MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/09 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE 3/09 SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKTET "MORGAN SKIP - KUNSTEN Å LEVE" UL IDYL 4/09 TILSAGN TILSKUDD TIL PROSJEKT "PROPELL FOR KULTUR/REISELIV - NETTSATSING GRATANGEN, LAVANGEN, SKÅNLAND, SALANGEN(OG IBESTAD) 5/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING AV LANDSSTEVNET TIL FORBUNDET KYSTEN I FOLDVIK 6/09 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADE 7/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON/OPPRYSTING AV SERVICEANLEGGET VED FOLDVIK BRYGGER, KR ,- 8/09 SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV FORRETNINGSDRIFT 9/09 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYTT UTSTYR FOR KONSERTLOKALE OG LYDSTUDIO, OG OPPLÆRING FOR BRUK AV UTSTYRET. 10/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA GRATANGEN KOMMUNES UTVIKLINGSFORN TIL ENKELTPERSONSFORETAK 11/09 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNENS UTVIKLINGSFOND

2 12/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROFILERING AV GRATANGEN KOMMUNE 13/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMFUNNSUTIKLINGSPROSJEKTET BLEST I HAVLANDET Gratangen kommune, Eva Ottesen ordfører

3 Sak 2/09 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/887 11/08 Utviklingsfondet /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangsfjellet Hotell AS kr , et tilskudd på 25 % av kostnadsoverslaget på kr % er den maksimale kumulative støttesatsen som gjelder fra Troms fylkeskommune ved investeringsstøtte. Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet ettersom alpinanlegget har ligget brakk i mange år. I tillegg kommer anlegget inn under Gratangen kommunes sentrale prioriteringer innen reiselivsmessig infrastruktur, friluftsliv som stimulerer unges aktivitet i naturen, og utvikling av friluftsområder i kommunen. Søknaden er mottatt 3. juni 2008, men på grunn av uklarheter i eierforholdene rundt anlegget har saken vært utsatt. Dette er nå ordnet opp i, men det forutsettes signatur på festekontrakten fra Statskog før utbetaling av midler. Gratangsfjellet Hotell AS har kjøpt og rustet opp Alpinsenteret på Øse til å bli konkurransedyktig på lik linje med nærliggende alpinsentre. Dette vil fremme økt reiseaktivitet til kommunen samt være positiv profilering for Gratangen kommune som vinterdestinasjon. Kommunens innbyggere og generell sysselsetning i kommunen vil også nyte godt av dette. I denne anledning søker Gratangsfjellet Hotell AS / Gratangsfjellet Alpinsenter næringsfondet i Gratangen kommune om økonomisk støtte til følgende kostnader: Ustyr Hvor Kostnad Rørleggere Varmestue / kjørebu ,- Elektrikerarbeide Skitrekk / flombelysning ,- Gravearbeide Heistrasse / nedfarter ,- SkiData Alpinsenter ,- Rydding skog nedfarter Nedfarter 2 stk ca 400 timer ,- Scooter / slede Alpinsenter ,- Vannrør til diker Heistrasse / påstigning ,- Oppgradering Varmestue / kjørebu ,- Nett, polstringer Alpinsenter / nedfarter ,- Førstehjelpsutstyr / pulk Alpinsenter ,- Skilt Alpinsenter 8 500,- Total kostnadsramme ,- Prosjektet er finansiert med egne midler samt eventuelt bidrag fra Næringsfondet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Side 3 av 22

4 Sak 2/09 Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 4 av 22

5 Sak 3/09 SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKTET "MORGAN SKIP - KUNSTEN Å LEVE" UL IDYL Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/1676 3/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Morgan Skip kunsten å leve kr fordelt over to år, - dvs. kr belastes årets utviklingsfond. Det vektlegges at prosjektet er innvilget kr fra Troms Fylkeskommune, forutsatt at Gratangen kommune støtter prosjektet med kr Prosjektet støtter oppunder kommunens prosjekt Blest i havlandet som har som hovedmål å skape engasjement, samarbeid og fornyet vekst innen næring, kultur og kommunal sektor, samt stabilisere innbyggertallet i kommunen. I tillegg omfatter delprosjektene i Morgan Skip kunsten å leve oppgaver som ellers faller inn under kommunalt ansvar som skogrydding og infrastruktur. Søker har dessuten vist gjennomføringskraft og har allerede konkrete planer, godkjenninger og avtaler til flere av tiltakene. Også vedlikeholdet er tenkt gjennom, noe som sikrer at midlene får en nytteverdi i mange år fremover gjennom de ulike tiltakene. Aktivitetene er godt forankret i lokalbefolkning og områder har allerede tiltrukket seg oppmerksomhet og mulige tilflyttere på grunnlag av skulpturen og aktivitetene rundt den. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Morgans Skip er en videreutvikling av forprosjektet Morgans Skute som Troms fylkeskommune støttet med kr senhøsten Det opprinnelige prosjektet begynte med at en kvinne på Myrlund i Gratangen ble forært en 30 meter høy skulptur fra den svenske kunstneren Calle Örnemark, og gjennom et stort dugnadsarbeid ble skulpturen fraktet fra Sverige til bygda Myrlund og montert opp. Forprosjektet Morgans Skute skapte en enorm entusiasme og vilje til å satse videre i de aktuelle bygdene. Hele lokalsamfunn har blitt mobilisert og det arbeides på tvers av kommunegrensene og skal nå satses på kunst og kultur, lokal mat og utdanning, med videre. MÅLSETTING Prosjektet skal gjennom et videre arbeid med, og rundt, skulpturen Morgans Skip, skape bolyst og næringsvirksomhet i de aktuelle bygdene. PROSJEKTINNHOLD Gjennom et 4-årig utviklingsarbeid skal fundamentet for Kunstbygda legges. Arbeidet er delt opp i flere ulike underprosjekt, prosjekt nedenfor har oppstart 2009: Utvikling av opplevelsen rundt Morgans Skip: Arbeide videre med kunstinstallasjonen og lage det årlige arrangementet Morgans Fest. Videre jobbe med infrastruktur/tilrettelegging og markedsføring. Under markedsføring ønsker prosjektet å Side 5 av 22

6 Sak 3/09 utvikle sin egen web-side (www.morgansskip.no) og å knytte denne opp mot et prosjekt Gratangen kjører i samarbeid med Lavangen, Skånland og Salangen som har fått støtte over de regionale utviklingsmidlene tidligere i år. Propell for kultur/reiseliv er et prosjekt som skal arbeide med å knytte lokal/kommunal informasjon til Troms reiselivs nye nettsider. Når det gjelder infrastruktur (veibygging, parkeringsplasser etc.) har Statens Vegvesen allerede godkjent noen av planene. Kunst i fjøs og naust: By på mer enn bare Morgans Skute, tilrettelegging for at næringslivet kan etablere egne ideer og tjene penger på dem. Utvikle kunstleirskole: Samarbeid med Nord-Gratangen skole, som er med i det interkommunale skoleutviklingsprosjektet Bygdeskolen, å utvikle kunstleierskole. Utvikle kulturlandskapet: Landskapsutvikling på Grøsnes, Myrland og Løvdal gjennom innleie av landskapsarkitekt, samordning av kommunale planer og kunststier som sørger for trafikk mellom de ulke kunstopplevelsene. Herunder følger en del skogrydding. Det feminine reiseliv: Forsøke å lage et supplement til fisketurisme som appelerer til kvinner og barn slik at hele familien kan reise sammen. Involverende nettverk: Få oversikt over kompetansen til alle med hjertet for bygda og se på måter å ta den i bruk. Nye spektakulære kunstverk: Idedugnad og konseptutvikling av nye utendørs kunstinstallasjoner. Matkunst i alle opplevelser: Videreutvikle arbeid med karibisk-inspirert mat med norske ingredienser. Satse på kakebaking og gjennta Barokk-kakebord. Videreutvikle kontakten med Gränna og Jamaica: Tilrettelegge for svenske turister som ønsker å se Örnemarks kunst og videreutvikle samarbeidet med Jamaica og konseptet Lille Jamaica. Det kan videre nevnes at det arbeides med to andre prosjekt; Kunstleirskole og Matkunst i alle opplevelser, som er utsatt til 2010 og derfor ikke nevnes ytterligere her. PLAN FOR VEDLIKEHOLD Infrastruktur er viktig, men vel så viktig er vedlikeholdet slik at påkostet tilrettelegging og utstyr ikke bare forfaller. Målet per i dag er at skulpturen skal være i god stand i 25 år, i følge prosjektledelsen. Bygda Grøsnes mener de har gode tradisjoner for å ta vare på bygda og hverandre. Ungdomslaget UL Idyll er svært aktivt og har en sammenkomst minst en gang i måneden. Styret i laget deler opp bygda i arbeidsgrupper året gjennom som får ansvar for sine prosjekter. Prosjektet har kopiert denne modellen og arbeidersgrupper blir nedsatt etter behov. Gjennom forprosjektet og all aktiviteten som ble skapt rundt det har UL Idyll og bygda for øvrig, vist at de har kapasiteten som skal til for å sette i gang og fullføre store utviklingsprosjekt i bygda. Vedlikehold av hovedskulpturen, Morgans Skute, går på stramming av vaiere, maling og sikring av skruer. På forhånd er det satt opp klartrevaiere til vedlikehold i høyden det er med andre ord allerede planlagt for vedlikehold av skulpturen. Det er diskutert en turnusordning mellom de ulike arbeidsgruppene for vedlikehold/tømming av toaletter og søppel. I vedlikeholdet av kulturlandskapet som blir ryddet for skog skal man forsøke å bruke geiter (disse finnes allerede i området) til å hjelpe til med å holde landskapet åpent. BOLYST Som mange andre småbygder rundt om i fylket ønsker også disse bygdene nye tilflyttere. I Grøsnes har man allerede fått en fotograf tilflyttende, en direkte konsekvens av forprosjektet Morgans Skute. Også et kunstnerpar vurderer å flytte til bygda i en prøveperiode etter å ha sett Side 6 av 22

7 Sak 3/09 engasjementet og mulighetene i bygda. Det at store deler av innbyggerne er engasjert i prosjektet og bryr seg om bygda gjør det også attraktivt for andre å flytte dit, ikke bare komme som turister. KOSTNADER OG FINANSIERING Prosjektkostnad Budsjett (kr) Godkjente kostnader Prosjekteldelse Utvikle opplevelsen rundt Morgans Skip Kunst i fjøs og naust Utvikle kulturlandskapet Det feminine reiselivet Involverende nettverk Nye spektakulære kunstverk Videreutvikle kontakten med Gränna og Jamaica Sum kostnader Finansiering (kr) % % 12% % Prosjektets samlede finansiering 100 Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1 vedl.: Prosjektplan Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 7 av 22

8 Sak 4/09 TILSAGN TILSKUDD TIL PROSJEKT "PROPELL FOR KULTUR/REISELIV - NETTSATSING GRATANGEN, LAVANGEN, SKÅNLAND, SALANGEN(OG IBESTAD) Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 09/393 4/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Propell for kultur/reiseliv nettsatsning for Gratangen m/ Lavangen, Skånland og Salangen kr som Gratangen kommunes egenandel i prosjektet for Det vektlegges at prosjektet kommer inn under kommunens sentrale prioriteringer om regionalt samrbeid, IT prosjekter og kultur / reiseliv. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Gratangen kommune har initiert og utarbeidet et prosjekt kalt Propell for kultur/reiseliv nettsatsning for Gratangen m/ Lavangen, Skånland og Salangen, jmf. vedlagte prosjektplan. Prosjektet har til formål å opprette et nettsted som skal innholde oppdatert informasjon om kultur- og reiselivstilbudene for Gratangen og samarbeidskommunene. Prosjektet skal gjennomføres i perioden februar august 2009, i tillegg videreføres prosjektet for vedlikehold av nettsidene ut 2009 samt 2010 og Prosjektets totale kostnadsramme er kr I tillegg til deltakerkommunene er det søkt kr fra Troms Fylkeskommune som ble innvilget i mars Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1. vedl. Prosjektplan Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 8 av 22

9 Sak 5/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING AV LANDSSTEVNET TIL FORBUNDET KYSTEN I FOLDVIK Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/457 5/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Kystlaget kr , et tilskudd på 30 % av kostnadsoverslaget. Det vektlegges at midlene benyttes til stedsutvikling herunder profilering og markedsføring av et område og dets opplevelsestilbud. Gratangen Kystlag er etter søknad tildelt ansvaret for å arrangere Kystens Landsstevne Forventningene til stevnet i Gratangen er store, og Kystlaget trenger hjelp fra kommunens innbyggere, lag og foreninger, - og ikke minst hjelp fra kommunen. Stevnet er ment å ytterligere markedsføre Gratangen som kystkulturkommunen i nord, samt profilere alle tilbudene som finnes her innenfor reiseliv, næring og som bo kommune. Det søkes her om støtte til markedsføring av neste års arrangement under årets Landsstevne på Vega hvor flere fra Kystlaget vil profilere Gratangen. Prosjektkostnadene inneholder blant annet utarbeidelse og produksjon av brosjyrer, annonser, leie av båt og reisekostnader. Total kostnad for prosjektet er kr Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 9 av 22

10 Sak 6/09 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 09/673 6/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Fjordbotn-Årstein Sankerlag og Gratangen kommune v/næringskontoret et tilskudd på kr til uro og tilsynsprosjekt for å avgrense skader rovvilt påfører husdyr og rein i Gratangen. Det vektlegges at Fylkesmannen i Troms har bevilget kr til prosjektet som i år har en totalramme på kr Prosjektet kommer inn under kommunens prioriteringsområder om samarbeid mellom bedrifter/næring og ungdomsprosjekter. Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune har inngått et samarbeid for å avgrense skader rovvilt påfører på husdyr og rein i beiteormådene. Målsettingen med prosjektet er; Sikre iverksettelse av effektiv forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr. Gi ungdommer er en sommerjobb og innsyn og læring i gjeting og tilsyn av dyr på beite. Opplæring av ungdom og gårdbrukere til bruk av gjeterhund i tilsynet. Utøve jakt på rødrev. Gjennomføre tidlig nedsanking. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 10 av 22

11 Sak 7/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON/OPPRYSTING AV SERVICEANLEGGET VED FOLDVIK BRYGGER, KR ,- Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/738 7/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Kystlaget kr , et tilskudd på 30 % av kostnadsoverslaget på kr , til reparasjon/opprusting av serviceanlegget ved Foldvik Brygge. Det vektlegges at anlegget er kommunens eneste gjestekai med serviceanlegg, og Kystlaget driver og holder disse åpne mesteparten av året. Siste oppgradering (etablering) var i Anlegget er for mange, spesielt de som kommer sjøveien, første møtet med Gratangen, noe som gjør det til et viktig element i kommunens reiselivsmessige infrastruktur. I forbindelse med det første Nordnorske landsstevnet for Forbundet KYSTEN i Gratangen i 1989 ble det anlagt, på billigste måte, toaletter, dusjer og vaskerom. Det var på dette tidspunkt ikke noe som tilsa restaurantdrift, marked eller andre store aktiviteter i området. Men denne tilretteleggingen, med dusjer og toalett, vaskemaskin og tørketrommel og det som senere er kommet til av kai, strøm og vann, førte til at Dagbladets lesere i 2002 kåret anlegget til den beste gjestehavnen i Troms. Dagens situasjon er at Foldvik har stort besøk, både av lokalbefolkning og turister til restauranten. Markedet er et av regionens største arrangementer i besøkstall. Skolene og barnehagene i kommunen benytter anlegget til leirskole og andre formål. Gjestehavna benyttes av mange, og serviceanlegget er det første inntrykket mange får av kommunen. Gratangen Kystlag driver de eneste toalettene som er åpne for publikum døgnet rundt og det meste av året. Nå er det gått 20 år siden åpninga og det er tid for reperasjon og oppgradering. På denne bakgrunn er det ønskelig å foreta følgende reperasjoner og utbedringer: 1. Flytting av vannledning til frostsikker vegg 2. Riving av skadete vegger og tak 3. Montering av toaletter i begge dusjene 4. Flislegging av golv (og vegger) 5. Nye, låsbare dører ti l alle rommene 6. Generell opprusting av hele serviceanlegget Den totale kostnaden er stipulert til kr Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, Side 11 av 22

12 Sak 7/09 rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 12 av 22

13 Sak 8/09 SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV FORRETNINGSDRIFT Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/741 8/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen Matsenter ved Svein Inge P. Myrland kr Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av nytt selskap for å drive Ica Nær Gratangen, og i tillegg kommer saken inn under kommunens sentrale prioriteringer om opprettholdelse av utkantbutikker. Eier av Ica Nær Gratangen har avviklet sin drift, og Svein Inge P. Myrland ved firma Gratangen Matsenter har overtatt varebeholdningen. Han ønsker å fortsette driften av butikken, samt å utvikle den til noe bedre og mer postivit for kundegrunnlaget. I tillegg til investering i varebeholdningen, er det investert i salatbar og oppvaskmaskin, totalt kr Det er ikke spesifisert størrelse på stønadsbeløpet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 13 av 22

14 Sak 9/09 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYTT UTSTYR FOR KONSERTLOKALE OG LYDSTUDIO, OG OPPLÆRING FOR BRUK AV UTSTYRET. Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/768 9/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen Lydstudio ved Kurt Jensen kr som investeringstilskudd til nytt utstyr for konsertlokale og lydstudio, samt opplæring for bruk av utstyret. Det legges vekt på at investeringen faller inn under kommunens sentrale prioriteringer om tilskudd til kompetanseheving, produktutvikling og innføring av ny teknologi i eksisterende bedrifter. Maksimalt investeringstilskudd er 25 % av totale kostnader på kr dvs. kr Grunnen til redusert støtte er at utviklingsfondet i år har mottatt mange kvalifiserte søknader og fondets midler er begrenset. Det er også gitt midler til søker ved flere anledninger tidligere. Bedriften driver nyskapende virksomhet innenfor kultur/reiseliv. Dette innebærer et unikt lydstudio med eget konsertlokale, pub/bar, stort partytelt og flotte uteområder med mulighet for camping og framtidig utvikling. Denne type kombinasjonsdrift har ikke vært utprøvd tidligere, men bedriften har likevel gode erfaringer med driften etter ca 2-3 års drift. Det virker som om regionen rundt har begynt å få øynene opp for bedriften, det kommer både publikum og artister nå i økende grad. Konsertlokalet er akustisk dempet, og egner ser derfor godt til å gjøre profesjonelle lydopptak. I tillegg brukes de samme lokalene til publikumsbaserte konserter og møte/selskapslokaler, både av bedrifter og offentlige institusjoner. Det er tidligere investert store summer i teknisk utstyr, både for avvikling av konserter og lydopptak. Dette er to forskjellige lydsystemer som brukes samtidig ved opptak av konserter. Dette er imidlertid litt gammeldags og forholdsvis tungvint å jobbe med. I løpet av de siste årene har det kommet utstyr som er mye mer tilrettelagt for å gjøre den type jobber. Resultatet av dette er at man får en stor tidsbesparelse i forberedelser til konserter og studio-innspillinger, og det beste av alt, mye bedre lydkvalitet, både for konsertpublikum og artister. Dette utstyret vil også være med på å gjøre det enda mer interessant for mer etablerte artister å komme til Gratangen for å gjøre innspillinger/konserter. Investeringen vil ha stor betydning for videre utvikling innenfor konsert og studio virksomheten. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Side 14 av 22

15 Sak 9/09 Linda Flaaten-Stokkan Side 15 av 22

16 Sak 10/09 SØNAD OM TILSKUDD FRA GRATANGEN KOMMUNES UTVIKLINGSFORN TIL ENKELTPERSONSFORETAK Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/793 10/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Paul Håvard Zylla / Photomotiv kr , et tilskudd på 25 % av kostnadsoverslaget på kr til investering i utstyr og oppstartskostnader av firmaet. 25 % er den maksimale kumulative støttesatsen som gjelder fra Troms fylkeskommune ved investeringsstøtte. Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet, og faller inn under kommunens prioriteringsområder innen bedriftsutvikling. Photomotiv vil utvikle og tilby tjenester innenfor markedsføring og informasjon, samt fotografog dokumentasjonsvirksomhet. Aktuelle kunder er lokale og regionale virksomheter innenfor reiseliv, turisme, opplevelser, matproduksjon, utdanning, offentlig virksomhet og private personer. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 16 av 22

17 Sak 11/09 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNENS UTVIKLINGSFOND Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/867 11/09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Karines Hud og Kroppspleie kr Det vektlegges at midlene benyttes til etablering av ny virksomhet, og inngår i kommunens prioriteringer om reiselivsmessig infrastruktur. Det søkes utviklingsfondet om maksimal støtte kr og kr i rente- og avdragsfritt lån. Utviklingsfondets midler er begrenset, og det foreligger mange sterke søknader i år. Lånesummen er av en sånn størrelse at det ikke er gjort innstilling. Selskapet skal skape og drive et særegent senter for velvære og rekreasjon med utleie av rom, servering av enkel meny, samt salg av hudpleie, aromamassasje, healing og helsekost. Bedriftens lokaler vil være en restaurert fjøs med moderne innredning og oppdaterte fasiliteter etter dagens standard. Det vil samtidig bli forsøkt å bevare en del av fjøsets opprinnelse, som dermed være med på å gi gjestene en annerledes opplevelse i fantastiske omgivelser. I tillegg kan gjestene benytte seg av den storslåtte naturen i området med fine turløyper for enhver smak og fisketur på havet i egen båt. Området er attraktivt både for turister og fastboende, men i dag begrenses varigheten av oppholdet på grunn av mangel på plass for overnatting. Den restaurerte fjøsen i Foldvik blir da et unikt tilbud til gjstene, og vil gi eierne anledning til å presentere det beste av Nord-Norge. Kostnadene er stipuler til kr , og er tenkt finansiert på følgende måte: Egeninnsats, arbeid kr Innskutte driftsmidler kr Lån kr Merverdiavgift til gode kr Tilskudd kr Egenkapital kr Totalt kr Det er søkt Innovasjon Norge om midler med positive muntlige tilbakemeldinger uten at endelig vedtak er gjort. Arbeidet er tenkt igangsatt så snart finansieringen er klar. Gratangen kommune, Side 17 av 22

18 Sak 11/09 rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 18 av 22

19 Sak 12/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROFILERING AV GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Linda Flaaten-Stokkan Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger Gratangen kommune kr til profilering. Det vektlegges at midlene benyttes til profilering og markedsføring av kommunen og dens tilbud. Gratangen kommune har i flere år hatt stand på Foldvikmarkedet for på denne måten å informere om kommunens tilbud og severdigheter. I år er det et sterkt behov for fornyelse av profileringsmaterialet. Alvin Jensvoll er derfor bedt om å lage et seil som skal illustrere bredden i kommunens tilbud på en attraktiv og spennende måte. Dette seilet har lang levetid, og er tenkt brukt i flere anledninger de nærmeste årene, blant annet neste års Kyststevne. Gratangen Kystlag har til årets Foldvikmarked valgt og ikke produsere markedsavis som i tidligere år, men heller annonsere i avisen Fremover. Gratangen kommune har pleid å profilere seg over en hel side i markedsavisen, og velger derfor i år en profilannonse på en halv side sammen med Kystlagets informasjon om Foldvikmarkedet i avisen Fremover. Summen på kr søkes i sin helhet dekket av næringsfondet. Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Gratangen kommune, rådmann Linda Flaaten-Stokkan Side 19 av 22

20 Sak 13/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SAMFUNNSUTIKLINGSPROSJEKTET BLEST I HAVLANDET Saksbehandler: Ragnhild Mellem Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Utviklingsfondet Gratangen utviklingsfond innvilger prosjektet Blest i havlandet kr Gratangen kommune har tidligere vedtatt deltakelse i prosjektet BLEST i havlandet. Prosjektet skal nå videreføres over tre år med samarbeidskommunene Lavangen og Skånland. Gratangen kommunes andel i form av eget arbeid ivaretas av kommunens propell for næringog reiseliv, og den økonomiske egenandelen på kr for 2009 belastes Gratangen kommunes utviklingsfond. Det vektlegges at prosjektet kommer inn under kommunens prioriteringer om kommunalt nærings- og tiltaksarbeide, samarbeid skole/næringsliv, ungdomsprosjekter og kvinnenettverk. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til vedlagte prosjektplan. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Prosjektplan Gratangen kommune har initiert og utarbeidet et prosjekt kalt Blest i havlandet, jmf vedlagte prosjektplan. Prosjektet skal øke bolyst og næringsaktivitet i distriktet. Nabokommunene Lavangen og Skånland har bekreftet deltakelse. Visjonen for prosjektet er Lys i alle hus. Hovedmålene med prosjektet er å: Skape engasjement, samarbeid og fornyet vekst innenfor næring, kultur og kommunal sektor Stabilisere innbyggertallet i kommunene Hovedoppgaven til prosjektet er: 1. Frigjøre ledige gårdsbruk til salg og utleie 2. Motivere til næringsutvikling og økt bolyst ved å stimulere engasjement og samarbeid på ulike områder i og mellom kommunene 3. Iverksette konkrete tiltak for å komme i gang med samhandling, og vise muligheter som kan finnes 4. Rekruttere innbyggere til kommunene I tillegg til deltakerkommunene er det søkt om støtte fra Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, og Sametinget (innvilget kr ). Tilskuddet kan gis i forhold til retningslinjene fra Fylkeskommunen / kommunen. Som vedlegg til saken følger: 1 vedl. prosjektplan Side 20 av 22

21 Sak 13/09 Gratangen kommune, Rådmann Linda Flaaten Stokkan Side 21 av 22

22 Sak 17/08 Side 22 av 22

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Foreløpig sluttrapport

Foreløpig sluttrapport Foreløpig sluttrapport November 2008 til desember 2010 Mykland veien videre Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008 1 Foto: Paul Mjåland Innholdsfortegnelse Side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 29. januar 2009 Referanse Ordfører Sigmund Pedersen Varaordfører Vidar Bjørkli Fylkesordfører Laila Øygarden Styremedlem Jane Kile Styremedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer