ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

2 Innhold Årsberetning Nøkkeltall produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse

3 Årsberetning 2006 Nordkraft AS Virksomhetens art Historikk og eierskap Nordkraft AS ble etablert 14. februar 1978 med formål å bygge ut Sørfjord kraftverk beliggende i Tysfjord kommune (1982), og Sildvik kraftverk i Narvik kommune (1982). Senere i 1987 ervervet Nordkraft, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble Eastern Norge Kobbelv AS (ENK) og Lunds Energi Norge AS gitt rett til å ta ut Nordkrafts andel av kraften fra Kobbelv Kraftverk for en periode på 55 år. ENK var eid 100 % av Eastern Group plc senere TXU Europe Group plc. Nordkraft AS har hevet avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra Selskapet disponerer nå 87 % av sin andel av Kobbelvkraften, mens de resterende 13 % disponeres av Lunds Energi Norge AS for den resterende del av avtaleperioden på 55 år. Det var Energiverkene i Nordre Nordland og Sør-Troms (9 aksjonærer) som eide selskapet frem til Narvik Energi AS overtok selskapet fullt ut i 2001, og inkluderte selskapet i konsernet Narvik Energi. I 2002 ble resterende ansatte i Nordkraft AS overtatt av Narvik Energi AS. I perioden var det ingen ansatte i Nordkraft AS. Med virkning fra fusjonerte produksjonsselskapene i konsernet; Narvik Energi AS og Nordkraft AS, med Nordkraft AS som overtakende selskap. Senere i året endret morselskapet i konsernet selskapsnavn fra Narvik Energi Holdning AS til Narvik Energi AS. Dette medførte vesentlige endringer for virksomheten i Nordkraft AS. I tillegg til aktiva er også alle ansatte tilknyttet administrasjon og produksjonsvirksomheten i konsernet overtatt av selskapet, til sammen 57 ansatte pr Året 2006 Styret har i 2006 avholdt 5 styremøter og behandlet 13 saker. Driftsmessig var året 2006 preget av høye kraftpriser og lavt tilsig til vannkraftverkene. Gjennomsnittsprisen for 2006 ble 39 øre/kwh, som er det høyeste nivået siden dereguleringen av det norske kraftmarkedet i Prisen toppet seg i september med et gjennomsnitt på 52 øre/kwh for måneden. I siste kvartal sank prisen kraftig som følge av ekstreme nedbørsmengder i sørlige deler av Norge kombinert med rekordhøye temperaturer. Prisen i januar 2007 var til sammenligning 23 øre/kwh. Samlet kraftproduksjon i 2006 ble 886 GWh noe som er 161 GWh lavere enn for året Det var det tredje svakeste produksjonsåret i løpet av de siste 10 år. I 2006 opplevde konsernets vannkraftanlegg en samlet tilsigssvikt på 104 GWh, noe som utgjør 12,3 % av gjennomsnittlig tilsig siste 10 år. Siste kvartal ble nedbørsmessig normalt. Resultatmessig ble 2006 det beste året noensinne, og de økonomiske utsikter for de kommende år er også bra. Årets rekordresultat skyldes i stor grad de høye kraftprisene sommer/høst samt lavere netto finanskostnader. Styret har fokus mot å videreutvikle selskapets industrielle plattform innen fornybar kraftproduksjon. Dette skal fortrinnsvis skje gjennom satsning på regional småskala vann- og vindkraft. Styret legger til grunn en vesentlig styrking av egenkapitalen for å realisere vekstambisjonene. De konkrete industrielle målene er satt til minimum 250 GWh vannkraft og 150 GWh vindkraft, noe som vil medføre investeringer i omfang ca 1 milliard kr, hvorav ca 40 % skal finansieres med egenkapital. Den første konsesjon for småkraftutbygging ble meddelt i august 2006 Virakelva kraftverk med en estimert årlig produksjon på 14 GWh. Selskapet planlegger å iverksette utbygging i 2007/2008. Etter fusjonen har Nordkraft AS helt eierskap i 6 kraftverk og delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 år er samlet egenproduksjon ca 940 GWh/år, herunder konsesjonskraftrettigheter på ca 94 GWh/år som disponeres frem til år I tillegg eier selskapet 50 % av Nordkraft Vind AS med en estimert produksjonskapasitet på ca 25 GWh/år, og 8,86 % av Salten Kraftsamband AS med en produksjonskapasitet på ca GWh/år. Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og er datterselskap i konsernet Narvik Energi. Iht. aksjonæravtale skal selskapets hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening for selskapet. Nordkraft AS har i 2006 balanseført kr 0,25 mnok knyttet til forskning og utvikling. Prosjektet omhandler ny betongplate på eksisterende dam. Årets kostnader representerer avslutningen av prosjektet som har pågått i perioden Selskapet har ingen andre pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Tidlig i 2005 framkom det at det ble spredt usanne rykter om selskapet, administrerende direktør og tidligere styreleder. Styret betraktet saken som svært alvorlig og tok ut søksmål mot Torgeir Trældal med sikte på å få mortifisert ryktene. Selskapet vant frem i Tingretten med sitt krav, mens Lagmannsrettens behandling fant at uttalelsene fra Trældal lå innenfor ytringsfrihetens rammer. Lagmannsrettens dom ble anket av selskapet, men etter kjennelse i Høyesteretts Kjæremålsutvalg ble saken ikke prøvet for Høyesterett. Styret konstaterer imidlertid gjennom dommen i Tingrett og Lagmannsrett at selskapet, administrerende direktør og tidligere styreleder er renvasket fra de alvorlige usanne beskyldningene. Styret anser med dette saken som avsluttet. 2

4 Den industrielle aktiviteten har i 2006 vært omfattende; Vindkraft Til sammen har Nordkraft AS fire årsverk som arbeider med prosjektutvikling for alle selskapene Nordkraft AS er deleier i. Nordkraft AS er deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraftprosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Prosjektselskapene har ved inngangen til 2007 en portefølje på 4 vindparker og 1 småkraftutbygging med en samlet produksjonskapasitet på ca 360 GWh. Prosjektene vil bli utviklet videre og eventuelt konsesjonssøkt. Selskapet Nordkraft Vind AS, eid av Nordkraft AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 %, oppførte høsten 2005 tre vindmøller med til sammen 6,9 MW på Skitdalshøgda i Narvik kommune (Nygårdsfjellet), med en estimert årlig produksjon på ca 25 GWh/år. Samlet utgjør egenkapitalen i Nordkraft Vind AS nå 91 mnok. Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Nordkraft Vind AS er tildelt konsesjon fra NVE for fase 2 av parken som innebærer en utvidelse med inntil 40 MW, maksimalt 13 vindmøller med en estimert produksjonskapasitet på ca. 123 GWh/år. Reguleringsplan er under behandling i Miljødepartementet etter at Riksantikvaren fremla innsigelse mot utvidelsen. Vannkraft Nordkraft AS har inngått et tosifret antall avtaler om kraftutbygginger. Det arbeides løpende med å oppnå flere avtaler. Målsetningen er å prosjektutvikle og bygge ut nye kraftverk i løpet av 5-10 år (minimum 250 GWh). Det er ansatt fire medarbeidere for å drive frem prosjektene. Samtidig utvikles mindre utbyggingsprosjekter tilknyttet selskapets eksisterende kraftverker. Naturgass Nordkraft AS etablerte i 2004 sammen med andre lokale aktører, selskapet Naturgass Nord AS som har til formål å utrede og eventuelt realisere kommersielle muligheter for utnyttelse av naturgass/lng i regionen. Dette utredningsarbeidet har hatt en god utvikling og vil videreføres i Nett Nordkraft AS eier og driver fortsatt en regionalnettslinje (28,3 km 132 kv) mellom Ballangen og Kjøpsvik, og eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. Det er besluttet å selge regionalnettslinjen, og det arbeides fortsatt med dette. Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2007 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Selskapets driftsinntekter var på 338,2 mnok, og årsresultatet ble 124,5 mnok. Arbeidskapitalen pr var på 20,1 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.913,7 mnok. Egenkapitalen var pr på 722,1 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 37,7 % pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 17,3 mnok, og i aksjer 3,5 mnok. I forbindelse med IFRS-rapportering til Energi E2 A/S våren 2006, har selskapet gått gjennom resterende levetid på kraftverkene. En har funnet at løpende avskrivninger som er foretatt ikke er beskrivende for reell slitasje/verdifall på produksjonsaktiva. Den tekniske/økonomiske levetid er i de fleste tilfeller vesentlig lengre enn den avskrivningstid som opprinnelig er lagt til grunn - ikke minst omfatter dette de store verdiene i dammer/tunneler og anlegg i fjell. Samlede avskrivninger for produksjonsaktiva er i 2006 redusert med netto 5,2 mnok i forhold til opprinnelig avskrivningsprofil. Det vises for øvrig til note 5 til regnskapet. Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har i vedtak i overligningsnemnda lagt til grunn at Nordkraft AS 87 % andel i Kobbelv ble solgt til Eastern Group plc i 1999 og tilbakekjøpt i 2002, og har endret de skattemessige inngangsverdiene fra 2002 og påfølgende år. Skatteeffekten er vanskelig å fastslå. Vedtaket er ikke innarbeidet i regnskapet for Selskapet vurderer å ta ut stevning for å få vedtaket opphevet. Ligningsnemnda har lagt til grunn at innbetaling fra eierne med kr ved kansellering av avtalen om uttak av kraft i 1998 var skattepliktig inntekt. Det er ilagt tilleggsskatt med kr Vedtaket er ikke innarbeidet i regnskapet. Nordkraft AS er uenig i vedtaket og har påklaget dette til overligningsnemnda. Det er videre varslet inntektsføring for inntektsårene 1999 til 2005 av kr , samt tilleggskatt med totalt kr Ligningsmyndighetene har ikke fattet vedtak og forholdene er ikke innarbeidet i regnskapet. Det vises for øvrig til note 10 til regnskapet. Arbeidsmiljø og personale Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 57 ansatte fordelt på 56,4 årsverk. Av disse var det 1 lærling, 1 vikar og 2 i tidsbegrensede stillinger. Ved begynnelsen av 2006 var det 52 ansatte - fordelt på 50,2 årsverk. Gruppen omfattet 1 lærling, 1 vikar og 2 i tidsbegrensede stillinger. Den utstrakte rekrutteringen kombinert med at flere medarbeidere har pensjonert seg de siste årene gjør at gjennomsnittsalderen er synkende. 3

5

6 Sykefravær Sykefraværet var i 2006 på 4,5 %, mot 6,2 % i En høy andel av sykefraværet (3,3 %) var langtidsfravær. Korttidsfraværet var på 1,2 % og omfattet alt legemeldt fravær kortere enn 8 uker. Selskapet har siden 2001 hatt en kraftig nedgang i antall sykemeldte og i lengden på fraværet. Dette skyldes en aktiv og målrettet personalpolitikk. Nordkraft AS ble IA-bedrift med virkning fra 1. september Dette innebærer at flere av de langtidssykemeldte har vært inne i bedriften med ulike typer tilretteleggingstiltak. HMS Det ble i 2006 ikke registrert arbeidsulykker eller yrkessykdom i Nordkraft AS. Avviksrapportering er innført, og programvaren À jour HMS ble tatt i bruk som verktøy for internkontroll og logg for avvik. Det ble rapportert inn 4 avvik eller uønskede hendelser i selskapet i 2006 og innsats for økt rapportering vil fortsette. Selskapet er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste og etter at tilknyttet bedriftshelsetjeneste i november la ned sin virksomhet, vurderes nå ny aktør. Nordkraft AS inngår i felles arbeidsmiljøutvalg og AKAN-utvalg sammen med Narvik Energinett AS. Arbeidsmiljøutvalget har i 2006 avholdt 3 møter og hatt 8 saker til behandling. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet for Nordkraft AS og Narvik Energinett AS felles, samt i egne planer for HMS-aktiviteter i hvert selskap. Blant dominerende HMS-aktiviteter i 2006 er implementering og opplæring i nytt systemverktøy, læring av interne hendelser, sikkerhet i vindmøller, nye el-sikkerhetsforskrifter, revidert arbeidsmiljølov, organisatorisk beredskap og en aktiv verneorganisasjon som har markert seg i virksomheten. Nordkraft AS har 2 verneombud, og hovedverneombud felles med Narvik Energinett AS. Inkluderende Arbeidsliv Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Nordkraft AS har siden 1. september 2003 vært IA bedrift og har dette har bl.a. resultert i reduksjon av sykefraværet samt økt fokus på forbygging av helseplager blant de ansatte. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager og arbeidet med livsfaseorientert arbeidsliv prioriteres. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften var kr For kvinnene var gjennomsnittslønnen kr mens den for menn er kr Adm. direktør er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn. Nordkraft AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger, består i hovedsak av menn. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Det er ingen kvinner i ledelsen. Nordkraft AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i våre personalpolitiske retningslinjer. Innenfor selskapets forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk m.m. for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt konsernbidrag kr Avsatt til utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Likestilling Virksomheten har lav turnover, men rekrutterer likevel flere nye medarbeidere. Sammensetningen mellom kjønnene er fortsatt preget av tidligere års utdanningsmønster - noe som er sammenfallende med bransjen for øvrig. Av selskapets 57 ansatte er 12 kvinner. Andelen utgjør 21,1 % kvinner mot 78,9 % menn i bedriften. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn - hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. 5

7 Fremtidig utvikling Den konsoliderte økonomiske situasjonen ved utgangen av 2006 er gunstig. Selskapet viser i denne forbindelse til årets rekordresultat. I tillegg er både egenkapital og likviditet forbedret. Selskapet følger strategier om konsentrasjon og vekst innenfor fornybar kraftproduksjon, og vil i de neste årene satse sterkt på prosjektutvikling og realisering av småskala vannkraft og vindkraft - alene og i samarbeid med andre aktører. I tillegg vil konsernet ta stilling til sin fremtidige rolle innenfor området naturgass/lng, fortrinnsvis i løpet av Både ressursinnsats og økonomiske investeringer vil bli preget av de mulighetene småkraft, vindkraft og eventuelt naturgass gir i årene fremover. Det legges til grunn investeringer som er lønnsomme for konsernet og aksjonærene, samt forventninger om at det gis tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske myndigheter der hvor dette blir nødvendig for å oppnå nasjonale mål for ny fornybar energiproduksjon. Narvik, 29. mars 2007 Eirik Edvardsen Styreleder Torkil Bentzen Nestleder Svein Kåre Heide Styremedlem Jon Petter Hanssen Styremedlem Palle Geleff Styremedlem Geir Are Danielsen Styremedlem Unni Danielsen Styremedlem Ørjan Steien Styremedlem Mogens Arndt Styremedlem Eilif Amundsen Styremedlem Olaf A. Larsen Adm. direktør 6

8 Nøkkeltall i produksjon Utvikling i magasin ÅR BEHOLDNING BEHOLDNING KRAFTPRODUKSJON KONSESJONS- SUM PRODUKSJON pr i GWh pr i % i GWh KRAFTUTTAK I GWh i GWh ,6 45 % 286,1 286, ,5 47 % 238,0 238, ,3 55 % 280,3 280, ,1 50 % 453,5 453, ,6 49 % 620,8 94,4 715, ,4 33 % 811,7 94,4 906, ,3 34 % 875,3 94,4 969, ,9 35 % 833,2 94,4 927, ,9 43 % 952,5 94, , ,7 35 % 791,9 94,4 886,3 Fra er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkrafts Kobbelv-andel (17,5 %) medtatt herav økning av magasinandel med 324 GWh. Kraftproduksjon fra kraftverk i Nordkraft AS Tall i MWh ÅR SILDVIK SØR- SØR- KOBB- NYGÅRD HÅKVIK TARALDS- SIRKEL- SUM FJORD 1 FJORD 2 ELV * VIK VANN ** Innstallert effekt i MW ,5 1,4 230, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft ( MWh) -17,5 % av Kobbelv kraftverk. Nordkraft AS disponerer 87% av denne rettigheten. ** Gjennomsnittet er for perioden

9

10 Resultatregnskap Nordkraft AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Kraftsalg 1, Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringer Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 3, Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad 3, 14, 17, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 16, Finanskostnader 8, 16, Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

11 Balanse Eiendeler Nordkraft AS Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 5, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter 5, 6, Produksjonsanlegg 5, 6, Nettanlegg 5, 6, Maskiner og anlegg 5, 6, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, 6, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler 9, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 9, Forskuddsbetalt skatt Fordring på selskap i samme konsern 14, Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 9, Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Egenkapital og gjeld Nordkraft AS EGENKAPITAL Note Innskutt egenkapital Aksjekapital á , Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Uopptjent inntekt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån 8, Gjeld til kredittinstitusjoner 8, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Off. avgifter, skattetrekk og andre trekk Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser 8, Garantiforpliktelser Narvik, 29. mars 2007 Eirik Edvardsen Styreleder Torkil Bentzen Nestleder Svein Kåre Heide Styremedlem Jon Petter Hanssen Styremedlem Palle Geleff Styremedlem Geir Are Danielsen Styremedlem Unni Danielsen Styremedlem Ørjan Steien Styremedlem Mogens Arndt Styremedlem Eilif Amundsen Styremedlem Olaf A. Larsen Adm. direktør 11

13

14 Kontantstrømoppstilling Nordkraft AS LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endringer i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gammel gjeld Utbetalt utbytte Endring i kassekreditt = Netto likvidtetsendring fra finansieringen Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet

15 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Konsolideringsprinsipper Med virkning fra skiftet morselskapet navn til Narvik Energi AS. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Narvik Energi AS og datterselskapene Nordkraft AS (100 %) og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har samme hovedkontor og forretningsadresse i Narvik. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/ tilknyttet selskap (TS) Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en evt. innarbeidelse medfører en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Leasing Selskapet har inngått operasjonell leasingavtale på biler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Selskapet leaser i tillegg data- og kontorutstyr. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft 14

16 i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes som gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten utgjør 27 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Det er foretatt beregning av utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skattesats på utsatt skatt/skattefordel knyttet til grunnrenteinntekt, er beregnet ved å estimere fremtidige grunnrenteinntekter for det enkelte kraftverk. Beregningen viser at positiv grunnrenteinntekt ikke vil oppstå de nærmeste 15 årene. På bakgrunn av dette har en valgt å ikke balanseføre utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. Vannbeholdning Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i regnskapet, verken i balansen eller i form av periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr og er presentert under kapitlet nøkkeltall produksjon. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note

17 NOTER til regnskapet NOTE 1 - Salgsinntekter Tall i NOK Netto salg Nord-Pool og sikringshandel Bilateralt kraftsalg Konsesjonskraft Sum salgsinntekter NOTE 2 - Monopolvirksomheten Tall i NOK RESULTAT Bokført driftsinntekter inkl mer-/mindreinntekter Driftskostnader inkl felleskostnader Avskrivninger på nettkapital, ikke regnskapsført Driftsresultat MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer (-) /mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Korrigert IB Tilbakeført mindreinntekt Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 17,8 % 4,9 % Andre kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre fordringer Selskapet har solgt en regionalnettslinje pr , samt Sildvik koblingsanlegg pr Etter dette består monopolvirksomheten av en 28,35 km lang 132 kv regionalnettslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen. Verdi av driftsmidler pr er korrigert iht dette. 16

18 NOTE 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Tall i NOK Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser / styrehonorarer mv Sum Ansatte og årsverk Antall ansatte Antall årsverk 56,4 50,2 Herav lærlinger Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Adm. dir. Styret Ordinær lønn Annen lønnskompensasjon* Annen godtgjørelse** Sum Godtgjørelser til revisor Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. * Annen lønnskompensasjon inkluderer en midlertidig kompensasjon i forbindelse med Olaf Larsens konstituering som adm.direktør i Narvik Energinett AS frem til Beløpet utgjør kr i 2006 og kr i I tillegg er det i 2006 utbetalt en engangskompensasjon vedr. merarbeid knyttet til Nordkraft Vind AS. Kostnader vedr. dette er viderefakturert Nordkraft Vind AS. ** Annen godtgjørelse til adm. direktør består av verdi av fri bil og fri telefon/bredbånd. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn, uten tilleggsytelser i to år som tillegg til lønn i oppsigelsestiden som gjensidig er 6 mnd. Vederlagets verdi pr er 2,8 mnok. Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett og plikt til å fratre ved fylte 60 år. Pensjon utgjør 70 % av lønn ved fratredelsestidspunktet og frem til fylte 67 år. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til avtalen, er bokført med 5,0 mnok inkl. arbeidsgiveravgift pr Årets netto pensjonskostnad utgjør 1,17 mnok inkl. arbeidsgiveravgift (jmf note 4). Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av grunnbeløpet, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Adm. direktør hadde ikke personallån pr Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 3,25 mnok ved årsskiftet, mot 3,39 mnok pr Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har avsatt bonus i 2006 på til sammen 0,6 mnok etter skatt. 17

19

20 NOTE 4 - Pensjonskostnad Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Nyansettelser i 2006 er inkludert i beregningene. I 2006 har selskapet tilnærmet seg høringsutkast fra Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) vedr. veiledning til Norsk RegnskapsStandard om pensjoner (NRS6), jmf. endringene i økonomiske og aktuarmessige forutsetninger gjengitt nedenfor. Tilnærmingen medfører en vesentlig økning av årets netto pensjonskostnad. Sikret pensjonsordning Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 4,8 % 5,5 % Forventet avkastning 5,8 % 6,5 % Årlig forventet lønnsvekst 4,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,5 % 3,0 % Regulering av løpende pensjon 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 12,9 % 12,2 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K63 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer