Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret"

Transkript

1 Skjervøy kommune Møtebok Kommunestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyresalen : Møteleder Møtende medlemmer Til stede Andre møtende Behandlede saker Merknader til protokollen Underskrift Roy Waage Kr.f 1. Roy Waage 2. Helge Andersen 3. Håkon Henriksen 4. Astrid Mæland 5. Rolf Johansen 6. Ørjan Albrigtsen 7. Erland Isaksen * 8. Sissel Korneliussen 9. Else May Kristiansen * 10. Agnar Iversen * 11. Torgeir Johnsen 12. Sigmund Mathiassen 13. Anne Johansen 14. Sissel Eriksen * Antall: 25 av 25 medlemmer Rådmann Reidar Mæland Kontorsjef Knut Pedersen Sak nr./år (f.o.m. t.o.m.): 47/02-63/02 Roy Waage Erland Isaksen Bente Slotnes SP 1. Thor Nygaard Høyre 1. Halvar Solheim 2. Bente Slotnes 3. Trine Robertsen AP 1. Grete Bratteli Hansen * 2. May Britt Klevstad 3. Kristine Sørensen 4. Hugo Lorentzen SV 1. Ingrid Lønhaug 2. Elin Winje 3. Rita Mathisen Herav: 20 faste 5 vara Ekspedisjonspåtegning Faste medlemmer Partiene Etatene Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio

2 Saker til behandling: Utvalgs saksnr: PS 47/02 Sakstittel Kystbyen i Nord Troms - Søknad om bystatus PS 48/02 Budsjett 2003 og økonomiplan PS 49/02 Godtgjørelse for styrer, råd og utvalg for 2003 PS 50/02 Godtgjørelse til ordføreren for 2003 PS 52/02 Salg og feste av tomter til næringsformål PS 51/02 Godtgjøring for varaordføreren for 2003 PS 53/02 PS 54/02 REGULERINGSPLAN FISKEINDUSTRI OG TERMINALOMRÅDE MIDTRE HAVN 2 GANGS BEHANDLING Reguleringsplan over Haugnes, Arnøya 2-gangsbehandling PS 55/02 Framtidig veistatus i Skjervøy sentrum PS 56/02 Valg av vararepresentant til Nord Troms Museum PS 57/02 Forvaltningsrapport - Skjervøy helsesenter PS 58/02 Snøscooterløype på Uløya Evaluering etter 2 år PS 59/02 Medlemstall i kommunestyret PS 60/02 Rullering av langtidsplanen for idrettsanlegg i Skjervøy kommune PS 61/02 Forskrift om direktevalg av ordfører PS 62/02 PS 63/02 NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV DELEGERING AV MYNDIGHET. Referatsaker

3 PS 47/02 Ordførerens Kystbyen i Nord Troms - Søknad om bystatus 1. Kommunestyre beslutter herved at benevnelsen "Kystbyen i Nord Troms" skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i fremtiden. 2. Det igangsettes en idedugnad for å kartlegge manglende tilbud og områder hvor Skjervøy har et klart forbedringspotensiale. 3. I medhold av kommunelovens 3-5. ledd vedtar Skjervøy kommunestyre at Skjervøy søker om bystatus fra 1. juni Sigmund Mathiassen (KRF) foreslo: Nytt pkt. 1 Kommunestyret beslutter herved at benevnelsen Kystbyen 70 grader Nord skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i framtiden. Prøvevotering vedr. pkt 1 Ordførerens innstilling 1 stemme Forlag fra Sigmund Mathiassen 24 stemmer Endelig votering pkt. 1 Som forslaget fra Sigmund Mathiassen Pkt. 2 Som ordførerens innstilling Pkt. 3 Som ordførerens innstilling 1) Kommunestyret beslutter herved at benevnelsen "Kystbyen 70 grader Nord" skal brukes i all markedsføring av Skjervøy i fremtiden. 2) Det igangsettes en idedugnad for å kartlegge manglende tilbud og områder hvor Skjervøy har et klart forbedringspotensiale. 3) I medhold av kommunelovens 3-5. ledd vedtar Skjervøy kommunestyre at Skjervøy søker om bystatus fra 1. juni PS 48/02 Budsjett 2003 og økonomiplan

4 Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Vedtak i formannskapet Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Det kommunale skattøret for 2003 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt fastsettes til høyeste lovlige sats. Marginavsettingen økes ikke i 2003 og forblir uendret på 14 %. Skattesatsen for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille av eiendomsskattetaksten. 2. Det spesifiserte budsjett for 2003 vedtas med en samlet brutto driftsutgift på 124,450 mill. kroner, brutto driftsinntekter på 141,327 mill. kroner og et brutto investeringsbudsjett på 10,185 mill. kroner. 3. I økonomiplanperioden vedtas følgende rammer: 2004 Driftsutgifter 123,546 mill Driftsinntekter 139,725 mill 2005 Driftsutgifter 123,352 mill Driftsinntekter 138,317 mill 2006 Driftsutgifter 123,242 mill Driftsinntekter 136,996 mill 4 a. På ordre fra det norske Storting gjennomføres følgende kutt i det kommunale tjenestetilbudet 2003: Redusert vikarbruk ,- Reduksjon stillinger ,- Reduksjon stipend Skjervøy VGS ,- Reduksjon drift menighetsrådet ,- Endret org. trekkontroll ,- Reduksjon sommerarbeidsplasser for ungdom ,- Reduksjon spes.ped tilbud ,- Redusert renhold skolene ,- Redusert drift musikkskolen ,- Redusert kulturstøtte ,- Redusert åpning terapibasseng ,- Reduksjon legedag på Arnøya ,- Red. stilling koordinator tekn hjelpemidler ,- Reduksjon legeavtaler ,- Ikke oppstart omsorgsboliger psykiatri ,- Redusert brøyting ,- SUM ,- b) For å tilpasse driften til nye forutsetninger gjennomføres følgende tiltak i 2003: DRIFT Økt drift EDB ,- Ny driftsavtale ASVO ,- Inndekning premieavvik pensjon ,- Økning rammetimer grunnskolen ,- Økning avlastning ,-

5 Midl. styrking Malenavn ,- Økning vedlikehold ,- Økning brannvesenet ,- INVESTERING Startlån ,- Resipientundersøkelse kloakk ,- Inventar skoleveien ,- Økonomisystem ,- Flyfotografering ,- Snowboardbakke ,- Forprosjekt omsorgsboliger ,- Biler vann og kloakk ,- Vann og kloakk marina indre havn ,- Nærmiljøanlegg Hollendervika - kommunens andel ,- Vannstyringsanlegg Kågen ,- c) Tiltak og utgiftsreduksjoner som gjennomføres fra 2004: DRIFT Reduksjon stillinger ,- Endring pol. organisering ,- Økning drift menighetsrådet ,- Økning kulturstøtte ,- Økning avlastning ,- Red. jordmorstilling ,- 5. På inntektssiden legges følgende betalingssatser til grunn i 2003: Egenandeler kultur og undervisning Barnehagesatser For full plass pr. mnd. 2730,- 2940,- For halvplass pr. mnd. 1640,- 1765,- Søskenmoderasjon barn 2. pr. mnd 1640,- 1765,- Søskenmoderasjon øvrige barn pr. mnd 1095,- 1180,- Søskenmoderasjon halv plass pr. mnd 985,- 1060,- Dagsats 200,- 215,- 80 % plass 2460,- 2650,- 60 % plass 1910,- 2060,- 40 % plass 1365,- 1470,- 20 % plass 820,- 880,- Søskenmoderasjon 60 % plass 1145,- 1235,- Søskenmoderasjon 40 % plass 820,- 880,- Søskenmoderasjon 20 % plass ,- Skolefritidsordning For full plass pr. mnd. 1225,- 1275,- For halvplass pr. mnd. 690,- 720,- Søskenmoderasjon barn 2. pr. mnd 735,- 765,- Søskenmoderasjon øvrige barn pr. mnd 490,- 510,- Søskenmoderesjon halv plass pr. mnd 415,- 435,- Søskenmoderasjon barn 2 halv plass pr mnd 275,- 290,-

6 75 % plass 920,- 960, 60 %plass 840,- 875,- Dagplass, hel plass 85,- 90,- Dagplass, halv plass 45,- 50,- Musikkskolen Gruppe A: 1-3 elever pr. år 950,- 1050,- Gruppe B: 4 eller flere elever pr. år 750,- 850,- Gruppe C 450,- 550,- Ref lag og foreninger, pr time 130,- 150,- Idrettsskolen (for de som ikke har SFO-plass) Pr. år 4 t/u 800,- 900,- Pr. år 2 t/u 400,- 450,- Idrettsskolen (for de som har SFO-plass) Pr. år 4 t/u 0,- 500,- Pr. år 2 t/u 0,- 250,- Kinobilletter For voksne. 60,- 60,- For barn. 35,- 35,- Skjervøy svømmehall Enkeltbillett for voksne 30,- 30,- Enkeltbillett for barn 10,- 10,- Klippekort for voksne 225,- 225,- Klippekort for barn 70,- 70,- Leie pr time ikke innt.bringende arr 300,- 300,- Leie pr time innt.bringende arr. 500,- 500,- Skjervøy idrettshall Pr dag ved messe eller andre større arr. 3500,- 3500,- Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. 175,- 175,- Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende 275,- 275,- Kulturhuset Ikke inntektsbringende arr. 700,- 800,- Inntektsbringende arr. 1800,- 2000,- Spesielle arr 3500,- 4000,- Kiilgården, husleie etter avtale Skoler Overnatting 1. natt 35,- 35,- Overnatting fom 2. natt 30,- 30,- Brukeravgift kulturbygg Pr deltaker 125,- 0,- Biblioteket Purregebyr voksne, 2. purring 0,- 20,- Purregebyr voksne, 3. purring 0,- 30,-

7 Erstatning ikke tilbakelevering, minimum 0,- 300,- Egenandeler Helse og sosial Hjemmetjenester Husmorvikar/vaktmestertj Under 2G 20,- 20,- Husmorvikar/vaktmestertj 2-3G 30,- 30,- Husmorvikar/vaktmestertj 3-4G 50,- 50,- Husmorvikar/vaktmestertj 4-5G 70,- 70,- Husmorvikar/vaktmestertj Over 5G 90,- 90,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd under 2G 150,- 150,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 2-3G 400,- 400,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 3-4G 600,- 600,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd 4-5G 1000,- 1000,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. mnd over 5G 1300,- 1300,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. time under 4G 100,- 100,- Hjemmehj./hjemmesykpl. pr. time 4-5 G 150,- 150,- Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time over 5 G 200,- 200,- Korttidsopphold sykestua Korttidsopphold pr. døgn 118,- 118,- Korttidsopphold pr. døgn 59,- 59,- Middager Middag sykestue 60,- 60,- Middag sykestue 45,- 45,- Alarmtelefon Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 0,- 0,- under 2 G Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 100,- 100,- 2-3 G Egenandel alarmtelefon, pr. mnd 150,- 150,- over 3 G Legekontoret Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer. Fysioterapeut Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer. Gebyrer Teknisk Husleiesatser Husleie Arnøyhamn eldrebolig 3650,- 3796,- Husleie hybelhus Skjervøy pr. m 2 66,05 68,69 Husleie hybelhus fellesareal pr. m 2 20,31 21,12 Husleie rødekors boliger 3030,- 3150,- Husleie rødekors boliger stor. 3495,- 3635,- Husleie under 55m 2 Skjervøy 47,95 49,86

8 Husleie over 55m 2 Skjervøy 37,10 38,28 Husleie under 55m 2 Distrikt 41,06 42,70 Husleie over 55m 2 Distrikt 32,53 33,83 Husleie felles areal pr.mnd 397,28 413,17 Husleie møbler 15% av verdien pr. år,-,- Husleie strøm pr. m 2 12,- 12,- Garasjeleie 250,- 250,- Byggesaksgebyr, tiltak ihht plan for området For enebolig 2485,- 2585,- For enebolig m/dispensasjonssøknad 3710,- 3860,- For tilbygg og garasje under 30m 2 615,- 640,- For tilbygg og garasje under 30m 2 m/disp. 1840,- 1915,- For tilbygg og garasje over 30m ,- 1275,- For tilbygg og garasje over 30m 2 m/disp. 2485,- 2585,- For næringsbygg under 100m ,- 2585,- For næringsbygg under 100m 2 m/disp. 3710,- 3860,- For næringsbygg over 100m ,- 5170,- For næringsbygg over 100m 2 m /disp 6195,- 6440,- Andre meldingspliktige tiltak 615,- 640,- Oppmålingsgebyr 2800,- 2800,- Seksjonering, pr seksjon 3 R 3 R Behandlingsgebyr festekontrakt 1320,- 1375,- Festeavgift laksesett 200,- 200,- Målebrev gebyr For m ,- 5770,- For m ,- 6000,- For m ,- 6265,- For m ,- 6810,- For m ,- 7000,- For m ,- 7280,- For m ,- 7600,- For m ,- 7800,- Pr påbegynt dekar over 5000 m 2 300,- 315,- Oppmålingsgebyr for øvrig økes med 4,0 % Tomtesalg For sats 1 pr.m 2 9,50 9,50 For sats 2 pr.m 2 17,75 17,75 Festeavgifter 2003 Boligtomter pr dekar 3000,- Hyttetomter pr dekar 1000,- Salgbare næringstomter 6000,- Ikke salgbare næringstomter 2000,- Vannavgift (eks. mva) Tilknytningsavgift pr. m 2 13,55 15,31 For boliger pr.m 2 6,77 7,65 For målere pr.m 3 2,63 2,97 For minstepris (fast pris pr. år) 1599,- 1762,- Kloakkavgift (eks. mva) Tilknytningsavgift pr. m 2 37,00 41,07 For boliger pr.m 2 18,49 20,52 For målere pr.m 3 7,17 7,96 For minstepris (fast pris pr. år) 3884,- 4311,-

9 Feieavgiften (eks. mva.) 240,- 240,- Renovasjonsavgift (eks. mva) Standardabonnement 1800,- 1850,- Miniabonnement 1500,- 1550,- Kompostabonnement 1500,- 1550,- Storabonnement 2700,- 2775,- Fritidsabonnement 500,- 500,- Byttegebyr 250,- 250,- Tømming septikktank hvert år 927,- 950,- Tømming septikktank hvert 2.år 475,- Utleie maskiner og utstyr Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste og justeres opp med 4 % Havneavgifter Vareavgift Grunnsats pr. tonn 25,65 27,00 Anløpsavgift De første 150G 0,26 0,27 De neste 150G 0,52 0,55 De neste 200G 0,57 0,60 De neste 200G 0,67 0,70 Kaiavgift De første 150G 1,71 1,80 De neste 150G 3,10 3,25 De neste 200G 3,42 3,60 De neste 200G 4,00 4,20 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy Fiskebåter pr breddemeter 1.025, ,- Fritidsbåter pr breddemeter 1.705, ,- Døgnplass 65,- 70,- Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand Alle båter pr breddemeter 880,- 915,- Skipsavfall, eks mva De første 150 G 67,- 135,- De neste 150 G 124,- 250,- De neste 200 G 176,- 350,- Over 500 G 331,- 660,- Vann, eks mva Pr tonn 11,40 12,00 Minimumsbeløp 114,- 120,- Strøm, eks mva Pr kwh 1,02 1,07 Uteareal Pr kvadratmeter 17,- 17,85- Øvrige havneavgifter økes med 5,0 %

10 Felles satser Kopiering Ordinær kopiering A4 3,- 3,- Ordinær kopiering A3 4,- 4,- Kopiering fra arkiv A4 10,- 15,- Kopiering fra arkiv A3 15,- 20,- Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 50,- 75,- Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 75,- 100,- Laminering A4 20,- 30,- A3 40,- 50,- 6. Som en følge av vedtakets punkt 3 tas det opp 8,050 mill. kr. i lån i Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene for 2003 og godkjenne vilkårene. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere og eventuelt gjennomføre refinansiering av kommunens lånemasse, samt gjøre nødvendige tiltak for å oppnå vedtatt besparelse på renter og avdrag. Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Hvis det oppnås en besparelse i løpet av året skal et tilsvarende beløp avsettes til lånekostnadsfondet. 7. Før investeringsprosjekt nr 8 - Snowboardbakke igangsettes skal mulighetene for tilskudd samt dugnadsinnsats fra ungdommen være avklart. Før oppstart skal kommunestyret godkjenne endelig kostnadsoverslag med tilhørende finansieringsplan. 8. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Hovedutvalgene og rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere myndighet til etatsjefene til å foreta budsjettreguleringer innenfor de enkelte ansvar. Regulering mellom ansvar skal vedtas av politisk organ. Budsjettmidler til strøm, vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter m.v. er foreløpig i stor grad tillagt teknisk etat. Rådmannen gis fullmakt til å fordele disse budsjettmidlene til de andre etatene i tråd med fordelingsprinsipper som etableres i KOSTRA. Kommunestyret skal orienteres om nye rammer som følge av dette. 9. Kommunestyret forventer at Staten gir en økonomisk kompensasjon for tilbud som gis til såkalte tunge brukere og at tilbudene som gis i skolen og SFO også skal inngå i beregningsgrunnlaget for dette. 10. Rådmannen skal i 2003 sørge for en bred gjennomgang av organiseringen av heldøgns tilbud til funksjonshemmede barn innenfor den gitte økonomiske ramme. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med foreldrene. 11. Kommunestyret forventer at Staten gir en økonomisk kompensasjon for drift av sykestuesenger i Skjervøy kommune. 12. Tiltak i forbindelse med psykiatrireformen settes ikke i verk da det ikke er gitt 100 % finansiering fra Staten. Kommunestyret vil fortløpende vurdere oppstart hvis det kommer endringer i finansieringen. 13. Kommunestyret har som mål å dekke premieavviket for pensjon fullt ut i Det er foreløpig ikke funnet økonomisk rom for dette, men det skal vurderes på nytt i forbindelse med økonomirapporteringen.

11 14. Kommunestyret krever at nedtrappingsordningen for regionaltilskudd omgjøres fra en tidsmessig ordning på 5 år til en folketallsavhengig ordning med virkning fra og med 3000 innbyggere. 15. Midlene som er satt av til ungdomskafe skal i 2003 brukes til en utredning av ungdomsklubbtilbud. Ungdomsrådet må trekkes aktivt med i dette arbeidet. Etter utredningsarbeidet fremmes en sak til kommunestyret før budsjettarbeidet starter. 16. Kommunestyret ønsker at det utarbeides en bruksplan for Kiilgården når aktivitetssenteret flytter til Skoleveien 2. Bruken av Kiilgården må ses i sammenheng med tilbud til ungdom. 17. Arbeidet med overføring av kirkelige eiendommer skal gjøres i Kommunen forestår nødvendig oppmåling og utarbeidelse av skjøter. Kostnader til tinglysning m.m. dekkes av kommunen. 18. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge kommunens aksjer i følgende selskaper: Tromsprodukt Sagapart Norminol Bok og Papir Nord-Troms Reiseliv Sandvågen sjøhuscamping Sappen leirskole Insdustriparken Bjarkøyforbindelsen TIRB NIT Enstemmig vedtatt AP v/may Britt Klevstad foreslo slikt pkt. 12 Kommunestyret ber om at formannskapet søke og avklare finansiering av psykiatri-reformen, slik at driften av omsorgsboligene for psykiatri kan starte med drift, i henhold til tidligere planer, i løpet av andre kvartal AP`s forslag ble trekt fordi AP sluttet seg til SV`s forslag vedr. pkt. 12. KRF v/astrid Mæland foreslo: Nytt pkt. 19 i innstillinga: Kommunestyret ønsker ikke i utgangspunktet å redusere bevilgningen til sommerarbeidsplasser for ungdom. Kommunestyret ber derfor rådmannen vurdere om ei realisering av innstillingas pkt. 7 Snowboardbakke kan opparbeides blant annet ved å engasjere ungdom på tiltaket. Kommunestyret ber også om at drift av grøntanleggene må vurderes på nytt og at dette behandles i teknisk hovedstyre før sommeren Nytt pkt. 20 i innstillinga:

12 Kommunestyret viser til tidligere vedtak vedrørende Trafikksikkerhetsplan for Skjervøy kommune. Kommunestyret vil komme tilbake til tiltak i regulering av budsjettet i juni. Kommunestyret viser imidlertid til arbeidet med å realisere gang og sykkelveg fra Vågen bru til Hollendervika, og ber derfor ordføreren og administrasjonen prioritere dette i forhandlingene med vegvesenet om framtidig vegløsning i Skjervøy sentrum. Nytt pkt. 21 Arbeidet med edruskapspolitisk plan må prioriteres. Kommunestyret ber derfor om at kultur og undervisningsutvalget og helse og sosialutvalget i samarbeid avholder et temamøte, der tiltakene i planen gjennomgås og prioriteres. Nytt pkt. 22 Kommunestyret viser til teknisk hovedutvalgs program for asfaltering og vedlikehold av kommunale veger som er sterkt nedslitt. Vegstandarden i Årviksand er et eksempel som beskriver behovet. Kommunestyret vil i budsjettreguleringen i juni komme tilbake til ei eventuell prioritering av tiltaket. Nytt pkt. 23 I budsjettinnstillinga pkt. 4.a. reduseres åpningstiden ved terapibassenget med kr ,- som vil si halvårsdrift. Kommunestyret ber rådmannen legge opp til drift i hele første halvår og vil komme tilbake til saken i budsjettreguleringen i juni med tanke på helårsdrift. Nytt pkt. 24 Ordinært vedlikehold er styrket med ytterligere kr fra og med år Kommunestyret ber teknisk hovedutvalg starte ENØK prosjektet i 2003 ved hjelp av økte vedlikeholdsmidler og vil komme tilbake til ytterligere økt bevilgning til tiltaket fra og med Nytt pkt. 25 På investeringsbudsjettet innarbeides flytende fortøyningsanlegg i Årviksand som selvfinansierende prosjekt med en totalkostnad på inntil kr ,- Dette finansieres med kr i tilskudd og resten i lån som årlig dekkes gjennom bryggeleie. SV v/ingrid Lønhaug foreslo: Nytt pkt 12 (dette ble senere fellesforslag fra AP/SV) Tiltak i forbindelse med psykiatri-reformen settes ikke i verk da det ikke er gitt 100% finansiering fra Staten, og da det ikke har vært mulig å finansiere denne reformen uten store reduksjoner på andre tjenesteområder i kommunen. Kommunestyret krever at det gis høyeste prioritet å jobbe med å få til en styrking av psykiatri-tjenesten på kort sikt, parallelt med at en jobber for å få til oppstart av boligene i Skoleveien 2 så fort som mulig. Nytt pkt 15 Midlene som er satt av til ungdomskafe i 2003, skal bl.a. brukes til en utredning av et ungdomsklubbtilbud. Det bør i denne sammenheng vurderes ansettelse av en ungdomsleder noen timer. Ungdomsrådet må trekkes aktivt med i dette arbeidet. Etter at utredningen er ferdig, fremmes saken til kommunestyret.

13 Ordføreren foreslo slik justering av innstillinga: Pkt. 5 tillegg Egenandeler aktivitetssenter: 1-2 dager pr. uke = brukeravgift kr. 100,- pr. mnd mer enn 2 dager pr. uke = brukeravgift kr. 150,- pr, mnd Pkt. 6 rettelse: 1. setning skal være: Som en følge av vedtakets punkt 2 tas det opp 8,050 mill kroner i lån i UTTALELSER KRF - Uttalelse fra kommunestyret vedr. mudring av Årviksand Allerede for 20 år siden ble krav om dypere havn satt fram av Årviksand fiskarlag. Bygda venter fortsatt på mudring og den grunne havna gir store konsekvenser for hjørnesteinsbedriften Arnøybruket. Havna har dårlig rykte blant båter over 90 fot. Og når store båter unngår havna blir det enda vanskeligere råstoff tilgang og dermed flere permitteringer for de ansatte. Til og med minste båtene (påhengsmotorer) har problemer med å manøvrere i havneområdet og det er ofte propellskader når dem skal til den kommunale flytebrygga. Ut fra overnevnte så må mudring av Årviksand havn gjennomføres snarest til -8 meter, pga. bygda i stor grad er avhengig av fiskebåtene. UTTALELSE FRA SV OM FØDESTUE I NORD-TROMS Fint å føde barn i Nord-Troms fortsatt? Dårlig kommuneøkonomi gjør det vanskelig å prioritere en desentralisert jordmortjeneste i kommunene. Kommunene skal ha et jordmortilbud, men bestemmer selv omfanget av tilbudet. Mange kommuner har ikke ansatt jordmor, mens andre kommuner må redusere den jordmortjenesten de har fått til. Skjervøy kommune kutter deler av sitt jordmortilbud fra 2004, slik det ser ut nå. De fire Nord-Troms kommunene finansierer i dag ca. ½ jordmorstilling hver på Sonjatun fødestue. Et desentralisert fødetilbud har mye å si for fødende i distriktet når det gjelder å skape trygghet og ro rundt fødsler. Den fødende får være i nærheten av familien, opplever fødselen mindre stressende i små og mer kjente omgivelser og slipper lang ventetid på hotell i byen. Ved å kutte på drifta til fødestuene, risikerer en at fødestuene legges ned på sikt, da tilbudet kan bli for dårlig faglig sett. Rekruttering av helsepersonell blir vanskeligere når arbeidsmiljøet blir for lite og arbeidsbelastningen for stor. Skjervøy kommunestyre registrer at det foregår en svekkelse av det desentraliserte fødetilbudet i Troms. Universitetssykehuset i Troms (UNN) har planer om å kutte 2 mill.

14 kroner til fødestua på Finnsnes og 1 mill. kroner til fødestua i Nordreisa. Når kommuner også kutter sin støtte til jordmortjenesten, blir tilbudet kraftig redusert etter hvert. Staten må fortsatt ta et ansvar for å opprettholde et godt tilbud for gravide og fødende i distriktet: Skjervøy kommunestyre krever overføringer til fødestuene slik at tilbudene kan opprettholdes på dagens nivå. Skjervøy kommunestyre krever rammeoverføringer som gjør kommunene i stand til å gi gravide og fødende den oppfølging de har krav på å få. VOTERING Punkt 1, 2, 3 og 4 som innstillinga Punkt 5 og 6 innstillinga + ordførerens justeringsforslag Punkt 7 11 som innstillinga Punkt 12 som fellesforslaget fra AP/SV Punkt 13 og 14 som innstillinga Punkt 15 som forslaget fra SV Punkt som innstillinga Punkt som KRF`s forslag Punkt 22 Mot 5 st. som KRF`s forslag Punkt Mot 7 st. som KRF`s forslag Uttalelse fra SV om fødestue Uttalelse fra KRF om mudring i Årviksand Endelig votering: Formannskapets innstilling og alle endringer i hht. ovennevnte votering ble etter dette enstemmig bifalt. Kommunestyret godkjenner Budsjett 2003 og økonomiplan i tråd med voteringer vedr. pkt 1-25 PS 49/02 Godtgjørelse for styrer, råd og utvalg for 2003 SV foreslo: Godtgjøring for styrer, råd og utvalg for 2003 videreføres på dagens nivå.

15 Mot 7 st. Formannskapets innstilling ble bifalt. Dvs. dagens ordning, men hvor satsene i pkt. 1, 2 og 3 endres fra kr. 700,- til kr. 800,- PS 50/02 Godtgjørelse til ordføreren for 2003 Formannskapet har stilling til saka og fremmer ei eventuell innstilling for kommunestyret. Behandling i Formannskapet : Halvar Solheim (H) foreslo: Ordførergodtgjøringen for 2003 skal følge rådmannens avlønning som for tiden er kr ,- Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med forslaget fra Halvar Solheim. Ordførergodtgjøringen for 2003 skal følge rådmannens avlønning som for tiden er kr ,- PS 52/02 Salg og feste av tomter til næringsformål Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Næringstomter med direkte tilknytting til sjø eller strandrett skal ikke selges, men festes bort. Dette gjelder både i distriktet og på Skjervøy tettsted. 2. Festeavgiften for disse fastsettes til kr ,- pr. dekar pr. år, og prisreguleres i tråd med årlige budsjettvedtak Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling.

16 Høyre v/halvar Solheim foreslo: Pkt 1: Skjervøy kommune åpner for salg av alle typer tomteareal, også næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Formannskapet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for salg av næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Pkt. 2: Som formannskapets innstilling. Votering: Formannskapets innstilling pkt. 1 0 stemmer H. Solheims forslag vedr. pkt. 1 Pkt. 2 1) 1) Skjervøy kommune åpner for salg av alle typer tomteareal, også næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett. Formannskapet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for salg av næringstomter i tilknytting til sjø eller strandrett 2) Festeavgiften for disse fastsettes til kr ,- pr. dekar pr. år, og prisreguleres i tråd med årlige budsjettvedtak PS 51/02 Godtgjøring for varaordføreren for 2003 Formannskapet tar stilling til saka og fremmer ei eventuell innstilling for kommunestyret. Behandling i Formannskapet : Kurt Michalsen (A) foreslo: Godtgjøring til varaordfører for 2003 fastsettes til 20% av ordførerens godtgjøring, og i tråd med gjeldende reglement. Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med forslaget fra Kurt Michalsen Godtgjøring til varaordfører for 2003 fastsettes til 20% av ordførerens godtgjøring, og i tråd med gjeldende reglement.

17 PS 53/02 REGULERINGSPLAN FISKEINDUSTRI OG TERMINALOMRÅDE MIDTRE HAVN 2 GANGS BEHANDLING Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: Reguleringsplan over fiskeindustri og terminalområde midtre havn med dens bestemmelser egengodkjennes. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling. Reguleringsplan over fiskeindustri og terminalområde midtre havn med dens bestemmelser egengodkjennes. PS 54/02 Reguleringsplan over Haugnes, Arnøya 2-gangsbehandling Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: Fremlagte forslag til reguleringsplan Haugnes - Arnøya med dens bestemmelser godkjennes. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Saken fremmes til kommunestyret i tråd med rådmannens innstilling.

18 Fremlagte forslag til reguleringsplan Haugnes - Arnøya med dens bestemmelser godkjennes. PS 55/02 Framtidig veistatus i Skjervøy sentrum Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Skjervøy kommune vil ikke overta Strandveien med det tilbudet som Statens vegvesen har gitt. Grunnen til dette er at en overtakelse vil påføre Skjervøy kommune betydelige årlige merkostnader til vedlikehold. 2. Skjervøy kommune vil ta initiativ overfor Statens vegvesen til i felleskap å utarbeide en miljøgate i Skjervøy sentrum. Krf foreslo: Behandling i Formannskapet : 1. Skjervøy kommune ønsker å overta Strandveien fra krysset Havnegata til trafikkterminalkaia. Begrunnelsen for dette er at Skjervøy kommune ønsker eierskap og styring med utvikling og drift av Skjervøy sentrum. 2. Før Skjervøy kommune tar endelig stilling til overtakelse pålegges ordføreren og administrasjonen å gjenoppta forhandlinger med vegvesenet med tanke på et bedre forhandlingsresultat. Vedtak i Formannskapet : Forslaget fra KRF ble bifalt. SV foreslo: 1) Skjervøy kommune vil ikke overta Strandveien med det tilbudet som Statens vegvesen har gitt. Grunnen til dette er at en overtakelse vil påføre Skjervøy kommune betydelige årlige merkostnader til vedlikehold. 2) Skjervøy kommune vil ta initiativ ovenfor Statens vegvesen til i fellesskap å utarbeide en miljøgate i Skjervøy sentrum Votering: Formannskapets innstilling 21 stemmer Forslaget fra SV 4 Mot 4 stemmer Formannskapets innstilling ble bifalt, dvs.:

19 1) Skjervøy kommune ønsker å overta Strandveien fra krysset Havnegata til trafikk-terminalkaia. Begrunnelsen for dette er at Skjervøy kommune ønsker eierskap og styring med utvikling og drift av Skjervøy sentrum. 2) Før Skjervøy kommune tar endelig stilling til overtakelse pålegges ordføreren og administrasjonen å gjenoppta forhandlinger med vegvesenet med tanke på et bedre forhandlingsresultat. PS 56/02 Valg av vararepresentant til Nord Troms Museum Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter Carl Johan Bentsen. May Britt Klevstad (Ap) foreslo: Åshild Simonsen velges som nytt varamedlem til Nord Troms Museum Åshild Simonsen velges som nytt varamedlem til Nord Troms Museum for resten av valgperioden PS 57/02 Forvaltningsrapport - Skjervøy helsesenter Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. PS 58/02 Snøscooterløype på Uløya - Evaluering etter 2 år Skjervøy Kommunestyre gjør følgende vedtak: Skjervøy kommunestyre kan ikke godta at det har vært mangelfull saksbehandling i forbindelse med opprettelsen av snøscooterløypa på Uløya. Alle berørte grunneiere har gitt sin tillatelse til at løypa ble

20 opprettet ved sine underskrifter. I tillegg har saka vært ute til offentlig ettersyn, både ved annonsering i media, ved oppslag og direkte tilskriving. Omfanget av scooter kjøring i Uløybukt Berlevika er svært beskjedent sammenliknet med andre løyper. På bakgrunn av dette kan en ikke se at verken regionale eller nasjonale frilufts- interesser berøres. Snøscooterløypa er løypa opprettet som ei rekreasjonsløype, noe det er anledning til i Nord-Troms. Av den grunn trenger en ikke å dokumentere transportbehov utover rekreasjonskjøring. Det er og konstantert at det ikke er et overveldende flertall mot løypa. Stemninga i bygda er omtrent halvparten på hver mening. 11 for og 12 mot av en totalbefolkning på ca 27 (+-). Skjervøy Kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms om å opprettholde sin godkjenning av snøscooterløypa på Uløya. SV v/ingrid Lønhaug foreslo: Skjervøy kommunestyre ber Fylkesmannen om å trekke tilbake sin godkjenning av snøscooterløype på Uløya på grunn av all den splid dette har forårsaket i lokalsamfunnet. Votering: Innstilinga 18 stemmer Forslaget fra SV 7 Mot 7 stemmer innstilling ble bifalt. PS 59/02 Medlemstall i kommunestyret Saken legges fram uten innstilling. Kommunestyret tar selv stilling til antall medlemmer i kommunestyret for kommende valgperiode. Agnar Iversen (Krf) foreslo: Halvar Solheim (H) foreslo: Rita Mathiesen (SV) foreslo: May Britt Klevstad (A) foreslo: Tor Nygård (SP) foreslo: Kommunestyret skal ha 19 faste medlemmer Kommunestyret skal ha 21 faste medlemmer Kommunestyret beholder dagens antall på 25 representanter i kommunestyret kommende valgperiode.. Kommunestyret skal ha 21 representanter Kommunestyret skal ha 25 representanter som i dag Votering: Forslag om 25 representanter For 4 stemmer Mot 21 Forslag om 21 representanter For 7 stemmer Mot 18

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 a) Kultur og undervisning Barnehagesatser 2013 Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,- 1.165,- 80 % 2.100,- 1.470,- 1.050,-

Detaljer

1. Vedlegg. 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013. Egenandeler kultur og undervisning. Barnehagesatser. Dagplass: kr. 180,-

1. Vedlegg. 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013. Egenandeler kultur og undervisning. Barnehagesatser. Dagplass: kr. 180,- 1. Vedlegg 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2013 Egenandeler kultur og undervisning Barnehagesatser Dagplass: kr. 180,- Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,-

Detaljer

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.12.2006 Tidspunkt: 11:00 Saksnr PS 38/06 PS 39/06 PS 40/06 Innhold Godtgjørelse til ordføreren *

Detaljer

Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet

Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyresalen 12.11.2008 9:30 Møteleder Roy Waage Møtende medlemmer 1 Roy Waage KP 2 Helge Andersen KRF 3 Ørjan Albrigtsen KP 4 Thor

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H Johansen,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SP Mona Jørgensen MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SP Mona Jørgensen MEDL H Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Møtet hevet 18.30. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 16:30

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 16:30 Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Lennart Waage

Detaljer

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:15- møtet avsluttet 14:05. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg Fra

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50

Møteprotokoll. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50 Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30 Loppa kommune 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 039/05-049/05 Dato: 02.12.2005 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18:10

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18:10 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 12:00 17:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 12:00 17:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 18.06.2015 Tid: 12:00 17:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Skallebø MEDLEM AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Skallebø MEDLEM AP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 21.09.2016 Tidspunkt: 09:15 Møtet avsluttet 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.12.2008 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.11.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.33 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hilde Marie Meyer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl 09.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Nygaard MEDL SKSP Elisabeth Larsen MEDL SKKP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Nygaard MEDL SKSP Elisabeth Larsen MEDL SKKP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug MEDL

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Møteprotokoll MEDL MEDL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Mæland MEDL H

Møteprotokoll MEDL MEDL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Mæland MEDL H Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 21.12.2015 Tidspunkt: 17:00 Møtet hevet 18:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan Albrigtsen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: 2. etg, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2017-2020 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2017... 3 a) Kultur og undervisning... 3 b) Helse og omsorg... 5 c) Teknisk... 6 d) Felles... 14 2. Selvkost... 15 3.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-64 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 13.30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nesset formannskap Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.12.2017 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Jonas Hurlen

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer