Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 20/15 PS 21/15 PS 22/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 8/15 Orienteringer RS 9/15 Søknad om permisjon fra politiske verv - Katri-Helen Johansen RS 10/15 Oppheving av vedtak PS 19/15 i kommunestyret - Salg av Porsanger rådhus RS 11/15 Låneopptak til kjøp av medeierskap i SeaWalk XT PS 23/15 PS 24/15 PS 25/15 PS 26/15 Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Tidsbegrenset tiltak. Flyktningsykepleier på helsestasjonen Forslag til forskrift - fastsettelse av gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg PS 27/15 Klage på vedtak i sak 5/15 «Budsjettregulering nr 1/2015» vedtatt i Porsanger kommunestyre den 15. januar PS 28/15 Nytt Årsbudsjett 2015 PS 29/15 Kulturprisen 2014 X

3 PS 20/15 Godkjenning av innkalling PS 21/15 Godkjenning av saksliste PS 22/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 8/15 Orienteringer

4 REFERATSAK Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2015/373-1 Arkiv: 612 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Ordfører: «Vedtak 19/15 som omhandler salg av rådhuset oppheves» Votering: Enstemmig Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht kommunelovens Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Votering: Enstemmig Kommunestyrets vedtak Vedtak 19/15 som omhandler salg av rådhuset oppheves

5 REFERATSAK Porsanger kommune Administrasjonsavdelingen Arkivsak: 2015/423-4 Arkiv: 251 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Ordfører: «Under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning av låneopptak, vedtas et låneopptak på kr ,- til kjøp av eierskap i SeaWalk XT.» Votering 6 stemmer for, 1 stemme imot Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht kommunelovens Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. Kommunestyrets vedtak Under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning av låneopptak, vedtas et låneopptak på kr ,- til kjøp av eierskap i SeaWalk XT

6 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2011/ Arkiv: K01 Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/14 Formannskapet /15 Kommunestyret Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Saksutredning Sak: Revidering scooterløyper, ad hoc utvalget som har arbeidet med denne revideringen har bestått av følgende medlemmer: - Kjell Asbjørn Slåttedal ( leder ) - Christina Bjørkli - Knut Roger Hansen - Magne Grøtte - Roy Ratama - Rådmann - Steinar Rollstad - Tom R. Hansen Ad-hoc utvalget har arbeidet med denne saken ca. 1 ½ år. Følgende grove tidsplan har vært fulgt frem til nå: : Ad hoc utvalget blir orientert om at høringsdokument ble sendt ut 4.september. Høringsfrist 10.oktober Annonsering kommunens hjemmeside om revideringsarbeid. Det åpnes for innspill Konstituering Oktober 12 mai 13: 19 møter, og revideringsarbeid og gjennomgang av innspill. Kontakt med fylkesmannen, nasjonalparkforvalter, lag og foreninger etc : Gjennomgang av høringsinnspill : Oppdatering utvalgets endelige innstilling gjøres klar i neste møte gjennomgås den siste revideringen, samt de siste innspill. Det legges til grunn følgende bemerkninger fra utvalgets side.

7 Det er innkommet totalt 45 innspill på endringer og nye løyper i revideringsarbeidet med løypenettet. 9 av disse forslagene ble ikke tatt med i vurderingen. Forslag som er innkommet etter fristen ble forkastet. En kan forvente endringer i motorferdselloven om tidligst ett år. Utvalget bemerker at hvis ny lov kommer skal forslag som er bortfalt hentes frem igjen. Utvalget ønsker å gjøre dialogmøter med reindrifta på de løypeforslagene hvor reindrifta har kommet med innvendinger. Alle forslag som er lagt inn og som foreslås fra utvalget er lagt inn i kartbasen som følger med saksfremlegget. Følgende nye løyper er opprettet (ikke tilknytningsløyper): - Ytre Nordmannset - Sandvik til løype nr. 8 - Fra løype nr. 4 til vestsiden av Skáiddejávri - Fra løype nr. 12 Stabbursnes til Mádirjávre - Fra løype nr. 12 Stabbursnes rundt Váldatjeaggi over sjøis til utløpet fra Lakselva og videre følger Lakselva til Holmenbru/Stangnes til løype nr Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Fra løype nr. 20 til Guollejávri - Alternativ sideløype til løype nr. 15 langs Brennelva - Fra Rv 98 ved Østerbotn langs dalføre om Gussajeaggi til løype nr Fra løype nr. 15 ved pumpehuset til Porsanger vertshus, trase langs flyplassgjerdet. Følgende løyper er endret: - Løype nr. 15: Strekningen fra Stohpojávri til løype 14 flyttes om Martinskaret og videre til løype nr. 14 ved Luostejohka. Det vil være en liten rest av tidligere løype igjen. Løypen vil da gå fra løype nr. 14 til vann 407 like nord for Langvann. - Start punktet for løype nr. 11 i Ikkaldas flyttes til parkeringsplassen ved skianlegget. - Løype nr. 20: sideløype Geaidnojávri til Justinjávri slettes. Ny sideløype blir Vánssjávri til Suoidnejávri og Goadjinjávri til Bissojávri - Løype nr. 27 Ytre Brenna slettes. Ny løype som erstattes går fra hyttefelt ved Sløkevika med sideløyper øst og vest for hyttefeltet. - Løype nr. 25 Ytre Leirpollen til løype nr. 23 fjernes. Nye tilknytningsløyper: - Løype nr. 1 til Måsøy kommune - Løype nr. 3 til Kvalsund kommune - Løype nr. 18 til Karasjok kommune - Løype nr. 20 til Karasjok kommune - Løype nr. 30 til Lebesby kommune - Løype nr. 23 til Lebesby kommune

8 Vurdering Løype nettet for snøskuter er i dag på totalt 672 km. Etter revideringen vil løypenettet øke med om lag 40 km. Økning i antall km skyldes flere tilknytningsløyper over kommunegrensen. Totalt vil løypenettet etter revideringen bli på 712 km. Utvalget har etter en rekke møter kommet frem til den anbefaling som legges frem til den videre politiske prosessen. I arbeidet har man etter beste evne forsøkt å ivareta alle interesser i kommunen med tanke på det endelige forslaget. Fylkesmannens krav om at antall kilometer ikke skal øke er forsøkt ivaretatt etter beste evne. Sikkerhet og miljø har vært et viktig punkt for utvalget med tanke på de endringene som er foreslått.i påvente av ny lov innenfor området er utvalget fornøyd med det forslaget som ligger ferdig til den videre prosess og anbefaler at forslaget vedtas. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Formannskapet gir sin tilslutning til ad.-hoc utvalgets anbefaling og samtykker til netto økning på 40 km på eksisterende løypenett. Løypenettet vil etter revideringen bli på 712 km. Følgende nye løyper er foreslått opprettet: Ytre Nordmannset Sandvik til løype nr. 8

9 Fra løype nr. 4 til vestsiden av Skáiddejávri Fra løype nr. 12 Stabbursnes til Mádirjávre Fra løype nr. 12 Stabbursnes rundt Váldatjeaggi over sjøis til utløpet fra Lakselva og videre følger Lakselva til Holmenbru/Stangnes til løype nr. 13 Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr. 19 Fra løype nr. 20 til Guollejávri Alternativ sideløype til løype nr. 15 langs Brennelva Fra Rv 98 ved Østerbotn langs dalføre om Gussajeaggi til løype nr. 15 Fra løype nr. 15 ved pumpehuset til Porsanger vertshus, trase langs flyplassgjerdet. Følgende løyper er foreslått endret: Løype nr. 15: Strekningen fra Stohpojávri til løype 14 flyttes om Martinskaret og videre til løype nr. 14 ved Luostejohka. Det vil være en liten rest av tidligere løype igjen. Løypen vil da gå fra løype nr. 14 til vann 407 like nord for Langvann. Start punktet for løype nr. 11 i Ikkaldas flyttes til parkeringsplassen ved skianlegget. Løype nr. 20: sideløype Geaidnojávri til Justinjávri slettes. Ny sideløype blir Vánssjávri til Suoidnejávri og Goadjinjávri til Bissojávri Løype nr. 27 Ytre Brenna slettes. Ny løype som erstattes går fra hyttefelt ved Sløkevika med sideløyper øst og vest for hyttefeltet. Følgende nye tilknytningsløyper er foreslått: Løype nr. 1 til Måsøy kommune Løype nr. 3 til Kvalsund kommune Løype nr. 18 til Karasjok kommune Løype nr. 20 til Karasjok kommune Løype nr. 30 til Lebesby kommune Løype nr. 23 til Lebesby kommune Forslag til revidert løypenett med vedlagt kartskisse sendes ut på høring til berørte parter og offentlige etater/institusjoner med frist 15. aug Deretter vil saken bli sendt tilbake for endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Arbeiderpartiet forbeholder seg retten til å komme med endringer til kommunestyrets behandling etter høringsprosessen som starter. Arbeiderpartiet ønsker at høringsfristen er moderat og godt annonsert for lokale lag og foreninger og privatpersoner Rådmannens innstilling Formannskapet gir sin tilslutning til ad.-hoc utvalgets anbefaling og samtykker til netto økning på 40 km på eksisterende løypenett. Løypenettet vil etter revideringen bli på 712 km. Følgende nye løyper er foreslått opprettet: - Ytre Nordmannset - Sandvik til løype nr. 8 - Fra løype nr. 4 til vestsiden av Skáiddejávri - Fra løype nr. 12 Stabbursnes til Mádirjávre - Fra løype nr. 12 Stabbursnes rundt Váldatjeaggi over sjøis til utløpet fra Lakselva og videre følger Lakselva til Holmenbru/Stangnes til løype nr. 13

10 - Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Fra løype nr. 20 til Guollejávri - Alternativ sideløype til løype nr. 15 langs Brennelva - Fra Rv 98 ved Østerbotn langs dalføre om Gussajeaggi til løype nr Fra løype nr. 15 ved pumpehuset til Porsanger vertshus, trase langs flyplassgjerdet. Følgende løyper er foreslått endret: - Løype nr. 15: Strekningen fra Stohpojávri til løype 14 flyttes om Martinskaret og videre til løype nr. 14 ved Luostejohka. Det vil være en liten rest av tidligere løype igjen. Løypen vil da gå fra løype nr. 14 til vann 407 like nord for Langvann. - Start punktet for løype nr. 11 i Ikkaldas flyttes til parkeringsplassen ved skianlegget. - Løype nr. 20: sideløype Geaidnojávri til Justinjávri slettes. Ny sideløype blir Vánssjávri til Suoidnejávri og Goadjinjávri til Bissojávri - Løype nr. 27 Ytre Brenna slettes. Ny løype som erstattes går fra hyttefelt ved Sløkevika med sideløyper øst og vest for hyttefeltet. Følgende nye tilknytningsløyper er foreslått: - Løype nr. 1 til Måsøy kommune - Løype nr. 3 til Kvalsund kommune - Løype nr. 18 til Karasjok kommune - Løype nr. 20 til Karasjok kommune - Løype nr. 30 til Lebesby kommune - Løype nr. 23 til Lebesby kommune Forslag til revidert løypenett med vedlagt kartskisse sendes ut på høring til berørte parter og offentlige etater/institusjoner med frist 15. aug Deretter vil saken bli sendt tilbake for endelig behandling i formannskap og kommunestyre.

11 Porsanger kommune Helse- og omsorgsavdelingen Arkivsak: 2013/ Arkiv: 233 Saksbeh: Bente Moen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15 Sektorstyre for helse og omsorg /15 Kommunestyret Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Vedlegg 1 Utkast til tjenestebeskrivelse for dagtilbud til hjemmeboende demente Bakgrunn for saken Porsanger kommune har via helsedirektoratet siden 2012 fått tilskudd til 2 dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Frem til nå har dette vært organisert som ukentlige dagsturer i regi av hjemmetjenesten og Trekløveren, der personer i målgruppen vederlagsfritt har kunnet melde seg på. Dersom turene har inkludert måltider har deltakerne selv dekket dette. Kommunen har stått for organisering og har gjennom tilskuddet dekket utgifter til leiebil. Kommunen har videre benyttet tilskuddet til kjøp av sjåførtjeneste samt oppsett av aktivitetsplan fra lokallaget til Mental helse. Kommunen har også stilt opp med egen ansatt som har deltatt på turene. Av tilskuddskriterier ser en at formålet er permanent tilbud om slik tjeneste. Det er på bakgrunn av dette, og at det nå meldes om slikt behov blant innbyggerne, ønskelig å etablere et permanent dagtilbud for målgruppen ut over tilskuddsperioden som utløper ved utgangen av En har ved utløp av tilskuddsår satt ubenyttet tilskudd på øremerket fond for senere bruk. Vurdering Det ble i januar 2015 satt ned en arbeidsgruppe som hadde som mandat å skissere løsning for etablering av et permanent dagtilbud for hjemmeboende demente. Arbeidsgruppa har bestått av fagansvarlig for hjemmetjenesten, fagansvarlig for Trekløveren, helsefagarbeider fra Trekløveren samt pleie- og omsorgsleder. Arbeidsgruppa ser for seg at de ukentlige dagsturer en frem til nå har hatt tilbud om videreføres også i 2015, men at det innføres en egenandel på kr. 130,- pr. deltaker pr. tur. Dette vil gi en estimert inntekt på inntil kr for 2015 dersom tilbudet leveres i 40 uker pr. år og alle 12 plasser er fylt opp. Inntekten øremerkes dekning av de utgifter som påløper til drift av tilbudet.

12 I tillegg ønskes det etablert 3 dagplasser for hjemmeboende demente på ukedager. Tilbudet foreslås etablert på ved Trekløveren med en åpningstid mandag fredag i rundt 40 uker pr. år. Tjenesten hjemles ikke i helse- og omsorgstjenesteloven, noe som gir kommunen anledning til selv å vedta egenandel. Dette ser en er vanlig også i andre kommuner. Tilbudet stenges under ferieavvikling samt i helger og høytider. Det vil være behov for styrking av eksisterende bemanning ved Trekløveren. For å imøtekomme dette foreslås at 1 ansatt fra miljøarbeidertjenesten omdisponeres til å bemanne dagtilbudet. Dersom dette forslaget realiseres vil det ikke påløpe ekstra utgifter til fastlønn. Vikarutgifter ved eventuelt fravær grunnet sykdom eller annet vil imidlertid komme i tillegg. Dersom denne omdisponeringen ikke lar seg gjennomføre kan ikke nytt tilbud om dagtilbud opprettes nå. Videre foreslås det å sette en egenandel for dagtilbud à kr. 85,- pr. dag med et tillegg for eventuelle måltider i henhold til kommunens gebyrregulativ. Dette vil, dersom alle 3 plasser til en hver tid er disponert i 40 uker, gi en estimert inntekt på inntil kr pr. år. Denne inntekten foreslås øremerket dekning av utgifter til materiell som medgår til aktivitet i tilbudet. Inntekt for salg av måltider fra kjøkkenet på Helsetun kommer i tillegg, men lar seg ikke estimere da grunnlaget er ukjent. Etablering av slikt tilbud er viktig og i tråd med den dreining som helse- og omsorgsavdelingen er inne i etter gjennomgangen som KS konsult har hatt i sektoren høsten Tilbudet vil være forebyggende for pågang til andre helse- og omsorgstjenester som tilsyn fra hjemmetjenesten, avlastning og støttekontakt. Tilbudet vil videre være et tiltak for å forebygge ensomhet og for å opprettholde mestring av ferdigheter gjennom de aktiviteter det vil legges til rette for. For at etablering av dagtilbud skal kunne realiseres, er det imidlertid behov for å bygge handikaptoalett m/ garderobe i tilknytning til de lokaler som tenkes benyttet til formålet. Det finnes i dag ikke eget toalett til besøkende. For å realisere dette foreslår arbeidsgruppen at deler av det tildelte tilskuddet fra tidligere år som er satt på fond benyttes, da dekning av kostnader til bygg er i henhold til de oppsatte kriterier for bruk av midlene. Fagansvarlig ved Trekløveren og hjemmetjenesten har i samarbeid med driftsavdelingen påtatt seg ansvaret med å få dette kostnadsberegnet og eventuelt iverksatt om tiltaket avgjøres igangsatt. Organisatorisk tenkes tilbudet lagt inn under Trekløveren og at brukere tildeles plass etter egensøknad som behandles i inntaksrådet. Det er utarbeidet forslag til tjenestebeskrivelse som ligger vedlagt saken. Denne er sendt på uttalelse til demensteamet, sykeavdelingen, hjemmetjenesten og Trekløveren som alle har tiltrådt foreliggende utkast. Rådmannens innstilling Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov.

13 Porsanger kommune Helse- og omsorgsavdelingen Arkivsak: 2013/ Arkiv: F30 Saksbeh: Solveig Skarhol Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/15 Sektorstyre for helse og omsorg /15 Kommunestyret Tidsbegrenset tiltak. Flyktningesykepleier på helsestasjonen Saksutredning Porsanger kommune har aktivt bosatt flyktninger siden I denne perioden er ikke helsetjenestene styrket for å møte behovene de bosatte har. Pr 02/15 er det bosatt 60. Dette inkluderer 26 barn under 18 år. 16 av de bosatte har kommet via familiegjenforening og er ikke med i de offisielle statistikkene. Porsanger kommune har bosatt flyktninger fra Afghanistan, Somalia, Eritrea, Sudan og Syria. Helsetjenestene ser at det er et økt press på særlig Helsestasjon, Legestasjon og Jordmor. Lengden på konsultasjoner er dobbelt så lang som normalt. Dette tar opp mye ressurser både fra helsetjenestene og fra flyktningetjenesten som må følge opp mange av disse avtalene av ulike årsaker (språkvansker, analfabet etc). Det benyttes tolk ved alle konsultasjoner, men skriftlige innkallinger er på norsk. Vi ser at helsetilstanden til flere av de som kommer direkte fra flyktningeleirer er vesentlig dårligere enn de som kommer fra mottak i Norge. Flere undersøkelser som normalt ville være gjort i flyktningmottak må nå gjøres ved bosetting. Dette er tid- og ressurskrevende. Det har også vært flere tilfeller av sykdom som må følges opp av helsevesenet. Da det norske helsevesenet er ukjent for de nyankomne ser vi også at det er et «overforbruk» av helsetjenester etter norskstandard. Eksempelvis er mage/tarm problemer og feber langt mer alvorlig i de afrikanske landene enn de vil være i Norge. Dette tar det tid å skape forståelse for. Pr i dag har Porsanger kommune organisert oppfølgingen av flyktninger som følger: Nav: Flyktningetjenesten 100 % konsulent, 20 % konsulent (t.o.m jobber med introduksjonsprogrammet) og 2 x 50 % miljøarbeidere. Søknader om bistand/støtte/tiltak etc fra Nav behandles som normalt av de øvrige saksbehandlerne på Nav

14 Opplæring: Barnehage, opptak Grunnskolen, elevene ivaretas i ordinære klasser Voksenopplæringen, gir opplæring i henhold til introduksjonsloven eller eventuelt grunnskoleopplæring for voksne. Videregående, elevene søker etter ordinære regler Helsetjenestene: Ingen styrking av tjenestene utover økning i tolkebudsjett. Vurdering Helsetjenestene bør styrkes for å møte utfordringene helsetjenestene pr i dag ser ved å ivareta de bosatte flyktningene. I førsteomgang foreslås det å opprette en 50 % stilling på helsestasjonen med halvt års virkning, som kan fungere som en slags koordinator av de ulike helsetjenestene. Helsestasjonen har også ansvar for flere av de helsetjenestene som blir gitt (vaksinasjoner, hørsel/syn, oppfølging av barn). I tillegg skal denne samarbeide med de øvrige helsetjenestene og flyktningetjenestene om oppfølging av helsespørsmål. Dette skal være et lavterskel tilbud og dersom det er mulig skal det opprettes en møteplass på skolen ukentlig. Beskrivelse av tiltak: Stillingen må besettes av en med helsefaglig utdanning, primært sykepleier. Dette da denne selvstendig skal ivareta de helsefaglige spørsmålene. Tiltaket skal prøves ut i 2015 med 50 % stilling i et halvt år. Kostnad/ Finansiering: Lønn sykepleier inkl. sosiale kostnader kr ,- Tilsvarer kr ,- ved 50 % stilling og halvt års virkning. Barneverntjenesten kjører med 80 % vakanse i perioden Dette på grunn av tilsetting av ny medarbeider som på grunn av svangerskapspermisjon ikke kan begynne før Det er engasjert en konsulent fra PPD i 20 % i perioden. Det foreslås å flytte lønnsmidler tilsvarende kr ,- fra R 1470 til R 1450 Tilsetting og plassering: Da dette er et tidsbegrenset tiltak ønsker helse og omsorgsadministrasjonen å benytte stillingen som en tilretteleggingsstilling for ansatte som behøver tilrettelegging for å komme tilbake i jobb, eller for å forebygge sykefravær. Det er likevel viktig å ha en viss stabilitet i stillingen så den må minimum innehas av den enkelte i tre mnd. Det kreves at den ansatte kan jobbe selvstendig. Nærmeste leder i perioden blir ledende helsesøster. Tiltaket evalueres i september Rådmannens innstilling Det flyttes lønnsmidler tilsvarende 50 % stilling med halvt års virkning i 2015 fra R 1470 til R Lønnsmidlene skal benyttes til å styrke oppfølgingen av helsetjenester for flyktninger. Stillingen disponeres av Helse og omsorgsadministrasjonen som tiltak for å forebygge sykefravær eller som tilrettelegging etter langt sykefravær.

15 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2015/32-4 Arkiv: 231 Saksbeh: Kine Føhr Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 26/15 Kommunestyret Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Forslag til forskrift - fastsettelse av gebyr for behandling av søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Sakens dokumenter: forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Porsanger kommune, Finnmark Saksutredning Porsanger kommune kan med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 11-4 gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter 15A-4, behandling av søknad etter 12-4, 13-4 og 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven 52a. Varsel om oppstart av arbeid med å utarbeide forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg har vært annonsert i Sagat , i Finnmark Dagblad , På Porsanger kommunes hjemmeside 13. januar 2015 og vært lagt ut til offentlig ettersyn på Porsanger kommunes servicekontor. Det var frist 1. mars 2015 for innsending av kommentarer eller merknader. Det har ikke kommet kommentarer eller merknader på forslaget til forskrift om - fastsettelse av gebyr for behandling av søknad om utslipp av sanitært avløpsvann. Saksbehandlingsgebyr pr. utslippsanlegg er fastsatt til kr. 3000,- for å dekke kommunens kostnad og tidsbruk ved saksbehandling. Kontroll av anlegg beregnes etter medgått tid og fastsettes med timesats på kr. 650,- pr person. Vurdering Gebyret for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg vil bygge på prinsippet om at brukere av offentlige tjenester/ytelser også skal belastes for de kostnadene de påfører samfunnet. Eiendommer som har private avløpsanlegg betaler ikke kommunal kloakkavgift. Kommunens

16 kostnad for saksbehandling av utslippssøknader og kontroll av avløpsanlegg skal derfor ikke dekkes gjennom kommunale avgifter for avløp, men dekkes av den som er ansvarlig for utslippet. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling, jf. forurensningsloven 52 a. Saksbehandling av søknader om utslipp er omfattende og tidskrevende. Administrasjonen tidsbruk innebærer veiledning av kunden, hjelp med papirer, gjennomgang av avløpsanlegg og utarbeidelse av tillatelse. Estimert tidsbruk 5 timer per sak. I noen tilfeller vil det være nødvendig med befaring. Dette er viktig for vannsikkerhet der tiltenkt utslipp kan komme i konflikt med private drikkevannskilder. Porsanger kommune har ikke kartlagt hvor de private drikkevannsinstallasjonene er plassert, slik at befaring på stedet vil i noen tilfeller være viktig for å forebygge faren for lokal forurensning av drikkevannskilder. Det var i søknader om utslipp av sanitært avløpsvann. Det er forventet en økning i antall søknader ettersom det bygges fritidsboliger i områder uten offentlig vann og kloakk. Porsanger kommune har per i dag ikke et gebyr for kontroll av avløpsanlegg. Innføring av gebyr vil dekke kommunens lønnskostnader i forbindelse med kontroll og tilsyn. Etter lov skal kommunen føre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp og påslipp overholdes. Hjemler for kommunens tilsynsmyndighet finnes i forurensningsforskriften 12-2 for kapittel-12-anlegg, sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, 13-2 for kapittel-13-anlegg, kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, 15-2 for utslipp av oljeholdig avløpsvann og 15 A-2 for påslipp til offentlig avløpsnett. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyret vedtar forskrift for fastsettelse av gebyr for behandling av søknad om utslipp av sanitært avløpsvann. Lokal forskrift vedtas med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 11-4 Størrelsen på saksbehandlingsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Saksbehandlingsgebyr i 2015 er fastsatt til kr. 3000,-pr. utslippsanlegg settes for å dekke kommunens kostnad og tidsbruk ved saksbehandling. Kontroll av anlegg beregnes etter medgått tid og fastsettes med timesats på kr. 650,- pr person. Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

17 Porsanger kommune Arkivsak: 2015/10-3 Arkiv: 153 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/15 Kommunestyret Klage på vedtak i sak 5/15 «Budsjettregulering nr 1/2015» vedtatt i Porsanger kommunestyre den 15. januar Dokumenter i saken: - Klage på vedtak i Porsanger kommunestyre datert 2. februar Saksutredning og vedtak i budsjettregulering nr 1/15 Saksutredning Kommunestyret behandlet sak 5/15 budsjettregulering nr 1/2015 for budsjett 2015, økonomiplan den 15. januar Budsjettreguleringen ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. Vedtaket opprettholdt å flytte samtlige elever ved Børselv oppvekstsenter og elevene på klassetrinnene 8-10 ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter til Lakselv skole, men med virkning fra og med 1. august Opprinnelig vedtak forutsatte en flytting av elevene fra januar i år. Klagen er registrert i administrasjonen den 4. februar 2014 er underskrevet av 3 kommunerepresentanter (Mona Skanke, Jon Nikolaisen og Kåre Olli). Denne er videreformidlet mandag 9. februar som en epost til kommunestyret. Lovlighetsklagen er fremmet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 59, ved at tre kommunestyrerepresentanter har klaget inn vedtaket innen lovens frist på tre uker. Klagen skal således behandles av kommunestyret som enten kan avvise klagen og oversende denne til fylkesmannen for kontroll, eller ta klagen til følge. I klagen anføres det følgende (sitat): Undertegnede medlemmer av Porsanger kommunestyre mener at vi folkevalgte ikke hadde nødvendig underlag og kunnskap om: Gjeldende rettsregler Konsekvensene av tiltaket da vedtaket i sak 5/15 «Budsjettregulering nr 1/2015» ble fattet. Undertegnede medlemmer av Porsanger kommunestyre klager med dette saken inn for ny prøving i kommunestyret i medhold av Kommuneloven 59. a. Vi ber kommunestyret om å gi oss medhold i klagen og gjøre om vedtaket om endring av skolestrukturen i sak 5/15 og som basert på vedtak i sak 75/14.

18 b. Hvis kommunestyret ikke tar vår klage til følge men opprettholder vedtaket i sak 5715 vil saken bli oversendt Fylkesmannen til behandling ved såkalt lovlighetskontroll. Hvis saken eventuelt går til Fylkesmannen, ber vi embetet avgjøre om a. Innholdet i vedtaket kan være i strid med gjeldende regelverk og om b. Vedtaket dermed kan ha blitt til på en feil måte, jf Kommunelovens 59, kf. Opplæringsloven 14. Vurdering Klagen er rettidig og lovlig framsatt av minimum 3 kommunestyrerepresentanter slik kommunelovens 59 foreskriver. Denne klagen har sammenheng med klagen som ble fremmet på sak 75/14 på budsjettvedtak fattet den 18. desember Klagen ble behandlet av kommunestyret den 15. januar og avvist. Denne gangen er det klage på sak 5/15 (budsjettregulering 1/2015), som er fattet 15. januar Administrasjonen skal ikke ta stilling til klagen. Vedtaket som berører skolestruktur er en politisk prioritering som administrasjonen må forholde seg til. I en lovlighetskontroll hos Fylkesmannen vil man måtte ta stilling til følgende i vedtaket: a) er vedtaket innholdsmessig lovlig, b) er vedtaket truffet av noen som har myndighet til å treffe slike avgjørelser, c) og er vedtaket blitt til på lovlig måte Saksbehandling ved skolenedleggelse Det har tidligere hersket betydelig usikkerhet mht. hvilke regler som skal anses å gjelde for skolenedleggelser, og fylkesmennene behandlet spørsmålet ulikt. Sivilombudsmannen ba derfor i 2010 om at departementet klargjorde regelverket ved å utforme et rundskriv. Utdanningsdirektoratet utformet på denne bakgrunn rundskrivet Udir Rundskrivet skiller mellom kommuner som har gitt forskrifter om skolegrenser etter opplæringsloven 8-1 og kommuner som ikke har gitt slike forskrifter. Så langt administrasjonen kjenner til har ikke Porsanger kommune gitt forskrifter om skolegrenser. For ordens skyld kommenteres at kommunene står fritt her, loven gir kommunene adgang men ikke plikt til å vedta forskrifter om skolegrenser. Når det gjelder saksbehandlingen i forhold til å vedta skolenedleggelse i kommuner som ikke har forskrifter om skolegrenser, tar rundskrivet utgangspunkt i generelle forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling, som innebærer at saken må være tilstrekkelig opplyst før det fattes vedtak. Dette må ses i lys av at skolestrukturdebatt ikke er ukjent i Porsanger. I 2009 ble KOS (Kistrand, Olderfjord og Smørfjord) oppvekstsenter avviklet, og i 2011 ble det vedtatt nedleggelse av både Billefjord og Børselv oppvekstsenter. Etter dette har det vært flere forsøk og høringer på reduksjon eller nedleggelser av oppvekstsentre. Det hele kulminerte med et vedtak i kommunestyret i 2013 hvor skolestrukturen ikke skulle revurderes før man når et nedre elevtall på 10 elever pr skole. Administrasjonen sendte ut i april 2014, ved budsjettrevisjonen i samme år, et høringsnotat på bakgrunn av politisk forslag om strukturendring på oppvekstsentrene. Senere igjen i oktober ved behandlingene av budsjett for Det kom inn mange høringsinnspill innen fristen som var gitt til den 1. desember I alt kom det ved siste runde over 30 uttalelser og disse ble videreformidlet til kommunestyret. Saken har på mange måter vært opplyst og vurdert, men ikke konsekvensvurdert, selv om det ble i 2012 satt ned et eget ad-hoc utvalg som vurderte flere sider av skolestrukturen i Porsanger.

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger helsetun Dato: 21.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Formannskapet Dato/ Dáhton: 08.08.2017 Tidspunkt/ Áigi: 09:00 - Rådhuset - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 22.01.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Britt Kollevåg Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 03.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.12 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Jonas Sørum Nymo Leder HØYRE/FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Eva Marie Johansen Leder

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Geir Kåre Pettersen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 15/34 Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL KOMMUNESTYRESAK 74/14. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 15/34 Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL KOMMUNESTYRESAK 74/14. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 15/34 Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL KOMMUNESTYRESAK 74/14 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Kommunestyresak 74/14 tas

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.03.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer