Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge ambassadører Norsk Folkehjelp Korgen Spennende tider for reiselivet Foto: FVS Ikke bare rør med Pål Stian Vårkonserten Smågodt Vennskapssambandet Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Hemnesberget Tlf

2 2 Info fra Frivilligsentralen Årsberetning fra Frivilligsentralen Innledning Hemnes Frivilligsentral er en hjelpe-, tjenesteog informasjonssentral. Sentralen er til for alle og representerer et utvidet velferdstilbud til befolkningen i Hemnes kommune. Enkeltmennesker ytes direkte hjelp, private og offentlige institusjoner nyter godt av sentralens frivillige tjenester og jevn flyt av lokal informasjon har høg prioritet. Ut over dette kommer en rekke små og større samarbeidstiltak. Hemnes Frivilligsentral har tilhold i lokalene i Nergårdsgata 22A på Bjerka og utleier er Hoff Eiendom. Styret 2010 I styret har Marie Sjøgård, Korgen vært leder og Einar Nilsen, Hemnesberget nestleder. Styremedlemmer har vært Aud Stien Angelsen fra Bjerka, Laila Andersen fra Bjerka, Evy Lund fra Finneidfjord. Styret har holdt 6 møter i Mellom styreleder, øvrig styre og daglig leder er det konstruktivt og godt samarbeid. Styremedlemmene utfører frivillig innsats og ingen i styret mottar styrehonorar. Ansatte Øyvind Arntsen har gjennom store deler av 2010 arbeidet i 50 % stilling grunnet sykdom. Katrine Fløtnes ble i løpet av året tilsatt i 50 % midlertidig stilling som kontormedarbeider. Katrine er fra Finneidfjord og er utdannet psykiatrisk sykepleier og har de senere år også utdannet seg innen turisme og reiseliv. Katrine ble på slutten av året ansatt i fast 50 % stilling. Organisering, styringsstruktur og eierskap Sentralens navn er Hemnes Frivilligsentral, er privat drevet og organisert som en ideell forening. Foreningen Hemnes Frivilligsentral er uløselig knyttet til den fysiske frivilligsentralen. Eierne av sentralen har det overordnede formelle ansvaret for drift, økonomi og arbeidsgiveroppgaver. Eierskap og den nødvendige juridiske plattformen rundt drifta av Hemnes Frivilligsentral ivaretas av: Hemnes menighetsråd, Korgen menighetsråd, Mental Helse Hemnes, Norsk Folkehjelp-Korgen, Vallabotn sanitetsforening. Sentralens økonomi og viktige støttespillere Som alle andre sentraler får også Hemnes Frivilligsentral statlig overføring fra Kulturdepartementet. Kulturdepartementet bidrar i forhold til 60 % for 2011 med kr resterende 40 % skal sentralen finne på lokalt hold. Kulturdepartementet justerer ikke tilskuddet i forhold til lønns- og prisvekst. For 2011 er ikke tilskuddet høynet. Høynes dette allikevel for enkelte år, er det generelt og beskjedent. Dette er et problem for alle sentralene og man har i alle år kritisert departementet for dette forhold. På lokalt hold kommer det driftsstøtte fra Hemnes kommune, i all hovedsak til å dekke opp lønnsutgiftene. Foruten dette får sentralen driftsstøtte fra Helgeland sparebank samt fra en liten andel av næringslivet i kommunen. Lag, foreninger oa organisasjoner i kommunen støtter opp som eiere eller på annen måte. Foruten eierne, støtter disse lags- og foreningsaktørene sentralens drift: Bjerkadal Sanitetsforening. Bleikvassli Sanitetsforening. Finneidfjord Sanitetsforening. Hemnes Pensjonistforening. Hemnes Sanitetsforening. Korgen sanitetsforening. Lions Korgen. Spillere gjennom Grasrotandelen. Øvrige næringsaktører har vært: Askeladden brukthandel, Bjerka Kro, Fagmøbler/Engevik Møbler, HASVO, Helgeland Småkraft, NCP, Rana Produkter AS og TRYG. Utfordringer 2011 Av de største utfordringene er at Hemnes Frivilligsentral ikke klarer å sikre seg forutsigbarhet i økonomisk drift. I all hovedsak skyldes dette to faktorer. Den ene er fortsatt betydelig reduksjon i driftstilskudd fra Hemnes kommune. Etter Terratapene måtte kommunen foreta kutt blant annet hos tilskudds-mottakere. Frivilligsentralen måtte som alle andre ta sin del av kuttene, noe som har vært merkbart gjennom hele Det samme forholdet ser ut til å gjelde også i 2011 og sannsynligvis helt fram mot Den andre faktoren er, at den lille andelen av lokalt nærings- og foreningsliv som har stilt opp for sentralen, ikke gjør dette i samme omfang som tidligere. Hemnes Frivilligsentral mottar kommunalt driftstilskudd for i all hovedsak å dekke deler av lønnsutgiftene. I tillegg til å ivareta et utvidet velferdstilbud til befolkningen i kommunen, står Hemnes Frivilligsentral samla for en stor mengde frivillig tjenesteyting direkte opp mot Hemnes kommune. Denne direkte tjenesteyting får ikke Frivilligsentralen dekket økonomisk på noe vis. Sammen med Hemnes kommune må Frivilligsentralen se på mulighetene for en formell Partnerskapsavtale. Avtalen vil beskrive de områder der kommunen kan bidra med tjenesteyting til sentralen i tillegg til direkte økonomisk tilskudd. Styret i Hemnes Frivilligsentral takker alle sammen for fremragende innsats og samarbeid i året som har gått! Dette gjelder så vel frivillig mannskap, lag og foreninger, kommunen og bedrifter som helhjertet stiller opp for sentralen. Med frisk satsing og et nytt år i sikte, forutsetter Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Hege Herringbotn Bleikvasslia Frank Jakobsen Langseth Mo i Rana Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Trykk: Grafisk tilrettelegging: Rune Furuhatt

3 styret for Frivilligsentralen fortsatt drift av sentralen. BJERKA Styret for Hemnes Frivilligsentral Red. anm: Årsberetningen er noe forkortet. Kan får ved henvendelse til Frivilligsentralen. Aktiviteter 2010 Egne tiltak 1. AKTIVITETS-loggen Loggen er en lokal totaloversikt over kultur- og fritidsaktiviteter i Hemnes kommune. Foruten at Loggen er i bruk som viktig verktøy i sentralen er oversikten viktig informasjon for lag og foreninger i planlegging av sine arrangementer. 2. Allsangkvelder Å arrangere allsangkvelder må betegnes som suksessfylte tiltak. Her har man funnet fram til en fornuftig mal for å arrangere kveldene og samarbeider med ulike lag, foreninger oa om dette. Frivillige musikere stiller velvillig opp på dette. 3. Det skjer på Helgeland Dette er en totaloversikt driftet av Hemnes Frivilligsentral over festivaler, messer oa. arrangementer rundt om på Helgeland. Ligger ute på nettet oppdatert hele året og er benyttet av arrangører og enkeltpersoner. 4. Hobby & skravlekafé Dette er et enkelt og greit tiltak for de med ledige formiddager og som har lyst til å treffe kjente. På samlingene er det masse skravling og litt hobby, god kaffe og nydelige kaker ved disken og sist men ikke minst, spennende loddsalg. Med tilhold på Bjerka Kro ledes tilbudet av Vallabotn sanitetsforening. PR og underholdningsinnslag besørges av Frivilligsentralen. 5. Kopiering Sentralen tilbyr enkel sort/hvitkopiering til privatpersoner og foreninger. 6. Lags- og foreninger i Hemnes Frivilligsentralen drifter en lokal oversikt over alle lag og foreninger i Hemnes kommune med alt av kontaktinformasjon på lagsleder osv. Hemnes kommune benytter seg mest av oversikten men også enkeltpersoner som nyankomne til kommunen oa. Oversikten finner man på nettet Ledsagertjeneste Flere frivillige rundt om i kommunen er med som ledsagere for brukere, til lokal lege og sykehus. Stort sett alle bestillinger på ledsager kommer fra Hjemmesykepleien i kommunen. 8. Nettsiden Nettsiden ble åpnet høsten Foruten Nye Klammerposten er dette sentralens viktigste informasjonskanal. Denne kan dessuten defineres som servicekanalen og oppslagsverket for alle lag og foreninger oa organisasjoner samt Hemnes kommune. Nettsiden driftes av EasyData. 9. Nye Klammerposten Dette er Frivilligsentralens månedsblad som gratis utgis til samtlige 2000 husstander og næringslivsaktører i Hemnes kommune. Foruten lønnet grafisk arbeid og trykking produseres og utgis bladet på dugnad. På toppen sitter en frivillig redaksjonskomité på 8 medlemmer og ca 45 teller opp og distribuerer bladet rundt om i kommunen. Bladet er gitt ut siden Praktisk hjelp På kortvarig basis formidles frivillige til ulike typer oppdrag, for private brukere og institusjoner. 11. Utlån av sentralens lokaler Frivilligsentralen åpnet opp for å invitere lag og foreninger til å nytte lokalene til medlemsmøter, kursvirksomhet og annet. Ved utlån stilles datautstyr, kaffemaskin, kopimaskin, lerret og projektor samt trådløst nettverk til disposisjon. Samarbeidstiltak 12. Brukerundersøkelse For 3. gang var Frivilligsentralen involvert da Hemnes kommunes omsorgstjenester skulle kartlegges gjennom KS sin brukerundersøkelse. 12 frivillige intervjuere var involverte ved besøk hos brukere på institusjon og i private hjem. 13. Datakurs for seniorer Frivilligsentralen stiller lokaler, bærbare pc-er og nødvendig utstyr til rådighet nå kursholder og lærer Kåre Børli holder start- og videregående datakurs for seniorer. 14. Dugnadsprosjekt I dugnadsprosjekt som berører hele befolkningen er Frivilligsentralen gjerne med. Sentralen har bistått i rekruttering og koordinering av frivillige til bygging av utendørsscene i Korgen. 15. Entrepenørskap i skolen Frivilligsentralen har på forespørsel fra Bjerka skole hatt gjennomføring av opplegg for entrepenørskap i skolen for 4. Klasse. Temaet er Lokalsamfunnet og omfanget er 5 timer. 16. FN s dag for frivillighet 5.desember Dagen ble markert som prisutdelingskonsert i tett samarbeid med Hemnes kommune og utdeling av kommunale priser. Frivilligsentralens egen Frivilligpris 2010 gikk til Egil Stien fra Bjerka. 17. Fotoutstilling Man har gjennom året hatt gleden av å vise frem Frode Fagerheims, Tore M. Furuhatts og Korgen Fotoklubbs bilder. 18. Grasrotandelen Gjennom året har opp mot 22 spillere støttet Hemnes Frivilligsentral. 19. Mental Helse Hemnes Siden 2003 har Frivilligsentralen hatt sekretariat for Mental Helse Hemnes. Dette innebærer arbeid rundt styret, alt PR-arbeid, medlemsservice, tilrettelegging ved markering av Verdensdagen for psykisk helse osv. Sentralen er varamedlem i Kommunalt Råd for funksjonshemmede og har også deltatt i prosjektstyremøter ved Olsenhågen. 20. Natteravnene i Hemnes Frivilligsentralen koordinerer ordningen sammen med det lokale Natteravnrådet (opprettet i 2010) og FAU ved skolene. Det ble foretatt patruljeringer i beskjedent omfang på Bjerka, i Bleikvasslia, på Hemnesberget og i Korgen. Ordningen er på plass ved hjelp av forsikringsselskapet Tryg. 21. NAV Hemnes Frivilligsentralen møter som fast medlem i NAVs Brukerutvalg. Utvalget er sammensatt av brukerorganisasjoner, pensjonistforeninga, eldrerådet og Frivilligsentralen. Brukerutvalget er tillitsorganet i saker som berører befolkningen i Hemnes kommune. Det har ikke vært møter i Region- og nettverksamlinger Hemnes Frivilligsentral har deltatt på en regionsamling og en nettverksamling for søndre del av Nordland. Helgeåpent! Tlf.: Tlf.:

4 4 23. Refleksdagen Refleksdagen er nasjonal og årlig tiltak i forskjellige sammenhenger rundt om i landet. I flere år har sentralen markert Refleksdagen 15. oktober som åpent tiltak for alle i hele kommunen. 24. Seniorsurf Frivilligsentralen samarbeidet med Hemnes bibliotek og Olsenhågen om dette i september. 25. Serbiaprosjekt Hemnes Frivilligsentral har på vegne av Hemnes kommune bistått ved etablering av frivilligsentral i Serbia. Dette som ett av tre prosjekter Hemnes, Vefsn og Hattfjelldal kommune står sammen om. 26. Skolelunsj Siden 2005 har frivillige bistått Korgen sentralskole ved skolelunsj. 5 frivillige har en dag hver pr. uke i skoleåret og 3 har velvilligst stilt opp som vikarer. 27. TV-aksjonen Vel 60 frivillige bøssebærere er ute på innsamlingsdagen rundt om i kommunen. 5 frivillige danner innsamlingskomiteen sammen med Frivilligsentralen. Sentralen møter i regionsmøtene som holdes, koordinerer innsamlingskomiteen og har oppfølging med rapportering osv. Total aktivitet, Hemnes Frivilligsentral 2010 Antall oppdrag Antall frivillige Antall brukere Antall frivillige timer Antall deltakere Styret 2011 Verv Navn Adresse Telefon Leder Marie Sjøgård Korgsjøen 2, 8646 Korgen Nestleder Einar Johan Nilsen Sørlandsveien 28, 8640 Hemnesberget styremedlem Håkon Kvitnes Sollivegen 8, 8640 Hemnesberget styremedlem Laila Andersen Valla, 8643 Bjerka styremedlem Evy Lund Tuvslettvegen 13, 8642 Finneidfjord varamedlem Grete Langseth Svalengsvegen 9, 8642 Finneidfjord varamedlem Trude Wik Myra Syd 19 A, 8640 Hemnesberget Nyheter om Velkommen til Hemnes! Nå begynner det å skape seg fram mot fine dager på Bjerka Bygdetun 24. og 25. Juni! Det ligger allerede an til et bredt spekter av opplevelser og vi har fått positive signaler på mye spennende: Igor Kill kommer med gammel bobil og ukuleler, båtbygger Tor Petter Svendsen har sin ferdigbygde trebåt på loftet. Denne skal kanskje sjøsettes. Med duft av tjære og tran... Hemnes Historielag og Rana Slektshistorielag kommer. Gamle bilder, lokale bøker, avisutklipp fra Hemnes samt årbok blir presentert. Rømmegrøt selges i fjøset og kaffe med tradisjonell kaffemat i hovedhuset. For øvrig blir alle bygg på tunet åpne for publikum. Det er forresten mulig du møter de som bodde i hovedhuset på tallet... Mary v/helgeland Museum arrangerer gjettekonkurranse med gamle gjenstander og det blir sanseskrin fra gamle dager. Seniordansere viser sine helsebringende kunster på tunet, Quilterne sy(t) og sting kommer og innføring i mjødurtsaftproduksjon gis. I tillegg blir det salgsboder og stands der lag- og foreninger og næringsaktører presenterer seg og sitt. Til slutt må nevnes muligheter for barn å prøve motorcross, og for voksne(med påmelding) kan et gjestbud anno 1750 oppleves! Gratis inngang fredag og lørdags formiddag! Det vi mangler nå er noen som ønsker å ha matsalget (med fortjeneste) ved barne-/ ungdomsarrangementet fredag. Ellers håper vi barn og unge kommer med sine bidrag til en skikkelig festlig Fredagskveld på tunet. ALT av aktivitet eller ting å vise fram som er lovlig er ønsket! Vi håper mange flere melder seg på, sånn at dette blir skikkelig arti! NB! NY PÅMELDINGSFRIST ER 3. MAI. PÅMELDING PÅ -> Velkommen til Hemnes! eller til oss på telefon / Mvh Øyvind og Katrine i Hemnes Frivilligsentral Foto: Nordic Rose

5 5 Kommune-info Unge ambassadører på Serbia-tur I februar besøkte tre ungdommer fra kulturskolen i Hemnes venskapskommunen Prokuplje i Serbia. De var invitert for å delta i en større kulturfestilval, Fedes, som musikkskolen og kulturetaten i kommunen arrangerte. I tillegg til de tre ungdommene fra Hemnes var det også to ungdommer fra Vefsn og en fra Hattfjelldal med i delegasjonen. Alle seks er kulturskoleelever i sine kommuner. Marit Mikkeljord rektor ved kulturskolen i Hattfjelldal og Jon Ervik kulturskolerektor i Hemnes var også med. I forkant av turen hadde de seks ungdommene, sammen med de voksne, øvd inn et lite program med musikk fra Helgeland. Responsen på konserten i Prokuplje var meget god. Musikken gruppen fremførte var nok ganske fremmed for hva serberne var vant med fra før, men lovordene var mange og invitasjonen til å delta på neste års festival kom umiddelbart! I tillegg til å delta på ulike arrangement i Prokuplje var ungdommene også invitert på besøk på en større musikkskole i nabobyen Nis. Her holdt de og en liten konsert. Samtidig fikk vi en smakebit av hva skolens egne elever kunne prestere. Nivået var imponerende høyt! I motsetning til det norske systemet, som satser mer på bredde, er det serbiske systemet mer basert på elitedyrking. For oss norske var det svært interessant å oppleve dette på nært hold. De seks ungdommene fra Norge bodde privat hjemme hos familier i Prokuplje. Litt uvant, men spennende og lærerikt! Dette er en fin måte å bli kjent på og knytte bånd for fremtiden. Vi håper at muligheten kan by seg slik at vi kan få gjenbesøk av ungdom fra Prokuplje. Turen til Serbia ble finansiert av den norske ambassaden i Beograd. Hemnes kommune søkte om støtte til turen og fikk det. Det setter vi stor pris på. Nå skal ungdommene lage en rapport fra turen. Denne skal de sende til ambassaden i Beograd. Med på turen fra Hemnes var; Bjørg Haaland, Ine Haugli og Johanna Martinsen Brygfjeld Tekst/foto: Rolf Fjellestad Hemnes Skolemusikk - Vårkonserten Smågodt Hemnes Skolemusikk inviterer alle interesserte til vårens første konsert søndag 10. april kl 18:00 i Aulaen. Der serverer vi smågodt i form av musikalske godbiter som kan nytes sammen med kaffe og kake som tilbehør! Vi håper at mange vil komme for å høre på oss. For styret - Vigdis Reinholdtsen Foto: Tore M. Furuhatt

6 Bedriften 6 Tekst/foto: Tore M. Furuhatt Ikke bare rør hos Pål Stian Det blir ikke bare rør når Pål Stian Rasmussen fra Hemnesberget holder på. Han er riktignok fagutdannet rørlegger, og han kan sitt fag, så det er selvsagt en masse rør overalt der han jobber. Men han har så avgjort kontroll på rørene. Noen ganger må jeg nok improvisere, forteller fagmannen når vi treffer han midt i et større oppussingsprosjekt. I gamle hus, som dette svenskhuset jeg holder på med her, kan utfordringene være ganske store når man skal fornye et baderom med nytt toalett, servanter og dusjkabinett. Men jeg finner alltids en løsning. Det er viktig å kunne improvisere når vi støter på uventede problemer i gamle hus. I nybygg er jo alt så mye enklere. Den unge rørleggeren er nå inne i sitt tredje år med sitt enmannsforetak som varme- og sanitærrørlegger, så vi kan vel ikke kalle hans virksomhet Rørlegger Pål Stian Rasmussen AS for en nyetablering. Han er meget godt fornøyd med mottakelsen han har fått blant befolkningen i Hemnes. - Jeg må kunne si at jeg har vært heldig å ha rikelig tilgang på oppdrag, forteller han fornøyd. Nå i januar / februar har jeg for eksempel bad jeg på ulikt vis fornyer. Det går fint å arbeide på flere bad samtidig, for som regel må vi ta frem- Epost: driften etappevis i nært samarbeid med snekker og elektrikere. Men det går kjempefint her på Hemnesberget. Normalt skulle det vært litt roligere på oppussingsfronten sånn rett etter jul, men det er full fres hele tiden får jeg vel si. Det ser ut til at folk prioriterer sin bolig ganske så høyt. - Mange tror at jeg leverer bare arbeidstimer og de rørene jeg trenger, forteller Rasmussen. Men som rørlegger må jeg kunne skaffe folk det de trenger. Enten det er dusjkabinett som dette, eller baderomsinnredning og servanter. Og selvsagt de mange ulike toalettskåler som finnes i dag. Jeg mener jeg har gode leverandører, og føler meg trygg på deres produkter. - Men det er ikke bare bad som fornyes. Jeg har også stadig vekk jobber der det er kjøkkenet som skal oppdateres til ny standard. Med nye kummer, kraner og benkeplater. Det er like spennende å jobbe med som baderom. Som fagmann blir man jo fort kjent med kvaliteten på de forskjellige alternativene, så jeg føler meg god kvalifisert for å gi faglig funderte råd. Men folk står selvsagt fritt i å velge hva de vil satse på, så de må gjerne ha en annen leverandør av utstyr. Jeg tar jobben uansett. Om jeg da har tid... Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: Hemnes FVS

7 Hobby og fritid Tekst/foto: Gisle Urvik Epost: 7 I en verden under vann Bernt Kibsgaard er ganske fersk som dykker men har allerede vært nede på 40 meter. -Fargene forsvinner etter hvert. Først rødt og allerede på 20 meter er alt blått. Jeg har sjøl ikke opplevd noe dramatisk, men noen kan få tilløp til panikk når de plutselig får veggfølelse og mister retningssansen. (Sporten er ikke å anbefale for dem som har snev av klaustrofobi!). Denne helga har dykkerturen gått til Helgelandskysten, Tomma og Herøy. Bernt viser fram en kasse med kamskjell som er tatt i en lokalitet med sandbunn og mye strøm. - Vi må på yttersida for å finne de perfekte skjellene. - Har du opplevd noe spesielt som dykker? - Ingen haier, men jeg stukket en kveite med kniv og matet torsk i Dagsvika! Jeg skulle gjerne gjort flere slike ting, men mest blir det å hjelpe folk med fortøyninger og lignende. Undervanns-fotografering har jeg også prøvd meg på uten at jeg har gjort de store scoop. Fotografering under vann er ikke noe man lærer seg i en håndvending. Bernt er ofte nede i elva, og da mener han selvfølgelig Røssåga. Her har han opplevd noe som kanskje gjør at man må skrive om vår viten om laksens oppvekst. - Helt ned på 9 meter fikk jeg tatt bilde av hundrevis av såkalt pre-smolt som svømte rundt i en fordypning i elva. Man har kanskje ikke vært klar over at de fantes nede på dyp fra 4,5-9 meter. Hvorfor oppholder de seg der? spør Kibsgaard. Er det f.eks. for å gjemme seg unna ender eller andre predatorer. Vi får la forskerne se nærmere på dette. - Jeg har vært engasjert av Statkraft for å drive med laksetelling i flere elver på Helgeland og Salten som Beiarelva, Ranelva, Fusta, Drevjaelva og Røssåga for å nevne noen. Da ligger flere dykkere på linje og lar seg drive nedover. Det er 10 kategorier som vi skal registrere. Det går på arter, kjønn og størrelse. Bilde 1: Med Røssåga som bakgrunn viser Bernt fram tørrdrakten som han bruker. Men skal du dykke, må du også ha med deg luftflaske og blylodd. Dette veier rundt 40 kg, men når du kommer ned i vannet, blir dette vektløs. Men fortvil ikke du som kunne tenke deg å begynne med dykkersporten men som synes dette høres tungt ut. Som Bernt sier det. - Du får sikkert hjelp av en dykkerkompis å bære utstyret ned til vannet. Er du fasinert av sporten, er det bare å melde seg på kurs. De går stort sett hele året i Mosjøen og på Mo. Bilde 2: - og så var det på med sekken, flaske og blylodd o.a. P.S! I tillegg til å drive med dykking har Bernt et annet stort prosjekt på gang, nemlig Den store styrkeprøven, Trondheim- Oslo i juni. - Nå trener jeg opp til 2 ganger/dag for å klare ambisjonen om sluttid på 16 timer. Eller kanskje blir det 18 timer? Se for øvrig Bernt omtalt i artikkelen HA- VETS DELIKATESSE SERVERT av Gisle Urvik på php?aid=52434

8 Profilen 86 Tekst: Astrid Arntsen Foto: FVS Norsk Folkehjelp Korgen, ved May Lisbeth Kyllingmo Det er tid for årsmøter, og etter at vi hadde bestemt at Norsk Folkehjelp Korgen skulle være det neste laget som vi skulle profilere, så hadde laget skiftet leder. Vi hadde forberedt oss på å kontakte Magne Jacobsen, mangeårig leder, og nesten synonymt med Folkehjelpa i Korgen, men bare dager før vi skulle ta kontakt, fikk vi vite om lederskiftet. Den nye lederen er ei ung jente, just fylt 20 år. Hun heter May Lisbeth Kyllingmo og er fra Korgen. Hun går på landbruksskolen i Vefsn, og hennes planer er etter hvert å ta over heimgården på Kyllingmoen. - Jeg var med i valgkomiteen, og en av oppgavene var å finne ny leder. Det var ingen som ville påta seg det vervet, så vi satt uten leder. En annen i valgkomiteen foreslo at jeg kunne ta det, og da tenkte jeg: Hvorfor ikke?. Jeg har vært med i Folkehjelpa i fire år, og med Magne som mentor, og et habilt styre i ryggen tenkte jeg at minst ett år kan jeg vel klare. Hun forteller at de andre i styret har vært med i mange år, og at hun, både fordi hun er ny, og fordi hun er ung, kanskje vil se på ting litt annerledes enn de garva medlemmene. Hun føler seg imidlertid rimelig trygg på at det skal gå bra, just fordi hun har disse habile folkene sammen med seg. Laget ble stiftet i 1979, og hadde 30-årsjubileum i forfjord. På den tiden har laget så vidt hun vet hatt bare to ledere, Magne Jacobsen det meste av tida, så hun mener det er noe å strekke seg etter. - Hvor mange er dere i laget? - Vi er 133 medlemmer. I fjor var det så mange nye som kom til at medlemsmassen ble doblet. Det er alle kategorier av folk, unge, gamle, og hele familier. Medlemmene får tilbud om å være med på førstehjelpskurs, noe alle har bruk for, og så får de leie folkehjelpshytta på Korgfjellet til medlemspris. - Blir man som medlem med i vaktstyrken som dere har? - Man blir ikke innkalt til oppdrag uten at man selv er interessert i det. Dessuten Epost: må man ha gjennomført et 30 timers Grunnkurs sanitet, med avsluttende eksamen, for å få være med. Sanitetslederen har ei alarmliste med folk som kan kalles inn til leteaksjoner eller til vakter, og for å stå på den lista må man altså ha gyldig sanitetskurs, ha autorisasjon. Kurs holdes jevnlig både for nye og gamle medlemmer. Man må fornye autorisasjonen annethvert år for å bevise at man er oppdatert. Kurs holdes ofte på Folkehjelpshytta med praktiske øvinger både ute og inne. - For oss er dere mest synlig i påskefjellet, men dere er vel på andre arenaer også? - Ja, vi har mange oppdrag. Det er fotballarrangementer, skirenn, fjellmarsjer, festivaler, Hemnesnatta for konfirmanter, badevakt i bassenget i Korgen, m.m. Kort sagt overalt der det skjer ting og mange folk er samlet. Vi bistår også ved arrangementer både i Rana og i Vefsn. Så er vi selvsagt på plass ved leteaksjoner eller ulykker der de vi blir tilkalt. I hele påsken har vi tilhold på Folkehjelpshytta, det er folk der hele tida. Vi kjører også opp og merker løypene i Vesterfjellet. - Ja skuterkjøringa er vel populær blant ungdommen? spør vi med et glimt i øyet. - Vi har bare en skuter, og folk som skal kjøre den må ha skuterlappen, noe ikke alle har. Dessuten er det bare nødvendig kjøring vi gjør, ingen villmannskjøring, så den som har meldt seg inn for å kjøre skuter har bomma, sier hun bestemt. - Hva er prisen for å hyre dere, det er vel ikke gratis? - Til arrangementer varierer prisen etter arbeidets art, f,eks antall mennesker tilstede, og hvilket utstyr som er i bruk. Til motoriserte kjøretøy går det blant annet bensin som det må betales for. Det er arrangørene som må betale. Ved leteaksjoner sendes regningen til politiet, men så vidt jeg vet kommer pengene fra hovedredningssentralen. - Ellers så koster det vel mye å drive laget? Har dere andre inntekter? - Vi trenger stadig nytt utstyr og drivstoff til kjøretøy. Nettopp har vi investert i hjertestarter, som vi snart skal kjøre opplæring på, og så har vi kjøpt en stor pulk til å ha bak skuteren. Vi har et depot der alt utstyret vårt står når det ikke er i bruk, der finnes alt fra skilt og veistikker, refleksvester, klær, til GPS, kapellhenger og Walkie Talkier pluss mye annet som trengs. Noe slites og må vedlikeholdes eller fornyes, og annet er forbruksvarer. Vi får jus.dep.midler, som vi kaller det, penger fra Staten. Så er det vederlag for å stille som badevakter i bassenget. Vi får også en sum for oppkjøring av løypene på Vesterfjellet. Til sist har vi Husflidsmessa som vi arrangerer før jul, med loddsalg, standplasser og matsalg blir det noen kroner. Til sist forteller May Lisbeth at Folkehjelpa tar oppdrag for folk som trenger hjelp i fjellet. Det er noen på hytta nesten hver helg i løpet av vinteren, og da kan de være behjelpelig både til å måke av hyttetak eller hjelpe folk om hytta er nedsnødd og de ikke kommer seg inn. Om folk får problemer med skuteren eller blir plaget med transporten til hytta, kan de også stille opp. Folkehjelpa stiller så sant de har anledning og folk betaler det de selv ønsker (kaker er populært!). Det er samme telefon nummer for allslags hjelp: P.S. Det er lurt å skrive opp nummeret mens man har det foran seg.

9 Trimmar n Tekst/Foto: Gisle Urvik Epost: 9 Supersprek trimmer fra Finni! - Jeg har aldri tenkt over at dette er mye, sier Turid Holmstrand og presenterer et ukeprogram som hun stort sett har gjennomført de ti siste årene. Klammerpostens utsendte kjenner tilløp til pustevansker og en stikkende dårlig samvittighet når Turid forteller om Bodycombat som er en treningsform som kommer fra Amerika. Det ligger i navnet. Her er det snakk om slag, spark og til og med boksing! Men det er ikke sikkert at Turid synes det er nok på en kveld, så da tar hun med seg en økt med bodystep. Opp og ned av en kasse med mange varianter. Da står det bare igjen på ukeprogrammet spinning og Zumba-dans før Turid på fredag kan henslenge sitt gjennomtrente (men også litt slitne) legeme på sofaen i Nordmarka. - Hvordan startet det hele? - Etter to fødsler følte jeg meg feit, for å si det rett ut. Jeg startet opp hos Irene her på stedet, og senere fortsatte jeg på Friskhuset på Mo. Dette er virkelig artig. Nå kjenner jeg meg dårlig hvis jeg ikke får røre på meg og føler en rastløshet hvis jeg ikke kommer meg ut. Er vel blitt avhengig, og så er det kanskje noe med genene har jeg mistanke om. Bilen blir lite brukt. Jeg bruker føttene når jeg bare skal til steder i nærområdet. Bilde: Turid er også en ivrig skigåer. Hvem skulle tro at denne humørfylte og sporty damen nærmer seg 55 år? En gang var hun, som hun selv sier, dorsk og lat. - Jeg skiftet kort og godt livsstil. Boktipset Frøken Smillas fornemmelse for snø Peter Høeg Aschehoug forlag sider Vi er inne i en svært snørik tid nå i mars. Dermed ble jeg inspirert til å skrive en bokomtale om en bok som handler svært mye om is og snø, den danske forfatteren Peter Høegs Frøken Smillas fornemmelse for snø. Kriminalromanens hovedperson, Smilla Jaspersen, er en dansk glasiolog som er mer en litt interessert i vinter og snø. Hun er halvt eskimo, det er kanskje derfor hun er så opptatt Tekst: Oddvar Brygfjeld Epost: av snø. Eskimoene har et utall ord for snø, alt etter hvordan den er sammensatt. Historien begynner i København der vi møter gutten Esajas som hun er meget god venn med. Esajas er en liten einstøing, og da han en dag ramler ned fra et snødekt tak og omkommer, fatter hun mistanke om at noe er galt ut ifra sporene i snøen på taket. Hun begynner å undersøke og kommer på sporet av ulovlig internasjonal handel, uetisk medisinsk forskning og dansk kolonimaktmisbruk på Grønland. Det begynner i København, men undersøkelsene før Smilla til Grønland der det hele oppklares. Da jeg leste denne boka første gang, (har faktisk lest den mer enn en gang!), oppfattet jeg den ikke som en kriminalroman til å begynne med. Den har mange kvaliteter i tillegg til at den er god krim. Smilla Jaspersen er en ganske utypisk krimhelt, men skikkelsen er absolutt troverdig. Hun er såpass spesiell at du føler at hun lever i deg på en måte etter at spenninga i boka er utløst. Den er kommet i mange opplag og oversettelser og er vel den boka av Peter Høeg som er best kjent. I 1997 ble den filmatisert av Bille August. Egner seg godt som påskekrim, så løp og kjøp eller lån! God bok! Illustrasjonskilde: Julia Ormond spiller Smilla i Bille Augusts filmatisering av Smilla s sense of snow.

10 10 Kommer du på vennefest med Sambandet 7. mai? Vennskapssambandet Norge Vest- Balkan (VNVB) tidligere Norsk- Jugoslavisk Samband inviterer til sosialt treff lørdag 7. mai i Korgen. I forbindelse med at landsstyret i VNVB har møte i Korgen planlegger Sambandet å arrangere en samling for alle medlemmer og venner av Sambandet på Helgeland. Sist høst hadde Sambandet en lignende samling på Ørlandet. Det ble en suksess! Gamle og nye venner av Sambandet var samlet på Austrått. God mat, kulturinnslag, kåseri, sang og dans sto på programmet. Nå tar Sambandet sjansen på å gjenta suksessen i samarbeid med lokale ildsjeler i Vefsn og Hemnes. Vi vet at det er fortsatt mange i Hemnes som har et hjerte som banker både for Serbia og Balkan - så nå lurer vi på om du kan tenke deg å komme!? Sett av kvelden den 7. mai så vil du få mer informasjon etter hvert. Er det noe du lurer på? Spørsmål om dette arrangementet, medlemskap i Sambandet, har du reiseplaner til Serbia, eller resten av Vest-Balkan (gamle Jugoslavia)? Da kan du ta kontakt med sekretær Håvard Karlsen på telefon eller epost Da håper vi å se DEG lørdag 7. mai! Tekst: Rolf Fjellestad Vennskapssambandet arrangerer tur til Serbia i sommer blir du med? Vennskapssambandet Norge Vest- Balkan (VNVB) arrangerer tur til Serbia og Guca-festivalen i sommer. Gucafestivalen er en stor musikkfestival, som arrangeres årlig, ikke langt fra Gornij Milanovac. Det blir besøk på det Norske hus Vennskapshuset i Gornij Milanovac. Kloster og kirkebesøk er lagt inn. Besøk på vingård. Du får være med på destillering av slibovic, grilling av lam og smågris. Videre er det lagt inn opphold på spa, og det blir storbyopphold til slutt i Beograd. Utreise fra Gardermoen med Norwegian onsdag 10. august. Pris for en uke blir ca kr Norsk reiseleder og norsktalende guide; Dragan Markovic Vil du vite mer kan du besøke Sambandets hjemmesider eller ta kontakt med sekretær Håvard Karlsen på telefon eller epost nj.samband.org Tekst: Rolf Fjellestad En liten påminnelse om hva vi har i vente...

11 11 Helgeland Museum avd. Hemnes Etterlysing av elgeffekter til utstilling Helgeland Museum avd. Hemnes og avd. Nesna produserer en elg-utstilling som er planlagt åpnet i Hemnes (Bygdetunet) i september Utstillingen tar for seg elgen i kitch og design. Vi har samlet en del gjenstander til bruk i utstillingen, men håper noen kan hjelpe oss med flere. Vi er på jakt etter talls gjenstander med elgmotiv som vi kan låne (eksempel som vedlagte bilde av et fat). Spesielt er vi på jakt etter et plysj-veggteppe med elgmotiv. Vi er også interessert i å låne et utstoppet elg-hode m/gevir. Dette skal ikke sendes til de andre museene, men kun brukes i Hemnes. Utstillingen skal stå i Hemnes, Nesna og Rana museer. Etterlysing av konfirmantbilder Helgeland Museum avd. Hemnes skal samle inn konfirmantbilder til fotoarkivet vårt. Både gamle og nye er interessante. Vi etterlyser i første omgang gruppebilder, men i en periode ble det ikke tatt sånne. Har du bilder fra Hemnesberget, Korgen eller Bleikvasslia vil vi gjerne låne dem til scanning. Det er fint om du har navnene på konfirmantene, men uavhengig av det, vil vi gjerne låne bilder. Ta kontakt med Hemnes museum på tlf , mobil eller kom på kontoret til Mary (nye rådhuset i Korgen). Du kan også ta kontakt på e-post til Idrettslags-info Hemnes idrettslag Vetenrennet 2011 Vetenrennet arrangeres som Chinese Downhill (CD) 09 april CD vil si fellestart på toppen av et fjell (Veten) og første man i mål (Paradiset) er klassevinner - Det fritt fram for deltakerne å finne beste trasé. Enklere kan det ikke bli! I Veterennet har vi fire klasser: Alpint, Telemark, Snowboard og Randoné. Viktig info: I målområdet blir det servering av mat og drikke. Gratis Buss fra rennkontoret til Geitvika Parkeringsavgift i Geitvika. (Vi vil helst ikke ha biler innover Geitvik-veien) Scooter-transport til Paradiset (mål) for de som ønsker det. 100 kroner for voksne, 50 kroner for barn. Familie: 200 kroner. Siste avgang fra Paradiset for å rekke start med god margin, er rett etter den obligatoriske pep-talken. Alle deltakere må gå opp traséen selv. Denne besiktigelsen er en viktig del av din egen sikkerhet! Rennet er ikke et offisielt renn gjennom skiforbundet, og deltakerne må derfor sørge for egne forsikringer! 90-årsjubilant i år!

12 Mental Helse Hemnes 12 Det ble solgt mange lodd og delt ut julepakker (som gjestene selv hadde med!). Årsberetning fra Mental Helse Hemnes 2010 STYRETS SAMMENSETNING Styreleder: Bjørn Anton Larsen 1. styremedlem: Hilde Tverrå Nestleder: Steinar Espenes 2. styremedlem: Hildegard Drage Kasserer: Hardis Monsen 3. styremedlem: Elisabeth Harila Sekretariat: Hemnes Frivilligsentral 1. varamedlem: Elin Martinsen 2. varamedlem: Anne Lise Brendmo STYRETS ARBEID Styret i Mental Helse Hemnes (MHH) har hatt til sammen 6 styremøter siden siste årsmøte. I alt 23 saker har vært til behandling. Møtene har vært holdt i Frivilligsentralens lokaler på Bjerka. Ett utvidet styremøte ble holdt på Olsenhågen på Hemnesberget. Styrets medlemmer får skriftlig innkalling med saksliste i god tid, får påminnelse pr SMS, og får referat i etterkant. Trivelige og effektive møter, og godt oppmøte. Styret har vært styringsgruppe for prosjektet «Beredt til nye muligheter», som ble drevet på Olsenhågen på Hemnesberget. Som medlem av FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og eneste brukerorganisasjon innen helse i kommunen, er MHH representer i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Steinar Espenes har vært vår representant. MHH er også representert i NAVs brukerutvalg. I 2010 har det ikke vært møter i NAVs brukerutvalg. Styreleder skal møte på disse møtene. Styremedlem Hildegard Drage var på «Igangsetterkurs for selvhjelpsgrupper» i Mosjøen. Styret har ikke klart å få i gang selvhjelpsgruppe. To delegater fra lokallaget vårt, Hildegard Drage og Bjørn Anton Larsen deltok på fylkesårsmøte i Nordland, i Bodø mars. Hemnes Frivilligsentral er (som før) sekretariat for lokallaget. MHH kjøper denne tjenesten og er veldig fornøyd med servicen. Eller rettere sagt: Vi hadde ikke klart oss uten. MEDLEMMER Lokallaget har 56 registrerte medlemmer pr MHH har mange medlemmer sammenlignet med andre lokallag i Nordland (ifølge fylkeslederen). AKTIVITETER Ettermiddagskaffe-treff Isteden for ordinære medlemsmøter arrangeres det såkalte Ettermiddagskaffetreff med innhold. For 2010 er det arrangert 1 treff. Alle blir invitert, ikke bare medlemmer. Styrets medlemmer har stått for både planlegging og gjennomføring. Vi har etter hvert funnet en grei mal for disse kveldene: Gratis inngang, kaffesalg, uformell tone, loddsalg/åresalg, litt faglig innhold og litt allsang. Blåturer I 2010 gikk en av turene til Melfjordbotn og videre til Grønligrotta turistanlegg, den andre til Tonnes turistanlegg. Blåturene tilbys alle og må betegnes som suksessfylte, all positiv tilbakemelding tyder på det. Turene fulltegnes ganske fort og turleder Astrid Arntsen har godt grep på dette tilbudet. Julebord medlemmer og andre deltok på årets julebord på Hemnes Mat og Vinhus på Hemnesberget. Julematen ble «subsidiert» av lokallaget. Jarle Skreslett bidro med trekkspillmusikk til kjente jule(all)sanger. Med sykdomsforfall i arrangementskomiteen tok de friske styrmedlemmene styringen på kort varsel og laget god stemning! Verdensdagen for psykisk helse Som en del av forberedelsene til Verdensdagen deltok Anne Lise Brendmo fra lokallaget vårt. Fra Hemnes kommune deltok Lars-Sivert Larssen (fra kommunen) på Dialogkonferanse i Mosjøen. Dette til tross klarte vi ikke å få arrangert Verdensdagen i Styret og kommunen må nok dele skylden for dette. Man kan forklare det med «pulverisering av ansvar» som gjorde at ingen tok initiativ før det var for seint. Dette skal ikke gjenta seg, så i år tar MHH ansvaret. INFORMASJONSARBEID Info-folder I samarbeid med Hemnes Kommune er det laget felles info-folder med MHH. Her informerer kommunen hva den har å tilby og lokallaget av Mental Helse informerer. Folderen oppdateres fortløpende i forhold til bl.a. nye opplysninger om styresammensetning osv. Folderen skal være tilgjengelig på legekontorene, på NAV-Hemnes, bibliotekene og over alt ellers der det er naturlig. Lokale media Med jevne mellomrom blir nærradioen Radio Korgen, lokalavisa Rana Blad, nettavisa Hemnesværingen og Frivilligsentralens Nye Klammerposten brukt til å spre informasjon om Mental Helse Hemnes. Kommunens oppslagstavler blir også flittig brukt. Internett-side I fjor fikk MHH på plass ei nettside på internett. Nettsida er en underside av Mental Helse Norges hjemmeside På nettsida finner man kontaktinformasjon, informasjon om aktiviteter, møtereferater osv. Det må innrømmes at vi kunne vært flinkere til å oppdatere denne nettsiden. Stands For MHH er det viktig å være synlige og spre vårt budskap. Derfor har vi hatt info-

13 13 stands ved: Helse- og velværemessa i Korgen, Jazzog bluesfestivalen på Hemnesberget og Gammeldansfestivalen på Bjerka. MHH har to rollups til bruk på stands og andre arrangementer, og styrets medlemmer har fått t-skjorter og vindjakker med Mental Helse-logo for å bruke på stands. VERVING Verving foregår jevnlig ved personlig kontakt, medlemstreff, stands og gjennom lokale media. PROSJEKTET Prosjektet «Beredt til nye muligheter» på Olsenhågen ble drevet i hele 2010, og skulle etter planen drevet i 2011 også. Men på styremøtet den ble det vedtatt å avslutte prosjektet ved årsskiftet, altså ett år før planen. Prosjektet er nå avsluttet og sluttrapporter er levert. Det gjenstår ennå å se om sluttrapportene blir godkjent av ExtraStiftelsen (som bevilget pengene til prosjektet). Aktiviteten på Olsenhågen fortsetter, men nå med Hemnes kommune i ledelsen. Turid Mulstad (Olsenhågen Helse) driver aktiviteten og MHH sitter i arbeidsgruppa og har innflytelse på drifta. ØKONOMI Mental Helse Hemnes mottar driftstilskudd fra Hemnes kommune. Torbjørn Monsen og Jorid Lauvbakk står for revisjon av regnskapet for lokallaget. Ellers viser vi til vedtatt budsjett og regnskap. GRASROTANDELEN MHH er registrert i Brønnøysundregistrene og dermed fått tilgang til Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Ved årsskiftet var det 7 stykker som hadde registrert Grasrotandelen hos MHH. EIERSKAP I FRIVILLIGSENTRALEN Med bakgrunn i at MHH er en stor og fornøyd «kunde» hos Hemnes Frivilligsentral, har vi valgt å være medeier i Frivilligsentralen. Som medeier går vi inn med et årlig bidrag. Leder i MHH møter på årsmøtene. Hemnesberget 20.februar 2011 Bjørn Anton Larsen - for styret for Mental Helse Hemnes Styret for 2011 Verv Navn Adresse Telefon Leder Bjørn Anton Larsen Skjæranvegen 30, 8640 Hemnesberget Nestleder Hilde Tverrå Øverleiren, 8646 Korgen Sekretær Frivilligsentralen Nergårdsgata 22 A, 8643 Bjerka Kasserer Anne Lise Brendmo Valåmoen, 8646 Korgen styremedlem Ellen Agnete Brygfjeld Brygfjelldalen, 8646 Korgen styremedlem Hildegard Drage Myraveien 13, 8640 Hemnesberget styremedlem Elisabeth Harila Pb. 82, 8641 Hemnesberget varamedlem Jonny Tustervatn Tustervatn, 8647 Bleikvassli varamedlem Håvard Valla Langbakken 4, 8640 Hemnesberget På Blåtur med Mental Helse Hemnes! Årets første blåtur går av stabelen lørdag den 7.mai. Da håper vi snøen er borte, og at vi kan kose oss med vårsol! Turen har ikke vært helt enkel å få til å gå i hop. Logistikken har vært den mest krevende hittil, men turen går likevel under samme lest som før: Vi kjøres til døra, og ingen store fysiske utskeielser. Vi håper på nok en innholdsrik tur, der deltakerne er hovedingrediensen for at det skal bli trivelig. Styret i Mental Helse Hemnes har pålagt turleder å ha større sprang mellom medlemspris og ikkemedlemspris, så denne gangen er prisen: 350kr for medlemmer, og 500kr for ikke medlemmer. Påmelding til turleder Astrid Arntsen, , innen 30.april. Sørlandsveien Hemnesberget Tlf

14 Nå skal Reiseliv opp som politisk tema i Hemnes! 14 Spennende tider for reiselivet i Hemnes! Hemnes Reiselivs plan i sin helhet, danner grunnlaget for denne kommende prosessen. Så langt er det arbeidet som gjort, blitt godt mottatt av både Hemnes Kommune, Polarsirkelen Reiseliv og andre som har fått et innblikk. På vår agenda har vi mange spennende og konkrete anliggender som vi kan gjennomføre om dette går i motsatt retning av dit høna sparker. Eksempler er etablering av helårlig turistinformasjon på Bjerka, utdanning av Hemnesguider og kursing av ungdommer som gjennom innlæring av både historie og håndverkstradisjoner kan bli viktige ambassadører for Hemnes. Vi ønsker også å heve standarden på skilting, rastplasser og flere av våre flotte turmål i kommunen. En knallflott presentasjon av Hemnes sine tilbud i en årlig og kvalitetsikret brosjyre, Okstindanguide og Guide for syklende i Hemnes, er også noe vi gjerne gjør. Noe som også er spesielt for Hemnes Reiseliv, er at vi i våre vedtekter har med noe som kalles et geoturismecharter. Med det sier vi i klartekst at vi utelukkende vil jobbe fram en type turisme som er bærekraftig både naturmessig, samfunnsmessig og økonomisk sett. Markedsmessig er dette anbefalt og Hemnes Kommune er midt i smørøyet i verdens beste region for utvikling av denne type turisme. Mer om dette på brosjyre%20vag3.pdf Med vår varierte natur fra smul sjø på Hemnesberget til evig snø i Okstindan har vi god grunn til å være optimistiske! :-) Og, som om ikke det var nok - etter årsmøtet den 7. mars har Hemnes Reiseliv et livskraftig styre bestående av entusiastiske reiselivsaktører i Hemnes. Disse er: Katrine Fløtnes - Nordic Rose Travel AS (leder). Asgeir Molden - Korgenfjellet Kro og Motell (nestleder). Merete Mattson - gullsmed på Hemnesberget (kasserer). Anne Grete Langseth - tidligere Tjøtta Gjestegård, nå aktuell med foredlings- og serveringsbedrift under oppbygging på Hemnesberget (sekretær). Camilla Liland - gård ved Svartvatn mellom Bleikvasssli og Røssvassbukt/hundekjøring (styremedlem). Varamedlemmer er etter prioritert rekkefølge: Marita Grønlund - Brygfjeld Gård. GerritJan Van Der Wiel - Smartbears AS. Jan Gaute Buvik - turorienterings-entusiast. Bjerka Katrine Fløtnes, leder Foto: Nordic Rose Se nettsiden: For kontakt på epost:

15 15 OPPSLAGSTAVLA april/mai Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man tors 10:00 Utstilling i sentralens lokaler Bjerka Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 18:00 Seniordans på Baklandet bygdehus Korgen Hemnes seniordans 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver ons. 11:00 Onsdagskafé på Gammelskola Bleikvasslia Kaffesiken 18:00 Dansekveld med HemnesDans Gammeskola Baklandet HemnesDans Hver fre 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Fre :00 Loppemarked Korgen menighetshus Korgen menighetsråd 00:00 Jubileumsrevyen 2011 Hemnesberget Hemnes IL Lør :00 Loppemarked Korgen menighetshus Korgen menighetsråd 11:00 Telemarkkurs, ski- og svingteknikk Vesterli Hemnes Turistforening 00:00 Jubileumsrevyen 2011 Hemnesberget Hemnes IL Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 11:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Hobby- og skravlekafé Bjerka Kro Vallabotn sanitetsfor./friv.sentr. 16:00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 Okstindan rundt til søndag 10. april Okstindan rundt Hemnes Turistforening Lør :30 Vetenrennet - Hemnesfjellet Hemnes IL - skigruppa 00:00 OPERAPUB Olsenhågen Hemnes Jazzforum Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 11:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Vårkonserten SMÅGODT Aulaen Hemnesberget Hemnes Skolemusikk Man :00 Medlemsmøte Valla gamle skole Vallabotn sanitetsforening 20:00 Konsert med Therese Lech med band H.berget - nybiblioteket Hemnes Jazzforum Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Søn :00 Familietur til Gråfjellhytta Start ved Inderdalen Hemnes Turistforening 17:00 Gudstjeneste Sundsli kapell Kirken i Hemnes Man :00 Påskeferie ved skolene - t.o.m. 26.april Alle skolene Hemnes kommune Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 19:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Fre :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Man :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Ons :00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 00:00 Konsert med Victor Wooten / J.D Blair Hemnesberget - Aulaen Hemnes Jazzforum Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes Lør :00 Fotosprint m/tema Lørdag i Korgen Korgen Vertshus Korgen fotoklubb MAI Ons :00 Kom å HørPå konsert med Arvid Martinsen AMB Korgen vertshus Mental Helse Hemnes Lør :00 BLÅTUR for ALLE - med Mental Helse Hemnes Ut i det blå! Mental Helse Hemnes Tors :00 Kommunestyremøte Korgen Hemnes kommune Tors :00 Klubbmøte på Korgen Vertshus Korgen Vertshus Korgen fotoklubb Søn :00 Konfirmasjon Hemnes kirke Kirken i Hemnes TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Stedet er: Røssågauren Redaksjonen i Nye Klammerposten ønsker alle sine lesere en riktig god påske, og ei fin tid fremover mot våren!

16 Viggo Stien Transport AS gruslevering Tlf Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli N E EatM S H V & inhus M Sørlandsveien 14, 8640 Hemnesberget Tlf Korgen Tlf Tlf Sørlandsveien 65, 8640 Hemnesberget Tlf Kvessing, sliping og salg av: Sagblader - Hardmetallblader - Høvelstål - Fresere Stikk- og hullsager - Båndsagblader - Økser, ljåer og kniver DEKKSALG! Bjerka Sandindustri Tlf Hemnesberget Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf Hemnes bokog papirhandel Tlf IP ELEKTRO REGISTRERT ELEKTROENTREPRENØR Installasjon og prosjektering av elektroinstallasjoner Øvre Villmones KORGEN Postboks KORGEN Tlf.nr Faks nr Korgenping Cam Tlf Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Tlf.: Rana Dykkerselskap AS Øvre Villmones 22, 8646 Korgen Tlf.: Tlf Grafisk produksjon:

Mental Helse Hemnes HEMNES

Mental Helse Hemnes HEMNES Årsrapport Mental Helse Hemnes HEMNES MENTAL HELSE HEMNES ÅRSMELDING FOR 2012 Åpenhet toleranse respekt! INNLEDNING Lokallaget av Mental Helse Hemnes ble reetablert i 2003. Før dette eksisterte det lokallag

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Internasjonal Bygdekveld på Hemnesberget 12. Februar resulterte i mye god mat og en fullpakket aula. Foto: Bjørn Terje Nilsen.

Internasjonal Bygdekveld på Hemnesberget 12. Februar resulterte i mye god mat og en fullpakket aula. Foto: Bjørn Terje Nilsen. Årsrapport 2014 Tre av 5 særdeles blide damer fra Tv-aksjonskomiteen for 2014: F.v. Bodil Olufsen fra Hemnesberget, Lisbeth Gårdvik fra Finneidfjord og Ingrid Ervik fra Korgen. Foto: Hemnes Frivilligsentral.

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Salgsutstilling på Karihaug 2006. Arrangør er Husflidslaget. Foto: Hemnes FVS Les mer om: Hobby

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsrapport. Mental Helse Hemnes 2014-0 -

Årsrapport. Mental Helse Hemnes 2014-0 - Årsrapport Mental Helse Hemnes 2014-0 - Mental Helse Hemnes ÅRSMELDING FOR 2014 åpenhet toleranse respekt INNLEDNING Lokallaget av Mental Helse Hemnes blir reetablert i 2003. Før dette eksisterte det lokallag

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag Nr. 2-2013. Opplag: 750. Årgang 35 Ansvarlig redaktør: Vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Innskjæringer rammer skolen Arendal kommune kutter for å få

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsmelding 2009 Regnskap 2009

Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av sekretær 6. Styrets årsberetning 7. Regnskap 2009 8.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting)

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) For første gang i Nordland har vi den glede å invitere til samisk

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 7 April 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 7 April 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 7 April 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Utsyn fra Snøtuva mot Krokvatnet Foto: Bjørn Jakobsen Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015

ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 ÅRSMELDING FOR TYNSET TURLAG 2015 En vital 31-åring De tre siste årene har det vært ekstra stor aktivitet i Tynset Turlag. Organisering Styret Leder Jan Inge Grøndalen Økonomiansvarlig Bjørg Røsteggen

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole Innkalling sendes: Alle foresatte som medlem av Foreldrerådet. Alle 20 klassekontakter Sittende styre i FAU Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Blomstergløttbarna hadde sitt eget lille karneval, men tittet inn på Stjerneglimt

Blomstergløttbarna hadde sitt eget lille karneval, men tittet inn på Stjerneglimt Vinter og Karneval i Stjerneglimt Januar/februar 2013 Snøen har gitt oss mange muligheter og vi har hatt stor glede av den, både til å lage snømenn, snø-borger, lykter og vi har gått på ski og akt i akebakken

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Møtested: Mellomstua Møtedato: 14.10.2014 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:50 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer