MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf /6000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/06 06/00257 BUDSJETTREGULERING /06 06/00256 REGNSKAPSRAPPORTER /06 05/00413 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD 0019/06 06/00315 SØKNAD OM TILTAK: KAIANLEGG MED BØLGEDEMPING VED SKOGSTRAND CAMPING GBNR. 38/ /06 03/00648 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 46/1 PÅ KARLSØYA. 0021/06 04/00944 RETNINGSLINJER FOR HYTTE- OG NAUSTBYGGING I KARLSØY KOMMUNE 0022/06 05/00509 OPPFØRING AV REDSKAPSHUS EIEND. 6/15 - GRUNNFJORD 0023/06 05/01224 SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I KRISTOFFERVALEN PÅ GBNR. 55/68, KRISTOFFERVALEN 0024/06 06/00067

2 SØKNAD OM - BRUKSENDRING FRA FRITID TIL BOLIGFORMÅL PÅ GBNR 37/22 NORDEIDET 9132 STAKKVIK 0025/06 06/00202 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE OG DELEFORBUDET MELDING OM TILTAK - NAUST PÅ EIEND. 53/19 VANNAVALEN 0026/06 06/00333 FORNYING 22 KV HØYSPENTLINJE GRUNNFJORD 0027/06 06/00374 BRUK AV SNØSCOOTER TIL TURLØYPEKJØRING 0028/06 06/00234 REFERATSAK Sted, dato Hansnes Leif Krøyserth leder

3 Sak 0015/06 BUDSJETTREGULERING 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Driftsutvalg / Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 61/05 godkjennes. 2. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 17/06 godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0044/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0017/06 Behandling: Under behandling av denne saken, innvilges representantene Svein-Egil Haugen og Frank H. Pettersen permisjon. Side 3 av 37

4 Sak 0015/06 Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen, kr eks. mva, finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. 7. Planlagte investeringer i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punktene 26 og 27, i K-sak 61/05 i møte , utgår da disse prosjektene ikke kan godkjennes som investeringer. 8. Redusert mva-kompensasjon som følge av at investeringer i henhold til punktene 26 og 27 i kommunestyrets budsjettvedtak utgår, kr , finansieres opp ved at budsjettrammene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Ved fordeling av rammebeløpene mellom etatene er det hensyntatt at helse- og sosialetaten må innarbeide driftstilskudd til nyetablert ASVO-bedrift i sitt budsjett, jfr. særskilt sak. Saksutredning til Driftsutvagets møte : Kommunestyret vedtok budsjett for 2006 i K-sak 61/05 i møte , jfr. vedlagte saksutskrift. Kommunestyrets budsjettvedtak forutsatte at blant annet teknisk sektor måtte redusere sine budsjettrammer med ytterligere kr Denne rammereduksjonen ble benyttet til tilsvarende økning av budsjettrammen for helse- og sosialetaten, jfr. budsjettvedtakets punkt 33. Kommunestyret vedtok i sitt møte ytterligere reduksjon av budsjettrammene for de enkelte etater og avdelinger. Disse budsjettreduksjoner ble benyttet til å øke budsjettert avdragsbetaling på lån i For teknisk sektor utgjør denne rammereduksjonen kr Side 4 av 37

5 Sak 0015/06 Administrasjonen har nå laget forslag til budsjettreguleringer for 2006 for henholdsvis kr og kr Rådmannen anbefaler at Driftsutvalget godkjenner disse budsjettreguleringene. Detaljert budsjett for 2006 for teknisk sektor vedlegges. Vedlegg: Kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 61/05 i møte Detaljert budsjett 2006 for teknisk sektor Forslag til budsjettregleringer på hhv kr og kr for teknisk sektor Kopi av saksframlegg og vedtak i K-sak 17/06, Budsjettreguleringer 2006, Side 5 av 37

6 Sak 0016/06 REGNSKAPSRAPPORTER 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/00256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0043/06 Formannskapet /06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Regnskapsrapporten pr taes til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0043/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskapsrapporten pr taes til etterretning. Saksframlegg til Driftsutvalgets møte : Regnskapsrapporteringen for 2006 vil skje slik i løpet av budsjettåret: Januar, februar, mars, mai, juni, juli, september, oktober og november: Månedlig rapport til hovedutvalgene og formannskapet. De månedlige rapporter legges fram som referatsak for kommunestyret. 30. april, 31. august: Første tertial- og andre tertial-rapport til kommunestyret, med forutgående behandling i hovedutvalgene og formannskapet. 31. desember: Årsregnskap til kommunestyret, med forutgående behandling i kommunerevisjonen, kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret. Vi legger nå fram regnskapsrapport pr , som inkluderer lønnskjøringen i mars måned. Rådmannen foreslår at Driftsutvalget tar rapporten til etterretning. Side 6 av 37

7 Sak 0016/06 Saksutredning til formannskapets møte : Bakgrunn: Administrasjonen skal rapportere den økonomiske situasjonen månedlig til formannskapet. På grunn av hektisk arbeide rundt regnskapsavslutningen 2005 har vi nå samlet den første rapporteringen til å gjelde pr , som inkluderer lønnskostnadene for årets 3 første måneder. Neste ordinære regnskapsrapportering blir pr , som blir årets første tertialrapport og som blir mer omfattende enn denne månedsrapporten. Helse- og sosialetaten Etatens ramme for netto driftsbudsjett er kr ,-. Dette er jfr. kommunestyrets budsjettvedtak punkt 33 en realøkning på kr ,- i.f.t. året Av denne økning mangler inndekning i kommunestyrets vedtak for ca ,- som følge av mindre overført mva. komp. Økningen i budsjett vil bli brukt til: Økt omsorgslønn 3,75% jfr. kommunestyrets vedtak Økte sos. hjelpssatser jfr. vedtak i HSU av Opprette en ekstra ukentlig legekontordag på Vannøy, jfr. kommunestyrevedtak. Kr ,-. Dekning oppholdsutgifter kr ,- for ungdom i videreg.skole. Tidligere ikke budsjettert. Ekstra bemanning sykehjem p.g.a. overbelegg. Disse punktene vil til sammen medføre høyere utgiftsvekst enn tildelt økning i budsjettet. Dette betyr at etaten må arbeide med å finne kutt andre steder i budsjettet når budsjettregulering gjøres etter 1. tertial. Ekstrahjelpbudsjettet ved sykehjemmet er kr ,-. Bare i mars måned var utgiften ca. kr ,- på denne posten. Dette grunnet 4 beboere i overbelegg. På denne posten kan vi altså realistisk anslå et overforbruk på 0,5 mill. Også dette må da dekkes in andre steder i etatens budsjett. Konklusjon: Det arbeides for å regulere budsjettet slik at tildelt driftsramme kr ,- holdes. Kultur- og oppvekstetaten Gjennomgang av sektorregnskapet pr viser ingen særlige avvik i forhold til budsjettet. Det ser noe stramt ut m.h.t. lærerlønninger når man tar lønnsoppgjøret til våren i betraktning. Lønnsutgiftene de siste fem måneder av budsjettåret vil være annerledes enn i de sju første.( Nytt skoleår starter 1. august). Eventuelt avvik vil være klarlagt til 2. tertialrapport. Side 7 av 37

8 Sak 0016/06 Teknisk sektor Samtlige ansvarsområder for teknisk etat er gjenomgått, det ble da oppdaget noe feilføring for ansvar 663 kommunale veier i posten vintervedlikehold, her er utgifter til brøyting feilført og vil bli tilbakeført ved budsjettregulering. Budsjettet viser pr en tydelig tendens til at ansvar 675 vedlikehold avkommunale bygg kommer blir vanskelig å holde i balanse, det er satt i verk noen strengt påtatte tiltak. Dette er: Nytt låsesystem Hansnes barne og ungdomsskole Ombygging Vannvåg skole, datarom i forbindelse med fellesdager for Vannareid og Vannvåg skoles elever. Pålegg fra branntilsyn, installering brannvarslingsanlegg Vannareid oppvekstsenter. Rehabilitering av 2 stk boenheter Vannvåg bo og service bygg Nye vinduer Vannareid oppvekstsenter Noe oppussing i garderobene til Hansnes barne og ungdomsskole Totalt er det budsjettert med kr ,- for drift og vedlikehold av kommunens driftsbygg. Ovennevnte tiltak representerer en belastning på vedlikeholdsbudsjettet med ca kr ,-. Denne summen i tillegg til andre småtiltak som er under arbeid og avsluttet viser en rest på vedlikeholdsposten på kr ,-. Dette fører til at det må settes strengere krav til grad av vedlikeholdsbehov før tiltak blir igangsatt. Byggesak & oppmåling er pr dd i balanse i forhold til tid på året og inntekter fra byggesak, fradeling og kart og oppmåling. Det knytter seg derimot noen usikre momenter i forhold til bygge og delingsforbudet i kommunen og gebyrinntekter videre inn i året. Sentraladministrasjonen Ingen store avvik pr. mars 06. Øvrig virksomhet Ingen store avvik, bortsett fra avdrag på lån. Vi viser her til særskilt sak vedr. Budsjettreguleringer 2006, F-sak 44/06 vedr. budsjetterte avdrag på lån som er satt for lavt i SKATTEINNGANG Tabellen viser skatteinngang for januar og februar 2006, samt sammenlikning mot fjorårets inngang. Side 8 av 37

9 Sak 0016/06 Måned Budsjett Inngang Avvik kr Avvik % Inngang 05 kr Avvik kr Avvik % Januar ,25 % Februar ,25 % Mars ,00 % April ,00 % Mai ,00 % Juni ,00 % Juli ,00 % August ,0 % September ,0 % Oktober ,0 % November ,0 % Desember ,0 % Totalt ,00 % ,1 % LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art ) ekskl. sosiale utgifter (Art ) i perioden januar til mars Ansvar Etat Forb % Bud. % Avvik % Reg.bud Forb kr Bud. kr Avvik kr Forb. 05 kr Rådmann 28,28 % 27,56 % -0,72 % Oppvekst 26,10 % 27,56 % 1,46 % Helse og sos. 25,20 % 27,56 % 2,36 % Kirker Kultur 30,35 % 27,56 % -2,78 % Teknisk 28,01 % 27,56 % -0,45 % Alle Totalt 26,96 % 27,56 % 0,60 % Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet 2006 Personalutgiftene etter årets 3 første måneder viser at vi har et mindreforbruk (reserve) på 1,2 millioner kroner. Dette tallet må imidlertid korrigeres for ekstra vikarutgifter innenfor helseog sosialetaten i sommerferien. Videre må det hensyntaes at lønnsoppgjøret pr vil belaste regnskapet ytterligere i de siste 8 månedene av Sykelønnsrefusjonene utgjør pr million kr, mot et samlet årsbudsjett på 3,8 million kr. Dette betyr at vi har en liten reserve også på dette området. Når det gjelder øvrige driftsutgifter så ligger de fleste ansvarsområdene innenfor forutsatt budsjett pr. utgangen av mars måned Skatteinngangen hittil i år er om lag som budsjettert. Kapitalbudsjettet 2006 Foreløpig har vi ikke igangsatt noen av de store investeringsprosjektene i Side 9 av 37

10 Sak 0016/06 Dette kan skyldes: Reguleringsplaner er ikke klare Anbudsrunder er ikke kjørt Uklarhet om kostnadsrammene holder For øyeblikket har vi startet anbudsrunden på veilysene. Videre skal vi nå kjøre i gang tilbudsrunde på følgende prosjekter: Reguleringsplan Stakkvik havn Nødstrømanlegg sykehjem/omsorgsboliger og administrasjonsbygg (legekontor og beredskapsrom) Vannvåg svømmehall Psykiatriboliger Hansnes Hovedvannledning Hansnes Stakkvik Brannstasjon Hansnes Vedlegg: Side 10 av 37

11 Sak 0017/06 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/00413 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0113/05 Formannskapet /06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Forslag til planprogram for kommuneplan med arealdel godkjennes og legges ut på høring fram til 15. juni Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0113/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Administrasjonen utarbeider prosessplan for arbeidet med kommuneplanens tekstdel til junimøtet i formannskapet. 2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår. Driftsutvalget er styringsgruppe og følger opp dette arbeidet. Saksutredning: Kommuneplanen skal bestå av en overordna tekstdel, en arealdel og diverse delplaner og sektorplaner, bl.a. økonomiplanen. Med andre ord: Alle godkjente planene, som har gjennomgått en planprosess med beslutninger slik Plan- og bygningsloven (Pbl) foreskriver, er den samla kommuneplanen. KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommunestyret har i budsjettvedtaket i desember, k-sak 61/05, pkt 20.1, bedt om at kommuneplanen med arealdel prioriteres i Driftsutvalget har i oktober 2005, sak 111/05, lagt ned midlertidig bygge- og deleforbud. Begrunnelsen for bygge- og deleforbudet var nettopp å få prioritert arealplanen i Den 23. desember 2005 ble det holdt et møte i administrasjonen for å avklare rammene rundt og iverksetting av disse to vedtakene. I tillegg ble det satt ned ei administrativ plangruppe som skal bidra i prosessen og ha jevnlige statusmøter. Referat fra dette møtet er sendt driftsutvalget tidligere. Arbeidet med kommuneplan med arealdel vil føre til merarbeid i administrasjonen, som både omfatter bygge- og oppmålingskontoret og servicekontoret. Bl.a. gjennomgår servicekontoret opplæring for bedre å takle henvendelser til de tekniske kontorer. Dessuten har formannskapet Side 11 av 37

12 Sak 0017/06 gjort vedtak, sak 48/06, om at plan- og næringskonsulenten skal frigjøres fra sine ordinære oppgaver innenfor næringsarbeidet i 2006 og Rådmannen har fordelt næringsarbeidet på to andre i administrasjonen, landbruksansvarlig og boligsekretær. PLANPROGRAM: Forskrift om konsekvensutredninger, vedtatt av Stortinget i april 2005, legger nye føringer for kommuenes utarbeiding av arealplan. Nye byggeområder i planen, enten det gjelder bolig-, nærings- eller fritidsformål, skal konsekvensutredes, jfr. 2, pkt. b). Videre, under kap. III, regler for saksbehandling, kommer krav til planprogram. Vi har lagt en mal fra en annen kommune, Oppegård kommune, til grunn for vedlagte planprogram. Her har vi forsøkt å ta med de momentene som er viktig for utarbeiding av kommuneplan med arealdel for Karlsøy kommune. Hovedhensikten med planprogrammet er å komme i dialog med innbyggerne. Innbyggerne skal ikke bare være høringspartnere i planen, de skal også delta i premissene for planen, være med å planlegge sin egen bygd eller region. Her blir utviklingslagene viktige koordinatorer i bygdene, med også andre lag og foreninger, som grunneierlag, utmarkslag, næringsforeninger etc. blir viktige samarbeidspartnere. Enkeltpersoner kan sjølsagt også komme med innspill. Vi mener dette planprogrammet skal distribueres til samtlige husstander i Karlsøy kommune. Videre til alle andre, for eksempel fritidseiere, på forespørsel. ORGANISERING AV PLANARBEIDET: 1. Plangruppa består av: Jan-Hugo Sørensen, Bjørnar Sørensen, Frode Albrigtsen, Torgeir Bøe, Robert Robertsen, Gunn Marit A. Opsal, May-Jorunn Corneliussen. Plangruppa skal: - Ta ansvar for de ulike delene av prosjektet. Delta på bygdemøtene. - Delta i statusmøter, ukentlig for januar og februar, senere hver 14. dag. - Enkeltpersoner i gruppa skal tildeles ulike roller og oppgaver. De som etter hvert ikke får konkrete roller, skal tas ut av gruppa. - Ansvarlig for plangruppa, May-Jorunn Corneliussen. 2. Driftsutvalget er referansegruppe. Samtlige innspill til arealplanen legges fram for driftsutvalget, slik at det blir en fortløpene diskusjon iht. møteplan. Driftsutvalget holdes orientert om framdriften i prosessen, og skal i tillegg gjøre de nødvendige vedtak undereveis. 3. Iht. Plan- og bygningsloven annonseres oppstart av planprosessen med planprogram utlagt til offentlig høring straks etter vedtak i Driftsutvalget. I annonsen skal også framgå følgende tidspunkt for bygdemøter: Vannareid/Vestre Vannøy:... Vannvåg/Østre Vannøy:.. Stakkvik/Reinøy:... Hansnes/Gamnes/Grunnfjord:. Dåfjord/Skogsfjord:.. Rebbenes: Karlsøy: Det er ønskelig at lokale politikere deltar i bygdemøtene så langt de finner det mulig. 4. Overordna mål er ferdigstillelse av arealplanen innen Side 12 av 37

13 Sak 0017/06 Kommuneplanens overordna tekstdel skal ha et langsiktig perspektiv, minimum 12, maksimum 20 år. Den skal rulleres hvert 4. år, helst i etterkant av hvert kommunevalg når et nytt kommunestyre er på plass. Kommuneplanens tekstdel skal/bør inneholde: - Kommunens visjon og overordna mål - Folketallsutvikling siste 20 år - SSB s framskriving av folketall, også for ulike aldersgrupper og kretser - Positive (og ev. negative) trender som vil påvirke folketallet framover, f.eks Langsundforbindelsen, nye industritomter, Tiltakssonen, nærhet til Tromsø. - Nye, generelle tiltak som kan påvirke folketallet framover. Stikkord: Personretta tiltak som gratis tomter og velkomstgave/-møte, tilrettelegging for nye bedrifter med mange arbeidsplasser, utnytte potensialet i nye næringer, for eksempel reiselivsnæringen. - Mål for utviklingen innen ulike deler av det kommunale tjenestetilbud Kommuneplanens tekstdel kan gjerne være kort og sammenfattende. Den skal først og fremst gi føringer for kommuneplanens delplaner: Arealplanen, økonomiplanen og sektorplaner (bl.a. innen kultur/oppvekst og helse/sosial). Anbefalt arbeidsform videre: Det er et politisk ansvar å komme fram til kommunens visjoner og overordna mål. Formannskapet anbefales å arbeide med dette, og legge det fram for kommunestyret. Arbeidet kan utføres for eksempel ved å dele politikere inn i arbeidsgrupper med hvert sitt arbeidsområde. Men etter delte erfaringer med det arbeidet som ble påbegynt i 2003, Karlsøy mot år 2020, med 4 nedsatte arbeidsgrupper, så vil vi i kommuneplanarbeidet heller foreslå at formannskapet har egne arbeidsmøter der det er satt av rikelig med tid. Arealplanen: Kommuneplanens arealdel har hatt stort fokus de siste 10 år. Likevel opererer vi med en arealplan som sist var godkjent i Samtidig som den da ble godkjent for 4 nye år, ble det fattet vedtak om å utarbeide en ny plan der deltakelse fra befolkningen skulle vektlegges. Det med deltakelse i prosessen har en sentral plass i Plan- og bygningsloven, og er dermed lovfestet. Et større arbeid var lagt ned i årene , der samtlige bygder i kommunen var invitert til å delta. Det var flere årsaker til at dette arbeidet stoppet opp, både ressursmessige og teknologimessig. Det var bl.a. nye krav til digitalisering, og da er det ikke nok at utstyret er på plass. Kompetanse og ikke minst kapasitet tidsmessig er kanskje de to viktigste ingrediensene. Nå arbeider vi etter et mål om å ha et forslag til arealplan klart i løpet av Digitaliseringen av det gamle plankartet er nå fullført. En mulig arbeidsform er at styringsgruppa / driftsutvalget diskuterer noen premisser for arealdisponering i kommunen, etter forslag fra administrasjonen. Vi vil ha fokus på de forslagene som de mange arbeidsmøtene i bygdene kom fram til på 1990-tallet. Side 13 av 37

14 Sak 0017/06 Vi har også satt som mål å innarbeide Kystsoneplanen, som var politisk vedtatt i 2003, i arealplanen. Kystsoneplanen bør allerede rulleres i 2007, og da kan vi samtidig innlemme den arealplanen. Vedlegg: Forslag til planprogram. Vedtak i f-sak: 48/06. Side 14 av 37

15 Sak 0018/06 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01128 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0018/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy avslår søknad om dispensasjon fra midlertidig bygge- og deleforbud for fradeling av 3 fritidsparseller fra eiendommen gbnr. 6/13, Grunnfjord, med følgende begrunnelse: 1. Begrunnelse for søknad om fritak/dispensasjon er ikke av en slik karakter at de kan vurderes som særlige grunner. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det innkommet søknad om dispensasjon fra midlertidig bygge- og deleforbud for etablering av 3 fritidstomter fra eiendommen gbnr. 6/13, Grunnfjord. Søknaden innkom til kommunen 28,11,2005, men behandling søknaden ble stillet i bero pga. overnevnte bygge- og deleforbud som ble nedlagt fra Søker begrunner søknaden med at disse 3 tomtene er er planlagt å nyttes som sikkerhet for lån i forbindelse med utvidelse av drifta på gården,og viser til god markedsverdi for fritidstomter i området. Plansituasjon: Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Kay-Morten Bull, Grunnfjord 9130 Hansnes Vurdering: Bakgrunn for at Karlsøy kommune vedtok å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud i hele kommunen for fritidsbebyggelse, var at man skulle få nødvendig arbeidsro i Side 15 av 37

16 Sak 0018/06 forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Slik fradeling vil derfor være forstyrrende for dette arbeidet. For å kunne gi dispensasjon fra dette midlertidige bygge- og deleforbudet, må det foreligge særlige grunner. Bygningssjefen oppfatter ikke at slike særlige grunner foreligger. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FF Søknad om fritak/dispensasjon Side 16 av 37

17 Sak 0019/06 SØKNAD OM TILTAK: KAIANLEGG MED BØLGEDEMPING VED SKOGSTRAND CAMPING GBNR. 38/178 Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00315 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for etablering av flytekai med landfeste, adkomstveg, og bølgedemper på/ved eiendommen gbnr. 38/178 Stakkvik, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de av sektormyndighetene som pr. dato ikke har gitt slik uttalelse. 2. Det må søkes om tillatelse til tiltak for prosjektet. Slik tillatelse er delegert bygningssjefen å avgjøre. 3. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter (bygge)tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 93. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for etablering av flytekai med landfeste, adkomstveg, og bølgedemper på eiendommen gbnr.38/178 Stakkvik på Reinøya. Omsøkte søkes etablert i tilknytning til drifta til Skogstrand Camping, og er i sin helhet lokalisert innenfor 100- metersbeltet langs sjøen. I omkringliggende område er det i hovedsak spredt boligbebyggelse, samt noe fritidsbebyggelse. Det er gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Det er søkt om ny avkjørsel for tiltaket. Søknaden er oversendt følgende sektormyndigheter for uttalelser: 1. Karlsøy kommune. Miljø-og landbruksavdeling.. 2. Karlsøy kommune, Kultur- og oppvekstetat anbefaler at dispensasjon innvilges. 3. Troms Fylkeskommune, kulturetaten.. 4. Sametinget, Miljø-og kulturvernavdelingen 5. Fylkesmannen i troms, 6. Statens vegvesen.. 7. Tromsø Museum, Fagenhet for Arkeologi Kystverkets 5. distrikt.. Side 17 av 37

18 Sak 0019/06 Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Skogstrand Camping v/per Olaf Theodorsen, Slettaelva 24, 9100 Kvaløysletta. Vurdering: Omsøkte er som nevnt over etablering i tilknytning til eksisterende næring. Forutsatt at andre interesser ikke blir berørt, anbefaler bygningssjefen at nødvendig dispensasjon blir gitt. Vedlegg: kopi av søknad om dispensasjon Kartutsnitt ØK-FG Side 18 av 37

19 Sak 0020/06 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 46/1 PÅ KARLSØYA. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00648 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/06 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for boliparsell fra eiendommen gbnr. 46/1 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordlovens Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 20-6 for fradeling av parsell rundt festetomt gbnr. 46/1F 61 samt et tilleggsareal på ca. 620m2 fra eiendommen gbnr. 46/1 på Karlsøya. Omsøkte tilleggsparsell er lokalisert mellom gbnr. 46/1-72 og 46/1-61. Parsellen er lokalisert ca.170m ovenfor den gamle skolebygningen,utenfor 100-metersbeltet langs sjøen.. Det er spredt bolig og fritidsbebyggelse i området. Tiltakshaver har i dag festeavtale med Statsskog SF på 46/1-61, men har inngått avtale om kjøp av denne festetomta, og i tillegg omsøkte tilleggsareal. Søknaden er sendt for uttalelse til Karlsøy kommunes landbruksavdeling, samt kommunens kultur- og oppvekstetat. Det foreligger uttalelse fra kultur-og oppvekstetaten som anbefaler søknaden innvilget. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Side 19 av 37

20 Sak 0020/06 Søker: Statskog SF,Postmottak Ovf, Postboks 174, 2402 Elverum Tiltakshaver: Mona Nordin, 9138 Karlsøy Vurdering: Omsøkte fradeling vil etter bygningssjefens vurdering ikke være til hinder for andre interesser i området Dispensasjon anbefales innvilget. Rent teknisk vil omsøkte tomt, inkludert tilleggsareal bli fradelt som 1 enhet hvorav festetomta inngår i denne, og vil bli slettet samtidig med overskjøting til ny eier. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FH Side 20 av 37

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM TEKNISK ETAT Møtedato: 22.10.2004 Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen Faste medlemmer:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 4/30/2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: VANNØY SERVICEBYGG Møtedato: 16.09.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ SLETTMOBAKKEN TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: SKOGSTRAND CAMPING STAKKVIK Møtedato: 24.09.2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000/6037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 30.05.2008 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 30.04.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 20.02.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen. Forfall:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-16 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0075/06 05/00951 MIDLERTIDIG BYGGE- OG DELEFORBUD I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0075/06 05/00951 MIDLERTIDIG BYGGE- OG DELEFORBUD I KARLSØY KOMMUNE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Øyriket - kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2006 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777460 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/2123-14 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer