ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag"

Transkript

1 ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på Vårehovedsamarbeidspartnere:

2 Ålen idrettslag- sakliste årsmøte Åpning 2. Godkjenning og konstituering a) Dirigent b) Sekretær c) 2 protokollunderskrivere 3. Behandle idrettslagets årsmelding Behandle Hovedlagets regnskap Behandle idrettslagets reviderte regnskap Forslag til årsmøte a) Sak fra Fotballgruppa og medlem i Ålen IL O.H. Megård b) Sak fra valgkomiteen Fastsetting av medlemskontingent for Forslag til handlingsplan Hovedlaget Behandle hovedlagets budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan (ingen forslag til endring) 11. Valg Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet. a) Leder b) Nestleder c) Resten av medlemmene i hovedstyret. skal bestå av: leder, nestleder, leder for hver gruppe, og minst 1 styremedlem d) 2 revisorer e) Leder og 4 medlemmer til valgkomite 2013 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet I. Holtålen idrettsråd og årsmøte i Holtålen idrettsråd II. Holtålen turforening III. Bygdabladet for Ålen og Hessdalen g) Orientering om valg foretatt på gruppeårsmøtene Underveis vil det også bli noen markeringer, samt innlagt pause med kaffe, brus og kake! (Det vises til idrettslagets nettsted og gruppenes undersider for komplette årsmeldinger og regnskaper).

3 Årsmelding for Ålen idrettslag Generelt 1.1 Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis mulighet til å utøve idrett i sunne former. Laget skal bidra til å bedre folks helse og trivsel og fremme samarbeid og kameratskap. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Laget kan bare ha personlige medlemmer. 1.2 Delmål under hovedmålsettinger 1. Å tilrettelegge for idrettsaktiviteter (aktiviteter som naturlig og tradisjonelt hører hjemme i bygda) på en slik måte at alle barn og unge skal kunne delta. 2. Bidra til å skape positive opplevelser gjennom idrettsaktivitetene slik at man får lyst til å fortsette med fysisk aktivitet hele livet. 3. Å sørge for at trening og ledelse av idrettsaktivitetene er slik at ferdigheter og positive holdninger utvikles. 4. Bidra til å støtte utøvere som ønsker å satse på idretten sin ved deltakelse utover det lokale plan. 5. At idrettslaget er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. 2 Medlemmer Laget hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 2 medlemmer fra i fjor. Arne Moholdt ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i 2012, og laget har nå fire æresmedlemmer. 3 Styret 3.1 Styret har bestått av leder, nestleder og et styremedlem, samt gruppelederne i laget. Etter årsmøtet 2012 har styret i Ålen il bestått av: Leder: Ingrid Reitan Nestleder: Jon Arne Engan Styremedlem: Stein Kåre Holden Styremedlemmer fra gruppene: Fotball: Arild Hilmo Ski: Jan Arild Sivertsgård Håndball: Marit Hegseth Orientering: Jon Inge Breen Sykkel: Ove Drøyvollsmo Turn: Jorunn Anita Kirkhus Alpint- og freestyle: Steinar Trondsetås

4 Lagets administrator har forestått møteinnkallinger og vært styrets referent. Sponsoransvarlig har deltatt på styremøter når aktuelle saker. 3.2 Møter Årsmøte for 2012 ble avholdt den 7. mars 2012 i Ålen Samfunnshus. Det er gjennom året holdt 13 hovedstyremøter med behandling av 135 saker. 3.3 Representasjon Ole A. Holden har vært lagets representant i Holtålen Turforening. Stein Kåre Holden har vært lagets representant opp mot Bygdabladet. Ingrid Reitan har vært lagets representant i Holtålen idrettsråd. 3.4 Administratorstillingen Tidligere administrasjonskoordinator Svend Olaf Olsen har vært en god ressurs for laget, og har i sin ansettelsestid fornyet flere av de administrative funksjonene. Han sluttet i stillingen i august, samtidig som han viderefører ansvar for teknisk vedlikehold på hjemmesidene på frivillig basis, noe vi er takknemlige for.. Det ble en hektisk sommer og høst med stillingsvurdering, utlysing og tilsettingsprosedyrer. Vi var heldige, og fikk en god etterfølger i stillingen. Nadya Engesvold tiltrådte 1. oktober, og har meget raskt kommet inn oppgavene, som hun løser på en utmerket måte. Styret, og ikke minst leder, har fått erfare hvor god hjelp laget har av en egen ansatt administrator, som vi nå benevner stillingen. 3.5 Diverse administrativt. Årets utgave av årsmøtepapirene kan, som for de to foregående år, ses på som et bidrag i prosessen for å se de samlede aktivitetene i laget som en helhet. Gruppene bidrar med en forkortet versjon av sine respektive årsmeldinger nettopp for å gi en samlet oversikt over lagets totale aktiviteter i ett og samme dokument. Laget har egen hjemmeside som benyttes som kommunikasjonskanal overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, media og andre interesserte. I tillegg har laget en egen Facebookside. Styret i Ålen il har valgt å skifte regnskapskontor. Beslutningen har medført mye merarbeid i overgangsfasen, med anbudsprosess og påfølgende vurdering av mottatte tilbud. Vi har samtidig lært mye, og styret innser at det var på tide med en gjennomgang og tilpasning til nye krav. Administrator sin regnskapskompetanse har vært, og er, til god nytte og støtte for styret i dette arbeidet. Ny regnskapsfører for Ålen il fra og med 2013 er Bårseth Regnskap AS på Støren, og vi ser fram til godt samarbeid med dem. Styret i hovedlaget, sammen med administrator og alle gruppe-kassererne har hatt forberedende møte med Bårseth Regnskap AS. Det blir en forholdsvis stor omlegging for alle, samtidig som regnskapsarbeidet nå er vedtatt å være likt for hele laget. 3.6 Samarbeidsavtaler Rørosbanken og Haltdalen Sparebank har også i 2012 fungert godt som våre viktigste hovedsamarbeidspartnere. Samarbeidet fungerer etter intensjonene, og bankene utviser en positiv og konstruktiv grad av fleksibilitet når dette etterspørres fra lagets side. I tillegg har vi hatt formelle samarbeidsavtaler fra følgende bedrifter i 2012: Coop Ålen, Gauldal Energi, Meta AS, Røros Trafikkskole, Byggmaker Røros, Protex AS, Statoil Ålen, Ålen Regnskapskontor, Intersport Røros, entreprenør Ole Peder Bakken, Johan Kjellmark, Bergstaden

5 Elektro, Arbeidets Rett, HÅG ASA, J.Tronsaune el.installasjon, Holtålen kommune, Gauldal-Østerdal Buss AS, Aspås Elektro, Asbjørn Eidet, Ålen Senter, Bergstaden Trelast, Lillerønning Snekkerifabrikk, Skogås Transport, Igland Garasjen, Tynset Bil og MC, Sportshuset Melhus, RGO, Rema 1000, Brende AS, Bresco AS og Trønderenergi. Særgrupper har i tillegg skaffet seg noen sponsorer under enkeltarrangement, samt støtte ved annonsering og premieutdeling. Avtalene innebærer forpliktelser for laget, og betyr mye for lagets økonomi. Pengene blir benyttet til å tilrettelegge for aktiviteter spesielt for barn og unge, slik at Ålen IL bidrar til å skape tilbud for utvikling av et positivt lokalsamfunn med trygge oppvekstvilkår. Jan Ove Nesvold er sponsoransvarlig, og gjør en viktig og god jobb for å sikre at Ålen il har gode samarbeidspartnere og en trygg økonomi. Han har klart å holde et forutsigbart inntektsnivå for Ålen IL. Vi endte opp med sponsorinntekter på kr for Økonomi Ålen il er avhengig av et forutsigbar og godt inntektsnivå for å holde det brede aktivitetstilbudet vi tilbyr i dag. For hovedlaget er samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd med bakgrunn i medlemskap i Ålen il og aktiv deltagelse i de ulike særidrettene svært viktige inntektskilder. Sportslig aktivitet og arrangement skjer i all hovedsak i regi av gruppene, som med stor dugnadsinnsats skaper omsetning og driftsmidler. Økonomistyring i alle ledd er viktig for å sikre likviditet til løpende drift og økonomisk trygghet ved planlegging av nye aktiviteter. Hovedlaget hadde i 2012 driftsinntekter på kr , og -utgifter på kr , hvilket medførte et lite driftsunderskudd på kr Det er foretatt eiendomskjøp for kr og forsikringspenger etter flommen er benyttet til gjenoppbygging av ny garasje og anskaffelse av utstyr/maskiner for vedlikehold av Kunstgressbanen. De totale driftsinntektene som utgjør sponsor inntekter, arrangements- og dugnadsinntekter, medlems- og treningsavgifter, renteinntekter med mer er på kr Samlet resultat (overskudd) for Ålen il i 2012 er på kr Anlegg 4.1 Fotballbane Årets store begivenhet var åpninga av Kunstgressbanen den 28. august Ålen il ønsker å takke alle som har bidratt til gjenoppbygging av Kunstgressbanen og utbedring av området på Kirkhusmoen til slik det framstår i dag; et flott idrettsanlegg og pent område midt i bygda der det er yrende liv. Vi er takknemlige for statlige skjønnsmidler som ble bevilget til gjenoppbygging. Takk til Holtålen kommune som har forvaltet de øremerkede midlene til gjenoppbygging og flomsikring av området. Takk til alle ildsjeler, og hver i sær som har hjulpet til og bistått på sin måte. Takk for alle gaver, gode ord og gratulasjoner. Til åpninga ble det ryddet og påkostet noe oppfrisking i Klubbhuset. Det ble hengt opp ensartede sponsorplakater, slik at hele anlegget når framstår pent og ordentlig. Forsikringspenger etter flommen ble brukt til gjenoppbygging av garasje og kjøp av nødvendig utstyr for vedlikehold av banen. Selve bygginga ble utført på dugnad i regi av fotballgruppa. 4.2 Kjøp av teig Våren 2012 fikk Ålen il tilbud om kjøp av teig fra naboeiendom tilhørende Dagny og Helge Nyrønning. Teigen er på ca. 2,8 mål og prisen ble fastsatt til kr ,-. Kjøp av eiendom sto ikke på handlingsplan

6 og budsjett for 2012, men på bakgrunn av teigens direkte tilknytning til Ålen il sin eiendom for øvrig, og dermed egnethet i forhold til framtidig utviklingen av området på Kirkhusmoen, samt et prismessig godt tilbud, vedtok styret å kjøpe teigen. Ekstra inntekter som følge av utleie av Klubbhuset til entrepenører under gjenoppbygging av Kunstgressbanen har vært med på å finansiere deler av kjøp og noe rydding av området. For øvrig finansieres teigkjøpet ved bruk av lagets egenkapital. Justering av eiendomsgrenser for tilpasning til Kunstgressbanen er gjennomført i samarbeid med kommunen og grunneier. 4.3 Hall Bygging av den nye flerbrukshallen er godt i gang, selv om ferdigstillelsen ble noe forsinket. Under byggeperioden har gruppenes utstyr blitt lagret i Klubbhuset og på ledig plass i forskjellige grendahus i bygda, samt Samfunnshuset i Haltdalen. I forbindelse med ferdigstillelse av hallen har det vært viktig å finne gode løsninger for lagring av gruppenes utstyr i hallen. Dette har stor betydning for brukervennligheten. Laget har allerede hatt glede av Hovet i 2012 med gjenåpning av bassenget og de nye garderobene, samt mulighet for arrangement i Rallaren. 5. Idrettsskolen Idrettsskolen for barn er et tilbud for barn mellom 4 og 9 år som er medlem av idrettslaget. Målsettingen for idrettsskolen er å stimulere allsidighet, det skal være lekbetont og samtidig en opplæring i grunnleggende motoriske ferdigheter. På grunn av bygging av ny hall ble tilbud om Idrettsskole noe justert og innfaset i øvrige gruppeaktiviter i Knøtteturn, basistrening og skilek er blant tilbudene som favner målsettingen til Idrettsskolen. 6. Gruppenes årsmeldinger kortversjon Fotballgruppa: Leder : Arild Hilmo Nestleder: Jon Lars Skjefte Kasserer/ regnskap: Bente Botnan Sekretær/ Web: Olav Grønli Styremedlem/ Matrial: Ann Bente G. Drøyvollsmo Styremedlem/ Anleggsanv.: Olav H. Megård I tillegg har vi hatt god hjelp av trenerkoordinatorer- Terje Moan og Håvard Møllmann, og dommer ansvarlig Oskar Sletten. Sportslig: Vi har i år stilt med totalt 15 lag, og ca 170 aktive spillere, med trenere, oppmenn og styret er det ca som er engasjert innen fotballen i Ålen il. Økonomi: Økonomisk har vi klart oss bra, dette tror vi bl.a. har med at treningsavgifter ble økt og at vi har hatt fokus på økonomien. Vi har solgt krydder og fotballodd og arrangerte 2. juledagsfest, blomstersalg og overføring fra hovedlaget. Samt at åpningen av Kirkhusmoen ga oss klingende mynt i kassa. Inntekter på kiosksalg har også økt etter at Kirkhusmoen ble ferdig. Deler av overskuddet på ca brukes til høytaleranlegg på Kirkhusmoen.

7 Oppsummering: Sesongen 2012 ble en meget positiv og hektisk sesong for fotballgruppa, med høy aktivitet og mange fine fotballopplevelser, og spesielt etter at vi fikk åpnet Kirkhusmoen, der har det yret av liv i hele høst, og det har blitt en økning av antall fotballspillere totalt i fotballgruppa J/g 14 år fikk i år spille om kretsens pokal og begge lag tok pokalen hjem, kjempebra for en liten klubb å klare det, vi må fortsette det gode arbeidet som gjøres og satse på bredde fremfor topp - det lønner seg. G 16 spilte også om kretsens pokal men ble dessverre utslått i kvartfinalen, en god prestasjon av dem også. Seniorlagene våre er under stadig positiv utvikling, og vi føler at det er blitt ett nærmere samarbeid mellom dem og styret, og de har vært flinke til og stille opp på dugnader. Deltagelser i serie og cuper blant de aldersbestemte lagene gir også meget gode resultater, med bl.a. mange lag til A-sluttspill i Storsjøcup, og vi får mye skryt rundt om kring for arbeidet vi gjør med bredde fotballen i Ålen, det må vi fortsette med. Til slutt vil jeg takke alle styremedlemmene for engasjerende og velvillig jobb i året som gikk, og satser på at vi får det spenstig, trygt og artugt med alle fotballinteresserte også neste år. Ålen januar 2013, leder. Skigruppa: Styret i skigruppa har bestått av Jan Arild Sivertsgård (leder), Anita Engan (sekretær), Tone Langmo (kasserer), Per Inge Breen, Jens Erik Trøen og Bjørn Magne Jensås (styremedlemmer). Ungdomsrepresentant har vært Even Moholt. Skigruppa har viktige underutvalg bestående av sportslig utvalg, trenere, oppmann, foreldregruppe og nettansvarlig. Per Olav Lian er fast medlem i langrennskomitéen i Sør Trøndelag skikrets og møter der. Skigruppa tilbyr treningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper gjennom sesongen/året. Trening kombinert med sosiale aktiviteter er viktig for godt miljø, som igjen bidrar til både bredde og gode resultater. Vi tror skilek er viktig for både skiglede og videre rekruttering, og gleder oss over en ny sesong med god deltagelse på vår skilek. Arrangement: 5 lysløyperenn inkludert skicross i Ålen Skisenter Lagsmesterskap på Holla skistadion Turrennet Bør Børson 2012 Turrennet Svennhuken 2012 Vintertrim Sesongavslutning med premieutdeling Hessdalslia opp Nord-Østerdalskarusell terrengløp på Holla Smørekurs og utstyrskveld i samarbeid med flere (Ålbyggsprinten planlagt, avlyst pga. snømangel) Samlinger: Treningssamling i Aunegrenda Skisamling i Ramundberget Sju juniorer deltatt på kretsens åpne samlinger Magnus Moholt uttatt på både kretsens seniorlag og skiforbundets regionsatsingslag Andre dugnader: Rep. av reklameskilt ved lysløypa etter flommen Bassengdrift høst Salg av kretsens skilotteri Vårrydding for Kolo veidekke Utkjøring av årsmelding for Fjellstyret Utkjøring av info-brev fra Ålen il Vedlikehold av Bør Børson-løypa Vedlikehold av lysløypa Dopapirsalg i 3 omganger Salg av adventskalendere Parkeringsvakter i Martnaen. Hessdalslia opp. Arrangement: Vi måtte dessverre også i 2012 avlyse Ålbyggsprinten pga snømangel. Skirennet ble planlagt, men en uke før start var det ingen meldinger om snø. Og dermed måtte vi sende ut melding om

8 avlysning. Turrennet Bør Børson ble arrangert. Nytt av året var et forsøk på å terminfeste rennet i håp om økt deltagelse. Dette ga vel ikke helt det deltagerantallet vi håpet på. Dette medførte også at rennet ble dyrere for turdeltagenene i form at betaling av pålagt engangslisens. Turrennet Svennhuken ble arrangert. Det var dårlige væremeldinger for løpsdagen som medførte at rennet ble flyttet i sin helhet til Aunegrenda. Rennet gikk under greie forhold nede i Aunegrenda, og folk var godt fornøyd med at rennet ble arrangert og ikke avlyst. Det må rettes en takk til Kjell Ove Oftedal og Olav Trondsaune i Aunegrenda som tok tak i løyper mm på strak arm, og som dermed gjorde en stor innsats for at rennet kunne arrangeres. Konkurransesesong / resultater 2012: Skigruppa kan også i 2012 vise til gode resultater av vårt lille skimilijø i Ålen. Konkurransesesongen har bestått av deltagelse i både sone- og kretsrenn, turrenn, ST-cup, KM, Midt Norsk mesterskap, Norges Cup, Hovedlandsrenn, NM junior, Skandinavisk Cup og NM senior. Følgende oversikt viser resultater som Ålen il kan være stolt over: ST cup sammenlagt: G14: Vegard Sivertsgård nr 1, K 18 Hege Langmo nr 3. KM sprint Berkåk: Gull til Hege Langmo, Bronsje til Even Moholdt og Vegard Sivertsgård. KM klassisk Fjellørnen: Gull til Vegard Sivertsgård. Midt Norsk Mesterskap Molde: 2 sølv til Vegard Sivertsgård NC sprint Gålå. 1 plass Magnus Moholdt. -Uttatt til deltagelse for Norge under WC i Lathi og Drammen. NM jr. Holmenkollen: 8 plass til Hege Langmo. NM staffet menn Voss: 39 plass.( Magnus Moholdt, Even Moholdt; Ola Nesvold) Økonomi: Skigruppa har i 2012 hatt inntekter på kr og kr i utgifter. Regnskapet viser et overforbruk på kr Negativt resultat dekkes ved bruk av egenkapital. Vi har stadig ikke mottatt faktura for vedlikeholdsarbeid i lysløypa utført i Styret foreslår at tilsvarende beløp som budsjettert til dette formålet i 2012, kr , avsettes til driftsmidler på budsjett for Midler anskaffet og øremerket skisatsing utgjør kr Turngruppa: Styret har bestått av: Leder - Jorunn Anita Kirkhus, sekretær - Ingunn Nygård, kasserer - Hilde K. Grytbakk, styremedlem - Bente T. Berg og styremedlem - Wenche Tamlagsrønning. Møter: Styret har avholdt 11 styremøter, og det har vært gjennomført to trenermøter i regi av styret. Leder har deltatt på samtlige styremøter i hovedlaget og på møter vedr. bygging av Hovet. Berit Flagestad var gruppas representant på kretsting. Aktiviteter: Gruppas største aktivitet var deltagelse på BKTS i Rissa juni. Der deltok laget med i alt 38 personer inkludert turnere, trenere og ledere. For første gang hadde Ålen IL Turn med seg 1. klassinger på stevne. Dette gikk kjempefint, og hele arrangementet ble en suksess. UKTS ble arrangert på Røros første helga i november. Vi deltok med 8 turnere og 2 ledere/trenere. Troppen hadde både show-og oppvisningsprogram, og gjorde en flott innsats. Treninger: Treningene på barnepartiene denne våren og høsten har foregått i Haltdalen samfunnshus. Dette fordi bygging av Hovet har pågått, og det har ikke vært noen egnede treningssteder i Ålen. Dametrimmen har høsten 2012 vært gjennomført i Rallaren, da den ble åpnet og gjort tilgjengelig for den type trening. Ut fra trenernes erfaringer ble aldersinndeling av jentepartiene endret fra høsten. I oktober startet vi opp med knøtteturn for 4-og 5 åringer. Ca 30 ivrige barn møtte opp, og dette har vært en populær aktivitet. I høst lyktes vi også med å få tak i egen trener for gutteparti, med det resultat at vi nå har 2 gutteparti. Styret har jobbet for å få til tilbud som aerobic/zumba, men ikke lyktes med det. Det nevnes

9 herved at vi håper og tror at aktiviteter som dette vil bli enklere å få gjennomført når vi får treningslokaler i den nye flerbrukshallen. Utdanning/kurs: 7 av våre trenere deltok på Trener 1 tumbling-og frittstående kurs i regi av STGK her i Ålen. Trenerne har fått tilbud om sikringskurs, men dessverre passet tidspunktene dårlig og ingen deltok på det i år. Økonomi: Gruppas hovedinntekter er treningsavgiftene, utkjøring av søppelsekker og div dugnad/salg. Airtrack-lån i hovedlaget er nedbetalt dette året. Hovedlaget valgte etter søknad fra oss å innvilge 7000,- kr på lånet. Endelig årsregnskap for 2012 viser et årsresultat på kr ,- Sluttord: Turnåret 2012 har vært et år med mye aktivitet til tross for at den nye hallen i kommunen ikke er fullt ut ferdigstilt. Rekruttering av trenere er en generell utfordring, men vi har vært heldige i år og beholdt våre trenere fra fjorårets sesong. Vi har nå et stabilt trenerteam som vi håper fortsetter også videre inn i nytt turn år og nye flotte treningslokaler. Styret takker alle turnere, trenere, foreldre og foresatte for all hjelp, dugnad, samarbeid og innsats i En stor takk til våre sponsorer/samarbeidspartnere for støtte og bidrag. Jorunn Anita Kirkhus, leder Sykkelgruppa: Styret har bestått av: Over Drøyvollsmo - leder, Anders Hegseth sportslig leder, Paul Uiting sekretær, Geir Kirkhus og Jørn Atle Vårhus styremedlemmer. Handlingsplanen er gjennomført. Sykkelsesongen har gått bra. ELFAG sykkelkarusell har hatt 28 forskjellige deltagere, som er en liten nedgang. 42 kjøpte poser til sykkeltrimmen. Håkon Vårhus Sagen ble den heldige vinner av et gavekort på sykkel levert av Melhus Sportshus. Gledelig å se at mange av våre medlemmer deltar i lokale terrengritt som ble arrangert i Midt-Norge, samt flere i Birkebeinerrittet. En stor gruppe var også i år med på det 30 mil lange Vättern Rundt. Deltagelsen har stagnert, vi ønsker derfor å styrke rekruteringsarbeidet med tiltak som eksempelvis spinning. Økonomien i gruppa er god, vi har derfor noe egen kapital som kan brukes til innkjøp av spinningsykler. Forutsatt at vi finner arealer til dette. Gruppa vil jobbe videre for å stimulere og videreutvikle både kompetanse, lyst og ferdigheter innenfor vårt område. Vi kunne markedsføre både sykkeltrimmen og fellestreninger bedre. Vi vil komme i gang med tirsdagsballen, så snart Kiempen er klar. Takker alle sponsorer for støtte. Ålen, 11. februar 2013 For styret i Sykkel-gruppa, Ove Drøyvollsmo Håndballgruppa: Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Marit Hegseth Line Evenås Mette Kirkhus Margrethe Engan Gjære

10 Styremedlem: Marit Stene Styremedlem: Aud Andersen Møter: Styret har i 2012 avholdt 8 styremøter og behandlet saker angående håndballgruppas aktivitet og økonomi. Handlingsplanen viser arbeidsoppgavene med måloppnåelse. Leder deltok på regiontinget våren Her ble det tatt opp viktige saker som angår håndballklubbene, både økonomi og spillesystem. Utmerkelser: Marit Stene fikk Håndballens hedersmerke i sølv med diplom utdelt på håndballforum høsten 2012 og samarbeidsalliansen for sluttspillet i Verket mottok prisen Årets arrangør. Økonomi: Dansegalla, sluttspill og 17.mai er håndballgruppas viktigste inntektskilder, og har bidratt til at vi i 2012 endte med et lite overskudd på ca. kr ,-. Fra forrige års sesong: Som tidligere år har vi hatt lag som hevder seg bra i sin aldersklasse og som har det morsomt og sosialt på treninger og kamper. Dette er med på å skape et godt håndballmiljø i Ålen og spillerne liker idretten sin. J14-laget hevdet seg som vanlig godt i serien og hadde også forrige sesong kunnet deltatt i sluttspillet, men dispensasjoner på overårige spillere gjorde dette uaktuelt. Serielagene avsluttet sesongen sin med tradisjonell cup på Steinkjer, hvor J14 vant B-finalen og kom hjem med pokal, J12 ble utslått i semifinalen i A-sluttspillet. Lagene og dommere sesongen 2012/2013 Vi har inneværende sesongen hatt et tilbud om håndballspill for aldersgruppen 7-17 år, fordelt på mini, 10-, 12-, 14- og 16-årslag, men det er kun på mini vi har hatt et tilbud for gutter. Til sammen har vi 57 aktive spillere. Lagene har brukt Verket som treningsarena, mens mini har brukt gymsalen ved Haltdalen oppvekstsenter til treninger. Her har også J12 hatt en ekstra trening. Vi har hatt kun 1 aktiv dommer fra Ålen IL Håndballgruppa i år. Fra neste sesong står vi uten dommere, så rekruttering er viktig. J14 laget vårt har så langt denne sesongen spilt alle sine kamper uten tap og leder serier. Marit Hegseth, leder Orienteringsgruppa: Styret i orienteringsgruppa har bestått av Jon Inge Breen (leder), Trude Hånes (sekretær), Hanne Kristin Stenmo, Kristin Dragmyrhaug, Jogeir Mylius og Odd Magne Berg (styremedlemmer). Ola Kåsen og Henning Dragmyrhaug har vært med som ungdomsrepresentanter. Møter: Det er avholdt 6 møter med 29 protokollførte saker. I tillegg har det vært avholdt møter i forbindelse med nasjonalt mellomdistanseløp i Dølauka. Aktiviteter: Sesongen 2012 har som vanlig vært preget av bra aktivitet lokalt med vanlig oppslutning rundt treningsløpene, turorientering og sommertrim. I aktivitetene vi tilbyr, er det plass til flere. Vi har noen gode kart og mye bra terreng som er ideelt for o-sport. Det er også plass til flere ålbygger i NØ-karusellen og nasjonale løp som for eksempel Midt Norsk Mesterskap. I 2013 er Røros og Os vertskap for sistnevnte mesterskap som går over tre dager. Her er det bare å legge seg i trening. Reidar Mylius og Jon Inge Breen

11 deltok i de fleste løpene i NØ-Karusellen og oppnådde henholdsvis 2.plass og 3.plass sammenlagt i sine klasser. Ålen Idrettslag arrangerte for første gang et av løpene i den tradisjonsrike Dølauka 30.juni. Disse løpene har tidligere vært arrangert på rundgang av klubbene i tidligere Nord-Østerdal Orienterings-krets. Vi har vært forespurt flere ganger tidligere men har takket nei da vi har prioritert 2-Dagers Fjellorientering. I år var arrangementet lagt opp med sprint arrangert av Røros I.L. på fredagskvelden 29.juni, mellomdistanse her i Ålen på Øverhaugen 30.juni og langdistanseløp med fellestart i Haltdalen (OK Fjell) søndag 1.juli. Vi benyttet NM-arenaen fra 2009 på Øverhaugen som utgangspunkt for vårt løp. Endelig fikk vi benyttet det moderne NM kartet til et nasjonalt løp. 229 løpere fra alle nivå og aldersgrupper startet. O-gruppa vil takke alle de som stilte opp på forarbeid og gjennomføring av arrangementet. Uten dem hadde vi nok ikke klart å få til et så godt og vellykket arrangement. Spesiell takk til Tor Gundersen som ledet tidtakerteamet i forberedelsene og til Hanne Kristin Stenmo og Rolf Sivertsvold som stilte opp i tidtakerteamet alle tre dagene, og ikke minst i forberedelsene sammen med representanter fra Røros I.L. og OK Fjell. Orienteringsgruppa i Ålen Idrettslag takker orienteringsgruppa i Røros I.L. og OK Fjell for et utmerket samarbeid i forbindelse med markedsføring og for planlegging og gjennomføring av påmelding, startlister, tidtaking og resultatlister. Ellers når det gjelder arrangement av o-løp i Ålen er det slik at 2-dagers Fjellorientering fortsatt etterspørres via e-post og telefoner fra hele landet, dog noe mer sporadisk i 2012 enn i Orienteringsgruppa hadde på handlingsplanen å arrangere planleggingsmøte høsten 2012 for et mulig arrangement i Dette ble ikke gjennomført på grunn av mangel på tid og tilsynelatende liten interesse lokalt for arrangementet. Ellers har vi arrangert 9 treningsløp med til sammen 246 starter, et gjennomsnitt på 27 deltagere pr løp, som er en nedgang på 7 stk fra i fjor. Nybegynnerkurs ble avholdt 3.mai på og rundt klubbhuset med kun 2 deltagere. Dette skyldes dels kollisjoner med andre aktiviteter og dels at vi har dekket behovet fra før. Skolesprinten ble arrangert på Hessdalskjølen 5.juni for 49 elever i 5-7.klasse fra Hov Skole. 23.juni arrangerte o-gruppa et enkelt o-løp ved Ålen- Torget under Ålen- Dåggån. 19 barn fullførte løpet. Årets sommertrim viser total 3306 noteringer, som er 26 færre noteringer enn i I årets turorientering klarte 44 deltakere merkekravene til bronse (6 poster), sølv (12 poster) og gull (20 poster). Økonomi: Regnskapet viser et overskudd på kr. Overskuddet skyldes hovedsakelig at overskudd på vårt nasjonale løp på Øverhaugen ble på ca mer enn budsjettert. Ingen andre større avvik fra budsjett verken på inntekts- eller kostnadssiden. Visjoner: Det som blir viktig framover blir å bygge ut kompetanse innen laget på områder som løypelegging, tidtaking og digitalt kartarbeid (OCAD). Dette er kjerneområder der kompetansen må bygges ut til å gjelde flere personer dersom o-sporten skal videreutvikles i Ålen Idrettslag. Sluttord: O-gruppa vil takke alle de som på en eller annen måte har bidratt til at vi kunne gjennomføre våre aktiviteter. Spesielt takk til samarbeidspartnere som har støttet opp om våre arrangement, og til grunneiere og rettighetshavere som velvillig har stilt opp når de blir berørt av våre orienteringsløp. Jon Inge Breen, Leder Ålen Idrettslag orienteringsgruppa. Alpint- og freestylegruppa: Styret har bestått av: Håvard Sørdal, Joakim Engesvoll og Steinar Trondsetås (leder) 2012 var Alpint- og Freestylegruppas første år som selvstendig gruppe og hovedsatsingen har vært å skape et miljø for den gruppa av barn og unge som har tilhørighet i Ålen Skisenter og spesielt i terrengparken som ble etablert i desember 2010.

12 Miljøet har økt gradvis og det er med glede å se at en del jenter har kommet med i miljøet. Ved årsskifte hadde 30 utøvere betalt treningsavgift for inneværende sesong. Økonomi: Pga. en gave fra Fjøsbakken på Røros samt ekstra tilskudd fra sponsorer i forbindelse med Hovedlandsrennet i 2012 gikk gruppa med et overskudd på ca. kr ,- Sportslig: Treningssamling i Funäsdalen, Midtnorges største treningssamling for twintip. Felles samling med 18 deltakere og 3 ledere sammen med jibbere fra Oppdal Jibbeklubb og Freidig Freestyle. Hovedlandsrenn BigAir og SlopeStyle ble kombinert med SMN Show & Style Ålen Slopestyle og er det største enkeltarrangementet gruppa har hatt med ca. 60 deltakere fordelt på to konkurranser. Det er første gang i historien at et Hovedlandsrenn for Twintip er gjennomført utenfor Østlandet og arrangementet ble gjennomført etter planen og med gode tilbakemeldinger. PåskeBigAir Arrangert med 17 deltakere JibbeCamp for jenter Arrangert med egen jentetrener og 12 deltakere i to dager. Sommersamling i Juvass Arrangert med 10 deltakere Ålen Freestyle har deltakere i alle 5 renn i SMN Show & Style- serien i Ålen, på Oppdal og i Vassfjellet. Tre utøvere deltok på MegaPark i Hafjell i egen regi. Styret er foreslått utvidet fra tre til fem personer. Sportslig hilsen Ålen Alpint og Freestyle Steinar Trondsetås, leder

13 7. Handlingsplan for hovedlaget status: Handlingsplan for Ålen idrettslag, hovedlaget (Justert i styremøte ) Oppgave Beskrivelse av oppgave Økonomistyring Drift av klubbhus Arkiv/ utstyr Sponsoransvarlig Inntektsbringende tiltakdugnader Medlemskontingent Aktiv bruk av budsjettet i økonomistyringen. Regnskap presenteres for styret med jevne mellomrom. Skigruppa og fotballgruppa deler ansvaret for vask og renhold i klubbhuset. Ansvaret fordeles i forhold til sommer- og vinterhalvår. Kontaktperson Klubbhuset, avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov, anskaffe felles rekvisita til drift av Klubbhuset mv. Holde orden i arkiv og utstyr i klubbhuset. Sikring av arkivmateriale. Opprydning i rommet nede. Bestilling gjøres i regi av gruppene. Vedlikehold av eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye. Parkeringsvakter Rørosmartna n. 17. mai arrangement. Fest 2. juledag. Samordne salg for å unngå kollisjoner. Arrangement i regi av styret. Innkreving av medlemskontingent. Ajourhold av medlemslister. Verving av nye medlemmer. Tidspunkt for gjennomføring Kontinuerlig Ansvarlig Skigruppa og fotballgruppa Styremedlem Gruppene og koordinator 2 ganger årlig Gruppene Lagsdrakter Inntektsbringende tiltak - samarb. avtaler Ski- og o-gr. Handballgr. Fotballgruppa Gruppene Koordinator og hovedstyret Lokale Idrettsregistreringen Januar Koordinator Status ved årsskifte Gj.ført generelt. Mulighet for anskaffelse av eiendom kom plutselig, og ble gj.ført utenom budsjett etter eget vedtak i styret. Kvartalsvise regnskap. Delvis overtatt av administrator. Arkiv avlåst Utført av turn- og skigruppa 1 gang. Utført Delvis planlagt, men skrinlagt pga. lite inntekspotensiale.

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer