contracts for difference) for område NO» er ikkje tilgjengeleg i dag. Er bilateral finansiell (fysisk) handel med delar av volumet der motparten tek områdeprisrisikoen eit tenleg tiltak? Etter gjeldande risikostrategi kan slike bilaterale handlar gjennomførast, men styret skal godkjenne motparten dersom det ikkje er mogeleg å cleare handelen. Risikostrategien tilseier at mogelege sikringsprisar områdeprisrisiko skal rapporterast. Markedskraft overvakar denne marknaden. Dagleg leiar fremjar utkast til revidert risikostrategi med verknad frå 1/ i samsvar med vedlagte utkast dagsett 31/ Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Revidert risikostrategi gjeldande frå Utkast

31 RISIKOSTRATEGI Utkast til revisjon

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer