Bulletin MED ÅRSREGNSKAP 2011, MARS 2012 NR. 72. RørosBankens Bulletin nr. 71 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bulletin MED ÅRSREGNSKAP 2011, MARS 2012 NR. 72. RørosBankens Bulletin nr. 71 5"

Transkript

1 Bulletin MED ÅRSREGNSKAP 2011, MARS 2012 NR. 72 RørosBankens Bulletin nr. 71 5

2 28 Aage Aas 18 Femundløpet 22 Hundeliv 24 Ruth Karin Sandnes 38 Erzscheidergården 3 Banksjefens hjørne 4 Styrets beretning for Regnskap for 2011 BULLETIN Nr. 72 Utgitt mars 2012 Redaksjonskomite: Ingrid B. Svendsen, ansv. red. Arild Hagen 18 Femundløpet en viktig ambassadør for regionen 22 Trollene på Autotomta 24 Ruth Karin med 25 år i banken 28 En globetrotter med sans for tall 36 Skal lage norges flotteste terrengritt i Bergstaden 38 Hotellet med sjarme 42 Jon inntar den trønderske scene 45 Gaver til allmennyttige formål 46 Minnerikt elvecruise i Russland i september Inviterer til kundetur Sør-Sverige og Bornholm Tekst: Brynhild Nilsgård Utgiver: RørosBanken Reportasjeartikler i dette nummeret behøver nødvendigvis ikke å være i tråd med bankens offisielle syn og står for den enkelte skribents ansvar. For- og baksidebilde: Foto: Brynhild Nilsgård Foto: Rob Veldhuis, Brynhild Nilsgård, Tom Gustavsen, Helmuth Dietz, Stepan Hon, Arbeidets Rett og privat Opplag: Grafisk produksjon: Røros Trykk og Reklame

3 Banksjefens hjørne En æra er definitivt over når vår gamle kollega og konkurrent i bankverdenen nå stenger dørene på Røros for godt. I over 100 år, og under ulike navn, har Fokus Bank vært til stede på Røros og sørget for et ryddig, fair og til tider krevende alternativ til vår egen bank. Sameksistensen på Røros har alltid vært preget av et positivt kollegialt samarbeid og en gjensidig respekt bankene i mellom. Tradisjonelt var det en tydelig forskjell i målgruppene forretningsbanken rettet seg i første rekke mot næringsdrivende, sparebanken mot personmarkedet og bønder. De siste tiårene har dette gradvis endret seg til å bli nesten motsatt. Teknologiske løsninger sammen med en stadig sterkere sentralisering av beslutninger har medført at næringslivet i utkanten har blitt mer eller mindre uinteressant for de store forretningsbankene samtidig som det har blitt viktigere også for disse å beholde et stort volum av gode, solide personkunder. Trolig ser vi nå tydeligere enn noen gang en trend mot en todelig av bankvesenet i Norge. Større nasjonale og internasjonale banker nærmer seg en rendyrket modell med mindre vekt på personlig kontakt, svært høy grad av selvbetjening på alle områder, spisskompetanse på de mer komplekse produktene og stor fokus på priselementet. Nye internasjonale krav til bankenes soliditet og likviditet trekker så avgjort også i denne retningen. Det er således god grunn til å ha stor respekt for det valg Fokus Bank har gjort i et lengre perspektiv. Tilbake står den andre hovedgruppen av banker de lokale sparebankene (fortsatt om lag 100 i Norge) hvis eksistensgrunnlag er nettopp å yte en service og å tilby en lokal tilstedeværelse for sine respektive lokalsamfunn. Det ligger i den lokale sparebanks natur å være litt mer enn bare en bank å ta et reelt medansvar for både enkeltpersoners muligheter til finansiering og for en positiv utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. For de fleste mennesker oppstår det vanskelige situasjoner og behov for råd og veiledning en gang eller to i livet. Små og mellomstore bedrifter er løpende avhengig av en partner som ikke sitter for langt unna. Alle vil ikke nå frem med sine ønsker og behov i de sentraliserte kredittkomiteer i Stockholm eller København. Jeg er derfor overbevist om at de lokale sparebankene i lang tid fremover vil ha en betydelig rolle i å fylle nettopp disse behovene. Utfordringene våre er likevel også tydeligere enn noen gang: Det forventes at vi har god og bred kompetanse på alle de viktige områdene for så vel personkundene som for bedriftsmarkedet. Da blir det nødvendig å ha et stort nok miljø som gjør det attraktivt å jobbe i vår type finansinstitusjon. Vi må ha enda tydeligere mål om god kostnadsstyring og lønnsomhet. I tillegg er det et økende kompetansekrav i forhold til lover og forskrifter innen finans, noe som også krever et større fagmiljø enn tidligere. Sist men ikke minst er vi avhengig av å bygge en soliditet (egenkapital) som helst må ligge godt over de største institusjonene dette for å kunne ha tillit i pengemarkedet når vi har behov for å låne kapital og for å kunne betjene de litt større bedriftene med kreditt. RørosBanken er nå inne i sitt 170. driftsår. Vi går inn i dette året med styrket soliditet, en komfortabel likviditetssituasjon og med en stab på vel 40 godt kvalifiserte medarbeidere som står klar og er mer enn motivert til å imøtekomme de behov som personkunder, bedrifter og kommunene rundt oss måtte ha. Røros, 1. mars 2012 Arild Hagen adm. banksjef RørosBankens Bulletin nr. 72 3

4 Styrets beretning for 2011 INTERNASJONAL ØKONOMI Heller ikke i 2011 kom det til noen endelig løsning på gjeldsproblemene i Europa. På tross av stor møteaktivitet på statsledernivå og iherdige forsøk bl.a. fra den Europeiske Sentralbanken for å lette likviditetstilførselen til bankene, så er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til mange staters evne til å betjene sin store gjeld på litt lengre sikt. Dette gjelder i første rekke Hellas, Portugal, Spania og Italia. Etter 10 år med Euro-samarbeid er det reell risiko for at euroen som felles valuta for 16 land ikke vil ha den nødvendige tillit i tida som kommer og at samarbeidet kan bryte sammen med de alvorlige følgene det vil ha. Rentenivået i Eurosonen holdes rekordlavt og vil høyst sannsynlig være slik i overskuelig fremtid. Nedskjæringer i de offentlige budsjettene i de verst stilte landene har ført til betydelig sosial uro. Arbeidsledigheten er rekordstor og det er særlig den yngre generasjon som nå risikerer en lang periode uten å ta del i og få erfaring fra det ordinære arbeidsliv. Den langsiktige effekten av dette er svært alvorlig. Noen lyspunkter kan spores, særlig i Tyskland der ledigheten nå er den laveste på 20 år og der industrien opplever en ikke ubetydelig vekst. Også Irland, som for noen år siden var mest utsatt for et sammenbrudd i økonomien, har kommet seg sakte men sikkert over i en mer bærekraftig utvikling. I USA kan det nå registreres små, men avgjørende skritt i positiv retning ved at arbeidsledigheten er i ferd med å synke noe og at boligbyggingen og boligprisene viser en svak, men tydelig vekst. Enkelte sektorer innen industrien hadde overraskende god vekst og lønnsomhet mot slutten av året. Det er imidlertid langt frem til målet om en normal og vedvarende vekst i BNP og en vesentlig reduksjon av budsjettunderskuddet. Renten holdes svært lavt også i USA og de lange rentene er rekordlave. Kina holder fortsatt et høyt aktivitetsnivå, men også her har veksten avtatt noe det siste året og ligger nå på under 9 %. Landet har hatt en bekymringsfull høy inflasjon og denne er nå styrt til et lavere nivå. Det synes ikke å være stor risiko for en hard landing av kinesisk økonomi som fortsatt er en vesentlig drivkraft for mange andre land i verden. Oljeprisen har holdt seg relativt stabil gjennom året og var ved årsskiftet ca. 108 $ pr. fat. I januar 2012 har den økt til ca. 111 $ - årsaken er ny politisk uro omkring Irans mulige utvikling av atomvåpen og den vestlige verdens sanksjoner knyttet til dette. I en sårbar situasjon for konjunkturene i de fleste land vil en økt oljepris raskt kunne kvele de små tilløp til optimisme som vi har sett de siste ukene. NORSK ØKONOMI Vi kan konstatere at Norge også i 2011 har vært annerledeslandet med arbeidsledighet som er svært lav og synkende, med betydelig overskudd på handelsbalansen med utlandet og med en nettoformue som relativt sett er enestående i verden. Ledigheten var ved årsskiftet ca. 2,4 % eller ca helt ledige dette er 7000 færre enn for ett år siden. Stabil og god oljepris har tilført staten nye store inntekter. Statens Petroleumsfond Utland (Oljefondet) har en verdi ved slutten av 2011 på ca milliarder kroner 300 milliarder mer enn i fjor. Veksten skyldes i hovedsak tilførsel av nye midler fra staten. Fondets midler er for en stor del plassert i verdipapirer i det internasjonale markedet og her har utviklingen ikke vært preget av betydelig avkastning. Innen olje- og gassindustrien ble det gjort store nye funn i 2011 og verdien av landets oljereserver har således vokst. Oljeindustrien og tilknyttet offshore virksomhet har gjennomført investeringer på anslagsvis 120 milliarder kroner i 2011 og dette forventes å øke ytterligere i 2012 og årene som kommer. Mer enn nordmenn er nå direkte eller indirekte knyttet til arbeid i oljesektoren. Etter en god vekst i boligprisene både i 2009 og i 2010 fortsatte dette også i 2011 med en gjennomsnittlig vekst på knapt 9 %. Det er selvsagt store forskjeller rundt om i landet avhengig av den generelle veksten i regionene og prisveksten er naturlig nok størst og mest bekymringsfull i de store byene. En vesentlig faktor er at det i Norge nå bygges for få nye boliger og dette forsterker ubalansen og prispresset. Faren for at vi får en boligboble om noen år er absolutt til stede og dette bekymrer selvsagt myndighetene. Finanstilsynet har derfor kommet med nye forskrifter til bankene som tilsier at nye lån til bolig ikke skal utgjøre mer enn 85 % av boligens verdi og at lån utover 70 % skal ha reell nedbetaling på lånet. Dette er tiltak som vil dempe låneetterspørselen betraktelig og således bidra til en dempet prisvekst. For unge boligsøkende som skal inn i markedet for første gang vil det utvilsomt være en stor hindring og sannsynligvis utelukke enkelte fra å bli boligeiere på kort og mellomlang sikt. Boligprisveksten har nøye sammenheng med det lave rentenivået som vi nå har. Med et svært høyt aktivitetsnivå ellers i samfunnet og med et kortsiktig behov for 4 RørosBankens Bulletin nr. nr

5 å kontrollere veksten skulle en vanligvis kunne forvente en forsiktig økning av styringsrenten. Likevel valgte Norges Bank i desember å sette ned styringsrenten med 0,5 % -poeng til 1,75 % på tross av utviklingen både i boligmarkedet og i økonomien i Norge for øvrig, jfr. utviklingen i arbeidsledigheten. Bakgrunnen var imidlertid den store usikkerheten som rår når det gjelder konjunkturene ute i Europa og i verden ellers og som raskt kan få negative følger for norsk virksomhet både i oljesektoren og i fastlandsindustrien. Norge er en svært åpen økonomi og i stor grad basert på råvareleveranser. Dersom etterspørselen etter norske varer og tjenester skulle falle betydelig vil også norsk industri og servicenæring (blant annet reiselivsnæringen) kunne oppleve nedgang i ordretilgang, omsetningssvikt og redusert sysselsetting. Prisveksten i Norge er lav og ligger på ca. 1,0 % som er langt under et måltall på 2,5 %. Dette gjør det også lettere for Norges Bank å legge til rette for en lavere rente. Fortsatt er det en viss forskjell på norsk rente og rentenivået i Europa og USA. Risikoen for en styrket kronekurs er betydelig redusert ved den rentenedsettelsen som Norges Bank foretok i desember. Pengemarkedsrenten har etter Norges Banks endring også beveget seg nedover og ligger på nyåret på ca. 2,80 % som er 0,50 % -poeng lavere enn i midten av desember i fjor. I 2011 økte risikopåslaget på lån til banker og kredittinstitusjoner vesentlig. Dette skyldes en smitteeffekt fra den grunnleggende finansuroen og mistilliten til større banker i Europa som igjen har risiko for å oppleve store utlånstap på statsgjeld. Selv om norske finansinstitusjoner gjen- I november ble Destinasjon Røros (tidligere Røros Reiseliv) tildelt en prestisjetung pris som beste bærekraftige destinasjon Virgin Holidays Responsible Tourism Award under en stor internasjonal reiselivsmesse i London. Det var over 2000 nominerte deltakere. Prisen er en stor og viktig anerkjennelse av et målrettet arbeid som Destinasjon Røros har lagt ned i løpet av mange år for å bevare og videreutvikle verdensarven Røros Bergstad og Circumferencen. I januar 2012 kom så meldingen om at Røros er nominert som en av tre finalister til topprisen Destination Stewardship, en global kåring som skal finne sted i Japan i april. Nominasjonen er i seg selv et definitivt internasjonalt gjennombrudd for Røros og et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle et unikt reisemål basert på ekthet og troverdighet. Reiselivsbedriftene i vår region hadde for øvrig et rimelig godt år i 2011 med en liten økning i omsetning i forhold til fjoråret. Det er nå under etablering et eget selskap som skal bidra til en profesjonalisering og ytterligere økt aktivitet på arrangementsfronten. En undersøkelse gjennomført av Norsk Turistutvikling AS i 2011 dokumenterte hvor stor betydning bl.a. Rørosmartnan og utespelet Elden har for handel og reiseliv i Rørosområdet. For andre år på rad ble det i desember gjennomført julemarked en liten Rørosmartna med stor suksess og et tiltak som helt sikkert kan videreutvikles til en enda større opplevelse både for lokalbefolkningen og for mange tilreisende i førjulstida. Varehandelen synes nå å være inne i en vekstfase i Røros. Flere nye butikker har kommet til både i det gamle sentrumsområdet i gata og i tidligere industrilonomgående er meget solide og er lite eksponert mot problemstatene, så får også disse økte påslag og dermed økte rentekostnader. For en mindre sparebank innebærer dette at nye innlån med 5-års løpetid vil ha en kostnad på NIBOR 3 mnd. rente med tillegg av ca. 2,5 % -poeng. Dette tilsvarer en innlånsrente på 5,3 % i dag. Kredittveksten i Norge var i 2011 på ca. 7 % for husholdningene og ca 5 % for bedriftene, en liten økning fra året før. Undersøkelser synes å indikere at kredittveksten vil flate ut eller få en svak nedgang i På Oslo Børs var det alt i alt en nedgang på ca. 13 % i Hovedindeksen endte på 385 poeng etter noen uker med god utvikling på slutten av året. På det laveste var indeksen på 323 i oktober. Svingningene har vært store og illustrerer godt den nervøsitet som har vært rådende. Gjennomgående er selskapene på Oslo Børs lavt priset og får vi en stabilisering av de økonomiske og politiske forholdene i Europa og USA, så kan vi oppleve en betydelig oppgang på børsen i løpet av LOKALT NÆRINGSLIV Røros kommune og Rørosregionen kom på en 5. plass på nasjonalt nivå på NHOs kartlegging av områder med mest positiv utvikling i næringsliv i Kriteriene er antall nyetableringer, lønnsomhet og vekst i bedriftene. Dette er en god og inspirerende bekreftelse på at det er i ferd med å skje en positiv utvikling generelt i regionen og at vi har et næringsliv som er solid og utviklingsorientert. Plasseringen skyldes ikke minst at noen større bedrifter med stor omsetning og høy lønnsomhet har valgt Røros som sitt hovedsete selv om det meste av verdiskapingen skjer andre steder i landet og til dels i utlandet. RørosBankens Bulletin nr. 72 5

6 kaler utenom bykjernen. Røros Samvirkelag har satt i gang en betydelig utvidelse av sitt varehusareal som rommer både egne og frittstående butikker. Omsetningen av biler økte betydelig i De fleste industribedriftene har hatt et stabilt år med tilfredsstillende lønnsomhet, men ingen stor vekst i sysselsettingen. Bygge- og anleggssektoren har hatt god tilgang på nye prosjekter og har en ordrereserve som er uvanlig stor. Det er til dels mangel på kvalifisert arbeidskraft til denne næringen. I Røros kommune ble det i 2011 godkjent 8 nye boliger og 27 nye hytter. Dette er en svak nedgang fra året før, men samtidig er det et betydelig omfang av tilbygg og restaureringsjobber. Videre er det igangsatt flere større næringsbygg i regionen og derfor er byggeaktiviteten høyere enn vanlig. Terra Eiendomsmegling Røros NØ AS, som eies av RørosBanken og Tolga-Os Sparebank, omsatte i alt 116 bolig- og hytteeiendommer i hele Fjellregionen, en økning med 12 enheter fra året før og en vesentlig økning i omsetningsverdi. Det er i perioder mangel på tilbudte boliger i andrehåndsmarkedet. Flytilbudet til og fra Røros ble regelmessig lagt ut på nytt anbud høsten Minimumskravene til operatørene var lagt opp slik at tilbudet kunne bli vesentlig svekket fra april I januar har vi fått informasjon om at Samferdselsdepartementet har tatt regionens innvendinger til etterretning og øker anbudskravene til bl.a. 30 seter og minst to avganger daglig fra Røros. Dette er meget positivt og innebærer at det gode tilbudet vi nå har hatt i 3 år minst vil bli opprettholdt. Trafikken over Røros Lufthavn har økt jevnt i denne perioden og det ligger an til fortsatt god vekst dersom tilbudet blir tilpasset kundene. For store deler av næringslivet i regionen er flyruta en helt avgjørende faktor for å fungere i et større marked. Røros Næringshage AS ble godkjent som SIVA-næringshage i 2011 og er dermed sik- ret et stabilt inntektsgrunnlag for mange år fremover. Næringshagen har allerede etablert seg som en aktiv og synlig aktør som ønsker å bidra til fornyelse og vekst i næringslivet i Røros og Holtålen. Røros- Banken deltar både som eier og medlemsbedrift i Næringshagen og vil bidra aktivt til at Næringshagen blir en viktig møteplass for næringslivet i regionen. Ledigheten i Fjellregionen er lav sammenlignet med resten av landet. I desember var det 34 helt ledige i Røros (1,2 %) og i Holtålen 21 (2,1 %), dette er en nedgang på i alt 11 personer fra året før. I Sør-Trøndelag fylke var ledigheten 2,1 % ved årsskiftet. Folketallet i Røros kommune viser igjen en forsiktig vekst og var ved årsskiftet 5612 mot 5581 for ett år siden. FINANSNÆRINGEN Etter finanskrisen i 2008 ble det satt i verk mange tiltak overfor banksektoren i Europa for å unngå lignende situasjoner. Det var nødvendig å styrke både likviditetsberedskap og reell egenkapital i bankene. Gjeldskrisen blant en rekke europeiske stater har ytterligere forsterket behovet for en mer robust banksektor. Nye regler og forskrifter er fortsatt under forberedelse og nytt regelverk (Basel III) vil bli implementert suksessivt i årene med rimelig tid til å tilpasse seg. Norske banker har unngått de verste krisene og har vært godt rustet til å møte nye krav. Mangelfull tillit generelt til de store internasjonale finansinstitusjonene har gjort at kapitalmarkedene fungerer dårlig, dette merkes også i det norske markedet med økte og vedvarende høye risikopremier på lån til banker. Det er betegnende at økt tilgang til likviditet i den Europeiske sentralbanken (ECB) ikke har ledet til større plassering av kapital i andre banker eller lån til bedrifter og husholdninger, noe som var en hovedhensikt med sentralbankens tiltak. Bankstrukturen i Norge er fortsatt svært stabil, men mindre endringer har blitt gjort også i året som gikk. Innen Terra- Gruppen har en bank valgt å gå ut for å bli innfusjonert i en annen bank, på den annen side har en mindre forretningsbank vedtatt å bli fullt medlem av Terra-Gruppen. RØROSBANKEN STRATEGISK PLATTFORM Styret gjennomfører årlig en evaluering og revidering av bankens strategiplan som også omfatter en rullerende budsjettprognose for tre år fremover. Prosessen gjennomføres i et nært samspill med ledergruppen og med øvrige ansatte. I 2011 ble det bl.a. foretatt en grundig SWOT-analyse som munner ut i en handlings- og tiltaksplan for RørosBankens verdigrunnlag og hovedmål er nedfelt i strategiplanen og slår fast at: RørosBanken skal bygge sin virksomhet på å være personlig, hjelpsom og pålitelig en bank det er lett å snakke med. RørosBankens hovedmål er å sørge for at det alltid finnes et kraftfullt og synlig finanssenter i og for Rørosregionen. Røros- Banken skal være det naturlige møtested for finansielle spørsmål både for personer og for bedrifter. Banken skal være den naturlige samarbeidspartner for kommune og næringsliv. RørosBanken ønsker å bidra aktivt innen næringsutvikling og kultur slik at vårt lokalsamfunn skal være et godt sted å bo også i framtida. Strategiplanen definerer nærmere mål på 12 områder, herunder økonomiske nøkkeltall vedrørende kapitaldekning, lønnsomhet og likviditet. Ett grunnleggende mål er å videreutvikle RørosBanken som en selvstendig, lokalstyrt sparebank med god kompetanse og en høy servicegrad. Det skal gjennom effektiv og lønnsom bankdrift skapes et overskudd som gir mulighet til å avsette midler til allmennyttige formål, herunder også til bankens eget næringsfond. RørosBankens næringsfond er p.t. på ca. 2,5 mill. kroner. Fondets vedtekter er nå gjenstand for revidering og vil bli organisert som en egen stiftelse og med et eget styre. 6 RørosBankens Bulletin nr. 72

7 Utover gaver og prosjektmidler til allmennyttige formål som årlig beløper seg til om lag 1 mill. kroner, så bidrar banken med betydelige midler med sponsoravtaler med det lokale idretts- og kulturliv. I 2011 var dette om lag 1,5 mill. kroner. TERRA-GRUPPEN ET LEDENDE FINANSKONSERN OG BANKALLIANSE Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Boligog Sparelag). RørosBanken er aksjonær i Terra-Gruppen med en eierandel i Terra-Gruppen på 2,0 %. Sammen med de andre aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. STOR OG SOLID KUNDEMASSE Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. KONKURRANSEDYKTIGE PRODUKTER TIL BANKENE Terra-Gruppens produktselskap har siden selskapet ble etablert i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Kredittbank (tidligere Terra KortBank og Terra Finans) produserer løsninger innen debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester og Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. Terra-Gruppen har vokst kraftig siden starten - gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. I 2011 ble konsernets produktselskap organisert i tre divisjoner for å hente ut synergier på tvers av produktselskap og for å oppnå en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. Videre bidrar organiseringen til å videreutvikle Terra som en salgs- og markedsrettet produkt- og tjenesteleverandør for bankene. STORDRIFTSFORDELER I TERRA ALLIANSEN Terra-Gruppens datterselskap Terra- Alliansen bidrar til at RørosBanken og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får RørosBanken levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. Terra-Gruppen er største aksjonær i SDC som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC (Skandinavisk Data Center AS) innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene leverer Terra-Gruppen tjenester innen økonomiog regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Terra-Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. DRIFTSRESULTATET Nettoresultatet for 2011 ble 21,4 mill. kroner, som er vesentlig svakere enn året før. Det er bokført i alt 10,4 mill. på tap på utlån, av dette er 2 mill. kroner økning i gruppevise avsetninger på grunn av den økte usikkerheten i europeisk økonomi. Verdipapirer bidro positivt med utbytte på i alt 3,2 mill., men negativt med et samlet bokført kurstap på 7,4 mill. kroner. På den annen side har banken tilbakeført tidligere avsetninger til en gavepensjonsordning med 11,5 mill. kroner som reduserer bankens driftskostnader i 2011 tilsvarende. Banken har en nedgang på utlån i egen balanse, men en god vekst i kundeinnskudd. Likviditeten har vært svært god gjennom hele året. Rentenettoen økte i 2011 til 68,6 mill. kroner og utgjør 1,83 % av gfk inkludert rente på pengemarkedsfond. Priskonkurransen i utlånsmarkedet har hardnet til ytterligere i 2011 og særlig innen boligfinansiering. Markedspriser i dette segmentet er nå slik at de færreste banker har lønnsomhet i denne del av virksomheten. Årsaken er trolig at de best sikrede boliglånene anses som nullrisikoprodukt og at de største og markedsledende aktørene posisjonerer seg for å ha størst mulig andel slike lån i balansen med sikte på nye kapitalkrav som kommer. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare i lang tid fremover en endring i denne praksisen vil nok likevel ikke skje før de planlagte kravene til økt likviditetsbuffer og soliditet er iverksatt og bedre lønnsomhet tvinger seg frem. Andre inntekter, som omfatter provisjoner av forsikring, betalingsformidling og lån i Terra Bolig Kreditt m.m., økte fra 17,4 mill til 18,5 mill. kroner. Utbytte på aksjer og egenkapitalbevis beløp seg til 3,2 mill. kroner. Driftskostnadene var 37,8 mill. kroner (1,01 %) etter at det var tilbakeført 11,5 mill. kroner som gjelder opphør av en intern gavepensjonsavtale. Endringen av denne avtalen vil også medføre en besparelse i årlige pensjonskostnader i årene som kommer sammenlignet med de siste årene. UTLÅN TAPSAVSETNINGER Brutto utlån i bankens egen balanse gikk ned med ca. 130 mill. kroner til mill., RørosBankens Bulletin nr. 72 7

8 Forfallsstrukturen på gjenværende obligasjonsgjeld er jevnt fordelt frem til 2. kvartal F-lån i Norges Bank (200 mill.) og ett obligasjonslån på 100 mill. forfaller til betaling i 1. kvartal Banken har ved årsskiftet i alt likvide midler tilsvarende ca. 950 mill. kroner i tillegg til en ubenytvesentlig som følge av innfrielse av en del større bedriftsengasjementer, bl.a. i eiendomsmarkedet og med virksomhet i eksterne markeder. Banken har i 2011 i noen grad benyttet a-meta avtaler med andre Terra-banker for å avlaste bankens engasjement på større bedriftskunder. Lån formidlet i Terra Bolig Kreditt AS økte med netto 152 mill. kroner og beløper seg i alt til 825 mill. kroner som er 23,3 % av alle utlån inkl. TBK, en økning fra 19,1 % i fjor. Lån til næringsliv ble redusert fra 28,6 % til ca. 25,0 % av alle lån i Bankens portefølje av store engasjementer, dvs. engasjementer større enn 10 % av bankens ansvarlige kapital, er redusert fra 413 mill. kroner for ett år siden til 208 mill kroner ved utgangen av Lån til kunder utenfor vår region utgjør ca. 53 % av alle utlån, av dette står Østlandsområdet igjen for ca. halvparten (26,4 %). Utlån under rammeavtalen med Norsk Tollerforbund er stabile og beløper seg til sammen til ca. 400 mill. kroner i TBK og i egen balanse. Avtalen genererer etter hvert også vesentlig innskudd til banken. Bankens rådgivningskontor i Oslo ble opprettet i 2006 nettopp med sikte på å yte en bedre service og å videreutvikle kundetjenestene overfor kundene i Østlandsområdet. Kontoret har 3 medarbeidere. Samlet mislighold over 90 dager ble redusert fra 50 mill. til 45 mill. kroner i 2011 og utgjør nå 1,65 % av brutto utlån. Risikoklassifiseringen av alle utlån viser imidlertid en liten økning i de mest risikoutsatte lånene og derfor økes de gruppevise tapsavsetningen fra 16 til 18 mill. tet trekkrettighet i DnB på 75 mill. kroner. Banken har således tilstrekkelig med likvider til å innfri forpliktelsene i 2012 uten å ta opp nye lån. Banken vurderer likevel å innhente nytt lån inntil 100 mill. kroner i løpet av 1. halvår 2012 for å tilfredsstille nye likviditetskrav og å opprettholde en jevn forfallsstruktur i årene som kommer. ANDRE INNTEKTER Salgsprovisjoner av forsikring, lån i TBK og inntekter på betalingstjenester, kort m.v. beløper seg i år til i alt 18,5 mill. kroner mot 17,4 mill. i fjor. Denne type inntekter får stadig større betydning for å skape et godt resultat i bankdriften ettersom rentenettoen presses fra begge kanter. Breddesalg og totalkundetenking blir derfor stadig mer viktig og erfaringen viser at det fortsatt er et potensial til å hente større inntekter på dette området. SOLIDITET RørosBanken har ved utgangen av 2011 en egenkapital (sparebankens fond) på 348 mill. kroner. Bankens ansvarlige kapital (kjernekapital) er 393 mill. kroner inkludert en fondsobligasjon på 50 mill. kroner som ble tatt opp i desember Kjernekapitaldekningen er 18,40 % (17,01 % i fjor) og RørosBanken fremstår med dette som solid og godt rustet til å nå de mål som bankens styre arbeider etter i strategiplanen, bl.a. å kunne utøve en viktig og sentral rolle i utviklingen av lokalsamfunnet. Videre anser styret at bankens soliditet er tilstrekkelig til å møte eventuelle konjunkturtilbakeslag både nasjonalt og lokalt uten at tilliten hos innskytere og investorer svekkes. RISIKOSTYRING Risikostyringen i RørosBanken skal sikre at risikoeksponeringen til enhver tid er kjent og er innenfor rammer trukket opp av styret. God risikostyring er en viktig forutsetning for at banken når sine mål og bidrar til stabil og god drift. Gjennom oppdaterte policyer og retningslinjer trekkes de overordnende retningslinjene opp for risikostyringen, herunder styring av kredittrisiko, markedsrisiko, likvidikroner. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,16 % av brutto utlån. Kredittengasjement til kunder med sterkt integrert eierskap eller der selskapenes økonomiske utvikling henger nøye sammen skal vurderes på konsolidert basis (gruppes). Når det gjelder engasjement med Røros kommune og med selskaper som kommunen eier helt eller delvis, så har banken fulgt gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet og grupping er ikke foretatt. I europeisk lovverk kan grupping av selskaper der det offentlige er dominerende eier utelates. Norsk lovverk er ikke klart på dette punktet og derfor rettet banken en henvendelse til Finanstilsynet den med ønske om en presisering av retningslinjene. Vår henvendelse er ennå ikke besvart. LIKVIDITET INNSKUDD Kundeinnskuddene økte med 4,7 % eller med 117 mill. kroner til mill. kroner i Når bankens egne utlån samtidig ble redusert, så økte innskuddsdekningen til 96,4 %. Bankens obligasjonsgjeld er gjennom året redusert fra 740 mill. til 500 mill. kroner. Dette har kunnet skje vesentlig på grunn av at boliglån etableres i Terra Bolig Kreditt, som derfor fungerer som et fundinginstrument for banken slik intensjonen var da TBK ble startet. Utlån 2011Utlån 2011 Innskudd 2011 Innskudd 2011 Røros 44,1 % Trondheim 9,2 % Oslo 26,4 % Øvrig 20,3 % Røros 49,8 % Trondheim 6,4 % Øvrig 13,5 % Oslo 30,3 % 8 RørosBankens Bulletin nr. 72

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014 ÅRSRAPPORT 2014 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning 2014 Norsk og internasjonal økonomi Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. Forskjellene

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli

Detaljer

Verdifull for kunder og lokalsamfunn. prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik

Verdifull for kunder og lokalsamfunn. prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik Årsrapport VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER prestasjonsvillig engasjert kunnskapsrik Forsidebilde: Frank S. Andeassen :: Layout og grafisk design: Hipp Hurra! - www.hipphurra.as Positive

Detaljer