Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Se sakskart neste side. Side1

2 Saksliste Saksnr PS 17/15 PS 18/15 PS 19/15 PS 20/15 PS 21/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 Innhold Rekruttering og kompetansebygging Merking av skuterløyper Søknad om UKM fylkesmønstring (Omgjøring av vedtak PS 16/15) Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Høring - forslag til endringer i alkoholloven Søknad om serveringsbevilling - Polar Uteliv & Event AS Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) PS 25/15 Søknad om tilskudd over budsjett i 2015 PS 26/15 Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: KULPs (Koordineringsutvalg for uteområder, ball- og lekeplasser) arbeid med- og utfordringer rundt lekeplasser/ballplasser/uteområder i kommunen Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Berit Hågensen leder Side2

3 Saksbehandler: Trude Klaussen Saksnr.: 2015/202-3 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest kommunes arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk, permisjonsreglement, tilsettingsrutiner og lederutviklingsplan Rekruttering og kompetansebygging Saken gjelder Hammerfest kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende verbale vedtak: «Rekruttering og kompetansebygging. Kommunestyret ber administrasjonen raskest mulig legge fram et konkret forslag som har som mål å øke rekruttering og styrke eksisterende kompetanse innenfor sektorene helse og omsorg, barnevernet og andre prioriterte områder som ikke allerede har egne ordninger. Dette må omfatte både grunnopplæring/fagopplæring i videregående skole, videreutdanning og spesialisering på høyere nivå. Forslagene må inneholde konkrete forpliktende mål, hvilke ordninger i form av stipend, lån, permisjon med lønn, bindingstid osv osv som skal gjelde. Videre må en drøfte og evt fremme forslag vedr bl.a. resultatmål, underveisevaluering og tidsperspektiv for tiltakene. Forslagene bør utarbeides i samråd med egne fagfolk på områdene, organisasjoner og andre berørte. Forslaget fremmes for politisk behandling seinest mars «Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med kommunestyrets vedtak om rekruttering og kompetansebygging ble det dannet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa består av Elisabeth Paulsen, Arve Paulsen, Violet Side3

4 Karoliussen, Geir Nesse og Trude Klaussen. Arbeidstakerorganisasjonene har oppnevnt Gunn Inger Skog fra Fagforbundet til å representere de ansatte i arbeidsgruppa. Arbeidet startet med å kartlegge hvilke retningslinjer og reglement vi har knyttet til rekruttering og kompetanseheving i dag, som blant annet: Arbeidsgiverpolitikk Lønnspolitikk Permisjonsreglementet Tilsettingsrutiner Det har dannet seg en praksis knyttet til permisjon med lønn, nivå for dekning av utgifter og stipendordninger for ansatte som har tatt utdanning eller annen faglig utvikling. Administrasjonen har - med bakgrunn i denne praksisen utarbeidet et utkast til Reglement for utdanningspermisjon og stipend som skal kvalitetssikres og sendes på høringsrunde i egen organisasjon og vil komme formelt på plass i løpet av våren Kompetanseheving Kompetanseplaner Hammerfest kommune har en lederutviklingsplan som skal ivareta organisasjonens og ledernes behov for kompetanseheving og utvikling ut ifra de verdier, mål og utfordringer som til en hver tid er gjeldende. Lederne er med på å definere utviklingstiltak gjennom innspill og evalueringer. Det satses primært på skolering som ikke gir formalkompetanse, men det vil også bli vurdert samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Programmet skal i følge mandatet ha fokus på teamledelse, ledelse av egne enheter og utvikling av individuelle/personlige lederferdigheter. Programmet har med ulike tiltak og denne rulleres annet hvert år. Målgruppe for lederutviklingsprogrammet er rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere og innen enkelte tema inkluderes stedfortredere og fagledere. Programmet inneholder også en basisopplæring for nye ledere som omfatter ulike tema som alle nye ledere i Hammerfest kommune skal ha kompetanse på, og denne opplæringen gjennomføres 2 ganger årlig. Sentraladministrasjonen har ikke utarbeidet egen kompetanseplan med systematiske tiltak mht kompetanseutvikling. Det har vært ulike tiltak de siste årene som har vært vurdert individuelt og utfra avdelingenes behov. Sektor for barn og unge har kartlagt utdanningsnivå hos lærere (jfr kompetansekrav). Dette vil bli videreutviklet i en kompetanseplan. Forebyggende tjenester har kartlagt alle sine ansatte og utvikler en kompetanseplan på bakgrunn av denne kartleggingen. Sektor for helse og omsorg er i gang med utarbeidelse av kompetanseplan som forventes ferdig våren Det er gjennomført en Questback undersøkelse med et to-delt fokus; det ene er rettet mot lederne i sektoren der hensikten har vært å skaffe en kompetanseoversikt. Det andre er rettet mot de ansattes ønsker om etter- og videreutdanning. Det har også vært gjennomført en workshop med fokus på kompetansebehov i sektoren. Denne har avdekket et kompetansegap som kompetanseplanen skal søke å løse med konkrete tiltak. Side4

5 Sektor for kultur og samfunn har ikke utarbeidet helhetlige kompetanseplaner for sektoren. Imidlertid vurderes kompetansen totalt sett å være tilstrekkelig til å utføre de oppgavene sektoren har ansvar for på en tilfredsstillende måte. Nasjonale trender viser at det vil være utfordringer fremover med å rekruttere ingeniører til kommunale stillinger som krever slik kompetanse. Etter at de fleste ingeniørstillingene nå er i planavdelinga eller den reorganiserte prosjektavdelinga vil dette bli ivaretatt av sentraladministrasjonen. På noen områder har stillingsinnehaverne en svært god formalkompetanse. Som eksempler kan nevnes stillinger innen kulturskolen. Tiltak som øker vår kompetanse Sentraladministrasjonen har en lederutviklingsplan med ulike tiltak og denne rulleres annet hvert år. Sektor for barn og unge har følgende ordninger: Rektor, styrerskole og faglederutdanning PPT (30stp på masternivå). Arbeidsgiver dekker reise og opphold og bøker. Tid brukt til studium inngår i arbeidstiden til den ansatte. Varig videreutdanning lærere Egne statlige ordninger (ansatte frikjøpes i en del av stillingen). Vi får refundert det meste av våre utgifter til vikarer gjennom statlige tilskudd samt at de ansatte går litt ned i stilling i perioden. Arbeidsgivers utgifter knyttes til reise/opphold/bøker. Videreutdanning i regi av RSK/UiT lesing 1 og 2 Deltar på samlinger og har 6 lesedager i tillegg Masterutdanning Fagansvarlig barnehage gjennomfører masterutdanning i ledelse. Arbeidsgivers støtte knytter seg til permisjon og utgiftsdekning i henhold til etablert praksis. Sektor for helse og omsorg har ordninger i form av stipend, utgiftsdekning og lønnet/ulønnet permisjon som stimulerer ansatte til å ta utdanning som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier og lederutdanning. Sektor for kultur og samfunn har ulike etablerte ordninger og utdanningsløp innenfor brann og redningstjenesten, og kompetanseheving skjer på flere arenaer (listen er ikke uttømmende). Grunnleggende brannopplæring innen brann og redningsdisplinene, samt lederutdanning knyttet direkte mot faget gjennomføres ved Norges brannskole. For operatørene ved 110- sentralen, gjennomføres den spesifikke 110-utdannelsen ved justissektorens opplæringssenter i Stavern. Feierutdannelsen er spesiell, ved at den enten skjer via lærlingeordning lokalt eller ved 2-årig fagutdannelse gjennom Norges brannskole. Nødvendige sertifikater til kjøretøyer/spesialmaskiner/sertifiseringer ol, betales i sin helhet av arbeidsgiver Side5

6 Prioriteringer Sentraladministrasjonen har periodevis utfordringer med å rekruttere byggesaksbehandlere, arealplanleggere og ingeniører -både til IT-avdeling, prosjektavdeling og planavdeling. En har foreløpig ikke funnet det nødvendig å sette inn særskilte rekrutteringstiltak for dette. Lønnsnivå, arbeidsvilkår og rekrutteringstiltak vurderes ved ansettelse i henhold til personalavdelingens anbefalinger og kommunens vedtatte tiltak, og dette synes å fungere tilfredsstillende utfra sentraladministrasjonens behov. Sektor for barn og unge har følgende prioritering: 1. Lærere og barnehagelærere 2. Barnevernutdannede 3. Fagarbeidere 4. Spesialpedagoger Sektor for helse og omsorg har følgende prioritering: 1. Vernepleiere 2. Helsefagarbeidere 3. Sykepleiere (med spesialkompetanse) Sektor for kultur og samfunn har ingen særskilte utfordringer med å rekruttere til sektoren, og lister derfor ikke opp prioriterte områder. Det vises forøvrig til beskrivelse av situasjon for sentraladministrasjonen på dette området. Utdanningsmuligheter i Hammerfest I tillegg til etablerte studieretninger og utdanningsmuligheter vil det i løpet av det kommende året starte opp to nye muligheter som er spesielt viktig for Hammerfest kommunes behov for rekruttering og kompetanse innenfor de prioriterte områdene. UIT- Norges arktiske universitet starter høsten 2015 opp en samlingsbasert utdanning med studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for dette er nok søkere. Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest starter en desentralisert vernepleierutdanning med studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for oppstart januar 2016 er nok søkere. Rekrutterings- og stabiliseringstiltak Hammerfest kommune har ulike rekrutteringstiltak når det gjelder lønn. Hovedtariffavtalen og kommunens skriftlige lønnspolitikk som ble vedtatt er utgangspunktet for lønnsplassering ved ansettelse. Utover lønn bruker også kommunen følgende andre virkemidler overfor stillinger med særlige rekrutteringsutfordringer: Flyttegodtgjøring: dekning av utgifter i forbindelse med flytting mot 2 års bindingstid Boligtilskudd: økt lønn pr måned i 12 måneder mot 2 års bindingstid Side6

7 Endringer i lønn etter ansettelse skjer gjennom sentrale lønnsoppgjør og lokale forhandlinger mellom de lokale partene hjemlet i forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen. I de tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere gjennomføres forhandlinger og det gis lønnsøkninger både individuelt og gruppevis. Det gis da høyere lønn for utvalgte grupper og hvilke grupper dette gjelder vurderes løpende utfra eventuelle rekrutteringsutfordringer. I Hammerfest er det for tiden inngått en lokal avtale om rekruttering/stabiliseringstillegg for sykepleiere, førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, miljøterapeuter og barnevernspedagoger. Avtalen gir ansiennitetstillegg ved ansettelse slik at man får en høyere startlønn enn egen lønnsansiennitet tilsier. Gjennom avtalen er det også etablert en stabiliseringsstige der det gis tilleggslønn ved 5, 10 og 15 års tjeneste i stillingen. Som særskilte stabiliseringstiltak er det også innført høyere lønn for sykepleiere i nattstillinger i hjemmetjenesten og for ansatte i Finnmarksveien. For tiden vurderes det blant annet ytterligere stabiliseringstiltak mot barnevernstjenesten. Det har også vært gitt stipend til personer under utdanning mot bindingstid etter endt utdanning. Dette har vært bruk i forbindelse med nyrekruttering av ferdigutdannede spesielt førskolelærere innen barnehagesektor og sykepleiere og vernepleiere innen pleie- og omsorgssektoren Det gjennomføres også løpende lønnsforhandlinger om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Her har kommunen etablert en praksis som partene opplever som ryddig både mht nivå på lønnstillegg og virkningsdato. Noen har også ulike arbeidsvilkår knyttet til funksjon, slik som telefongodtgjørelse, kompensasjon/fridager for møtevirksomhet/annen særlig belastning for ledere og særlig selvstendige stillinger ol. Andre etablerte tiltak som bidrar til rekruttering eller stabilisering: Introduksjonsprogram for nyansatte Seniorpolitikk Lederutviklingsprogram/plan Omdømmeplan Velferdspermisjoner Sommerjobb for ungdom Lærlingeplasser Deltakelse på messer Deltakelse i prosjektet» Hammerfest en by å bo» Rådmannens vurdering Kommunene vil i årene fremover ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft. Nasjonale trender viser at utfordringene vil være størst knyttet til utdanningsgruppene barnehage -/ førskolelærere, lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere og ingeniører. Side7

8 Det finnes en rekke gode ordninger i vår kommune i dag knyttet til rekruttering og kompetanseheving. Det er viktig at etablert praksis på området samles i et eget reglement, slik at en lettere kan forutsi økonomiske og driftsmessige konsekvenser, prioriteringer og ikke minst sikre en enhetlig og lik behandling av våre ansatte. Slik rådmannen vurderer det har kommunen et stort rekrutteringsbehov spesielt mht fagarbeidere (alle sektorer), vernepleiere, og lærere både i barnehage og skole. Det at det etableres to nye utdanningsmuligheter med studiested i Hammerfest gir oss nye muligheter for å øke vårt behov for kompetanse og bemanning innenfor prioriterte områder i vår organisasjon. Gode permisjons- og stipendordninger kan bidra til å stimulere egne ansatte til å ta utdannelse på disse områdene. Det nevnes også her at det er oppnevnt en kommunal koordinator/kontaktperson som skal være en pådriver samt samarbeide med Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest i forbindelse med vernepleierutdanning i Hammerfest. Det må fortsatt satses videre på å utdanne og rekruttere fagarbeidere innenfor en rekke fag, både ved å være en attraktiv lærebedrift samt å stimulere til ansatte til å ta fagbrev innenfor eget yrke. I tillegg bør vi satse på ungdommer generelt og mobilisering av arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn for å møte framtidas arbeidskraftsbehov. Vi trenger ungdommen for å møte framtidens behov for arbeidskraft og trenger deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi må derfor jobbe videre med hvordan vi som arbeidsgiver skal ivareta lærlingplasser, faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen, faget Prosjekt til fordyping i videregående skole, og sommerjobb for ungdom. Med en betydelig andel innvandrere i befolkningen i Hammerfest kommune (ca. 14 %), vil en særskilt utfordring innen sektoren være å inneha god og tilstrekkelig kompetanse på flerkulturell kulturkompetanse. Mangfoldet også bør gjenspeiles innad i organisasjonen ved å rekruttere og beholde også den delen av befolkningen. Vi trenger også å styrke den minoritetsspråklige medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse og her skal vi gå i gang med et prosjekt i løpet av Dette handler blant annet om å ta innvandrerbefolkningens kompetanse og ressurser i bruk på en bedre måte, og få til bedre inkludering på arbeidsplassene våre. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend som ferdigstilles innen 31. mai Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i perioden » 3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge og helse og omsorg innen 15. juni Side8

9 Side9

10 Saksbehandler: Reidar Næss Saksnr.: 2011/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter ikke vedlagt: Merking av skuterløyper. Saken gjelder I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2014 ble det på bakgrunn av et verbalt forslag vedtatt endringer for merking av skuterløyper i Hammerfest kommune. Vedtaket har virkning fra vinteren Ettersom saken ikke er behandlet i administrasjonen i forkant og vedtaket har økonomiske og praktiske konsekvenser, ønsker administrasjonen å synliggjøre dette. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune har 146 km løyper fordelt på de nordre delene av Sørøya, Seiland og Kvaløya. Løypene åpnes/stikkes, vedlikeholdes og ryddes/lukkes i dag av lokale privatpersoner eller lag og foreninger. Det er inngått avtaler for 2 år av gangen og betaling utgjør kr 240,-pr km for leie av scooter og slede brukt til merking av skuterløypene. Hammerfest kommune dekker merkestikkene og frakten av disse til de som utfører merkingen. Når avtaler har gått ut, forutsatt at man har vært fornøyd med den jobben som den enkelte har gjort og de har hatt et ønske om å forlenge kontraktene, er avtalene blitt forlenget. På den måten har vi sikret kontinuitet og stabil lokalkunnskap blant våre avtalepartnere. Vi har siden 2010 ikke hatt pågang av andre som ønsker å utføre denne jobben. Side10

11 I kontrakten står det i pkt 3. Løypene skal til en hver tid være merket på en slik måte at det ikke kan oppstå tvil om hvor løypa ligger. Vi anbefaler max 50 meter mellom hver merkestikke og evt nærmere hvis nødvendig. I praksis merkes det i dag mange steder med avstander godt under 30 meter der terreng og normale værforhold tilsier det. Hammerfest kommune har opplevd skuterulykker med fatal utgang de senere år. Disse har likevel ikke vært knyttet til kjøring i oppmerkede løyper. Vi kjenner heller ikke til mindre ulykker som følge av dagens merkepraksis. Rådmannens vurdering Rådmannen har full forståelse for at det fra politisk hold ønskes fokus på sikkerhet for alle som ferdes i fjellet, også skuterfolket. Det er utvilsomt at det ved dårlig vær kan være vanskelig å følge merkepinner som er plassert opp mot 50m fra hverandre. Er været ille nok vil det også være problematisk å følge stikker som står 30 meter fra hverandre. En kan argumentere for at jo nærmere hverandre stikkene plasseres jo bedre, men for alle som ferdes i fjellet må til syvende og sist ansvaret ligge hos den enkelte. I så måte er det verdt å reflektere om økt tilrettelegging og antall sikkerhetstiltak knyttet til skuterkjøring leder flere ut i fjellet, også når det er dårlig vær. Vedtaket om å stikke hver 30. meter betyr at vi må gå til innkjøp av mange nye stikker. Dette anslås å koste ca kr ,- levert Hammerfest. Dernest kommer utgiftene for å få sendt dette til de forskjellige med ansvar for merking på Sørøya og Seiland. En annen konsekvens er at man midt i en avtaleperiode pålegger de som stikker løypene merarbeid. Dette er ikke i henhold til inngåtte kontrakter. For noen vil det kanskje være uproblematisk, men det er ikke urimelig at man forventer bedre betalt for å utføre mer arbeid. Kanskje snakker vi om en kostnad på ytterligere ,-pr år? I verste fall vil noen trekke seg fra avtalen, med de konsekvenser det får. Det fulgte ingen økonomiske midler med kommunestyrevedtaket som ble gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten I praksis betyr derfor vedtaket en reduksjon på kr ,- til andre idretts- og friluftslivsformål. Det er også et poeng at en kraftig økning av merkepinner vil føre til en økning av pinner som blir liggende igjen i naturen når snøen er borte. Administrasjonen bruker ekstra midler på å kjøpe miljøstikker som råtner og går i oppløsning etter noen år. Til tross for dette unngås ikke en viss negativ effekt med forsøpling ved økt bruk av merkepinner. Rådmannen mener videre at administrasjonen selv må få avgjøre hvor lenge kontrakter skal vare. Administrasjonen opplever ikke det som arbeidskrevende med to årige avtaler, og er usikker på hvordan privatpersoner, lag og foreninger stiller seg til kontrakter med 5 års varighet. Det er også et poeng at det kan bli vanskelig for kommunen å komme seg ut av en femårig kontrakt med en man Side11

12 mener gjør en for dårlig jobb. Der administrasjonen mener det er fornuftig med fem års kontrakter, vil dette bli vurdert. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak om merking av scooterløyper gjøres gjeldende fra vinteren Midler til merking av skuterløyper tas opp i forbindelse med budsjett for Rådmannen gis fortsatt fullmakt til å inngå slike avtaler. Side12

13 Saksbehandler: Henrik Skjelbred Saksnr.: 2014/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Vedlegg Ny vertskommune for UKM fylkesmønstring _4_1 2 KRAV SPESIFIKASJON FOR NY VERTSKOMMUNE Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om UKM fylkesmønstring (Omgjøring av vedtak PS 16/15) Saken gjelder I styret for kultur, omsorg og undervisning ble det fattet følgende vedtak i sak PS 16/15: 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune Etter at vedtaket ble fattet har fylkeskommunen åpnet for å la søknaden gjelde for i stedet. Ungdomstjenesten, som er i ferd med å utarbeide søknaden, anser dette som et bedre alternativ. Det er derfor ønskelig at styret for kultur, omsorg og undervisning tar stilling til om årstallet i søknaden kan endres til tross for gjeldende politiske vedtak. Sakens bakgrunn og fakta Finnmark Fylkeskommune (FFK) åpnet for å la Hammerfest kommune søke om å bli vertskommune for Ungdommens Kulturmønstring (UKM) fylkesmønstring for perioden Side13

14 Hammerfest kommune har flere ganger, og tidligst i brev av , anmodet FFK om å åpne for å la søknaden gjelde for i stedet. Etter flere henvendelser til FFK fikk vi den klarsignal for å søke for i stedet for Søknadsfristen er som tidligere Rådmannens vurdering Muligheten for å søke om å bli vertskommune for anses som et bedre alternativ for Hammerfest kommune. Dette begrunnes særlig med behovet for å få til en tilfredsstillende overlapping med Alta, som er nåværende vertskommune. I tillegg har Alta allerede et godt etablert team av ungdommer som inngår i UKMs «Ung Arrangør»-gjeng. Disse er ferdig formet for Det er også et poeng at stedet for neste fylkesmønstring bør være avklart allerede før nåværende vertskommune har arrangert sin siste fylkesmønstring. Konsekvensen av å åpne for et år med forberedelser og overlapping vil være en fordel i planleggingsfasen, og ikke minst også med tanke på produktet vi kan tilby som vertskommune. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune. Side14

15 Vår dato: Vår ref: 08/ Arkivkode: _;C11 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Karoline Andreassen Telefon: Kommunene i Finnmark Ny vertskommune for UKM fylkesmønstring Dette er en invitasjon til kommunene i Finnmark for søknad om fylkesmønstring i perioden Karasjok kommune er vertskommune for UKM fylkesmønstring i Finnmark for treårsperioden , og vi ønsker nå en ny søknadsrunde med påfølgende overlapping og erfaringsutveksling mellom Karasjok kommune og den nye vertskommunen i løpet av Fylkeskommunen ønsker å fortsette treårs syklusen for fylkesmønstringen i Finnmark. Alle kommuner i Finnmark skal ha mulighet til å søke om vertskap for fylkesmønstringen Interesserte kommuner må utarbeide en søknad med veiledning i kravspesifikasjonen. Se vedlegg. Søknadsfristen er 1. januar Beslutning om hvilken kommune taes i løpet av januar Følgende ansvarsområder gjelder for UKM fylkesmønstring; Planlegging og gjennomføring av fylkesmønstringen som arrangement Organisering og tilpasning av lokaler for alle kunstuttrykkene Løpende kommunikasjon og informasjon til kommunekontakter og deltagere, samt organisering av transport for deltakere og reiseledere tur/retur fylkesmønstringen Lokaler til sosiale aktiviteter, overnatting og til selve teknisk arrangement Administrasjon av kostnader til lys og lyd Innkjøp og organisering og bespisning Tilrettelegging av sosiale aktiviteter for ungdommene Administrere reise og honorar til jurymedlemmer Tilrettelegge for sikkerhetsrutiner og vakthold Evaluering og rapport til fylkeskommunen (se kriterieliste for detaljer) Finnmark fylkeskommune v/ kultur- og idrettsavdelingen er ansvarlig for; Veiledning som fylkeskontakt for kommunenes UKM arrangement Organiseringen av mediekontakt for UKM fylkesmønstringen Invitasjons- og vertskapsrolle for gjestedeltakende ungdom fra Murmansk i fylkesmønstringen Planlegging og gjennomføring av deltakelsen fra Finnmark på UKM festivalen i Trondheim i juni For mer informasjon om UKM fylkesmønstringen eller spørsmål tilknyttet søknadsprosessen, ta kontakt med fylkesleder Karoline Andreassen eller dagens arrangør, Karasjok kommune. Mye informasjon om UKM finnes på nettsidene til UKM Norge Postadresse Besøksadresse Telefons Org.nr Sentraladministrasjonen Fylkeshuset 9815 Vadsø Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass Vadsø Telefaks Bankkonto Side15

16 Den nye vertskommunen vil ha muligheten til å delta i forprosess og avvikling av UKM fylkesmønstring i Karasjok mars Med vennlig hilsen Marianne Pedersen Kultur- og idrettssjef 1 vedlegg Karoline Andreassen Rådgiver Side16

17 KRAV SPESIFIKASJON FOR NY VERTSKOMMUNE UKM FYLKESMØNSTRING FINNMARK 1. Lyd/lys/scene/produksjon o Scene for fylkesmønstringen i egnet lokale sal eller idrettshall hvor de tekniske scenefasiliteter tilfredsstiller et kulturarrangement med omrigg av backline mellom innslag, plass på sidescene, fasiliteter for teknisk rigg samt garderober. o En arena egnet for fremvisning av film med profesjonell kvalitet på bilde lyd o En arena for utstilling av visuell kunst som er egnet til dette formål o Profesjonelt firma for lyd, lys og minimum 2 scenearbeidere med erfaring fra større produksjoner og helst erfaring fra tilsvarende ungdomsarrangement. o Profesjonelle voksne som scenearbeidere og assisterende teknikere dette ansvaret kan ikke legges på uskolerte ungdommer. o En voksen som kan veilede konferansierer o En voksen som kan veilede unge arrangører. (UA involveres i planlegging og gjennomføring av mønstringa. Vertskommunen oppfordres til å legge til rette for at UA kan møtes dagen før mønstringa begynner). o En voksen som kan veilede nettredaksjon 2. Ekstra fasiliteter o Sove- og spisested i umiddelbar nærhet til forestillingssted. o Fasiliteter for soving ikke felles soverom i gymsal / idrettshall. Kommunen må ha egne klasserom som soverom for barn og ungdom. o Egne nattevakter/brannvakter og rengjøringspersonell o Egnede lokaler for servering av frokost, lunsj, middag og kvelds i nær tilknytning til overnattingssted 3. Prosjektledelse o Fylkesarrangør må regne med å bruke omtrent 0,25 årsverk på prosjektledelse samt selve produsentrollen for UKM Finnmark. o Følge opp kommunekontakter og reiseledere, informasjon på nett/e-post og mobil 4. Transport o Kommunen bør være et transportmessig knutepunkt for å unngå reisetid på over 10 timer for ungdommene. Reisetid utover dette kan i verste fall ekskludere deltakelse fra noen av Finnmarkskommunene. 5. Infrastruktur på multimedia og IT o Omfattende medieproduksjon hvor alle innslag bør filmes med flerkameraproduksjon og innslag legges ut som Media - player filer på o Forarbeide på grafikk til projeksjon og nettfilene samt live streaming på internett. o Nettredaksjon for bilder, video og tekst (nye krav fra UKM Norge med tanke på dokumentasjon se nettsiden o PS: alle kunstnere og kunstverk må fotograferes slik at dette er klart til videresending 6. Avtaler o Ny vertskommune signerer avtale med Finnmark fylkeskommune. Kommunen forplikter seg blant annet til å levere årlige rapporter med regnskap som viser oppsummering/evaluering av gjeldende års fylkesmønstringsarrangement. o Den kommunen som blir ny vertskommune må belage seg på å hente inn tilbud for kjøp av tjenester for fylkesmønstringen (lyd/lys/scene, transport, mat og servering). Lov om offentlig anskaffelse sier at det skal hentes pristilbud fra minst tre leverandører. o Det må tas høyde for dette i prosessen med tilbudsinnhenting for kjøp av tjenester for UKM fylkesmønstringen. Side17

18 o Det er iht lov om offentlig anskaffelse ikke tillatt å forfordele oppdrag av hensyn til leverandørs geografiske beliggenhet. Annet: o Vertskommune skal selv velge ut en jury for fylkesmønstringen, og forholde seg til regler om kvoter fra UKM Norge/UKM Finnmark. Finnmark fylkeskommunes fylkeskontakt vil delta ved fylkesmønstringen for å kvalitetssikre utvelging med tanke på økonomi og regelverk. o Arrangør av fylkesmønstringen må selv bestille markedsføringsmateriell fra UKM Norge (plakater, bannere, t-skjorter osv) og belage seg på å markedsføre arrangementet med disse midlene. o Arrangørkommunen plikter seg til å kommunisere med Finnmarks representant i Ungdommens referanse gruppe (URG) og involvere URG i planlegging av arrangement, samt gi rom for at URG kan bruke fylkesmønstringen som arena for informasjonsspredning. o Finnmark fylkeskommune har etablert en informasjonskanal på facebook.com, denne kan tas i bruk for å spre info og markedsføre mønstringen. o Finnmark sin side på ukm.no kan også brukes til å spre informasjon om mønstringa o Under fylkesmønstringshelga skal det settes av tid til reiseledermøter. Side18

19 Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2015/631-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Vedlegg 1 Boligpolitisk notat Saksdokumenter ikke vedlagt: Kommuneplanens arealdel for hele kommunen Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Saken gjelder Dette boligpolitiske notatet er i utgangspunktet utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering av og diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av kommunens planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres det er rekke aktiviteter som skal lede fram til diskusjoner i kommunestyret/formannskapet, og etter hvert til utforming av mål og strategier i det endelige planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel. Av aktiviteter kan nevnes: - Utredning om befolkningsutvikling/befolkningsframskriving - 6 grupper som har arbeidet med sentrale plantema (presentert i kommunestyret 12. mars) - Medvirkningsprosesser, folkemøter i distriktet I tillegg er dette boligpolitiske notatet utarbeidet. Notatet redegjør for boligutfordringer og muligheter i Hammerfest kommune i dag og i årene framover. Notatet er ment som et grunnlag for diskusjon rundt og prioriteringer av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til det er notatet et godt grunnlag for utarbeidelse av den kommende planstrategien , og ikke minst et Side19

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer