Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret"

Transkript

1 Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyresalen : Møteleder Møtende medlemmer Til stede Andre møtende Behandlede saker Merknader til protokollen Underskrift Roy Waage Kr.f 1. Roy Waage 2. Helge Andersen 3. Håkon Henriksen 4. Astrid Mæland 5. Rolf Johansen 6. Ørjan Albrigtsen 7. Erland Isaksen * 8. Sissel Korneliussen 9. Else May Kristiansen * 10. Agnar Iversen * 11. Torgeir Johnsen 12. Sigmund Mathiassen 13. Anne Johansen 14. Sissel Eriksen * Antall: 25 av 25 medlemmer Rådmann Reidar Mæland Kontorsjef Knut Pedersen Sak nr./år (f.o.m. t.o.m.): 47/02-63/02 Roy Waage Erland Isaksen Bente Slotnes SP 1. Thor Nygaard Høyre 1. Halvar Solheim 2. Bente Slotnes 3. Trine Robertsen AP 1. Grete Bratteli Hansen * 2. May Britt Klevstad 3. Kristine Sørensen 4. Hugo Lorentzen SV 1. Ingrid Lønhaug 2. Elin Winje 3. Rita Mathisen Herav: 20 faste 5 vara Ekspedisjonspåtegning Faste medlemmer Partiene Etatene Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio

2 Saker til behandling: Utvalgs saksnr: PS 47/02 Sakstittel Kystbyen i Nord Troms - Søknad om bystatus PS 48/02 Budsjett 2003 og økonomiplan PS 49/02 Godtgjørelse for styrer, råd og utvalg for 2003 PS 50/02 Godtgjørelse til ordføreren for 2003 PS 52/02 Salg og feste av tomter til næringsformål PS 51/02 Godtgjøring for varaordføreren for 2003 PS 53/02 PS 54/02 REGULERINGSPLAN FISKEINDUSTRI OG TERMINALOMRÅDE MIDTRE HAVN 2 GANGS BEHANDLING Reguleringsplan over Haugnes, Arnøya 2-gangsbehandling PS 55/02 Framtidig veistatus i Skjervøy sentrum PS 56/02 Valg av vararepresentant til Nord Troms Museum PS 57/02 Forvaltningsrapport - Skjervøy helsesenter PS 58/02 Snøscooterløype på Uløya Evaluering etter 2 år PS 59/02 Medlemstall i kommunestyret PS 60/02 Rullering av langtidsplanen for idrettsanlegg i Skjervøy kommune PS 61/02 Forskrift om direktevalg av ordfører PS 62/02 PS 63/02 NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV DELEGERING AV MYNDIGHET. Referatsaker

3 PS 47/02 Ordførerens Kystbyen i Nord Troms - Søknad om bystatus 1. Kommunestyre beslutter herved at benevnelsen "Kystbyen i Nord Troms" skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i fremtiden. 2. Det igangsettes en idedugnad for å kartlegge manglende tilbud og områder hvor Skjervøy har et klart forbedringspotensiale. 3. I medhold av kommunelovens 3-5. ledd vedtar Skjervøy kommunestyre at Skjervøy søker om bystatus fra 1. juni Sigmund Mathiassen (KRF) foreslo: Nytt pkt. 1 Kommunestyret beslutter herved at benevnelsen Kystbyen 70 grader Nord skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i framtiden. Prøvevotering vedr. pkt 1 Ordførerens innstilling 1 stemme Forlag fra Sigmund Mathiassen 24 stemmer Endelig votering pkt. 1 Som forslaget fra Sigmund Mathiassen Pkt. 2 Som ordførerens innstilling Pkt. 3 Som ordførerens innstilling 1) Kommunestyret beslutter herved at benevnelsen "Kystbyen 70 grader Nord" skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i fremtiden. 2) Det igangsettes en idedugnad for å kartlegge manglende tilbud og områder hvor Skjervøy har et klart forbedringspotensiale. 3) I medhold av kommunelovens 3-5. ledd vedtar Skjervøy kommunestyre at Skjervøy søker om bystatus fra 1. juni PS 48/02 Budsjett 2003 og økonomiplan

4 Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Vedtak i formannskapet Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Det kommunale skattøret for 2003 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt fastsettes til høyeste lovlige sats. Marginavsettingen økes ikke i 2003 og forblir uendret på 14 %. Skattesatsen for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille av eiendomsskattetaksten. 2. Det spesifiserte budsjett for 2003 vedtas med en samlet brutto driftsutgift på 124,450 mill. kroner, brutto driftsinntekter på 141,327 mill. kroner og et brutto investeringsbudsjett på 10,185 mill. kroner. 3. I økonomiplanperioden vedtas følgende rammer: 2004 Driftsutgifter 123,546 mill Driftsinntekter 139,725 mill 2005 Driftsutgifter 123,352 mill Driftsinntekter 138,317 mill 2006 Driftsutgifter 123,242 mill Driftsinntekter 136,996 mill 4 a. På ordre fra det norske Storting gjennomføres følgende kutt i det kommunale tjenestetilbudet 2003: Redusert vikarbruk ,- Reduksjon stillinger ,- Reduksjon stipend Skjervøy VGS ,- Reduksjon drift menighetsrådet ,- Endret org. trekkontroll ,- Reduksjon sommerarbeidsplasser for ungdom ,- Reduksjon spes.ped tilbud ,- Redusert renhold skolene ,- Redusert drift musikkskolen ,- Redusert kulturstøtte ,- Redusert åpning terapibasseng ,- Reduksjon legedag på Arnøya ,- Red. stilling koordinator tekn hjelpemidler ,- Reduksjon legeavtaler ,- Ikke oppstart omsorgsboliger psykiatri ,- Redusert brøyting ,- SUM ,- b) For å tilpasse driften til nye forutsetninger gjennomføres følgende tiltak i 2003: DRIFT Økt drift EDB ,- Ny driftsavtale ASVO ,- Inndekning premieavvik pensjon ,- Økning rammetimer grunnskolen ,- Økning avlastning ,-

5 Midl. styrking Malenavn ,- Økning vedlikehold ,- Økning brannvesenet ,- INVESTERING Startlån ,- Resipientundersøkelse kloakk ,- Inventar skoleveien ,- Økonomisystem ,- Flyfotografering ,- Snowboardbakke ,- Forprosjekt omsorgsboliger ,- Biler vann og kloakk ,- Vann og kloakk marina indre havn ,- Nærmiljøanlegg Hollendervika - kommunens andel ,- Vannstyringsanlegg Kågen ,- c) Tiltak og utgiftsreduksjoner som gjennomføres fra 2004: DRIFT Reduksjon stillinger ,- Endring pol. organisering ,- Økning drift menighetsrådet ,- Økning kulturstøtte ,- Økning avlastning ,- Red. jordmorstilling ,- 5. På inntektssiden legges følgende betalingssatser til grunn i 2003: Egenandeler kultur og undervisning Barnehagesatser For full plass pr. mnd. 2730,- 2940,- For halvplass pr. mnd. 1640,- 1765,- Søskenmoderasjon barn 2. pr. mnd 1640,- 1765,- Søskenmoderasjon øvrige barn pr. mnd 1095,- 1180,- Søskenmoderasjon halv plass pr. mnd 985,- 1060,- Dagsats 200,- 215,- 80 % plass 2460,- 2650,- 60 % plass 1910,- 2060,- 40 % plass 1365,- 1470,- 20 % plass 820,- 880,- Søskenmoderasjon 60 % plass 1145,- 1235,- Søskenmoderasjon 40 % plass 820,- 880,- Søskenmoderasjon 20 % plass ,- Skolefritidsordning For full plass pr. mnd. 1225,- 1275,- For halvplass pr. mnd. 690,- 720,- Søskenmoderasjon barn 2. pr. mnd 735,- 765,- Søskenmoderasjon øvrige barn pr. mnd 490,- 510,- Søskenmoderesjon halv plass pr. mnd 415,- 435,- Søskenmoderasjon barn 2 halv plass pr mnd 275,- 290,-

6 75 % plass 920,- 960, 60 %plass 840,- 875,- Dagplass, hel plass 85,- 90,- Dagplass, halv plass 45,- 50,- Musikkskolen Gruppe A: 1-3 elever pr. år 950,- 1050,- Gruppe B: 4 eller flere elever pr. år 750,- 850,- Gruppe C 450,- 550,- Ref lag og foreninger, pr time 130,- 150,- Idrettsskolen (for de som ikke har SFO-plass) Pr. år 4 t/u 800,- 900,- Pr. år 2 t/u 400,- 450,- Idrettsskolen (for de som har SFO-plass) Pr. år 4 t/u 0,- 500,- Pr. år 2 t/u 0,- 250,- Kinobilletter For voksne. 60,- 60,- For barn. 35,- 35,- Skjervøy svømmehall Enkeltbillett for voksne 30,- 30,- Enkeltbillett for barn 10,- 10,- Klippekort for voksne 225,- 225,- Klippekort for barn 70,- 70,- Leie pr time ikke innt.bringende arr 300,- 300,- Leie pr time innt.bringende arr. 500,- 500,- Skjervøy idrettshall Pr dag ved messe eller andre større arr. 3500,- 3500,- Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. 175,- 175,- Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende 275,- 275,- Kulturhuset Ikke inntektsbringende arr. 700,- 800,- Inntektsbringende arr. 1800,- 2000,- Spesielle arr 3500,- 4000,- Kiilgården, husleie etter avtale Skoler Overnatting 1. natt 35,- 35,- Overnatting fom 2. natt 30,- 30,- Brukeravgift kulturbygg Pr deltaker 125,- 0,- Biblioteket Purregebyr voksne, 2. purring 0,- 20,- Purregebyr voksne, 3. purring 0,- 30,-

7 Erstatning ikke tilbakelevering, minimum 0,- 300,- Egenandeler Helse og sosial Hjemmetjenester Husmorvikar/vaktmestertj Under 2G 20,- 20,- Husmorvikar/vaktmestertj 2-3G 30,- 30,- Husmorvikar/vaktmestertj 3-4G 50,- 50,- Husmorvikar/vaktmestertj 4-5G 70,- 70,- Husmorvikar/vaktmestertj Over 5G 90,- 90,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd under 2G 150,- 150,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 2-3G 400,- 400,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 3-4G 600,- 600,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 4-5G 1000,- 1000,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd over 5G 1300,- 1300,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. time under 4G 100,- 100,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. time 4-5 G 150,- 150,- Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time over 5 G 200,- 200,- Korttidsopphold sykestua Korttidsopphold pr. døgn 118,- 118,- Korttidsopphold pr. døgn 59,- 59,- Middager Middag sykestue 60,- 60,- Middag sykestue 45,- 45,- Alarmtelefon Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 0,- 0,- under 2 G Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 100,- 100,- 2-3 G Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 150,- 150,- over 3 G Legekontoret Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer. Fysioterapeut Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer. Gebyrer Teknisk Husleiesatser Husleie Arnøyhamn eldrebolig 3650,- 3796,- Husleie hybelhus Skjervøy pr. m 2 66,05 68,69 Husleie hybelhus fellesareal pr. m 2 20,31 21,12 Husleie rødekors boliger 3030,- 3150,- Husleie rødekors boliger stor. 3495,- 3635,- Husleie under 55m 2 Skjervøy 47,95 49,86

8 Husleie over 55m 2 Skjervøy 37,10 38,28 Husleie under 55m 2 Distrikt 41,06 42,70 Husleie over 55m 2 Distrikt 32,53 33,83 Husleie felles areal pr.mnd 397,28 413,17 Husleie møbler 15% av verdien pr. år,-,- Husleie strøm pr. m 2 12,- 12,- Garasjeleie 250,- 250,- Byggesaksgebyr, tiltak ihht plan for området For enebolig 2485,- 2585,- For enebolig m/dispensasjonssøknad 3710,- 3860,- For tilbygg og garasje under 30m 2 615,- 640,- For tilbygg og garasje under 30m 2 m/disp. 1840,- 1915,- For tilbygg og garasje over 30m ,- 1275,- For tilbygg og garasje over 30m 2 m/disp. 2485,- 2585,- For næringsbygg under 100m ,- 2585,- For næringsbygg under 100m 2 m/disp. 3710,- 3860,- For næringsbygg over 100m ,- 5170,- For næringsbygg over 100m 2 m /disp 6195,- 6440,- Andre meldingspliktige tiltak 615,- 640,- Oppmålingsgebyr 2800,- 2800,- Seksjonering, pr seksjon 3 R 3 R Behandlingsgebyr festekontrakt 1320,- 1375,- Festeavgift laksesett 200,- 200,- Målebrev gebyr For m ,- 5770,- For m ,- 6000,- For m ,- 6265,- For m ,- 6810,- For m ,- 7000,- For m ,- 7280,- For m ,- 7600,- For m ,- 7800,- Pr påbegynt dekar over 5000 m 2 300,- 315,- Oppmålingsgebyr for øvrig økes med 4,0 % Tomtesalg For sats 1 pr.m 2 9,50 9,50 For sats 2 pr.m 2 17,75 17,75 Festeavgifter 2003 Boligtomter pr dekar 3000,- Hyttetomter pr dekar 1000,- Salgbare næringstomter 6000,- Ikke salgbare næringstomter 2000,- Vannavgift (eks. mva) Tilknytningsavgift pr. m 2 13,55 15,31 For boliger pr.m 2 6,77 7,65 For målere pr.m 3 2,63 2,97 For minstepris (fast pris pr. år) 1599,- 1762,- Kloakkavgift (eks. mva) Tilknytningsavgift pr. m 2 37,00 41,07 For boliger pr.m 2 18,49 20,52 For målere pr.m 3 7,17 7,96 For minstepris (fast pris pr. år) 3884,- 4311,-

9 Feieavgiften (eks. mva.) 240,- 240,- Renovasjonsavgift (eks. mva) Standardabonnement 1800,- 1850,- Miniabonnement 1500,- 1550,- Kompostabonnement 1500,- 1550,- Storabonnement 2700,- 2775,- Fritidsabonnement 500,- 500,- Byttegebyr 250,- 250,- Tømming septikktank hvert år 927,- 950,- Tømming septikktank hvert 2.år 475,- Utleie maskiner og utstyr Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste og justeres opp med 4 % Havneavgifter Vareavgift Grunnsats pr. tonn 25,65 27,00 Anløpsavgift De første 150G 0,26 0,27 De neste 150G 0,52 0,55 De neste 200G 0,57 0,60 De neste 200G 0,67 0,70 Kaiavgift De første 150G 1,71 1,80 De neste 150G 3,10 3,25 De neste 200G 3,42 3,60 De neste 200G 4,00 4,20 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy Fiskebåter pr breddemeter 1.025, ,- Fritidsbåter pr breddemeter 1.705, ,- Døgnplass 65,- 70,- Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand Alle båter pr breddemeter 880,- 915,- Skipsavfall, eks mva De første 150 G 67,- 135,- De neste 150 G 124,- 250,- De neste 200 G 176,- 350,- Over 500 G 331,- 660,- Vann, eks mva Pr tonn 11,40 12,00 Minimumsbeløp 114,- 120,- Strøm, eks mva Pr kwh 1,02 1,07 Uteareal Pr kvadratmeter 17,- 17,85- Øvrige havneavgifter økes med 5,0 %

10 Felles satser Kopiering Ordinær kopiering A4 3,- 3,- Ordinær kopiering A3 4,- 4,- Kopiering fra arkiv A4 10,- 15,- Kopiering fra arkiv A3 15,- 20,- Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 50,- 75,- Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 75,- 100,- Laminering A4 20,- 30,- A3 40,- 50,- 6. Som en følge av vedtakets punkt 3 tas det opp 8,050 mill. kr. i lån i Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene for 2003 og godkjenne vilkårene. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere og eventuelt gjennomføre refinansiering av kommunens lånemasse, samt gjøre nødvendige tiltak for å oppnå vedtatt besparelse på renter og avdrag. Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Hvis det oppnås en besparelse i løpet av året skal et tilsvarende beløp avsettes til lånekostnadsfondet. 7. Før investeringsprosjekt nr 8 - Snowboardbakke igangsettes skal mulighetene for tilskudd samt dugnadsinnsats fra ungdommen være avklart. Før oppstart skal kommunestyret godkjenne endelig kostnadsoverslag med tilhørende finansieringsplan. 8. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Hovedutvalgene og rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere myndighet til etatsjefene til å foreta budsjettreguleringer innenfor de enkelte ansvar. Regulering mellom ansvar skal vedtas av politisk organ. Budsjettmidler til strøm, vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter m.v. er foreløpig i stor grad tillagt teknisk etat. Rådmannen gis fullmakt til å fordele disse budsjettmidlene til de andre etatene i tråd med fordelingsprinsipper som etableres i KOSTRA. Kommunestyret skal orienteres om nye rammer som følge av dette. 9. Kommunestyret forventer at Staten gir en økonomisk kompensasjon for tilbud som gis til såkalte tunge brukere og at tilbudene som gis i skolen og SFO også skal inngå i beregningsgrunnlaget for dette. 10. Rådmannen skal i 2003 sørge for en bred gjennomgang av organiseringen av heldøgns tilbud til funksjonshemmede barn innenfor den gitte økonomiske ramme. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med foreldrene. 11. Kommunestyret forventer at Staten gir en økonomisk kompensasjon for drift av sykestuesenger i Skjervøy kommune. 12. Tiltak i forbindelse med psykiatrireformen settes ikke i verk da det ikke er gitt 100 % finansiering fra Staten. Kommunestyret vil fortløpende vurdere oppstart hvis det kommer endringer i finansieringen. 13. Kommunestyret har som mål å dekke premieavviket for pensjon fullt ut i Det er foreløpig ikke funnet økonomisk rom for dette, men det skal vurderes på nytt i forbindelse med økonomirapporteringen.

11 14. Kommunestyret krever at nedtrappingsordningen for regionaltilskudd omgjøres fra en tidsmessig ordning på 5 år til en folketallsavhengig ordning med virkning fra og med 3000 innbyggere. 15. Midlene som er satt av til ungdomskafe skal i 2003 brukes til en utredning av ungdomsklubbtilbud. Ungdomsrådet må trekkes aktivt med i dette arbeidet. Etter utredningsarbeidet fremmes en sak til kommunestyret før budsjettarbeidet starter. 16. Kommunestyret ønsker at det utarbeides en bruksplan for Kiilgården når aktivitetssenteret flytter til Skoleveien 2. Bruken av Kiilgården må ses i sammenheng med tilbud til ungdom. 17. Arbeidet med overføring av kirkelige eiendommer skal gjøres i Kommunen forestår nødvendig oppmåling og utarbeidelse av skjøter. Kostnader til tinglysning m.m. dekkes av kommunen. 18. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge kommunens aksjer i følgende selskaper: Tromsprodukt Sagapart Norminol Bok og Papir Nord-Troms Reiseliv Sandvågen sjøhuscamping Sappen leirskole Insdustriparken Bjarkøyforbindelsen TIRB NIT Enstemmig vedtatt AP v/may Britt Klevstad foreslo slikt pkt. 12 Kommunestyret ber om at formannskapet søke og avklare finansiering av psykiatri-reformen, slik at driften av omsorgsboligene for psykiatri kan starte med drift, i henhold til tidligere planer, i løpet av andre kvartal AP`s forslag ble trekt fordi AP sluttet seg til SV`s forslag vedr. pkt. 12. KRF v/astrid Mæland foreslo: Nytt pkt. 19 i innstillinga: Kommunestyret ønsker ikke i utgangspunktet å redusere bevilgningen til sommerarbeidsplasser for ungdom. Kommunestyret ber derfor rådmannen vurdere om ei realisering av innstillingas pkt. 7 Snowboardbakke kan opparbeides blant annet ved å engasjere ungdom på tiltaket. Kommunestyret ber også om at drift av grøntanleggene må vurderes på nytt og at dette behandles i teknisk hovedstyre før sommeren Nytt pkt. 20 i innstillinga:

12 Kommunestyret viser til tidligere vedtak vedrørende Trafikksikkerhetsplan for Skjervøy kommune. Kommunestyret vil komme tilbake til tiltak i regulering av budsjettet i juni. Kommunestyret viser imidlertid til arbeidet med å realisere gang og sykkelveg fra Vågen bru til Hollendervika, og ber derfor ordføreren og administrasjonen prioritere dette i forhandlingene med vegvesenet om framtidig vegløsning i Skjervøy sentrum. Nytt pkt. 21 Arbeidet med edruskapspolitisk plan må prioriteres. Kommunestyret ber derfor om at kultur og undervisningsutvalget og helse og sosialutvalget i samarbeid avholder et temamøte, der tiltakene i planen gjennomgås og prioriteres. Nytt pkt. 22 Kommunestyret viser til teknisk hovedutvalgs program for asfaltering og vedlikehold av kommunale veger som er sterkt nedslitt. Vegstandarden i Årviksand er et eksempel som beskriver behovet. Kommunestyret vil i budsjettreguleringen i juni komme tilbake til ei eventuell prioritering av tiltaket. Nytt pkt. 23 I budsjettinnstillinga pkt. 4.a. reduseres åpningstiden ved terapibassenget med kr ,- som vil si halvårsdrift. Kommunestyret ber rådmannen legge opp til drift i hele første halvår og vil komme tilbake til saken i budsjettreguleringen i juni med tanke på helårsdrift. Nytt pkt. 24 Ordinært vedlikehold er styrket med ytterligere kr fra og med år Kommunestyret ber teknisk hovedutvalg starte ENØK prosjektet i 2003 ved hjelp av økte vedlikeholdsmidler og vil komme tilbake til ytterligere økt bevilgning til tiltaket fra og med Nytt pkt. 25 På investeringsbudsjettet innarbeides flytende fortøyningsanlegg i Årviksand som selvfinansierende prosjekt med en totalkostnad på inntil kr ,- Dette finansieres med kr i tilskudd og resten i lån som årlig dekkes gjennom bryggeleie. SV v/ingrid Lønhaug foreslo: Nytt pkt 12 (dette ble senere fellesforslag fra AP/SV) Tiltak i forbindelse med psykiatri-reformen settes ikke i verk da det ikke er gitt 100% finansiering fra Staten, og da det ikke har vært mulig å finansiere denne reformen uten store reduksjoner på andre tjenesteområder i kommunen. Kommunestyret krever at det gis høyeste prioritet å jobbe med å få til en styrking av psykiatri-tjenesten på kort sikt, parallelt med at en jobber for å få til oppstart av boligene i Skoleveien 2 så fort som mulig. Nytt pkt 15 Midlene som er satt av til ungdomskafe i 2003, skal bl.a. brukes til en utredning av et ungdomsklubbtilbud. Det bør i denne sammenheng vurderes ansettelse av en ungdomsleder noen timer. Ungdomsrådet må trekkes aktivt med i dette arbeidet. Etter at utredningen er ferdig, fremmes saken til kommunestyret.

13 Ordføreren foreslo slik justering av innstillinga: Pkt. 5 tillegg Egenandeler aktivitetssenter: 1-2 dager pr. uke = brukeravgift kr. 100,- pr. mnd mer enn 2 dager pr. uke = brukeravgift kr. 150,- pr, mnd Pkt. 6 rettelse: 1. setning skal være: Som en følge av vedtakets punkt 2 tas det opp 8,050 mill kroner i lån i UTTALELSER KRF - Uttalelse fra kommunestyret vedr. mudring av Årviksand Allerede for 20 år siden ble krav om dypere havn satt fram av Årviksand fiskarlag. Bygda venter fortsatt på mudring og den grunne havna gir store konsekvenser for hjørnesteinsbedriften Arnøybruket. Havna har dårlig rykte blant båter over 90 fot. Og når store båter unngår havna blir det enda vanskeligere råstoff tilgang og dermed flere permitteringer for de ansatte. Til og med minste båtene (påhengsmotorer) har problemer med å manøvrere i havneområdet og det er ofte propellskader når dem skal til den kommunale flytebrygga. Ut fra overnevnte så må mudring av Årviksand havn gjennomføres snarest til -8 meter, pga. bygda i stor grad er avhengig av fiskebåtene. UTTALELSE FRA SV OM FØDESTUE I NORD-TROMS Fint å føde barn i Nord-Troms fortsatt? Dårlig kommuneøkonomi gjør det vanskelig å prioritere en desentralisert jordmortjeneste i kommunene. Kommunene skal ha et jordmortilbud, men bestemmer selv omfanget av tilbudet. Mange kommuner har ikke ansatt jordmor, mens andre kommuner må redusere den jordmortjenesten de har fått til. Skjervøy kommune kutter deler av sitt jordmortilbud fra 2004, slik det ser ut nå. De fire Nord-Troms kommunene finansierer i dag ca. ½ jordmorstilling hver på Sonjatun fødestue. Et desentralisert fødetilbud har mye å si for fødende i distriktet når det gjelder å skape trygghet og ro rundt fødsler. Den fødende får være i nærheten av familien, opplever fødselen mindre stressende i små og mer kjente omgivelser og slipper lang ventetid på hotell i byen. Ved å kutte på drifta til fødestuene, risikerer en at fødestuene legges ned på sikt, da tilbudet kan bli for dårlig faglig sett. Rekruttering av helsepersonell blir vanskeligere når arbeidsmiljøet blir for lite og arbeidsbelastningen for stor. Skjervøy kommunestyre registrer at det foregår en svekkelse av det desentraliserte fødetilbudet i Troms. Universitetssykehuset i Troms (UNN) har planer om å kutte 2 mill.

14 kroner til fødestua på Finnsnes og 1 mill. kroner til fødestua i Nordreisa. Når kommuner også kutter sin støtte til jordmortjenesten, blir tilbudet kraftig redusert etter hvert. Staten må fortsatt ta et ansvar for å opprettholde et godt tilbud for gravide og fødende i distriktet: Skjervøy kommunestyre krever overføringer til fødestuene slik at tilbudene kan opprettholdes på dagens nivå. Skjervøy kommunestyre krever rammeoverføringer som gjør kommunene i stand til å gi gravide og fødende den oppfølging de har krav på å få. VOTERING Punkt 1, 2, 3 og 4 som innstillinga Punkt 5 og 6 innstillinga + ordførerens justeringsforslag Punkt 7 11 som innstillinga Punkt 12 som fellesforslaget fra AP/SV Punkt 13 og 14 som innstillinga Punkt 15 som forslaget fra SV Punkt som innstillinga Punkt som KRF`s forslag Punkt 22 Mot 5 st. som KRF`s forslag Punkt Mot 7 st. som KRF`s forslag Uttalelse fra SV om fødestue Uttalelse fra KRF om mudring i Årviksand Endelig votering: Formannskapets innstilling og alle endringer i hht. ovennevnte votering ble etter dette enstemmig bifalt. Kommunestyret godkjenner Budsjett 2003 og økonomiplan i tråd med voteringer vedr. pkt 1-25 PS 49/02 Godtgjørelse for styrer, råd og utvalg for 2003 SV foreslo: Godtgjøring for styrer, råd og utvalg for 2003 videreføres på dagens nivå.

15 Mot 7 st. Formannskapets innstilling ble bifalt. Dvs. dagens ordning, men hvor satsene i pkt. 1, 2 og 3 endres fra kr. 700,- til kr. 800,- PS 50/02 Godtgjørelse til ordføreren for 2003 Formannskapet har stilling til saka og fremmer ei eventuell innstilling for kommunestyret. Behandling i Formannskapet : Halvar Solheim (H) foreslo: Ordførergodtgjøringen for 2003 skal følge rådmannens avlønning som for tiden er kr ,- Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med forslaget fra Halvar Solheim. Ordførergodtgjøringen for 2003 skal følge rådmannens avlønning som for tiden er kr ,- PS 52/02 Salg og feste av tomter til næringsformål Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Næringstomter med direkte tilknytting til sjø eller strandrett skal ikke selges, men festes bort. Dette gjelder både i distriktet og på Skjervøy tettsted. 2. Festeavgiften for disse fastsettes til kr ,- pr. dekar pr. år, og prisreguleres i tråd med årlige budsjettvedtak Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling.

16 Høyre v/halvar Solheim foreslo: Pkt 1: Skjervøy kommune åpner for salg av alle typer tomteareal, også næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Formannskapet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for salg av næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Pkt. 2: Som formannskapets innstilling. Votering: Formannskapets innstilling pkt. 1 0 stemmer H. Solheims forslag vedr. pkt. 1 Pkt. 2 1) 1) Skjervøy kommune åpner for salg av alle typer tomteareal, også næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Formannskapet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for salg av næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett 2) Festeavgiften for disse fastsettes til kr ,- pr. dekar pr. år, og prisreguleres i tråd med årlige budsjettvedtak PS 51/02 Godtgjøring for varaordføreren for 2003 Formannskapet tar stilling til saka og fremmer ei eventuell innstilling for kommunestyret. Behandling i Formannskapet : Kurt Michalsen (A) foreslo: Godtgjøring til varaordfører for 2003 fastsettes til 20% av ordførerens godtgjøring, og i tråd med gjeldende reglement. Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med forslaget fra Kurt Michalsen Godtgjøring til varaordfører for 2003 fastsettes til 20% av ordførerens godtgjøring, og i tråd med gjeldende reglement.

17 PS 53/02 REGULERINGSPLAN FISKEINDUSTRI OG TERMINALOMRÅDE MIDTRE HAVN 2 GANGS BEHANDLING Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: Reguleringsplan over fiskeindustri og terminalområde midtre havn med dens bestemmelser egengodkjennes. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling. Reguleringsplan over fiskeindustri og terminalområde midtre havn med dens bestemmelser egengodkjennes. PS 54/02 Reguleringsplan over Haugnes, Arnøya 2-gangsbehandling Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: Fremlagte forslag til reguleringsplan Haugnes - Arnøya med dens bestemmelser godkjennes. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling.

18 Fremlagte forslag til reguleringsplan Haugnes - Arnøya med dens bestemmelser godkjennes. PS 55/02 Framtidig veistatus i Skjervøy sentrum Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Skjervøy kommune vil ikke overta Strandveien med det tilbudet som Statens vegvesen har gitt. Grunnen til dette er at en overtakelse vil påføre Skjervøy kommune betydelige årlige merkostnader til vedlikehold. 2. Skjervøy kommune vil ta initiativ overfor Statens vegvesen til i felleskap å utarbeide en miljøgate i Skjervøy sentrum. Krf foreslo: Behandling i Formannskapet : 1. Skjervøy kommune ønsker å overta Strandveien fra krysset Havnegata til trafikkterminalkaia. Begrunnelsen for dette er at Skjervøy kommune ønsker eierskap og styring med utvikling og drift av Skjervøy sentrum. 2. Før Skjervøy kommune tar endelig stilling til overtakelse pålegges ordføreren og administrasjonen å gjenoppta forhandlinger med vegvesenet med tanke på et bedre forhandlingsresultat. Vedtak i Formannskapet : Forslaget fra KRF ble bifalt. SV foreslo: 1) Skjervøy kommune vil ikke overta Strandveien med det tilbudet som Statens vegvesen har gitt. Grunnen til dette er at en overtakelse vil påføre Skjervøy kommune betydelige årlige merkostnader til vedlikehold. 2) Skjervøy kommune vil ta initiativ ovenfor Statens vegvesen til i fellesskap å utarbeide en miljøgate i Skjervøy sentrum Votering: Formannskapets innstilling 21 stemmer Forslaget fra SV 4 Mot 4 stemmer Formannskapets innstilling ble bifalt, dvs.:

19 1) Skjervøy kommune ønsker å overta Strandveien fra krysset Havnegata til trafikk-terminalkaia. Begrunnelsen for dette er at Skjervøy kommune ønsker eierskap og styring med utvikling og drift av Skjervøy sentrum. 2) Før Skjervøy kommune tar endelig stilling til overtakelse pålegges ordføreren og administrasjonen å gjenoppta forhandlinger med vegvesenet med tanke på et bedre forhandlingsresultat. PS 56/02 Valg av vararepresentant til Nord Troms Museum Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter Carl Johan Bentsen. May Britt Klevstad (Ap) foreslo: Åshild Simonsen velges som nytt varamedlem til Nord Troms Museum Åshild Simonsen velges som nytt varamedlem til Nord Troms Museum for resten av valgperioden PS 57/02 Forvaltningsrapport - Skjervøy helsesenter Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. PS 58/02 Snøscooterløype på Uløya - Evaluering etter 2 år Skjervøy Kommunestyre gjør følgende vedtak: Skjervøy kommunestyre kan ikke godta at det har vært mangelfull saksbehandling i forbindelse med opprettelsen av snøscooterløypa på Uløya. Alle berørte grunneiere har gitt sin tillatelse til at løypa ble

20 opprettet ved sine underskrifter. I tillegg har saka vært ute til offentlig ettersyn, både ved annonsering i media, ved oppslag og direkte tilskriving. Omfanget av scooter kjøring i Uløybukt Berlevika er svært beskjedent sammenliknet med andre løyper. På bakgrunn av dette kan en ikke se at verken regionale eller nasjonale frilufts- interesser berøres. Snøscooterløypa er løypa opprettet som ei rekreasjonsløype, noe det er anledning til i Nord-Troms. Av den grunn trenger en ikke å dokumentere transportbehov utover rekreasjonskjøring. Det er og konstantert at det ikke er et overveldende flertall mot løypa. Stemninga i bygda er omtrent halvparten på hver mening. 11 for og 12 mot av en totalbefolkning på ca 27 (+-). Skjervøy Kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms om å opprettholde sin godkjenning av snøscooterløypa på Uløya. SV v/ingrid Lønhaug foreslo: Skjervøy kommunestyre ber Fylkesmannen om å trekke tilbake sin godkjenning av snøscooterløype på Uløya på grunn av all den splid dette har forårsaket i lokalsamfunnet. Votering: Innstilinga 18 stemmer Forslaget fra SV 7 Mot 7 stemmer innstilling ble bifalt. PS 59/02 Medlemstall i kommunestyret Saken legges fram uten innstilling. Kommunestyret tar selv stilling til antall medlemmer i kommunestyret for kommende valgperiode. Agnar Iversen (Krf) foreslo: Halvar Solheim (H) foreslo: Rita Mathiesen (SV) foreslo: May Britt Klevstad (A) foreslo: Tor Nygård (SP) foreslo: Kommunestyret skal ha 19 faste medlemmer Kommunestyret skal ha 21 faste medlemmer Kommunestyret beholder dagens antall på 25 representanter i kommunestyret kommende valgperiode.. Kommunestyret skal ha 21 representanter Kommunestyret skal ha 25 representanter som i dag Votering: Forslag om 25 representanter For 4 stemmer Mot 21 Forslag om 21 representanter For 7 stemmer Mot 18

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer