Protokoll fra Rogaland idrettskrets 43. ordinære idrettskretsting 9. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Rogaland idrettskrets 43. ordinære idrettskretsting 9. april 2016"

Transkript

1 NOPCFS IDnrTrsroPsUND Rogaland idrn tkro( Protokoll fra Rogaland idrettskrets 43. ordinære idrettskretsting 9. april 2016 Prukkoll in Rogaland idretiskrets 43. ordinære idrettskrclstiog G. april 2016 Scandie Mariti in hotell. Asbygata 3, I laugesund

2 ldrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. som hilste fra Haugesund kommune 1.1.a Godkjenne de frammøtte representantene 1.0 KONSTITUERING ÅPNING N fl P CF S DR matte, er ikke,ncdpâ listen. Dele gatene og de fremmøtte for øvrk, ble registrert ved ankomst. Representanter som ikke Rogaland idrettskrets styreleder, Asle Torland, àpnet det 43. ordinære idrettskretsting klokken Representanter med tale-, forslag- og stemmerett 10:00, ved a be idrettskretstinget om ett minutt stillhet til minne om de av vàre idrettsvenner 20. Anfinn Paulsen Karmøy ldrettsräd 21. Hjerdis Bjerkeset Klepp ldrettsrad 22. Elfin Lea Klepp ldrettsrad 23. Anita Lunder NOF Region Sør 24. Vidar Bningeland Sørensen NCF Region Sør 25. Hans Olav Braut NFF Rogaland 26. Nina Bersaas Jacobsen NFF Rogaland 27. Eli Nygaard NEF Rogaland som var gätt bort i perioden. Styreleder ønsket delegater, gjester, observatorer og andre 10. Vidar Nedrebo Gjesdal ldrettsrad 11. Anne Marit Stange Haugesund ldrettsrad 12. Ole Knslian Halvorsen Haugesund ldrettsrad 13. Paul Skretting Hà idrettsräd 14. Knut Olai Slettebø Hä idrettsràd 15. Anette V Vigrestad Hà idrettsrâd 16. Gry Knudsen ldrettsrädet Stavanger velkomne til et saklig ting. Han overlot sà orde til ordfører i Haugesund Arnu-Chnslinn Mohn 5. Anne Elisabet Askeland Rogaland idrettskrets 6. John Arve Hveding Rogaland idrettskrets 7. An-Magritt Stendahl Rogaland idrettskrets 32. Oddbjørn Kvammen Norges Volleyballforbund, Region Rogaland 33. Tor Magne Larsen Randabeng idrettsräd 34. Eva Marie Sternhoff Rogaland Bedriffsidrettskrets 35. Stein T. Rullestad Rogaland Bedriftsidrettskrets 6. Vibecke Häheim Agder og Rogaland skikrets 9. Kan Hilde Hellesto Bjerkreim ldrettsrad 36. Irene Hundhammer Rogaland Bedniffsidrettskrets 37. Anne Løndalen Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 38. Bjørn Berland Rogaland lshockeykrets 29. Trude Wiik NFF Rogaland 30. Svein Axel Johannessen NHF Region SørVest 31. Hildur Østbø NHF Region SørVest ldrettskretsstyrets innstilling: Styret i Rogaland drettskrets innstiller pa at representantene godkjennes. 4. Eivind Tysdal Rogaland idrettskrets 3. May Brit Harestad Osaland Rogaland drettskrets 2. Age Olsen Rogaland idrettskrets 40. Ingrid Eggen Rogaland orienteringskrets 1. Asle Torland Rogaland idrettskrets 39. Anna Dahlqvist Rogaland lshockeykrets 28. Karl Olav Tufteskog NFF Rogaland 18. Vibeke Wee Hollund Karmøy idrettsråd 17. Jørn Nielsen ldrettsràdet Stavanger 19. Lars Sigvart Hop Karmøy ldrettsréd l rotokoll fl n Ri!uluJid idreliskreis 43. ordinære idrertskretsiiiig V. april 20k Scandic Marilim ii,leil. gata 3. I laugesund

3 Dirigent Gjester 54. Bente Dahle Bjerkreim Rogaland idrettskrets Kontrollkomité 50. Tor Helge Skretting Sola ldrettsràd 51. May Britt Valand Sola ldrettsrd 52. Elisabeth Faret Rogaland idrettskrets Valgkomité 53. Odd-Atle Urvik Rogaland idrettskrets Valgkomité 43. Thore Kulleseid Gudbrandsen Rogaland Svømmekrets 47. Odd Thorsen Sandnes ldrettsräd 42. Sissil Magnussen Rogaland Skytterkrets 44. Tor Eirik Rasmussen Rogaland/Agder Vektlofterkrets 45. Niels Søndergaard Sandnes ldrettsräd 46. Torild Lende Fjermestad Sandnes idreltsräd 48. Anders Skaarer Sauda ldrettsrad 49. Arild Olsnes Sola Idrettsrad 41 Hans Christian Falkenberg Rogaland orienteringskrets NflPCFÇ Observatorer REPRESENTANTER UTEN TALE,FORSLAGS OG STEMMERETT forslag- og stemmerett. Ved apningen av idrettskretstinget kl. 10:00 var det saledes 51 godkjente delegater med tale-, Stab I arrangør LdmttsKretsstv.retsdnnst[llLn& ldrettskretstinget godkjenner fullmaktene. idrettsjretsstyrets innstilling: ldrettskretstinget godkjenner innkallingen. REPRESENTANTER UTEN STEMMERETT MEN MED TALE- OG FORSLAGSRETT 1.1.b Godkjenne fullmakter 1.2 Godkjenne innkalling LdrellskretsstetsinnflUifl ldrettskmtstinget godkjenner forslag til saksilste. 1.3 Godkjenne saksllste Vedtak: Ful)maktene ble enstemmig godkjent. Vedtak: De frammøtte de/e gater med tale-, forslags- og stemmerett ble enstemmig godkjent. Vedtak: lnnkallingen ble enstemmig godkjent. 60. Ida Tomme Glomsaker Rogaland idrettskrets 61, Daniel Helleren Rogaland ldrettskrets 62. Jostein Salvesen Rogaland Fylkeskommune 65. Lene Byberg Administrasjon 66. Gjert Smith Administrasjon 58. Anette Larsen Region Stavanger 59. Magne Bartlett Rogaland idrettskrets 55. Rut Evy Pettersen Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 64. Wenche Salte Administrasjon 56. Kjetil Lande Haugesund kommune, 57. Kjell Einar Bergsager Haugesund kommune, 63. Rune Roksund Administrasjon med tale- forslagsrett Unn Birkeland Dirigent l rotokoll ta Rwaland idcttskrcrs 43. ordinæw idrcitskretstinu 9. april 2016 Scandie Mariljin hieil. Ash; aui 3. I lau,zesund

4 fram Vedtak: Sakliston ble enstemmig godkjent. I NOPCFS 4. Alle forslag ma leveres skr!ftlig til dirgenten, og være undertegnet med organisasjonens og 3. øvrige møtende uten stemmerett: ldrettskretstingets oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RlKs organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake samme bestemmelser. Idrettskretsstyret innstilling ttl forretningsorden: 1.4 Godkjenne forretningsorden 7. ldrettskretstinget velger to representanter til a skrive under protokollen. saker som stàr fl sakslisten. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av møtet seg imellom. LdrettsEretssWfets innsulling: ldrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. innledningsforedraget. og for de representanter hvis forslag star i saklisten, settes taletiden til 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak RIKs eller 5 minutt første gang og 3 minutt andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 1.5 Velge dirigent strek for de inntegnede talere. forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigentene kan foresla forkortning av taletiden og Vedtak: Forrelningsorden ble enstemmig godkjent. Johannessen NHF region SørVest og Thor Magne Larsen Randaberg drettsrad fra Stavanger idrettsrad. 1.6 Velge sekretær ldreftskretsstyrets innstilling: Wenche Salte og Lene Byberg fra idrettskretsens administrasjon. ldrettskretsstyrets innstilling: Thore Gudbrandsen Rogaland Svømmekrets og Gry Knudsen Vedtak: De foreslätte dfrigenter ble enstemmig valgt. 1.7 Velge representanter til å skrive under protokollen ldrettskretsstyrets innstilling: Anne Løndalen Rogaland Gym-og tvrnkrets og Svein Axel Vedtak: De foreskitte sekretærer ble enstemmig valgt. 1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité Vedtak: De foreslatte dele gatene ble enstemmig va(gt. drettskretsstyrets forslag til vajav dirienter Unn Birkeland etter at strek er satt, eher saken er tart opp til votering. Forslag kan bare fremmes i Scandie Mariton hotell. Ash\ gala 3. I laugesund l ruwkolj 1w Rouakind iditlinklels 43. wduiære dietskretsiing 1) iprii 201 (i og nye forslag ikke settes IDnrTrsropuuNo

5 Si fl F (SS OPE TTsroiRnuNo opi Vedtak: Redaksjonskomiteen ble enstemmig valgt. 1.9 Velge 3 medlemmer til tellekorps Idrettskretsstyrets innstilling: Gjert Smilh Rogaland idrettskrets administrasjon, Ruth Evy Pettersen observator og Daniel Helleren Gjest Vedtak: Tellekorpset ble enstemmig valgt. 2.0 ROGALAND IDRETTSKRETS ÅRSBERETNINGER, REGNSKAP OG REVISJON FOR Behandle årsberetninger Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram àrsberetning for perioden til godkjenning hos tinget. ldrettskretsens styreleder, Asle Torland, oppsummerte og ledet gjennomgangen av ärsberetningene. idrettskrelsstyretsinnsfilling: ldrettskretstinget godkjenner ärsberetning for perioden Vedtak: Arsberetningene for 2014 og 2015 ble enstemmig godkjent 2.2 Behandle regnskaper Bakgrunn: ldrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for ldrettskretsstyret viser til metdinger fra tilsatt revisor og kontrollkomiteen, tatt inn i arsberetning. Det vises til RIK regnskap 2014 og RIK regnskap 2015 sidene 32 og 44. Innledningsvis orienterte organisasjonssjef Rune Roksund om de framlagte regnskapene.!drettskretsstyretsinnstihin: ldrettskretsunget godkjenner de framlagt regnskapene for 2012 og Vedtak: Rogaland idrettskrets regnskap for 2014 og 2015, ble sammen med framlagt revisjonsrappod og rapport fra kontrollkomiteen, enstemmig godkjent. 2.3 Engasjere revisor Ba kg run n Ifølge NIF-Jov 5-9 (g), idrettskretstinget skal engasjere statsautorisert/registrert revisor til a revidere kretsens regnskap. idrettskretsstyrets innstillirjg: ldrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til ä engasjere statsautorisert/registrert revisor til ä revidere idrettskretsens regnskap. Vedtak: ldrettskretsstyrets innstilling ble enstemmig godkjent. 2.4 Fastsette revisors honorar idrettskretsstyrets LnnsiKn: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til ä fastsette revisors honorar.. l rolokoll fra Roealand itlrettskien 43. ordinære idrctcskretsiiii. Scaiid c MariUin hotell.,\shvaata 3, I lauuesund april 2016

6 3.1.1 Lov for Rogaland idrettskrets ldrettskretstinget vedtok NIEs nye lovnorm av 2015 for idrettskretser som ny lov for Rogaland Rogaland. ldrettskretsstvrets innstilling organisasjonsleddene i norsk idrett. Saken er en proformasak. Idreilstinget vedtok i 2015 nye lover for NIF. Dette medfører nye lovnormer for 3.0 SAKER 3.1 Lovsaker Bakgrunn idrettkrets og 2014 og framstar balansert i forhold til de ulike synspunkter som har vært fremmet ldreffskretsstvrets innstilling ldrettskretstinget tar saken til etterretning. Denne saken fremmes til idrettskretstinget 2016 utelukkende av formelle årsaker gitt av ldrettskretstinget gir styret mandat til å kunne yte selskapet Idrettens hus Rogaland AS et lân Idrettskretsstvrets innstilling eiendommen. Eierne ønsker a làne eget selskap pengene til bedre betingelser enn det næringslàn vil kunne gi. Dette gir eierne bedre utbytte enn a ha penger staende i banken Lån til Idrettens hus Rogaland AS ldrettskretstinget vedtok strategi for større kostnadskrevende idrettsanlegg Rogaland. ldrettskretsstvrets innsbulino organiasjonsleddene, laget forslag til strategi for storre kostnadskrevende idrettsanlegg i ldrettstinget 2014 vedtok prinsipper for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg Rogaland. inrr TT.rOFnUND NOIQ(.I. 3.2 Saker fra styret Strategi kostnadskrevende idrettsanlegg Bakorunn Styret har fulgt opp handlingplanen og sammen med oppnevnt utvalg, samt Bakorunn RIK eier 48 prosent av selskapet Idrettens hus Rogaland AS. RIK og øvrige eiere fra særidretten ønsker a gjøre nødvendige oppjusteringer pa til utbedringer. øvre begrensning settes til kroner Retningslinjer fylkesmidler Bakgrunn lovnorm for idrettskretser. Styret har ingen forslag til endringer da ordningen er revidert både i to tingbehandlinger, og via en horing høsten Protnkoll fra RcI2alund idrtitskrc(s 43. ()rdaa_rc iclrci!skretstinz ). april 2016 Scandie Maritini hotell. Ash gala 3. I laugesund

7 Bakorunn mulig. mulig. Bakarunn Rnndaberçj Sandnes, Sola og Stavanger. 3.3 Innsendte saker N CR6 F S DR T [ TS rq R DU N D I,.,,:?.C,i ar RSSS Velodrom Sola Forslag til vedtak fra idrettsradetisoia: Kulturdepartementet med den hensikt a ta på plass statlig tilskudd til Sola Arena sa snart som kommunene Randaberg, Sandnes. Sola og Stavanger. 4.0 Behandle handlingspian og budsjett velodromen. Styret i RIK har behandlet saken og vedtatt følgende: Idrettsradene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har fremmet sak om støtte til Hele Roga/andsidrellen v/rogaland )drettskrets sitt ting ber NIF ga / dialog med Styret stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale idrettsanlegget i kommunene Hele Rogalandsidretten v/rogaland Idrettskrets sitt ting ber NIF ga i dialog med Kulturdepadementet med den hensikt a fà på plass stat//g tilskudd til Sola Arena sa snart som betydning for saken innstiller styret pa at forslagsstiller gis anledning til å presentere justert forslag til resolusjon pa idrettskretstinget dersom de finner det forrnalstjenlig, Saken behandles på tinget til NCF etter dette styremetet og for idrettstinget. Da dette har for arbeidet i de andre organisasjonsleddene tilhørende Rogaland idrettskrets: Idrettsiagene, Idretiskretstinget stiller seg bak støtten til det fjerde interkommunale idrettsanlegget i ldrettskretsstvrets innstilling idrettsrådene og særkretser/-regions-ledd. Det er viktig for idretten i fylket at vi samler oss om Valgkomiteen har bestått av oppsett, som ble obligatorisk for drettskretser og særforbund i forhold til felles større oppgaver, og at disse blir best mulig koordinert for å nå nye felles mål. ldrettskretsstyret legger visjon og handlingsplan med budsjett for fram for tinget. Planen skal være et hjelpemiddel for arbeidet i idrettskretsen. Planen er i tillegg en rettesnor Valokomiteens innstilling: RIK Budsjett er et avdelingsbudsjett som styret og administrasjonen arbeider etter Varamedlem John Asgaut Flesjå Finnøy idrettsråd imellom idrettskretstingene. Dette er ikke direkte sammenlignbart med standard regnskaps Styret framlegger handlingsplan og budsjett til godkjenning av idrettskretstinget. Vedtak: ldmttskretstinget vedtok forslaget fra idretlsmdet i Sola: 5.0 Valg nokkelrapportering fra 2012 av. Budsi ettform ater Idreffskretsstvrets innstilling Medlemmene Ingunn Vika Stavanger kajakklubb Leder Elisabeth Faret lshockey klubben Stavanger l roiokoll fra Rmhiland idretiskreis 13. ordinære idreiiskieisiine Q. april ZOlö Scundic Maritiiii hotell, Ash eata 3. I Iauuesund Odd Atle Urvik Nordvegen golf klubb

8 .F0FE3UND Valakomiteens innstilling: Valgkomitoen innstiller følgende forslag: r,r Ç)Çç j 5.1 ldrettskretsstyret Leder: Age Olsen, Time Stavanger Bokseklubb, Nestleder: John Arve Hveding, Karmøy Kopervik IL Styremedlemmer Anne Elisabeth Askeland, Karmøy Haugesund Triatlonklubb May Brit Harestad Osaland, Stavanger Tasta Turn, TorV Lende Fjermestad,Time Sandnes & Jære rideklubb Eirik Haukali,Stavanger lshockeyklubben Stavanger Daniel Helleren, Egersund Egersund Racket klubb Varamedlemmer: Magne Bartiett Stavanger UiSI Stavanger Ida Tomme Glomsaker, Stavanger Madla Svømmeklubb 5.2 Kontrollkomité Leder: Tor Arvid Bruskeland Sola Sola FK, Medlemmer: Thomas Liknes, Karmøy Karmøy Golfklubb Bente Gjesdal Algärd turnforening, Varamedlemmer: Holon Stranborg Bjolland Stavanger lshockoyklubbon Stavanger, Pete Seglem, Egersund Egersund Golfklubb Vedtak: ldrettskretst/flyet valgte styre og kontrollkomite som framlagt fra valgkomiteen. 5.3 Representanter til idrettstinget ldrettskretsstyrets innstilling: ldrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget og eventuelle ekstraordinære drettsting. Vedtak: ldrettskretstinget gav styret fullmakt til ä oppnevne representanter til idrettstinget og eventuelle ekstraordninære idrettsting. 5.4 Valgkomité til neste idrettskretsting Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomité til neste idrettskretsting i 2018: Leder: Elisabeth Faret, Stavanger lshockey klubben Stavanger Medlem: Morten Meland, Haugesund IL Rival, Medlem: An-Magritt Stendahl, Stavanger Stavanger Turnforening, Varamedlem: Asle Torland, Hå Ogna Golfklubb, Vedtak: ldrettskretstinget valgte avtroppende styre sitt forslag til valgkomité. AVSLUTNING Nyvalgt styreleder for Rogaland idrettskrets, Age Olsen, takket for tilliten med å bli sammen em et nytt styre, takket dirigenten for godt utført ledelse av tinget, delegatenes saklige innlegg og debatter. Avslutningsvis delte Age Olsen ut blomster, fat og RIKs pin til de av styrets medlemme som gikk ut av styret, dirigentene og andre, og ønsket vel hjem. Tinget ble hevet kl Haugesund, 9. april Thore K. $Qbrandsrn Gry Knudsen Sekretærer, fra Rogaland idrettskrets administrasjon: Wenche Salte oglene Byberg Protokoll fra Rogaland idreltskrcls 43. ordinære idretiskretsting 9. april 2016 Scandic Maritim hotell. Ash gata 2. I laugesund

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 4/2015 Dato: 2705 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av styret.

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 7/2014 Dato: fredag 051214 Tid: 1730 Sted: Haugesund Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Og ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Holmestrand Fjordhotell Torsdag 21. april 2016 KL 18.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros TING 2016 Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 25. ordinære ting Lørdag 23. april 2016 Røros Innhold 1. Tidsramme... 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag...

Detaljer

Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark

Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark Til Tingrepresentanter, observatører og inviterte Att: Kopi: Vår referanse: SF Deres referanse: Dato: 16. mars 2016 Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 8/2015 Dato: 10. desember 2015 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018 Alle klubber i Vest-Agder Idrettsrådene i Vest-Agder Særkretser/ Regioner Kopi NIF Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell- fadder VAI Kontrollkomiteens leder Valgkomiteens leder Revisor Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Finnmark idrettskrets ting 2014

Finnmark idrettskrets ting 2014 Finnmark idrettskrets ting 2014 Protokoll Åpning Tinget ble åpnet av leder May Bente Eriksen Følgende hilste til tinget: Tom Johansen, Finnmark fylkeskommune Kirsti Skog, Norges idrettsforbund 1.0 KONSTITUERING

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Sted: Beverlokalet (nede i gamle barnehagen) Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Årsmøtet ble avholdt Lindås, 20.04.2017 Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid7 i filen. Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid7 i filen. Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE 2017

Referat fra ÅRSMØTE 2017 Referat fra ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 Sted: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Til behandling: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21.

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21. PROTOKOLL Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER 23.ordinære ting og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal 2.0 Saksliste 2.1. Åpning Felles åpning

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER MEDLEM UNION CYCLISTE INTERNATIONALE NORDISKA CYKELFÖRBUNDET NORGES IDRETTSFORBUND SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING I NORGES CYKLEFORBUND 20. JANUAR 2018 BEST WESTERN LETOHALLEN

Detaljer

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 Sted: Meland Golfklubb, Beitingen Dato: 19.03.2015 Det var 53 medlemmer med stemmerett. Styreleder Lars Ludvik Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøte

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid8 i filen. Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at

Detaljer

Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til stede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormens 6.

Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til stede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormens 6. Mal Protokoll årsmøte PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2016 Dato: 3. februar 2016 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb Sortland, 19.04.2017 kl. 18:00-19:30 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Innstilling: Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede. Det

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 2 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer