Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3"

Transkript

1 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar

2 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER KONSOLIDERING RISIKO- OG KAPITALSTYRING FORMÅL RISIKOOMRÅDER PROSESS FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING BEREGNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) ANSVARLIG KAPITAL KREDITTRISIKO MARKEDSRISIKO OBLIGASJONER ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ANDRE SELSKAPER TAB FINANSIELLE DERIVATER OPERASJONELL RISIKO VURDERING AV KAPITALBEHOV (PILAR 2) OPPSUMMERING KREDITTRISIKO MARKEDSRISIKO OPERASJONELL RISIKO LIKVIDITETSRISIKO FORRETNINGSRISIKO: EIERRISIKO: KAPITALBEHOV Side: 2 av 17

3 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Kapitaldekningsregelverket baseres nå på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figuren nedenfor illustrerer bankens metoder for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital ihht Pilar 1. Kompleksitet Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Standard- Standard- Basis metode metode metode Grunnleggende Internmodell- Sjablong- internratingmetodmetodmetode Avansert Avansert internrating- metode metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Kvalifiseringskrav Andre forhold Pilar 3: Markedsdisiplin Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er et regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP første gang i Pilar 3 Side: 3 av 17

4 Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Det er et regulatorisk krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon første gang i forbindelse med årsrapporteringen av regnskapsinformasjon for KONSOLIDERING Nøtterø Sparebank er ikke et konsern. Banken leverer følgelig ikke konsernregnskap. Bankens eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinnvest AS er fra 2008 organisert som felleskontrollert virksomhet. Fra samme tidspunkt er eierandelen innarbeidet i regnskapet etter kostmetoden. 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING 3.1 Formål Styring av risiko og kapitalanvendelse er et sentralt virkemiddel for å nå bankens målsettinger slik de er nedfelt i bankens forretningsstrategi. Bankens lønnsomhet og mulighetene for å oppfylle målsettingene overfor grunnfondsbeviseierne, innskyterne, ansatte og samfunnet er avhengig av evnen til å identifisere, måle, styre og prise de risiki som oppstår i forbindelse med tilbudet av finansielle produkter og tjenester. Risikostyringen skal sikre finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. Dette skal oppnås gjennom: En sterk organisasjonskultur som kjennetegnes av høy bevissthet om risikostyring og kvalitet Forståelse av hvilke risikoer som driver inntjeningen. Å tilstrebe en effektiv kapitalanvendelse innenfor vedtatt forretningsstrategi. Å unngå at uventede hendelser skal kunne skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Banken tilstreber en lav risikoprofil. Nøtterø Sparebank har en målsetting om å minimum opprettholde nåværende nasjonale rating (kredittanalyser fra DnB NOR Markets, First Securities, SEB Merchant Banking eller lignende), for dermed å sikre en langsiktig god tilgang på innlån fra kapitalmarkedene. 3.2 Risikoområder Banken identifiserer og styrer risiko innenfor følgende overordnede risikoområder: Kredittrisiko: Defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Markedsrisiko: Defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Markedsrisiko oppstår som følge av at banken har åpne posisjoner i ulike finansielle instrumenter. Detter inkluderer aksje-, rente- og valutarisiko, og kan oppstå i instrumenter som føres både i og utenfor bankens balanse. Operasjonell risiko: Defineres som risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Likviditetsrisiko: Defineres som risiko for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av forventet tap og for risikojustert kapital (økonomisk kapital), Flere av modellene er utviklet i samarbeid med andre banker i SpareBank 1 Side: 4 av 17

5 alliansen. For risikotyper hvor det ikke finnes anerkjente metoder for å beregne kapitalbehov legger banken vekt på å definere rammer for styring av risikoen som sikrer at sannsynligheten for at en hendelse inntreffer er lav. 3.3 Prosess for risiko- og kapitalstyring For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er rammeverket basert på følgende elementer som reflekterer måten styret og ledelsen styrer banken på. Strategi Organisering og organisasjonskultur Risiko- og kapitalstyring Rapportering Oppfølging Beredskapsplaner Compliance (etterlevelse) Strategi: Banken gjennomfører revisjon av bankens strategi og retningslinjer årlig. Dette innebærer en gjennomgang av endringer i rammebetingelser, herunder konkurransesituasjonen, krav fra offentlige myndigheter, endring i kundeatferd og krav til kompetanse og organisering. Organisasjonskultur: Organisasjonskulturen omfatter ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen med deres individuelle egenskaper som integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger. En mangelfull organisasjonskultur kan vanskelig kompenseres med andre kontroll- og styringstiltak. I prosessen for risiko- og kapitalstyring gjelder organisasjonskulturen derfor som grunnmuren de andre elementene bygger på. Risiko- og kapitalstyring: Prosessen for risikoidentifikasjon dekker alle vesentlige risikoområder til banken. Prosessen gjennomføres minimum årlig og er en integrert del av bankens strategi- og budsjettprosess. Alle vesentlige risikoer er i den utstrekning det er mulig, kvantifisert gjennom forventet tap og behovet for økonomisk kapital. Kvantifisering skal være basert på anerkjente og betryggende metoder og fremgangsmåter for måling av risiko. Risikoanalysen skal også sikre at det foretas en kvalifisert og strukturert vurdering og dokumentering av de etablerte kontroll- og styringstiltakene. Risikostrategien godkjennes av styret og revurderes minimum årlig. Bankens kapitaldekningsmål skal sikre tilstrekkelig kapital til å oppfylle myndighetskrav i forhold til kapitaldekningen. Rapportering og oppfølging: Et viktig element i en effektiv risikostyring er overvåking av den løpende risikoeksponeringen. Alle ledere er ansvarlig for den daglige risikostyringen innenfor sitt eget ansvarsområde, og de skal til enhver tid påse at risikoeksponeringen er innefor de rammer som er besluttet av styret eller administrerende banksjef. Bankens overordnede risikoeksponeringer og risikoutvikling følges opp gjennom periodiske risikorapporter til administrasjon og styret. Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av økonomi og finans avdelingen som er uavhengig av de enkelte forretningsenhetene i banken. Beredskapsplaner: Det er utarbeidet beredskapsplaner som inntrer dersom banken nærmer seg kritiske nivåer innenfor ulike risikoområder og kapitalnivåer. Beredskapsplanene beskriver prosedyrer som vil igangsettes ut fra ulike nivåer. Compliance (etterlevelse): Banken er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Effektive virkemidler for å oppnå dette er: Et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert og forstått i organisasjonen Prosess for å fange opp, kommunisere og implementere endringer i lover og forskrifter. Prosess for å følge opp og rapportere etterlevelsen av lover, forskrifter og interne retningslinjer. Side: 5 av 17

6 4. BEREGNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) 4.1 Ansvarlig Kapital Tabellen nedenfor gir opplysninger om ansvarlig kapital. Den ansvarlige kapitalen i Nøtterø Sparebank består kun av kjernekapital. Ansvarlig kapital Kjernekapital: Sparebankens fond Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fondsobligasjoner Fradrag for overfinansiering av pensjonsmidler (5 239) (2 732) (3 330) Fradrag for immaterielle aktiva (11 747) (4 276) (2 683) Sum kjernekapital Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (2 150) (6 274) (7 153) Sum tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag ikke konsolidert Sum eiendeler vektet beløp etter Basel I Sum kredittrisiko - vektet beløp etter Basel II Sum poster utenom balansen vektet beløp Tapsavsetninger til fradrag i ansvarlig kapital, Basel I (10 708) (10 937) Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (6 274) (7 153) Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, ikke konsolidert Kapitalkrav, 8 % av beregningsgrunnlag kredittrisiko, Basel II Kapitalkrav for operasjonell risiko, Basel II Fradrag i kapitalkravet for nedskrivninger på grupper av utlån (1 096) Fradrag i kapitalkravet, ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -172 Kapitalkrav etter Basel II Sum tellende ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,82 % 14,67 % 12,21 % Ansvarlig kapital utover 8 % Fondsobligasjoner er et evigvarende obligasjonslån totalt pålydende 40 MNOK. Banken har innløsningrett etter 10 år ( ) Rentebetingelser: 3 mnd. NIBOR + 1,65 %. Vi gjør oppmerksom på at tallene pr og 2007 er slik vi rapporterte de årene, etter Basel l. Side: 6 av 17

7 4.2 Kredittrisiko Styring og Kontroll Kredittrisikoen styres gjennom bankens overordnede strategi, kredittpolicy, bevilgningsreglement og kreditthåndbok. Bankens risikoeksponering følges opp ved hjelp av bankens porteføljestyringssystem. Den risikomessige utviklingen i porteføljen følges opp månedlig, med særlig vekt på utviklingen i risikoklassifisering (migrering), forventet tap, økonomisk kapital og risikojustert avkastning. Økonomiavdelingen foretar en uavhengig risikooppfølging og rapportering av den samlede risikoeksponeringen til ledelsen og styret kvartalsvis. Sentralt i bankens kredittvurderingsprosess står risikoklassifiseringssystemet. Dette system er basert på risikomodeller som tar utgangspunkt i statistiske beregninger og er under kontinuerlig videreutvikling og testing. Modellene baserer seg i hovedsak på tre hovedkomponenter: Sannsynlighet for mislighold (Probability of Default - PD) Kundene blir klassifisert i risikoklasser ut fra sannsynligheten for at kunden misligholder forpliktelsene sine i løpet av en 12 måneders periode. Sannsynlighet for mislighold beregnes ut fra et langsiktig snitt, som skal representere misligholdssannsynligheten gjennom en konjunktursyklus. Sannsynligheten for mislighold beregnes bl.a. på grunnlag av historiske dataserier. Forventet eksponering ved mislighold (Exposure at Default - EAD) EAD er en beregnet størrelse av forventet eksponering hvis en kunde går i mislighold. Beregningen tar utgangspunkt i kundens samlede eksponering, inkludert innvilgede men ikke trukne rammer og garantier. Tapsgrad ved mislighold (Loss given Default - LGD) LGD er en vurdering av hvor mye banken potensielt kan tape dersom kunden misligholder sine forpliktelser. Sikkerheter Boliglån 35 % vekt.? % av porteføljen er utlån med pant i bolig og fritidseiendom. Andre typer pant er næringseiendom, registrerbart løsøre, fordringer, varelager, driftstilbehør, kausjoner og landbruksløsøre. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den forventes å være når banken har behov for sikkerheten, skal legges til grunn. I vår kreditthåndbok fremkommer regler for hvordan ulike typer sikkerheter skal verdivurderes. Nøtterø Sparebank foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Misligholdte og tapsutsatte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 90 dager etter terminforfall, eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for tap Individuell nedskrivning for tap på et engasjement finner sted når det foreligger objektiv informasjon om at en tapshendelse har inntruffet og at denne hendelsen reduserer fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Objektiv informasjon kan være vesentlige finansielle problemer hos låntaker som har ført til redusert betalingsevne, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente ved tidspunktet for nedskrivningen. Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor tapshendelser ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. Tapserfaring og analyseverktøy benyttes som grunnlag for beregningene av gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger spesifiseres for personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert kvartal med hensyn til om det er nødvendig å foreta individuell nedskrivning. Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Side: 7 av 17

8 Minimumskrav ansvarlig kapital Nøtterø Sparebank Tab.1 Samlet engasjementsbeløp Eksponering EAD Risikovektet volum Kapitalkrav Standardmetoden Stater og Sentralbanker Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikret eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko, standardmetoden Operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet (1 268) Kapitalkrav Tab.2 Engasjement fordelt på geografiske områder Ubenyttet kreditt Sum engasjement Brutto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Utlån Garantier Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg Vestfold ellers Oslo Landet ellers Utlandet Tab.3 Engasjement fordelt på sektor og næring Side: 8 av 17

9 Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Sum engasjement Brutto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Personkunder Primærnæringer Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotellog restaurantdrift Transport og kommunikasjon Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift Tjenester ellers Andre sektorer Sum Tab.4 Engasjement fordelt på gjenstående løpetid Uten løpetid Inntil 1 mnd 1-3 mndr 3 mndr - 1 år 1-5 år over 5 år Totalt Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder (18 345) Ubenyttede kreditter Garantier Rentebytteavtaler Rentesikringsavtaler Tab.5 Forfalte, men ikke misligholdte engasjementer Antall dager restanse/overtrekk 1-30 dager dager Sum Tab.6 Utvikling i nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier: Side: 9 av 17

10 Utlån til kunder Garantier Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning - - Økte individuelle nedskrivninger i perioden - - Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: Nedskrivning på grupper av utlån og garantier: Utlån til kunder Garantier Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap Periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån 31.12: Tab.7 Resultat Totale tapskostnader på utlån og garantier: Utlån til kunder Garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger: Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: 86 - Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: Andre korreksjoner, amortisering på nedskrivninger 34 - Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet Tab.8 Tap på utlån og garantier fordelt på kundegrupper Nye individuelle nedskrivninger Tbf. individuelle nedskrivninger Konstaterte tap Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Personkunder (103) 733 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 351 (20) 227 (2) 556 Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift (487) Tjenester ellers (282) (282) Sum (507) 481 (387) Endring gruppevise nedskrivninger Netto tap pr Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår hovedsaklig fra bankens investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften, som funding og rente- og valutahandel. Side: 10 av 17

11 Styring og kontroll Markedsrisiko kontrolleres hovedsaklig gjennom oppfølging av både risikoeksponeringer mot rammer fastsatt av styret og løpende analyser av utestående posisjoner. Rammene for eksponeringer gjennomgås og fornyes minimum årlig. Avdelingsbanksjef finans og økonomi har ansvaret for den løpende, uavhengige overvåkingen av markedsrisikoen. Bankens generelle eksponering mot markedsrisiko er lav. Porteføljeinformasjon Under er det gjengitt investeringer som påvirker bankens markedsrisiko. Tab. 9 Oversikt over bokført verdi og virkelig verdi, gevinster og tap. 9.1 Obligasjoner Pålydend e Anskaffelses - kost Bokført verdi Markedsverdi Stat Kredittforetak Kommuner/fylke Bank/finans Industri Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet netto med i Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Bokført som obligasjoner Bokført som utlån Herav i andre finansinstitusjoner Ansvarlig lånekapital bokført som obligasjoner er nedskrevet med i Tab. 10 Oversikt over type og verdi av børsnoterte aksjer og unoterte aksjer Side: 11 av 17

12 Selskap Antall aksjer Virkelig verdi Bokført verdi /andeler Odin Europa (aksjefond) 7 384, Odin Offshore (aksjefond) 3 112, Odin Europa SMB (aksjefond) 2 457, Odin Finland (aksjefond) 151, Odin Sverige (aksjefond) 521, Odin Eiendom (aksjefond) 2 620, Odin Norge (aksjefond) 96, Odin Maritim (aksjefond) 179, Unoterte aksjer: SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 Boligkreditt Nøtterøy Golfbane AS AS Jubileumsskipet Kysten Eiendomskreditt Kredittforeningen for Sparebanker, grunnfondsbevis DnB NOR ASA Nordito AS Sparebankmateriell NorgesInvestor PRO AS Eiendomsinvest Tyskland AS Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS Eksportfinans ASA Børsnoterte aksjer: SpareBank 1 SR-Bank, grunnfondsbevis SpareBank 1 Midt-Norge, grunnfondsbevis Rygge-Vaaler Sparebank, grunnfondsbevis Nedskrivning/reversering (urealiserte tap) for perioden utgjør Realiserte tap utgjør Tab Finansielle derivater Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Løpetider og volum: Vi vurderer kredittrisikoen på finansielle derivater som svært liten. Side: 12 av 17

13 Nominelt beløp Virkelig verdi Swapavtaler Sikring av obligasjonslån (4 541) Sikring av obligasjonslån (5 331) Sikring av obligasjonslån Sikring Spar X Trend Sikring Spar X Tyskland/Japan Sikring Spar X Europa Sikring Spar X Asia Pacific Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Mennesker: Brudd på rutiner/retningslinjer, manglende kompetanse, uklar policy, strategi eller rutiner, interne misligheter Systemer: Svikt i IKT og andre systemer Eksterne årsaker: Kriminalitet, naturkatastrofer, andre eksterne årsaker Styring og kontroll Operasjonell risiko er en risikokategori som fanger opp alt det vesentligste av kostnader forbundet med kvalitetsbrister i bankens løpende virksomhet. Identifisering, styring og kontroll av operasjonell risiko er en integrert del av lederansvaret på alle nivå. Lederens viktigste hjelpemiddel i arbeidet er faglig innsikt og ledelseskompetanse samt handlingsplaner, kontrollrutiner og gode oppfølgingssystemer. Et systematisk arbeid med risikovurderinger og styringstiltak bidrar til økt kunnskap og bevissthet om aktuelle forbedringsbehov i egen enhet. Økonomiavdelingen har ansvaret for den løpende uavhengige overvåkingen av den operasjonelle risikoen. Nøtterø Sparebank benytter basismetoden ved beregning av kapitalbehov for operasjonell risiko. For 2008 utgjør kapitalbehovet for operasjonell risiko 16,2 mill. Side: 13 av 17

14 5. VURDERING AV KAPITALBEHOV (PILAR 2) 5.1 Oppsummering Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital banken mener det trenger for å dekke den faktiske risikoen banken har påtatt seg. Ettersom det er umulig å gardere seg mot alle tap, har banken fastsatt at den økonomiske kapitalen i utgangspunktet skal dekke 99,9 prosent av mulige uventede tap i løpet av en ett års horisont. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital, men enkelte av risikotypene forutsetter likevel bruk av kvalitative vurderinger. I bankens overordnede strategi er det slått fast at bankens virksomhet skal medføre lav risiko. Det kan nok ta noe tid før kundeporteføljen er slik diversifisert at lav risiko er gjennomgående i hele porteføljen. Ved ytterligere fokus på kvalitet i saksbehandlingen forventer vi at dette skal bedres over tid. Banken er fortsatt i en posisjon hvor den bygger kapital og vi ser også dette behovet etter gjennomført ICAAP analyse. Det er satt et overordnet mål på at ansvarlig kapital etter pilar 1 skal være 13 %. Det fremkommer av stressscenarioet at dette målet relativt raskt blir brutt under sterkt økonomisk tilbakeslag. Vi ser at sterk økonomisk tilbakegang raskt vil tære på vår bufferkapital og sette banken i en beredskapssituasjon i forhold til vårt totale kapitalbehov. Totalt behov for økonomisk kapital pr er foreløpig beregnet til 238,1 mill. kroner før diversifiseringseffekter. Når en tar hensyn til diversifiseringseffekter, er behovet for økonomisk kapital beregnet til 226,3 mill. kroner. Gjennom tilleggene på konsentrasjonsrisiko knyttet til størrelse og bransje vil banken kunne få en effekt at de samme engasjementene blir vurdert i forhold til tap flere ganger. Tilgjengelig egenkapital inkludert fondsobligasjoner, overkursfond og grunnfondskapital utgjorde 443,9 mill. kroner ved årsskiftet. I kapitlene nedenfor er det redegjort nærmere for rammeverk og styring av de risikotypene som ikke dekkes av Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital, samt gitt en nærmere beskrivelse av beregningen av økonomisk kapital for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko der den avviker fra de regulatoriske beregningene. 5.2 Kredittrisiko I beregningene av risikojustert kapital for kredittområdet er alle vesentlige porteføljer tatt med: Porteføljer bedriftsmarked (BM) og personmarkedet (PM) Kredittrisikoen er kapitalbehovsvurdert med utgangspunkt i Sparebank1 alliansens modell for beregning av misligholdssannsynlighet (PD), forventet tap (EL), tap gitt mislighold (LGD) og uventet tap (UL). Ved å ta utgangspunkt i en modell som på statistisk grunnlag har beregnet tap ved ekstraordinære situasjoner, får vi kvantifisert kredittrisikoen i ytterste konsekvens. Tilsvarende er pilar l beregningen av kredittrisiko basert på en sjablonmetode og dermed ikke i samme grad basert på den underliggende risiko i utlånsporteføljen. Risikomodellene som ligger til grunn for risikostyringssystemene tar som nevnt utgangspunkt i statistiske beregninger, og er under kontinuerlig videreutvikling og testing. Modellene baserer seg på tre komponenter: 1. Sannsynlighet for mislighold. Kundene blir klassifisert i misligholdsklasse ut fra sannsynligheten for at kunden skal misligholde sine forpliktelser i løpet av en 12 måneders periode. Sannsynligheten for mislighold beregnes på grunnlag av historiske dataserier for finansielle nøkkeltall, samt ikke finansielle kriterier som adferd og alder. For å gruppere kundene etter misligholdssannsynlighet benyttes det ni Side: 14 av 17

15 misligholdsklasser (A I). Tabellen nedenfor viser intervallene for misligholdssannsynligheten for hver av misligholdsklassene. Misligholdsklasse Nedre grense Øvre grense A - 0,10 % B 0,10 % 0,25 % C 0,25 % 0,50 % D 0,50 % 0,75 % E 0,75 % 1,25 % F 1,25 % 2,50 % G 2,50 % 5,00 % H 5,00 % 10,00 % I 10,00 % 99,99 % I tillegg har banken 2 misligholdsklasser (J og K) for kunder med misligholdte og/eller nedskrevne engasjement. 2. Forventet eksponering ved mislighold: Dette er en beregnet størrelse over hvor stor den forventede eksponeringen er hvis en kunde går i mislighold. 3. Tap ved mislighold: Dette er en vurdering av hvor mye banken vil tape dersom kunden misligholder sine forpliktelser. Vurderingen tar hensyn til de sikkerhetene kundene har avgitt, og de kostnadene banken har ved å drive inn misligholdte engasjement. Disse størrelsene fastsettes på bakgrunn av erfaringer over tid. Det benyttes sju klasser (1 7) for klassifisering etter tapsgrad ved mislighold. De tre overnevnte komponentene danner også grunnlaget for bankens porteføljeklassifisering og statistisk baserte beregninger av forventet tap og behovet for risikojustert kapital. Porteføljeklassifiseringen har som formål å gi informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen, og porteføljen er derfor delt inn i fem risikogrupper - henholdsvis laveste, lav, middels, høy og høyeste risiko. Inndelingen i risikogrupper foretas på grunnlag av statistisk beregning av hvert enkelt engasjements forventede tap, basert på engasjementets sannsynlighet for mislighold, eksponering ved mislighold og dets tapsgrad ved mislighold. Beregnet uventet tap (UL) vurderes å være den beste tilgjengelige modelltilnærming for å beregne kapitalbehovet til dekning av bankens kredittrisiko. Samlet kredittrisiko beregnes med utgangspunkt i ovennevnte modell. (PorTo) Beregningene skal omfatte alle vesentlige porteføljer. Behovet for kapital baseres på modellens beregning av uventet tap. Videre vil kredittporteføljen vurderes mot behov for tillegg grunnet mulige konsentrasjonsrisikoer og mot svakere konjunktur enn pr i dag. Banken bruker i all hovedsak de samme modeller og tilnærminger ved beregning av økonomisk kapital som ved beregning av minimumskrav til ansvarlig kapital. Det er imidlertid noen forskjeller. Banken fastsetter realisasjonsverdien på stilte sikkerheter på bakgrunn av egne erfaringer over tid, og slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjunktur. Beregningen av minimumskrav til ansvarlig kapital tar heller ikke hensyn til konsentrasjonsrisiko i porteføljen. Konsentrasjonsrisiko defineres som den risiko som oppstår ved å konsentrere eksponeringen mot en enkelt kunde, bransje, geografisk område - eller mot engasjementer der sikkerhetene har like risikoegenskaper. Konsentrasjonsrisiko er tatt hensyn til ved beregning av økonomisk kapital. 5.3 Markedsrisiko Side: 15 av 17

16 Nøtterø Sparebank rapporterer regulatorisk kapital (pilar 1) i henhold til standardmetoden for markedsrisiko. Gjennom interne vurderinger i pilar 2 beregnes kapital for rente-, valuta- og verdipapirrisiko for banken. Grunnlaget for beregningen er stresstester som tar utgangspunkt i scenario med stor markedsforstyrrelse. Stresstesten er et verktøy for å analysere hvor store tap forbundet med markedsrisiko banken kan bli påført dersom alle rammer er fullt utnyttet og markedsbevegelsene er store. Måling av økonomisk kapital er et viktig verktøy i forbindelse med intern rammestyring og kapitalallokering. 5.4 Operasjonell risiko Kapital for operasjonell risiko inngår i bankens prosess for vurdering av økonomisk kapital etter pilar 2. Kapitalbehovet er beregnet med utgangspunkt i basismetoden. I tillegg vurderer banken kvalitativt behovet for buffer i forhold til kvaliteten på styring og kontroll. 5.5 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risiko for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene. Likviditetsrisiko kan videre formidles som en være eller ikke være risiko. Vi er derfor av den oppfatning at det ikke er mulig å sikre seg mot denne risiko ved å avsette kapital. Rapportering på status i og fordeling av innlån rapporteres styret kvartalsvis. Vi anser vår likviditetsrisiko pr i dag å være moderat. Vi mener likevel at de mål vi har satt oss i forhold til kapitaldekningen er tilstrekkelig høye til at banken over tid opprettholder tilliten overfor långiverne. Når det gjelder forhold knyttet til økt pris vurderes dette på beløp som forfaller til innfrielse i løpet av ett år. Denne refinansieringskostnaden er tatt med i vår beregning av økonomisk kapital knyttet til forretningsrisiko. 5.6 Forretningsrisiko: Under våre risikovurderinger knyttet til økonomisk kapitalbehov hører også forretningsrisiko. Basert på vurderinger knyttet til fallende konjunkturer er det satt av kapital med utgangspunkt i budsjett-tall for 2009 og mulig svikt i inntekter i forhold til dette. Dette forholdet blir ikke vurdert i forbindelse med regulatorisk kapital. 5.7 Eierrisiko: Vi har tatt høyde for eierrisiko som en funksjon av forpliktelser som kan oppstå gjennom eierkonsentrasjoner i tilknyttede selskap som følge av alliansetilknytningen Sparebank 1. Vi har beregnet denne risikoen ved å ta utgangspunktet i Sparebank 1 Gruppen sin ICAAP beregning og beregnet vår andel av denne etter eierandel. Tilsvarende er foretatt for vår eierandel i Sparebank 1 Boligkreditt. 6. KAPITALBEHOV Kapitalbehovsvurderingen omfatter en gjennomgang av risikoer som beskrevet ovenfor, og estimeres i forhold til aktualitet og metode som beskrevet. Noen risikoer kan være vanskelig å kvantifisere, og de skjønnsmessige vurderingene har en konservativ tilnærming. Nåværende kapitaldekning viser en tilfredsstillende buffer vurdert mot behovet for risikojustert kapital. Kapitaldekningen viser imidlertid en lav buffer under svært anstrengte resultatperioder. Imidlertid blir regulatoriske krav innfridd med margin. Risikonivået vurderes som akseptabelt. Kapitaldekningen gir rom for planlagt vekst som budsjettert. Banken må imidlertid søke å styrke kvaliteten og redusere risiko i utlånsporteføljen slik at vi står enda bedre rustet mot svakere konjunkturer. Side: 16 av 17

17 Side: 17 av 17

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2009 Innholdsfortegnelse Innhold 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Innhold: 1 Basel II nye kapitaldekningsregler... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring SpareBank 1 SMN har som mål å opprettholde en moderat risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2013 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer