ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors"

Transkript

1 ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 23. februar 2010 kl I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår. 2. Revidert regnskap for foregående kalenderår. 3. Lover for Tolga Røde Kors endring som følge av Distriktsstyrets vedtak. 4. Nye vedtekter for Ambulansefondet 2.gangsbehandling. 5. Handlingsprogram/budsjett for inneværende kalenderår. 6. Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret 7. Valg av rådsmedlemmer i hjelpekorpset korpsleder, operativ og administrativ leder, medlemmer og varamedlem. 8. Valg av revisorer 9. Valg av leder og medlem i valgkomiteen. 10. Innkomne saker a. Nye vedtekter for Sætershallen mm Årsmøtepapirer vedlagt. Enkel servering Styret

2 Sak 1 Årsmelding for Tolga Røde Kors 2009 Styret har i 2009 bestått av: Leder: Harry E. Tjernstad Nestleder: Arnstein Solheim 1. vara: Mona Haugen 2. vara: Svein Gjelten Bakken Representant i styret i Sætershallen: Jan H. Jordet Lokalråd hjelpekorps: : Ingar Brennmoen Operrativ leder: Tor Gunnar Myhre - permisjon fra jan 10 Lars Erik Nordseth fungerende fra jan 10 Administrativ leder: Harry E. Tjernstad Rådsmedlem: Eldri Jordet Rådsmedlem: Jan H. Jordet Vara: Arnstein Solheim Vara Kåre Sæther Revisorer: Leder og medlem i valgkomiteen: Medlem: Vara: Ingvill Vikan Larsen Ingar Gjelten Ingvill Vikan Larsen Kåre Sæther Inger E. Sande Ved årsskiftet var det 115 medlemmer i Tolga Røde kors, hvorav 8 er oppført i hjelpekorpset. På årsmøtet for forrige år den 16. mars 2009 ble nye lover for Tolga Røde kors vedtatt. Disse ble ikke godkjent av Distriktsstyret før i oktober/november. Av den grunn har styret og lokalrådet i korpset mer eller mindre fungert som et fellesstyre. Det er avholdt 4 formelle møter og en rekke møter av mer uformell art. Det er behandlet 20 saker. Aktiviteten bærer preg av å holde hjelpekorpset flytende. Det kan vel sies at dette er en stor utfordring og det har tildels slitt hart på den lille medlemsmassen som stort sett har stilt opp. Det er klart at det må jobbes mye med kommunikasjon innad i Tolga Røde kors. Dette bør også gjenspeiles i kommende års handlingsplan. Som følge av vervingen i 2008 vant som kjent Tolga Røde kors en reise for 6 personer til Solferino. Denne ble avviklet uka før påske i En slik reise gjør at en sitter igjen med en mengde uttrykk av hva bakgrunnen for det glødende engasjementet som mange røde korsere sitter med. Besøket i de to knokkelkirkene gjør at en får satt perspektiv på en rekke tema. De tema som normalt opptar en blir ubetydelig når en ser knokklene etter kun en brøkdel av de falne i en krig. Medlemmer i korpset har deltatt på en rekke leteaksjoner: 31/1 Koppang, 4/4 Folldal, 27/8 Femunden, 10-11/9 Sollia, 18/9 Elgå. AMK har brukt oss på et oppdrag i Klettdalen i påskeuka.

3 Sanitetsvakter her har vi deltatt på de vanlige vaktene. Verving ble gjennomført på rødekosdagen, resultatet ble vesentlig dårligere enn foregående år. Ser en hen til den aktive medlemsmassen må det drives verving kontinuerlig. Spesielt er det viktig å få nye aktive medlemmer som er villig til å delta på kurs. Det stilles ikke krav til det å ha verv i et hjelpekorps med unntak av operativ leder. Denne skal ha B-kurs både sommer og vinter, i tillegg anbefales det at vedkommende deltar på et A-kurs. Dette fordi det er den operative lederen som i fellesskap med operativ leder i D-rådet eller områdeleder, skal lede eventuelle leteaksjoner innenfor kommunens grenser. Det er derfor viktig å finne den riktige personen til dette vervet/oppgaven. Det ble invitert til åpen dag om røde kors i Sætershallen. Vi fikk til et brukbart oppslag i Arbeidets rett, men det møtte kun opp 1 interesent som ble vervet. Østlendingen hadde et fint oppslag i ettertid. Det ble skissert et kursopplegg for oss i Tolga. Det viser seg at det er svært vanskelig å få tak på insruktører for å holde kurs. Siden vi ikke har godkjente instruktører innad i korpset er vi avhengige av hjelp utenfra. Det ble forsøkt avholdt hjertestarterkurs før jul, men selv om vi hadde lovnad fra ekstern instruktør så ble det ikke kurs når vi forsøkte å finne tidspunkt. Da passet det ikke for instruktørene. Det er videre forsøkt å avholde 30-timers førstehjelpskurs med samme resultat. Det som lykkedes var å få avholdt Røde kors skolen med grunnkurset i Røde kors. Et hjelpekorps er en del av en beredskapsorganisasjon. Det er dette som er bærende for all virksomheten. Alle rutiner skal bygge opp om dette. Når det er en avtale om AMK om 20 min utrykkningstid, så sier det seg selv at alt må stå klart på depoet på sin faste plass. En har ikke tid til å lete etter noe. Det skal bare være å starte bilen, koble på hengeren for så å kjøre. De som mottar oppdraget på vegne av Tolga RKH må kunne stole på at det er slik når telefonen fra AMK kommer. Kan de ikke det bør oppdraget gis til et annet korps. Økonomien i Tolga Røde kors vil fra 2009 være annerledes enn foregående år. Den kapitalen som sto inne i sætershallen til husleie ble brukt opp i Dette betyr at vi nå må skaffe noe over kr ,- i tillegg i driftsinntekter. Dette er et stort beløp sett i forhold til den totale inntektssiden. Når en videre ser på de faste utgiftspostene, så maner dette til streng styring av utgiftssiden. Det har vært intensjonen å kunne bytte ut snøscooterne med jevne mellomrom. Med bakgrunn i inntektsiden må nok dette utstå en del år. Dette selv om en legger inn transportstøtte fra NorgesRøde Kors. På denne bakgrunn må de takstene vi bruker på sanitetsvakter justeres. De har stått stille i flere år. Dette må en ta inn over seg i budsjettet for inneværende år. Slik det er nå, subsidierer vi flere arrangører med de lave satsene vi har brukt til nå. På slutten av året sendte vi inn en søknad til Fond for lokale aktiviteter. Der fikk vi tilsagn på støtte til innkjøp av blant annet hjertestarter. Vi retter en takk til NRK for denne støtten. Det ble på forrige årsmøtet vedtatt å bruke litt av ambulansefondet for å få i land en rekke nødvendige investeringer. Med det rentenivået vi har i dag så er ikke fondet kommet opp igjen til utgangspunktet. Dette medfører at det ikke er noen rentemidler å hente derfra til husleien i 2010.

4 Styret håper at vi i 2010 kan få løftet korpset både økonimisk og medlemsmessig. Sak 2 Revidet regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- Dette er ikke et riktig bilde av økonomien i Tolga Røde kors. Det ble innvilget et tilskudd fra Fond for lokal aktivitet på kr ,- I tillegg ble det overført kr ,- fra Ambulansefondet. Ser en bort fra disse postene, kommer det klart fram at vi må gjøre noe enten med inntekts- eller kostnadssiden. På årsmøtet i 2008 ble det fattet prinsippvedtak om utbytting av kjøretøyer. Saken ble utsatt til dette årsmøtet. Slik økonomien er foreslås det å utsette nye kjøretøy nok et år. Satser det ble fakturert etter i 2009: I vaktlag medkjøretøy (2 personer med scooter) kr 1500,- 2 vaktlag med kjøretøy kr 3000,-, sommer kr 500,- per person/dag. Forslag til vedtak. Revidert regnskap godkjennes med de kommentarer som revisorene har kommet med. Sak 3 Lover for Tolga Røde Kors På forrige årsmøte ble nye lover for Tolga Røde kors vedtatt. Disse krever godkjenning fra Hedmark Røde kors for å være gyldige. Distriktsstyret har godkjent lovene med 2 mindre endringer. De har endret 17 slik at det står 20 medlemmer i stedet for ¼ som vi vedtok. Videre fjernet de kravet i 20 om at referat skulle legges ut på hjemmesidene. Siden det er Hedmark RK som har fattet disse vedtak må vi ta disse endringene til etterretning, men vi må formelt fatte vedtak om disse endringene. Forslag til vedtak: Lover for Tolga Røde Kors vedtas med de endringer som Hedmark Røde kors har fastsatt. Sak 4 Nye vedtekter for Ambualnsefondet 2. gangs behandling. På forrige årsmøte vedtok vi nye vedtekter for Ambulansefondet. De gjeldende vedtektene krever imidlertid at en endring må vedtas på 2 etterfølgende ordinære årsmøter. Derfor må forslaget til endring opp til 2. gangs behandling. De gamle vedtektene krevde også at Distriktsstyret godkjente endringene. Forslag til vedtak: Vedtektene for ambulansefondet framlagt for vedtatt for første gang av årsmøtet den 16. mars 2009 vedtas for 2, gang. Distriktsstyret i Hedmark Røde kors oppfordres til å godkjenne endringene i vedtektene for Ambulansefondet. Sak 5 Handlingsprogram/budsjett for inneværende kalenderår. Under strategisamlingen i høst med representanter for d-rådet ble følgende handlingsplan satt opp.

5 Handlingsplan 2010 Mål Hensikt Tiltak Tid Ansvar Ressurser Øke ant. medl. med godkj. basiskompetanse med 5 Flere godkj. medlemmer Vi skal utvikle våre ledere Vi skal utvikle fagkompetansen Styrke beredskapen i korpset Sikre kvaliteten i korpset For å drifte korpset på en god måte Sikre kvaliteten på tjenesten i korpset 30 timers 1.hjelp Innen Avholde to hjelpekorpsprøver Delta på LOUP med 3 deltakere Delta på C/B-kurs Innen og Ved første avholdte LOUPkurs i 2010 I løpet av 2010 Styret og instruktører Os RKH Styret og medlemmer Os RKH + distriktssensor Styret Styret og Os RKH Kursarrangører i andre distrikt Budsjett for 2010 Det vises til sak 2 hvor satsene for sanitetsvakter er gjengitt. Skal nedenforstående budsjett være realistisk må satsene økes. Årsmøtet oppfordres til å komme med forslag. Driftsinntekter Rengskap 2009 Budsjett 2010 Kontingenter Innsamlinger Sanitetsvakt Redningsoppdrag Gaver 50 0 Diverse inntekter Salg førstehjelpsutstyr Støtte fra NRKors Innventar Utstyr Salg Redningsutstyr Sum inntekter Driftskostnader Kontingenter RK Husleie SH Redningsustyr

6 Innkjøp førstehjelpsutstyr Innventar og utstyr Leie av utstyr (pant) Avskriving transport Avskriving innventar Drivstoff transport Vedlikehold transport Forsikring transport Administrasjon Kurs/møter Frakt Reiser Annonser Oppgjør leverandører Diverse utg Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Årsundoverskudd Forslag til vedtak. Forslag til handlingsplan og budsjett for 2010 vedtas med de endringer som foreslått. Sak 6-9 Valg Sak 10 Innkomne saker A Nye vedtekter for Sætershallen mm Fra Sætershallen v/ Per Urseth er følgende kommet. Møtesesongen og annen bruk av bygget er da i gang igjen. I denne forbindelse er det et ønske fra styret i Sætershallen at brukere mopper gulv etter seg dette gjelder også kontoret. Likeledes at kopper og annet som er brukt på kjøkkenet vaskes opp og settes på plass. Her syndes det en god del. Styret har i det siste etterfakturert brukere som ikke rydder og vasker etter seg. Legg derfor inn vas k o g rydding som fast rutine selv etter små møter. Jeg regner med de fleste synes det er greit å komme til et bygg som er rent og ryddig. Dersom vaktmestrene må ta ekstra vask som følge av dårlig renhold fra brukerne vil dette også medføre høyere driftskostnader. Noe eierlagene til syvende og sist må dekke. Likeledes ber styret om at brukerne har fokus på branns ikke rhe t, og at kopimaskiner, data og lignende er slått av når bygget forlates. Sjekk spesielt at ledning er trukket ut av vannkoker og kaffetrakter. Selv om vi har heldekkende brannalarmanlegg er det ingen grunn til å slakke av på dette. Sistemann ut av bygget har et særlig ansvar i denne forbindelse. Når det gjelder fremdrift på ombygging til fje rnv arme må jeg bare beklage at dette har gått tregt. Rørlegger har vært sykemeldt i en lengre periode noe som igjen har medført svært dårlig fremdrift. Likeledes har styret i lengre tid harr en diskusjon gående med Holmen Biovarme om størrelsen på den varmeveksleren de monterte. Denne var alt for liten i forhold til behovet. Dette har vi nå fått en løsning på, og det blir montert en større veksler kostnadsfritt.

7 En sak som kommer opp på årsmøtet for Sætershallen er ve dtekts e ndring e r. Bakgrunnen for dette er at Brønnøysundregistrene ikke lengre aksepterer at vi står registrert som annen juridisk person. Det styret legger opp til er at Sætershallen endrer organisasjonsform til tingsrettslig sameie. Denne organisasjonsformen medfører minst forpliktelser. Slipper bla unna innberetning. En konsekvens av vedtektsendringer til tingsrettslig sameier er at Sætershallen selv ikke kan stå for utleie, men kun motta driftstilskudd fra eierlagene. Hvordan leieinntekter skal kanaliseres er noe styret arbeider med, og vil ha klart på årsmøtet. Forslag til nye vedlegges følger vedlagt se vedlegg. Det bes om at eierlagene tar dette opp til behandling (styremøte ev. eget årsmøte), og har innstilling klar på Sætershallens årsmøte. Ved spørsmål om denne saken kan undertegnede kontaktes. Ledere i eierlag bes videreformidlet denne mail til ev. egne undergrupper. Per Urs eth Viser til tidligere info om dette. En konsekvens av vedtektsendringer om organisatorisk endring av Sætershallen til tingsrettslig sameie, er at Sætershallen selv ikke kan drive utleie og motta leieinntekter kun driftstilskudd fra eierlagene. I forhold til fortsatt utleie og inntekter fra dette tenker jeg følgende løsning: Leieinntekter kanaliseres via eierlagene i en 10-års turnus. Sætershallen dvs. styret organiserer som tidligere ekstern utleie. Hvert eierlag oppretter en egen konto som leieinntekter fra Sætershallen settes inn på. Utleiekontrakt og giroer revideres i forhold til dette dvs. aktuell bankkkonto. Ved årets slutt overfører verten innkomne leieinntekter sammen med siste halvårstermin ordinært driftstilskudd til Sætershallen sameie. Med utgangspunkt i dette forespørres nå Røde kors om de kan være vert for denne ordningen de 10 første årene dvs Videre turnus vil være Tolgen Skytterlag ( ) og TIL Hovedlaget ( osv). Beklager kort svarfrist, men styret i Sætershallen må ha en tilbakemelding på dette senest onsdag kl Det anmodes om positivt svar. Per Urs eth Forespørselen til oss i Tolga røde kors om låne ut navnet til en bankonto synes umiddelbart å være greit. I forhold til revisjonsbestemmelsene i lovene reiser dette imidlertid noen spørsmål. Rettet derfor en forespørsel til Hedmark RK v/regnskapsansvarlig. Han turte heller ikke å svare på dette, men sendte saken videre til Norges røde kors. Inntil svar foreligger fra Norges kan vi ikke gi en positiv tilbakemelding til Sætershallen. Når det gjelder forslaget til vedtektsendringer så er disse grundig utredet og styret foreslår derfor at de tas til etterretning og at det stemmes i forhold til dette på Sætershallens årsmøte. Forslag til vedtak. Endringer i Sætershallens vedtekter tas til etterretning og det stemmes i overenstemmelse med dette på årsmøtet i Sætershallen. Forespørsel om å låne ut navn og org,nr. Overlates til styret å svare på i henhold til NRKors sin oppfatning. Styret

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer