Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001"

Transkript

1 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001

2 1. GENERELLE KOMMENTARAR Innleiing Driftsrekneskapen Kapitalrekneskapen Balansen Lånegjeld Fond Lån- og plasseringsstrategi Prosjekt PROGRAMOMRÅDE 0: POLITISK VERKSEMD Organisering økonomi - aktivitet PROGRAMOMRÅDE 1: SENTRALADMINISTRASJON Innleiing Organisering og økonomi Aktivitet - Mål og resultat PROGRAMOMRÅDE 2: UNDERVISNING Innleiing Førskule/barnehage Grunnskulen Merknader til rekneskapen for Generelle konklusjonar PROGRAMOMRÅDE 3: HELSE OG SOSIAL Innleiing Målsetjingar og resultat PROGRAMOMRÅDE 5: KULTUR OG KYRKJE Innleiing Flyktningekontoret Kultur Kyrkje- og kyrkjegardar PROGRAMOMRÅDE 6: TEKNISK Innleiing Avdelingar ved teknisk Økonomisk resultat, korrigert for inv.budsjetterte tiltak KOMITÉANE Oppvekstkomitéen Helse- og sosialkomitéen Utviklingskomitéen Formannskapet HOVUDOVERSIKTER MED NOTAR Hovudoversikt drift 2000 (1.1) Hovudoversikt kapitalrekneskap 2000 (1.2) Hovudoversikt bevilgningsrekneskapen 2000 (1.3) Hovudoversikt balanse 2000 (1.4) Heradet sitt garantiansvar (1.5) Kapitalkonto (1.6) Likviditetsreserve (1.6b) KAPITALREKNESKAPEN Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Undervisning Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Bustader, næring og miljøvern Kultur og kyrkje Teknisk Samferdsle Finansiering av investeringer og avsetninger DRIFTSREKNESKAPEN Utgifter til fordeling Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Undervisning Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Bustader, næring og miljø Utskrift: kl 10:34. Side 2 av 187.

3 11.6 Kultur og kyrkje Teknisk Samferdsle Skatter, rammetilskot mm Renter, avdrag og nytting av netto dr. res BALANSEREKNESKAPEN Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bokført eigenkapital Memoriakonti Utskrift: kl 10:34. Side 3 av 187.

4 1. Generelle kommentarar 1.1 Innleiing Takk til gode medarbeidarar i Kvam herad Det vert arbeidd godt og stadig meir målretta i organisasjonen for å gjere Kvam til ein god kommune å bu og leve i. Det er grunn for å rette ei stor takk til medarbeidarane i Kvam herad for den innsats som vert levert har vore eit travelt arbeidsår. Særleg for etatane teknisk og helsesosial, som i tillegg til ordinær drift har starta interne organisasjonsprosjekt, samt førebudd storsatsinga vedkomande utbygging av eldreomsorga. (Einesengsreforma og utbygging av omsorgsbustader, til ein berekna kostnad på 160 mill kr.) Trass nedgang i frie inntekter (men vekst i øyremerkte tilskott) og bortfall av naturressursskatt ( 5 mill kr) for år 2000, har ein for sjuande år på rad levert eit vesentleg betre økonomisk resultat (netto driftsresultat) enn budsjettert. Årsaka er god økonomistyring, med ettermåten små overskridingar i høve rammene, god kapitalforvaltning og kanskje særleg grunna mindreforbruk på lønn i høve refunderte midlar frå trygdeforvaltninga. Dette siste er likevel eit tankekors i høve sjukemeldingar og signal frå organisasjonen om pressa arbeidstilhøve. Noko som uroar er underliggjande tendensar til å forbruke kommunen sine fonds. Dette heng saman med større vilje til å investere enn det kommunen sine driftsinntekter gjev rom for. Også vedlikehaldet tærer i dag på fondsmidlar. Dette har to årsaker. Det eine er at løyvingane over drift er for små til å kunne halde unna auka forfall. Det andre er at rekneskapsføresegnene ikkje lenger tillet å føre vedlikehald over investeringsbudsjettet. 7 år på rad med betre driftsresultat enn budsjettert Minsteinntektskommune Drifta i Kvam er under kontroll, men marginane er stadig meir pressa. Som minsteinntektskommune, der vi disponerer ca. 91 % av gjenno m- snittsinntektene for kommunane, må vi leve med at våre rammer er knappe samanlikna med andre. Dette set store krav til effektiv drift og utnytting av ressursane. Kvam herad framstår i dag som ein effektiv kommune innan dei fleste områder, der teknologi, gjennom ei målretta satsing, har vore nytta til å effektivisere drifta og prioritere tenestene. Hovudmål for Kvam herad: Best mogeleg tenester for brukarane innan tilgjengelege ressursar. Kvam herad som god arbeidsplass og gjennom trivsel og arbeidsglede auke effektiviseringa. Overskott på driftsrekeskapen. God tenesteproduksjon i høve ressursane Dei to første målsetjingane er vanskelege å måle. Samanlikningstal med andre kommunar indikerer likevel at Kvam får mykje ut av sine ressursar. Både konsulentgjennomgang av tenestenivå og samanlikningstal viser at Kvam bruker relativt meir av sine ressursar i direkte Utskrift: kl 10:34. Side 4 av 187.

5 tenesteproduksjon enn andre og med det og relativt lite til administrasjon og utvikling. Problemet er at vi i dag kanskje har pressa ressursbruken slik at vi brukar for lite ressursar til utvikling for å betre tenester og tilbod. Motiverte arbeidstakarar Små moglegheiter for å påvirke frie inntekter lokalt 3k = kvalitetssikring og brukarretting av tenestene i Kvam herad Målingar av medarbeidartilfredsheit indikerer og at Kvam herad har eit godt arbeidsmiljø mellom dei tilsette, men at det vantar noko på den fysiske tilrettelegginga og vedlikehaldet på arbeidsplassane. Medarbeidarane i Kvam herad har høg grad av motivasjon i arbeidet, men savner kanskje fagleg påfyll og vedlikehald av kompetanse. Sjukefr å- været i kommunen er lågt samanlikna med andre. Ein er likevel uroa over at sjukefråværet i stor grad er knytt til langtidsfråvær. Dette kan indikere at folk står på til helsa ikkje strekk til lenger. D.v.s. at medarbeidarane tenker meir på kollegaer/kundar enn på seg sjølve. Vedlik e- hald, både av humankapital og bygg og anlegg, vert stikkord for åra som kjem. Inntektsnivået for Kvam herad er, som nemnt, under landsgjenno m- snittet. Frå år 2000 vart inntektssystemet til kommunane lagt om, slik at kommunar som ligg under gjennomsnittet vedk. skatteinntekter får inntekta fastsett i form av rammetilskott frå staten (minsteinntektskommunar). Det positive i dette er at inntekta til kommunen ikkje svingar i takt med skatteinntektene. Det negative er at det ikkje er insitament for kommunane til å auke sine inntekter. Vekst i skatteinntektene vert avrekna mot rammetilskott. Isolert sett fører dette til at inntektene til Kvam er avhengig av utviklinga på landsbasis, der vi får kompensert 91 % av evt. vekst. Med det press som er på utvikling av tenestetilbodet i kommunane fører denne situasjonen til at eksisterande driftsmarginar vert meir og meir pressa ( vi får ikkje kompensert kostnadsvekst fult ut). Dersom ein ikkje er villig til å sjå på strukturelle endringar for å tilpasse tenestenivå og ressursbruk må ein vere varsam med å signalisere auka kvalitet og utviding av kommunen sine tenester. Ressursane strekk kort og godt ikkje til og overskott på driftsrekneskapen vert vanskeleg å oppnå. Organisasjonsutvikling: Som ei oppfølging av Gallupgranskinga i 1999 og for å gje innbyggarane best mogeleg tenester og gjere Kvam herad til ein god arbeidsplass, vart det i 2000 etablert eit prosjekt kring Kvalitet og Kostnader i Kvam ( 3 K) innan Tekniske tenester og Helse/sosial. Første fase av prosjektet vart avslutta i Prosjektet har gitt oss eit balansert styringskart som m.a. ved bruk av brukargranskingar og intervju, i langt større grad enn tidlegare kan gje oss svar på kva brukarane og medarbeidarane våre forventar og opplever av tenestetilbodet i Kvam og kostnaden og kvaliteten ved desse. Utfordringa vert å ta i bruk dette styringskartet i heile organisasjonen og gjere oss brukarvenlege i alle ledd. Prosjektet vert truleg ført vidare i 2001 og utvida til skuleetaten frå I tillegg har det vore gjort eit omfattande arbeid med innføring av IT som verktøy i Pleie- og omsorgssektoren (Gerica). Dette har medført tekniske installasjonar (IT nettverk) og omfattande opplæring for personalet. Rapportering og merkantilt arbeid vert forenkla i sektoren. Utskrift: kl 10:34. Side 5 av 187.

6 Sal av kraftaksjer? Unytta inntektspotensiale: I budsjettet for 2000 la administrasjonen opp til sal av Kvam Kraftverk for å få større avkastning på den kapitalen som er bunde opp i verket. Eit slikt sal kunne på mange måtar gitt det handlingsrom mange frå politisk side etterlyser med omsyn til driftsoverskott og kapital til investeringar. Heradstyret vedtok på slutten av året å ikkje gjennomføre sal. I samband med at Os kommune har gjort vedtak om å selje aksjar i BKK, vil spørsmålet om Kvam herad si haldning til dette spørsmålet (vedtektene i BKK) komme opp. Sal av Kvam herad sine aksjer i BKK vil langt på veg truleg gje same gevinst som sal av Kvam Kraftverk. Avslutning: Dette er siste årsmeldinga som vert produsert etter gamle rekneskapsføresegner. Frå 2001 vert all rapportering gjort etter dei nye KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) reglane som vert obligatoriske for alle kommunar. Frå og med årsmelding 2001 kan alle kommunar kostnadsmessig samanliknast direkte på internett. (Rekneskap 2000 og 2001 kan ikkje samanliknast.) kommune.no Vi arbeider målretta vidare mot å gjere Kvam herad meir brukarretta og effektiv. I 2000 har vi tilrettelagt for å opne kommunen mot Internett. Frå mars 2001 vil vere open for alle. Målsettinga er at Kvam herad, gjennom internett, om få år skal vere open 24 timar i døgeret. Vi vonar årsmelding og rekneskap gjev innsikt i den omfattande verksemda som Kvam herad er og såleis kan gje gode innspel i høve debattar om prioriteringar. Vi vil vere takksame for innspel som kan gjere våre framtidige årsmeldingar og rapportar endå betre for Dykk som er våre lesarar. 1.2 Driftsrekneskapen Bokført overskot Bokført overskot: 1,7 mill kr. mot budsjettert 0,0 Netto driftsresultat: 8,5 mill kr., mot budsjettert 4,0 mill kr Framlegg til vedtak om disponering av overskot. I. Disponering av overskotet for år 2000, kr ,62: 1. Kr ,- til prosjekt Barnevernspedagog skulane i Øystese (utsett frå år 2000) 2. Kr ,- Etterbetaling lønsoppgjer-2000, lærarar. 3. Kr ,62 til prosjekt 3K. Utskrift: kl 10:34. Side 6 av 187.

7 1.2.3 Skilnad mellom budsjett og rekneskap. Budsjettstyringa for dei einskilde programområda viser ein del avvik. Nokon av avvika er rekneskapstekninske, medan andre er reelle avvik. Dei rekneskapstekniske avvika gjeld for det meste at midlar til vedlikehald, som var budsjettert i kapital, er rekneskapsført i drift. Ressursbruken totalt er stort sett rett. Konsekvensen er at P6 Teknisk har brukt vesentleg meir driftsmidlar enn budsjettert, men samtidig er tilsvarande midlar innspart i kapital. P0:. Politikk. Det er det eit reelt overforbruk på kr Avviket gjeld stort sett godtgjerdsle. P1. Sentraladm. Små avvik, kr ,(overskot) P2. Undervisning. Det er reelt positivt avvik på 2,8 mill kr. Av dette er 1,4 mill kr. knytt til barnehage og resten til skulekontor, grunnskule, skulefritidsordning og musikkskulen. Av desse midlane er det i disponering av overskotet føreslege avsett kr ,-. P3. Helse- og sosial. Det er eit reelt overforbruk på på 1,1 mill kr. Stort sett kan vi seia at avviket er knytt til pleie og omsorg. P5. Kultur. Små avvik, kr ,-, mest pga. overgangen til nytt år. P6: Teknisk. Totalt avvik 4,2 mill kr. Av dette er ca. 3,5 mill kr. bruk til driftsprosjekt som var budsjettert i kapital. Det gjeld stort sett vedlikehaldsprosjekt innanfor skule og samferdsle. Resten, 0,7 mill kr. er, er reelt overforbruk. Av det reelle overforbruket er det meste gått til vedlikehald på skulesektoren (0,4 mill kr). P9: Skattar og lån. Viser eit overskot på 3,0 mill kr Dei største postane er. Kommunale verksemder overskot 0,5 mill kr. Skatt underskot på 0,8 mill kr. Eigedomskatt overskot på 2,7 mill kr. (Etterbet KK). Rammetilskot overskot på 1,4 mill kr. Renter/avdrag overskot på 2,2 mill kr. Overføringar underskot på 1,7 mill kr. Bokført overskot kostnadsført med 1,7 mill kr Netto driftsresultat Netto driftsresultat Mill kr ,5 15,3 10,9 11,6 10,3 8,6 4,3 6, Bud Utskrift: kl 10:34. Side 7 av 187.

8 Figuren over viser utviklinga av netto driftsresultat for Kvam herad i perioden Figuren viser at resultatet varierer ein del, og at etter ein periode med fallande trend var 2000 eit stabilt år. Det er på sin plass å åtvara mot å trekkja bastante konklusjonar bygd på resultatet for berre eitt år. T.d. kan vi nemna at vi i 2000 fekk inn som driftsinntekt eit nytt næringsfond på 7 mill kr. i samband med utbygginga ved Bjølvo kraftverk. Dette vert registerert som driftsinntekt og avleirar seg direkte i driftsoverskotet. Motsett betalt heradet ut ca. 5,2 mill kr. til Idrettsbane Strandebarm.. Utskrift: kl 10:34. Side 8 av 187.

9 1.2.5 Netto driftsresultat målt i % av driftsinnteker ,2 6,7 5,1 4,5 4,4 4,4 3,6 3,1 3,2 2,6 1,9 2,1 2, Kvam Landet Figuren viser Netto resultatgrad for Kvam herad, (dvs. driftsresultatet i % av driftsinntekter) samanlikna med landsgjennomsnittet. Vi ser at vi dei siste åra her lege rundt landsgjennomsnittet. Vi ligg samtidig noko under det som er gjennomsnittet for kommunar av same storleik (3,2/1999). Utskrift: kl 10:34. Side 9 av 187.

10 1.2.6 Hovudoversikt driftsrekneskapen 2000 Line Hovudoversikt driftsrekneskap (-budsjett) R-2000 B-2000 R-1999 (1) 1.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Utgift (2) Inntekt (3) 1.2 Undervisning Utgift (4) Inntekt (5) 1.3 Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Utgift (6) Inntekt (7) 1.4 Bustad-, tiltaks-, nærings-, miljø-, og naturvern Utgift (8) Inntekt (9) 1.5 Kultur og kyrkjeføremål Utgift (10) Inntekt (11) 1.6 Tekniske føremål Utgift (12) Inntekt (13) 1.7 Samferdsleføremål Utgift (14) Inntekt (15) Sum hovudkapitel Utgift (16) Sum hovudkapitel Inntekt (17) Sum hovudkapitel Nettoutgift (18) Skatter med meir Inntekter (19) Skatter med meir Utgift (20) Netto skatteinntekt Inntekt (21) 1.84 Rammetilskot Inntekt (22) 1.85 Flyktningar med meir Inntekt (23) 1.85 Flyktningar med meir Utgift (24) Inntekter frå h.kap (linje 16) Inntekt (25) Kalkulatoriske avskrivningar og renter Inntekt (26) Sum driftsinntekter eksl. Renter (27) - Sum driftsutgifter ekskl. renter (linje 15) (28) Brutto driftsresultat (29) 1.90 Renteutgifter Utgift (30) 1.90 Renteinntekter Inntekt (31) = Netto renteutgift Nettoutgift (32) 1.91 Avdrag på lån Utbetaling (33) 1.92 Mottatte avdrag på formidlingslån Innbetaling (34) = Netto gjeldsavdrag Netto utbet (35) Netto driftsresultat (36) Bruk av tidlegare års overskotsavsetningar (37) Resultat etter bruk av overskotsavsetningar (35) Netto driftsresultat Brukt slik: (38) Bruk til finansiering av utgifter i kapital rekneskapen (39) A = Avsetningar (40) B = Bruk av avsetningar (41) A - B = Sum netto avsetningar Ikkje disponert / uindekka del (42) Ikkje disponert netto driftsresultat (overskot) (43) Uinndekka negativt netto driftsresultat (underskot) Utskrift: kl 10:34. Side 10 av 187.

11 1.2.7 Hovudoversikt bevilgning Tabellen under viser kostnader og inntekter for Kvam herad fordelt på kostnadsartar. Hovudoversikt bevilgningsrekneskap R-2000 B-2000 R-1999 (1) Løn (2) Utstyr ) Vedlikehald av bygg (4) Andre driftsutgifter (5) Overføringsutgifter (7) 39 Interne overføringsutgifter (8) Sum driftsutgifter (9) Investering i fast eigedom (10) 51 Avdrag på lån (11) 52 Utlån og kjøp av aksjar og andelar (12) Sum anvendig av midlar Finansiering (13) Vanlege sals- og leigeinntekter (14) 68 Sal av utstyr, maskiner og transportmiddel (15) 69 Internt fordelte utgifter (16) 70 Refundert løn frå trygdeforvaltninga (17) 71 Overføringar frå staten (18) Andre overføringsinntekter inkl. rente (19) 78 Tilskot til særbedrifter (20) 79 Internte overføringsinntekter (21) Sum (22) Innt. i samb. m/ inv. i fast eigedom (23) 91 Bruk av lån (24) 92 Mottekne avdrag på utlån og sal av aksjer (25) Sum anskaffelse av midlar (26) Anskaffelse - anvending av midlar (27) + endring ubrukte midlar eksterne lån (28) = Endring arbeidskapital Kommentarar. 1. Lønn (1) og Refundert lønn trygdeforvaltning (16). Netto utgifter til lønn vert 193,0 mill kr., mot budsjettert 195,9 mill kr. Dvs. 2,9 mill kr. i overskot. 2. Utstyr (2) brukt 7,1 mill kr, budsjettert 7,0 mill kr. 3. Vedlikehald (3) av bygg. 14,9 mill kr. (bud 10,6 mill kr.). Avviket skuldast at ein del av det som var budsjettert som investering i realiteten er vedlikehald. Viser elle til kommentarar lengre framme og under Teknisk. 4. Andre driftsutgifter (4). Budsjettert 50,1 mill kr. brukt 52,0 mill kr. Avviket skuldast;: P0 Politikk kr ,-, P1 Sentraladm kr ,- (skuldast auke i premie til ulukkseforsikring), P3 Helse- og sosial kr (dei største er skyss- og kost støttekontakt kr ,- og Vedlikehald av bilar kr ,-. Og leige av bilar kr ,-) P6 Teknisk kr ,- (avgifter og forsikring kr ,-, transportutgifter kr ,- konsulenthonorar kr ,-). P9 skattar m.m. (gebyr og konsulent kr ,-.). 5. Overføringsutgifter (5). Rekneskapen viser 50,9 mill kr. mot budsjettert 51,7 mill kr. 6. Vanlege sals- og leigeinntekter (13). Rekneskapen viser 48,6 mill kr. mot budsjett 48,4 mill kr. 7. For dei andre postane viser vi til kommentarar andre plassar. Utskrift: kl 10:34. Side 11 av 187.

12 1.2.8 Finansieringsanalyse Endring arb.kap (mill. kr) ,7 20,5 8,7 10,1 11,4 6, Linje Art Tekst Rek 98 Rek. 99 Rek.-00 (1) Lønn inkl. sosiale utgifter (2) Utstyr maskinar og transportmiddel (3) Vedlikehald av bygningar og anlegg (4) Andre driftsutgifter (5) Overføringsutgifter inkl. renter (6) 38 Tilskot særbedrifter (7) 39 Interne overføringsutgifter (8) SUM (9) Investering i fast eigedom (10) 51 Avdrag på lån (11) 52 Utlån og kjøp av aksjar og andelar (12) A SUM BRUK AV MIDLAR FINANSIERING: (13) Vanlige salgs- og leieinntekter (14 68 Salg av utstyr, maskiner og transportm (15) 69 Interne fordelte utgifter (16) 70 Refundert lønn fra trygdeforvaltningen (17) 71 Overføringer fra staten (18) Øvrige overføringsinnt. Inkl. renter (19) 78 Tilskudd fra særbedrifter (20) 79 Interne overføringsinntekter (21) SUM (22) Innt. I forb. med inv. i fast eigendom (23) 91 Bruk av lån (24) 92 Mottatte avdr. på utlån / sal aksj. / and (25) B SUM ANSKAFFELSE AV MIDLAR (26) C= B - A ANSKAFFELSE - BRUK AV MIDLAR (27 + Endring ubrukte lån (28) = ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Utskrift: kl 10:34. Side 12 av 187.

13 1.2.9 Driftsinntekter % 12 % 14 % 10 % Salgs- og leigeinnt. Overføringar frå staten Rammetilskot Skattar Renter og utbyte 31 % 30 % Andre inntekter Heradet får inntektene sine frå fleire kjelder (mill kr.): Salgs- og leigeinnt. 43,2 48,6 Skattar 104,0 110,1 Øyremerkte tilsk. staten 27,6 33,9 Renter og utbyte 9,1 9,8 Rammetilskot 102,4 104,4 Andre inntekter 29,0 41,8 Sum* 315,3 348,6 *Merk: Interne overføringar (15,6/99 og 15,7/00 mill kr.) mellom sektorane er haldne utanfor. Tabellen under viser skatteinntekter (mill kr.) Skatteart: Rek-1999 Bud 2000 Rek 2000 Skatt på eige og inntekt 97,9 100,0 99,2 Eigedomsskatt 3,8 4,9 7,4 Heimfallsinntekter og konsesjonskraftsinnt. 2,3 3,3 3,6 Sum 104,0 108,2 110,2 Rammetilskot og vertskommunetilskot (PU-tilskot) (mill kr.) Rek 1999 Bud 2000 Rek-2000 Rammetilskot 91,1 91,1 93,0 Vertskommunetilskot 9,2 9,5 9,5 Diverse rammetilskot (Formål; og ) 2,1 5,0 7,8 Sum 102,4 105,6 110,3 Renter og utbytte: (mill kr.) Rek-1999 Bud-2000 Rek-2000 Renteinntekter 9,1 7,3 9,8 Utbyte frå BKK 2,6 1,9 2,5 Utbyte frå Kvam Kraftverk 3,2 5,0 5,0 Sum 14,9 14,2 17,3 Utskrift: kl 10:34. Side 13 av 187.

14 Driftsutgifter ,4 % 15,7 % 4,5 % 2,1 % 62,3 % Lønn Utstyr Vedlikehald Driftsutgifter Overføringar(inkl.rente) Figur 8. Fordeling av driftsutgifter på utgiftsartar Lønn 186,7 206,6 Utstyr 9,4 7,1 Vedlikehald 13,4 14,9 Andre driftsutgifter 47,0 52,0 Overføringar(inkl. rente) 43,3 50,9 Sum* 299,8 331,5 *Merk: Interne overføringar (15,6/99 og 15,7/00 mill kr.) mellom sektorane er haldne utanfor. Totale driftsutgifter har auka med 10,6% i 2000 mot 10,3% i 1999 Lønn har auka med 10,7%. Om lag det same som totale driftsutgifter. Utstyr er redusert med 24,5%. Det skuldast i all hovudsak investering i IT i 1999 i samband med år Vedlikehald har auka med 11,2%. Det er om lag den same auken som totale auken i driftskostnader. Andre driftsutgifter har auka med 10,6%. Det same som totale driftsutgifter. Overføringar har auka med 17,6% frå 1999 til Utskrift: kl 10:34. Side 14 av 187.

15 1.3 Kapitalrekneskapen Kapitalrekneskapen viser eit samla finansieringsbehov på 25,1 mill kr., i høve til eit budsjett på 56,5 mill kr. Kapitalrekneskapen viser totale kostnader til nybygg og nyanlegg og korleis dei er finansierte. I tillegg vise han finansielle inntekter og kostnader. Hovudoversikt - kapitalrekneskap R-2000 B-2000 R-1999 (1) 0.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Utgift (2) 0.2 Undervisning Utgift (3) 0.3 Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Utgift (4) 0.4 Bustad-, nærings-, miljø- og naturvernføremål Utgift (5) 0.5 Kultur- og kyrkjeføremål Utgift (6) 0.6 Tekniske føremål Utgift (7) 0.7 Samferdsleføremål Utgift (8) Sum investeringsutgifter (9) Utlån og kjøp av aksjar og andelar Utbetaling (10) Diverse utgifter Utgift (11) Avsetningar Int.fin.tr (12) Sum finansieringsbehov Finansiering Framandkapital (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskot (14) Tilskot og refusjonar i samband med investeringar Inntekt Eigenkapital (15) Bidrag frå årets driftsrekneskap Inntekt (16) Sal av fast eigedom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån (av eigne midlar) Innbet (18) Bruk av tidlegare avsetningar Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr (20) Sum finansiering Utskrift: kl 10:34. Side 15 av 187.

16 1.3.1 Utgifter i kapitalrekneskapen 2000 Investeringar 23,4 Utlån og aksjar Andre avsetningar 0,2 1, Fordeling av kostnadene i kapitalbudsjettet. Investeringar Investeringar var i ,4 mill kr., mot budsjettert 56,5. Utlån og aksjar var kr ,- Avsetningar var 1,5 mill kr. Av dette er 1,2 mill kr. sett av til bustadfeltfondet Prosjektvis oversikt over kostnader i kapitalrekneskapen Tabellen under er oversikt over kostnadene med dei ymse prosjekta i 2000 som vart ført i kapitalrekneskapen. Dette var nytt system i fjor. For framtida vil det vera slik at det offisielle kapitalrekneskapen vil innehalda aggregerte summa for kva typar kostnader som er brukt på kvart formål. Det vil ikkje fortelja noko om konkrete prosjekt. Alle nye økonomisystem for kommunal sektor er lagt opp slik. Spesifikk informasjon om kvart prosjekt vil difor måtta koma fram i ein eigen dimensjon (her prosjekt ). Utskrift: kl 10:34. Side 16 av 187.

17 Prosjekt som det vart ført utgifter på på i kapitalrekneskapen i Pro Prosjekt (tekst) Beløp Budsjett 2000 D005 Forskottering Rv D601 Ombygging komm. bygg D704 Planlegging riksveganlegg (R49 og R7) D707 Inneklima barnehage/skule D905 Gravplass Tørvikbygd D906 Pålegg sikring kommunale bygg D908 Asfaltering F909 Forprosjekt -Eldreplan m.v I001 Inv. infrastruktur rådhus I002 Telefonsentral rådhus I003 Norheimsund vassverk I004 Brannstasjon Øystese I005 Datasamband Kvam herad I006 Kjøp av mannskapsbil I007 Utløysing av leasingbilar teknisk I009 Innløysing av grunn på Mikkjelsflaten I010 Kabling av høgspentlinje Ålvik I011 Kjøp av "Bergesen"-huset I801 6-åringar, SFO - tilbygg - Steinsdalen I909 Utbyggjing av aldersbustader I919 IT-grunnskule I920 IT-pleie og omsorg I921 Omlegging av gangveg i Tolomarka P404 Rest Kvamskogen, kloakk P504 Oppgradering av kart P608 Driftsovervåking kloakk og vatn P609 Avfallsplan + iverksetjing P705 Gymsal Tørvikbygd skule P706 Volleyballhall - Øyst.b.sk P709 Bustadfelt Tangerås P711 Kloakk kvamskogen P712 Gjennomføring kloakk Tokagjel - Steinsdalen P713 Tettstadutvikling Norheimsund P714 Handlegatas ansikt P804 IT- år P910 Steindsdalsfossen toalettanlegg P911 Strandebarm vannverk P912 Kloakkrensing Øystese P913 Datatryggleik P914 Web sak/arkiv Utan prosj nr: Prosjektering ymse bygg Vegar kapital Bygningskontroll mm Utbyggingsområde bustader Avsett til ymse fond utanfor prosjekt Avsett til ymse fond Totalt Utskrift: kl 10:34. Side 17 av 187.

18 1.3.3 Finansiering av kapitalrekneskapen Mottatte avdrag 0,3 Sal av fast eigedom Bidrag frå drift 1,3 1,1 Bruk av fond 10,1 Tilskot 0,3 Bruk av lån 12,1-5,0 10,0 15,0 Figuren over viser korleis utgiftene i kapitalrekneskapen er finansierte. Motteke avdrag på lån. Det er betalt inn 0,3 mill kr. i ekstraordinære avdrag på lån i Årsaka er at ein del innbyggjarar, som tidlegare har fått formidlingslån hjå heradet, har refinansiert desse låna. Dei har difor betalt tilbake lån til heradet. Dei tilbakebetalte midlane er sett av på eige fond. Budsjettert kr. 0 Sal av fast eigedom. Sal av tomter 1,6 mill kr. Avsett til fond. Budsjettert: 1,5 mill kr. Bidrag frå drifta. Det er brukt 1,1 mill kr. frå årets drift. Budsjettert 1,1 mill kr. Bruk av fond. Det er brukt til saman 10,1 mill. kr. Budsjettert: 17,7 mill. kr. Avviket er etterslepet på investeringssida. Tilskot. Tilskot 0,3 mill kr. Budsjettert 0,0 mill kr. Bruk av lån. Det er bruk i alt 12,1 mill kr. i lån. Budsjettert: 37,7 mill kr. Avviket er etterslepet på investeringssida. Utskrift: kl 10:34. Side 18 av 187.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR FOR 2008 side 3 ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT side 4 ØKONOMISK UTVIKLING FRAM TIL I DAG side 6 STATLEGE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer