ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland"

Transkript

1 Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/ Vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 7 - Nordland 2011 Rovviltnemnda i region 7 Nordland vedtok i møte den 1. desember 2010 kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland for Vedtaket er fattet i medhold av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskrifta) 11, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) 9. Vedtak Etter en samlet vurdering av bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike forvaltningsområdene i fylket, dokumentert og omsøkt tap til gaupe og lokal oppfatning av størrelsen på gaupebestanden vedtar rovviltnemnda i Nordland en kvote på 12 gauper, herav inntil fem hunngauper over ett år, for kvotejakt på gaupe i Nordland Elleve dyr fordeles på fellingsområdene fra jaktstart, mens ett dyr tildeles senere. Gaupekvota fordeles på fellingsområdene: Område 1 Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt. Fellingsområdet omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og Ramsundet, inkludert Tjeldøya. Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 2 gauper. Mot vest går grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs fylkesgrensa til Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. Langs Ofotbanen til Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. Langs E6 sør til Råna i Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra Rånvassbotn til Stefjordbotn og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden. Område 3 Indre Nordfylket, kvote på 1 gaupe. Mot nord og vest langs grensa til Ytre Nordfylket. Mot øst langs riksgrensa til Sverige. Mot sør fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget ut til Fauske. Område 4 Ytre Midtfylket, kvote på 2 gauper. Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 7 Ann Hege Lervåg Øyvind Skogstad c/o Fylkesmannen i Nordland Moloveien BODØ

2 Side 2 av 3 Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6. Område 5 Indre Midtfylket, kvote på 2 gauper. Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden. Område 6 Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper. Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. Område 7 Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper. Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune. 1 dyr ( fritt dyr ) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, felte gauper og bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, legge til rette for et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til gaupe denne beitesesongen. Fylkesmannen kan i samråd med rovviltnemnda omfordele restkvoten underveis i kvotejakta avhengig av hvor gaupe blir felt og behovet for å målstyre restkvoten til områder med store tap til gaupe. Kvotejakta administreres av Fylkesmannen i Nordland. Bakgrunn For bakgrunn og vurderinger vises det til sekretariatets saksframlegg (vedlagt). Informasjon om rapportering og informasjonsplikt ved kvotejakt, samt kart over fellingsområdene vil bli lagt ut på Fylkesmannen i Nordlands nettsider om rovviltforvaltning i forkant av jakta: Klageadgang Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 28 og 29 og rovviltforskriften 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnemnda i region 7 jf. forvaltningsloven 32. Med hilsen Ann Hege Lervåg leder for rovviltnemnda Vedlegg: Sekretariatets saksframstilling og forslag til vedtak om kvote for jakt på gaupe.

3 Adresseliste: Aktuelle kommuner i Nordland (e-post) Direktoratet for naturforvaltning (via SharePoint) Foreningen Våre Rovdyr (e-post) Mattilsynet, regionkontoret for Nordland (e-post) Naturvernforbundet i Nordland v/erling Solvang (e-post) NJFF-Nordland (e-post) Nordland Bondelag v/ Ingvar Ramsvik (e-post) Nordland reindriftssamers fylkeslag v/torstein Appfjell (e-post) Nordland Sau og Geit v/ann Guro Hansen (e-post) Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post) Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag v/ Bjørnar Hansen (e-post) Statens naturoppsyn i Nordland (e-post) WWF-Norge (e-post) Side 3 av 3

4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, / Deres dato Deres referanse Rovviltnemnda i Nordland Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2010 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Sak 13/2010 Godkjenning av saksliste Sekretariatets forslag til vedtak: Rovviltnemnda i region 7 Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2010 slik den foreligger. Sak 14/2010 Godkjenning av referat fra møte 2/2010 den 2. juni Utkast til referat fra møte 2/2010 den 2. juni ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-post den 23. juni Referatutkastet er vedlagt (vedlegg 1). I etterkant er det oppdaget en feil i referatet. Siste sak på møtet er feilaktig nummerert til sak 5/2009. Riktig saksnummer er sak 12/2010. Sekretariatets forslag til vedtak: Rovviltnemnda i region 7 Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2010 med endring slik det er beskrevet i saksutredningen. Sak 15/2010 Kvotejakt på gaupe Bakgrunn Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. 7 og 11 i forskrift av om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålet for gaupe i region 7- Nordland er 10 årlige ynglinger. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 9, 14,5 og 6 familiegrupper i Nordland, dvs. et snitt på 9,8 ynglinger. Ved bruk av normale avrundingsregler vil dette si 10 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften. Sekretariatets forslag til vedtak: Etter en samlet vurdering av bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike forvaltningsområdene i fylket, dokumentert og omsøkt tap til gaupe og lokal oppfatning av størrelsen på gaupebestanden foreslår vi en kvote på 12 gauper, herav inntil 5 hunngauper over 1 år, for kvotejakt på gaupe i Nordland Statens hus Miljøvernavdelinga E-post Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Internett Telefaks: Telefaks:

5 Side 2 av 18 Lovgrunnlag Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) 9, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 11, jf. 1 og 7, hvor det fremgår: Rovviltforskriften 1 (Formål): Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. Rovviltforskriften 7 (Generelle bestemmelser om vedtak fattet av rovviltnemnden): Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften 8 og 10 og kvote for jakt etter forskriften 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriften 4. Nemndens myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften 3 tredje ledd. Tilsvarende skal nemndens myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften 3 tredje ledd og 6. ( ) Kommentarene til rovviltforskriften 7 Første ledd: Første ledd regulerer når nemnden har myndighet til å fatte vedtak etter forskriften. Nemnden må derfor for hver rovviltart på vedtakstidspunktet ta stilling til om nemnden har myndighet til å fatte vedtak. Det følger av første punktum at rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften 8 og 10 og jakt etter forskriften 11 dersom bestanden av den enkelte art ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Vurderingen av om nemnden har myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften 3 tredje ledd. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndens myndighet baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Annet ledd: Annet ledd regulerer hva rovviltnemnden skal legge vekt på ved vedtak om kvote for betinget skadefelling, lisensfelling og kvotejakt på gaupe og antall dyr som kan felles ved slik felling eller jakt. Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til presisjon i forvaltningsvedtak både med hensyn til bruk av skadefellingstillatelser og kvotejakt/lisensfelling øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes. Rovviltforskriften 11 (Kvote for jakt på gaupe): Dersom vilkårene i forskriften 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe i medhold av viltloven 9, jf. viltloven 3.

6 Side 3 av 18 Viltloven 3 er opphevet, men finnes nå i naturmangfoldloven som 5 første ledd, 6 (som henviser til 4 og 5) og 15. Naturmangfoldloven 77 sier imidlertid "Beslutninger om delegering av myndighet, forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i bestemmelser som oppheves eller endres ved denne loven, står fortsatt ved lag inntil Kongen bestemmer annet". Det betyr at selv om viltloven 3 er opphevet, gjelder den fortsatt gjennom Rovviltforskriften 11 inntil den evt. oppheves også der. Vedtak etter første ledd skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften 6. Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for jakt på gaupe dersom nye opplysninger tilsier det. Jakttidsramme for kvotejakt på gaupe er 1. februar til og med 31. mars. Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. Det kan ikke utøves kvotejakt i de fredningsperioder som viltloven 10 fastsetter. Miljøverndepartementet har i brev av endret kommentarene til rovviltforskriften 11, første ledd: Nemndas myndighet til å fatte vedtak og fastsette kvote følger av forskriften 7. Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven 9 i den forstand at jakten utøves på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastsatt i naturmangfoldloven 16. Høsting (jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det ved avgjørelse om å tillate høsting legges vekt på artens funksjon i økosystemet, den virkningen høstingen kan ha på det biologiske mangfoldet for øvrig, artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjonen i vedkommende område og på skade som arten gjør. Kvotevedtaket til rovviltnemnden bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene slik dette er rapportert i Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven 16 fjerde ledd. Søknadsfrist for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt er 1. november, og oversikten over det totale omsøkte tapet i tillegg til det dokumenterte tapet foreligger i midten av november. Rovviltnemnden bør fatte sine vedtak tidligst mulig og senest innen månedsskifte november/desember. Vedtak fattet av nemndene kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. forskriften 18. Vurderinger etter naturmangfoldloven Prinsipper for offentlig beslutningstaking: Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse ( 1) lyder: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Etter naturmangfoldloven 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i

7 Side 4 av 18 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i lovens 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Fylkesmannen legger til grunn at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om gaupas bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven 8. Vi vil i den forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for gaupe i Nordland og Norge under, samt til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften 3. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven 9. Politiske og forvaltningsmessige rammevilkår: I gjeldene forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, vedtatt i 2006, har rovviltnemnda en byrdefordeling av gaupefamilier på sør-, midt-, og nord- fylket/grenseområdet. Forvaltningsplanen er for tiden under revisjon, og utkast til ny plan ble sendt på høring i juli Rovviltnemnda har sett behovet for endringer i forvaltningsstrategien for gaupe for å forsøke å redusere tap av sau og rein til jerv, samtidig som det skal legges til rette for at bestandsmålet for gaupe er nådd. I høringsutkastet til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland legger nemnda opp til at det ikke skal være forekomst av store rovdyr som representerer et skadepotensial i et definert område langs hele kysten av Nordland, i kalvingsområder for rein, og i prioriterte beiteområder for sau. Forslaget innebærer at terskelen for felling skal være lav i disse områdene. Samtidig videreføres byrdefordelingen av gaupefamilier på sør-, midt- og nord- fylket. Rovviltnemnda ønsker at følgende forhold skal tillegges vekt i forbindelse med kvotejakt på gaupe, jf. høringsutkastet til revidert forvaltningsplan: Når bestandsmålet er oppnådd i Nordland, ønsker rovviltnemnda å åpne for kvotejakt på gaupe i alle deler av fylket der det foreligger tap av sau og rein til gaupe. Rovviltnemnda kan likevel, dersom den fastsatte fellingskvoten er begrenset, målstyre kvotejakta til de områdene som har hatt de største tapene av sau og rein til gaupe de siste årene. Rovviltnemnda ønsker at en slik målstyring skal skje gjennom bruk av de fastsatte fellingsområdene i figur 7. Når bestandsmålet ikke er oppnådd i Nordland, ønsker rovviltnemnda at det åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvoten målstyres til områder med vesentlige dokumenterte tap av sau og rein til gaupe, gjennom bruk av de fastsatte fellingsområdene i figur 7. Som et ledd i en differensiert forvaltning av gaupe i Nordland, ønsker rovviltnemnda at det ved fastsetting og fordeling av kvote også legges vekt på om de enkelte delområdene har oppnådd sine bestandsmål. Dette både når det samlede bestandsmålet for region 7 er nådd og når det ikke er oppnådd. Det vises for øvrig til St.meld. nr. 15 ( ) og Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 174 ( ) Bestandsstatus og bestandsutvikling Gaupa er utbredt over det meste av Nordland. På 1990-tallet var gaupebestanden forholdsvis stor, med en hovedtyngde i sørfylket. Lenger nord var bestanden svakere. Som følge av hard avskyting tidlig på 2000-tallet ble bestanden sterkt redusert og var i flere år på mellom 2 og 6 registrerte familiegrupper. De siste årene har bestandsstørrelsen av gaupe økt gradvis opp mot bestandsmålet på 10 årlige ynglinger. Fra to påviste familiegrupper av gaupe i 2004, ble det registreringssesongen 2008/09 registrert 16 ulike familiegrupper i Nordland (tre av disse var delt med region 6 og 8). I 2010 var det en nedgang i forhold til de siste årene, med 6 registrerte familiegrupper(figur 1).

8 Antall familiegrupper Side 5 av 18 Årsaken til reduksjonen kan delvis forklares med det høye uttaket av gaupe i Nordland vinteren 2009/2010 (18 gauper, herav 8 voksne hunngauper). I tillegg kan en del av de voksne hunngaupene ha valgt å stå over å yngle i 2010 av ulike årsaker. Dødeligheten blant ungene kan også være svært høy det første leveåret (30 70 %), noe som gjør at flere ynglinger ikke nødvendigvis blir påvist under sporsnøsesongen. I tillegg kan vær og snøforhold føre til at spor etter familiegrupper ikke oppdages og/eller blir dokumentert. På grunn av at kvote for gaupejakt må fastsettes senest i månedsskiftet november/desember av hensyn til muligheten for reell klagebehandling før jaktstart, er det ikke mulig å benytte yngleregistreringer eller takseringsresultater fra inneværende vinter ved fastsetting av kvote. Bestandsdata fra forrige vinter, samt kjent avgang siste år må derfor legges til grunn i forhold til bestandsstatus. I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010 (Rapport 587), fremgår minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2008, 2009 og 2010 er det registrert henholdsvis 76, 92 og 80 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre siste år på 82,7 ynglinger. I region 7 Nordland er gjennomsnittet for de tre siste år 9,8 ( 10) ynglinger. Bestandsmålet på 65 årlige ynglinger i Norge og 10 årlige ynglinger i Nordland er følgelig nådd Gaupe i Nordland , , , ,5 5, ,5 6, Figur 1: Antall godkjente familiegrupper av gaupe i Nordland Tabell 1 viser bestandssituasjonen i de ulike delområdene i fylket. Bestandsmålet er nådd i sørfylket, mens bestanden ligger noe under fastsatt bestandsmål i midt- og nordfylket. Det er ikke registrert familiegrupper av gaupe i Lofoten/Vesterålen. Nedgangen i registrerte familiegrupper vinteren 2010 var gjeldende for alle delområdene, med størst nedgang i nord- og sørfylket. Tabell 1. Antall registrerte familiegrupper av gaupe i de ulike delområdene i Nordland i , samt minimum bestandsestimat før jakt basert på antall familiegrupper. Kilde: NINA og Rovbasen Snitt tre siste år Delmål i forvaltningsplan Familiegrupper i Sørfylket ,3 4 Familiegrupper i Midtfylket 3 2,5 2 2,5 3 Familiegrupper i Nord-fylket ,7 3 Totalt ant. familiegrupper , ,8 10 Minimum bestand (estimat) Vi deler to familiegrupper med Troms 2 Vi deler to familiegrupper Troms og en familiegruppe med Nord-Trøndelag

9 Side 6 av 18 Figur 2. Registrerte familiegrupper av gaupe i Nordland i perioden 1. oktober 2009 til 28. februar Ved bruk av vedtatte avstandsregler gir dette en beregnet minimumsbestand på 6 familiegrupper i Nordland vinteren 2009/10. Registrering av familiegrupper av gauper skjer hovedsakelig på bakgrunn av innmeldte observasjoner som blir kontrollert av Statens naturoppsyn (SNO). For å styrke registreringa har rovviltnemnda de siste årene utlovet en dusør til personer som gir tips til SNO om funn av nye, ikke tidligere registrerte familiegrupper av gaupe i Nordland. I tillegg har Fylkesmannen oppfordret til gjennomføring av registreringsaksjoner nord for Saltfjellet ved at et stort antall personer er ute i terrenget samtidig på dager med gode sporsnøforhold. Dette har blitt gjennomført på en god måte i noen områder. I andre områder er disse registreringsaksjonene imidlertid ikke tilstrekkelig etablert og organisert. I tillegg til registrering av familiegrupper er det opprettet et fast nett av takseringslinjer sør for Saltfjellet. Utviklingen av gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporingsfrekvens på linjene. I Nordland ble 169 av 210 linjer taksert, og det ble funnet gaupespor på 50 linjer i Gaupeindeksen viste ingen signifikant ending i antall linjer med kryssende spor fra 2009 til 2010 (NINA Rapport 590). Avgang av gauper Kjent avgang av gaupe skjer i hovedsak gjennom kvotejakt, men også som skadefellinger og andre årsaker som for eksempel påkjørsler. Figur 3 viser kjent avgang av gauper siden I 2010 ble det skutt 14 gauper under kvotejakta, hvorav seks var voksne hunngauper. I tillegg ble to voksne hunngauper skutt under skadefelling i Bindal vinteren Det størst uttaket var i Bindal og Hattfjelldal (fire gauper skutt i hver av kommunene). Det ble også skutt gauper i Beiarn, Grane, Hemnes, Rana og Saltdal. I tillegg ble det påkjørt ei gaupe i Vefsn i april 2010 og ei gaupe i Narvik i desember Total kjent avgang av gaupe vinteren 2009/2010 i Nordland var med dette 18 gauper. Se figur 3.

10 Antall Side 7 av 18 Avgang av gaupe i Nordland Annet Skadefelling Kvotejakt Figur 3: Avgang av gaupe fordelt på årsak i Nordland i perioden Figur 4: Avgang av gaupe i Nordland i Røde punkter viser skadefellinger (N=2), blå punkter viser fellinger gjennom kvotejakt (N=14) og grønt punkt viser påkjørt gaupe (N=1).

11 Side 8 av 18 Tap av sau og rein til gaupe Sau Etter en økning i antall dokumenterte sau tatt av gaupe de siste årene (59 dok i 2007, 66 dok i 2008, 90 dok i 2009), var det beitesesongen 2010 betydelig færre dokumenterte gaupetap (37 dok). Erstatningsoppgjøret for rovdyrdrept sau viser en betydelig økning i antall sau erstattet til gaupe fra 2008 til 2009 (hhv. 990 og 1651 sau). Videre viser foreløpige tall fra siste års beitesesong en økning i antall omsøkte sau som gaupedrept de tre siste årene (hhv 2499 sau i 2008, 2847 sau i 2009 og 3036 sau i 2010). Tap av sau til gaupe er spredt over store deler av fylket, med et tyngdepunkt i sørfylket som følge av en stor gaupebestand i dette området. Figur 5 viser kommunevis fordeling av antall sau dokumentert/antatt drept av gaupe og antall sau omsøkt som gaupedrept i Saltdal og Hemnes utmerker seg med høye erstatningskrav. Hemnes, Grane og Brønnøy har flest dokumenterte gaupetap. Hadsel Ballangen Evenes Tysfjord Hamarøy Sørfold Fauske Saltdal Beiarn Meløy Rødøy Rana Hemnes Nesna Hattfjelldal Grane Leirfjord Vefsn Sømna Brønnøy Bindal Bodø Narvik Dokumentert /antatt Erstatningskrav gaupe Antall sau Figur 5: Kommunevis fordeling av antall sau dokumentert/antatt drept av gaupe og antall sau omsøkt som gaupedrept i Rein De dokumenterte tapene av rein til gaupe har økt de siste årene (34 dok i 2007, 45 dok i 2008 og 58 dok i 2009). Erstatningsoppgjøret for rein tatt av fredet rovvilt i driftsåret 2009/10 (1. april mars 2010) ble avsluttet i september Av 2778 rein som ble erstattet som drept av fredet rovvilt, sto gaupe for tap av 1292 rein. Dette er en økning i forhold til driftsårene 2007/08 og 2008/09, hvor hhv. 661 og 932 rein ble erstattet som gaupedrept i Nordland.

12 Side 9 av 18 I likhet med tap av sau, er også tap av rein til gaupe spredt over store deler av fylket, med et tyngdepunkt i sørfylket som følge av en stor gaupebestand i dette området. Reinbeitedistriktene Voengel Njaarke, Jillen Njaarke og Saltfjellet har de største tapene av rein til gaupe (tabell 2). I de aller fleste distriktene har det også vært en økning i antall rein erstattet som gaupedrept de siste tre driftsårene. Tabell 2: Oversikt over erstatningsoppgjøret for rein drept av rovvilt i driftsåret 2009/10 fordelt på de ulike reinbeitedistriktene i Nordland. Distrikt Antall omsøkt Antall erstattet til gaupe Antall erstattet totalt Voengel Njaarke Byrkje Jillen Njaarke Røssåga/Toven/Syv søstre Hestmannen- Strandtindane Ildgruben Saltfjellet Balvatn Storskog/Sjunkfjell Staggjo Habmer Frostisen Skjomen Totalt Fem reinbeitedistrikt tilhørende Troms reinbeiteområde har deler av sine beiteområder i Nordland. I driftsåret 2009/10 ble det erstattet rein drept av gaupe i alle disse distriktene (tabell 3). Antall rein erstattet som gaupedrept er noe lavere siste driftsår sammenlignet med året før i disse distriktene. Tabell 3: Oversikt over erstatningsoppgjøret for rein drept av rovvilt i driftsåret 2009/10 fordelt på de ulike reinbeitedistriktene i Troms reindriftsområde som har deler av sitt beiteområde i Nordland. Distrikt Antall omsøkt Antall erstattet til gaupe Antall erstattet totalt Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy Tjeldøy Kongsvikdalen Grovfjord Gielas Totalt

13 Side 10 av 18 Figur 6. Kartet til venstre viser dokumenterte sau tatt av gaupe i Nordland i 2010 (N=37). Kartet til høyre viser dokumenterte rein tatt av gaupe i Nordland i driftsåret 2009/10 (N=85). Begrunnelse for åpning av kvotejakt i Nordland På bakgrunn av godkjente familiegrupper i Nordland de tre siste årene er gaupebestanden nå på det fastsatte bestandsmålet om 10 årlige ynglinger (9,8 ynglinger i snitt). Det er ønskelig at bestanden av gaupe ligger så nær opp mot det fastsatte bestandsmålet som mulig. Siden vi per i dag ligger på det fastsatte bestandsmålet, er det et mål å ta ut forventet tilvekst i 2010, når man legger til grunn naturlig dødelighet av unger første leveår. Dette vil etter vår vurdering stabilisere bestanden på dagens nivå. Reduksjonen i gaupebestanden i Nordland fra vinteren 2008/2009 til 2009/2010 var stor, men var en ønsket utvikling fra forvaltningen sin side for å unngå at gaupebestanden kom langt over bestandsmålet. Et høyt antall registrerte familiegrupper vinteren 2008/2009 (14,5 familiegrupper) og et økende tap til gaupe, var hovedårsakene til at kvoten vinteren 2010 ble satt høyt (totalt 16 gauper). Dette til tross for at bestandsmålet ikke var oppnådd. Antall dokumenterte tap av rein og sau til gaupe har gått noe ned siden uttaket sist vinter. Men fortsatt er tapene til gaupe store lokalt, noe som tilsier at det er riktig å åpne for kvotejakt på gaupe i store deler av fylket denne vinteren. Dette for å redusere framtidige tap av sau og rein til gaupe, og for å forsøke å stabilisere bestanden omkring bestandsmålet. Dette er også i samsvar med føringene i forvaltningsplanen. Samtidig er det viktig å ikke legge opp til en for hard avskyting som kan føre bestanden under bestandsmålet. Med bakgrunn i kunnskap om bestandsstørrelse og kjent avgang det siste året, samt forventet gjennomsnittlig tilvekst i bestanden, vurderes det at uttaket kommende vinter bør være noe lavere enn uttaket vinteren 2010 for å stabilisere bestanden omkring bestandsmålet. Det foreslås derfor en samlet kvote på 12 gauper, hvorav inntil 5 hunndyr over ett år. Fordeling av kvota Rovviltnemnda ønsker å fordele den anbefalte kvoten på fellingsområdene som er angitt i høringsutkastet til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland (figur 7).

14 Side 11 av 18 Figur 7. Kart over fellingsområder i høringsutkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. NB. E6 er tegnet inn for å kunne orientere seg lettere i kartet. I Forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland er det lagt opp til ikke å ha reproduserende bestander av gaupe og jerv i Lofoten/Vesterålen. Det ble dokumenterte 3 gaupedrept rein i Sortland og Lødingen kommune i Videre ble det siste driftsår erstattet flere rein som gaupedrept på Hinnøya. Rovviltnemnda ønsker av den grunn å åpne for jakt på gaupe i Lofoten/Vesterålen siden det ikke er ønskelig med etablering av en gaupebestand i denne delen av Nordland. Det legges opp til kvotefri jakt i dette området. Det har i tidligere år vært en høy gaupebestand i Evenes og Tjeldsund kommune. Kjent avgang i 2009, herav flere voksne hunngauper, tilsier imidlertid at gaupebestanden i området er betydelig redusert. Ellers i Nordfylket er gaupebestanden lav, og delbestandsmålet er ikke nådd. På bakgrunn tapshistorikk, bestandsstørrelse, bestandsmål og kjent avgang av gauper foreslås det en forholdsvis lav kvote i nord. I midtfylket har bestanden vært relativt stabil, spesielt i Saltdal, Beiarn og Bodø kommuner. I Rana kommune vest for E6 og nord for Ranfjorden ble det felt 3 gauper vinteren 2009/2010, noe som har hatt innvirkning på bestanden. De siste vintrene er det registrert minst 1 familiegruppe i Saltdal/Beiarn, og det er registrert flere enkeltdyr av gaupe i dette området. Det dokumenteres årlig flere tap av sau og rein til gaupe i Saltdal, Beiarn og tidligere Skjerstad kommune.

15 Side 12 av 18 I sørfylket var det en avgang på 12 gauper vinteren 2009/2010, noe som trolig har redusert bestanden kraftig i denne delen av fylket. Men gaupebestanden i sørfylket er fortsatt lokalt stor, noe som har resultert i betydelige tap av sau og rein i Sørfylket ligger også over fastsatt mål i forvaltningsplanen om 4 årlige ynglinger av gaupe. Sekretariatets forslag til fordeling av kvote på fellingsområdene: Område 1 Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt. Fellingsområdet omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og Ramsundet, inkludert Tjeldøya. Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 2 gauper. Mot vest går grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs fylkesgrensa til Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. Langs Ofotbanen til Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. Langs E6 sør til Råna i Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra Rånvassbotn til Stefjordbotn og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden. Område 3 Indre Nordfylket, kvote på 1 gaupe. Mot nord og vest langs grensa til Ytre Nordfylket. Mot øst langs riksgrensa til Sverige. Mot sør fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget ut til Fauske. Område 4 Ytre Midtfylket, kvote på 2 gauper. Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6. Område 5 Indre Midtfylket, kvote på 2 gauper. Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden. Område 6 Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper. Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. Område 7 Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper. Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune. Frie dyr: 1 dyr Hunndyrkvoten forslås fastsatt til maksimalt 5 hunngauper over ett år. 1 dyr ( fritt dyr ) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, felte gauper og bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, legge til rette for et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til gaupe denne beitesesongen. Vi foreslår videre at Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda kan omfordele restkvoten underveis i kvotejakta avhengig av hvor gaupe blir felt og behovet for å målstyre restkvoten til områder med store tap til gaupe. Kvotejakta administreres av Fylkesmannen i Nordland.

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2011/579 433.52 19.09.2011 Utkast til referat fra møte 3/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 31. august 2011 Sted: Telefonmøte

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2011/579 433.52 31.08.2011 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2012/2012 Rovviltnemnda i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Saksframlegg - møte 4/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Saksframlegg - møte 4/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Rovviltnemnda i region 7 Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2017/153 Deres ref: Vår dato: 28.09.2017 Deres dato: Arkivkode: 434.11 Saksframlegg - møte 4/2017

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 28.05.2015 Utkast til referat fra møte 2/2015 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 20. mai 2015 Sted:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 3/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 3/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2014/302 433.52 13.06.2014 Utkast til referat fra møte 3/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 30. mai 2014 Sted: Fylkesmannen i,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda har

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3073-11.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2016 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Lisensfelling jerv Nordland 2009/2010

Lisensfelling jerv Nordland 2009/2010 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/12194 ART-VI-KMV 09.09.2009 Arkivkode: 445.23 Lisensfelling jerv Nordland 2009/2010 Lisensfelling er en skademotivert felling av et

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 14.12.2010 Utkast til referat fra møte 4/2010 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 1. desember 2010

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sak 38/15: Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe 2016 I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005

Detaljer

Lisensfelling av jerv i region 7 Nordland 2010/2011

Lisensfelling av jerv i region 7 Nordland 2010/2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/12192 ART-VI-SH 09.09.2010 Arkivkode: Lisensfelling av jerv i region 7 Nordland 2010/2011 Lisensfelling er en skademotivert felling

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007 Rovviltnemnda i region 5 c/o Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/687 ART-VI-KMV 24.01.2007 Arkivkode: Kvotejakt på gaupe i region 5 i

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Rovviltnemnda i region 2 Postboks 1604 3007 Drammen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/521 ART-VI-MOK 25.01.2007 Arkivkode: 444.6 Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Direktoratet viser

Detaljer

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10558 Saksbehandler: Susanne Hanssen Vedtak om kvotejakt av gaupe i region 4-2014 Kvotejakt er en ordinær

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10849 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Med hjemmel i

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Til Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Deres referanse Dato 10.06.2010 Vår referanse 2010/...433.52 Saksbehandler HKL Avdeling Miljøvernavdelingen Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Alle fylkesmenn Trondheim, 28.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3389 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Med hjemmel i

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017 Rovviltnemnda i region 7 Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2017/153 Deres ref: Vår dato: 26.06.2017 Deres dato: Arkivkode: 434.11 Saksframlegg møte i Rovviltnemnda

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/3815-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 3 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16095 ART-VI-JPB 29.11.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer Trondheim, 25.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/4200 Saksbehandler: Veronica Sahlén Betingede skadefellingstillatelser

Detaljer

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/12077 Saksbehandler: Anders Braa Klager på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 12.09.2012 Utkast til referat fra møte 3/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 6. september 2012 Sted: Statens hus,

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Styrende dokumenter Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 06.10.2017 Deres dato Vår ref. 2017/1917 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2017/153 434.11 02.06.2017 Protokoll fra møte 3/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 31. mai 2017 Sted: Fylkesmannen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10977 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Med

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Bindal og Nærøy kommuner - Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

Fellingstillatelse på gaupe i Bindal og Nærøy kommuner - Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2017/875 Deres ref: Vår dato: 08.03.2017 Deres dato: 07.03.2017 Arkivkode: 433.52 Fellingstillatelse

Detaljer

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag Lauvdalen Beitelag Trondheim, 21.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2859 Saksbehandler: Susanne Hanssen Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 29/2013 Kvotejakt på gaupe i 2014 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015 Rovviltnemnda i region 8 Troms og Finnmark Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.11.2014 2014/195-27 433.52 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 11.04.2014 2014/5-19 433.52 Deres dato Deres ref. Arnt-Magnus Gamst 9144 SAMUELSBERG Avslag på søknad om skadefelling av gaupe

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/1682 30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2015 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2404 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2985-27.01.2017 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 03.04.2014 2014/2159-3 433.52 Deres dato Deres ref. 31.03.2014 Nils Ole Henrik Oskal Sagelvvatn 9050 Storsteinnes Avslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/ I henhold til adresseliste. Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/3035-08.01.2016 Avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2016 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet viser til klager

Detaljer

14/ Deres ref Vår ref Dato

14/ Deres ref Vår ref Dato Deres ref Vår ref Dato 14/3700-30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til klage14. januar 2015 fra Saltdal kommune og av 14.

Detaljer