BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

2 2

3 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN OG FORPL. PLAN 3.1 Forutsetninger i budsjett/økonomiplan HOVEDTALL I ØKONOMIPLAN 4.1 Hovedoversikt Kommunens frie inntekter Andre inntekter Inndekning tidligere års merforbruk/likviditetsreserven Driftsrammer Investeringsbudsjett OPPSUMMERING/KONKLUSJONER 31 3

4 BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS KOMMENTAR Fra og med budsjettåret 2007 har vi tatt i bruk budsjetteringsprogrammet ARENA. Programvaren gir mange nye muligheter for presentasjon av budsjettforutsetningene så vel som mulighetene til på en enkel måte å lage alternative budsjettforslag. Programmet er tilgjengelig på nettet og alle som har behov for det kan få tilgang til å lese budsjettet, og lage egne prøveversjoner etter ønske. Vi håper at dette vil gjøre budsjettarbeidet mer tilgjengelig for politikere, og at presentasjonsmaterialet og det nye budsjettforslaget er mer oversiktelig og forståelig enn tidligere. Som tidligere år legges det opp til at kommunestyret skal vedta mål og premisser, herunder inntekter og de totale utgiftsrammene for resultatenhetene, samt stabs- og støttefunksjonene. Arbeidet med budsjettet og økonomiplanen for neste fire-års periode har vært overkommelig. Dette skyldes først og fremst at hard økonomistyring, omstilling og nedbemanning de senere årene nå gir full effekt. I tillegg har Fauske kommune kommet svært kunstig ut i regjeringens satsning på kommunene og de frie inntektene i rammetilskuddet til kommunen er økt vesentlig. Vår økonomiske handlefrihet er likevel svært begrenset og kommunens likviditet er dårlig. Tidligere års merforbruk er forutsatt nedbetalt i løpet av Investeringer ut over det fylkesmannen har godkjent vil påføre kommunen store utgifter til renter og avdrag på lån. Økt lånerente og økte driftsutgifter som følge av investeringene vil kunne få dramatiske følger for den positive utviklingen. Det er derfor nødvendig å ha en nøktern holdning til nye lånefinansierte investeringer, og det er ikke minst viktig å være svært kritisk til nye driftsutgifter dersom vi skal greie å holde budsjettbalansen. Ikke minst har vi i 2006 fått erfare at nye og ressurskrevende oppgaver har stilt oss ovenfor store utfordringer og fordret økt bemanning. Dette viser med all mulig tydelighet hvor viktig det er å ha økonomisk handlefrihet slik at nye oppgaver kan løses uten dramatiske omprioriteringer. Investeringsbudsjettet videreføres fra tidligere år, og i prioritert rekkefølge så langt fylkesmannen har godkjent det. Ut over dette har rådmannen nedtegnet de vedtak kommunestyret har fattet vedr. nye investeringer i uprioritert rekkefølge. Investeringer ut over det fylkesmannen har godkjent kan bare påregnes innen selvkostområdet eller dersom det kan forsvares med tilsvarende lavere driftsutgifter. Det generelle driftsnivået er høgt. Sammenligningstall fra KOSTRA viser at våre driftsutgifter pr. innbygger ligger markert høgere enn de andre kommunene i sammenligningsgruppen. Dette kan skyldes både politiske prioriteringer - ønsket satsning og økt tjenetsekvalitet/- kvantitet, kostnadsdrivende tjenestestruktur sammenlignet med andre, og/eller mindre effektiv og kostbar drift på enkelte områder. Vi presenterer nøkkeltall fra KOSTRA i eget vedlegg til økonomiplanen. I 2007 vil rådmannen legge frem KOSTRA-analyser til politisk drøfting. Et annet, dog ikke overraskende trekk er at Fauske har betydelig høgere inntekter enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes særlig kraftinntektene som i 2007 pløyes inn i 4

5 driften med ca 25 mill.kr. De færreste kommunene i landet har slike inntekter og må derfor legge seg på et lavere forbruk enn Fauske kommune kan tillate seg. Kommunestyret vedtok under behandlingen av budsjettet for 2006 og økonomiplanen at budsjettrammene for 2007 og utover i perioden skulle fryses på 2006 nivå. Det er i 2006 imidlertid fattet enkeltvedtak og iverksatt nye tiltak som innebærer økte driftsutgifter. Dette sammen med konsekvensene av årets lønnsoppgjør fører til at det ikke har vært mulig å følge opp kommunestyrets intensjoner. Ut over behovet for egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten, samt for å skape økonomisk handlefrihet og grunnlag for å møte uforutsette og fremtidige utfordringer, er det lagt opp til et netto driftsresultat på 4,3 % av sum driftsinntekter. Det er helt nødvendig å fortsatt ha fokus på økonomistyring og balansen mellom inntekter og utgifter. Budsjettet er svært følsomt for økte rentekostnader og tåler ikke nye uforutsette driftskostnader uten at det forskyver muligheten for nedbetaling av løpende gjeld og tidligere års merforbruk. Wiggo Lauritzen rådmann 5

6 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett Budsjett 2007 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2007 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser: - boliger 6 - verker og bruk: 7 - Forretningseiendommer: 7 4. Budsjettrammer for 2007 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2007 legges det opp til en samlet låneramme på 50,021 mill. kroner til følgende tiltak: Prosjekt Nye lån 2007 Hovedplan vann 8000 Hovedplan avløp 2000 Avløpsledning Sjøgt 2000 Overtakelse Nordvik vannverk 821 Vestmyra skole Fauske svømmehall Aksjon skolevei 200 Totalt Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. o Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr ,- o Godtgjørelse varaordfører settes til til kr ,- 8. Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner godkjennes og er bindende for hele planperioden. 6

7 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger. I Fauskes kommuneplan, strategisk del for , vedtatt av kommunestyret 5. april 2001, fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot. Visjon og mål i Fauske kommune 1. Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing inne næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. - Utnytte sine fordeler mht. til arealer, geografifisk beliggenhet og kommunikasjonsmessige knutepunkt. 2. Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud. - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innenfor forebygging og rehabilitering. - Udanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning. 3. Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle. - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegger for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. - Bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen.) - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer. 2.2 Befolkningsprognoser Befolkningsutvikling Fauske Kommune, I følge SSB s beregninger vil Fauske kommunes demografiske utvikling være som vist i etterfølgende tabell Framskriving av folketall er basert på folkemengden 1. januar 2002, framskrevet år år år år og eldre

8 Grafisk fremstilt: Befolkningsprognose år 6-15 år år 67 år og eldre De største endringene finner vi i gruppen over 70 år. Prognosene viser: år år år år år og eldre Grafisk fremstilt: 8

9 Utviklingen i aldersgruppen 70 år år år år år 90 år og eldre Nye prognoser for utviklingen i elevtallet i de forskjellige skolekretsene er nå også lagt fram. Disse viser følgende: Elevtall fremskrevet Kosmo Valnesfjord Erikstad Finneid Hauan Vestm us Vestm sentr Sulitjelma Årskull 2006/ / / / / / Den samlede utviklingen i elevtallet grafisk fremstilt: 9

10 Årskull Årskull / / / / / /2012 Dette er en ren fremskrivning av dagens elevtall. Sammenholder vi dette mot SSB`s prognose over utviklingen i aldersgruppen 0-15 år for samme tidsrom, vil reduksjonen i elevtallet forsterkes ytterligere. Befolkningsprognoser vil alltid ha usikkerhetsmomenter innebygget. Antall innbyggere og ikke minst alderssammensetningen har stor betydning for den tjenesteproduksjon som vil kreves/forventes av kommunen i årene framover. Dermed følger også innvirkning på de prioriteringer som blir gjort. Det vil også påvirke inntektsgrunnlaget. Prognosene peker på en reduksjon i folketallet i kommunen samlet sett. Utviklingen er imidlertid ulik for de forskjellige aldersgruppene: - en stabil situasjon mht fødsler hvert år (ca. 100) - markert reduksjon i grunnskolealder 6 15 år - klar reduksjon i den yrkesaktive delen av befolkningen år - markant vekst i gruppen år - stabil situasjon for det eldste over 80 år, dog slik at det blir flere av de aller eldste over 90 år Det ligger betydelige utfordring i å tilpasse tjenesteytingen i forhold til dette. 10

11 3. FORUTSETNINGER I BUDSJETT/ØKONOMIPLANEN OG FORPLIKTENDE PLAN. 3.1 Forutsetninger i budsjett/økonomiplanen/generelle kommentarer Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2007/økonomiplan har vært: - økonomiplanen for kommunestyrets budsjettvedtak for 2006, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av forslag til statsbudsjett for 2007, med senere justeringer. En annen viktig forutsetning er at Fauske kommune fortsatt står på Fylkesmannens ROBEKlista med de begrensninger i vår handlefrihet som dette medfører. Gjennom de to siste års statsbudsjetter er rammevilkårene for kommunens virksomhet endret i positiv retning. Frie inntekter er økt, og særlig årets statsbudsjett gir god uttelling for Fauske kommune. Rådmannen konstaterer at til tross for dette er vår økonomiske handlefrihet fortsatt begrenset. Hovedårsakene til dette er å finne i: Kommunens akkumulerte underskudd fra 2002 og fram til 2004 utgjør ca. 25,9 mill kr. Dette er forutsatt inndekket i løpet av 2006 og 2007 og setter begrensninger for vår handlefrihet disse årene. Tunge løft på investeringssiden de siste årene, gir seg nå også utslag i en betydelig økning i renter/avdrag. Vi registrerer en klar tendens til et høyere rentenivå og dette vil kunne komme påvirke vår handlefrihet framover. Det generelle driftsnivået er høyt. Sammenligningstall (KOSTRA) viser at våre driftsutgifter pr innbygger ligger markert høyere en vår sammenligningsgruppe. I eget vedlegg til økonomiplanen presenteres en del nøkkeltall fra siste KOSTRA-analyse. Rådmannen vil i løpet av våren 2007 legge til rette for en sak hvor nøkkeltall gjennomgås og hvor det legges til rette for en politisk diskusjon om de prioriteringer som KOSTRA-tallene reflekterer. Basert på tall fra siste kostraanalyse, er det på følgende områder vi kan se vesentlige avvik i vår bruk av frie inntekter i forhold til vår sammenligningsgruppe: - netto driftsutgifter pr elev i grunnskolen (ca kr pr elev = ca. 1,3 mill kr) netto driftsutgifter pr barn i barnehage (ca pr plass = ca. 2,8 mill kr) netto driftsutg pr inst.plass p/o (ca pr plass = ca 0,5 mill kr) netto driftsutgifter pr mottaker hjemmetjeneste p/o ( pr mottaker = ca. 6,8 mill) netto driftsutgifter pr mottaker sosialhjelp (+4000 pr bruker = ca 1,5 mill kr) netto driftsutgifter pr km kommunal veg (-7800 pr km = ca 1 mill kr) netto driftsutgifter brann/redning pr innbygger (+170 kr pr innb = 1,6 mill kr) Kostratallene begynner generelt sett å bli sikrere og for de ovennevnte områdene gir de en klar indikasjon om prioriteringer som er gjort i kommunen. 11

12 Som ledd i forberedelse til senere års budsjett/økonomiplanarbeid, vil rådmannen i løpet av 1 halvår 2007 invitere til en bredere gjennomgang av våre kostratall. Vi ser i 2007 en kraftig økning i våre personalkostnader. Den generelle lønnsutviklingen forklarer noe, men nye behov i særlig grad knyttet til enkeltindivider fører til økte personalkostnader Likvititetssituasjonen innebærer at vi er totalt avhengig av å ha et betydelig kassekredittlån. For 2006 er det på 40 mill. kr. og dette innebærer en betydelig belastning i form av renter. Nedbetaling av tidligere års underskudd vil ha en direkte positiv effekt på likviditetssituasjonen og redusere behovet for kassekredittlån. Likviditetssituasjonen påvirkes også av at kommunen har et udekket merforbruk på tidligere investeringer med ca. 6,2 mill. kr. I utgangspunktet skal det over budsjettet føres inndekning av dette. Det er ikke avsatt midler til dette. I budsjett-/økonomiplanvedtaket for 2006 ble det fra kommunestyret forutsatt at budsjettrammene for 2007 og utover skulle fryses på 2006-nivå. I løpet av 2006 er det imidlertid gjort vedtak som innebærer økte driftsutgifter. Likeså er de økonomiske konsekvensene av årets lønnsoppgjør slik at det ikke på noen måte har vært mulig å følge opp kommunestyrets intensjoner. Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden inneholder kun de prosjektene som er igangsatt. Fylkesmannen har også klargjort at lån til nye prosjekter ikke kan påregnes godkjent i Økonomiplanen viser at det senere i planperioden er svært begrensede muligheter for å dekke inn nye utgifter til renter og avdrag, eller. nye driftsutgifter. I og med at vi fortsatt står på ROBEK-lista må vi utarbeide en forpliktende tiltaksplan som viser hvilke kostnadsreduserende tiltak vi forutsetter å gjennomføre i planperioden. Denne planen skal inngå i økonomiplanen. Selv om økonomiplanen for formelt sett kun er retningsgivende, tilsier koplingen med forpliktende plan at hovedtrekkene i økonomiplanen også skal betraktes som bindende. I rådmannens forslag til budsjett for 2007 er det lagt opp til en nøktern videreføring av dagens driftsnivå. I budsjettet er det heller ikke denne gang avsatt midler for å kunne møte nye utfordringer/nye behov. Utviklingen i 2006 viser med all tydelighet at dette ikke er en tilfredstillende situasjon. Ut fra KOSTRA-tall kan vi lese at Fauske kommune er en rik kommune. 12

13 Brutto resultatgrad Brutto Resultatgrad viser Brutto driftsresultat (driftsinntekter driftsutgifter) i prosent av Brutto driftsinntekter. Vår økonomiske situasjon burde i så måte ha alle forutsetninger i seg for å kunne være god. Rådmannen har ovenfor satt søkelys på noen momenter som bidrar til at vår økonomiske handlefrihet slett ikke er slik den burde og kunne vært. Det må derfor være et selvfølgelig mål at det gjennom våre økonomiske disponeringer i planperioden legges til rette for at Fauske kommune igjen får tilbake den økonomiske handlefriheten. 13

14 4.HOVEDTALL I ØKONOMIPLAN 4.1 Hovedoversikt Budsjett Budsjett Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj prod Kjøp av varer og tj som erstatter i tj prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Renter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve

15 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl års regnskapsm merforbr Avsetning disposisjonsfond Avsetning bundne fond Avsetning likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utviklingen i kommunens driftsresultater siden 2002 framkommer i diagrammet under. Brutto/netto driftsresultat Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Som det framkommer var resultatene fram til 2004 svært svake viste en positiv utvikling. For økonomiplanperioden viser brutto driftsresultat en stabil situasjon, men netto driftsresultat i hele perioden viser en nedadgående kurve. Hovedårsaken til dette ligger i den økte belastningen vi får i renter og avdrag. Rente og avdragsbelastningen har en topp i 2008 og 2009 Netto driftsresultat for 2008, 2009 og 2010 er svake og viser med all tydelighet at det i økonomiplanperioden må utvises stor tilbakeholdenhet mht å påføre kommunen økte rente og avdragsutgifter. 15

16 Netto driftsresultat mål i forhold til kommunens brutto driftsutgifter er en mye benyttet indikator for å vurdere kommunens økonomiske tilstand. Fra fylkesmannens side er det lagt til grunn at netto driftsresultat bør være minst 3,5% av kommunens brutto driftsutgifter. For Fauske ser vi følgende: Netto driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Nto driftsr/brutto driftsinnt -3,00 % -4,00 % Fram til og med 2004 hadde vi et negativt forholdstall. Situasjonen bedret seg kraftig i 2005 og budsjett 2006 viderefører dette. Også budsjettforslaget for 2007 er tilfredstillende i så måte. Men utviklingen i 2008 og 2009 er langt svakere. Utviklingen er et bilde på at rente og avdragsbelastningen disse årene når et toppunkt. 16

17 4.2 Skatt og rammetilskudd/frie inntekter: Rådmannen har i budsjettforslaget for 2007 lagt til grunn følgende mht skatt/rammeoverføring: Endring (revidert anslag i statsbudsj) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overg ordning Nord Norge tilskott Ordinært skjønn Skjønn fylkesmannen Tilleggsproposisjon Sum rammetilskudd uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevn Bykletrekket Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Innbyggertilskuddet inkludert utgiftsutjevning og inntektsutjevning skal baseres på befolkningstall pr I de beregningene som er presentert, er det innbyggertallet pr som er lagt til grunn. Straks nye befolkningstall for foreligger, vil innbyggertilskuddet bli justert. Befolkningstall så langt i 2006 viser en svak nedgang. Holder denne tendensen seg vil tilskuddet reduseres noe. Det er en betydelig vekst i det vi mottar i inntektsutjevning. Dette skyldes i hovedsak at antall registrerte psykisk utviklingshemmede er økt. De frie inntektene viser en nominell nedgang i forhold til 2006 med vel 7,1 mill kr. Dette har sin bakgrunn i at arbeidsgiveravgiften reduseres i 2007 og at tidligere kompensasjon gjennom rammetilskuddet for merutgifter som følge av bortfall differensiert arbeidsgiveravgift dermed 17

18 faller bort. Korrigerer vi for dette vil den reelle situasjonen være en nominell vekst i de frie inntekter med ca. 9,5 mill kr. målt i forhold til revidert anslag for frie inntekter i Målt i forhold til anslaget i vårt budsjett for 2006 er den nominelle økningen ca. 17 mill. kr. Fylkesmannens første fordeling av skjønnsmidler inngår i de frie inntektene i budsjettet. For 2007 utgjør dette kr ,- ( ,- i forhold til 2006). Skjønnsmidlene framkommer slik: 60 % av fjorårets basis Ressurskrevende brukere Barnevern Sosialhjelp Omsorgstjenesten/enkeltbrukere Totalt Kommuner på ROBEK-lista får ikke utbetalt ordinære skjønnsmidler før det foreligger en godkjent forpliktende plan. Rådmannen har i budsjettet lagt til grunn at vår forpliktende plan blir godkjent og at vår andel av skjønnsmidlene blir utbetalt. I økonomiplanperioden har rådmannen forutsatt en realvekst i de frie inntektene med 1% hvert år. Utviklingen nominelt i skatt og rammetilskudd siden 2002 er fremstilt i diagrammet nedenfor: Skatt og rammeoverføringer (frie inntekter) Rammetilskudd Skatteinntekter Totalt Fordelingen mellom skatt og rammetilskudd har disse årene variert noe, men med en gjennomsnitt hvor skatteandelen utgjør ca 60%. 18

19 4.3 Andre inntekter Eiendomskatt. Eiendomsskatten er beregnet slik: Objekt Grunnlag Sats Utskrevet eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2006 Anslag 2007 Boliger , ,00 Boliger Sulitjelma og Valnesfjord , ,00 Boliger 6-20 år , ,00 Verker og bruk , ,00 Forretningseiendommer , ,00 TOTALT , ,00 For 2005 var inngang eiendomsskatt kr ,- Takstene for kraftverkene (verker og bruk) reguleres årlig av sentralskattekontoret for storbedrifter. Anslaget for 2007 er basert på det takstgrunnlaget vi har mottatt. Rådmannen har i økonomiplanperioden forutsatt at inntektene fra eiendomsskatt ligger på et samme nivå som i MVA-kompensasjon Mva-kompensasjonen for planperioden er basert på følgende: Kompensasjon MVA Fra driftsbudsj Fra investeringsbudsj Totalt For 2007 og 2008 skal mva-kompensasjon vedr. svømmehallen inngå i finansieringen og overføres investeringsbudsjettet (7 + 4,5 mill kr). 19

20 Konsesjonskraft/kvotekraft: Kraftinntektene utgjør etter hvert en betydelig del av kommunens driftsinntekter. Utviklingen de seneste årene har vært: Regnskap Regnskap Buds(end) Budsjett Tjeneste: 3201 KVOTEKRAFT Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3201 KVOTEKRAFT Tjeneste: 3202 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3202 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Tjeneste: 3254 HJEMFALLSFONDET Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3254 HJEMFALLSFONDET T O T A L T Kraftinntektene inngår i sin helhet i driftsbudsjettet. Ev avkastning fra hjemfallsfondet avsettes til fond. Det bør etter rådmannens oppfatning vare en klar målsetning å frigjøre noe av kraftinntektene til andre formål. Primært å kunne inngå som egenfinansiering av framtidige investeringsprosjekter. I økonomiplanperioden er inntektene forutsatt å være på dagens nivå. Realvekst i disse inntektene som måtte komme, vil således være disponible. 4.4 Inndekking av tidligere års merforbruk. Det totale udekkede merforbruket utgjør ca. 25,9 mill. kr. Det er forutsatt inndekket i løpet av Rådmannen forutsetter at beløp avsatt til styrking av kontantbeholdningen i nødvendig utstrekning benyttes til inndekning av underskudd. Tabellen viser hvordan inndekking tidligere års merforbruk er forutsatt gjennomført: Inndekning undersk Fra styrking likviditetsreserven SUM INNDEKKET TOTALT

21 Det er altså av avgjørende betydning at sluttresultatet i 2006 blir som forutsatt. Skulle inndekningen bli vesentlig lavere enn forutsatt, innebærer det med stor sannsynlighet at vi også må forskyve endelig inndekning over i Konsekvensen av det er at vi vil stå på ROBEK-lista fram til sluttresultatet for 2008 foreligger våren Ut fra regnskapstall pr synes utgiftssiden totalt sett å være under kontroll. Det knytter seg imidlertid usikkerhet mht en del inntektsanslag. I særlig grad gjelder dette eiendomsskatt og konsesjonskraft. I fm fremleggelse av statsbudsjettet for 2007 er det også framlagt nye anslag over forventede frie inntekter i Disse ligger vesentlig over de anslag budsjettet for 2006 baserer seg på. Nye reviderte prognoser for 2006 ventes å foreligge i løpet av november I tillegg kommer udekket merforbruk tidligere års investeringer som pr utgjør ca. 6,2 mill. kr. Likviditet. Kommunens likviditet er fortsatt svært anstrengt. Likviditeten er negativ og vi er pr i dag helt avhengige av å ha kassakredittlån. For 2006 er grensen 40 mill. kr. Det er tatt høyde for dette for hele planperioden, men rådmannen forutsetter selvsagt at lånet reduseres i takt med at likvditetssituasjonen forbedrer seg. Først og fremst vil inndekning av tidligere års merforbruk ha en tilsvarende positiv effekt på vår likviditetssituasjon. Ut over dette har rådmannen i økonomiplanperioden forutsatt følgende avsetninger: Avsetn styrking av likviditeten I økonomiplanperioden utgjør dette totalt ca. 19,6 mill kr. 4.5 Driftsrammer. Rådmannen har tatt utgangspunkt i driftsrammene for 2006 og gjort korrigeringer i forhold til funksjonsendringer, nye vedtak og i noen tilfeller for faktiske feil. Endringer som følge av etableringen av NAV er foreløpig ikke innarbeidet. Rådmannen vil komme tilbake til dette senere, men det er ikke antatt at dette skal få vesentlige økonomiske utslag. I budsjettet har hver enhet innarbeidet virkningene av sentralt gitte tillegg pr Tillegg etter lokale forhandlinger er ikke innarbeidet og heller ikke forventede tillegg i På en fellespost er det avsatt i alt 4,6 mill kr for å møte økte lønnsutgifter i Betalingssatsene behandles som egen sak, men i hovedsak er det i budsjettet innarbeidet en generell økning på 2,5 % i de satsene som kommunen selv fastsetter. 21

22 Utviklingstrekk i kommunens utgifter/inntekter: I det etterfølgende vil rådmannen belyse noen trekk ved utviklingen i kommunens utgifter/inntekter: Forholdet brutto driftsutgifter/brutto driftsinntekter: Brutto driftsutg/innt Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Utgiftene har økt samlet ca. 18,6 % eller ca. 3,1 % i snitt pr år Inntektene har økt samlet ca. 23,3 % eller ca.3,9 % i snitt pr. år Tall for baserer seg på regnskapstall, mens 2006 og 2007 er budsjettall. Fra en tilnærmet balanse mellom brutto driftsutg/innteketer i 2002 og 2003 har situasjonen gradvis bedret seg. Overskuddet på driften gir et bilde på vår evne til å dekke våre finanskostnader, samt i hvilken grad vi evner å frembringe egendekning av nye investeringer. Likeså nødvendige avsetninger. 22

23 Lønn/sosiale utgifter: Lønnsutgifter: Lønnsandelen (ekskl. sosiale utgifter) av brutto driftsutgifter har vært slik: Andel lønnsutg/brutto driftsutg Andel lønnsutg/brutto driftsutg Vi kan her tydelig se virkningene av de kraftige nedbemanningstiltakene som har vært gjennomført. I løpet av 2006 er det opprettet en rekke nye stillinger igjen, og vi ser tydelig utslag av dette. En annen innfallsvinkel kan være å se utviklingen i våre lønnsutgifter i forhold til utviklingen i frie inntekter: Andel lønn/frie inntekter 118,0 % 116,0 % 114,0 % 112,0 % 110,0 % 108,0 % Andel lønn/frie inntekter 106,0 % 104,0 % 102,0 % 100,0 % Denne kurven bekrefter de samme utviklingstrekk. 23

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2007 INNHLDSFRTEGNELSE Rådmannens kommentarer ti regnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer versikt over anskaffelse og anvendelse av midler versikt balanse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer