Notat Finansbransjen i Stavanger-regionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 2007-027. Finansbransjen i Stavanger-regionen"

Transkript

1 Notat Finansbransjen i Stavanger-regionen

2 ECON-notat nr , Prosjekt nr MFA/KSB/pil; EMA, 9.mai 2007 Offentlig Finansbransjen i Stavanger-regionen Utarbeidet for Stavangerregionen Næringsutvikling i samarbeid med Stavangers finansindustri ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: , Faks: ,

3

4 Innhold: 1 INNLEDNING OPPSUMMERING FINANSBRANSJEN I STAVANGER-REGIONEN EN KARTLEGGING AV DYNAMIKK OG VOLUM Definisjon av bransjen Forvaltningsvolumer Finansaktører i Stavanger-regionen Kapitalforvaltning Kapitalformidling Antall ansatte Hovedtrend: Lokal kapitalforvaltning på fremmarsj Finansnæringen i Stavanger konklusjoner De største aktørene som er med i undersøkelsen UTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN Innledning Ansatt-dimensjonen medarbeidere, ledere og kompetanseutvikling Selskapsdimensjonen markedssituasjon, inntjening og konkurranseevne Nøkkelfaktorer i konkurransen i næringslivet ingen nevnt, ingen glemt? Innledning Faktorer som berører både ansatt- og selskapsdimensjonen Motivatorer i spørreundersøkelsene Konklusjon - høyest på agendaen humankapitalen MOTIVASJONSFAKTORER HOS ANSATTE OG HOS PERSONER SOM ER AKTUELLE Å REKRUTTERE Innledning Medarbeiderundersøkelsen Om undersøkelsen Sammensetningen av de ansatte Hva er attraktivt ved Stavanger Hva er de største motivatorene i en jobb og for å skifte jobb i finansnæringen i Stavanger Utviklingsmuligheter egen arbeidsplass og i Stavanger Fremtiden for finansnæringen i Stavanger og egen deltakelse i denne Konklusjoner man kan trekke fra medarbeiderundersøkelsen En sammenlignbar undersøkelse blant utenlandsstudentene Bakgrunn og sammensetning Hvor mange har Stavanger som førstevalg og hvilke faktorer kunne vært med å svinge beslutningen Hva er de største motivatorene ved første jobbvalg Vurdering av egne utviklingsmuligheter sett opp mot behovet for arbeidskraft i Stavanger-regionen... 38

5 5.3.5 Fremtiden for finansnæringen i Stavanger og egen deltakelse i denne Vesentlige ulikheter mellom medarbeider-undersøkelsen og student-undersøkelsen Konklusjoner man kan trekke fra student-undersøkelsen APPENDIKS 1: SPØRREUNDERSØKELSE MEDARBEIDERE I FINANSNÆRINGEN I STAVANGER-REGIONEN APPENDIKS 2: SPØRREUNDERSØKELSE UTENLANDSSTUDENTER... 61

6 1 Innledning ECON gjennomførte i 2003 en kartlegging av kapitalforvaltningsindustrien i Stavangerområdet, med en senere oppdatering i Denne rapporten er delvis en oppdatering av dette arbeidet. En har imidlertid ønsket å utvide kartleggingen til å gjelde hele finansbransjen i Stavanger-regionen, slik at også meglere og finansrådgivere (intermediaries), kapitalformidlere og kreditt- og låneinstitusjoner innlemmes. I tillegg er kartleggingen utvidet med to spørreundersøkelser, en til medarbeidere innenfor industrien og en til en potensiell rekrutteringskilde (ANSA-studenter). 2 Oppsummering De bedriftene som i kartleggingen i 2003 var i en oppstarts- og etableringsfase har nå fått et solid fotfeste og har vist konkurranseevne også utenfor regionen. Kapitalforvaltningssegmentet har økt forvaltningskapitalen med 150 prosent fra 2003 til 2006, med den største økningen innenfor finansielt eierskap. Statoil Kapitalforvaltning sto i 2003 for ca 50 prosent av forvaltningskapitalen med 20 milliarder kroner. I 2006 er det SKAGEN Fondene som står for ca 50 prosent av forvaltningskapitalen med 53 milliarder. Inkluderer man investeringsrådgivning og fondsformidling så kommer Acta inn med 66 milliarder, og total forvaltningskapital stiger til 188 milliarder. Stavanger-regionen har utviklet seg til å bli en betydelig finansregion, den største utenfor Oslo-området. Verdipapirforetak og Private Equity utgjør begge nå ca 11 prosent av total forvaltningskapital i Norge, mens Verdipapirfond utgjør nå ca 17 prosent av total forvaltningskapital på landsbasis. Kapitalformidling er omtrent helt på linje med kapitalforvaltning i Stavanger-regionen ved utløpet av Total forvaltningskapital er 112 milliarder, og Sparebanken 1 SRbank utgjør i overkant av 60 prosent av dette beløpet. Filialbanker og investeringsrådgivning er ikke med i denne sammenligningen. Kapitalforvaltning har i perioden økt fra 190 til 300 ansatte. Kapitalformidling har i perioden økt fra ca til ca ansatte. Inklusive meglervirksomhet arbeider det ved utgangen av 2006 ca ansatte i finansnæringen i Stavanger-regionen. Stavanger-regionen er inne i en spennende utvikling. Stavanger-regionen øker sin relative andel av forvaltningskapitalen i Norge, flere av bedriftene er allerede godt i gang med internasjonalisering av sin virksomhet og det synes å være en ny etableringsbølge på vei. Nøkkelpersoner i distriktet er imidlertid klare på at det er knyttet betydelige utfordringer til rekrutteringssituasjonen i Stavanger-regionen. Det er ikke vanskelig å få folk med generell kompetanse til finansnæringen i regionen, men folk med spesialistkompetanse er en utfordring særlig på kapitalforvaltningssiden. Et positivt trekk er at næringslivsstøttet undervisning er på fremmarsj ved at finansnæringen i Stavanger er med og støtter opp under initiativer ved Universitetet i Stavanger. Sammenligner vi resultatene fra medarbeiderundersøkelsen med nøkkelpersoner i distriktet så ser vi at det er mye sammenfallende resultater om hva som er utfordringene 1

7 for næringen, hva som kan motivere de ansatte og hvilke vekstmuligheter finansnæringen i Stavanger-regionen har. På ett område skiller imidlertid de ansatte seg fra nøkkelpersoner i næringen. De fleste av de ansatte har en oppfatning av at finansnæringen er avhengig av oljeindustrien i Stavanger-regionen. Historien viser imidlertid at finansnæringen var tilnærmet uberørt av forrige stagnasjon i oljeindustrien på slutten av 90-tallet. Dette skyldes at næringslivet i Stavanger-regionen er mye mindre avhengig av utbygginger enn for en del år siden. Et trekk ved medarbeiderundersøkelsen og studentundersøkelsen er at det er de med høyest utdannelse som både er vanskeligst å tiltrekke seg og vanskeligst å beholde. I så henseende så skiller imidlertid folk med studier i utlandet seg positivt ut. Dette er den gruppen som har størst tilhørighet til Stavanger-regionen i tillegg til de som er født og oppvokst i Stavanger-regionen. En vesentlig forskjell mellom medarbeiderundersøkelsen og studentundersøkelsen er imidlertid hva som motiverer til å bosette seg/ fortsette å bo i Stavanger-regionen. Medarbeidere vektlegger familie/venner/partner, jobbtilbud og gode boforhold som vesentlige motivasjonsfaktorer for å være i Stavanger. Jobbtilbud og gode karrieremuligheter etter første jobb er imidlertid de desidert viktigste faktorene som motiverer utenlandsstudentene når de skal etablere seg. Dette samsvarer godt med at denne gruppen finner seg godt til rette i Stavangerregionen. En betydelig andel av studentene har liten kjennskap til finansnæringen i Stavangerregionen. En av de viktigste tingene blir derfor å gjøre næringen mer kjent utenfor distriktet, og sørge for at folk på jakt etter jobb vet at her er det jobbtilbud, her har de karrieremuligheter i en bred og variert næring og her er det gode boforhold. 2

8 3 en kartlegging av dynamikk og volum 3.1 Definisjon av bransjen For dette prosjektet har vi definert Stavanger-regionen til å være kommunene som inngår i kommunesamarbeidet Stavanger-regionen Næringsutvikling; Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. Det eksisterer ingen omforente definisjoner av hva finansnæringen er, dvs. hvilke grupper som tilordnes næringen. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) representerer banker, forsikringsselskap, finansieringsforetak, fondsforvaltningsselskap, verdipapirforetak og finanskonsern i Norge. En annen oversikt over bransjen fremkommer i Kredittilsynets register. Her er også eiendomsmegling, forsikringsmegling, og inkassoforetak registrert. Vi har valgt å definere hva som skal inngå i kartleggingen i henhold til følgende modell: Figur 3.1 Finansbransjen Finansnæringen Forvaltning Meglere Formidling Egne midler Andres midler Private investeringsselskap Pensjonskasser Forsikringsselskap Verdipapirforetak/ Fondsforvaltningsselskap Meglerhus Finansierings- og kredittselskap Konvensjonelle banklån Finansielt eierskap Aktivt eierskap Investeringsrådgivning Salg inv.løsninger Kilde: ECON Som det framgår av figuren ovenfor, er det fortsatt aktiviteter innenfor finansnæringen som ikke er innlemmet i vår kartlegging. Det gjelder først og fremst: Finansvirksomhet utover kapitalforvaltning i større og mindre industriselskaper, f.eks valutahandel, innlån, likviditetsstyring, mm. Eiendomsmegling og rene eiendomsselskaper Forsikring I tillegg omfatter Kredittilsynets oversikter foretak innen Regnskap og revisjon som ikke er en del av finansnæringen, kun en del av tilsynets virksomhetsområde. Som figuren viser deler vi finansnæringen inn i tre undergrupper. Kapitalforvaltningsbransjen forvalter egne og/eller andres midler. Den delen av kapitalforvaltningsbransjen som forvalter egne midler omfatter private investeringsselskap (forvaltning av private formuer gjennom egne selskap) og pensjonskasser som forvalter egne ansattes pensjonsmidler. 3

9 Øvrig kapitalforvaltning er etter verdipapirhandelsloven konsesjonsbelagt og omfatter forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt. I vår inndeling skiller vi mellom aktivt og finansielt (passivt) eierskap, hvor aktivitetsnivået skal beskrive hvor aktive eierne er mht å utvikle investeringsobjektene. SKAGEN Fondene, Statoil Kapitalforvaltning og SR- Forvaltning er representanter for en forholdsvis passiv eierrolle i de aktivaklassene de investerer her omtalt som finansiell forvaltning. Ofte brukes også begrepet institusjonelle investorer om denne type finansaktører. Aktivt eierskap finner vi hos de større private equity- og ventureselskapene i regionen som Hitec Vision Private Equity og Energy Venture. Aktive eiere investerer egne og/eller andres midler i utvalgte selskaper med vekst- eller utviklingspotensial. Det aktive eierskapet innebærer at investeringsselskapene kan gå aktivt inn i styringen av selskapene. Norsk Venture skiller mellom såkorn, venture og buy-out, som indikerer hvilken fase de relevante investeringsobjektene er inne i. Man kan diskutere hvorvidt investeringsrådgivning/salg av investeringsløsninger skal inngå i kategorien kapitalforvaltning den hører kanskje mer naturlig hjemme under overskriften intermediary. Disse selskapene er imidlertid i forslag til ny verdipapirhandelslov definert som verdipapirforetak som yter investeringstjenester, og vi har derfor valgt å inkludere også denne gruppen. Vi fokuserer på såkalt uavhengige aktører, dvs. aktører som gir råd om og tilbyr investeringsløsninger som kan bestå av produkter fra flere underleverandører. Slike aktører tar normalt ikke investeringsbeslutninger på vegne av kunden, og kapitalen framgår i underleverandørens balanse ikke i rådgivningsselskapets. Acta er et typisk eksempel på en slik aktør. Kapitalformidling i finansbransjen yter lån og kreditter til private, bedrifter og det offentlige. Man kan her skille mellom finansierings- og kredittselskap og konvensjonelle banktjenester. Finansieringsselskapene bidrar typisk med finansieringstjenester som factoring og leasing (biler, kontorutstyr, maskiner, fordringer med mer), mens kredittselskapene yter som oftest usikrede kreditter, spesielt til privatpersoner. Hva pengene brukes til er ofte mindre viktig (derav betegnelsen forbrukslån), men sikkerhet kan eventuelt stilles i bolig (kalles da boligkreditt). I Stavanger-regionen er GE Money Bank en betydelig aktør i dette markedet, men også banker som SpareBank1 SR-Bank, gjennom heleide SR-Finans og deleide SpareBank1 Boligkreditt, og Sandnes Sparebank med sin Kongekonto (boligkreditt) er aktive. Ordinær bankvirksomhet omfatter utlån av lånekapital til bedrifter og private. 4 lokale banker, hvorav SR-Bank er den største, har sitt hovedkontor i Stavanger-regionen. I tillegg er flere norske/nordiske banker representert med regionkontor eller filialer. I grensesnittet mellom kapitalforvaltning og kapitalformidling finner vi meglerne. Stavanger-regionen har ingen meglerforetak med hovedkontor i regionen. First Securities og Pareto har imidlertid avdelingskontorer i Stavanger. Meglerne bistår kundene med aksjehandel, men er også viktige aktører når kapital til næringslivet skal organiseres. First Securities var for eksempel tilrettelegger da kapital til det nye Private Equity fondet Progressus skulle hentes inn. Flere banker tilbyr også meglertjenester ved sine kontorer/filialer i regionen (for eksempel Sandnes Sparebank, Nordea og DnBNOR). Kartleggingen gjelder som hovedregel midler som forvaltes eller formidles av ansatte lokalisert i denne regionen. Det innebærer bl.a. at forsikringsbransjen holdes utenfor ingen av forsikringsselskapene representert i regionen utfører forvaltning av midler ved 4

10 sine lokalkontor. Det har imidlertid ikke vært mulig å få informasjon på filial/regionnivå fra alle aktører. Vi har derfor valgt å inkludere all kapital som forvaltes/formidles av bedrifter med hovedkontor i regionen, og ekskludere volumene til aktører som kun er representert ved regionkontor/filialer. I oversikten over antall ansatte har vi imidlertid prøvd å få med ansatte i regionen, uavhengig av hvor bedriften har hovedkontor. 3.2 Forvaltningsvolumer Samlet forvaltningskapital i finansnæringen i Stavanger-regionen har økt betydelig siden kartleggingene i 2003/2004. Måler vi volumet på kapitalforvaltningen med definisjonen brukt den gang, så ser vi at kapitalvolumet har økt fra rundt 44 mrd kroner til rundt 110 mrd. Tar vi også med investeringsrådgivning/salg av investeringsløsninger (som ved sist kartlegging var utelatt), så øker totalt forvaltningsvolum til rundt 190 mrd kroner. Det er viktig å merke seg at vi ikke har hatt tilgang til gode estimater på reell verdi for private investeringsselskap. Tallene baserer seg i stor grad på tall for bokført egenkapital. Både absolutt verdi og vekst i perioden er derfor sannsynligvis betydelig undervurdert for denne delen av finansnæringen. Kapitalformidling ble ikke kartlagt i 2003/2004, men legger vi tall for de største bankene til grunn kan vi anta at forvaltningskapitalen har økt også i dette segmentet. Pr. 3. kvartal 2006 var samlet forvaltningskapital 112 mrd kroner. Dette beløpet gjelder kun banker og kredittinstitusjoner med hovedkontor i regionen, og er derfor ikke representativt for samlet forvaltningskapital i denne delen av næringen. Det er interessant å merke seg at lokale kapitalforvaltere i perioden siden sist kartlegging har vokst seg like store i volum som lokale kapitalformidlere, faktisk betydelig større dersom investeringsrådgiverne også innlemmes. Dette skyldes at flere av forvalterne har utviklet seg til suksessfulle nasjonale (og til dels nordiske) aktører, mens de lokale kapitalformidlerne i hovedsak har det lokale markedet som nedslagsfelt. Figur 3.2 Utvikling i forvaltningskapital, mrd kroner Mrd kroner Pensjonskasser Private investeringsselskap Forvaltning - aktivt eierskap Forvaltning - finansielt eierskap Inv.rådgivning/salg inv.løsninger Konvensjonell bankvirksomhet Kredittselskap Finansieringsselskap Kilde: ECON Spørreundersøkelse 5

11 3.3 Finansaktører i Stavanger-regionen Figuren nedenfor viser de største finansaktørene i ulike kategorier som har hoved- eller avdelingskontor i Stavanger-regionen. Som det går frem av figuren er det ingen forsikringsselskap eller meglerhus som har hovedkontor i regionen. Ellers huser regionen en rekke betydelige kapitalforvaltnings- og kapitalformidlingsforetak. Figur 3.3 Aktører med hoved- eller avdelingskontor i Stavanger-regionen Finansnæringen Forvaltning Meglere Formidling Egne midler Andres midler Private investeringsselskap Pensjonskasser Forsikringsselskap Verdipapirforetak/ Fondsforvaltningsselskap Meglerhus Finansierings- og kredittselskap Konvensjonelle banklån Finansielt eierskap Aktivt eierskap Investeringsrådgivning Salg inv.løsninger AS Clipper Sandnes Kommune EKSEMPLER / HOVEDKONTOR I STAVANGER-REGIONEN Lærdal Finans CHC Statoil Hitec Vision Acta GE Money Bank SR-Bank Kapitalforv Helland AS Conoco/ Phillips Skagenfondene Energy Ventures PPN Sparebank1 Boligkreditt Sandnes Spb. SR- Forvaltning SR-Investering Div banker SR-Finans Klepp Spb. Spring Capital Såkorn Invest Time Spb. Progressus Kontor i Stavanger: First Fokus Bank Procom Pareto Handelsbanken Statoil I&K Storebrand Statoil Innovation Nordea DNB Nor Kilde: ECON Kapitalforvaltning Alle aktører kartlagt i 2003/04 eksisterer også i 2006, og har økt forvaltningsvolumet til dels svært betydelig. Av de største aktørene forvalter SKAGEN Fondene i dag 53,2 mrd kroner (+44,3 mrd), Acta 66 mrd (+48 mrd) og Statoil Kapitalforvaltning +31,1 mrd (+11,1 mrd). Private equity fondene har også økt (spesielt HitecVision og Energy Ventures), samt at kapitalen hos de private investeringsselskapene jevnt over har økt. I tallene som det her refereres til er det verd å gjøre oppmerksom på at en og samme krone kan telles flere ganger. Dette er tilfellet når for eksempel Acta selger et fond fra Skagen til sine kunder, noe som fører til økt kapitalforvaltning både hos Acta og SKAGEN Fondene. Like fullt ytes det en finansiell (og kostnadsbelagt) tjeneste i begge leddene, hvilket gjør en dobbelttelling meningsfull. 6

12 Figur 3.4 Kapital til forvaltning i mrd kroner, tradisjonelle kapitalforvaltere 2003/2004 [43,9 mrd] 2006 [109,9 mrd] Statoil Kapitalforvaltning; 20,0 SR Forvaltning; 2,1 Hitec Vision ; 1,0 Statoil Kapitalforvaltning; 31,1 CPNorge Pensjonskasse; 2,1 SR Forvaltning; 5,1 Spring Capital; 0,0 Øvrige; 9,8 Hitec Vision ; 2,7 CPNorge Pensjonskasse; 2,8 Spring Capital; 2,5 Øvrige; 12,5 Skagenfondene; 8,9 Skagenfondene; 53,2 Kilde: ECON Figur 3.5 Kapital til forvaltning i mrd kroner, inkl. investeringsrådgivere (187,9 mrd) Skagenfondene; 53,2 Statoil Kapitalforvaltning; 31,1 SR Forvaltning; 5,1 PPN; 12,0 Hitec Vision ; 2,7 CPNorge Pensjonskasse; 2,8 Spring Capital; 2,5 Acta; 66,0 Øvrige; 12,5 Kilde: ECON Kapitalformidling I Stavanger-regionen finner man SpareBank1 SR-Bank, Sandnes Sparebank, Klepp Sparebank og Time Sparebank som har hovedkontor i regionen. SR-Bank er størst, med en forvaltningskapital på ca 70 mrd kroner. Av de nasjonale/nordiske bankene har Handelsbanken, DNB Nor og Fokus bank egne lokalkontorer i Stavanger-regionen for både privat- og bedriftskunder. Fokus Bank har sitt regionale kontor for Rogaland, Vest- og Aust-Agder lokalisert i Stavanger. Nordea har distriktskontor i Stavanger, men kun for privatmarkedet. Nordea s regionkontor for bedriftsmarkedet ligger i Bergen. Videre har Storebrand et lokalkontor i Stavanger. Tre finansierings- og kredittselskap har hovedkontor i regionen. Av disse er to tilknyttet SpareBank1-alliansen SR Finans og SpareBank1 Boligkreditt. SpareBank1 Bolig- 7

13 kreditt ble etablert i 2006 for å ivareta alliansens boligkreditt-engasjementer. Selskapet er forventet å få en forvaltningskapital på 20 mrd kroner i løpet av året. Figur 3.6 Kapital til forvaltning i mrd kroner[111,6 mrd] Sandnes Sparebank; 22,5 Time Sparebank; 3,3 Sparebank1 SR Bank; 69,6 Klepp Sparebank; 3,8 SR Finans; 2,6 Sparebank1 Boligkreditt; 0,8 GE Money Bank; 9,0 Kilde: ECON 3.4 Antall ansatte Antall ansatte i finansnæringen har økt de siste årene. Sammenlignet med vår analyse fra 2003/2004 har antall ansatte i den tradisjonelle kapitalforvaltningsindustrien økt fra rundt 150 til rundt 200 årsverk. Inkluderes Acta og PPN, er antallet ca 300. Acta er største arbeidsgiver i dette segmentet, med ca 80 ansatte i Stavanger, fulgt av SKAGEN Fondene med 65. Statoil Kapitalforvaltning har kun 13 ansatte, til tross for sitt store forvaltningsvolum. På kapitalmidlingssiden er SR-Bank den dominerende arbeidsgiveren, med over 800 ansatte. GE Money Bank har 340 ansatte. Vi har ikke tilsvarende tall for kapitalformidlingssiden i 2003/2004, men basert på tall fra SR-Bank har vi estimert at antallet er ca 11 prosent høyere i dag. Tabell 3.1 Antall ansatte i Stavanger-regionen Kapitalforvaltning Tradisjonell Inkl. Acta/PPN Kapitalformidling* Meglerhus Total* 2004 Ca 150 Ca 190 n.a. Ca 1400 ** Ca 1590 ** 2006 Ca 200 Ca 300 Ca 40 Ca 1550 Ca 1890 Kilde: ECON * Ansatte i filialbankene er inkludert ** Estimat basert på tall for SR-Bank 8

14 3.5 Hovedtrend: Lokal kapitalforvaltning på fremmarsj Nasjonalt og internasjonalt har kapitalforvaltningsbransjen vært på kraftig fremmarsj i lengre tid. I følge Finansnæringens Hovedorganisasjon har kapitalforvaltning gått fra å være noe finansinstitusjonen drev på med litt på si, til å bli et stort vekstområde. Kapitalforvaltning finner vi i dag som et eget område hos finansinstitusjonene og i egne foretak. Norske forvaltningsselskaper har i følge Verdipapirfondenes Forening mer enn doblet sin forvaltningskapital i de tre årene siden sist kartlegging (fra 150 til 340 mrd kroner). Den største aktøren i det norske markedet er DnBNOR Kapitalforvaltning, med andel av total forvaltningskapital på 28 prosent. Imidlertid har Stavanger-baserte SKAGEN Fondene i perioden vokst til å bli en klar nummer 2 med 17 prosent. Hvis man ser på aksjefond isolert, er SKAGEN Fondene størst i Norge med 25 prosent av forvaltningskapitalen. SKAGEN Fondene har mer enn femdoblet sitt forvaltede volum i perioden, og har hatt størst absolutt vekst av samtlige. Også Statoil Kapitalforvaltning, som ikke inngår i statistikken over, har hatt kraftig vekst (+55 prosent). I FNHs statistikk over norske verdipapirforetak, er Statoil nest største aktør, med 11,5 prosent av forvaltningskapitalen. Oslo-baserte KLP er størst med 140 mrd eller ca 51,5 prosent. Også SR-Forvaltning har vokst betydelig (+150 prosent), men fra et lavere volum. Det såkalte private-equity eller seed/venture/buy-out-capital segmentet er et av de raskest voksende områdene i finansbransjen i dag. I følge Norsk Venture forvaltet de norske aktørene totalt 36,5 mrd. kroner medio På dette tidspunktet var i overkant av 11 prosent av dette forvaltet av Stavanger-baserte fond. På landsbasis går størsteparten av investeringsmidlene til såkalt buy-out (ca 57 prosent), venture-området får 40 prosent, mens kun 3 prosent går til den ofte risikable såkornfasen. I Stavanger-regionen finner man såkorn-kapital hos aktører som Statoil Innovation (som er størst i Norge i såkornsegmentet med 450 mill kroner til forvaltning), Såkorninvest og Procom/IRIS Forskningsinvest. Innen venture og buy-out har regionen to betydelige representanter i henholdsvis HitecVision Private Equity (2,7 mrd kroner) og Energy Ventures (900 mill kroner). Videre har SR-Bank relativt nylig etablert en egen private equity-enhet. SR-Investering forvalter i dag ca. 300 mill kroner. I desember 2006 ble også fondet Progressus startet med en samlet forvaltningskapital på 500 mill kroner. I 2003 forvaltet den organiserte private equity delen av finansnæringen i Stavangerregionen til sammen rundt 1,3 mrd kroner. Ved utgangen av 2006 var kapitalomfanget økt til rundt 5,3 mrd kroner. 1 Selv om veksten i denne delen av finansnæringen har vært svært høy i Stavanger, så er tilveksten enda større i Oslo. Stavanger-regionen holder imidlertid stand som det største private equity-miljøet utenfor Oslo. DnBNOR har hovedtyngden av sin forvaltningsorganisasjon i Oslo, men noen funksjoner ligger i Bergen, inkludert noe handel med rentepapirer. Øvrige store, norske kapitalforvaltere er i hovedsak lokalisert i Oslo. SKAGEN Fondene, Statoil Kapitalforvaltning og det sterke Private Equity-miljøet bidrar derfor til å etablere Stavanger- 1 Deler av kapitalen tilbakebetalt, men nye (og større fond) er opprettet isteden. 9

15 regionen som et sentralt forvaltningsmiljø utenfor Oslo det største målt i forvaltningsvolum innen aksjeforvaltning. Også de private investeringsselskapene vokser. Dette segmentet er ikke grundig dekket i vår kartlegging, og det knytter seg derfor usikkerhet til tallene. Vi har i stor grad måttet benytte bokført egenkapital, hvilket kan bety at verdiene er betydelig underestimert. Kapitalen har i perioden økt med 40 prosent til 10,2 mrd kroner. Største aktør er Spring Capital, med 2,5 mrd kroner. Kartleggingen i 2003/2004 omfattet kun deler av finansnæringen investeringsrådgivning og kapitalformidling var ikke inkludert. Innenfor investeringsrådgivning er Acta en ledende aktør i Norge. Vi har ikke veksttall for segmentet på nasjonal basis, men Actas vekst (fra 18 til 66 mrd kroner) bekrefter hypotesen om at også dette er et sterkt voksende område. Det er ikke bare kapitalforvaltningsselskapene som seiler i medvind. De siste årene har også bankenes utlånsvekst vært betydelig. Norske bankers samlede forvaltningskapital ved utgangen av 2006 var på mrd kroner, tilsvarende for finansieringsforetakene var 586 mrd. I den sammenhengen blir bank- og finansieringsforetakene med hovedkontor i Stavanger-regionen små (samlet forvaltningskapital på 112 mrd). Figur 3.7 Stavangerregionens relative størrelse innen kapitalforvaltning Stavanger en betydelig forvaltningsregion Søylene nedenfor gir en indikasjon på kapitalforvaltningen i Stavanger-regionens størrelse relativt til andre geografiske områder. Det finnes ikke enhetlig statistikk de tre søylene er hentet fra ulike kilder, og elementer av dobbelttelling kan forekomme I alle søylene kan Oslo-regionens betydning være overestimert, da de fleste utenlandske aktørene har norsk hovedkontor i Oslo, uten at forvaltningen nødvendigvis utføres der Verdipapirforetak (kilde FNH): Statoil vs. andre verdipapirforetak. Det lyseblå feltet kan inneholde Oslo-basert virksomhet Verdipapirfond (kilde VFF): Skagenfondene vs. andre verdipapirfond. DnBNOR har noe forvaltning i Bergen som i denne sammenheng er registrert i Oslo. Private Equity (kilde Norsk Venture): Alle Stavangerbaserte aktører vs. øvrige 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 4 % 22 % 81 % 85 % 67 % 11 % 17 % 11 % Verdipapirforetak Verdipapirfond Private Equity Forvaltninskapital i prosent av total forvaltningskapital i det relevante statistikkgrunnlaget, 2006 Stavanger-regionen Oslo/Akershus Ukjent aktør/annen lokasjon 10 Kilde: ECON Utlånsveksten i næringen skjer samtidig med et generelt press på bankenes rentemargin. Vi har ikke gjort denne typen lønnsomhetsanalyser for aktørene i Stavanger-regionen i kartleggingen. En av konsekvensene som lenge har vært observert nasjonalt er at bankene i stadig større grad går inn i områder utenfor den tradisjonelle bankvirksom- 10

16 heten for å styrke sine inntekter. Denne utviklingen kan vi også observere lokalt i Rogaland, der SR-Bank har etablert seg innen finansiering, forvaltning og private equity i egen regi, og også i eiendomsmegling, megling/corporate finance og forsikring gjennom SpareBank1-alliansen. Også Sandnes Sparebank utvider sitt spekter, nå sist gjennom etableringen av SSB Securities som det nylig er søkt konsesjon for. 3.6 Finansnæringen i Stavanger konklusjoner Stavanger-regionens finansaktører både innen kapitalforvaltning og -formidling representerer en næring i vekst. I perioden siden sist kartlegging, har regionen etablert seg som et senter for kapitalforvaltning, sannsynligvis det største utenfor Oslo målt i forvaltningskapital. Enkelte lokale kapitalforvaltere har etablert seg som ledende nasjonale aktører, noen er også representert i andre nordiske markeder. Dette medfører at lokale kapitalforvaltere nå har like stor forvaltningskapital som de lokale kapitalformidlingsforetakene i regionen. Finansnæringen sysselsetter ca mennesker i Stavanger-området. Over 80 prosent av de ansatte jobber innen kapitalformidling, mens antallet på forvaltningssiden er mer beskjedent. Her har det imidlertid vært en god vekst på 33 prosent siden sist måling. Næringen er dominert av en håndfull store aktører som, med unntak av SR-Bank, er ledende også på nasjonalt plan innen sine segment (Acta, SKAGEN Fondene, Statoil, Hitec Vision). De fleste selskapene som var relativt nystartede i 2003/2004 har klart å etablere seg og nå kritisk masse. Det har vært relativt stille på etableringssiden i 2004/2005, men nå i 2006/2007 har etableringstakten igjen økt. Vi ser spesielt at bankene utvider sitt forretningskonsept innen finansiering, forvaltning, og corporate finance, og at det etableres nye fond og kommer til nye aktører innen vekstområdet Private Equity. Også innen investeringsrådgivning ser vi at nye aktører er på vei inn. 3.7 De største aktørene som er med i undersøkelsen SKAGEN Fondene SKAGEN Fondene ble etablert 1. desember I dag administrerer forvaltningsselskapet syv fond, tre aksje- og fire rentefond. Selskapets juridisk korrekte navn er SKAGEN AS, men merkenavnet SKAGEN Fondene benyttes i markedsføring. Hovedkontoret ligger i Stavanger, med avdelingskontorer flere steder i Norge samt i Stockholm og København. Selskapet har 92 ansatte, hvorav 65 i Stavanger, og en forvaltningskapital på 5,3 mrd kroner pr. 3. kvartal 2006 Statoil-konsernet Statoilkonsernet er gjennom ulike kanaler en betydelig aktør også innen kapitalforvaltning. Konsernets viktigste verktøy er datterselskapet Statoil Kapitalforvaltning AS, som forvalter midler på vegne av Statoil Forsikring og Statoils Pensjonskasse. Selskapet har 13 ansatte og forvalter ca 31 mrd kroner. I forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro er det forventet at pensjonsmidlene til de ansatte som overføres fra Hydro til de nye selskapet vil bli forvaltet av Statoil Kapitalforvaltning, noe som vil øke selskapets forvaltningskapital betydelig. 11

17 Statoil forvalter også Private Equity/venture-midler i forretningsområdet I&K (ca 1 mrd kroner) og gjennom Statoil Innovation (ca 450 mill). ACTA Acta ble etablert i Selskapet definerer sin virksomhet som investeringsrådgivning og formidling av investerings- og spareløsninger. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og en rekke avdelingskontor i Norge og Sverige. Selskapet er også i ferd med å etablere seg i Danmark. Midler til forvaltning pr. 3. kvartal 2006 er 66 mrd NOK Selskapet har totalt 650 ansatte, hvorav 425 er heltidsansatte. Det er ca 220 ansatte i Norge og 80 i Stavanger. I 2003/4 var antall ansatte i Stavanger ca 40. PPN ASA PPN er en uavhengig finansiell rådgiver som i hovedsak opptrer som underleverandør av investerings- og spareløsninger for andre finansielle aktører. Selskapet har hovedkontor på Bryne. Midler til forvaltning er 12 mrd kroner. Selskapet har 18 ansatte. HitecVision Private Equity HitecVision Private Equity er rådgiver for fondene Energivekst AS (kommittert kapital 690 mill) og HitecVision Private Equity IV LP (kommittert kapital 1,9 mrd) som hadde oppstart i Selskapet har 11 ansatte. Energy Ventures Energy Ventures forvalter 2 venturefond, med en samlet kommittert kapital på 900 mill kroner. Selskapet har 9 ansatte. SåkorninVest SåkorninVest AS forvalter investeringsfond, med en samlet kommittert kapital på 430 mill kroner. Selskapet har 7 ansatte. SpareBank1 SR-Bank (SpareBank1-alliansen) SR-Bank er den ledende lokale banken i Rogaland. Banken har hovedtyngden av sin virksomhet i hjemfylket, men har også filialer i Vest-Agder og Hordaland. Banken har 835 ansatte og en forvaltningskapital på ca. 70 mrd. SR-Bank inngår i SpareBank1- alliansen. I tillegg til ordinær bankvirksomhet, har SR-Bank etablert følgende heleide datterselskaper: SpareBank 1 SR-FINANS AS Leasingselskap med 26 ansatte. Forvaltet 2,6 mrd pr 3. kv SR-FORVALTNING ASA Forvalter for eksterne kunder, banken og bankens pensjonskasse. 8 ansatte og en forvaltningskapital på 5,1 mrd pr 3. kv. 12

18 SR-INVESTERING AS Nyetablert selskap med 3 ansatte. Investerer i venture/private equity. Investeringsrammen er 300 mill, pr. 3. kvartal var ca 200 mill kommittert. Gjennom SpareBank1-alliansen har banken også en relasjon til: SpareBank1 Boligkreditt Selskapet er et nyetablert selskap i alliansen, med hovedkontor i Stavanger. Selskapet skal samle boligkreditt-engasjementene for medlemsbankenes kunder, og vil bli tilført betydelige volum ila Forvaltningskapitalen er nå ca. 750 mill kroner, som forventes å øke til ca 20 mrd kroner i løpet av inneværende år. Selskapet har 4 ansatte. First Securities Meglerhuset har et avdelingskontor i Stavanger med 18 ansatte Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank er en lokal bank med hovedkontor i Sandnes. Banken har 160 ansatte og en forvaltningskapital pr. 3. kvartal 2006 på 22,5 mrd. Banken har siden 2003 satset i sterkere grad på kapitalforvaltning, og vil i 2007 etablere verdipapirforetaket SSB Securities som et heleid datterselskap for å styrke sin satsing innen Corporate Finance og alternative investeringsprodukter. Andre banker med hovedkontor i regionen Time Sparebank medlem av Terra-gruppen. Hovedkontor på Bryne. 47 ansatte og en forvaltningskapital på 3,3 mrd kroner Klepp Sparebank medlem av Terra-gruppen. Hovedkontor i Klepp kommune. 42 ansatte og en forvaltningskapital på 3,8 mrd kroner Banker med regionkontor/filialer i regionen Fokus Bank regionkontor for Sør-Vest i Stavanger. 3 kontorer i regionen med tilsammen 70 ansatte. Handelsbanken 3 kontorer i regionen, til sammen 34 ansatte Nordea 3 kontorer med til sammen 50 ansatte. Nordea Markets og Nordea Finans er representert ved Stavanger-kontoret DNBNor 6 kontorer. I tillegg kommer DNBNor Finans som også er representert i Stavanger-regionen. Storebrand 3 kontorer i regionen (for bedrifts- og privatmarkedet), til sammen 18 ansatte. GE Money Bank GE Money Bank er et kredittselskap som har sitt norske hovedkontor i Stavanger. De har 340 ansatte i Norge (de langt fleste sitter i Stavanger), og en forvaltningskapital på ca. 9 mrd kroner. 13

19 14

20 4 Utfordringer for finansnæringen 4.1 Innledning Tidligere kartlegginger har vært kvantitative studier. I denne rapporten er perspektivene på kartleggingen blitt utvidet slik at også kvalitative sider ved næringen belyses i større utstrekning. I den forbindelse har ECON intervjuet nøkkelpersoner i Stavanger-regionen når det gjelder deres syn på de utfordringer næringen står overfor og tiltak for å møte disse. I intervjuene er det skilt mellom utfordringer knyttet til ansatt-dimensjonen og til selskapsdimensjonen. I ansatt-dimensjonen inngår utfordringer og tiltak knyttet til hvordan rekruttere og beholde ansatte, hvordan rekruttere ledere, hvordan drive kompetanseutvikling osv. I selskapsdimensjonen inngår utfordringer og tiltak knyttet til markedssituasjon, inntjeningspotensiale og konkurranseevne. Intervjuet er ikke direkte knyttet til det firmaet nøkkelpersonen har tilknytning til. Svarene tar gjerne utgangspunkt i firmaets situasjon, men fokuserer på finansnæringen i Stavanger generelt. 4.2 Ansatt-dimensjonen medarbeidere, ledere og kompetanseutvikling Styrking av humankapitalen står som den klart viktigste utfordringen for finansnæringen i Stavanger. Problemstillingen er todelt. Hovedproblemet er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Den andre problemstillingen er kompetanseutvikling og å sette sammen de beste teamene. Alle aktører har problemer med å rekruttere bransjespesialister enten man er en bank som utvider virksomhetsområdet, et etablert kapitalforvaltningsselskap eller er relativt nystartet i finansnæringen i Stavanger-regionen. Enkelte større aktører som har vært tidlig ute når det gjelder rekruttering, møter neste problemstilling å bygge kompetanse og sette sammen gode team. SR-Bank er et eksempel i så henseende. De har hatt en netto tilvekst av ansatte i størrelsesorden 100 ansatte siden Hoveddelen av disse er imidlertid ikke fagspesialister. Rekrutteringsutfordringen er størst for de mer spesialiserte selskapene (eller avdelingene) i næringen. Et eksempel er SKAGEN Fondene. De er generelt en attraktiv arbeidsgiver som ikke har problemer med å skaffe folk med god allmennkunnskap, men å tiltrekke seg gode kandidater med innsikt i fondsforvaltning er vanskeligere. Mye kompetansebygging må dermed skje internt. For relativt nystartede virksomheter kan mangelen på kvalifisert arbeidskraft virke begrensende på selskapets utvikling. Dette gjelder særlig noen av de segmentene av næringen som er smalest i Stavanger, som for eksempel Private Equity, Venture-kapital og megler/corporate finance tjenester. Kunder og prosjekter har en i dagens marked gjerne tilstrekkelig tilsig av. Som nyetablert mindre aktør har man imidlertid ofte ikke ressurser til å drive intern opplæring. Ledere synes generelt å bli bygd opp internt, men selv små aktører som er avhengig av å rekruttere ledere mener at dette ikke er en like stor utfordring som å rekruttere og utvikle fagspesialister. Et aspekt ved ledersituasjonen i finansnæringen i Stavangerregionen er at de fleste aktørene har relativt små og flate organisasjoner, som har et begrenset behov for ledere utover de som i sin tid startet virksomheten. Dette medfører 15

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer