Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001"

Transkript

1 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001

2 1. GENERELLE KOMMENTARAR Innleiing Driftsrekneskapen Kapitalrekneskapen Balansen Lånegjeld Fond Lån- og plasseringsstrategi Prosjekt PROGRAMOMRÅDE 0: POLITISK VERKSEMD Organisering økonomi - aktivitet PROGRAMOMRÅDE 1: SENTRALADMINISTRASJON Innleiing Organisering og økonomi Aktivitet - Mål og resultat PROGRAMOMRÅDE 2: UNDERVISNING Innleiing Førskule/barnehage Grunnskulen Merknader til rekneskapen for Generelle konklusjonar PROGRAMOMRÅDE 3: HELSE OG SOSIAL Innleiing Målsetjingar og resultat PROGRAMOMRÅDE 5: KULTUR OG KYRKJE Innleiing Flyktningekontoret Kultur Kyrkje- og kyrkjegardar PROGRAMOMRÅDE 6: TEKNISK Innleiing Avdelingar ved teknisk Økonomisk resultat, korrigert for inv.budsjetterte tiltak KOMITÉANE Oppvekstkomitéen Helse- og sosialkomitéen Utviklingskomitéen Formannskapet HOVUDOVERSIKTER MED NOTAR Hovudoversikt drift 2000 (1.1) Hovudoversikt kapitalrekneskap 2000 (1.2) Hovudoversikt bevilgningsrekneskapen 2000 (1.3) Hovudoversikt balanse 2000 (1.4) Heradet sitt garantiansvar (1.5) Kapitalkonto (1.6) Likviditetsreserve (1.6b) KAPITALREKNESKAPEN Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Undervisning Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Bustader, næring og miljøvern Kultur og kyrkje Teknisk Samferdsle Finansiering av investeringer og avsetninger DRIFTSREKNESKAPEN Utgifter til fordeling Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Undervisning Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Bustader, næring og miljø Utskrift: kl 10:34. Side 2 av 187.

3 11.6 Kultur og kyrkje Teknisk Samferdsle Skatter, rammetilskot mm Renter, avdrag og nytting av netto dr. res BALANSEREKNESKAPEN Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bokført eigenkapital Memoriakonti Utskrift: kl 10:34. Side 3 av 187.

4 1. Generelle kommentarar 1.1 Innleiing Takk til gode medarbeidarar i Kvam herad Det vert arbeidd godt og stadig meir målretta i organisasjonen for å gjere Kvam til ein god kommune å bu og leve i. Det er grunn for å rette ei stor takk til medarbeidarane i Kvam herad for den innsats som vert levert har vore eit travelt arbeidsår. Særleg for etatane teknisk og helsesosial, som i tillegg til ordinær drift har starta interne organisasjonsprosjekt, samt førebudd storsatsinga vedkomande utbygging av eldreomsorga. (Einesengsreforma og utbygging av omsorgsbustader, til ein berekna kostnad på 160 mill kr.) Trass nedgang i frie inntekter (men vekst i øyremerkte tilskott) og bortfall av naturressursskatt ( 5 mill kr) for år 2000, har ein for sjuande år på rad levert eit vesentleg betre økonomisk resultat (netto driftsresultat) enn budsjettert. Årsaka er god økonomistyring, med ettermåten små overskridingar i høve rammene, god kapitalforvaltning og kanskje særleg grunna mindreforbruk på lønn i høve refunderte midlar frå trygdeforvaltninga. Dette siste er likevel eit tankekors i høve sjukemeldingar og signal frå organisasjonen om pressa arbeidstilhøve. Noko som uroar er underliggjande tendensar til å forbruke kommunen sine fonds. Dette heng saman med større vilje til å investere enn det kommunen sine driftsinntekter gjev rom for. Også vedlikehaldet tærer i dag på fondsmidlar. Dette har to årsaker. Det eine er at løyvingane over drift er for små til å kunne halde unna auka forfall. Det andre er at rekneskapsføresegnene ikkje lenger tillet å føre vedlikehald over investeringsbudsjettet. 7 år på rad med betre driftsresultat enn budsjettert Minsteinntektskommune Drifta i Kvam er under kontroll, men marginane er stadig meir pressa. Som minsteinntektskommune, der vi disponerer ca. 91 % av gjenno m- snittsinntektene for kommunane, må vi leve med at våre rammer er knappe samanlikna med andre. Dette set store krav til effektiv drift og utnytting av ressursane. Kvam herad framstår i dag som ein effektiv kommune innan dei fleste områder, der teknologi, gjennom ei målretta satsing, har vore nytta til å effektivisere drifta og prioritere tenestene. Hovudmål for Kvam herad: Best mogeleg tenester for brukarane innan tilgjengelege ressursar. Kvam herad som god arbeidsplass og gjennom trivsel og arbeidsglede auke effektiviseringa. Overskott på driftsrekeskapen. God tenesteproduksjon i høve ressursane Dei to første målsetjingane er vanskelege å måle. Samanlikningstal med andre kommunar indikerer likevel at Kvam får mykje ut av sine ressursar. Både konsulentgjennomgang av tenestenivå og samanlikningstal viser at Kvam bruker relativt meir av sine ressursar i direkte Utskrift: kl 10:34. Side 4 av 187.

5 tenesteproduksjon enn andre og med det og relativt lite til administrasjon og utvikling. Problemet er at vi i dag kanskje har pressa ressursbruken slik at vi brukar for lite ressursar til utvikling for å betre tenester og tilbod. Motiverte arbeidstakarar Små moglegheiter for å påvirke frie inntekter lokalt 3k = kvalitetssikring og brukarretting av tenestene i Kvam herad Målingar av medarbeidartilfredsheit indikerer og at Kvam herad har eit godt arbeidsmiljø mellom dei tilsette, men at det vantar noko på den fysiske tilrettelegginga og vedlikehaldet på arbeidsplassane. Medarbeidarane i Kvam herad har høg grad av motivasjon i arbeidet, men savner kanskje fagleg påfyll og vedlikehald av kompetanse. Sjukefr å- været i kommunen er lågt samanlikna med andre. Ein er likevel uroa over at sjukefråværet i stor grad er knytt til langtidsfråvær. Dette kan indikere at folk står på til helsa ikkje strekk til lenger. D.v.s. at medarbeidarane tenker meir på kollegaer/kundar enn på seg sjølve. Vedlik e- hald, både av humankapital og bygg og anlegg, vert stikkord for åra som kjem. Inntektsnivået for Kvam herad er, som nemnt, under landsgjenno m- snittet. Frå år 2000 vart inntektssystemet til kommunane lagt om, slik at kommunar som ligg under gjennomsnittet vedk. skatteinntekter får inntekta fastsett i form av rammetilskott frå staten (minsteinntektskommunar). Det positive i dette er at inntekta til kommunen ikkje svingar i takt med skatteinntektene. Det negative er at det ikkje er insitament for kommunane til å auke sine inntekter. Vekst i skatteinntektene vert avrekna mot rammetilskott. Isolert sett fører dette til at inntektene til Kvam er avhengig av utviklinga på landsbasis, der vi får kompensert 91 % av evt. vekst. Med det press som er på utvikling av tenestetilbodet i kommunane fører denne situasjonen til at eksisterande driftsmarginar vert meir og meir pressa ( vi får ikkje kompensert kostnadsvekst fult ut). Dersom ein ikkje er villig til å sjå på strukturelle endringar for å tilpasse tenestenivå og ressursbruk må ein vere varsam med å signalisere auka kvalitet og utviding av kommunen sine tenester. Ressursane strekk kort og godt ikkje til og overskott på driftsrekneskapen vert vanskeleg å oppnå. Organisasjonsutvikling: Som ei oppfølging av Gallupgranskinga i 1999 og for å gje innbyggarane best mogeleg tenester og gjere Kvam herad til ein god arbeidsplass, vart det i 2000 etablert eit prosjekt kring Kvalitet og Kostnader i Kvam ( 3 K) innan Tekniske tenester og Helse/sosial. Første fase av prosjektet vart avslutta i Prosjektet har gitt oss eit balansert styringskart som m.a. ved bruk av brukargranskingar og intervju, i langt større grad enn tidlegare kan gje oss svar på kva brukarane og medarbeidarane våre forventar og opplever av tenestetilbodet i Kvam og kostnaden og kvaliteten ved desse. Utfordringa vert å ta i bruk dette styringskartet i heile organisasjonen og gjere oss brukarvenlege i alle ledd. Prosjektet vert truleg ført vidare i 2001 og utvida til skuleetaten frå I tillegg har det vore gjort eit omfattande arbeid med innføring av IT som verktøy i Pleie- og omsorgssektoren (Gerica). Dette har medført tekniske installasjonar (IT nettverk) og omfattande opplæring for personalet. Rapportering og merkantilt arbeid vert forenkla i sektoren. Utskrift: kl 10:34. Side 5 av 187.

6 Sal av kraftaksjer? Unytta inntektspotensiale: I budsjettet for 2000 la administrasjonen opp til sal av Kvam Kraftverk for å få større avkastning på den kapitalen som er bunde opp i verket. Eit slikt sal kunne på mange måtar gitt det handlingsrom mange frå politisk side etterlyser med omsyn til driftsoverskott og kapital til investeringar. Heradstyret vedtok på slutten av året å ikkje gjennomføre sal. I samband med at Os kommune har gjort vedtak om å selje aksjar i BKK, vil spørsmålet om Kvam herad si haldning til dette spørsmålet (vedtektene i BKK) komme opp. Sal av Kvam herad sine aksjer i BKK vil langt på veg truleg gje same gevinst som sal av Kvam Kraftverk. Avslutning: Dette er siste årsmeldinga som vert produsert etter gamle rekneskapsføresegner. Frå 2001 vert all rapportering gjort etter dei nye KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) reglane som vert obligatoriske for alle kommunar. Frå og med årsmelding 2001 kan alle kommunar kostnadsmessig samanliknast direkte på internett. (Rekneskap 2000 og 2001 kan ikkje samanliknast.) kommune.no Vi arbeider målretta vidare mot å gjere Kvam herad meir brukarretta og effektiv. I 2000 har vi tilrettelagt for å opne kommunen mot Internett. Frå mars 2001 vil vere open for alle. Målsettinga er at Kvam herad, gjennom internett, om få år skal vere open 24 timar i døgeret. Vi vonar årsmelding og rekneskap gjev innsikt i den omfattande verksemda som Kvam herad er og såleis kan gje gode innspel i høve debattar om prioriteringar. Vi vil vere takksame for innspel som kan gjere våre framtidige årsmeldingar og rapportar endå betre for Dykk som er våre lesarar. 1.2 Driftsrekneskapen Bokført overskot Bokført overskot: 1,7 mill kr. mot budsjettert 0,0 Netto driftsresultat: 8,5 mill kr., mot budsjettert 4,0 mill kr Framlegg til vedtak om disponering av overskot. I. Disponering av overskotet for år 2000, kr ,62: 1. Kr ,- til prosjekt Barnevernspedagog skulane i Øystese (utsett frå år 2000) 2. Kr ,- Etterbetaling lønsoppgjer-2000, lærarar. 3. Kr ,62 til prosjekt 3K. Utskrift: kl 10:34. Side 6 av 187.

7 1.2.3 Skilnad mellom budsjett og rekneskap. Budsjettstyringa for dei einskilde programområda viser ein del avvik. Nokon av avvika er rekneskapstekninske, medan andre er reelle avvik. Dei rekneskapstekniske avvika gjeld for det meste at midlar til vedlikehald, som var budsjettert i kapital, er rekneskapsført i drift. Ressursbruken totalt er stort sett rett. Konsekvensen er at P6 Teknisk har brukt vesentleg meir driftsmidlar enn budsjettert, men samtidig er tilsvarande midlar innspart i kapital. P0:. Politikk. Det er det eit reelt overforbruk på kr Avviket gjeld stort sett godtgjerdsle. P1. Sentraladm. Små avvik, kr ,(overskot) P2. Undervisning. Det er reelt positivt avvik på 2,8 mill kr. Av dette er 1,4 mill kr. knytt til barnehage og resten til skulekontor, grunnskule, skulefritidsordning og musikkskulen. Av desse midlane er det i disponering av overskotet føreslege avsett kr ,-. P3. Helse- og sosial. Det er eit reelt overforbruk på på 1,1 mill kr. Stort sett kan vi seia at avviket er knytt til pleie og omsorg. P5. Kultur. Små avvik, kr ,-, mest pga. overgangen til nytt år. P6: Teknisk. Totalt avvik 4,2 mill kr. Av dette er ca. 3,5 mill kr. bruk til driftsprosjekt som var budsjettert i kapital. Det gjeld stort sett vedlikehaldsprosjekt innanfor skule og samferdsle. Resten, 0,7 mill kr. er, er reelt overforbruk. Av det reelle overforbruket er det meste gått til vedlikehald på skulesektoren (0,4 mill kr). P9: Skattar og lån. Viser eit overskot på 3,0 mill kr Dei største postane er. Kommunale verksemder overskot 0,5 mill kr. Skatt underskot på 0,8 mill kr. Eigedomskatt overskot på 2,7 mill kr. (Etterbet KK). Rammetilskot overskot på 1,4 mill kr. Renter/avdrag overskot på 2,2 mill kr. Overføringar underskot på 1,7 mill kr. Bokført overskot kostnadsført med 1,7 mill kr Netto driftsresultat Netto driftsresultat Mill kr ,5 15,3 10,9 11,6 10,3 8,6 4,3 6, Bud Utskrift: kl 10:34. Side 7 av 187.

8 Figuren over viser utviklinga av netto driftsresultat for Kvam herad i perioden Figuren viser at resultatet varierer ein del, og at etter ein periode med fallande trend var 2000 eit stabilt år. Det er på sin plass å åtvara mot å trekkja bastante konklusjonar bygd på resultatet for berre eitt år. T.d. kan vi nemna at vi i 2000 fekk inn som driftsinntekt eit nytt næringsfond på 7 mill kr. i samband med utbygginga ved Bjølvo kraftverk. Dette vert registerert som driftsinntekt og avleirar seg direkte i driftsoverskotet. Motsett betalt heradet ut ca. 5,2 mill kr. til Idrettsbane Strandebarm.. Utskrift: kl 10:34. Side 8 av 187.

9 1.2.5 Netto driftsresultat målt i % av driftsinnteker ,2 6,7 5,1 4,5 4,4 4,4 3,6 3,1 3,2 2,6 1,9 2,1 2, Kvam Landet Figuren viser Netto resultatgrad for Kvam herad, (dvs. driftsresultatet i % av driftsinntekter) samanlikna med landsgjennomsnittet. Vi ser at vi dei siste åra her lege rundt landsgjennomsnittet. Vi ligg samtidig noko under det som er gjennomsnittet for kommunar av same storleik (3,2/1999). Utskrift: kl 10:34. Side 9 av 187.

10 1.2.6 Hovudoversikt driftsrekneskapen 2000 Line Hovudoversikt driftsrekneskap (-budsjett) R-2000 B-2000 R-1999 (1) 1.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Utgift (2) Inntekt (3) 1.2 Undervisning Utgift (4) Inntekt (5) 1.3 Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Utgift (6) Inntekt (7) 1.4 Bustad-, tiltaks-, nærings-, miljø-, og naturvern Utgift (8) Inntekt (9) 1.5 Kultur og kyrkjeføremål Utgift (10) Inntekt (11) 1.6 Tekniske føremål Utgift (12) Inntekt (13) 1.7 Samferdsleføremål Utgift (14) Inntekt (15) Sum hovudkapitel Utgift (16) Sum hovudkapitel Inntekt (17) Sum hovudkapitel Nettoutgift (18) Skatter med meir Inntekter (19) Skatter med meir Utgift (20) Netto skatteinntekt Inntekt (21) 1.84 Rammetilskot Inntekt (22) 1.85 Flyktningar med meir Inntekt (23) 1.85 Flyktningar med meir Utgift (24) Inntekter frå h.kap (linje 16) Inntekt (25) Kalkulatoriske avskrivningar og renter Inntekt (26) Sum driftsinntekter eksl. Renter (27) - Sum driftsutgifter ekskl. renter (linje 15) (28) Brutto driftsresultat (29) 1.90 Renteutgifter Utgift (30) 1.90 Renteinntekter Inntekt (31) = Netto renteutgift Nettoutgift (32) 1.91 Avdrag på lån Utbetaling (33) 1.92 Mottatte avdrag på formidlingslån Innbetaling (34) = Netto gjeldsavdrag Netto utbet (35) Netto driftsresultat (36) Bruk av tidlegare års overskotsavsetningar (37) Resultat etter bruk av overskotsavsetningar (35) Netto driftsresultat Brukt slik: (38) Bruk til finansiering av utgifter i kapital rekneskapen (39) A = Avsetningar (40) B = Bruk av avsetningar (41) A - B = Sum netto avsetningar Ikkje disponert / uindekka del (42) Ikkje disponert netto driftsresultat (overskot) (43) Uinndekka negativt netto driftsresultat (underskot) Utskrift: kl 10:34. Side 10 av 187.

11 1.2.7 Hovudoversikt bevilgning Tabellen under viser kostnader og inntekter for Kvam herad fordelt på kostnadsartar. Hovudoversikt bevilgningsrekneskap R-2000 B-2000 R-1999 (1) Løn (2) Utstyr ) Vedlikehald av bygg (4) Andre driftsutgifter (5) Overføringsutgifter (7) 39 Interne overføringsutgifter (8) Sum driftsutgifter (9) Investering i fast eigedom (10) 51 Avdrag på lån (11) 52 Utlån og kjøp av aksjar og andelar (12) Sum anvendig av midlar Finansiering (13) Vanlege sals- og leigeinntekter (14) 68 Sal av utstyr, maskiner og transportmiddel (15) 69 Internt fordelte utgifter (16) 70 Refundert løn frå trygdeforvaltninga (17) 71 Overføringar frå staten (18) Andre overføringsinntekter inkl. rente (19) 78 Tilskot til særbedrifter (20) 79 Internte overføringsinntekter (21) Sum (22) Innt. i samb. m/ inv. i fast eigedom (23) 91 Bruk av lån (24) 92 Mottekne avdrag på utlån og sal av aksjer (25) Sum anskaffelse av midlar (26) Anskaffelse - anvending av midlar (27) + endring ubrukte midlar eksterne lån (28) = Endring arbeidskapital Kommentarar. 1. Lønn (1) og Refundert lønn trygdeforvaltning (16). Netto utgifter til lønn vert 193,0 mill kr., mot budsjettert 195,9 mill kr. Dvs. 2,9 mill kr. i overskot. 2. Utstyr (2) brukt 7,1 mill kr, budsjettert 7,0 mill kr. 3. Vedlikehald (3) av bygg. 14,9 mill kr. (bud 10,6 mill kr.). Avviket skuldast at ein del av det som var budsjettert som investering i realiteten er vedlikehald. Viser elle til kommentarar lengre framme og under Teknisk. 4. Andre driftsutgifter (4). Budsjettert 50,1 mill kr. brukt 52,0 mill kr. Avviket skuldast;: P0 Politikk kr ,-, P1 Sentraladm kr ,- (skuldast auke i premie til ulukkseforsikring), P3 Helse- og sosial kr (dei største er skyss- og kost støttekontakt kr ,- og Vedlikehald av bilar kr ,-. Og leige av bilar kr ,-) P6 Teknisk kr ,- (avgifter og forsikring kr ,-, transportutgifter kr ,- konsulenthonorar kr ,-). P9 skattar m.m. (gebyr og konsulent kr ,-.). 5. Overføringsutgifter (5). Rekneskapen viser 50,9 mill kr. mot budsjettert 51,7 mill kr. 6. Vanlege sals- og leigeinntekter (13). Rekneskapen viser 48,6 mill kr. mot budsjett 48,4 mill kr. 7. For dei andre postane viser vi til kommentarar andre plassar. Utskrift: kl 10:34. Side 11 av 187.

12 1.2.8 Finansieringsanalyse Endring arb.kap (mill. kr) ,7 20,5 8,7 10,1 11,4 6, Linje Art Tekst Rek 98 Rek. 99 Rek.-00 (1) Lønn inkl. sosiale utgifter (2) Utstyr maskinar og transportmiddel (3) Vedlikehald av bygningar og anlegg (4) Andre driftsutgifter (5) Overføringsutgifter inkl. renter (6) 38 Tilskot særbedrifter (7) 39 Interne overføringsutgifter (8) SUM (9) Investering i fast eigedom (10) 51 Avdrag på lån (11) 52 Utlån og kjøp av aksjar og andelar (12) A SUM BRUK AV MIDLAR FINANSIERING: (13) Vanlige salgs- og leieinntekter (14 68 Salg av utstyr, maskiner og transportm (15) 69 Interne fordelte utgifter (16) 70 Refundert lønn fra trygdeforvaltningen (17) 71 Overføringer fra staten (18) Øvrige overføringsinnt. Inkl. renter (19) 78 Tilskudd fra særbedrifter (20) 79 Interne overføringsinntekter (21) SUM (22) Innt. I forb. med inv. i fast eigendom (23) 91 Bruk av lån (24) 92 Mottatte avdr. på utlån / sal aksj. / and (25) B SUM ANSKAFFELSE AV MIDLAR (26) C= B - A ANSKAFFELSE - BRUK AV MIDLAR (27 + Endring ubrukte lån (28) = ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Utskrift: kl 10:34. Side 12 av 187.

13 1.2.9 Driftsinntekter % 12 % 14 % 10 % Salgs- og leigeinnt. Overføringar frå staten Rammetilskot Skattar Renter og utbyte 31 % 30 % Andre inntekter Heradet får inntektene sine frå fleire kjelder (mill kr.): Salgs- og leigeinnt. 43,2 48,6 Skattar 104,0 110,1 Øyremerkte tilsk. staten 27,6 33,9 Renter og utbyte 9,1 9,8 Rammetilskot 102,4 104,4 Andre inntekter 29,0 41,8 Sum* 315,3 348,6 *Merk: Interne overføringar (15,6/99 og 15,7/00 mill kr.) mellom sektorane er haldne utanfor. Tabellen under viser skatteinntekter (mill kr.) Skatteart: Rek-1999 Bud 2000 Rek 2000 Skatt på eige og inntekt 97,9 100,0 99,2 Eigedomsskatt 3,8 4,9 7,4 Heimfallsinntekter og konsesjonskraftsinnt. 2,3 3,3 3,6 Sum 104,0 108,2 110,2 Rammetilskot og vertskommunetilskot (PU-tilskot) (mill kr.) Rek 1999 Bud 2000 Rek-2000 Rammetilskot 91,1 91,1 93,0 Vertskommunetilskot 9,2 9,5 9,5 Diverse rammetilskot (Formål; og ) 2,1 5,0 7,8 Sum 102,4 105,6 110,3 Renter og utbytte: (mill kr.) Rek-1999 Bud-2000 Rek-2000 Renteinntekter 9,1 7,3 9,8 Utbyte frå BKK 2,6 1,9 2,5 Utbyte frå Kvam Kraftverk 3,2 5,0 5,0 Sum 14,9 14,2 17,3 Utskrift: kl 10:34. Side 13 av 187.

14 Driftsutgifter ,4 % 15,7 % 4,5 % 2,1 % 62,3 % Lønn Utstyr Vedlikehald Driftsutgifter Overføringar(inkl.rente) Figur 8. Fordeling av driftsutgifter på utgiftsartar Lønn 186,7 206,6 Utstyr 9,4 7,1 Vedlikehald 13,4 14,9 Andre driftsutgifter 47,0 52,0 Overføringar(inkl. rente) 43,3 50,9 Sum* 299,8 331,5 *Merk: Interne overføringar (15,6/99 og 15,7/00 mill kr.) mellom sektorane er haldne utanfor. Totale driftsutgifter har auka med 10,6% i 2000 mot 10,3% i 1999 Lønn har auka med 10,7%. Om lag det same som totale driftsutgifter. Utstyr er redusert med 24,5%. Det skuldast i all hovudsak investering i IT i 1999 i samband med år Vedlikehald har auka med 11,2%. Det er om lag den same auken som totale auken i driftskostnader. Andre driftsutgifter har auka med 10,6%. Det same som totale driftsutgifter. Overføringar har auka med 17,6% frå 1999 til Utskrift: kl 10:34. Side 14 av 187.

15 1.3 Kapitalrekneskapen Kapitalrekneskapen viser eit samla finansieringsbehov på 25,1 mill kr., i høve til eit budsjett på 56,5 mill kr. Kapitalrekneskapen viser totale kostnader til nybygg og nyanlegg og korleis dei er finansierte. I tillegg vise han finansielle inntekter og kostnader. Hovudoversikt - kapitalrekneskap R-2000 B-2000 R-1999 (1) 0.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Utgift (2) 0.2 Undervisning Utgift (3) 0.3 Helsevern, sosiale tenester, pleie og omsorg Utgift (4) 0.4 Bustad-, nærings-, miljø- og naturvernføremål Utgift (5) 0.5 Kultur- og kyrkjeføremål Utgift (6) 0.6 Tekniske føremål Utgift (7) 0.7 Samferdsleføremål Utgift (8) Sum investeringsutgifter (9) Utlån og kjøp av aksjar og andelar Utbetaling (10) Diverse utgifter Utgift (11) Avsetningar Int.fin.tr (12) Sum finansieringsbehov Finansiering Framandkapital (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskot (14) Tilskot og refusjonar i samband med investeringar Inntekt Eigenkapital (15) Bidrag frå årets driftsrekneskap Inntekt (16) Sal av fast eigedom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån (av eigne midlar) Innbet (18) Bruk av tidlegare avsetningar Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr (20) Sum finansiering Utskrift: kl 10:34. Side 15 av 187.

16 1.3.1 Utgifter i kapitalrekneskapen 2000 Investeringar 23,4 Utlån og aksjar Andre avsetningar 0,2 1, Fordeling av kostnadene i kapitalbudsjettet. Investeringar Investeringar var i ,4 mill kr., mot budsjettert 56,5. Utlån og aksjar var kr ,- Avsetningar var 1,5 mill kr. Av dette er 1,2 mill kr. sett av til bustadfeltfondet Prosjektvis oversikt over kostnader i kapitalrekneskapen Tabellen under er oversikt over kostnadene med dei ymse prosjekta i 2000 som vart ført i kapitalrekneskapen. Dette var nytt system i fjor. For framtida vil det vera slik at det offisielle kapitalrekneskapen vil innehalda aggregerte summa for kva typar kostnader som er brukt på kvart formål. Det vil ikkje fortelja noko om konkrete prosjekt. Alle nye økonomisystem for kommunal sektor er lagt opp slik. Spesifikk informasjon om kvart prosjekt vil difor måtta koma fram i ein eigen dimensjon (her prosjekt ). Utskrift: kl 10:34. Side 16 av 187.

17 Prosjekt som det vart ført utgifter på på i kapitalrekneskapen i Pro Prosjekt (tekst) Beløp Budsjett 2000 D005 Forskottering Rv D601 Ombygging komm. bygg D704 Planlegging riksveganlegg (R49 og R7) D707 Inneklima barnehage/skule D905 Gravplass Tørvikbygd D906 Pålegg sikring kommunale bygg D908 Asfaltering F909 Forprosjekt -Eldreplan m.v I001 Inv. infrastruktur rådhus I002 Telefonsentral rådhus I003 Norheimsund vassverk I004 Brannstasjon Øystese I005 Datasamband Kvam herad I006 Kjøp av mannskapsbil I007 Utløysing av leasingbilar teknisk I009 Innløysing av grunn på Mikkjelsflaten I010 Kabling av høgspentlinje Ålvik I011 Kjøp av "Bergesen"-huset I801 6-åringar, SFO - tilbygg - Steinsdalen I909 Utbyggjing av aldersbustader I919 IT-grunnskule I920 IT-pleie og omsorg I921 Omlegging av gangveg i Tolomarka P404 Rest Kvamskogen, kloakk P504 Oppgradering av kart P608 Driftsovervåking kloakk og vatn P609 Avfallsplan + iverksetjing P705 Gymsal Tørvikbygd skule P706 Volleyballhall - Øyst.b.sk P709 Bustadfelt Tangerås P711 Kloakk kvamskogen P712 Gjennomføring kloakk Tokagjel - Steinsdalen P713 Tettstadutvikling Norheimsund P714 Handlegatas ansikt P804 IT- år P910 Steindsdalsfossen toalettanlegg P911 Strandebarm vannverk P912 Kloakkrensing Øystese P913 Datatryggleik P914 Web sak/arkiv Utan prosj nr: Prosjektering ymse bygg Vegar kapital Bygningskontroll mm Utbyggingsområde bustader Avsett til ymse fond utanfor prosjekt Avsett til ymse fond Totalt Utskrift: kl 10:34. Side 17 av 187.

18 1.3.3 Finansiering av kapitalrekneskapen Mottatte avdrag 0,3 Sal av fast eigedom Bidrag frå drift 1,3 1,1 Bruk av fond 10,1 Tilskot 0,3 Bruk av lån 12,1-5,0 10,0 15,0 Figuren over viser korleis utgiftene i kapitalrekneskapen er finansierte. Motteke avdrag på lån. Det er betalt inn 0,3 mill kr. i ekstraordinære avdrag på lån i Årsaka er at ein del innbyggjarar, som tidlegare har fått formidlingslån hjå heradet, har refinansiert desse låna. Dei har difor betalt tilbake lån til heradet. Dei tilbakebetalte midlane er sett av på eige fond. Budsjettert kr. 0 Sal av fast eigedom. Sal av tomter 1,6 mill kr. Avsett til fond. Budsjettert: 1,5 mill kr. Bidrag frå drifta. Det er brukt 1,1 mill kr. frå årets drift. Budsjettert 1,1 mill kr. Bruk av fond. Det er brukt til saman 10,1 mill. kr. Budsjettert: 17,7 mill. kr. Avviket er etterslepet på investeringssida. Tilskot. Tilskot 0,3 mill kr. Budsjettert 0,0 mill kr. Bruk av lån. Det er bruk i alt 12,1 mill kr. i lån. Budsjettert: 37,7 mill kr. Avviket er etterslepet på investeringssida. Utskrift: kl 10:34. Side 18 av 187.

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer