Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert."

Transkript

1 Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Kombinasjon Dato: Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (Eika Kapitalforvaltning) forvalter i dag tre Internasjonale Kombinasjonsfond: Verdipapirfondet Warren Wicklund Utbytte (WW Utbytte), Verdipapirfondet Eika Kombinasjon (Eika Kombinasjon) og Verdipapirfondet Eika Balansert (Eika Balansert). Selskapet ønsker å slå sammen de tre verdipapirfondene gjennom to fusjoner. Først en fusjon med WW Utbytte som overdragende fond og Eika Balansert som overtakende fond (Fusjon I) og i tillegg en fusjon med Eika Kombinasjon som overdragende fond og Eika Balansert som overtakende fond (Fusjon II). Eiendeler og forpliktelser i overdragende fond overdras til overtakende fond, andelseierne i overdragende fond vil få utstedt andeler i overtakende fond tilsvarende verdien av andelene de eide i overdragende fond på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. Det vil ikke bli betalt ut kontanter til andelseierne i overdragende fond. Finanstilsynet har den 16. januar 2014 gitt Eika Kapitalforvaltning tillatelse til å gjennomføre fusjonene som foreslått, betinget av et samtykke fra andelseierne i WW Utbytte og Eika Balansert for Fusjon I, og deretter av et samtykke fra andelseierne i Eika Kombinasjon og Eika Balansert for Fusjon II. Begge fusjonene er betinget av at foreslåtte vedtektsendringer som omdanner Eika Balansert til et UCITS fond blir vedtatt av andelseierne i dette fondet. Disse vedtektsendringene skal endelig godkjennes av Finanstilsynet før fusjonene trer i kraft. Dersom andelseierne i ett av fondene i Fusjon I eller andelseierne i ett av fondene i Fusjon II, ikke godkjenner den respektive fusjonen, søkes allikevel den andre fusjonen gjennomført. 2. BEGRUNNELSE FOR FUSJONENE Eika Kapitalforvaltning har i dag tre kombinasjonsfond, WW Utbytte, Eika Kombinasjon og Eika Balansert, hvorav kun sistnevnte fond har oppnådd en hensiktsmessig størrelse på forvaltningskapitalen. En samordning av porteføljene i fondene vil gjøre at den samlede porteføljen får enda bedre risikospredning og bedre likviditet i de respektive investeringene i rentepapirer. Samtidig blir forvaltningen mer effektiv gjennom å samordne og fokusere forvaltningen av likeartede fond. En sammenslåing av kombinasjonsfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert, ved gjennomføring av Fusjon II, vil gagne andelseierne ved at forvaltningen blir mer effektiv gjennom å fokusere forvaltningen på ett verdipapirfond fremfor to likeartede verdipapirfond slik situasjonen er i dag. Eika Kapitalforvaltning vurderer det videre som attraktivt for andelseierne i WW Utbytte å bli medeiere i et større verdipapirfond fremfor et lite verdipapirfond. Eika Kapitalforvaltning ønsker på denne bakgrunn at både WW Utbytte og Eika Kombinasjon blir fusjonert inn i Eika Balansert. Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli 0201 Oslo, Norge Tlf: Kontonr: Org.nr: MVA Page: 1/9

2 Kombinasjonsfondet Eika Kombinasjon er et Aksjefond i skattemessig forstand, ettersom adgangen til å eie aksjer og egenkapitalbevis gjør at fondet beskattes etter fritaksmetoden. Dette innebærer at fondet ikke betaler skatt på aksjeinvesteringer i selskaper innen EØS-området, samtidig som fondet betaler skatt av renteinntekter i fondet. Fondet har typisk kun hatt en aksjeandel på ca. 5 %, noe som gjør at betalbar skatt som følge av store investeringer i pengemarkedsinstrumenter, hittil har utgjort en betydelig del av årlig avkastning i fondet. Som følge av ønsker fra flere store andelseiere i fondet, har Eika Kapitalforvaltning nå opprettet et nytt rentefond, Verdipapirfondet Eika Kreditt (Eika Kreditt), som følger samme strategi som rentedelen av Eika Kombinasjon har gjort. Dette har gjort at flere av andelseierne har flyttet sine midler til Eika Kreditt, slik at Eika Kombinasjon har mistet mye av sin kapital. 3. MANDAT FOR DET FUSJONERTE FONDET Det fusjonerte fondet vil følge Eika Balanserts vedtekter. De viktigste endringene for andelseiere i Eika Kombinasjon som følge av fusjonene er: 3.1 Fondets investeringsstrategi, karakter, mv Formål Formålet med forvaltningen av Eika Kombinasjon har vært å «oppnå høyest mulig relativ avkastning», mens formålet til Eika Balansert har vært å oppnå «størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene av fondets plasseringsregler». Det er ingen realitetsforskjell mellom disse målsetningene, ettersom forvaltningen av begge fond følger Eika Kapitalforvaltnings forvaltningsfilosofi. Formålet med forvaltningen beskrives for øvrig etter anbefaling fra Verdipapirfondenes forening (VFF) i fondets prospekt Referanseindeks Eika Kombinasjon benytter en sammensatt referanseindeks bestående av 50 % DnBNOR Markets Money Market 3 mnd NIBOR, 25 % International High Yield Indeks, 20 % International Investment Grade Indeks og 5 % Oslo Børs Egenkapitalbevis-indeks (OSEEX), mens Eika Balansert benytter 50 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index (VINXBCAP) og 50 % ST1X som referanseindeks. Referanseindeksen i Eika Balansert reflekterer «normalporteføljen» i fondet som består av 50 % Nordiske Aksjer og 50 % Norske rentepapirer. Denne referanseindeksen er definert i Eika Balanserts prospekt og står således ikke beskrevet i fondets vedtekter, hvilket er konsistent med nye anbefalte vedtekter fra VFF. Eika Kombinasjon har begrenset sine investeringer i aksjer til finanssektoren, i første rekke egenkapitalbevis, mens Eika Balansert har en bred portefølje av nordiske aksjer innen de aller fleste sektorer Risikoprofil Eika Kombinasjons risikoprofil er beskrevet i fondenes vedtekter som «middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse», mens Eika Balansert har definert risikoprofilen i fondets Nøkkelinformasjon. Eika Balanserts risiko anses å være «middels til høy» i henhold til standardisert risikoklassifisering. Denne klassifiseringen omfatter absolutt risiko og ikke relativ risiko slik det er beskrevet i Eika Kombinasjons vedtekter. Absolutt risiko i Eika Kombinasjon er «middels til lav» i henhold til de samme klassifiseringsstandardene. Dette innebærer i realiteten en endring i absolutt risiko fra «middels til lav» til «middels til høy». Page: 2/9

3 Styret i Eika Kapitalforvaltning har foreslått at det i vedtektene til Eika Balansert skal fremgå at fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis moderat svingningsrisiko (volatilitet). Vedtektene i Eika Kombinasjon stadfester at det er høy kredittrisiko i dette fondet, mens dette ikke er spesifisert i vedtektene for Eika Balansert. Etter selskapets vurdering er imidlertid ikke kredittrisikoen i Eika Balanserts renteportefølje vesensforskjellig fra dette. Kredittrisikoen for Eika Balansert vil i fremtiden bli omtalt i fondets prospekt. Kredittrisiko er relatert til rentedelen av porteføljen og relaterer seg til utsteders soliditet (betalingsevne). Det samme gjelder for durasjon (gjennomsnittlig løpetid) i renteporteføljen, som er spesifisert i Eika Kombinasjons vedtekter, hvor fondet beskrives som et kort obligasjonsfond, med modifisert durasjon i intervallet 0-2 år. Eika Balanserts renteportefølje er ikke vesensforskjellig i så henseende, og nærmere beskrivelse finnes i fondets prospekt UCITS-/Nasjonalt Fond Eika Kombinasjon er et UCITS fond som følger plasseringsbegrensingene i verdipapirfondlovens kapittel 6. Eika Balansert er i dag et Nasjonalt Fond som følge av fondets adgang til å fravike 6-5 i verdipapirfondloven ( 4-6 i verdipapirfondloven av 1981, opphevet) i relasjon til fondets mulighet til å plassere 100 prosent av fondets midler i unoterte rentebærende verdipapirer. Forvalter har aldri benyttet mulighetene som ligger i unntaket fra plasseringsbegrensningene, og styret i Eika Kapitalforvaltning har nå vedtatt å foreslå vedtektsendringer overfor andelseiermøtet i Eika Balansert som innebærer at fondet blir et UCITS-fond tilsvarende Eika Kombinasjon. Det er en forutsetning for fusjonen at denne vedtektsendringen vedtas og godkjennes av Finanstilsynet før fusjonen trer i kraft. 3.2 Investeringsområde Unoterte rentebærende verdipapirer Som nevnt over er det en forutsetning for fusjonen at Eika Balansert blir et UCITS-fond ved at fondets vedtekter endres til at fondets midler som plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet skal være likvide og kan verdsettes til enhver tid. Vedtektene i Eika Balansert vil således være identisk med dagens vedtekter gjeldende for Eika Kombinasjon på dette punktet Derivater Eika Balansert har nedfelt i vedtektene at maksimalt 30 % av fondets markedsverdi kan plasseres i opsjoner der markedsverdien fastsettes til verdien av opsjonspremien. Nye anbefalte vedtekter fra VFF beskriver derivateksponering på en annen og mer hensiktsmessig måte, og styret i Eika Kapitalforvaltning har vedtatt å foreslå endringer av vedtektene i Eika Balansert i tråd med dette, uten at dette innebærer noen endring i fondets investeringsstrategi. Eika Kombinasjon har i sine vedtekter, i motsetning til Eika Balansert, åpnet for bruk av bytteavtaler med finansielle instrumenter som pengemarkedsinstrumenter. Eika Kombinasjon har imidlertid aldri benyttet bytteavtaler og Eika Kapitalforvaltning har heller ikke som praksis å benytte bytteavtaler i forbindelse med forvaltningen av sine kombinasjonsfond. Denne endringen er således uten betydning for andelseierne. Videre stadfester Eika Balanserts vedtekter at formålet med derivathandelen kan være å redusere risikoen, mens Eika Kombinasjons vedtekter stadfester at «derivater skal benyttes utelukkende for å redusere risikoen i fondet og/eller effektivisere forvaltningen». Samtidig er Eika Kombinasjons vedtekter noe inkonsistente, ved at disse i 10 Derivathandel, stadfester følgende: «forventet risiko og forventet avkastning vil som følge av derivatplasseringene forbli uendret». Samlet sett innebærer dette etter selskapets vurdering at begge Page: 3/9

4 fondenes vedtekter er nokså sammenfallende med hensyn til reell betydning av eventuell derivathandel i fondene. Eika Kombinasjon kan etter vedtektene benytte valutaderivater i forvaltningen. Eika Balansert har pt. ikke anledning til å benytte derivater i forbindelse med valutahandel eller valutasikring, og det er heller ikke anledning til å investere mer enn 10 % i unoterte verdipapirer inklusive unoterte derivater. Styret i Eika Kapitalforvaltning har imidlertid vedtatt å foreslå at det åpnes for å benytte valutaderivater samt at inntil 100 % av derivatene kan være unoterte. Slikt sett forventes ikke fusjonen å medføre en forskjell for andelseierne i Eika Kombinasjon på dette området når disse endringene eventuelt trer i kraft Innskudd i Kredittinstitusjon / Bankinnskudd Eika Kombinasjon har i vedtektene adgang til å investere i bankinnskudd i motsetning til Eika Balansert. Imidlertid har styret i Eika Kapitalforvaltning vedtatt å fremme et forslag om vedtektsendring slik at Eika Balanserts midler i fremtiden skal kunne plasseres i bankinnskudd/innskudd i kredittinstitusjon. Dette vil først og fremst være aktuelt i perioder hvor aksjemarkedsrisikoen vurderes som høy og fondet har en høyere kontantandel enn normalt. Innskudd i kredittinstitusjon skal være likvide for å være forenlig med investeringsstrategien i fondet. 3.3 Krav til likvid plassering, Investeringer utenfor Norge Eika Balansert og Eika Kombinasjon er begge, i henhold til VFF, klassifisert som Internasjonale Kombinasjonsfond. Eika Balansert har vedtektsfestet at fondet kan investere i alle børser innenfor OECD området (ved siden av land som er part i EØS-avtalen), mens Eika Kombinasjon har vedtektsfestet at fondet kan plassere i alle stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen og alle regulerte markeder utenfor EØS gitt at det er et «velutviklet marked». Forskjellen mellom fondenes vedtekter i dette henseende er derved at OECD-området faktisk omfatter noen såkalte utviklingsmarkeder og sågar enkelte mindre utviklede markeder. Historisk sett har begge fondene kun investert i velutviklede markeder, og forskjellene i vedtektene anses derfor ikke å ha reell betydning. I nye anbefalte vedtekter for verdipapirfond fra VFF, kan et fonds investeringsunivers defineres på en mer dynamisk måte enn tidligere, slik at det blir enklere å tilpasse seg endringer i indekser og utviklingen i ulike markeder som inngår i disse. En slik tilnærming medfører at forvaltningen bedre kan tilpasses endringer i ulike markeders og selskapers betydning i verden. Styret i Eika Kapitalforvaltning har vedtatt å fremme et forslag om vedtektsendring til behandling i andelseiermøte som medfører at forvaltningen bedre kan tilpasses endringer i ulike markeders og selskapers betydning i verden, gjennom en henvisning til børser eller markeder som definert i MSCI World Index eller i MSCI Emerging Markets Index. 3.4 Risikospredning ved plasseringer Eika Balanserts vedtekter åpner for at fondet kan «plassere inntil 100 % av fondets midler i verdipapirer utstedt av eller garantert av en stat som er part i EØS-avtalen, dennes lokale offentlige myndigheter eller av internasjonale statlige organisasjoner der en eller flere av statene som er part i EØS-avtalen deltar. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i en og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede midler.» Denne adgangen eksisterer ikke i Eika Kombinasjon. Forvalter har heller ikke benyttet denne muligheten i Eika Balansert ennå, og vedtektene vil i forbindelse med overgangen til nye anbefalte vedtekter presisere muligheten for å kunne investere i statspapirer utstedt av eller garantert av den norske stat. Page: 4/9

5 3.5 Forvaltningshonorar mv Forvaltningshonorar hovedfond Eika Balansert har vedtektsfestet et forvaltningshonorar på 1,5 %, mens Eika Kombinasjon har en forvaltningsgodtgjørelse som «maksimalt kan utgjøre 0,60 prosent pr anno». Forskjellen i forvaltningshonorar er begrunnet i Eika Balanserts vesentlig høyere aksjeandel og derved høyere forventet avkastning i fondet. Andelseierne i Eika Kombinasjon vil således betale høyere forvaltningsgodtgjørelse etter fusjonen Forvaltningshonorar underfond Forvaltningshonorar i underfond er ikke regulert i Eika Kombinasjons vedtekter eller nåværende vedtekter for Eika Balansert. Styret i Eika Kapitalforvaltning har imidlertid i henhold til bransjeanbefalingen vedtatt å foreslå at dette reguleres i nye vedtekter for Eika Balansert ved at det tas inn følgende formulering: «Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør 1,5 % pro anno. All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet» Ekstraordinære kostnader Sammenlignet med dagens vedtekter, innebærer styret i Eika Kapitalforvaltnings forslag til nye vedtekter i Eika Balansert en endring ved at ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, kan dekkes av fondet. I henhold til den tidligere verdipapirfondloven kunne Finanstilsynet godkjenne at verdipapirfond ble belastet med ekstraordinære kostnader. Etter den nåværende loven kan fondet dekke ekstraordinære kostnader for å ivareta andelseiernes interesser dersom fondets vedtekter åpner for det. Styret og herunder flertallet av de andelseiervalgte representantene, må fremdeles godkjenne kostnadene i hvert enkelt tilfelle før disse belastes fondet. Ekstraordinære kostnader er kostnader forbundet med ekstraordinære situasjoner i forbindelse med ivaretakelsen av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har plassert i. Eksempler på slike kostnader kan være kostnader ved forfølgelse av rettskrav, herunder søksmål knyttet til feil tilbudspris ved pliktig tilbud, oppfølgning av styreansvar mv. 3.6 Tegning av andeler Eika Kombinasjon har krav om at den enkelte andelseier tegner seg for minst kr ,- ved første gangs tegning, mens minstetegningen i Eika Balansert tilsvarende er kr ,-. Selskapet mener at denne endringen vil være uten betydning for eksisterende andelseiere i Eika Kombinasjon. Tegninger i Eika Kombinasjon kan maksimalt belastes for en kostnad på 1 % av tegningsbeløpet, mens gjeldende vedtekter i Eika Balansert stadfester at kostnader ved tegning av nye andeler kan utgjøre inntil 3 % av tegningsbeløpet. Eika Kapitalforvaltning mener et slikt nivå ikke representerer gjeldende markedsvilkår, og styret i selskapet har vedtatt å redusere gebyret til inntil 2 %. 3.7 Ikke-materielle endringer for andelseier Fusjonen vil medføre enkelte ikke-materielle endringer for andelseierne i Eika Kombinasjon. Disse er først og fremst knyttet til tidspunkter for verdiberegning / kunngjøring av andelsverdier. Page: 5/9

6 4.KONSEKVENSER AV FUSJONEN FOR ANDELSEIERNE 4.1 Investeringsstrategi Andelseierne i Eika Kombinasjon vil ved fusjonen komme over i Eika Balansert som tilhører samme fondskategori kombinasjonsfond. Investeringsstrategien for fondene er imidlertid relativt forskjellig, både med hensyn til de ulike aktivaklassenes betydning og med hensyn til valg av investeringer innen de respektive aktivaklassene. Eika Balansert har med sin aksjeandel på mellom 30 og 70 %, slik det er redegjort for under avsnittet om Risikoprofil ovenfor, en høyere risikoklassifisering enn Eika Kombinasjon. Videre er allokering mellom aksjer og ulike typer av rentepapirer et langt viktigere element for avkastningen i Eika Balansert enn det er for Eika Kombinasjon, hvor sistnevnte fond i all hovedsak har fokusert på plasseringer i kredittmarkedet. Fusjon I (mellom WW Utbytte og Eika Balansert) vil ikke påvirke investeringsstrategien i Eika Balansert. 4.2 Kostnader Administrative kostnader som påløper i forbindelse med fusjonene blir ikke belastet fondet eller andelseierne. Forvaltningshonoraret i det fusjonerte Eika Balansert (1,5 %) vil være høyere enn dagens forvaltningshonorar på 0,6 % i Eika Kombinasjon. Tegningskostnader forventes å øke noe fra dagens nivå, mens innløsningskostnader forventes å være tilsvarende dagens nivå. Dette som en konsekvens av at styret i Eika Kapitalforvaltning har vedtatt å innstille på at andelseierne i Eika Balansert vedtar et maksimumsgebyr på 2 % for tegning. Tilsvarende sats i Eika Kombinasjon er i dag 1 %. 4.3 Forventet avkastning og risiko Fondene som skal fusjoneres i Fusjon II er begge kombinasjonsfond. Eika Balansert har 50 % aksjeandel i sin referanseindeks, og vil som minimum ha en klart høyere aksjeandel (30 %) enn andelen aksjer og egenkapitalbevis i Eika Kombinasjon. Kombinert med muligheten for å allokere en andel på maksimalt 70 % i aksjer i Eika Balansert, gir dette at Eika Balansert over tid vil kunne forventes å gi høyere avkastning enn Eika Kombinasjon. Risikoen i fondet er tilsvarende høyere, slik det er redegjort for i avsnittet om risikoprofil. 4.4 Periodisk rapportering Andelseier vil få tilsvarende periodisk rapportering som eksisterer for Eika Kapitalforvaltnings øvrige fond. Rapportering på selskapets fond ivaretas av Verdipapirsentralen (VPS). 4.5 Fusjonenes påvirkning på fondets resultat Fusjonene medfører at porteføljen til Eika Balansert kan endres noe på kort sikt. Forvalter forventes å bruke noe tid etter fusjonene på å tilpasse den samlede porteføljen til Eika Balanserts investeringsstrategi og den Page: 6/9

7 ønskede allokering til ulike aktivaklasser og verdipapirer innen disse. Dette innebærer at det vil bli foretatt et visst antall transaksjoner med mulige spread- og kurtasjekostnader i perioden etter fusjonene. Selskapet mener imidlertid at dette ikke vil medføre noen nevneverdig resultatsvikt for andelseierne i Eika Kombinasjon. 4.6 Skatt Fusjon II vil bli behandlet som en skattemessig kontinuasjon for andelseier i Eika Kombinasjon som blir innfusjonert i Eika Balansert. Eventuelle fremførbare underskudd i de overdragende fond videreføres i Eika Balansert. En eventuell innløsning som andelseier velger å gjennomføre i forbindelse med fusjonen, vil medføre en skattemessig realisasjon for andelseier. 4.7 Andelseiernes rettigheter Andelseiernes rettigheter i Eika Kombinasjon vil være uendret etter fusjonene, utover at andelseierne i overdragende fond etter fusjonen vil eie andeler i det overtakende fondet tilsvarende verdien av andelene de hadde i overdragende fond før fusjonen. 5.PROSEDYRE VED FUSJONER Utsendelse av denne informasjonen er i henhold til regelverk gitt av Finanstilsynet 1. Fusjonene krever tillatelse fra Finanstilsynet, samt et samtykke fra minst 75 % av representerte andeler i de overdragende og det overtakende verdipapirfondet. Dersom mer enn 25 % av andelene som er representert på andelseiermøtene i de overdragende eller det overtakende verdipapirfondet motsetter seg en fusjon, vil fusjonen ikke gjennomføres. Det er imidlertid ikke en forutsetning for Fusjon I eller Fusjon II at den andre fusjonen vedtas av andelseierne. Som nevnt innledningsvis er det imidlertid en forutsetning for fusjonene at de foreslåtte vedtektsendringer som innebærer at Eika Balansert endrer klassifisering fra et nasjonalt fond til et UCITS-fond, vedtas av andelseierne i Eika Balansert og godkjennes av Finanstilsynet før fusjonene trer i kraft. Resultatet av fusjonsprosessen vil bli offentliggjort på selskapets nettside etter at andelseiermøtene er avholdt. Dersom fusjonen blir vedtatt vil den gjelde for alle andelseiere, også de som eventuelt har stemt mot fusjonen eller unnlatt å stemme. Fusjonen vil bli gjennomført basert på kursfastsettelse per 7. mars Gjennomføringsdatoen vil være påfølgende virkedag, 10. mars Andelseier kan fra og med 10. mars 2014 utøve sine rettigheter i verdipapirfondet Eika Balansert (overtakende fond). Andelseier har anledning til å innløse sine andeler, eller tegne andeler i andre verdipapirfond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning, kostnadsfritt frem til og med 4. mars Overdragende fond vil være stengt fra og med 5. mars Andelseiere som ikke har innløst sine andeler innen dette tidspunkt vil bli innfusjonert i Eika Balansert. Gjennomføring av fusjonen vil bli offentliggjort på selskapets nettside Ved gjennomført fusjon vil selskapet offentliggjøre en revisorbekreftelse på at fusjonen er gjennomført i tråd med prinsippene som er fastsatt i fusjonsavtalen for verdsettelse av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser. Videre skal revisor verifisere metoden for beregning av bytteforhold og at det faktiske bytteforhold er fastsatt i henhold til den metode for beregning av bytteforholdet som fusjonsavtalen tilsier. Offentliggjøringen skjer på selskapets nettside 1 Finanstilsynets rundskriv 16/2012 Page: 7/9

8 6.BYTTEFORHOLD Beregning av bytteforhold skjer på bakgrunn av markedsverdien til fondene på fusjonstidspunktet. I bytteforholdet inngår markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, opptjente inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader. Verdien av investeringen til andelseierne i Eika Kombinasjon vil være uendret etter fusjonstidspunktet som følge av fusjonen. 7.FORVALTERREGISTRERING Vi gjør oppmerksom på at selskaper som har tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister, jf. bestemmelsene i: - verdipapirfondforskriften 13-2, jf. verdipapirfondloven 4-10 fjerde ledd - verdipapirregisterloven 6-3 har et særskilt ansvar for å videreformidle denne informasjonen til den reelle andelseieren. 8.PROSEDYRE VED VEDTEKTSENDRING EIKA BALANSERT Det er utarbeidet forslag til endringer i Eika Balanserts vedtekter. Vedtektsendringene vil bli behandlet i andelseiermøtet i Eika Balansert i forkant av at fusjonene behandles. Det er en forutsetning for fusjonen at de vedtektsendringene som innebærer at fondet omklassifiseres fra et nasjonalt fond til et UCITS-fond vedtas av andelseierne i Eika Balansert og godkjennes av Finanstilsynet før fusjonen trer i kraft. Informasjon om vedtektsendringene er gitt for at andelseierne skal kunne foreta en velfundert vurdering av fusjonen. Foreslåtte vedtektsendringer er redegjort for i eget brev, som ligger vedlagt denne forsendelsen. Oppsummeringsvis gjelder forslagene følgende: Eika Balanserts tillatelse til å fravike plasseringsreglene i 6 i ny Verdipapirfondlov foreslås opphevet, slik at fondet blir et UCITS-fond og ikke lenger et Nasjonalt Fond. Fondets investeringsområde og risikoprofil inntas også i Eika Balanserts vedtekter i henhold til bransjestandarden. Investeringsområde innskrenkes til kun å omfatte noterte pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid. Det foreslås å utvide adgangen til derivatinvesteringer til også å omfatte valuta, gjeldsinstrumenter og pengemarkedsinstrumenter eller indekser knyttet til disse. Det foreslås å åpne for at Eika Balansert kan plassere fondets midler som Innskudd i kredittinstitusjoner. Det åpnes for mulighet til å investere i derivater som ikke er notert på regulert marked. Krav til likvid plassering. Fondet skal kunne investere i velutviklede markeder slik det til enhver tid er definert i indeksen MSCI World Index og MSCI Emerging Markets Index. Page: 8/9

9 Det forslås å gi adgang til utlån av finansielle instrumenter i Eika Balansert. Det foreslås å endre beskrivelsen av formålet med derivatplasseringer slik at det blir mer presist i forhold til forvaltningen av fondet, herunder endrer presiseringen fra at forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje som følge av derivathandel vil forbli uendret til redusert. Det tas inn en presisering om maksimal samlet forvaltningsgodtgjørelse for hovedfondet og underfond, samt at forvaltningshonorar økes fra 0,6 % til 1,5 %. Det åpnes for at Ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, kan dekkes av fondet. Gebyrer for Tegning av andeler øker fra inntil 1 % til inntil 2 %. Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 75 % av de andelene i Eika Balansert som er representert på andelseiermøtet. Vedtektsendringer må deretter godkjennes av Finanstilsynet. Vedtektsendringer offentliggjøres etter at de er godkjent av Finanstilsynet. Vedtektsendringene og informasjon om tidspunkt for gjennomføring, vil bli offentliggjort på selskapets nettside Andelseiere som ønsker å realisere sine andeler vil ha rett til kostnadsfri innløsning fra og med datoen for offentliggjøring av godkjente vedtektsendringer og i en periode på 14 dager. 9.NÆRMERE OPPLYSNINGER Andelseiere som ønsker nærmere opplysninger om endringen, prosedyren eller annet oppfordres til å ta kontakt med Eika Kapitalforvalting ved andelseieradministrasjonen, Tore Henning Helmersen / Nina Bjerke, på telefon , eller vår markedsavdeling ved Gunnar Birkevold / Karl Otto Gulseth på telefon , alternativt på e-post Vedlagt denne informasjon følger Nøkkelinformasjon for Eika Balansert. Andelseierne oppfordres særskilt til å gjøre seg kjent med denne. Med vennlig hilsen Eika Kapitalforvaltning AS Bjørn Slåtto Page: 9/9

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Global Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Eika SMB Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1.

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Europa Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte 20.09.2016 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Utbytte 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Utbytte («Eika Utbytte») forvaltes av Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseierne i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge (Warren Wicklund

Detaljer

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund World Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund World (WW World) forvaltes

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon TIl andelseierne i verdipapirfondet Eika Obligasjon Dato: 07.10.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Obligasjon (Eika Obligasjon) forvaltes

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslag til endringer i KLP Kombinasjon og KLP Kombinasjon M. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente Vedtekter for verdipapirfondet SPV Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Sparebank Dato: 08.05.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Sparebank (Eika Sparebank) forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 8 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 1 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Dato: 31.01.2014 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS),

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer