Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag 30.11.2012 kl. 10:00 på Tyholmen hotell"

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Laila B. Rysstad på tlf eller e-post: Valle, Innkalling til møte i KAAIKS - Styret Fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell Til handsaming: Saksnummer PS 30/12 PS 31/12 PS 32/12 PS 33/12 Innhald Referatsaker Drøftingssaker Orienteringar Rapportering - hedging og trading PS 34/12 Strategiplan PS 35/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 36/12 Administrativ beredskapsplan PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 Bjørgulv Sverdrup Lund Styreleiar Arne Tronsen Dagleg leiar Tlf.: Faks:

2 Saksnummer PS 30/12 RS 6/12 RS 7/12 RS 8/12 RS 9/12 RS 10/12 PS 31/12 Innhald Referatsaker Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget Rapport formuesforvaltning oktober Innkjøp av banktenester Innkjøp av forvaltertenester Husleigekontrakt Valle kommune Drøftingssaker DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 PS 32/12 DLO 1/12 PS 33/12 Seminar eigarskap - planlegging Orienteringar Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. Rapportering - hedging og trading PS 34/12 Strategiplan PS 35/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 36/12 Administrativ beredskapsplan PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013

3 PS 30/12 Referatsaker RS 6/12 Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget RS 7/12 Rapport formuesforvaltning oktober RS 8/12 Innkjøp av banktenester RS 9/12 Innkjøp av forvaltertenester RS 10/12 Husleigekontrakt Valle kommune

4 PS 31/12 Drøftingssaker DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 Seminar eigarskap - planlegging

5 PS 32/12 Orienteringar DLO 1/12 Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. PS 33/12 Rapportering - hedging og trading

6 Saksmappenr: 2012/20-1 Arkiv: 000 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 34/12 KAAIKS - Styret KAAIKS - Representantskapet Strategiplan Dagleg leiar tilrår: Utkast til strategiplan vert vedteke. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Strategiplanen vert rullert årleg. 2. Saksopplysningar Strategiplanen byggjer på strategiplan Utkastet er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som har bestått av Jon Rolf Næss, Kåre Gunnar Fløystad og dagleg leiar. Arbeidsgruppa går inn for at planperioden skal ha same tidsperspektiv som gjeldande selskapsavtale, av di dette i seg sjølv gjer planen tydelegare og oppfølginga lettare. Arbeidsgruppa legg og til grunn at arbeidsoppgåvene i KAA skal femne om aktivt administrativt og politisk arbeid for å trygge konsesjonskraftordninga og for å trygge det materielle innhaldet i ordninga. Dette er ei oppgåve som ikkje er naudsynt for å drive god kraftforvaltning, men som er økonomisk viktig på lang sikt. Dette veivalet er avgjerande for oppbygginga av kapasitet og kompetanse i KAA. 3. Vurdering Dagleg leiar meiner at framlegget både er tydeleg strategisk og klårt definert på tiltakssida. Planframlegget vil og over tid føre til at den administrative risikoen vert redusert. I budsjett 2013 er det teke høgde for kostnader med naudsynte juridiske vurderingar vedrørande spørsmål om å take opp i seg nye eigarar og konsekvensar i endringar i

7 kommune- og/eller fylkeskommunestruktur. Prioritering av strategiplanen skal ivaretakast gjennom dei årlege budsjetta; oppfølginga skal rapporterast tertialvis og gjennom årsmeldinga. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast Strategiplan

8 STRATEGIPLAN Konsesjonskraftfondet: vaktar og forsvarar eigaranes rettar tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

9 fundament Verdier KAA står for: Tryggleik KAA skal i alle sine gjeremål legge til grunn ein langsiktig tankegang Kvalitet KAA skal arbeide kontinuerleg med kvalitetsutvikling Truverde KAA skal vere tufta på samfunnsmessige vurderingar Etiske prinsipp Tilsette og ombudsmenn skal: etterleve lover, reglar og menneskerettar stå fram ærleg og heiderleg syte for at KAA står fram som ope, påliteleg og transparent ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KAA ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KAA ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KAA sine vegne mål Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonalforvaltar av konsesjonskraftrettane delmål KAA skal: bidra til å trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett bidra til å trygge konsesjonskraftordninga sitt materielle innhald byggje kompetanse i alle ledd søkje å få selskapsavtalen revidert innan sikre verdien av konsesjonskrafta for dei som i dag nyt godt av konsesjonskraftinntekta frå KAA vurdere å utvikle tenestemenyen og eventuelt utvide talet på eigarar tiltak Styrke kunnskapen i politiske organ Tidspunkt KAA skal: orientere kommunestyre/fylkesting om status og utfordringar * halde seminar for Agderbenken og energi/miljøkomiteen, inkl. LVK Jan 2013 synleggjere utfordringar som KAA står overfor i aktuelle fora i landsdelen * utvikle informasjonsmateriell for eigarane 2013 syte for styreopplæring fast punkt i kvart styremøte * byggje nettverk med Konsesjonskraftstyret i Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune med fleire * avklåre framtida til konsesjonskraftordninga i ljos av mogeleg endra kommune/fylkeskommunestruktur 2013 utvikle ei skisse for korleis KAA kan take opp i seg nye eigarar 2013

10 Informere andre utvalde målgrupper Tidspunkt KAA skal: utvikle informasjonsmateriell og bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo * spreie kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar/fylkeskommunar * take i bruk sosiale media 2013 formidle kunnskap om vasskraftutbygging verdiskaping gjennom eit pedagogisk opplegg for ungdomsskulen i samfunnsfag * Systematisk oppfølging av NVE-OED KAA skal: ha jamleg kontakt med NVE * gjennomføre ad hoc møte med NVE og OED når det er tenleg eller naudsynt * nytte hydrologisk/juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder * arbeide for å gjere områdeprisinndelinga meir pårekneleg * Følgje opp avtaleverket med konsesjonærar KAA skal: vere oppdatert på planlagde utbyggingar/revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunanes skatteproveny * bidra til oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar * Utvikle og vedlikehalde risikostrategien KAA skal: sikre eigarane påreknelege og gode inntekter * halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere eventuelt endre denne ein gong i året * Utvikle og trygge kapasitet og kompetanse internt i KAA KAA skal: samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar * rekruttere ny medarbeidar for å løyse nye utfordringar og for å redusere den administrative risiko 2014 utvikle eit samarbeid med kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KAA og leverandørar * ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus eigen geografisk virkekrins * ha oversikt over og kontroll med alle viktige risikofaktorar inklusive den administrative risikoen 2013 Alle tiltak merka med * er kontinuerlege

11 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Kommunehuset, 4747 Valle T: Bilete framsida: Dam Botsvatn i Bykle kommune Nordbygda med 19 gardar vart lagt under vatn. kjetså design foto: marit kvaale

12 Saksmappenr: 2012/18-1 Arkiv: 200 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 35/12 KAAIKS - Styret KAAIKS - Representantskapet Økonomiplan Budsjett 2013 Dagleg leiar tilrår: Økonomiplan og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr Styret får høve til å nytte inntil kr av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr ,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka KAA skal i samsvar med lov om interkommunale selskap utarbeide økonomiplan med budsjett 2. Saksopplysningar Dagleg leiar viser til desse vedlegga: 1)Framlegg økonomiplan og budsjett 2013

13 2)Sikring på sikt revidert 16/ ) Inntektsfordeling dagsett 15/ Vurdering Føresetnader for økonomiplan og budsjett: Arbeidet med internkontroll og tiltak knytt til reduksjon av administrativ risiko har medført meirkostnader utover det som var kalkulert inn i økonomiplanen Dagleg leiar ser dette arbeidet frametter som særs viktig og som eit viktig tema i selskapets strategiplan. Meirkostnaden i 2013 budsjettet kunne vore dekka inn gjennom inntektsføring av midlar frå driftsfondet som er på 1,615 mill. kr. Dagleg leiar har vurdert driftsfondet som viktig i høve særskilte tiltak som ikkje var kjent på budsjetteringstidspunktet. Kostnader til kjøp av kraft er berekna å auke med 0,5 øre/kwh årleg frå 2012 til 2014 og med 0,4 øre/kwh årleg frå 2015 og frametter. Fastleddet i overføringskostnadene var i førre økonomiplanperiode berekna å auke med 0,3 øre/kwh årleg frå 2013 til På bakgrunn av dei siste opplysningane frå Statnett vert dette truleg ikkje røyndom for Når sjølvkostpris og nettariff er endeleg avklåra, kan det vere grunnlag for å utarbeide revidert inntektsprognose. Målsettinga med sikringsstrategien til selskapet er at eigarane skal ha etter måten stabile og påreknelege inntekter- sikringsgrad og simulert verdi av vår kraftportefølje går fram av vedlegg 2- Sikring på sikt. Selskapet legg stor vekt på å beskytte seg mot prisfall på kraft og endringar i valutakurs euro/norske kroner. Dette betyr at vi ikkje kan rekne med å få med oss ein prisoppgong, men vi er altså rimeleg godt beskytta mot uventa prisfall. Vi har følgjande hovudfilosofi: Dersom vi oppnår inntektsprognosen, har vi nådd det kortsiktige målet vårt. Inntektene for 2013 er godt sikra, med ein sikringsgrad på gjennomsnittleg 96%. De største risikoelementet er negativ områdeprisdifferanse, endeleg fastsetjing av grunnlaget for kjøpskostnadene og til force majeure hendingar. Når sikringsgraden er på 96 % og vi har avsett 7 mill kr til områdeprisdifferanse og eigenkapitalen vår før rekneskapen for 2012 er endeleg er på om lag 40 mill kr, skal vi vere rimeleg godt sikra. Pr i dag ha vi ein prognose som gjev rom for ei styrking av eigenkapitalen i løpet av 2012 med om lag 10 mill kr. Det er berre inntektsprognosen for 2013 som gjev grunnlag for eigaranes budsjettering. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Økonomiplan og Budsjett 2013 Sikring på sikt pr Inntektsprognose 2013

14 Konsesjonskaftfondet for Aust-Agder IKS Økonomiplan Budsjett Alle tal under i 1000 kr Driftsinntekter Sal av kraft Anslaget byggjer på vedlagte rekneark-sikring på sikt Meirverdi brukstid Anslaget byggjer på tidlegare røynsler Områdepris Anslaget bygger på snitt negativ områdepris å 1,7 pr MWH Trading Vurderinga byggjer på 7,5% avkastning av 10 mill kr Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønskostnader inkl arbgavg og pensjon(100) Sjå eige notat om driftsutgifter for året 2013 Styret/representantskapet-godtgjering Driftsutgiftene vert prisjustert i samband med det årlege budsjettet Rekneskap og revisjon Beløpet er tufta på røynsler Juridisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Hydrologisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Forvaltarhonorar I samsvar med noverande forvaltningsavtale Gebyr spot Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr ordinær sikring Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr xtra ordinær sikring Ramme for avvikshandel tilsvarande 400 GWh Gebyr trading Trading ramma vert auka til 10 mill kr Informasjonstiltak Gjeld både digitalt og tiltak i papirformat Husleige/tenestekjøp Anslag avdi det ikkje er inngått endeleg avtale Reiseutgifter Gjeld leigebil og overnattingsutgifter Andre kontorutgifter Gjeld innkjøp av diverse materiell og analyseverktøy Controller I samsvar med avtale Aust-Agder fyllkeskommune Møte Kjøp av kraft Anslaget byggjer på førestnadene i sikring på sikt Utbetalast eigarane Sjå vedlagte prognose Sum driftsutgifter Netto driftsinntekt Finansinntekter Renteinntekter likviditet Avkastning på 3,% av gjennomsnittleg 43 mill kr Inntekter plassering av eigenkapital Inntektene vert avsett til eigenkapital og påverkar difor ikkje resultatet Sum finansinntekter Finansutgifter Garantikostnader Behovet er avhengig av prisutviklinga og kan difor måtte justerast Disagio Det er behov for å selje euro tilsvarande 50 mill kr og det er ein Sum finansutgifter liten differanse mellom kjøpskurs og salskurs Netto finansutgift Overskott før avsetting til eigenkapital Avsett eigenkapital Avsetting eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune Avsett finansinntekt Overskott Overskott vert avsett til eigenkapital så langt det er behov, jfr vedtak i representantskapet, overskytande vert utbetalt. Valle Arne Tronsen dagleg leiar

15 Sikring på sikt Økonomisk konsekvens av full volumsikring og valutasikring pr dato: Alle tabellar med MWh som utgangspunkt % sikra År Volum Pris i euro Terminkurs Pris i nok Kjøpspris Netto inntekt i kroner Brutto inntekt pr % , Usikra Jmf.eiga utrekning 107, , % , Open pos ,95 7, , , , % , ,25 7, ,73 123, Open pos , % , Open pos ,85 7, ,15 127, , % , Open pos ,93 7, ,25 131, , % , Open pos ,93 7, , , , Montel.no Oppdatert Det som er prissikra er merka med raudt Noteringane er sluttprisar på Nasdaq og valutakurser pr Pr d.d. har vi starta sikringar for kvartal 4 i år. For åra har vi no gjennomført 1/3 av sikringane for 4. kvartal Sikringsgraden for 2012 er på 96,1 Note 1 Snittpris 2012 er pr i dag vurdert til 107,93/kWh-tapsleddet er vurdert på bakgrunn av rekneskap Sjølvkost SK er ikkje endeleg. Valutasikringa gjev bruttoinntekta. Prognose: OED-prisen aukar med 0,5 øre/kwh frå 2012 til 2013 og 0,4øre/kWh fram til og med 2015, fastleddet aukar med 0,3 øre pr år i 2013 og Sjølvkost er justert jfr. avrekning Føresetnader: "Sikring på sikt" med sikra inntekter, simulert 100% sikring og eins utvikling av kjøpskostnad/overføringskostnad for alle kraftverka. Den prosentvise fordelinga før avsetting til eigenkapital vert lik den prosentvise fordelinga av nettoinntekta for Denne er no korrigert på bakgrunn av revidert rekneskap for Til fordeling Avsetting eigenkap Fylket Sjå budsjett Til fordeling etter avsetting Kommune %-vis i 2013 Vedteken prognose Tilrådd prognose Fylket 60,82 % Bykle 14,57 % Valle 6,62 % Bygland 5,02 % Iveland 2,57 % Evje og H 0,60 % Åmli 2,84 % Froland 3,62 % Arendal 1,55 % Grimstad 1,25 % Birkenes 0,54 % ,00 % Kontroll Diff skuldast avrundingar I økonomiplanen er det lagt inn avsetting av eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune med 7 mill kr i 2013 og 2 mill kr i 2014 og 0 i Dette må vurderast kvar år i økonomiplansamanheng.

16 Brutto sikring på sikt kjøp av kraft inkl. nettariff avsett områderisiko meirverdi brukstid trading Avsett til egenkapital driftskostnader netto finansinntekter Til fordeling: Kommentarar: Brutto inntekter er budsjettert utifrå volumet på MWh. Områderisiko 2012 er sett lik områderisiko 2011,områderisiko 2013 er vurdert til å vere på 7 mill kr, eller 1,7 pr Mwh Det er rekna med vinst trading kr pr år frå Note 2 Dagleg leiar har auka sikringsgraden i okt-nov-des 2012 til 99 %, tilsvarande 96% for heile 2012 og auka sikringsgraden for 2013 til 96%. Bakgrunn: Dette vart gjort gjennom sikringshandlar den 25/9 for oktober, november og desember 2012 og q1,q2 og q Auken i sikringsgraden tilsvarar 0,7 Mw på årsbasis og ligger innafor marginen på 1 Mw på årsbasis som vi har nytta tidlegare. Note 3 Dagleg leiar vil fastsetje tilgjengeleg sikringsvolum for 2014 innan 1/ inntil då skjer sikringa kvart kvartal på bakgrunn av eit volum på MWh. Valutasikringa gjev bruttoinntekta sikra volum. Note 4 Sikring 2017 starta 1. kvartal 2012.

17 Konsesjonskraftfondet - vaktar og forsvarar eigaranes rettar - tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

18 Aust-Agder fylkeskommune Bykle kommune Valle kommune Bygland kommune Iveland kommune Evje og Hornnes kommune 785 Åmli kommune Froland kommune Arendal kommune Grimstad kommune Birkenes kommune 708 Totalt Inntektsprognosen er ikkje endeleg før styret og representantskapet har handsama budsjett 2013 og økonomiplan den 14. desember Prognosen vert sendt ut administrativt som underlag for budsjettarbeidet dykkar i samsvar med tidlegare praksis. Valle 16/ Arne Tronsen dagleg leiar

19 Saksmappenr: 2012/19-2 Arkiv: X26 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 36/12 KAAIKS - Styret Administrativ beredskapsplan Dagleg leiar tilrår: Vedlagte utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar etter behov, jfr tiltak definert framtidsbilete 2 og 3. Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIa og IIIa til beredskapsplanen. Dagleg leiar får fullmakt til å inngå naudsynte reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Den administrative risikoen er den største risikofaktoren i drifta av konsesjonskraftfondet pr i dag. Alle dei øvrige kjente risikofaktorane er vurdert og det er sett i verk mottiltak der det er mogeleg. 2. Saksopplysningar Det er ikkje gjennomført ei samla risiko og sårbarheitsanalyse. Det betyr at det står att å vurdere tiltak knytta til mellom anna brann og svikt i sambandet. Dette vert det arbeidd vidare med. 3. Vurdering Av di konsesjonskraftfondet driv ei verksemd som krev dagleg overvaking, kontroll og operativ handel med kraft med berre to tilsette, treng vi å førebu oss godt på akutte hendingar som reduserer kapasiteten. I utkastet til beredskapsplan er det definert 3 framtidsbilete: 1) Ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid

20 2) Dagleg leiar er ikkje i arbeid 3) Dagleg leiar og ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Det er gjort ei enkel vurdering av kor sannsynleg og kva for verknad desse alternative hendingane vil ha for verksemda i konsesjonskraftfondet. Dagleg leiar vil syte for å vidareutvikle beredskapsplanen med tiltak som dekker andre ikkje pårekna hendingar. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast til administrativ beredskapsplan nov 2012 Vedlegg I A Vedlegg I B Vedlegg II A Vedlegg III A

21 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Side 1 av 3 Utkast til administrativ beredskapsplan nov 2012 Framtidsbilete I: Ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Hendinga er vurdert som sannsynleg, men ikkje kritisk for verksemda vår. Tiltak på kort sikt: Dagleg leiar orienterer styreleiar og aktuelle samarbeidspartar etter behov. Dagleg leiar ber Valle kommune v/økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia. Dagleg leiar overtek som ansvarleg krafthandlar og styreleiar får oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien. Dagleg leiar syter for at dette vert gjort skriftleg, sjå vedlegg Ib Gjeldande risikostrategi følgjer som vedlegg Ic. Ressursar: Økonomisjef i Valle kommune har naudsynte fullmakter og tilgong til bank, forvaltar og Nasdaq OMX (?). Dersom økonomisjefen i Valle kommune finn å ville nytte andre tilsette til oppgåvene, skal KAA varslast skriftleg og naudsynte fullmakter og tilgong vert ordna av dagleg leiar. Tiltak på lang sikt: Dersom ansvarleg krafthandlar sluttar i stillinga skal dagleg leiar syte for å rekruttere ny medarbeidar. Framtidsbilete II Dagleg leiar er ikkje i arbeid. Hendinga er vurdert som sannsynleg og med monalege verknader for verksemda vår, særleg på strategisk nivå. Tiltak på kort sikt: Ansvarleg krafthandlar orienterer styreleiar og aktuelle samarbeidspartar etter behov. Ansvarleg krafthandlar er konstituert som dagleg leiar inntil vidare. Styret gjer konstitueringsvedtaket saman med godkjenning av denne beredskapsplanen og gjev konstituert dagleg leiar prokura, sjå vedlegg IIa.

22 Side 2 av 3 Av di ansvarleg krafthandlar overtek som dagleg leiar, får styreleiar oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien, sjå vedlegg Ib. Konstituert dagleg leiar ber Valle kommune økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia. Ressursar: Konstituert dagleg leiar orienterer controller som gjev støtte etter behov. (Dette må innarbeidast i avtalen om tenestekjøp frå Aust-Agder fylkeskommune). Konstituert dagleg leiar og økonomiavdelinga i Valle har naudsynte fullmakter og tilgongar. Konstituert dagleg leiar er ansvarleg for å tildele controller dei fullmakter han treng for å gje naudsynt støtte. Tiltak på lang sikt: Dersom dagleg leiar sluttar i stillinga, er styreleiar ansvarleg for å sette igong rekrutteringsprosessen. Framtidsbilete III Dagleg leiar og ansvarleg krafthandlar er ikkje i arbeid. Hendinga er mindre sannsynleg enn framtidsbileta I og II, men kan ikkje seiast å vere usannsynleg. Utan gode førebuingar gjennom denne planen, kan konsekvensane av denne hendinga verte store. Tiltak på kort sikt: Styreleiar orienterer aktuelle samarbeidspartar i samsvar med kontaktliste. Controller vert konstituert som dagleg leiar inntil vidare. Styret gjer konstitueringsvedtaket saman med godkjenning av denne beredskapsplanen og gjev konstituert dagleg leiar prokura, sjå vedlegg IIIa. Konstituert dagleg leiar informerer samarbeidspartar om stoda etter behov. Konstituert dagleg leiar ber Valle kommune økonomiavdelinga om å utføre daglege gjeremål definert i eksisterande rutineoversyn. Oppdraget går fram av vedlegg Ia.

23 Side 3 av 3 Av di konstituert dagleg leiar har det operative ansvaret for all krafthandel, får styreleiar oppgåvene og fullmaktene som dagleg leiar har i medhald av risikostrategien, sjå vedlegg Ib. Ressursar: Konstituert dagleg leiar skal før iverksetjing av tiltaka vere kjent med prosedyrer for tilgongsadministrasjon og ha lesetilgong til bank,kraftforvaltar, finansforvaltar, Nasdaq OMX og Montel. Dagleg leiar er ansvarleg for denne opplæringa. Konstituert dagleg leiar involverer revisor i arbeidet med daglege kontrolloppgåver og den aktive finansforvaltninga. Tiltak på lang sikt: Dersom ein eller båe stillingane vert ledige, har styreleiar ansvaret for å starte rekrutteringprosessen. Valle 2/

24 VEDLEGG I A BEREDSKAPSPLAN Finanstransaksjonar og valutahandel VK-Valle kommune Der det er nemnt fleire namn, har den første primæransvaret DL-dagleg leiar Dato Kontroll Ansvar Handling Beløp/handling Signatur Fokus Bank overfører automatisk VK Kontroll av gjeremål Fokus Bank overfører automatisk DL Endring av rutiner grunna endring i pengestraumane Margin rapport VK Data overførast styringssystem garanti Styringssystem garanti DL Endring Auke/redusere ramme i NOK VK må gje DL innspel når styringssystemet tilseier det. Transaction og settlement liste VK Vurdere pengestraum i Cash-flow prognose VK Vurdere pengestraum i Kontroll av bankkonti: Finansiell konto VK Kontroll Fokus B Fysisk handel-konto VK Kontroll Fokus B Termin VK Kontroll Fokus B Foliokonto NOK VK Overføring til(+) Terminkonto NOK VK Kontroll Fokus B Valutalikviditet VK meldt for sal VK har fullmakt til å selje. DL kontrollerer 1/ Arne Tronsen C:\Users\gmh.DDS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LZ0N8J0C\Vedlegg Ia- daglege gjeremeål for økonomiavdelinga i Valle

25 gje DL innspel når styringssystemet tilseier det. fullmakt til å selje. DL kontrollerer C:\Users\gmh.DDS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LZ0N8J0C\Vedlegg Ia- daglege gjeremeål for økonomiavdelinga i Valle

26 VEDLEGG I B BEREDSKAPSPLAN Iverksetjing av ansvarsending i medhald av risikostrategi for krafthandel dagsett. Avdi dagleg leiar med verknad frå overtek det operative ansvaret for all krafthandel er ansvarsfordelinga f som følgjer: Dagleg leiar har ansvaret for: - at sikrings og risikorammer alltid blir haldne - den operative handelen på børs og eventuell bilateral handel - å ta posisjoner innafor styregodkjente rammer - at involverte parter i praktiseringa av krafthandelsfunksjonen har naudsynte fullmakter - all rapportering Styreleiar har ansvaret for: - at risikostrategien er godt kjent av alle rørde partar - at selskapet følgjer strategien - at det vert gjort tiltak dersom rammene ikkje vert haldne - at kompetent personale løyser oppgåvene, og at kjernekompetanse om mogeleg- er spreidde på fleire personar. Valle.... Dagleg leiar.. Styreleiar Med verknad frå har dagleg leiar overført sine oppgåver jfr ovanståande til ansvarleg krafthandlar. Dagleg leiar overtek frå same dagen ansvaret som har vore mellombels lagt til styreleiar, jfr ovanståande. Valle. Dagleg leiar

27 VEDLEGG IIA BEREDSKAPSPLAN Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS styreleiar Bjørgulv Sverdrup Lund Konstituering av rådgjevar Laila B. Rysstad som dagleg leiar. Etter fullmakt frå styret dagsett.. vert Laila B. Rysstad konstituert som dagleg leiar frå og inntil vidare. Laila B. Rysstad vert og tildelt prokura frå same dagen. Valle.... Bjørgulv Sverdrup Lund styreleiar

28 VEDLEGG IIIA BEREDSKAPSPLAN Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS styreleiar Bjørgulv Sverdrup Lund Konstituering av Bent Sørensen som dagleg leiar. Etter fullmakt frå styret dagsett.. vert Bent Sørensen konstituert som dagleg leiar frå og inntil vidare. Bent Sørensen vert og tildelt prokura frå same dagen. Valle.... Bjørgulv Sverdrup Lund styreleiar

29 Saksmappenr: 2009/ Arkiv: S04 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 37/12 KAAIKS - Styret Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 Dagleg leiar tilrår: Revidert risikostrategi revidert vert gjort gjeldande frå 1/ Styret er budd på å drøfte justeringer av risikostrategien i løpet av 1. halvår Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Risikostrategien skal haldast levande gjennom kalenderåret, evaluerast og eventuelt endrast innan utgongen av året. 2. Saksopplysningar Risikostrategien har vore til drøfting både i porteføljeutvalet og i styret i løpet av året. Representantskapet fekk og ei orientering i juni månad i samsvar med rapporteringsplikta som framgår av strategidokumentet. Saka er drøfta med Markedskraft og Fokus Bank. I forkant av styremøtet den 30/ vil saka bli drøfta i porteføljeutvalet den 8/ Risikostrategien er no gjort meir utførleg og presis- endringane framgår med raud skrift. 3. Vurdering Marknadssyn: Det er sjølvsagt uvisse knytt til marknadsutviklinga og meir uvisse jo lenger fram i tid vi kjem. Dette gjer at ein må vere budd på å sjå på justeringar allereie i 1. halvår 2013; eg gjer merksam på at det i tilfelle berre er aktuelt med justeringar. Det kan til dømes vere aktuelt å stoppe sikringa på 2018, alternativt kjøpe gjennomførte sikringar på 2018 attende. Markedskraft har i sin long term price forecast vurdert det til å vere ei mogeleg oppside når det gjeld kraftprisar frå 2017 og frametter. Fokus Bank vurderer at nedsida på kraftprisar på lang sikt er større enn oppsida pr i dag; desse vurderingane er i hovudsak tufta på makroøkonomiske betraktningar. Dagleg leiar

30 vil drøfte ei mogeleg justering løpande med Markedskraft og porteføljeutvalet og konferere med risk advisory i Fokus Bank før saka kjem til handsaming. Dagleg leiar har hatt fokus på 5 problemstillingar: Skal ein skilje mellom sikring av euro og sikring av kraft? Dersom ein gjer dette, vil ein ha eit element av valutaspekulasjon inne i transaksjonane. Dersom volumet på den isolerte valutasikringa er relativt moderat, til dømes % av dei totale pårekna framtidige inntektene i, er dette elementet lite. Dagleg leiar finn ikkje å kunne gå inn på dette no, av di kontroll og oppfølging og samordninga med ordinær prissikring og valutasikring fører til auka administrativ risiko. Skal ein redusere sikringshorisonten til 4 år ifrå komande årsskifte, men halde fram med samtidig prissikring og valutasikring på åra 2014/2017 etter eksisterande modell? Eg tilrår ikkje endringa av sikringshorisonten no, men vil kome attende til saka dersom marknadsvurderingane frametter tilseier det. Skal vi redusere sikringsgraden med verknad frå 2017 grunna mogeleg oppside? Pr i dag har vi prissikra og valutasikra tilnærma heile volumet innan 1/10 i året før leveringsåret. Eg viser til kommentarane til førre punktet og kjem altså attende til saka. I løpet av 2013 vil eigarane i KAA truleg ha avsett eigenkapital i balansen til selskapet på om lag 50% av gjennomsnittleg årsinntekt, dvs om lag 64 mill kr- kva kan det tyde for sikringsgraden? Dersom sikringsgraden skal ligge lågare enn den marginen som dagleg leiar definerer som volumrisiko, må det ha samanheng med at ein har ei grunngjeve vurdering av at marknaden er underprisa. Då synest det naturleg at eventuelle posisjonar vi tek i marknaden grunna dette, vert inkludert i posisjonar tekne i tradingportefølja. Områdeprisdifferansen cfd(contracts for difference) for område NO» er ikkje tilgjengeleg i dag. Er bilateral finansiell (fysisk) handel med delar av volumet der motparten tek områdeprisrisikoen eit tenleg tiltak? Etter gjeldande risikostrategi kan slike bilaterale handlar gjennomførast, men styret skal godkjenne motparten dersom det ikkje er mogeleg å cleare handelen. Risikostrategien tilseier at mogelege sikringsprisar områdeprisrisiko skal rapporterast. Markedskraft overvakar denne marknaden. Dagleg leiar fremjar utkast til revidert risikostrategi med verknad frå 1/ i samsvar med vedlagte utkast dagsett 31/ Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Revidert risikostrategi gjeldande frå Utkast

31 RISIKOSTRATEGI Utkast til revisjon

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Tyholmen hotell Dato: 30.11.2012 Tid: 10:00 13:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 29.08.2014 kl. 10:00 i Iveland

Innkalling til møte i KIKS - Styret 29.08.2014 kl. 10:00 i Iveland Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 RISIKOSTRATEGI Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 Vedtatt styret 30.09.2016 BAKGRUNN OG MÅLSETTING Konsesjonskraft IKS (KIKS) er ein sjølvstendig deltakar i kraftmarknaden. Målsettinga

Detaljer

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Tyholmen hotell Dato: 21.11.2013 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Hotell Bondeheimen Oslo Dato: 07.03.2013 Tid: 08:30 10.30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Innkalling til møte i KAAIKS - Styret torsdag 30.05.2013 kl. 12:00 på Tyholmen hotell

Innkalling til møte i KAAIKS - Styret torsdag 30.05.2013 kl. 12:00 på Tyholmen hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Risikostrategi 2013 Grimstad 14. desember 2012 Bjørgulv Sverdrup Lund, styreleiar OVERORDNA MÅLSETTING Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal

Detaljer

Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag kl. 16:30 på Rica hotel Grimstad

Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag kl. 16:30 på Rica hotel Grimstad Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 02.03.2015 kl. 11:00 i Vennesla

Innkalling til møte i KIKS - Styret 02.03.2015 kl. 11:00 i Vennesla Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Vennesla herredshus Dato: 21.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Mari

Detaljer

Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag 13.12.2013 kl. 15:00 på Hovdehytta

Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag 13.12.2013 kl. 15:00 på Hovdehytta Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Arne Tronsen

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Iveland kommunehus Dato: 23.01.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Mari Mykland Jon Rolf Næss Terje

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 10:00 i Vennesla rådhus

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 10:00 i Vennesla rådhus Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Forfall meldast til utvalssekretær Anne Liv Lidtveit som syter for innkalling av varamenn. Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall meldast til utvalssekretær Anne Liv Lidtveit som syter for innkalling av varamenn. Varamenn møter berre ved spesiell innkalling. Utval: KIKS - Styret Møtestad: Valle kommune Dato: 29.09.2017 Tid: 10:00 Forfall meldast til utvalssekretær Anne Liv Lidtveit som syter for innkalling av varamenn. Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 10.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Mari

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Leder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Leder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Tyholmen hotel, Arendal Dato: 27.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Leder Terje Damman Nestleder Arne Austenå

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet Torsdag 26.november kl. 10:00, Tyholmen hotell Arendal Sakliste: Referat frå PFU, 08.05.2015 Presentasjonar: -Rapport krafthandel per 31.10.2015 -Budsjett

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 10.10.2014 kl. 09:00 på Sølvgarden, Rysstad

Innkalling til møte i KIKS - Styret 10.10.2014 kl. 09:00 på Sølvgarden, Rysstad Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet Fredag 27. mars kl. 10:00, kommunehuset i Vennesla Sakliste: Referat frå PFU, 13.02.2015 Presentasjon frå markedskraft Rapport krafthandel per 28.02.2015

Detaljer

Side 1 av 1. Valle, Innkalling til møte i KAAIKS - Styret fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell, Arendal

Side 1 av 1. Valle, Innkalling til møte i KAAIKS - Styret fredag kl. 10:00 på Tyholmen hotell, Arendal Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Arne Tronsen

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 23.01.2015 kl. 10:00 i Iveland kommunehus

Innkalling til møte i KIKS - Styret 23.01.2015 kl. 10:00 i Iveland kommunehus Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 08:00 i Sand i Ryfylke

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 08:00 i Sand i Ryfylke Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Representantskapet fredag 19.06.2015 kl. 15:00 i Utsikten hotell, Kvinesdal

Innkalling til møte i KIKS - Representantskapet fredag 19.06.2015 kl. 15:00 i Utsikten hotell, Kvinesdal Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal Dato: 19.06.2015 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Bjørn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Kvinesdal Dato: 01.06.2016 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Rolf Næss Medlem Terje Damman Leder Svein Arne Jerstad Medlem Jon-Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Dato: Tid: 08:00. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Gro Anita Mykjåland

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Dato: Tid: 08:00. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Gro Anita Mykjåland Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Sand i Ryfylke Dato: 11.08.2015 Tid: 08:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Terje Damman Mari Mykland Torunn Ostad Torhild

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Dato: Torsdag 14. oktober 2016 kl. 09.00-10.30 Stad: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/16 Korrigert MØTEBOK Dato: 20.09.2016 kl. 13.00-14.30 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 05.06.2015 kl. 12:00 i Åmli

Innkalling til møte i KIKS - Styret 05.06.2015 kl. 12:00 i Åmli Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS 1 Foretaksnamnet er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999 nr.6

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 04/16 Dato:20.09.2016 kl.09.00-10.00 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/2355-1 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Revsnes hotell Dato: 18.12.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Kylland Medlem Aust-Agder fylkeskommune Knut Austad

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer