MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf /6000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/06 06/00257 BUDSJETTREGULERING /06 06/00256 REGNSKAPSRAPPORTER /06 05/00413 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD 0019/06 06/00315 SØKNAD OM TILTAK: KAIANLEGG MED BØLGEDEMPING VED SKOGSTRAND CAMPING GBNR. 38/ /06 03/00648 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 46/1 PÅ KARLSØYA. 0021/06 04/00944 RETNINGSLINJER FOR HYTTE- OG NAUSTBYGGING I KARLSØY KOMMUNE 0022/06 05/00509 OPPFØRING AV REDSKAPSHUS EIEND. 6/15 - GRUNNFJORD 0023/06 05/01224 SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I KRISTOFFERVALEN PÅ GBNR. 55/68, KRISTOFFERVALEN 0024/06 06/00067

2 SØKNAD OM - BRUKSENDRING FRA FRITID TIL BOLIGFORMÅL PÅ GBNR 37/22 NORDEIDET 9132 STAKKVIK 0025/06 06/00202 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE OG DELEFORBUDET MELDING OM TILTAK - NAUST PÅ EIEND. 53/19 VANNAVALEN 0026/06 06/00333 FORNYING 22 KV HØYSPENTLINJE GRUNNFJORD 0027/06 06/00374 BRUK AV SNØSCOOTER TIL TURLØYPEKJØRING 0028/06 06/00234 REFERATSAK Sted, dato Hansnes Leif Krøyserth leder

3 Sak 0015/06 BUDSJETTREGULERING 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Driftsutvalg / Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 61/05 godkjennes. 2. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 17/06 godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0044/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0017/06 Behandling: Under behandling av denne saken, innvilges representantene Svein-Egil Haugen og Frank H. Pettersen permisjon. Side 3 av 37

4 Sak 0015/06 Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen, kr eks. mva, finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. 7. Planlagte investeringer i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punktene 26 og 27, i K-sak 61/05 i møte , utgår da disse prosjektene ikke kan godkjennes som investeringer. 8. Redusert mva-kompensasjon som følge av at investeringer i henhold til punktene 26 og 27 i kommunestyrets budsjettvedtak utgår, kr , finansieres opp ved at budsjettrammene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Ved fordeling av rammebeløpene mellom etatene er det hensyntatt at helse- og sosialetaten må innarbeide driftstilskudd til nyetablert ASVO-bedrift i sitt budsjett, jfr. særskilt sak. Saksutredning til Driftsutvagets møte : Kommunestyret vedtok budsjett for 2006 i K-sak 61/05 i møte , jfr. vedlagte saksutskrift. Kommunestyrets budsjettvedtak forutsatte at blant annet teknisk sektor måtte redusere sine budsjettrammer med ytterligere kr Denne rammereduksjonen ble benyttet til tilsvarende økning av budsjettrammen for helse- og sosialetaten, jfr. budsjettvedtakets punkt 33. Kommunestyret vedtok i sitt møte ytterligere reduksjon av budsjettrammene for de enkelte etater og avdelinger. Disse budsjettreduksjoner ble benyttet til å øke budsjettert avdragsbetaling på lån i For teknisk sektor utgjør denne rammereduksjonen kr Side 4 av 37

5 Sak 0015/06 Administrasjonen har nå laget forslag til budsjettreguleringer for 2006 for henholdsvis kr og kr Rådmannen anbefaler at Driftsutvalget godkjenner disse budsjettreguleringene. Detaljert budsjett for 2006 for teknisk sektor vedlegges. Vedlegg: Kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 61/05 i møte Detaljert budsjett 2006 for teknisk sektor Forslag til budsjettregleringer på hhv kr og kr for teknisk sektor Kopi av saksframlegg og vedtak i K-sak 17/06, Budsjettreguleringer 2006, Side 5 av 37

6 Sak 0016/06 REGNSKAPSRAPPORTER 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/00256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0043/06 Formannskapet /06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Regnskapsrapporten pr taes til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0043/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskapsrapporten pr taes til etterretning. Saksframlegg til Driftsutvalgets møte : Regnskapsrapporteringen for 2006 vil skje slik i løpet av budsjettåret: Januar, februar, mars, mai, juni, juli, september, oktober og november: Månedlig rapport til hovedutvalgene og formannskapet. De månedlige rapporter legges fram som referatsak for kommunestyret. 30. april, 31. august: Første tertial- og andre tertial-rapport til kommunestyret, med forutgående behandling i hovedutvalgene og formannskapet. 31. desember: Årsregnskap til kommunestyret, med forutgående behandling i kommunerevisjonen, kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret. Vi legger nå fram regnskapsrapport pr , som inkluderer lønnskjøringen i mars måned. Rådmannen foreslår at Driftsutvalget tar rapporten til etterretning. Side 6 av 37

7 Sak 0016/06 Saksutredning til formannskapets møte : Bakgrunn: Administrasjonen skal rapportere den økonomiske situasjonen månedlig til formannskapet. På grunn av hektisk arbeide rundt regnskapsavslutningen 2005 har vi nå samlet den første rapporteringen til å gjelde pr , som inkluderer lønnskostnadene for årets 3 første måneder. Neste ordinære regnskapsrapportering blir pr , som blir årets første tertialrapport og som blir mer omfattende enn denne månedsrapporten. Helse- og sosialetaten Etatens ramme for netto driftsbudsjett er kr ,-. Dette er jfr. kommunestyrets budsjettvedtak punkt 33 en realøkning på kr ,- i.f.t. året Av denne økning mangler inndekning i kommunestyrets vedtak for ca ,- som følge av mindre overført mva. komp. Økningen i budsjett vil bli brukt til: Økt omsorgslønn 3,75% jfr. kommunestyrets vedtak Økte sos. hjelpssatser jfr. vedtak i HSU av Opprette en ekstra ukentlig legekontordag på Vannøy, jfr. kommunestyrevedtak. Kr ,-. Dekning oppholdsutgifter kr ,- for ungdom i videreg.skole. Tidligere ikke budsjettert. Ekstra bemanning sykehjem p.g.a. overbelegg. Disse punktene vil til sammen medføre høyere utgiftsvekst enn tildelt økning i budsjettet. Dette betyr at etaten må arbeide med å finne kutt andre steder i budsjettet når budsjettregulering gjøres etter 1. tertial. Ekstrahjelpbudsjettet ved sykehjemmet er kr ,-. Bare i mars måned var utgiften ca. kr ,- på denne posten. Dette grunnet 4 beboere i overbelegg. På denne posten kan vi altså realistisk anslå et overforbruk på 0,5 mill. Også dette må da dekkes in andre steder i etatens budsjett. Konklusjon: Det arbeides for å regulere budsjettet slik at tildelt driftsramme kr ,- holdes. Kultur- og oppvekstetaten Gjennomgang av sektorregnskapet pr viser ingen særlige avvik i forhold til budsjettet. Det ser noe stramt ut m.h.t. lærerlønninger når man tar lønnsoppgjøret til våren i betraktning. Lønnsutgiftene de siste fem måneder av budsjettåret vil være annerledes enn i de sju første.( Nytt skoleår starter 1. august). Eventuelt avvik vil være klarlagt til 2. tertialrapport. Side 7 av 37

8 Sak 0016/06 Teknisk sektor Samtlige ansvarsområder for teknisk etat er gjenomgått, det ble da oppdaget noe feilføring for ansvar 663 kommunale veier i posten vintervedlikehold, her er utgifter til brøyting feilført og vil bli tilbakeført ved budsjettregulering. Budsjettet viser pr en tydelig tendens til at ansvar 675 vedlikehold avkommunale bygg kommer blir vanskelig å holde i balanse, det er satt i verk noen strengt påtatte tiltak. Dette er: Nytt låsesystem Hansnes barne og ungdomsskole Ombygging Vannvåg skole, datarom i forbindelse med fellesdager for Vannareid og Vannvåg skoles elever. Pålegg fra branntilsyn, installering brannvarslingsanlegg Vannareid oppvekstsenter. Rehabilitering av 2 stk boenheter Vannvåg bo og service bygg Nye vinduer Vannareid oppvekstsenter Noe oppussing i garderobene til Hansnes barne og ungdomsskole Totalt er det budsjettert med kr ,- for drift og vedlikehold av kommunens driftsbygg. Ovennevnte tiltak representerer en belastning på vedlikeholdsbudsjettet med ca kr ,-. Denne summen i tillegg til andre småtiltak som er under arbeid og avsluttet viser en rest på vedlikeholdsposten på kr ,-. Dette fører til at det må settes strengere krav til grad av vedlikeholdsbehov før tiltak blir igangsatt. Byggesak & oppmåling er pr dd i balanse i forhold til tid på året og inntekter fra byggesak, fradeling og kart og oppmåling. Det knytter seg derimot noen usikre momenter i forhold til bygge og delingsforbudet i kommunen og gebyrinntekter videre inn i året. Sentraladministrasjonen Ingen store avvik pr. mars 06. Øvrig virksomhet Ingen store avvik, bortsett fra avdrag på lån. Vi viser her til særskilt sak vedr. Budsjettreguleringer 2006, F-sak 44/06 vedr. budsjetterte avdrag på lån som er satt for lavt i SKATTEINNGANG Tabellen viser skatteinngang for januar og februar 2006, samt sammenlikning mot fjorårets inngang. Side 8 av 37

9 Sak 0016/06 Måned Budsjett Inngang Avvik kr Avvik % Inngang 05 kr Avvik kr Avvik % Januar ,25 % Februar ,25 % Mars ,00 % April ,00 % Mai ,00 % Juni ,00 % Juli ,00 % August ,0 % September ,0 % Oktober ,0 % November ,0 % Desember ,0 % Totalt ,00 % ,1 % LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art ) ekskl. sosiale utgifter (Art ) i perioden januar til mars Ansvar Etat Forb % Bud. % Avvik % Reg.bud Forb kr Bud. kr Avvik kr Forb. 05 kr Rådmann 28,28 % 27,56 % -0,72 % Oppvekst 26,10 % 27,56 % 1,46 % Helse og sos. 25,20 % 27,56 % 2,36 % Kirker Kultur 30,35 % 27,56 % -2,78 % Teknisk 28,01 % 27,56 % -0,45 % Alle Totalt 26,96 % 27,56 % 0,60 % Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet 2006 Personalutgiftene etter årets 3 første måneder viser at vi har et mindreforbruk (reserve) på 1,2 millioner kroner. Dette tallet må imidlertid korrigeres for ekstra vikarutgifter innenfor helseog sosialetaten i sommerferien. Videre må det hensyntaes at lønnsoppgjøret pr vil belaste regnskapet ytterligere i de siste 8 månedene av Sykelønnsrefusjonene utgjør pr million kr, mot et samlet årsbudsjett på 3,8 million kr. Dette betyr at vi har en liten reserve også på dette området. Når det gjelder øvrige driftsutgifter så ligger de fleste ansvarsområdene innenfor forutsatt budsjett pr. utgangen av mars måned Skatteinngangen hittil i år er om lag som budsjettert. Kapitalbudsjettet 2006 Foreløpig har vi ikke igangsatt noen av de store investeringsprosjektene i Side 9 av 37

10 Sak 0016/06 Dette kan skyldes: Reguleringsplaner er ikke klare Anbudsrunder er ikke kjørt Uklarhet om kostnadsrammene holder For øyeblikket har vi startet anbudsrunden på veilysene. Videre skal vi nå kjøre i gang tilbudsrunde på følgende prosjekter: Reguleringsplan Stakkvik havn Nødstrømanlegg sykehjem/omsorgsboliger og administrasjonsbygg (legekontor og beredskapsrom) Vannvåg svømmehall Psykiatriboliger Hansnes Hovedvannledning Hansnes Stakkvik Brannstasjon Hansnes Vedlegg: Side 10 av 37

11 Sak 0017/06 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/00413 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0113/05 Formannskapet /06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Forslag til planprogram for kommuneplan med arealdel godkjennes og legges ut på høring fram til 15. juni Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0113/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Administrasjonen utarbeider prosessplan for arbeidet med kommuneplanens tekstdel til junimøtet i formannskapet. 2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår. Driftsutvalget er styringsgruppe og følger opp dette arbeidet. Saksutredning: Kommuneplanen skal bestå av en overordna tekstdel, en arealdel og diverse delplaner og sektorplaner, bl.a. økonomiplanen. Med andre ord: Alle godkjente planene, som har gjennomgått en planprosess med beslutninger slik Plan- og bygningsloven (Pbl) foreskriver, er den samla kommuneplanen. KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommunestyret har i budsjettvedtaket i desember, k-sak 61/05, pkt 20.1, bedt om at kommuneplanen med arealdel prioriteres i Driftsutvalget har i oktober 2005, sak 111/05, lagt ned midlertidig bygge- og deleforbud. Begrunnelsen for bygge- og deleforbudet var nettopp å få prioritert arealplanen i Den 23. desember 2005 ble det holdt et møte i administrasjonen for å avklare rammene rundt og iverksetting av disse to vedtakene. I tillegg ble det satt ned ei administrativ plangruppe som skal bidra i prosessen og ha jevnlige statusmøter. Referat fra dette møtet er sendt driftsutvalget tidligere. Arbeidet med kommuneplan med arealdel vil føre til merarbeid i administrasjonen, som både omfatter bygge- og oppmålingskontoret og servicekontoret. Bl.a. gjennomgår servicekontoret opplæring for bedre å takle henvendelser til de tekniske kontorer. Dessuten har formannskapet Side 11 av 37

12 Sak 0017/06 gjort vedtak, sak 48/06, om at plan- og næringskonsulenten skal frigjøres fra sine ordinære oppgaver innenfor næringsarbeidet i 2006 og Rådmannen har fordelt næringsarbeidet på to andre i administrasjonen, landbruksansvarlig og boligsekretær. PLANPROGRAM: Forskrift om konsekvensutredninger, vedtatt av Stortinget i april 2005, legger nye føringer for kommuenes utarbeiding av arealplan. Nye byggeområder i planen, enten det gjelder bolig-, nærings- eller fritidsformål, skal konsekvensutredes, jfr. 2, pkt. b). Videre, under kap. III, regler for saksbehandling, kommer krav til planprogram. Vi har lagt en mal fra en annen kommune, Oppegård kommune, til grunn for vedlagte planprogram. Her har vi forsøkt å ta med de momentene som er viktig for utarbeiding av kommuneplan med arealdel for Karlsøy kommune. Hovedhensikten med planprogrammet er å komme i dialog med innbyggerne. Innbyggerne skal ikke bare være høringspartnere i planen, de skal også delta i premissene for planen, være med å planlegge sin egen bygd eller region. Her blir utviklingslagene viktige koordinatorer i bygdene, med også andre lag og foreninger, som grunneierlag, utmarkslag, næringsforeninger etc. blir viktige samarbeidspartnere. Enkeltpersoner kan sjølsagt også komme med innspill. Vi mener dette planprogrammet skal distribueres til samtlige husstander i Karlsøy kommune. Videre til alle andre, for eksempel fritidseiere, på forespørsel. ORGANISERING AV PLANARBEIDET: 1. Plangruppa består av: Jan-Hugo Sørensen, Bjørnar Sørensen, Frode Albrigtsen, Torgeir Bøe, Robert Robertsen, Gunn Marit A. Opsal, May-Jorunn Corneliussen. Plangruppa skal: - Ta ansvar for de ulike delene av prosjektet. Delta på bygdemøtene. - Delta i statusmøter, ukentlig for januar og februar, senere hver 14. dag. - Enkeltpersoner i gruppa skal tildeles ulike roller og oppgaver. De som etter hvert ikke får konkrete roller, skal tas ut av gruppa. - Ansvarlig for plangruppa, May-Jorunn Corneliussen. 2. Driftsutvalget er referansegruppe. Samtlige innspill til arealplanen legges fram for driftsutvalget, slik at det blir en fortløpene diskusjon iht. møteplan. Driftsutvalget holdes orientert om framdriften i prosessen, og skal i tillegg gjøre de nødvendige vedtak undereveis. 3. Iht. Plan- og bygningsloven annonseres oppstart av planprosessen med planprogram utlagt til offentlig høring straks etter vedtak i Driftsutvalget. I annonsen skal også framgå følgende tidspunkt for bygdemøter: Vannareid/Vestre Vannøy:... Vannvåg/Østre Vannøy:.. Stakkvik/Reinøy:... Hansnes/Gamnes/Grunnfjord:. Dåfjord/Skogsfjord:.. Rebbenes: Karlsøy: Det er ønskelig at lokale politikere deltar i bygdemøtene så langt de finner det mulig. 4. Overordna mål er ferdigstillelse av arealplanen innen Side 12 av 37

13 Sak 0017/06 Kommuneplanens overordna tekstdel skal ha et langsiktig perspektiv, minimum 12, maksimum 20 år. Den skal rulleres hvert 4. år, helst i etterkant av hvert kommunevalg når et nytt kommunestyre er på plass. Kommuneplanens tekstdel skal/bør inneholde: - Kommunens visjon og overordna mål - Folketallsutvikling siste 20 år - SSB s framskriving av folketall, også for ulike aldersgrupper og kretser - Positive (og ev. negative) trender som vil påvirke folketallet framover, f.eks Langsundforbindelsen, nye industritomter, Tiltakssonen, nærhet til Tromsø. - Nye, generelle tiltak som kan påvirke folketallet framover. Stikkord: Personretta tiltak som gratis tomter og velkomstgave/-møte, tilrettelegging for nye bedrifter med mange arbeidsplasser, utnytte potensialet i nye næringer, for eksempel reiselivsnæringen. - Mål for utviklingen innen ulike deler av det kommunale tjenestetilbud Kommuneplanens tekstdel kan gjerne være kort og sammenfattende. Den skal først og fremst gi føringer for kommuneplanens delplaner: Arealplanen, økonomiplanen og sektorplaner (bl.a. innen kultur/oppvekst og helse/sosial). Anbefalt arbeidsform videre: Det er et politisk ansvar å komme fram til kommunens visjoner og overordna mål. Formannskapet anbefales å arbeide med dette, og legge det fram for kommunestyret. Arbeidet kan utføres for eksempel ved å dele politikere inn i arbeidsgrupper med hvert sitt arbeidsområde. Men etter delte erfaringer med det arbeidet som ble påbegynt i 2003, Karlsøy mot år 2020, med 4 nedsatte arbeidsgrupper, så vil vi i kommuneplanarbeidet heller foreslå at formannskapet har egne arbeidsmøter der det er satt av rikelig med tid. Arealplanen: Kommuneplanens arealdel har hatt stort fokus de siste 10 år. Likevel opererer vi med en arealplan som sist var godkjent i Samtidig som den da ble godkjent for 4 nye år, ble det fattet vedtak om å utarbeide en ny plan der deltakelse fra befolkningen skulle vektlegges. Det med deltakelse i prosessen har en sentral plass i Plan- og bygningsloven, og er dermed lovfestet. Et større arbeid var lagt ned i årene , der samtlige bygder i kommunen var invitert til å delta. Det var flere årsaker til at dette arbeidet stoppet opp, både ressursmessige og teknologimessig. Det var bl.a. nye krav til digitalisering, og da er det ikke nok at utstyret er på plass. Kompetanse og ikke minst kapasitet tidsmessig er kanskje de to viktigste ingrediensene. Nå arbeider vi etter et mål om å ha et forslag til arealplan klart i løpet av Digitaliseringen av det gamle plankartet er nå fullført. En mulig arbeidsform er at styringsgruppa / driftsutvalget diskuterer noen premisser for arealdisponering i kommunen, etter forslag fra administrasjonen. Vi vil ha fokus på de forslagene som de mange arbeidsmøtene i bygdene kom fram til på 1990-tallet. Side 13 av 37

14 Sak 0017/06 Vi har også satt som mål å innarbeide Kystsoneplanen, som var politisk vedtatt i 2003, i arealplanen. Kystsoneplanen bør allerede rulleres i 2007, og da kan vi samtidig innlemme den arealplanen. Vedlegg: Forslag til planprogram. Vedtak i f-sak: 48/06. Side 14 av 37

15 Sak 0018/06 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01128 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0018/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy avslår søknad om dispensasjon fra midlertidig bygge- og deleforbud for fradeling av 3 fritidsparseller fra eiendommen gbnr. 6/13, Grunnfjord, med følgende begrunnelse: 1. Begrunnelse for søknad om fritak/dispensasjon er ikke av en slik karakter at de kan vurderes som særlige grunner. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det innkommet søknad om dispensasjon fra midlertidig bygge- og deleforbud for etablering av 3 fritidstomter fra eiendommen gbnr. 6/13, Grunnfjord. Søknaden innkom til kommunen 28,11,2005, men behandling søknaden ble stillet i bero pga. overnevnte bygge- og deleforbud som ble nedlagt fra Søker begrunner søknaden med at disse 3 tomtene er er planlagt å nyttes som sikkerhet for lån i forbindelse med utvidelse av drifta på gården,og viser til god markedsverdi for fritidstomter i området. Plansituasjon: Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Kay-Morten Bull, Grunnfjord 9130 Hansnes Vurdering: Bakgrunn for at Karlsøy kommune vedtok å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud i hele kommunen for fritidsbebyggelse, var at man skulle få nødvendig arbeidsro i Side 15 av 37

16 Sak 0018/06 forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Slik fradeling vil derfor være forstyrrende for dette arbeidet. For å kunne gi dispensasjon fra dette midlertidige bygge- og deleforbudet, må det foreligge særlige grunner. Bygningssjefen oppfatter ikke at slike særlige grunner foreligger. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FF Søknad om fritak/dispensasjon Side 16 av 37

17 Sak 0019/06 SØKNAD OM TILTAK: KAIANLEGG MED BØLGEDEMPING VED SKOGSTRAND CAMPING GBNR. 38/178 Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00315 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for etablering av flytekai med landfeste, adkomstveg, og bølgedemper på/ved eiendommen gbnr. 38/178 Stakkvik, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de av sektormyndighetene som pr. dato ikke har gitt slik uttalelse. 2. Det må søkes om tillatelse til tiltak for prosjektet. Slik tillatelse er delegert bygningssjefen å avgjøre. 3. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter (bygge)tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 93. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for etablering av flytekai med landfeste, adkomstveg, og bølgedemper på eiendommen gbnr.38/178 Stakkvik på Reinøya. Omsøkte søkes etablert i tilknytning til drifta til Skogstrand Camping, og er i sin helhet lokalisert innenfor 100- metersbeltet langs sjøen. I omkringliggende område er det i hovedsak spredt boligbebyggelse, samt noe fritidsbebyggelse. Det er gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Det er søkt om ny avkjørsel for tiltaket. Søknaden er oversendt følgende sektormyndigheter for uttalelser: 1. Karlsøy kommune. Miljø-og landbruksavdeling.. 2. Karlsøy kommune, Kultur- og oppvekstetat anbefaler at dispensasjon innvilges. 3. Troms Fylkeskommune, kulturetaten.. 4. Sametinget, Miljø-og kulturvernavdelingen 5. Fylkesmannen i troms, 6. Statens vegvesen.. 7. Tromsø Museum, Fagenhet for Arkeologi Kystverkets 5. distrikt.. Side 17 av 37

18 Sak 0019/06 Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Skogstrand Camping v/per Olaf Theodorsen, Slettaelva 24, 9100 Kvaløysletta. Vurdering: Omsøkte er som nevnt over etablering i tilknytning til eksisterende næring. Forutsatt at andre interesser ikke blir berørt, anbefaler bygningssjefen at nødvendig dispensasjon blir gitt. Vedlegg: kopi av søknad om dispensasjon Kartutsnitt ØK-FG Side 18 av 37

19 Sak 0020/06 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 46/1 PÅ KARLSØYA. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00648 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for boliparsell fra eiendommen gbnr. 46/1 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 20-6 for fradeling av parsell rundt festetomt gbnr. 46/1F 61 samt et tilleggsareal på ca. 620m2 fra eiendommen gbnr. 46/1 på Karlsøya. Omsøkte tilleggsparsell er lokalisert mellom gbnr. 46/1-72 og 46/1-61. Parsellen er lokalisert ca.170m ovenfor den gamle skolebygningen,utenfor 100-metersbeltet langs sjøen.. Det er spredt bolig og fritidsbebyggelse i området. Tiltakshaver har i dag festeavtale med Statsskog SF på 46/1-61, men har inngått avtale om kjøp av denne festetomta, og i tillegg omsøkte tilleggsareal. Søknaden er sendt for uttalelse til Karlsøy kommunes landbruksavdeling, samt kommunens kultur- og oppvekstetat. Det foreligger uttalelse fra kultur-og oppvekstetaten som anbefaler søknaden innvilget. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Side 19 av 37

20 Sak 0020/06 Søker: Statskog SF,Postmottak Ovf, Postboks 174, 2402 Elverum Tiltakshaver: Mona Nordin, 9138 Karlsøy Vurdering: Omsøkte fradeling vil etter bygningssjefens vurdering ikke være til hinder for andre interesser i området Dispensasjon anbefales innvilget. Rent teknisk vil omsøkte tomt, inkludert tilleggsareal bli fradelt som 1 enhet hvorav festetomta inngår i denne, og vil bli slettet samtidig med overskjøting til ny eier. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FH Side 20 av 37

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer