Notat Finansbransjen i Stavanger-regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 2007-027. Finansbransjen i Stavanger-regionen"

Transkript

1 Notat Finansbransjen i Stavanger-regionen

2 ECON-notat nr , Prosjekt nr MFA/KSB/pil; EMA, 9.mai 2007 Offentlig Finansbransjen i Stavanger-regionen Utarbeidet for Stavangerregionen Næringsutvikling i samarbeid med Stavangers finansindustri ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: , Faks: ,

3

4 Innhold: 1 INNLEDNING OPPSUMMERING FINANSBRANSJEN I STAVANGER-REGIONEN EN KARTLEGGING AV DYNAMIKK OG VOLUM Definisjon av bransjen Forvaltningsvolumer Finansaktører i Stavanger-regionen Kapitalforvaltning Kapitalformidling Antall ansatte Hovedtrend: Lokal kapitalforvaltning på fremmarsj Finansnæringen i Stavanger konklusjoner De største aktørene som er med i undersøkelsen UTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN Innledning Ansatt-dimensjonen medarbeidere, ledere og kompetanseutvikling Selskapsdimensjonen markedssituasjon, inntjening og konkurranseevne Nøkkelfaktorer i konkurransen i næringslivet ingen nevnt, ingen glemt? Innledning Faktorer som berører både ansatt- og selskapsdimensjonen Motivatorer i spørreundersøkelsene Konklusjon - høyest på agendaen humankapitalen MOTIVASJONSFAKTORER HOS ANSATTE OG HOS PERSONER SOM ER AKTUELLE Å REKRUTTERE Innledning Medarbeiderundersøkelsen Om undersøkelsen Sammensetningen av de ansatte Hva er attraktivt ved Stavanger Hva er de største motivatorene i en jobb og for å skifte jobb i finansnæringen i Stavanger Utviklingsmuligheter egen arbeidsplass og i Stavanger Fremtiden for finansnæringen i Stavanger og egen deltakelse i denne Konklusjoner man kan trekke fra medarbeiderundersøkelsen En sammenlignbar undersøkelse blant utenlandsstudentene Bakgrunn og sammensetning Hvor mange har Stavanger som førstevalg og hvilke faktorer kunne vært med å svinge beslutningen Hva er de største motivatorene ved første jobbvalg Vurdering av egne utviklingsmuligheter sett opp mot behovet for arbeidskraft i Stavanger-regionen... 38

5 5.3.5 Fremtiden for finansnæringen i Stavanger og egen deltakelse i denne Vesentlige ulikheter mellom medarbeider-undersøkelsen og student-undersøkelsen Konklusjoner man kan trekke fra student-undersøkelsen APPENDIKS 1: SPØRREUNDERSØKELSE MEDARBEIDERE I FINANSNÆRINGEN I STAVANGER-REGIONEN APPENDIKS 2: SPØRREUNDERSØKELSE UTENLANDSSTUDENTER... 61

6 1 Innledning ECON gjennomførte i 2003 en kartlegging av kapitalforvaltningsindustrien i Stavangerområdet, med en senere oppdatering i Denne rapporten er delvis en oppdatering av dette arbeidet. En har imidlertid ønsket å utvide kartleggingen til å gjelde hele finansbransjen i Stavanger-regionen, slik at også meglere og finansrådgivere (intermediaries), kapitalformidlere og kreditt- og låneinstitusjoner innlemmes. I tillegg er kartleggingen utvidet med to spørreundersøkelser, en til medarbeidere innenfor industrien og en til en potensiell rekrutteringskilde (ANSA-studenter). 2 Oppsummering De bedriftene som i kartleggingen i 2003 var i en oppstarts- og etableringsfase har nå fått et solid fotfeste og har vist konkurranseevne også utenfor regionen. Kapitalforvaltningssegmentet har økt forvaltningskapitalen med 150 prosent fra 2003 til 2006, med den største økningen innenfor finansielt eierskap. Statoil Kapitalforvaltning sto i 2003 for ca 50 prosent av forvaltningskapitalen med 20 milliarder kroner. I 2006 er det SKAGEN Fondene som står for ca 50 prosent av forvaltningskapitalen med 53 milliarder. Inkluderer man investeringsrådgivning og fondsformidling så kommer Acta inn med 66 milliarder, og total forvaltningskapital stiger til 188 milliarder. Stavanger-regionen har utviklet seg til å bli en betydelig finansregion, den største utenfor Oslo-området. Verdipapirforetak og Private Equity utgjør begge nå ca 11 prosent av total forvaltningskapital i Norge, mens Verdipapirfond utgjør nå ca 17 prosent av total forvaltningskapital på landsbasis. Kapitalformidling er omtrent helt på linje med kapitalforvaltning i Stavanger-regionen ved utløpet av Total forvaltningskapital er 112 milliarder, og Sparebanken 1 SRbank utgjør i overkant av 60 prosent av dette beløpet. Filialbanker og investeringsrådgivning er ikke med i denne sammenligningen. Kapitalforvaltning har i perioden økt fra 190 til 300 ansatte. Kapitalformidling har i perioden økt fra ca til ca ansatte. Inklusive meglervirksomhet arbeider det ved utgangen av 2006 ca ansatte i finansnæringen i Stavanger-regionen. Stavanger-regionen er inne i en spennende utvikling. Stavanger-regionen øker sin relative andel av forvaltningskapitalen i Norge, flere av bedriftene er allerede godt i gang med internasjonalisering av sin virksomhet og det synes å være en ny etableringsbølge på vei. Nøkkelpersoner i distriktet er imidlertid klare på at det er knyttet betydelige utfordringer til rekrutteringssituasjonen i Stavanger-regionen. Det er ikke vanskelig å få folk med generell kompetanse til finansnæringen i regionen, men folk med spesialistkompetanse er en utfordring særlig på kapitalforvaltningssiden. Et positivt trekk er at næringslivsstøttet undervisning er på fremmarsj ved at finansnæringen i Stavanger er med og støtter opp under initiativer ved Universitetet i Stavanger. Sammenligner vi resultatene fra medarbeiderundersøkelsen med nøkkelpersoner i distriktet så ser vi at det er mye sammenfallende resultater om hva som er utfordringene 1

7 for næringen, hva som kan motivere de ansatte og hvilke vekstmuligheter finansnæringen i Stavanger-regionen har. På ett område skiller imidlertid de ansatte seg fra nøkkelpersoner i næringen. De fleste av de ansatte har en oppfatning av at finansnæringen er avhengig av oljeindustrien i Stavanger-regionen. Historien viser imidlertid at finansnæringen var tilnærmet uberørt av forrige stagnasjon i oljeindustrien på slutten av 90-tallet. Dette skyldes at næringslivet i Stavanger-regionen er mye mindre avhengig av utbygginger enn for en del år siden. Et trekk ved medarbeiderundersøkelsen og studentundersøkelsen er at det er de med høyest utdannelse som både er vanskeligst å tiltrekke seg og vanskeligst å beholde. I så henseende så skiller imidlertid folk med studier i utlandet seg positivt ut. Dette er den gruppen som har størst tilhørighet til Stavanger-regionen i tillegg til de som er født og oppvokst i Stavanger-regionen. En vesentlig forskjell mellom medarbeiderundersøkelsen og studentundersøkelsen er imidlertid hva som motiverer til å bosette seg/ fortsette å bo i Stavanger-regionen. Medarbeidere vektlegger familie/venner/partner, jobbtilbud og gode boforhold som vesentlige motivasjonsfaktorer for å være i Stavanger. Jobbtilbud og gode karrieremuligheter etter første jobb er imidlertid de desidert viktigste faktorene som motiverer utenlandsstudentene når de skal etablere seg. Dette samsvarer godt med at denne gruppen finner seg godt til rette i Stavangerregionen. En betydelig andel av studentene har liten kjennskap til finansnæringen i Stavangerregionen. En av de viktigste tingene blir derfor å gjøre næringen mer kjent utenfor distriktet, og sørge for at folk på jakt etter jobb vet at her er det jobbtilbud, her har de karrieremuligheter i en bred og variert næring og her er det gode boforhold. 2

8 3 en kartlegging av dynamikk og volum 3.1 Definisjon av bransjen For dette prosjektet har vi definert Stavanger-regionen til å være kommunene som inngår i kommunesamarbeidet Stavanger-regionen Næringsutvikling; Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. Det eksisterer ingen omforente definisjoner av hva finansnæringen er, dvs. hvilke grupper som tilordnes næringen. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) representerer banker, forsikringsselskap, finansieringsforetak, fondsforvaltningsselskap, verdipapirforetak og finanskonsern i Norge. En annen oversikt over bransjen fremkommer i Kredittilsynets register. Her er også eiendomsmegling, forsikringsmegling, og inkassoforetak registrert. Vi har valgt å definere hva som skal inngå i kartleggingen i henhold til følgende modell: Figur 3.1 Finansbransjen Finansnæringen Forvaltning Meglere Formidling Egne midler Andres midler Private investeringsselskap Pensjonskasser Forsikringsselskap Verdipapirforetak/ Fondsforvaltningsselskap Meglerhus Finansierings- og kredittselskap Konvensjonelle banklån Finansielt eierskap Aktivt eierskap Investeringsrådgivning Salg inv.løsninger Kilde: ECON Som det framgår av figuren ovenfor, er det fortsatt aktiviteter innenfor finansnæringen som ikke er innlemmet i vår kartlegging. Det gjelder først og fremst: Finansvirksomhet utover kapitalforvaltning i større og mindre industriselskaper, f.eks valutahandel, innlån, likviditetsstyring, mm. Eiendomsmegling og rene eiendomsselskaper Forsikring I tillegg omfatter Kredittilsynets oversikter foretak innen Regnskap og revisjon som ikke er en del av finansnæringen, kun en del av tilsynets virksomhetsområde. Som figuren viser deler vi finansnæringen inn i tre undergrupper. Kapitalforvaltningsbransjen forvalter egne og/eller andres midler. Den delen av kapitalforvaltningsbransjen som forvalter egne midler omfatter private investeringsselskap (forvaltning av private formuer gjennom egne selskap) og pensjonskasser som forvalter egne ansattes pensjonsmidler. 3

9 Øvrig kapitalforvaltning er etter verdipapirhandelsloven konsesjonsbelagt og omfatter forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt. I vår inndeling skiller vi mellom aktivt og finansielt (passivt) eierskap, hvor aktivitetsnivået skal beskrive hvor aktive eierne er mht å utvikle investeringsobjektene. SKAGEN Fondene, Statoil Kapitalforvaltning og SR- Forvaltning er representanter for en forholdsvis passiv eierrolle i de aktivaklassene de investerer her omtalt som finansiell forvaltning. Ofte brukes også begrepet institusjonelle investorer om denne type finansaktører. Aktivt eierskap finner vi hos de større private equity- og ventureselskapene i regionen som Hitec Vision Private Equity og Energy Venture. Aktive eiere investerer egne og/eller andres midler i utvalgte selskaper med vekst- eller utviklingspotensial. Det aktive eierskapet innebærer at investeringsselskapene kan gå aktivt inn i styringen av selskapene. Norsk Venture skiller mellom såkorn, venture og buy-out, som indikerer hvilken fase de relevante investeringsobjektene er inne i. Man kan diskutere hvorvidt investeringsrådgivning/salg av investeringsløsninger skal inngå i kategorien kapitalforvaltning den hører kanskje mer naturlig hjemme under overskriften intermediary. Disse selskapene er imidlertid i forslag til ny verdipapirhandelslov definert som verdipapirforetak som yter investeringstjenester, og vi har derfor valgt å inkludere også denne gruppen. Vi fokuserer på såkalt uavhengige aktører, dvs. aktører som gir råd om og tilbyr investeringsløsninger som kan bestå av produkter fra flere underleverandører. Slike aktører tar normalt ikke investeringsbeslutninger på vegne av kunden, og kapitalen framgår i underleverandørens balanse ikke i rådgivningsselskapets. Acta er et typisk eksempel på en slik aktør. Kapitalformidling i finansbransjen yter lån og kreditter til private, bedrifter og det offentlige. Man kan her skille mellom finansierings- og kredittselskap og konvensjonelle banktjenester. Finansieringsselskapene bidrar typisk med finansieringstjenester som factoring og leasing (biler, kontorutstyr, maskiner, fordringer med mer), mens kredittselskapene yter som oftest usikrede kreditter, spesielt til privatpersoner. Hva pengene brukes til er ofte mindre viktig (derav betegnelsen forbrukslån), men sikkerhet kan eventuelt stilles i bolig (kalles da boligkreditt). I Stavanger-regionen er GE Money Bank en betydelig aktør i dette markedet, men også banker som SpareBank1 SR-Bank, gjennom heleide SR-Finans og deleide SpareBank1 Boligkreditt, og Sandnes Sparebank med sin Kongekonto (boligkreditt) er aktive. Ordinær bankvirksomhet omfatter utlån av lånekapital til bedrifter og private. 4 lokale banker, hvorav SR-Bank er den største, har sitt hovedkontor i Stavanger-regionen. I tillegg er flere norske/nordiske banker representert med regionkontor eller filialer. I grensesnittet mellom kapitalforvaltning og kapitalformidling finner vi meglerne. Stavanger-regionen har ingen meglerforetak med hovedkontor i regionen. First Securities og Pareto har imidlertid avdelingskontorer i Stavanger. Meglerne bistår kundene med aksjehandel, men er også viktige aktører når kapital til næringslivet skal organiseres. First Securities var for eksempel tilrettelegger da kapital til det nye Private Equity fondet Progressus skulle hentes inn. Flere banker tilbyr også meglertjenester ved sine kontorer/filialer i regionen (for eksempel Sandnes Sparebank, Nordea og DnBNOR). Kartleggingen gjelder som hovedregel midler som forvaltes eller formidles av ansatte lokalisert i denne regionen. Det innebærer bl.a. at forsikringsbransjen holdes utenfor ingen av forsikringsselskapene representert i regionen utfører forvaltning av midler ved 4

10 sine lokalkontor. Det har imidlertid ikke vært mulig å få informasjon på filial/regionnivå fra alle aktører. Vi har derfor valgt å inkludere all kapital som forvaltes/formidles av bedrifter med hovedkontor i regionen, og ekskludere volumene til aktører som kun er representert ved regionkontor/filialer. I oversikten over antall ansatte har vi imidlertid prøvd å få med ansatte i regionen, uavhengig av hvor bedriften har hovedkontor. 3.2 Forvaltningsvolumer Samlet forvaltningskapital i finansnæringen i Stavanger-regionen har økt betydelig siden kartleggingene i 2003/2004. Måler vi volumet på kapitalforvaltningen med definisjonen brukt den gang, så ser vi at kapitalvolumet har økt fra rundt 44 mrd kroner til rundt 110 mrd. Tar vi også med investeringsrådgivning/salg av investeringsløsninger (som ved sist kartlegging var utelatt), så øker totalt forvaltningsvolum til rundt 190 mrd kroner. Det er viktig å merke seg at vi ikke har hatt tilgang til gode estimater på reell verdi for private investeringsselskap. Tallene baserer seg i stor grad på tall for bokført egenkapital. Både absolutt verdi og vekst i perioden er derfor sannsynligvis betydelig undervurdert for denne delen av finansnæringen. Kapitalformidling ble ikke kartlagt i 2003/2004, men legger vi tall for de største bankene til grunn kan vi anta at forvaltningskapitalen har økt også i dette segmentet. Pr. 3. kvartal 2006 var samlet forvaltningskapital 112 mrd kroner. Dette beløpet gjelder kun banker og kredittinstitusjoner med hovedkontor i regionen, og er derfor ikke representativt for samlet forvaltningskapital i denne delen av næringen. Det er interessant å merke seg at lokale kapitalforvaltere i perioden siden sist kartlegging har vokst seg like store i volum som lokale kapitalformidlere, faktisk betydelig større dersom investeringsrådgiverne også innlemmes. Dette skyldes at flere av forvalterne har utviklet seg til suksessfulle nasjonale (og til dels nordiske) aktører, mens de lokale kapitalformidlerne i hovedsak har det lokale markedet som nedslagsfelt. Figur 3.2 Utvikling i forvaltningskapital, mrd kroner Mrd kroner Pensjonskasser Private investeringsselskap Forvaltning - aktivt eierskap Forvaltning - finansielt eierskap Inv.rådgivning/salg inv.løsninger Konvensjonell bankvirksomhet Kredittselskap Finansieringsselskap Kilde: ECON Spørreundersøkelse 5

11 3.3 Finansaktører i Stavanger-regionen Figuren nedenfor viser de største finansaktørene i ulike kategorier som har hoved- eller avdelingskontor i Stavanger-regionen. Som det går frem av figuren er det ingen forsikringsselskap eller meglerhus som har hovedkontor i regionen. Ellers huser regionen en rekke betydelige kapitalforvaltnings- og kapitalformidlingsforetak. Figur 3.3 Aktører med hoved- eller avdelingskontor i Stavanger-regionen Finansnæringen Forvaltning Meglere Formidling Egne midler Andres midler Private investeringsselskap Pensjonskasser Forsikringsselskap Verdipapirforetak/ Fondsforvaltningsselskap Meglerhus Finansierings- og kredittselskap Konvensjonelle banklån Finansielt eierskap Aktivt eierskap Investeringsrådgivning Salg inv.løsninger AS Clipper Sandnes Kommune EKSEMPLER / HOVEDKONTOR I STAVANGER-REGIONEN Lærdal Finans CHC Statoil Hitec Vision Acta GE Money Bank SR-Bank Kapitalforv Helland AS Conoco/ Phillips Skagenfondene Energy Ventures PPN Sparebank1 Boligkreditt Sandnes Spb. SR- Forvaltning SR-Investering Div banker SR-Finans Klepp Spb. Spring Capital Såkorn Invest Time Spb. Progressus Kontor i Stavanger: First Fokus Bank Procom Pareto Handelsbanken Statoil I&K Storebrand Statoil Innovation Nordea DNB Nor Kilde: ECON Kapitalforvaltning Alle aktører kartlagt i 2003/04 eksisterer også i 2006, og har økt forvaltningsvolumet til dels svært betydelig. Av de største aktørene forvalter SKAGEN Fondene i dag 53,2 mrd kroner (+44,3 mrd), Acta 66 mrd (+48 mrd) og Statoil Kapitalforvaltning +31,1 mrd (+11,1 mrd). Private equity fondene har også økt (spesielt HitecVision og Energy Ventures), samt at kapitalen hos de private investeringsselskapene jevnt over har økt. I tallene som det her refereres til er det verd å gjøre oppmerksom på at en og samme krone kan telles flere ganger. Dette er tilfellet når for eksempel Acta selger et fond fra Skagen til sine kunder, noe som fører til økt kapitalforvaltning både hos Acta og SKAGEN Fondene. Like fullt ytes det en finansiell (og kostnadsbelagt) tjeneste i begge leddene, hvilket gjør en dobbelttelling meningsfull. 6

12 Figur 3.4 Kapital til forvaltning i mrd kroner, tradisjonelle kapitalforvaltere 2003/2004 [43,9 mrd] 2006 [109,9 mrd] Statoil Kapitalforvaltning; 20,0 SR Forvaltning; 2,1 Hitec Vision ; 1,0 Statoil Kapitalforvaltning; 31,1 CPNorge Pensjonskasse; 2,1 SR Forvaltning; 5,1 Spring Capital; 0,0 Øvrige; 9,8 Hitec Vision ; 2,7 CPNorge Pensjonskasse; 2,8 Spring Capital; 2,5 Øvrige; 12,5 Skagenfondene; 8,9 Skagenfondene; 53,2 Kilde: ECON Figur 3.5 Kapital til forvaltning i mrd kroner, inkl. investeringsrådgivere (187,9 mrd) Skagenfondene; 53,2 Statoil Kapitalforvaltning; 31,1 SR Forvaltning; 5,1 PPN; 12,0 Hitec Vision ; 2,7 CPNorge Pensjonskasse; 2,8 Spring Capital; 2,5 Acta; 66,0 Øvrige; 12,5 Kilde: ECON Kapitalformidling I Stavanger-regionen finner man SpareBank1 SR-Bank, Sandnes Sparebank, Klepp Sparebank og Time Sparebank som har hovedkontor i regionen. SR-Bank er størst, med en forvaltningskapital på ca 70 mrd kroner. Av de nasjonale/nordiske bankene har Handelsbanken, DNB Nor og Fokus bank egne lokalkontorer i Stavanger-regionen for både privat- og bedriftskunder. Fokus Bank har sitt regionale kontor for Rogaland, Vest- og Aust-Agder lokalisert i Stavanger. Nordea har distriktskontor i Stavanger, men kun for privatmarkedet. Nordea s regionkontor for bedriftsmarkedet ligger i Bergen. Videre har Storebrand et lokalkontor i Stavanger. Tre finansierings- og kredittselskap har hovedkontor i regionen. Av disse er to tilknyttet SpareBank1-alliansen SR Finans og SpareBank1 Boligkreditt. SpareBank1 Bolig- 7

13 kreditt ble etablert i 2006 for å ivareta alliansens boligkreditt-engasjementer. Selskapet er forventet å få en forvaltningskapital på 20 mrd kroner i løpet av året. Figur 3.6 Kapital til forvaltning i mrd kroner[111,6 mrd] Sandnes Sparebank; 22,5 Time Sparebank; 3,3 Sparebank1 SR Bank; 69,6 Klepp Sparebank; 3,8 SR Finans; 2,6 Sparebank1 Boligkreditt; 0,8 GE Money Bank; 9,0 Kilde: ECON 3.4 Antall ansatte Antall ansatte i finansnæringen har økt de siste årene. Sammenlignet med vår analyse fra 2003/2004 har antall ansatte i den tradisjonelle kapitalforvaltningsindustrien økt fra rundt 150 til rundt 200 årsverk. Inkluderes Acta og PPN, er antallet ca 300. Acta er største arbeidsgiver i dette segmentet, med ca 80 ansatte i Stavanger, fulgt av SKAGEN Fondene med 65. Statoil Kapitalforvaltning har kun 13 ansatte, til tross for sitt store forvaltningsvolum. På kapitalmidlingssiden er SR-Bank den dominerende arbeidsgiveren, med over 800 ansatte. GE Money Bank har 340 ansatte. Vi har ikke tilsvarende tall for kapitalformidlingssiden i 2003/2004, men basert på tall fra SR-Bank har vi estimert at antallet er ca 11 prosent høyere i dag. Tabell 3.1 Antall ansatte i Stavanger-regionen Kapitalforvaltning Tradisjonell Inkl. Acta/PPN Kapitalformidling* Meglerhus Total* 2004 Ca 150 Ca 190 n.a. Ca 1400 ** Ca 1590 ** 2006 Ca 200 Ca 300 Ca 40 Ca 1550 Ca 1890 Kilde: ECON * Ansatte i filialbankene er inkludert ** Estimat basert på tall for SR-Bank 8

14 3.5 Hovedtrend: Lokal kapitalforvaltning på fremmarsj Nasjonalt og internasjonalt har kapitalforvaltningsbransjen vært på kraftig fremmarsj i lengre tid. I følge Finansnæringens Hovedorganisasjon har kapitalforvaltning gått fra å være noe finansinstitusjonen drev på med litt på si, til å bli et stort vekstområde. Kapitalforvaltning finner vi i dag som et eget område hos finansinstitusjonene og i egne foretak. Norske forvaltningsselskaper har i følge Verdipapirfondenes Forening mer enn doblet sin forvaltningskapital i de tre årene siden sist kartlegging (fra 150 til 340 mrd kroner). Den største aktøren i det norske markedet er DnBNOR Kapitalforvaltning, med andel av total forvaltningskapital på 28 prosent. Imidlertid har Stavanger-baserte SKAGEN Fondene i perioden vokst til å bli en klar nummer 2 med 17 prosent. Hvis man ser på aksjefond isolert, er SKAGEN Fondene størst i Norge med 25 prosent av forvaltningskapitalen. SKAGEN Fondene har mer enn femdoblet sitt forvaltede volum i perioden, og har hatt størst absolutt vekst av samtlige. Også Statoil Kapitalforvaltning, som ikke inngår i statistikken over, har hatt kraftig vekst (+55 prosent). I FNHs statistikk over norske verdipapirforetak, er Statoil nest største aktør, med 11,5 prosent av forvaltningskapitalen. Oslo-baserte KLP er størst med 140 mrd eller ca 51,5 prosent. Også SR-Forvaltning har vokst betydelig (+150 prosent), men fra et lavere volum. Det såkalte private-equity eller seed/venture/buy-out-capital segmentet er et av de raskest voksende områdene i finansbransjen i dag. I følge Norsk Venture forvaltet de norske aktørene totalt 36,5 mrd. kroner medio På dette tidspunktet var i overkant av 11 prosent av dette forvaltet av Stavanger-baserte fond. På landsbasis går størsteparten av investeringsmidlene til såkalt buy-out (ca 57 prosent), venture-området får 40 prosent, mens kun 3 prosent går til den ofte risikable såkornfasen. I Stavanger-regionen finner man såkorn-kapital hos aktører som Statoil Innovation (som er størst i Norge i såkornsegmentet med 450 mill kroner til forvaltning), Såkorninvest og Procom/IRIS Forskningsinvest. Innen venture og buy-out har regionen to betydelige representanter i henholdsvis HitecVision Private Equity (2,7 mrd kroner) og Energy Ventures (900 mill kroner). Videre har SR-Bank relativt nylig etablert en egen private equity-enhet. SR-Investering forvalter i dag ca. 300 mill kroner. I desember 2006 ble også fondet Progressus startet med en samlet forvaltningskapital på 500 mill kroner. I 2003 forvaltet den organiserte private equity delen av finansnæringen i Stavangerregionen til sammen rundt 1,3 mrd kroner. Ved utgangen av 2006 var kapitalomfanget økt til rundt 5,3 mrd kroner. 1 Selv om veksten i denne delen av finansnæringen har vært svært høy i Stavanger, så er tilveksten enda større i Oslo. Stavanger-regionen holder imidlertid stand som det største private equity-miljøet utenfor Oslo. DnBNOR har hovedtyngden av sin forvaltningsorganisasjon i Oslo, men noen funksjoner ligger i Bergen, inkludert noe handel med rentepapirer. Øvrige store, norske kapitalforvaltere er i hovedsak lokalisert i Oslo. SKAGEN Fondene, Statoil Kapitalforvaltning og det sterke Private Equity-miljøet bidrar derfor til å etablere Stavanger- 1 Deler av kapitalen tilbakebetalt, men nye (og større fond) er opprettet isteden. 9

15 regionen som et sentralt forvaltningsmiljø utenfor Oslo det største målt i forvaltningsvolum innen aksjeforvaltning. Også de private investeringsselskapene vokser. Dette segmentet er ikke grundig dekket i vår kartlegging, og det knytter seg derfor usikkerhet til tallene. Vi har i stor grad måttet benytte bokført egenkapital, hvilket kan bety at verdiene er betydelig underestimert. Kapitalen har i perioden økt med 40 prosent til 10,2 mrd kroner. Største aktør er Spring Capital, med 2,5 mrd kroner. Kartleggingen i 2003/2004 omfattet kun deler av finansnæringen investeringsrådgivning og kapitalformidling var ikke inkludert. Innenfor investeringsrådgivning er Acta en ledende aktør i Norge. Vi har ikke veksttall for segmentet på nasjonal basis, men Actas vekst (fra 18 til 66 mrd kroner) bekrefter hypotesen om at også dette er et sterkt voksende område. Det er ikke bare kapitalforvaltningsselskapene som seiler i medvind. De siste årene har også bankenes utlånsvekst vært betydelig. Norske bankers samlede forvaltningskapital ved utgangen av 2006 var på mrd kroner, tilsvarende for finansieringsforetakene var 586 mrd. I den sammenhengen blir bank- og finansieringsforetakene med hovedkontor i Stavanger-regionen små (samlet forvaltningskapital på 112 mrd). Figur 3.7 Stavangerregionens relative størrelse innen kapitalforvaltning Stavanger en betydelig forvaltningsregion Søylene nedenfor gir en indikasjon på kapitalforvaltningen i Stavanger-regionens størrelse relativt til andre geografiske områder. Det finnes ikke enhetlig statistikk de tre søylene er hentet fra ulike kilder, og elementer av dobbelttelling kan forekomme I alle søylene kan Oslo-regionens betydning være overestimert, da de fleste utenlandske aktørene har norsk hovedkontor i Oslo, uten at forvaltningen nødvendigvis utføres der Verdipapirforetak (kilde FNH): Statoil vs. andre verdipapirforetak. Det lyseblå feltet kan inneholde Oslo-basert virksomhet Verdipapirfond (kilde VFF): Skagenfondene vs. andre verdipapirfond. DnBNOR har noe forvaltning i Bergen som i denne sammenheng er registrert i Oslo. Private Equity (kilde Norsk Venture): Alle Stavangerbaserte aktører vs. øvrige 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 4 % 22 % 81 % 85 % 67 % 11 % 17 % 11 % Verdipapirforetak Verdipapirfond Private Equity Forvaltninskapital i prosent av total forvaltningskapital i det relevante statistikkgrunnlaget, 2006 Stavanger-regionen Oslo/Akershus Ukjent aktør/annen lokasjon 10 Kilde: ECON Utlånsveksten i næringen skjer samtidig med et generelt press på bankenes rentemargin. Vi har ikke gjort denne typen lønnsomhetsanalyser for aktørene i Stavanger-regionen i kartleggingen. En av konsekvensene som lenge har vært observert nasjonalt er at bankene i stadig større grad går inn i områder utenfor den tradisjonelle bankvirksom- 10

16 heten for å styrke sine inntekter. Denne utviklingen kan vi også observere lokalt i Rogaland, der SR-Bank har etablert seg innen finansiering, forvaltning og private equity i egen regi, og også i eiendomsmegling, megling/corporate finance og forsikring gjennom SpareBank1-alliansen. Også Sandnes Sparebank utvider sitt spekter, nå sist gjennom etableringen av SSB Securities som det nylig er søkt konsesjon for. 3.6 Finansnæringen i Stavanger konklusjoner Stavanger-regionens finansaktører både innen kapitalforvaltning og -formidling representerer en næring i vekst. I perioden siden sist kartlegging, har regionen etablert seg som et senter for kapitalforvaltning, sannsynligvis det største utenfor Oslo målt i forvaltningskapital. Enkelte lokale kapitalforvaltere har etablert seg som ledende nasjonale aktører, noen er også representert i andre nordiske markeder. Dette medfører at lokale kapitalforvaltere nå har like stor forvaltningskapital som de lokale kapitalformidlingsforetakene i regionen. Finansnæringen sysselsetter ca mennesker i Stavanger-området. Over 80 prosent av de ansatte jobber innen kapitalformidling, mens antallet på forvaltningssiden er mer beskjedent. Her har det imidlertid vært en god vekst på 33 prosent siden sist måling. Næringen er dominert av en håndfull store aktører som, med unntak av SR-Bank, er ledende også på nasjonalt plan innen sine segment (Acta, SKAGEN Fondene, Statoil, Hitec Vision). De fleste selskapene som var relativt nystartede i 2003/2004 har klart å etablere seg og nå kritisk masse. Det har vært relativt stille på etableringssiden i 2004/2005, men nå i 2006/2007 har etableringstakten igjen økt. Vi ser spesielt at bankene utvider sitt forretningskonsept innen finansiering, forvaltning, og corporate finance, og at det etableres nye fond og kommer til nye aktører innen vekstområdet Private Equity. Også innen investeringsrådgivning ser vi at nye aktører er på vei inn. 3.7 De største aktørene som er med i undersøkelsen SKAGEN Fondene SKAGEN Fondene ble etablert 1. desember I dag administrerer forvaltningsselskapet syv fond, tre aksje- og fire rentefond. Selskapets juridisk korrekte navn er SKAGEN AS, men merkenavnet SKAGEN Fondene benyttes i markedsføring. Hovedkontoret ligger i Stavanger, med avdelingskontorer flere steder i Norge samt i Stockholm og København. Selskapet har 92 ansatte, hvorav 65 i Stavanger, og en forvaltningskapital på 5,3 mrd kroner pr. 3. kvartal 2006 Statoil-konsernet Statoilkonsernet er gjennom ulike kanaler en betydelig aktør også innen kapitalforvaltning. Konsernets viktigste verktøy er datterselskapet Statoil Kapitalforvaltning AS, som forvalter midler på vegne av Statoil Forsikring og Statoils Pensjonskasse. Selskapet har 13 ansatte og forvalter ca 31 mrd kroner. I forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro er det forventet at pensjonsmidlene til de ansatte som overføres fra Hydro til de nye selskapet vil bli forvaltet av Statoil Kapitalforvaltning, noe som vil øke selskapets forvaltningskapital betydelig. 11

17 Statoil forvalter også Private Equity/venture-midler i forretningsområdet I&K (ca 1 mrd kroner) og gjennom Statoil Innovation (ca 450 mill). ACTA Acta ble etablert i Selskapet definerer sin virksomhet som investeringsrådgivning og formidling av investerings- og spareløsninger. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og en rekke avdelingskontor i Norge og Sverige. Selskapet er også i ferd med å etablere seg i Danmark. Midler til forvaltning pr. 3. kvartal 2006 er 66 mrd NOK Selskapet har totalt 650 ansatte, hvorav 425 er heltidsansatte. Det er ca 220 ansatte i Norge og 80 i Stavanger. I 2003/4 var antall ansatte i Stavanger ca 40. PPN ASA PPN er en uavhengig finansiell rådgiver som i hovedsak opptrer som underleverandør av investerings- og spareløsninger for andre finansielle aktører. Selskapet har hovedkontor på Bryne. Midler til forvaltning er 12 mrd kroner. Selskapet har 18 ansatte. HitecVision Private Equity HitecVision Private Equity er rådgiver for fondene Energivekst AS (kommittert kapital 690 mill) og HitecVision Private Equity IV LP (kommittert kapital 1,9 mrd) som hadde oppstart i Selskapet har 11 ansatte. Energy Ventures Energy Ventures forvalter 2 venturefond, med en samlet kommittert kapital på 900 mill kroner. Selskapet har 9 ansatte. SåkorninVest SåkorninVest AS forvalter investeringsfond, med en samlet kommittert kapital på 430 mill kroner. Selskapet har 7 ansatte. SpareBank1 SR-Bank (SpareBank1-alliansen) SR-Bank er den ledende lokale banken i Rogaland. Banken har hovedtyngden av sin virksomhet i hjemfylket, men har også filialer i Vest-Agder og Hordaland. Banken har 835 ansatte og en forvaltningskapital på ca. 70 mrd. SR-Bank inngår i SpareBank1- alliansen. I tillegg til ordinær bankvirksomhet, har SR-Bank etablert følgende heleide datterselskaper: SpareBank 1 SR-FINANS AS Leasingselskap med 26 ansatte. Forvaltet 2,6 mrd pr 3. kv SR-FORVALTNING ASA Forvalter for eksterne kunder, banken og bankens pensjonskasse. 8 ansatte og en forvaltningskapital på 5,1 mrd pr 3. kv. 12

18 SR-INVESTERING AS Nyetablert selskap med 3 ansatte. Investerer i venture/private equity. Investeringsrammen er 300 mill, pr. 3. kvartal var ca 200 mill kommittert. Gjennom SpareBank1-alliansen har banken også en relasjon til: SpareBank1 Boligkreditt Selskapet er et nyetablert selskap i alliansen, med hovedkontor i Stavanger. Selskapet skal samle boligkreditt-engasjementene for medlemsbankenes kunder, og vil bli tilført betydelige volum ila Forvaltningskapitalen er nå ca. 750 mill kroner, som forventes å øke til ca 20 mrd kroner i løpet av inneværende år. Selskapet har 4 ansatte. First Securities Meglerhuset har et avdelingskontor i Stavanger med 18 ansatte Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank er en lokal bank med hovedkontor i Sandnes. Banken har 160 ansatte og en forvaltningskapital pr. 3. kvartal 2006 på 22,5 mrd. Banken har siden 2003 satset i sterkere grad på kapitalforvaltning, og vil i 2007 etablere verdipapirforetaket SSB Securities som et heleid datterselskap for å styrke sin satsing innen Corporate Finance og alternative investeringsprodukter. Andre banker med hovedkontor i regionen Time Sparebank medlem av Terra-gruppen. Hovedkontor på Bryne. 47 ansatte og en forvaltningskapital på 3,3 mrd kroner Klepp Sparebank medlem av Terra-gruppen. Hovedkontor i Klepp kommune. 42 ansatte og en forvaltningskapital på 3,8 mrd kroner Banker med regionkontor/filialer i regionen Fokus Bank regionkontor for Sør-Vest i Stavanger. 3 kontorer i regionen med tilsammen 70 ansatte. Handelsbanken 3 kontorer i regionen, til sammen 34 ansatte Nordea 3 kontorer med til sammen 50 ansatte. Nordea Markets og Nordea Finans er representert ved Stavanger-kontoret DNBNor 6 kontorer. I tillegg kommer DNBNor Finans som også er representert i Stavanger-regionen. Storebrand 3 kontorer i regionen (for bedrifts- og privatmarkedet), til sammen 18 ansatte. GE Money Bank GE Money Bank er et kredittselskap som har sitt norske hovedkontor i Stavanger. De har 340 ansatte i Norge (de langt fleste sitter i Stavanger), og en forvaltningskapital på ca. 9 mrd kroner. 13

19 14

20 4 Utfordringer for finansnæringen 4.1 Innledning Tidligere kartlegginger har vært kvantitative studier. I denne rapporten er perspektivene på kartleggingen blitt utvidet slik at også kvalitative sider ved næringen belyses i større utstrekning. I den forbindelse har ECON intervjuet nøkkelpersoner i Stavanger-regionen når det gjelder deres syn på de utfordringer næringen står overfor og tiltak for å møte disse. I intervjuene er det skilt mellom utfordringer knyttet til ansatt-dimensjonen og til selskapsdimensjonen. I ansatt-dimensjonen inngår utfordringer og tiltak knyttet til hvordan rekruttere og beholde ansatte, hvordan rekruttere ledere, hvordan drive kompetanseutvikling osv. I selskapsdimensjonen inngår utfordringer og tiltak knyttet til markedssituasjon, inntjeningspotensiale og konkurranseevne. Intervjuet er ikke direkte knyttet til det firmaet nøkkelpersonen har tilknytning til. Svarene tar gjerne utgangspunkt i firmaets situasjon, men fokuserer på finansnæringen i Stavanger generelt. 4.2 Ansatt-dimensjonen medarbeidere, ledere og kompetanseutvikling Styrking av humankapitalen står som den klart viktigste utfordringen for finansnæringen i Stavanger. Problemstillingen er todelt. Hovedproblemet er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Den andre problemstillingen er kompetanseutvikling og å sette sammen de beste teamene. Alle aktører har problemer med å rekruttere bransjespesialister enten man er en bank som utvider virksomhetsområdet, et etablert kapitalforvaltningsselskap eller er relativt nystartet i finansnæringen i Stavanger-regionen. Enkelte større aktører som har vært tidlig ute når det gjelder rekruttering, møter neste problemstilling å bygge kompetanse og sette sammen gode team. SR-Bank er et eksempel i så henseende. De har hatt en netto tilvekst av ansatte i størrelsesorden 100 ansatte siden Hoveddelen av disse er imidlertid ikke fagspesialister. Rekrutteringsutfordringen er størst for de mer spesialiserte selskapene (eller avdelingene) i næringen. Et eksempel er SKAGEN Fondene. De er generelt en attraktiv arbeidsgiver som ikke har problemer med å skaffe folk med god allmennkunnskap, men å tiltrekke seg gode kandidater med innsikt i fondsforvaltning er vanskeligere. Mye kompetansebygging må dermed skje internt. For relativt nystartede virksomheter kan mangelen på kvalifisert arbeidskraft virke begrensende på selskapets utvikling. Dette gjelder særlig noen av de segmentene av næringen som er smalest i Stavanger, som for eksempel Private Equity, Venture-kapital og megler/corporate finance tjenester. Kunder og prosjekter har en i dagens marked gjerne tilstrekkelig tilsig av. Som nyetablert mindre aktør har man imidlertid ofte ikke ressurser til å drive intern opplæring. Ledere synes generelt å bli bygd opp internt, men selv små aktører som er avhengig av å rekruttere ledere mener at dette ikke er en like stor utfordring som å rekruttere og utvikle fagspesialister. Et aspekt ved ledersituasjonen i finansnæringen i Stavangerregionen er at de fleste aktørene har relativt små og flate organisasjoner, som har et begrenset behov for ledere utover de som i sin tid startet virksomheten. Dette medfører 15

Finansnæringen i Stavanger-regionen

Finansnæringen i Stavanger-regionen Finansnæringen i Stavanger-regionen Torsdag 12. mars 2015 kl 18:00 Hvem er vi? Hvordan jobber vi? 1 Tidsplan for møtet Kl 1800 Velkommen v/ møteleder Rolf Johansen, leder ressursgruppen for kapitalforvaltning

Detaljer

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Hvorfor kartlegge finansmiljøet i Bergen? Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd består av representanter fra de fleste store finansaktørene i Bergen, samt flere

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen FINANSBYEN BERGEN 2013 RESSURSGRUPPE FINANS Medlemmer Deltakere fra forsikringsselskaper, banker, meglerforetak, fondsmiljøer og forskningsmiljøer Anders Skjævestad, leder Jan Erik Kjerpeseth Benedicte

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11 FINANSBYEN BERGEN 2011 Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 113 bedrifter 671 mrd i forvaltning 5 546 ansatte 39 mrd i premieinntekter er i vekst 113 bedrifter Vekst på 8 prosent i antall

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER

BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER SIVILØKONOMEN HVOR? OVERALT Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 213 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 11. juli 213 Administrerende direktør Lasse Ruud Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 213 Relativ høy nettotegning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Stiftet 1857. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no

Stiftet 1857. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no Nøtterø Sparebank Stiftet 1857 Disposisjon Historie Geografisk primærområde Vår visjon Nøkkeltall Produkter SpareBank 1 Bankens historie Etablert i 1857 hos kirkesanger Davidsen på Elgestad Entreprenør:

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere.

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Oslo, august 2004 Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Av Guri Tajet Arbeidsnotat 4/04 fra Framtiden i våre hender 1 Norske fondssparere blåser i etikken Framtiden i våre hender

Detaljer