ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag"

Transkript

1 ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på Vårehovedsamarbeidspartnere:

2 Ålen idrettslag- sakliste årsmøte Åpning 2. Godkjenning og konstituering a) Dirigent b) Sekretær c) 2 protokollunderskrivere 3. Behandle idrettslagets årsmelding Behandle Hovedlagets regnskap Behandle idrettslagets reviderte regnskap Forslag til årsmøte a) Sak fra Fotballgruppa og medlem i Ålen IL O.H. Megård b) Sak fra valgkomiteen Fastsetting av medlemskontingent for Forslag til handlingsplan Hovedlaget Behandle hovedlagets budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan (ingen forslag til endring) 11. Valg Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet. a) Leder b) Nestleder c) Resten av medlemmene i hovedstyret. skal bestå av: leder, nestleder, leder for hver gruppe, og minst 1 styremedlem d) 2 revisorer e) Leder og 4 medlemmer til valgkomite 2013 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet I. Holtålen idrettsråd og årsmøte i Holtålen idrettsråd II. Holtålen turforening III. Bygdabladet for Ålen og Hessdalen g) Orientering om valg foretatt på gruppeårsmøtene Underveis vil det også bli noen markeringer, samt innlagt pause med kaffe, brus og kake! (Det vises til idrettslagets nettsted og gruppenes undersider for komplette årsmeldinger og regnskaper).

3 Årsmelding for Ålen idrettslag Generelt 1.1 Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis mulighet til å utøve idrett i sunne former. Laget skal bidra til å bedre folks helse og trivsel og fremme samarbeid og kameratskap. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Laget kan bare ha personlige medlemmer. 1.2 Delmål under hovedmålsettinger 1. Å tilrettelegge for idrettsaktiviteter (aktiviteter som naturlig og tradisjonelt hører hjemme i bygda) på en slik måte at alle barn og unge skal kunne delta. 2. Bidra til å skape positive opplevelser gjennom idrettsaktivitetene slik at man får lyst til å fortsette med fysisk aktivitet hele livet. 3. Å sørge for at trening og ledelse av idrettsaktivitetene er slik at ferdigheter og positive holdninger utvikles. 4. Bidra til å støtte utøvere som ønsker å satse på idretten sin ved deltakelse utover det lokale plan. 5. At idrettslaget er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. 2 Medlemmer Laget hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 2 medlemmer fra i fjor. Arne Moholdt ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i 2012, og laget har nå fire æresmedlemmer. 3 Styret 3.1 Styret har bestått av leder, nestleder og et styremedlem, samt gruppelederne i laget. Etter årsmøtet 2012 har styret i Ålen il bestått av: Leder: Ingrid Reitan Nestleder: Jon Arne Engan Styremedlem: Stein Kåre Holden Styremedlemmer fra gruppene: Fotball: Arild Hilmo Ski: Jan Arild Sivertsgård Håndball: Marit Hegseth Orientering: Jon Inge Breen Sykkel: Ove Drøyvollsmo Turn: Jorunn Anita Kirkhus Alpint- og freestyle: Steinar Trondsetås

4 Lagets administrator har forestått møteinnkallinger og vært styrets referent. Sponsoransvarlig har deltatt på styremøter når aktuelle saker. 3.2 Møter Årsmøte for 2012 ble avholdt den 7. mars 2012 i Ålen Samfunnshus. Det er gjennom året holdt 13 hovedstyremøter med behandling av 135 saker. 3.3 Representasjon Ole A. Holden har vært lagets representant i Holtålen Turforening. Stein Kåre Holden har vært lagets representant opp mot Bygdabladet. Ingrid Reitan har vært lagets representant i Holtålen idrettsråd. 3.4 Administratorstillingen Tidligere administrasjonskoordinator Svend Olaf Olsen har vært en god ressurs for laget, og har i sin ansettelsestid fornyet flere av de administrative funksjonene. Han sluttet i stillingen i august, samtidig som han viderefører ansvar for teknisk vedlikehold på hjemmesidene på frivillig basis, noe vi er takknemlige for.. Det ble en hektisk sommer og høst med stillingsvurdering, utlysing og tilsettingsprosedyrer. Vi var heldige, og fikk en god etterfølger i stillingen. Nadya Engesvold tiltrådte 1. oktober, og har meget raskt kommet inn oppgavene, som hun løser på en utmerket måte. Styret, og ikke minst leder, har fått erfare hvor god hjelp laget har av en egen ansatt administrator, som vi nå benevner stillingen. 3.5 Diverse administrativt. Årets utgave av årsmøtepapirene kan, som for de to foregående år, ses på som et bidrag i prosessen for å se de samlede aktivitetene i laget som en helhet. Gruppene bidrar med en forkortet versjon av sine respektive årsmeldinger nettopp for å gi en samlet oversikt over lagets totale aktiviteter i ett og samme dokument. Laget har egen hjemmeside som benyttes som kommunikasjonskanal overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, media og andre interesserte. I tillegg har laget en egen Facebookside. Styret i Ålen il har valgt å skifte regnskapskontor. Beslutningen har medført mye merarbeid i overgangsfasen, med anbudsprosess og påfølgende vurdering av mottatte tilbud. Vi har samtidig lært mye, og styret innser at det var på tide med en gjennomgang og tilpasning til nye krav. Administrator sin regnskapskompetanse har vært, og er, til god nytte og støtte for styret i dette arbeidet. Ny regnskapsfører for Ålen il fra og med 2013 er Bårseth Regnskap AS på Støren, og vi ser fram til godt samarbeid med dem. Styret i hovedlaget, sammen med administrator og alle gruppe-kassererne har hatt forberedende møte med Bårseth Regnskap AS. Det blir en forholdsvis stor omlegging for alle, samtidig som regnskapsarbeidet nå er vedtatt å være likt for hele laget. 3.6 Samarbeidsavtaler Rørosbanken og Haltdalen Sparebank har også i 2012 fungert godt som våre viktigste hovedsamarbeidspartnere. Samarbeidet fungerer etter intensjonene, og bankene utviser en positiv og konstruktiv grad av fleksibilitet når dette etterspørres fra lagets side. I tillegg har vi hatt formelle samarbeidsavtaler fra følgende bedrifter i 2012: Coop Ålen, Gauldal Energi, Meta AS, Røros Trafikkskole, Byggmaker Røros, Protex AS, Statoil Ålen, Ålen Regnskapskontor, Intersport Røros, entreprenør Ole Peder Bakken, Johan Kjellmark, Bergstaden

5 Elektro, Arbeidets Rett, HÅG ASA, J.Tronsaune el.installasjon, Holtålen kommune, Gauldal-Østerdal Buss AS, Aspås Elektro, Asbjørn Eidet, Ålen Senter, Bergstaden Trelast, Lillerønning Snekkerifabrikk, Skogås Transport, Igland Garasjen, Tynset Bil og MC, Sportshuset Melhus, RGO, Rema 1000, Brende AS, Bresco AS og Trønderenergi. Særgrupper har i tillegg skaffet seg noen sponsorer under enkeltarrangement, samt støtte ved annonsering og premieutdeling. Avtalene innebærer forpliktelser for laget, og betyr mye for lagets økonomi. Pengene blir benyttet til å tilrettelegge for aktiviteter spesielt for barn og unge, slik at Ålen IL bidrar til å skape tilbud for utvikling av et positivt lokalsamfunn med trygge oppvekstvilkår. Jan Ove Nesvold er sponsoransvarlig, og gjør en viktig og god jobb for å sikre at Ålen il har gode samarbeidspartnere og en trygg økonomi. Han har klart å holde et forutsigbart inntektsnivå for Ålen IL. Vi endte opp med sponsorinntekter på kr for Økonomi Ålen il er avhengig av et forutsigbar og godt inntektsnivå for å holde det brede aktivitetstilbudet vi tilbyr i dag. For hovedlaget er samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd med bakgrunn i medlemskap i Ålen il og aktiv deltagelse i de ulike særidrettene svært viktige inntektskilder. Sportslig aktivitet og arrangement skjer i all hovedsak i regi av gruppene, som med stor dugnadsinnsats skaper omsetning og driftsmidler. Økonomistyring i alle ledd er viktig for å sikre likviditet til løpende drift og økonomisk trygghet ved planlegging av nye aktiviteter. Hovedlaget hadde i 2012 driftsinntekter på kr , og -utgifter på kr , hvilket medførte et lite driftsunderskudd på kr Det er foretatt eiendomskjøp for kr og forsikringspenger etter flommen er benyttet til gjenoppbygging av ny garasje og anskaffelse av utstyr/maskiner for vedlikehold av Kunstgressbanen. De totale driftsinntektene som utgjør sponsor inntekter, arrangements- og dugnadsinntekter, medlems- og treningsavgifter, renteinntekter med mer er på kr Samlet resultat (overskudd) for Ålen il i 2012 er på kr Anlegg 4.1 Fotballbane Årets store begivenhet var åpninga av Kunstgressbanen den 28. august Ålen il ønsker å takke alle som har bidratt til gjenoppbygging av Kunstgressbanen og utbedring av området på Kirkhusmoen til slik det framstår i dag; et flott idrettsanlegg og pent område midt i bygda der det er yrende liv. Vi er takknemlige for statlige skjønnsmidler som ble bevilget til gjenoppbygging. Takk til Holtålen kommune som har forvaltet de øremerkede midlene til gjenoppbygging og flomsikring av området. Takk til alle ildsjeler, og hver i sær som har hjulpet til og bistått på sin måte. Takk for alle gaver, gode ord og gratulasjoner. Til åpninga ble det ryddet og påkostet noe oppfrisking i Klubbhuset. Det ble hengt opp ensartede sponsorplakater, slik at hele anlegget når framstår pent og ordentlig. Forsikringspenger etter flommen ble brukt til gjenoppbygging av garasje og kjøp av nødvendig utstyr for vedlikehold av banen. Selve bygginga ble utført på dugnad i regi av fotballgruppa. 4.2 Kjøp av teig Våren 2012 fikk Ålen il tilbud om kjøp av teig fra naboeiendom tilhørende Dagny og Helge Nyrønning. Teigen er på ca. 2,8 mål og prisen ble fastsatt til kr ,-. Kjøp av eiendom sto ikke på handlingsplan

6 og budsjett for 2012, men på bakgrunn av teigens direkte tilknytning til Ålen il sin eiendom for øvrig, og dermed egnethet i forhold til framtidig utviklingen av området på Kirkhusmoen, samt et prismessig godt tilbud, vedtok styret å kjøpe teigen. Ekstra inntekter som følge av utleie av Klubbhuset til entrepenører under gjenoppbygging av Kunstgressbanen har vært med på å finansiere deler av kjøp og noe rydding av området. For øvrig finansieres teigkjøpet ved bruk av lagets egenkapital. Justering av eiendomsgrenser for tilpasning til Kunstgressbanen er gjennomført i samarbeid med kommunen og grunneier. 4.3 Hall Bygging av den nye flerbrukshallen er godt i gang, selv om ferdigstillelsen ble noe forsinket. Under byggeperioden har gruppenes utstyr blitt lagret i Klubbhuset og på ledig plass i forskjellige grendahus i bygda, samt Samfunnshuset i Haltdalen. I forbindelse med ferdigstillelse av hallen har det vært viktig å finne gode løsninger for lagring av gruppenes utstyr i hallen. Dette har stor betydning for brukervennligheten. Laget har allerede hatt glede av Hovet i 2012 med gjenåpning av bassenget og de nye garderobene, samt mulighet for arrangement i Rallaren. 5. Idrettsskolen Idrettsskolen for barn er et tilbud for barn mellom 4 og 9 år som er medlem av idrettslaget. Målsettingen for idrettsskolen er å stimulere allsidighet, det skal være lekbetont og samtidig en opplæring i grunnleggende motoriske ferdigheter. På grunn av bygging av ny hall ble tilbud om Idrettsskole noe justert og innfaset i øvrige gruppeaktiviter i Knøtteturn, basistrening og skilek er blant tilbudene som favner målsettingen til Idrettsskolen. 6. Gruppenes årsmeldinger kortversjon Fotballgruppa: Leder : Arild Hilmo Nestleder: Jon Lars Skjefte Kasserer/ regnskap: Bente Botnan Sekretær/ Web: Olav Grønli Styremedlem/ Matrial: Ann Bente G. Drøyvollsmo Styremedlem/ Anleggsanv.: Olav H. Megård I tillegg har vi hatt god hjelp av trenerkoordinatorer- Terje Moan og Håvard Møllmann, og dommer ansvarlig Oskar Sletten. Sportslig: Vi har i år stilt med totalt 15 lag, og ca 170 aktive spillere, med trenere, oppmenn og styret er det ca som er engasjert innen fotballen i Ålen il. Økonomi: Økonomisk har vi klart oss bra, dette tror vi bl.a. har med at treningsavgifter ble økt og at vi har hatt fokus på økonomien. Vi har solgt krydder og fotballodd og arrangerte 2. juledagsfest, blomstersalg og overføring fra hovedlaget. Samt at åpningen av Kirkhusmoen ga oss klingende mynt i kassa. Inntekter på kiosksalg har også økt etter at Kirkhusmoen ble ferdig. Deler av overskuddet på ca brukes til høytaleranlegg på Kirkhusmoen.

7 Oppsummering: Sesongen 2012 ble en meget positiv og hektisk sesong for fotballgruppa, med høy aktivitet og mange fine fotballopplevelser, og spesielt etter at vi fikk åpnet Kirkhusmoen, der har det yret av liv i hele høst, og det har blitt en økning av antall fotballspillere totalt i fotballgruppa J/g 14 år fikk i år spille om kretsens pokal og begge lag tok pokalen hjem, kjempebra for en liten klubb å klare det, vi må fortsette det gode arbeidet som gjøres og satse på bredde fremfor topp - det lønner seg. G 16 spilte også om kretsens pokal men ble dessverre utslått i kvartfinalen, en god prestasjon av dem også. Seniorlagene våre er under stadig positiv utvikling, og vi føler at det er blitt ett nærmere samarbeid mellom dem og styret, og de har vært flinke til og stille opp på dugnader. Deltagelser i serie og cuper blant de aldersbestemte lagene gir også meget gode resultater, med bl.a. mange lag til A-sluttspill i Storsjøcup, og vi får mye skryt rundt om kring for arbeidet vi gjør med bredde fotballen i Ålen, det må vi fortsette med. Til slutt vil jeg takke alle styremedlemmene for engasjerende og velvillig jobb i året som gikk, og satser på at vi får det spenstig, trygt og artugt med alle fotballinteresserte også neste år. Ålen januar 2013, leder. Skigruppa: Styret i skigruppa har bestått av Jan Arild Sivertsgård (leder), Anita Engan (sekretær), Tone Langmo (kasserer), Per Inge Breen, Jens Erik Trøen og Bjørn Magne Jensås (styremedlemmer). Ungdomsrepresentant har vært Even Moholt. Skigruppa har viktige underutvalg bestående av sportslig utvalg, trenere, oppmann, foreldregruppe og nettansvarlig. Per Olav Lian er fast medlem i langrennskomitéen i Sør Trøndelag skikrets og møter der. Skigruppa tilbyr treningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper gjennom sesongen/året. Trening kombinert med sosiale aktiviteter er viktig for godt miljø, som igjen bidrar til både bredde og gode resultater. Vi tror skilek er viktig for både skiglede og videre rekruttering, og gleder oss over en ny sesong med god deltagelse på vår skilek. Arrangement: 5 lysløyperenn inkludert skicross i Ålen Skisenter Lagsmesterskap på Holla skistadion Turrennet Bør Børson 2012 Turrennet Svennhuken 2012 Vintertrim Sesongavslutning med premieutdeling Hessdalslia opp Nord-Østerdalskarusell terrengløp på Holla Smørekurs og utstyrskveld i samarbeid med flere (Ålbyggsprinten planlagt, avlyst pga. snømangel) Samlinger: Treningssamling i Aunegrenda Skisamling i Ramundberget Sju juniorer deltatt på kretsens åpne samlinger Magnus Moholt uttatt på både kretsens seniorlag og skiforbundets regionsatsingslag Andre dugnader: Rep. av reklameskilt ved lysløypa etter flommen Bassengdrift høst Salg av kretsens skilotteri Vårrydding for Kolo veidekke Utkjøring av årsmelding for Fjellstyret Utkjøring av info-brev fra Ålen il Vedlikehold av Bør Børson-løypa Vedlikehold av lysløypa Dopapirsalg i 3 omganger Salg av adventskalendere Parkeringsvakter i Martnaen. Hessdalslia opp. Arrangement: Vi måtte dessverre også i 2012 avlyse Ålbyggsprinten pga snømangel. Skirennet ble planlagt, men en uke før start var det ingen meldinger om snø. Og dermed måtte vi sende ut melding om

8 avlysning. Turrennet Bør Børson ble arrangert. Nytt av året var et forsøk på å terminfeste rennet i håp om økt deltagelse. Dette ga vel ikke helt det deltagerantallet vi håpet på. Dette medførte også at rennet ble dyrere for turdeltagenene i form at betaling av pålagt engangslisens. Turrennet Svennhuken ble arrangert. Det var dårlige væremeldinger for løpsdagen som medførte at rennet ble flyttet i sin helhet til Aunegrenda. Rennet gikk under greie forhold nede i Aunegrenda, og folk var godt fornøyd med at rennet ble arrangert og ikke avlyst. Det må rettes en takk til Kjell Ove Oftedal og Olav Trondsaune i Aunegrenda som tok tak i løyper mm på strak arm, og som dermed gjorde en stor innsats for at rennet kunne arrangeres. Konkurransesesong / resultater 2012: Skigruppa kan også i 2012 vise til gode resultater av vårt lille skimilijø i Ålen. Konkurransesesongen har bestått av deltagelse i både sone- og kretsrenn, turrenn, ST-cup, KM, Midt Norsk mesterskap, Norges Cup, Hovedlandsrenn, NM junior, Skandinavisk Cup og NM senior. Følgende oversikt viser resultater som Ålen il kan være stolt over: ST cup sammenlagt: G14: Vegard Sivertsgård nr 1, K 18 Hege Langmo nr 3. KM sprint Berkåk: Gull til Hege Langmo, Bronsje til Even Moholdt og Vegard Sivertsgård. KM klassisk Fjellørnen: Gull til Vegard Sivertsgård. Midt Norsk Mesterskap Molde: 2 sølv til Vegard Sivertsgård NC sprint Gålå. 1 plass Magnus Moholdt. -Uttatt til deltagelse for Norge under WC i Lathi og Drammen. NM jr. Holmenkollen: 8 plass til Hege Langmo. NM staffet menn Voss: 39 plass.( Magnus Moholdt, Even Moholdt; Ola Nesvold) Økonomi: Skigruppa har i 2012 hatt inntekter på kr og kr i utgifter. Regnskapet viser et overforbruk på kr Negativt resultat dekkes ved bruk av egenkapital. Vi har stadig ikke mottatt faktura for vedlikeholdsarbeid i lysløypa utført i Styret foreslår at tilsvarende beløp som budsjettert til dette formålet i 2012, kr , avsettes til driftsmidler på budsjett for Midler anskaffet og øremerket skisatsing utgjør kr Turngruppa: Styret har bestått av: Leder - Jorunn Anita Kirkhus, sekretær - Ingunn Nygård, kasserer - Hilde K. Grytbakk, styremedlem - Bente T. Berg og styremedlem - Wenche Tamlagsrønning. Møter: Styret har avholdt 11 styremøter, og det har vært gjennomført to trenermøter i regi av styret. Leder har deltatt på samtlige styremøter i hovedlaget og på møter vedr. bygging av Hovet. Berit Flagestad var gruppas representant på kretsting. Aktiviteter: Gruppas største aktivitet var deltagelse på BKTS i Rissa juni. Der deltok laget med i alt 38 personer inkludert turnere, trenere og ledere. For første gang hadde Ålen IL Turn med seg 1. klassinger på stevne. Dette gikk kjempefint, og hele arrangementet ble en suksess. UKTS ble arrangert på Røros første helga i november. Vi deltok med 8 turnere og 2 ledere/trenere. Troppen hadde både show-og oppvisningsprogram, og gjorde en flott innsats. Treninger: Treningene på barnepartiene denne våren og høsten har foregått i Haltdalen samfunnshus. Dette fordi bygging av Hovet har pågått, og det har ikke vært noen egnede treningssteder i Ålen. Dametrimmen har høsten 2012 vært gjennomført i Rallaren, da den ble åpnet og gjort tilgjengelig for den type trening. Ut fra trenernes erfaringer ble aldersinndeling av jentepartiene endret fra høsten. I oktober startet vi opp med knøtteturn for 4-og 5 åringer. Ca 30 ivrige barn møtte opp, og dette har vært en populær aktivitet. I høst lyktes vi også med å få tak i egen trener for gutteparti, med det resultat at vi nå har 2 gutteparti. Styret har jobbet for å få til tilbud som aerobic/zumba, men ikke lyktes med det. Det nevnes

9 herved at vi håper og tror at aktiviteter som dette vil bli enklere å få gjennomført når vi får treningslokaler i den nye flerbrukshallen. Utdanning/kurs: 7 av våre trenere deltok på Trener 1 tumbling-og frittstående kurs i regi av STGK her i Ålen. Trenerne har fått tilbud om sikringskurs, men dessverre passet tidspunktene dårlig og ingen deltok på det i år. Økonomi: Gruppas hovedinntekter er treningsavgiftene, utkjøring av søppelsekker og div dugnad/salg. Airtrack-lån i hovedlaget er nedbetalt dette året. Hovedlaget valgte etter søknad fra oss å innvilge 7000,- kr på lånet. Endelig årsregnskap for 2012 viser et årsresultat på kr ,- Sluttord: Turnåret 2012 har vært et år med mye aktivitet til tross for at den nye hallen i kommunen ikke er fullt ut ferdigstilt. Rekruttering av trenere er en generell utfordring, men vi har vært heldige i år og beholdt våre trenere fra fjorårets sesong. Vi har nå et stabilt trenerteam som vi håper fortsetter også videre inn i nytt turn år og nye flotte treningslokaler. Styret takker alle turnere, trenere, foreldre og foresatte for all hjelp, dugnad, samarbeid og innsats i En stor takk til våre sponsorer/samarbeidspartnere for støtte og bidrag. Jorunn Anita Kirkhus, leder Sykkelgruppa: Styret har bestått av: Over Drøyvollsmo - leder, Anders Hegseth sportslig leder, Paul Uiting sekretær, Geir Kirkhus og Jørn Atle Vårhus styremedlemmer. Handlingsplanen er gjennomført. Sykkelsesongen har gått bra. ELFAG sykkelkarusell har hatt 28 forskjellige deltagere, som er en liten nedgang. 42 kjøpte poser til sykkeltrimmen. Håkon Vårhus Sagen ble den heldige vinner av et gavekort på sykkel levert av Melhus Sportshus. Gledelig å se at mange av våre medlemmer deltar i lokale terrengritt som ble arrangert i Midt-Norge, samt flere i Birkebeinerrittet. En stor gruppe var også i år med på det 30 mil lange Vättern Rundt. Deltagelsen har stagnert, vi ønsker derfor å styrke rekruteringsarbeidet med tiltak som eksempelvis spinning. Økonomien i gruppa er god, vi har derfor noe egen kapital som kan brukes til innkjøp av spinningsykler. Forutsatt at vi finner arealer til dette. Gruppa vil jobbe videre for å stimulere og videreutvikle både kompetanse, lyst og ferdigheter innenfor vårt område. Vi kunne markedsføre både sykkeltrimmen og fellestreninger bedre. Vi vil komme i gang med tirsdagsballen, så snart Kiempen er klar. Takker alle sponsorer for støtte. Ålen, 11. februar 2013 For styret i Sykkel-gruppa, Ove Drøyvollsmo Håndballgruppa: Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Marit Hegseth Line Evenås Mette Kirkhus Margrethe Engan Gjære

10 Styremedlem: Marit Stene Styremedlem: Aud Andersen Møter: Styret har i 2012 avholdt 8 styremøter og behandlet saker angående håndballgruppas aktivitet og økonomi. Handlingsplanen viser arbeidsoppgavene med måloppnåelse. Leder deltok på regiontinget våren Her ble det tatt opp viktige saker som angår håndballklubbene, både økonomi og spillesystem. Utmerkelser: Marit Stene fikk Håndballens hedersmerke i sølv med diplom utdelt på håndballforum høsten 2012 og samarbeidsalliansen for sluttspillet i Verket mottok prisen Årets arrangør. Økonomi: Dansegalla, sluttspill og 17.mai er håndballgruppas viktigste inntektskilder, og har bidratt til at vi i 2012 endte med et lite overskudd på ca. kr ,-. Fra forrige års sesong: Som tidligere år har vi hatt lag som hevder seg bra i sin aldersklasse og som har det morsomt og sosialt på treninger og kamper. Dette er med på å skape et godt håndballmiljø i Ålen og spillerne liker idretten sin. J14-laget hevdet seg som vanlig godt i serien og hadde også forrige sesong kunnet deltatt i sluttspillet, men dispensasjoner på overårige spillere gjorde dette uaktuelt. Serielagene avsluttet sesongen sin med tradisjonell cup på Steinkjer, hvor J14 vant B-finalen og kom hjem med pokal, J12 ble utslått i semifinalen i A-sluttspillet. Lagene og dommere sesongen 2012/2013 Vi har inneværende sesongen hatt et tilbud om håndballspill for aldersgruppen 7-17 år, fordelt på mini, 10-, 12-, 14- og 16-årslag, men det er kun på mini vi har hatt et tilbud for gutter. Til sammen har vi 57 aktive spillere. Lagene har brukt Verket som treningsarena, mens mini har brukt gymsalen ved Haltdalen oppvekstsenter til treninger. Her har også J12 hatt en ekstra trening. Vi har hatt kun 1 aktiv dommer fra Ålen IL Håndballgruppa i år. Fra neste sesong står vi uten dommere, så rekruttering er viktig. J14 laget vårt har så langt denne sesongen spilt alle sine kamper uten tap og leder serier. Marit Hegseth, leder Orienteringsgruppa: Styret i orienteringsgruppa har bestått av Jon Inge Breen (leder), Trude Hånes (sekretær), Hanne Kristin Stenmo, Kristin Dragmyrhaug, Jogeir Mylius og Odd Magne Berg (styremedlemmer). Ola Kåsen og Henning Dragmyrhaug har vært med som ungdomsrepresentanter. Møter: Det er avholdt 6 møter med 29 protokollførte saker. I tillegg har det vært avholdt møter i forbindelse med nasjonalt mellomdistanseløp i Dølauka. Aktiviteter: Sesongen 2012 har som vanlig vært preget av bra aktivitet lokalt med vanlig oppslutning rundt treningsløpene, turorientering og sommertrim. I aktivitetene vi tilbyr, er det plass til flere. Vi har noen gode kart og mye bra terreng som er ideelt for o-sport. Det er også plass til flere ålbygger i NØ-karusellen og nasjonale løp som for eksempel Midt Norsk Mesterskap. I 2013 er Røros og Os vertskap for sistnevnte mesterskap som går over tre dager. Her er det bare å legge seg i trening. Reidar Mylius og Jon Inge Breen

11 deltok i de fleste løpene i NØ-Karusellen og oppnådde henholdsvis 2.plass og 3.plass sammenlagt i sine klasser. Ålen Idrettslag arrangerte for første gang et av løpene i den tradisjonsrike Dølauka 30.juni. Disse løpene har tidligere vært arrangert på rundgang av klubbene i tidligere Nord-Østerdal Orienterings-krets. Vi har vært forespurt flere ganger tidligere men har takket nei da vi har prioritert 2-Dagers Fjellorientering. I år var arrangementet lagt opp med sprint arrangert av Røros I.L. på fredagskvelden 29.juni, mellomdistanse her i Ålen på Øverhaugen 30.juni og langdistanseløp med fellestart i Haltdalen (OK Fjell) søndag 1.juli. Vi benyttet NM-arenaen fra 2009 på Øverhaugen som utgangspunkt for vårt løp. Endelig fikk vi benyttet det moderne NM kartet til et nasjonalt løp. 229 løpere fra alle nivå og aldersgrupper startet. O-gruppa vil takke alle de som stilte opp på forarbeid og gjennomføring av arrangementet. Uten dem hadde vi nok ikke klart å få til et så godt og vellykket arrangement. Spesiell takk til Tor Gundersen som ledet tidtakerteamet i forberedelsene og til Hanne Kristin Stenmo og Rolf Sivertsvold som stilte opp i tidtakerteamet alle tre dagene, og ikke minst i forberedelsene sammen med representanter fra Røros I.L. og OK Fjell. Orienteringsgruppa i Ålen Idrettslag takker orienteringsgruppa i Røros I.L. og OK Fjell for et utmerket samarbeid i forbindelse med markedsføring og for planlegging og gjennomføring av påmelding, startlister, tidtaking og resultatlister. Ellers når det gjelder arrangement av o-løp i Ålen er det slik at 2-dagers Fjellorientering fortsatt etterspørres via e-post og telefoner fra hele landet, dog noe mer sporadisk i 2012 enn i Orienteringsgruppa hadde på handlingsplanen å arrangere planleggingsmøte høsten 2012 for et mulig arrangement i Dette ble ikke gjennomført på grunn av mangel på tid og tilsynelatende liten interesse lokalt for arrangementet. Ellers har vi arrangert 9 treningsløp med til sammen 246 starter, et gjennomsnitt på 27 deltagere pr løp, som er en nedgang på 7 stk fra i fjor. Nybegynnerkurs ble avholdt 3.mai på og rundt klubbhuset med kun 2 deltagere. Dette skyldes dels kollisjoner med andre aktiviteter og dels at vi har dekket behovet fra før. Skolesprinten ble arrangert på Hessdalskjølen 5.juni for 49 elever i 5-7.klasse fra Hov Skole. 23.juni arrangerte o-gruppa et enkelt o-løp ved Ålen- Torget under Ålen- Dåggån. 19 barn fullførte løpet. Årets sommertrim viser total 3306 noteringer, som er 26 færre noteringer enn i I årets turorientering klarte 44 deltakere merkekravene til bronse (6 poster), sølv (12 poster) og gull (20 poster). Økonomi: Regnskapet viser et overskudd på kr. Overskuddet skyldes hovedsakelig at overskudd på vårt nasjonale løp på Øverhaugen ble på ca mer enn budsjettert. Ingen andre større avvik fra budsjett verken på inntekts- eller kostnadssiden. Visjoner: Det som blir viktig framover blir å bygge ut kompetanse innen laget på områder som løypelegging, tidtaking og digitalt kartarbeid (OCAD). Dette er kjerneområder der kompetansen må bygges ut til å gjelde flere personer dersom o-sporten skal videreutvikles i Ålen Idrettslag. Sluttord: O-gruppa vil takke alle de som på en eller annen måte har bidratt til at vi kunne gjennomføre våre aktiviteter. Spesielt takk til samarbeidspartnere som har støttet opp om våre arrangement, og til grunneiere og rettighetshavere som velvillig har stilt opp når de blir berørt av våre orienteringsløp. Jon Inge Breen, Leder Ålen Idrettslag orienteringsgruppa. Alpint- og freestylegruppa: Styret har bestått av: Håvard Sørdal, Joakim Engesvoll og Steinar Trondsetås (leder) 2012 var Alpint- og Freestylegruppas første år som selvstendig gruppe og hovedsatsingen har vært å skape et miljø for den gruppa av barn og unge som har tilhørighet i Ålen Skisenter og spesielt i terrengparken som ble etablert i desember 2010.

12 Miljøet har økt gradvis og det er med glede å se at en del jenter har kommet med i miljøet. Ved årsskifte hadde 30 utøvere betalt treningsavgift for inneværende sesong. Økonomi: Pga. en gave fra Fjøsbakken på Røros samt ekstra tilskudd fra sponsorer i forbindelse med Hovedlandsrennet i 2012 gikk gruppa med et overskudd på ca. kr ,- Sportslig: Treningssamling i Funäsdalen, Midtnorges største treningssamling for twintip. Felles samling med 18 deltakere og 3 ledere sammen med jibbere fra Oppdal Jibbeklubb og Freidig Freestyle. Hovedlandsrenn BigAir og SlopeStyle ble kombinert med SMN Show & Style Ålen Slopestyle og er det største enkeltarrangementet gruppa har hatt med ca. 60 deltakere fordelt på to konkurranser. Det er første gang i historien at et Hovedlandsrenn for Twintip er gjennomført utenfor Østlandet og arrangementet ble gjennomført etter planen og med gode tilbakemeldinger. PåskeBigAir Arrangert med 17 deltakere JibbeCamp for jenter Arrangert med egen jentetrener og 12 deltakere i to dager. Sommersamling i Juvass Arrangert med 10 deltakere Ålen Freestyle har deltakere i alle 5 renn i SMN Show & Style- serien i Ålen, på Oppdal og i Vassfjellet. Tre utøvere deltok på MegaPark i Hafjell i egen regi. Styret er foreslått utvidet fra tre til fem personer. Sportslig hilsen Ålen Alpint og Freestyle Steinar Trondsetås, leder

13 7. Handlingsplan for hovedlaget status: Handlingsplan for Ålen idrettslag, hovedlaget (Justert i styremøte ) Oppgave Beskrivelse av oppgave Økonomistyring Drift av klubbhus Arkiv/ utstyr Sponsoransvarlig Inntektsbringende tiltakdugnader Medlemskontingent Aktiv bruk av budsjettet i økonomistyringen. Regnskap presenteres for styret med jevne mellomrom. Skigruppa og fotballgruppa deler ansvaret for vask og renhold i klubbhuset. Ansvaret fordeles i forhold til sommer- og vinterhalvår. Kontaktperson Klubbhuset, avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov, anskaffe felles rekvisita til drift av Klubbhuset mv. Holde orden i arkiv og utstyr i klubbhuset. Sikring av arkivmateriale. Opprydning i rommet nede. Bestilling gjøres i regi av gruppene. Vedlikehold av eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye. Parkeringsvakter Rørosmartna n. 17. mai arrangement. Fest 2. juledag. Samordne salg for å unngå kollisjoner. Arrangement i regi av styret. Innkreving av medlemskontingent. Ajourhold av medlemslister. Verving av nye medlemmer. Tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig Ansvarlig Skigruppa og fotballgruppa Styremedlem Gruppene og koordinator 2 ganger årlig Gruppene Lagsdrakter Inntektsbringende tiltak - samarb. avtaler Ski- og o-gr. Handballgr. Fotballgruppa Gruppene Koordinator og hovedstyret Lokale Idrettsregistreringen Januar Koordinator Status ved årsskifte Gj.ført generelt. Mulighet for anskaffelse av eiendom kom plutselig, og ble gj.ført utenom budsjett etter eget vedtak i styret. Kvartalsvise regnskap. Delvis overtatt av administrator. Arkiv avlåst Utført av turn- og skigruppa 1 gang. Utført Delvis planlagt, men skrinlagt pga. lite inntekspotensiale.

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Per Inge Breen Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Bjørn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG Tid: 06.03.2014 kl. 18.00 22.30 Sted: Tilstede: PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG Messa i Hovet Ca. 25 medlemmer + Berit Aune, Ingrid B. Svendsen og Marianne F. Bones. Sak nr. 1. Åpning Sak: Leder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG.

REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG. REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG. Tid: 10.02.2010 Sted: Restauranten, Ålen samfunnshus. Tilstede: 37 personer Sak nr. 1 Sak: ÅPNING Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Leder orienterte om hvordan

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Ranveig Aas Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Arne Moholdt

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Ranveig Aas Styremedlem: Bjørn Magne Jensås Arne Moholdt (kasserer) Jens Erik Trøen

Detaljer

Årsmelding for Ålen idrettslag 2010

Årsmelding for Ålen idrettslag 2010 Årsmelding for Ålen idrettslag 2010 1 Generelt 1.1 Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG Tid: 07.03.2012 kl. 19.00 ca. 22.00 Sted: Folkebiblioteket i kommunehuset, Hovsletta Tilstede: ca. 30 medlemmer + Berit Aune og Ingrid Brynhildsvoll Svendsen

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen!

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen! ÅRSMØTE Ålen idrettslag Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00 Restauranten i Ålen Samfunnshus Velkommen! Gruppenes årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du på www.alenil.no Våre samarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 6. mars 2014 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Styret har bestått av: Leder (konstituert): Ingrid Reitan Sekretær: Jan Arild Sivertsgård Styremedlem: Per Inge Breen Terje Hegseth Ann Edel Moholdt (kasserer)

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Handlingsplan 2004-2008. Måloppnåelse pr. september 2007

Handlingsplan 2004-2008. Måloppnåelse pr. september 2007 Handlingsplan 2004-2008 Måloppnåelse pr. september 2007 Handlingsplan 2004-2008 Våre verdier i handlingsplanperioden: Vår hovedmålsetting i handlingsplanperioden: Artut Utviklende Før`alle Økt aktivitet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012.

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012. STYRET ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2012. Styret har bestått av: Leder Jon Inge Breen Sekretær Trude Hånes Styremedlem Hanne Kristin Stenmo Styremedlem Kristin Dragmyrhaug Styremedlem

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2014: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2004-2008

HANDLINGSPLAN 2004-2008 Basert på et studiemateriell utviklet av Idrettens Studieforbund HANDLINGSPLAN 2004-2008 Revidert årsmøtet 14.03.05 Disse har deltatt under arbeidet med handlingsplanen: Anne Grethe Ø. Bukkvoll Lars Stenvold

Detaljer

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2010.

ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2010. ÅLEN IDRETTSLAG, ORIENTERINGSGRUPPA ÅRSMELDING 2010. STYRET Styret har bestått av: Leder Jon Inge Breen Nestleder Jogeir Mylius Sekretær Astrid Megård Styremedlem Rolf Aas Styremedlem Kristin Dragmyrhaug

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i Alvdal idrettslag, skigruppa 01. Mars 2016 Dagsorden

Årsmøte i Alvdal idrettslag, skigruppa 01. Mars 2016 Dagsorden Årsmøte i Alvdal idrettslag, skigruppa 01. Mars 2016 Dagsorden 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Konstituering av årsmøte Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

1. Hvilken skikrets tilhører klubben?

1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? 4 43 4 3 3 1 1 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Navn Antall

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding for Frol IL for 2008

Årsmelding for Frol IL for 2008 Årsmelding for Frol IL for 2008 1. Arbeidsutvalget har i 2008 bestått av følgende: Leder: Ole A. Hustad Nestleder: Jostein Nordvoll Kasserer: Tore Svendgård Sekretær: Eli Kristin Johansen Styremedlem:

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer