Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Se sakskart neste side. Side1

2 Saksliste Saksnr PS 17/15 PS 18/15 PS 19/15 PS 20/15 PS 21/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 Innhold Rekruttering og kompetansebygging Merking av skuterløyper Søknad om UKM fylkesmønstring (Omgjøring av vedtak PS 16/15) Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Høring - forslag til endringer i alkoholloven Søknad om serveringsbevilling - Polar Uteliv & Event AS Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) PS 25/15 Søknad om tilskudd over budsjett i 2015 PS 26/15 Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: KULPs (Koordineringsutvalg for uteområder, ball- og lekeplasser) arbeid med- og utfordringer rundt lekeplasser/ballplasser/uteområder i kommunen Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Berit Hågensen leder Side2

3 Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.: 2015/202-3 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest kommunes arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk, permisjonsreglement, tilsettingsrutiner og lederutviklingsplan Rekruttering og kompetansebygging Saken gjelder Hammerfest kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende verbale vedtak: «Rekruttering og kompetansebygging. Kommunestyret ber administrasjonen raskest mulig legge fram et konkret forslag som har som mål å øke rekruttering og styrke eksisterende kompetanse innenfor sektorene helse og omsorg, barnevernet og andre prioriterte områder som ikke allerede har egne ordninger. Dette må omfatte både grunnopplæring/fagopplæring i videregående skole, videreutdanning og spesialisering på høyere nivå. Forslagene må inneholde konkrete forpliktende mål, hvilke ordninger i form av stipend, lån, permisjon med lønn, bindingstid osv osv som skal gjelde. Videre må en drøfte og evt fremme forslag vedr bl.a. resultatmål, underveisevaluering og tidsperspektiv for tiltakene. Forslagene bør utarbeides i samråd med egne fagfolk på områdene, organisasjoner og andre berørte. Forslaget fremmes for politisk behandling seinest mars «Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med kommunestyrets vedtak om rekruttering og kompetansebygging ble det dannet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa består av Elisabeth Paulsen, Arve Paulsen, Violet Side3

4 Karoliussen, Geir Nesse og Trude Klaussen. Arbeidstakerorganisasjonene har oppnevnt Gunn Inger Skog fra Fagforbundet til å representere de ansatte i arbeidsgruppa. Arbeidet startet med å kartlegge hvilke retningslinjer og reglement vi har knyttet til rekruttering og kompetanseheving i dag, som blant annet: Arbeidsgiverpolitikk Lønnspolitikk Permisjonsreglementet Tilsettingsrutiner Det har dannet seg en praksis knyttet til permisjon med lønn, nivå for dekning av utgifter og stipendordninger for ansatte som har tatt utdanning eller annen faglig utvikling. Administrasjonen har - med bakgrunn i denne praksisen utarbeidet et utkast til Reglement for utdanningspermisjon og stipend som skal kvalitetssikres og sendes på høringsrunde i egen organisasjon og vil komme formelt på plass i løpet av våren Kompetanseheving Kompetanseplaner Hammerfest kommune har en lederutviklingsplan som skal ivareta organisasjonens og ledernes behov for kompetanseheving og utvikling ut ifra de verdier, mål og utfordringer som til en hver tid er gjeldende. Lederne er med på å definere utviklingstiltak gjennom innspill og evalueringer. Det satses primært på skolering som ikke gir formalkompetanse, men det vil også bli vurdert samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Programmet skal i følge mandatet ha fokus på teamledelse, ledelse av egne enheter og utvikling av individuelle/personlige lederferdigheter. Programmet har med ulike tiltak og denne rulleres annet hvert år. Målgruppe for lederutviklingsprogrammet er rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere og innen enkelte tema inkluderes stedfortredere og fagledere. Programmet inneholder også en basisopplæring for nye ledere som omfatter ulike tema som alle nye ledere i Hammerfest kommune skal ha kompetanse på, og denne opplæringen gjennomføres 2 ganger årlig. Sentraladministrasjonen har ikke utarbeidet egen kompetanseplan med systematiske tiltak mht kompetanseutvikling. Det har vært ulike tiltak de siste årene som har vært vurdert individuelt og utfra avdelingenes behov. Sektor for barn og unge har kartlagt utdanningsnivå hos lærere (jfr kompetansekrav). Dette vil bli videreutviklet i en kompetanseplan. Forebyggende tjenester har kartlagt alle sine ansatte og utvikler en kompetanseplan på bakgrunn av denne kartleggingen. Sektor for helse og omsorg er i gang med utarbeidelse av kompetanseplan som forventes ferdig våren Det er gjennomført en Questback undersøkelse med et to-delt fokus; det ene er rettet mot lederne i sektoren der hensikten har vært å skaffe en kompetanseoversikt. Det andre er rettet mot de ansattes ønsker om etter- og videreutdanning. Det har også vært gjennomført en workshop med fokus på kompetansebehov i sektoren. Denne har avdekket et kompetansegap som kompetanseplanen skal søke å løse med konkrete tiltak. Side4

5 Sektor for kultur og samfunn har ikke utarbeidet helhetlige kompetanseplaner for sektoren. Imidlertid vurderes kompetansen totalt sett å være tilstrekkelig til å utføre de oppgavene sektoren har ansvar for på en tilfredsstillende måte. Nasjonale trender viser at det vil være utfordringer fremover med å rekruttere ingeniører til kommunale stillinger som krever slik kompetanse. Etter at de fleste ingeniørstillingene nå er i planavdelinga eller den reorganiserte prosjektavdelinga vil dette bli ivaretatt av sentraladministrasjonen. På noen områder har stillingsinnehaverne en svært god formalkompetanse. Som eksempler kan nevnes stillinger innen kulturskolen. Tiltak som øker vår kompetanse Sentraladministrasjonen har en lederutviklingsplan med ulike tiltak og denne rulleres annet hvert år. Sektor for barn og unge har følgende ordninger: Rektor, styrerskole og faglederutdanning PPT (30stp på masternivå). Arbeidsgiver dekker reise og opphold og bøker. Tid brukt til studium inngår i arbeidstiden til den ansatte. Varig videreutdanning lærere Egne statlige ordninger (ansatte frikjøpes i en del av stillingen). Vi får refundert det meste av våre utgifter til vikarer gjennom statlige tilskudd samt at de ansatte går litt ned i stilling i perioden. Arbeidsgivers utgifter knyttes til reise/opphold/bøker. Videreutdanning i regi av RSK/UiT lesing 1 og 2 Deltar på samlinger og har 6 lesedager i tillegg Masterutdanning Fagansvarlig barnehage gjennomfører masterutdanning i ledelse. Arbeidsgivers støtte knytter seg til permisjon og utgiftsdekning i henhold til etablert praksis. Sektor for helse og omsorg har ordninger i form av stipend, utgiftsdekning og lønnet/ulønnet permisjon som stimulerer ansatte til å ta utdanning som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier og lederutdanning. Sektor for kultur og samfunn har ulike etablerte ordninger og utdanningsløp innenfor brann og redningstjenesten, og kompetanseheving skjer på flere arenaer (listen er ikke uttømmende). Grunnleggende brannopplæring innen brann og redningsdisplinene, samt lederutdanning knyttet direkte mot faget gjennomføres ved Norges brannskole. For operatørene ved 110- sentralen, gjennomføres den spesifikke 110-utdannelsen ved justissektorens opplæringssenter i Stavern. Feierutdannelsen er spesiell, ved at den enten skjer via lærlingeordning lokalt eller ved 2-årig fagutdannelse gjennom Norges brannskole. Nødvendige sertifikater til kjøretøyer/spesialmaskiner/sertifiseringer ol, betales i sin helhet av arbeidsgiver Side5

6 Prioriteringer Sentraladministrasjonen har periodevis utfordringer med å rekruttere byggesaksbehandlere, arealplanleggere og ingeniører -både til IT-avdeling, prosjektavdeling og planavdeling. En har foreløpig ikke funnet det nødvendig å sette inn særskilte rekrutteringstiltak for dette. Lønnsnivå, arbeidsvilkår og rekrutteringstiltak vurderes ved ansettelse i henhold til personalavdelingens anbefalinger og kommunens vedtatte tiltak, og dette synes å fungere tilfredsstillende utfra sentraladministrasjonens behov. Sektor for barn og unge har følgende prioritering: 1. Lærere og barnehagelærere 2. Barnevernutdannede 3. Fagarbeidere 4. Spesialpedagoger Sektor for helse og omsorg har følgende prioritering: 1. Vernepleiere 2. Helsefagarbeidere 3. Sykepleiere (med spesialkompetanse) Sektor for kultur og samfunn har ingen særskilte utfordringer med å rekruttere til sektoren, og lister derfor ikke opp prioriterte områder. Det vises forøvrig til beskrivelse av situasjon for sentraladministrasjonen på dette området. Utdanningsmuligheter i Hammerfest I tillegg til etablerte studieretninger og utdanningsmuligheter vil det i løpet av det kommende året starte opp to nye muligheter som er spesielt viktig for Hammerfest kommunes behov for rekruttering og kompetanse innenfor de prioriterte områdene. UIT- Norges arktiske universitet starter høsten 2015 opp en samlingsbasert utdanning med studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for dette er nok søkere. Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest starter en desentralisert vernepleierutdanning med studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for oppstart januar 2016 er nok søkere. Rekrutterings- og stabiliseringstiltak Hammerfest kommune har ulike rekrutteringstiltak når det gjelder lønn. Hovedtariffavtalen og kommunens skriftlige lønnspolitikk som ble vedtatt er utgangspunktet for lønnsplassering ved ansettelse. Utover lønn bruker også kommunen følgende andre virkemidler overfor stillinger med særlige rekrutteringsutfordringer: Flyttegodtgjøring: dekning av utgifter i forbindelse med flytting mot 2 års bindingstid Boligtilskudd: økt lønn pr måned i 12 måneder mot 2 års bindingstid Side6

7 Endringer i lønn etter ansettelse skjer gjennom sentrale lønnsoppgjør og lokale forhandlinger mellom de lokale partene hjemlet i forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen. I de tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere gjennomføres forhandlinger og det gis lønnsøkninger både individuelt og gruppevis. Det gis da høyere lønn for utvalgte grupper og hvilke grupper dette gjelder vurderes løpende utfra eventuelle rekrutteringsutfordringer. I Hammerfest er det for tiden inngått en lokal avtale om rekruttering/stabiliseringstillegg for sykepleiere, førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, miljøterapeuter og barnevernspedagoger. Avtalen gir ansiennitetstillegg ved ansettelse slik at man får en høyere startlønn enn egen lønnsansiennitet tilsier. Gjennom avtalen er det også etablert en stabiliseringsstige der det gis tilleggslønn ved 5, 10 og 15 års tjeneste i stillingen. Som særskilte stabiliseringstiltak er det også innført høyere lønn for sykepleiere i nattstillinger i hjemmetjenesten og for ansatte i Finnmarksveien. For tiden vurderes det blant annet ytterligere stabiliseringstiltak mot barnevernstjenesten. Det har også vært gitt stipend til personer under utdanning mot bindingstid etter endt utdanning. Dette har vært bruk i forbindelse med nyrekruttering av ferdigutdannede spesielt førskolelærere innen barnehagesektor og sykepleiere og vernepleiere innen pleie- og omsorgssektoren Det gjennomføres også løpende lønnsforhandlinger om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Her har kommunen etablert en praksis som partene opplever som ryddig både mht nivå på lønnstillegg og virkningsdato. Noen har også ulike arbeidsvilkår knyttet til funksjon, slik som telefongodtgjørelse, kompensasjon/fridager for møtevirksomhet/annen særlig belastning for ledere og særlig selvstendige stillinger ol. Andre etablerte tiltak som bidrar til rekruttering eller stabilisering: Introduksjonsprogram for nyansatte Seniorpolitikk Lederutviklingsprogram/plan Omdømmeplan Velferdspermisjoner Sommerjobb for ungdom Lærlingeplasser Deltakelse på messer Deltakelse i prosjektet» Hammerfest en by å bo» Rådmannens vurdering Kommunene vil i årene fremover ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft. Nasjonale trender viser at utfordringene vil være størst knyttet til utdanningsgruppene barnehage -/ førskolelærere, lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere og ingeniører. Side7

8 Det finnes en rekke gode ordninger i vår kommune i dag knyttet til rekruttering og kompetanseheving. Det er viktig at etablert praksis på området samles i et eget reglement, slik at en lettere kan forutsi økonomiske og driftsmessige konsekvenser, prioriteringer og ikke minst sikre en enhetlig og lik behandling av våre ansatte. Slik rådmannen vurderer det har kommunen et stort rekrutteringsbehov spesielt mht fagarbeidere (alle sektorer), vernepleiere, og lærere både i barnehage og skole. Det at det etableres to nye utdanningsmuligheter med studiested i Hammerfest gir oss nye muligheter for å øke vårt behov for kompetanse og bemanning innenfor prioriterte områder i vår organisasjon. Gode permisjons- og stipendordninger kan bidra til å stimulere egne ansatte til å ta utdannelse på disse områdene. Det nevnes også her at det er oppnevnt en kommunal koordinator/kontaktperson som skal være en pådriver samt samarbeide med Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest i forbindelse med vernepleierutdanning i Hammerfest. Det må fortsatt satses videre på å utdanne og rekruttere fagarbeidere innenfor en rekke fag, både ved å være en attraktiv lærebedrift samt å stimulere til ansatte til å ta fagbrev innenfor eget yrke. I tillegg bør vi satse på ungdommer generelt og mobilisering av arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn for å møte framtidas arbeidskraftsbehov. Vi trenger ungdommen for å møte framtidens behov for arbeidskraft og trenger deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi må derfor jobbe videre med hvordan vi som arbeidsgiver skal ivareta lærlingplasser, faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen, faget Prosjekt til fordyping i videregående skole, og sommerjobb for ungdom. Med en betydelig andel innvandrere i befolkningen i Hammerfest kommune (ca. 14 %), vil en særskilt utfordring innen sektoren være å inneha god og tilstrekkelig kompetanse på flerkulturell kulturkompetanse. Mangfoldet også bør gjenspeiles innad i organisasjonen ved å rekruttere og beholde også den delen av befolkningen. Vi trenger også å styrke den minoritetsspråklige medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse og her skal vi gå i gang med et prosjekt i løpet av Dette handler blant annet om å ta innvandrerbefolkningens kompetanse og ressurser i bruk på en bedre måte, og få til bedre inkludering på arbeidsplassene våre. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend som ferdigstilles innen 31. mai Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i perioden » 3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge og helse og omsorg innen 15. juni Side8

9 Side9

10 Saksbehandler: Reidar Næss Saksnr.: 2011/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter ikke vedlagt: Merking av skuterløyper. Saken gjelder I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2014 ble det på bakgrunn av et verbalt forslag vedtatt endringer for merking av skuterløyper i Hammerfest kommune. Vedtaket har virkning fra vinteren Ettersom saken ikke er behandlet i administrasjonen i forkant og vedtaket har økonomiske og praktiske konsekvenser, ønsker administrasjonen å synliggjøre dette. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune har 146 km løyper fordelt på de nordre delene av Sørøya, Seiland og Kvaløya. Løypene åpnes/stikkes, vedlikeholdes og ryddes/lukkes i dag av lokale privatpersoner eller lag og foreninger. Det er inngått avtaler for 2 år av gangen og betaling utgjør kr 240,-pr km for leie av scooter og slede brukt til merking av skuterløypene. Hammerfest kommune dekker merkestikkene og frakten av disse til de som utfører merkingen. Når avtaler har gått ut, forutsatt at man har vært fornøyd med den jobben som den enkelte har gjort og de har hatt et ønske om å forlenge kontraktene, er avtalene blitt forlenget. På den måten har vi sikret kontinuitet og stabil lokalkunnskap blant våre avtalepartnere. Vi har siden 2010 ikke hatt pågang av andre som ønsker å utføre denne jobben. Side10

11 I kontrakten står det i pkt 3. Løypene skal til en hver tid være merket på en slik måte at det ikke kan oppstå tvil om hvor løypa ligger. Vi anbefaler max 50 meter mellom hver merkestikke og evt nærmere hvis nødvendig. I praksis merkes det i dag mange steder med avstander godt under 30 meter der terreng og normale værforhold tilsier det. Hammerfest kommune har opplevd skuterulykker med fatal utgang de senere år. Disse har likevel ikke vært knyttet til kjøring i oppmerkede løyper. Vi kjenner heller ikke til mindre ulykker som følge av dagens merkepraksis. Rådmannens vurdering Rådmannen har full forståelse for at det fra politisk hold ønskes fokus på sikkerhet for alle som ferdes i fjellet, også skuterfolket. Det er utvilsomt at det ved dårlig vær kan være vanskelig å følge merkepinner som er plassert opp mot 50m fra hverandre. Er været ille nok vil det også være problematisk å følge stikker som står 30 meter fra hverandre. En kan argumentere for at jo nærmere hverandre stikkene plasseres jo bedre, men for alle som ferdes i fjellet må til syvende og sist ansvaret ligge hos den enkelte. I så måte er det verdt å reflektere om økt tilrettelegging og antall sikkerhetstiltak knyttet til skuterkjøring leder flere ut i fjellet, også når det er dårlig vær. Vedtaket om å stikke hver 30. meter betyr at vi må gå til innkjøp av mange nye stikker. Dette anslås å koste ca kr ,- levert Hammerfest. Dernest kommer utgiftene for å få sendt dette til de forskjellige med ansvar for merking på Sørøya og Seiland. En annen konsekvens er at man midt i en avtaleperiode pålegger de som stikker løypene merarbeid. Dette er ikke i henhold til inngåtte kontrakter. For noen vil det kanskje være uproblematisk, men det er ikke urimelig at man forventer bedre betalt for å utføre mer arbeid. Kanskje snakker vi om en kostnad på ytterligere ,-pr år? I verste fall vil noen trekke seg fra avtalen, med de konsekvenser det får. Det fulgte ingen økonomiske midler med kommunestyrevedtaket som ble gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten I praksis betyr derfor vedtaket en reduksjon på kr ,- til andre idretts- og friluftslivsformål. Det er også et poeng at en kraftig økning av merkepinner vil føre til en økning av pinner som blir liggende igjen i naturen når snøen er borte. Administrasjonen bruker ekstra midler på å kjøpe miljøstikker som råtner og går i oppløsning etter noen år. Til tross for dette unngås ikke en viss negativ effekt med forsøpling ved økt bruk av merkepinner. Rådmannen mener videre at administrasjonen selv må få avgjøre hvor lenge kontrakter skal vare. Administrasjonen opplever ikke det som arbeidskrevende med to årige avtaler, og er usikker på hvordan privatpersoner, lag og foreninger stiller seg til kontrakter med 5 års varighet. Det er også et poeng at det kan bli vanskelig for kommunen å komme seg ut av en femårig kontrakt med en man Side11

12 mener gjør en for dårlig jobb. Der administrasjonen mener det er fornuftig med fem års kontrakter, vil dette bli vurdert. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak om merking av scooterløyper gjøres gjeldende fra vinteren Midler til merking av skuterløyper tas opp i forbindelse med budsjett for Rådmannen gis fortsatt fullmakt til å inngå slike avtaler. Side12

13 Saksbehandler: Henrik Skjelbred Saksnr.: 2014/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Vedlegg Ny vertskommune for UKM fylkesmønstring _4_1 2 KRAV SPESIFIKASJON FOR NY VERTSKOMMUNE Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om UKM fylkesmønstring (Omgjøring av vedtak PS 16/15) Saken gjelder I styret for kultur, omsorg og undervisning ble det fattet følgende vedtak i sak PS 16/15: 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune Etter at vedtaket ble fattet har fylkeskommunen åpnet for å la søknaden gjelde for i stedet. Ungdomstjenesten, som er i ferd med å utarbeide søknaden, anser dette som et bedre alternativ. Det er derfor ønskelig at styret for kultur, omsorg og undervisning tar stilling til om årstallet i søknaden kan endres til tross for gjeldende politiske vedtak. Sakens bakgrunn og fakta Finnmark Fylkeskommune (FFK) åpnet for å la Hammerfest kommune søke om å bli vertskommune for Ungdommens Kulturmønstring (UKM) fylkesmønstring for perioden Side13

14 Hammerfest kommune har flere ganger, og tidligst i brev av , anmodet FFK om å åpne for å la søknaden gjelde for i stedet. Etter flere henvendelser til FFK fikk vi den klarsignal for å søke for i stedet for Søknadsfristen er som tidligere Rådmannens vurdering Muligheten for å søke om å bli vertskommune for anses som et bedre alternativ for Hammerfest kommune. Dette begrunnes særlig med behovet for å få til en tilfredsstillende overlapping med Alta, som er nåværende vertskommune. I tillegg har Alta allerede et godt etablert team av ungdommer som inngår i UKMs «Ung Arrangør»-gjeng. Disse er ferdig formet for Det er også et poeng at stedet for neste fylkesmønstring bør være avklart allerede før nåværende vertskommune har arrangert sin siste fylkesmønstring. Konsekvensen av å åpne for et år med forberedelser og overlapping vil være en fordel i planleggingsfasen, og ikke minst også med tanke på produktet vi kan tilby som vertskommune. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune. Side14

15 Vår dato: Vår ref: 08/ Arkivkode: _;C11 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Karoline Andreassen Telefon: Kommunene i Finnmark Ny vertskommune for UKM fylkesmønstring Dette er en invitasjon til kommunene i Finnmark for søknad om fylkesmønstring i perioden Karasjok kommune er vertskommune for UKM fylkesmønstring i Finnmark for treårsperioden , og vi ønsker nå en ny søknadsrunde med påfølgende overlapping og erfaringsutveksling mellom Karasjok kommune og den nye vertskommunen i løpet av Fylkeskommunen ønsker å fortsette treårs syklusen for fylkesmønstringen i Finnmark. Alle kommuner i Finnmark skal ha mulighet til å søke om vertskap for fylkesmønstringen Interesserte kommuner må utarbeide en søknad med veiledning i kravspesifikasjonen. Se vedlegg. Søknadsfristen er 1. januar Beslutning om hvilken kommune taes i løpet av januar Følgende ansvarsområder gjelder for UKM fylkesmønstring; Planlegging og gjennomføring av fylkesmønstringen som arrangement Organisering og tilpasning av lokaler for alle kunstuttrykkene Løpende kommunikasjon og informasjon til kommunekontakter og deltagere, samt organisering av transport for deltakere og reiseledere tur/retur fylkesmønstringen Lokaler til sosiale aktiviteter, overnatting og til selve teknisk arrangement Administrasjon av kostnader til lys og lyd Innkjøp og organisering og bespisning Tilrettelegging av sosiale aktiviteter for ungdommene Administrere reise og honorar til jurymedlemmer Tilrettelegge for sikkerhetsrutiner og vakthold Evaluering og rapport til fylkeskommunen (se kriterieliste for detaljer) Finnmark fylkeskommune v/ kultur- og idrettsavdelingen er ansvarlig for; Veiledning som fylkeskontakt for kommunenes UKM arrangement Organiseringen av mediekontakt for UKM fylkesmønstringen Invitasjons- og vertskapsrolle for gjestedeltakende ungdom fra Murmansk i fylkesmønstringen Planlegging og gjennomføring av deltakelsen fra Finnmark på UKM festivalen i Trondheim i juni For mer informasjon om UKM fylkesmønstringen eller spørsmål tilknyttet søknadsprosessen, ta kontakt med fylkesleder Karoline Andreassen eller dagens arrangør, Karasjok kommune. Mye informasjon om UKM finnes på nettsidene til UKM Norge Postadresse Besøksadresse Telefons Org.nr Sentraladministrasjonen Fylkeshuset 9815 Vadsø Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass Vadsø Telefaks Bankkonto Side15

16 Den nye vertskommunen vil ha muligheten til å delta i forprosess og avvikling av UKM fylkesmønstring i Karasjok mars Med vennlig hilsen Marianne Pedersen Kultur- og idrettssjef 1 vedlegg Karoline Andreassen Rådgiver Side16

17 KRAV SPESIFIKASJON FOR NY VERTSKOMMUNE UKM FYLKESMØNSTRING FINNMARK 1. Lyd/lys/scene/produksjon o Scene for fylkesmønstringen i egnet lokale sal eller idrettshall hvor de tekniske scenefasiliteter tilfredsstiller et kulturarrangement med omrigg av backline mellom innslag, plass på sidescene, fasiliteter for teknisk rigg samt garderober. o En arena egnet for fremvisning av film med profesjonell kvalitet på bilde lyd o En arena for utstilling av visuell kunst som er egnet til dette formål o Profesjonelt firma for lyd, lys og minimum 2 scenearbeidere med erfaring fra større produksjoner og helst erfaring fra tilsvarende ungdomsarrangement. o Profesjonelle voksne som scenearbeidere og assisterende teknikere dette ansvaret kan ikke legges på uskolerte ungdommer. o En voksen som kan veilede konferansierer o En voksen som kan veilede unge arrangører. (UA involveres i planlegging og gjennomføring av mønstringa. Vertskommunen oppfordres til å legge til rette for at UA kan møtes dagen før mønstringa begynner). o En voksen som kan veilede nettredaksjon 2. Ekstra fasiliteter o Sove- og spisested i umiddelbar nærhet til forestillingssted. o Fasiliteter for soving ikke felles soverom i gymsal / idrettshall. Kommunen må ha egne klasserom som soverom for barn og ungdom. o Egne nattevakter/brannvakter og rengjøringspersonell o Egnede lokaler for servering av frokost, lunsj, middag og kvelds i nær tilknytning til overnattingssted 3. Prosjektledelse o Fylkesarrangør må regne med å bruke omtrent 0,25 årsverk på prosjektledelse samt selve produsentrollen for UKM Finnmark. o Følge opp kommunekontakter og reiseledere, informasjon på nett/e-post og mobil 4. Transport o Kommunen bør være et transportmessig knutepunkt for å unngå reisetid på over 10 timer for ungdommene. Reisetid utover dette kan i verste fall ekskludere deltakelse fra noen av Finnmarkskommunene. 5. Infrastruktur på multimedia og IT o Omfattende medieproduksjon hvor alle innslag bør filmes med flerkameraproduksjon og innslag legges ut som Media - player filer på o Forarbeide på grafikk til projeksjon og nettfilene samt live streaming på internett. o Nettredaksjon for bilder, video og tekst (nye krav fra UKM Norge med tanke på dokumentasjon se nettsiden o PS: alle kunstnere og kunstverk må fotograferes slik at dette er klart til videresending 6. Avtaler o Ny vertskommune signerer avtale med Finnmark fylkeskommune. Kommunen forplikter seg blant annet til å levere årlige rapporter med regnskap som viser oppsummering/evaluering av gjeldende års fylkesmønstringsarrangement. o Den kommunen som blir ny vertskommune må belage seg på å hente inn tilbud for kjøp av tjenester for fylkesmønstringen (lyd/lys/scene, transport, mat og servering). Lov om offentlig anskaffelse sier at det skal hentes pristilbud fra minst tre leverandører. o Det må tas høyde for dette i prosessen med tilbudsinnhenting for kjøp av tjenester for UKM fylkesmønstringen. Side17

18 o Det er iht lov om offentlig anskaffelse ikke tillatt å forfordele oppdrag av hensyn til leverandørs geografiske beliggenhet. Annet: o Vertskommune skal selv velge ut en jury for fylkesmønstringen, og forholde seg til regler om kvoter fra UKM Norge/UKM Finnmark. Finnmark fylkeskommunes fylkeskontakt vil delta ved fylkesmønstringen for å kvalitetssikre utvelging med tanke på økonomi og regelverk. o Arrangør av fylkesmønstringen må selv bestille markedsføringsmateriell fra UKM Norge (plakater, bannere, t-skjorter osv) og belage seg på å markedsføre arrangementet med disse midlene. o Arrangørkommunen plikter seg til å kommunisere med Finnmarks representant i Ungdommens referanse gruppe (URG) og involvere URG i planlegging av arrangement, samt gi rom for at URG kan bruke fylkesmønstringen som arena for informasjonsspredning. o Finnmark fylkeskommune har etablert en informasjonskanal på facebook.com, denne kan tas i bruk for å spre info og markedsføre mønstringen. o Finnmark sin side på ukm.no kan også brukes til å spre informasjon om mønstringa o Under fylkesmønstringshelga skal det settes av tid til reiseledermøter. Side18

19 Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2015/631-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Vedlegg 1 Boligpolitisk notat Saksdokumenter ikke vedlagt: Kommuneplanens arealdel for hele kommunen Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Saken gjelder Dette boligpolitiske notatet er i utgangspunktet utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering av og diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av kommunens planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres det er rekke aktiviteter som skal lede fram til diskusjoner i kommunestyret/formannskapet, og etter hvert til utforming av mål og strategier i det endelige planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel. Av aktiviteter kan nevnes: - Utredning om befolkningsutvikling/befolkningsframskriving - 6 grupper som har arbeidet med sentrale plantema (presentert i kommunestyret 12. mars) - Medvirkningsprosesser, folkemøter i distriktet I tillegg er dette boligpolitiske notatet utarbeidet. Notatet redegjør for boligutfordringer og muligheter i Hammerfest kommune i dag og i årene framover. Notatet er ment som et grunnlag for diskusjon rundt og prioriteringer av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til det er notatet et godt grunnlag for utarbeidelse av den kommende planstrategien , og ikke minst et Side19

20 utgangspunkt for en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan, der vi smelter sammen de boligsosiale utfordringene med de ordinære boligutfordringene. Dette notatet tar altså ikke for seg de boligsosiale utfordringene. Funnene i notatet viser at kommunen har arealreserver nok for å dekke boligbehovet de neste 12 årene, både når det gjelder mengde og variasjon. Dette også om befolkningsutviklingen skulle bli mer positiv enn befolkningsframskrivingen angir. Det er også en stor grad av fleksibilitet når det gjelder rekkefølge på utbygging av de ulike boligområdene angitt til kommuneplanens arealdel (for hele kommunen) og i kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord. Forholdet til kommunestyrets verbale vedtak av I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan /årsbudsjett 2015, den , ble det gjort følgende verbale vedtak: Bolig og boligpolitikk for særlige grupper. Kommunestyret ber administrasjonen sette sammen ei brei gruppe med representanter fra både politisk, administrativt og brukernivå. Denne gruppa har som oppgave å utrede og legge fram konkrete forslag for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for grupper som har særlige vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i vår kommune. Det må være et mål å legge fram konkrete forslag til politiske behandling seinest i mai Etter rådmannens vurdering bør dette notatet kunne være tilstrekkelig til å dekke kommunestyrets utredningsønsker i verbalvedtaket. Dette selv om arbeidet med notatet ikke har vært gjennomført i tråd med forslaget. Dersom politisk nivå aksepterer en slik løsning, vil det være svært arbeidsbesparende. Så vil det være naturlig å kjøre en bredere prosess når vi i ettertid skal utarbeide en Boligpolitisk handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannens vurdering Notatet er først og fremst utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering/diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Administrasjonen har som mål å få ferdig kommuneplanens samfunnsdel høsten Umiddelbart etter dette er det forutsatt å få utarbeidet planstrategien for perioden Ny planstrategi skal være det nye kommunestyrets planleggingsmessige styringsverktøy i neste kommunestyreperiode, og er forutsatt å være utarbeidet i løpet av 2015 (skal være vedtatt av kommunestyret senest ett år etter at nytt kommunestyre er på plass). En helhetlig Boligpolitisk handlingsplan er, ut fra de ambisjoner i har i dag, ment å utarbeides tidlig i Rådmannens forslag til vedtak: Boligpolitisk notat tas til orientering/diskusjon. Notatet er tilstrekkelig for å imøtekomme kommunestyrets utredningsønsker i det verbale vedtak av , vedrørende Bolig og boligpolitikk for særlige grupper. Side20

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 22.08.2017 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Innledning I dag er det mange ufaglærte lærere i grunnskolen i Vadsø. I tillegg er det mange lærere som nærmer seg pensjonsalder. Her

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2014 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 27.08.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram Kommunedelplan helse- og omsorg 2018 2030 Utkast planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Befolkning og demografi... 3 2.1 Dagens aldersfordeling... 3 2.2 Framskriving av befolkningen... 3 3. Planens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Vår dato: 21.10.2015 Vår ref: 201502910-1 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby Telefon: +4778963056 Britt.Hjordis.Somby@ffk.no Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.10.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Dordi Aalbu Referanse DOAA/2016/1426-8/A09 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

UKM nettverkssamling Finnmark

UKM nettverkssamling Finnmark UKM nettverkssamling Finnmark 28.09.16 UKM året 2016 UKM året 2016 forts.. På fylkesmønstringa i år: Antall deltagere totalt: Antall deltagere på UKM Festivalen: Antall pr. sjanger: 267 26 18 UA 8 filmer

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 12:00-14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Mariann Larsen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/16 NY SØKNAD STIPEND VIDEREUTDANNING "REKTORSKOLEN", NTNU, STUDIESTED TROMSØ, HØSTSEMESTRET 2016

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/16 NY SØKNAD STIPEND VIDEREUTDANNING REKTORSKOLEN, NTNU, STUDIESTED TROMSØ, HØSTSEMESTRET 2016 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 13.09.2016 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Steds- og boligutvikling i Risør kommune

Steds- og boligutvikling i Risør kommune Steds- og boligutvikling i Risør kommune Presentasjon for komiteene 16. mars 2016 Senterstruktur Søndeled Moen/Akland Risør sentrum Hope/Sandnes Kommuneplanens målsettinger (2014) Bakgrunn Etterspurt fra

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder?

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Seniorforsker Vigdis Nygaard, Norut Alta «Boende i landsbygder», seminar Stockholm, 7. juni 2012 Fordi de skiller seg fra sentrale områder! Hvorfor

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer