MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD 231 A1 112/10 10/880 ENDRING AV BETALINGSSATSER SFO 231 A22 ENDRING AV BETALINGSSATSER 113/10 10/877 KRØDSHERAD KULTURSKOLE 231 A3 114/10 10/884 JUSTERING AV BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN /10 10/888 GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN M50 116/10 10/883 RENOVASJONSGEBYR M50 117/10 10/868 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /10 09/879 ÅRSBUDSJETT ØKT RAMMEBEVILGNING - NOVEMBER /10 10/886 SOSIALBUDSJETTET FOR /10 10/803 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 200/3 GNR 200/3 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV 121/10 10/802 AV FAST EIENDOM GNR 200/3 GNR 200/3 122/10 10/864 HOVEDSØKNADSRUNDE FOR MOTORFERDSEL I UTMARK K01 123/10 10/700 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNELOVA 020 &13 124/10 10/745 HØRINGSUTKAST - STRATEGI FOR MUSEUMSUTVIKLING I BUSKERUD C56 &13 125/10 10/822 KULTURSTIPEND /10 09/85 BRANNORDNING I KRØDSHERAD KOMMUNE M80 127/10 10/898 VIDEREUTVIKLING AV KRØDERBANEN D10

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Asle Bøe (Varaordfører) Åse Marit Hovden Odd Henning Bentsen Inge Thorud Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil i sak 122/10 Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 111/10 til sak 126/10 Møtet slutt kl

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A1 Arkivsaknr.:10/881 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Betalingssatser for de kommunale barnehagene i Krødsherad ble fastsatt av kommunestyret i sak 113/03. Etter dette har årlige sentrale føringer etter barneghageforliket regulert makspris på foreldrebetaling i barnehager. Det er således lite kommunen gjennom vedtak kan påvirke dette. De sentrale føringene sier imidlertid ingen ting om hvorvidt en kommune skal ha graderte satser differensiert etter foresattes inntekt eller om man kan ha flate satser. Det er således barnehageeier som selv avgjør dette. I 2003 besluttet Krødsherad kommunestyre å redusere fra 6 graderingstrinn og ned til 2 graderingstrinn. Grensen for beregning av høy eller lav sats går ved en inntekt på 3G = kroner (pr ). Utgangspunktet for fastsetting av betalingssats er alminnelig inntekt kommune/stat ved siste avlagte ligning. Gjeldende satser pr ser slik ut: Enkeltdager 3 dager pr. uke 4 dager pr. uke 5 dager pr uke Grunnlag 0 3 G 230 kr 745 kr 960 kr kr Grunnlag 3 G -> 230 kr kr kr kr Kostpenger 12 kr 145 kr 190 kr 240 kr Det gis 30% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 2. Det gis 50% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 3 og øvrige barn. Som det framgår av oversikten utgjør laveste betalingssats ca. 53 % av høyeste sats. Pr representerer dette omsatt i penger kroner. Et søk på omkringliggende kommuners hjemmesider viser følgende: Ringerike: Flate satser Sigdal: Flate satser Modum: Inntektsgraderte satser Flå: Flate satser Flesberg: Flate satser

4 Øvre Eiker: Flate satser Rådmannens vurdering: Felles for kommuner med flate satser ser ut til å være at familier med svak betalingsevne søker bistand hos NAV. Søknaden blir da behandlet individuelt ut fra gjeldende vurderingsnormer, noe som synes mer korrekt i denne sammenehng. En slik individuell behandling av familier med svak betalingsevne vil, slik rådmannen ser det, treffe den gruppen som også graderte betalingssatser er ment å avhjelpe, på en bedre måte enn dagens ordning. En omlegging av betalingssatsene bør varsles brukerne minimum tre måneder før den igangsettes. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale formannskapet å avgi følgende innstilling til kommunestyret: Fra og med fastsettes følgende månedlige betalingssatser for de kommunale barnehager i Krødsherad: 3 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger 4 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger 5 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger Det gis 30% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 2. Det gis 50% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 3 og øvrige barn. For kjøp av enkeltdager: 230 kr pr. dag i oppholdskostnader + 12 kr i kost FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

5 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A22 Arkivsaknr.:10/880 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER SFO Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Opplæringslovens 13 7 pålegger kommunen å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Samme lovparagraf åpner også for at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene. Dagen betalingssatser for SFO i Krødsherad ble fastsatt av kommunestyret i sak 27/09: Fra innføres følgende oppholds- og betalingssatser for skolefritidsordningen i Krødsherad kommune: ¼ plass, inntil 5 timer pr. uke: 500 kr pr. måned ½ plass, inntil 10 timer pr. uke: kr pr. måned ¾ plass, inntil 15 timer pr. uke: kr pr. måned Hel plass, 15 timer pr. uke og mer kr pr. måned Det er 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn 3 og øvrige barn. Kjøp av enkeltdager (ingen søskenmoderasjon): Hel dag: 250 kr Halv dag: 130 kr Administrasjonen har gjort en sammenligning med noen omkringliggende kommuner på brukerbetaling for full plass i SFO pr november 2010: Modum: kr Sigdal: kr Hole: kr Ringerike: kr Øvre Eiker: kr Flå: kr Flesberg: kr I 2010 budsjetterer Krødsherad kommune med samlet brukerbetaling på kroner på SFO. Totalt budsjetterte bruttokostnader til SFO er kroner. Altså en netto

6 kommunal kostnad på kroner. Rådmannen vil anbefale at betalingssatsene øker med 25 % med virkning fra På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet avgir følgende innstilling for kommunestyret: Fra innføres følgende oppholds- og betalingssatser for skolefritidsordningen i Krødsherad kommune: ¼ plass, inntil 5 timer pr. uke: 625 kr pr. måned ½ plass, inntil 10 timer pr. uke: kr pr. måned ¾ plass, inntil 15 timer pr. uke: kr pr. måned Hel plass, 15 timer pr. uke og mer kr pr. måned Det er 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn 3 og øvrige barn. Kjøp an enkeltdager (ingen søskenmoderasjon): Hel dag: 310 kr Halv dag: 160 kr Betalingssatsene justeres deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A3 Arkivsaknr.:10/877 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER KRØDSHERAD KULTURSKOLE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved restart av Krødsherad kulturskoles ordinære opplæringsvirksomhet august 2008 vedtok Krødsherad kommunestyre følgende betalingssatser: Individuell undervisning av enkeltelever: For enkeltelever som mottar individuell undervisning i 30 minutter pr. uke er betalingssatsen kroner pr. halvår. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Undervisning i grupper: For elever som deltar i undervisning i grupper, band, kor, ensembler, korps eller lignende er betalingssatsen 500 kroner pr. halvår. Det gis ingen søskenmoderasjon. Satsene har ikke vært prisjustert eller endret siden Administrasjonen foreslår nå å heve satsene med 10 % med virkning fra Det bemerkes at alle elever melder seg på kulturskolens tilbud hvert halvår slik at en betalingsøkning vil være kjent før påmelding til nytt semester. Fra og med 2011 planlegger kulturskolen å gi tilbud om aktiviteter innenfor området bildekunst/forming. Til et slik tilbud vil påløpe kostnader til forbruksmateriell. Kulturskolens administrasjon mener dette er kostnader som bør belastes deltakerne, og at dette bør framgå av betalingssatsene. På denne bakgrunn vil rådmannen be formannskapet fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: Følgende betalingssatser gjelder i Krødsherad kulturskole fra og med : Betalingssatsene justeres deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang Individuell undervisning av enkeltelever: For enkeltelever som mottar individuell undervisning i 30 minutter pr. uke er

8 betalingssatsen kroner pr. halvår. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Undervisning i grupper: For elever som deltar i undervisning i grupper, band, kor, ensembler, korps eller lignende er betalingssatsen 550 kroner pr. halvår. Det gis ingen søskenmoderasjon. Forbruksmateriell: For kulturskoleaktiviteter som fordrer bruk en del forbruksmateriell, innkreves en tilleggskontingent som dekker denne kostnaden. Størrelsen på en slik tilleggskontingent skal opplyses elevene ved påmelding. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

9 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 231 Arkivsaknr.:10/884 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: JUSTERING AV BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende betalingssatser for hjemmetjenester i omsrogsavdelingen framgår av nedenstående tabelloppsett sammen med forslag til nye betalingssatser fra Betalingssatsene foreslås øket med 10% fra Tjenester Gjeldende sats Forslag til ny sats Middag levert hjem Kr 60,- pr stk Ny pris Kr 66,- Trygghetsalarm Kr 100,- pr. mnd. Kr 110,- Besøk eldresenter Kr 50,- pr. gang Kr 55,- Vask av tøy Kr 124,- pr. mnd Kr 137,- Vask av tøy pr gang Kr 62,- pr. gang Kr 69,- Hjemmehjelp Mindre en 2 G Inntil 3 timer a kr 53,- pr. time Over 3 timer er det Kr 160,- pr mnd. Prisen er fastsatt av Dep. Hjemmehjelp 2-3 G Kr 63,- pr time Kr 100,- Hjemmehjelp 3-4 G Kr 77,- Kr 84,- Hjemmehjelp 4-5 G Kr 100,- pr time Kr 110,- Hjemmehjelp 5-6 G Kr 134,- Kr 148, Hjemmehjelp Over Kr 165,- Kr 181, Kostpriser beboere i omsorgsboliger Frokost Kr 600,- pr mnd Kr 660 Frokost/middag Kr 1800,- Kr 1980,- Frokost/middag/kveld Kr 2400,- Kr 2640,- Det vises i denne sammenheng spesielt til betalingssatsene for hjemmehelkp inntil 2G. Dise betalingssatser er regulert i egen forskrift fra sosialdeparementet, og kan således ikke justeres lokalt i Krødsherad kommune.

10 Omsorgsavdelingen fakturerer i gjennomsnitt omsorgstjenester for ca. kr ,- pr. mnd. Hovedjustering av satsene ble siste gang foretatt i Deretter er det bare foretatt indeksjustering. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende forslag til innstilling overfor kommunestyret. Betalingssatsene for hjemmetjenester i omsorgsavdelingen økes, i henhold til ovenstående med 10% fra Det foretas årlig indeksjustering i henhold til konsumprisindeksen, første gang FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

11 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:10/888 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Dagens avtale om innsamling og transport av avfall som Krødsherad kommune har med Kjetil Jegleim AS går ut Avtalen ble inngått med bakgrunn i kommunens renovasjonsforskrift og anbudsrunde. På grunn av manglende saksbehandlingskapasitet har ikke gjennomgangen av renovasjonsordningen blitt iverksatt. Denne gjennomgangen vil danne grunnlaget for den anbudskonkurransen som må lyses ut for de neste årene. Tidsmessig blir det vanskelig å få på plass et anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsrunde før Administrasjonen ber om å få fullmakt til å forhandle med Kjetil Jegleim AS om en forlengelse av gjeldende avtale fram til I løpet av 2011 vil Krødsherad kommune gå gjennom renovasjonsordningen, lage et anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsrunde. Det nye anbudet skal være gjeldende fra og med Rådmannens forslag til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med Kjetil Jegleim AS om forlenging av gjeldende avtale fram til FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:10/883 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSGEBYR Vedlegg: Budsjett for renovasjon Foreløpig regnskap for renovasjon Saksopplysninger: Det vises til SFT sin veileder TA-2001/2003, Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. Prinsippene i denne veilederen er lagt til grunn for beregningen. Selvkost Renovasjonsordningen skal drives etter selvkostprinsippet, det vil si at inntektene kommunen får som innbetalte gebyrer skal svare til den kostnaden kommunen har ved levering av tjenesten. Ved overdekning/underdekning må dette rettes opp de påfølgende år slik at det over tid (3-5 år) blir samsvar mellom inntekter og kostnader. Vårt selvkostfond er per på kr. I budsjettene for årene fram til 2013 er det tatt høyde for å komme i balanse. Det vil si at vi må øke gebyrene for å oppnå selvkost. På kostnadsiden er det to store utgifter. Den ene er i forhold til avtale med Kjetil Jegleim AS vedr. innsamling og transport av husholdningsavfall, samt tømming og transport av papir og glass- og metallemballasje. I tillegg drifter selskapet avfallsmottaket. Stipulert kostnad for 2011 er kroner. Den andre store kostnaden er avfallsbehandling, og da spesielt behandling av restavfall inklusive våtorganisk avfall. For 2011 er denne kostnaden stipulert til kroner. Renovasjonsgebyr for boliger er i dag på kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter er i dag på 994 kroner eks. mva. For å dekke inn økte kostnader og nedbetaling av det negative selvkostfondet foreslås det at gebyrene for boligrenovasjon øker med 20 %. Gebyrene for hytterenovasjon ble økt med 20 % i 2010 og foreslås uendret. Renovasjonsgebyr for boliger 2011: kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter 2011: 994 kroner eks. mva. Med denne økningen er det beregnet at selvkostfondet minker med kroner i

13 2011. Det er vanskelig å si noe om renovasjonsordningen for 2012 og videre da ordningen skal evalueres i løpet av Rådmannens forslag til vedtak: Renovasjonsgebyr for boliger 2011: kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter 2011: 994 kroner eks. mva. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:10/868 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Vedlagt i eget hefte følger: Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, drift. Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, investering. Budsjettskjemaer i henhold til forskrift. Saksopplysninger: Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til årsbudsjett for 2011, samt økonomiplan for perioden Forslaget er bearbeidet etter arbeidsmøter med formannskapet, og danner grunnlaget for formannskapets budsjettforslag. Driftsbudsjett og økonomiplan drift. Det vises her til vedlagt kommentar hvor det framgår at driftsbudsjettet og økonomiplanen for drift gir svært stramme rammer. Driftsbudsjett for o For 2011 er driftsbudsjettet lagt i 0. o Renteinntekter fra Ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35 mill. skal i henhold til vedtak beregnes med rente NIBOR + 0,5%. Beregnet renteinntekt for 2010 er kr ,- (3,5% + 0.5%) o Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. o Krødsherad kommune benytter kr fra disposisjonsfond inn i driften for o Dessuten benyttes kr fra kraftfond inn i driften til ekstraordinær opprusting av kommunale veger. Samtidig tilføres kommunale veger ytterligere opprustingsmidler ved omdisponering av restmidler tidligere avsatt til veg, totalt kr ,-. o Bevilgning til Etablererveiledning, kr ,-,dekkes også opp med kraftfondsmidler. o Bevilgning til trivselsassistenter ved Kryllingheimen, kr ,-, dekkes opp med midler fra Inga Hagens fond. Ø.P. periodens driftsbudsjett. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntekter. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens

15 Ramfossandel), samt bruk av midler fra disposisjonsfond til å saldere driften. Det har de senere år vært uttrykt et sterkt ønske om å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Kommunens totale økonomi tilsier nå at vi må redusere driftsutgiftene, øke driftsinntektene og vurdere en del strukturelle endringer for å opprettholde en sunn kommuneøkonomi og samtidig et godt tilbud til innbyggerne i Krødsherad. Rådmannen vil anbefale at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av både politikere, administrasjon og ansatte. Denne gruppen får i oppdrag å fremme forslag til inntektsøkninger. Kostnadsreduksjoner, strukturendringer, evt. tjenestereduksjoner innen , slik at vedtak kan fattes i politiske organer i løpet av april Forslagene skal, så langt som mulig, konsekvensutredes. Noen tiltak vil kunne få en del-effekt allerede i 2011, og full virkning fra Uansett utfall av kommuneproposisjonen 2011 er dette nødvendig. Investeringer. Som det går fram av rådmannens kommentarer, rår Krødsherad kommune over små fondsmidler, og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at vi må vise stor forsiktighet ved bruk av fondsavsetninger og låneopptak. Investeringsdisponeringer som vedtas i budsjettvedtaket for Årets foreslåtte låneopptak forholder seg til o Bruk av rentekompensert lån til skoler og svømmehall. kr Årets foreslåtte fondsbruk forholder seg som følger: o Bruk av kapitalfond KLP egenkapitalinnskudd kr o Bruk av disposisjonsfond P.C. innkjøp elever kr o Bruk av disposisjonsfond digitalt kartgrunnlag kr Investeringsdisponeringer som skal ytterligere utredes og endelig vedtas for o Barnehageutbygging. o Bygging av tilrettelagte boliger. o Avløpsløsning for Krødsherad kommune. o Trafikksikringstiltak Noresundanlegget. Budsjettoppsettet rammebudsjettering. Budsjett for 2011 skal, i likhet med tidligere år, settes opp etter budsjettforskrifter av For å kunne opprettholde tidligere delegeringsordninger i forhold til budsjett, krever dette en vedtaksmodell på rammenivå. Situasjonen er nå slik at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser. Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer. Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar

16 årsbudsjett og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde. Det er bare årsbudsjettet for 2011 som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon. Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak atskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering. Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som opptas godkjennes av fylkesmannen. Likviditetsvurderinger. I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet. Likviditetsgraden pr er 1,20 (på tilsvarende tidspunkt i 2009 var likviditetsgraden 1,66) Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger. Avgifter. Det fremmes følgende forslag til avgiftsjusteringer: o Endrede betalingssatser for barnehagene, inntektsdifferensiert betaling bortfaller. o 10% økning i betalingssatser for kulturskolen. o 25% økning i betalingssatser for SFO. o Betalingssatser innenfor omsorgssektoren økes med 10%. o Økning i betalingssatser for renovasjon. o Nye husleiesatser for kommunale boliger vurderes og legges fram for kommunestyret i februar Alle saker vedr. endrede betalingssatser leges fram for formannskap og kommunestyre til behandling i forkant av budsjettbehandlingen. Offentlig ettersyn. I henhold til Kommunelovens 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 15 dager før den behandles i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. 1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2011 vedtas i samsvar med vedlagte budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjett. 2. Forslag til økonomiplan for perioden vedtas og justeres i forhold til evt. endringer vedtatt for årsbudsjett Kommentardelen er retningsgivende

17 for økonomiplanen. 3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2011 benyttes den høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget. 4. Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk med kr. 7,- pr. tusen kroner takstgrunnlag. 5. Avgifter og egenbetaling reguleres som følger og i henhold til enkeltsaker: o Endrede betalingssatser for barnehagene, inntektsdifferensiert betaling bortfaller. o 10% økning i betalingssatser for kulturskolen. o 25% økning i betalingssatser for SFO. o Betalingssatser innenfor omsorgssektoren økes med 10%. o Økning i betalingssatser for renovasjon. o Nye husleiesatser for kommunale boliger vurderes og legges fram for kommunestyret i februar o Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeks. 6. Administrasjonen bemyndiges til å oppta følgende lån innenfor de lånerammer og betingelser som investeringsbudsjettet for 2011 angir. Utbedring av skoler og svømmehall kr. 2.mill. For følgende investeringsprosjekter kreves framlagt egen sak om låneopptak for formannskap og kommunestyre før prosjektet igangsettes: Barnehageutbygging. Bygging av tilrettelagte boliger. Avløpsløsning for Krødsherad kommune. Trafikksikringstiltak Noresundanlegget. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta evt. justeringer mellom sektorenes driftsrammer for å ivareta nødvendige endringer i forbindelse med etablert felles vedlikeholdsenhet. 8. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, begrenset oppad til kr ,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant. 9. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr totalt for året. Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for kommunestyret i etterkant. 10. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den økonomiske utviklingen.

18 11. Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. 12. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av den tildelte ramme. 14. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser. 15. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av både politikere, administrasjon og ansatte. Denne gruppen får i oppdrag å fremme forslag til inntektsøkninger. kostnadsreduksjoner, strukturendringer, evt. tjenestereduksjoner innen , slik at vedtak kan fattes i politiske organer i løpet av april Forslagene skal, så langt som mulig, konsekvensutredes. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Skinnes framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Bygdelista. Bygdelista viser spesielt til rådmannens innstilling, p. 15. og presiserer at følgende vurderinger skal tas med under den skisserte prosess. Utvalg som blir nedsatt skal innen foreslå rammekutt på minst 2,1 mill. kr. med helårsvirkning fra Der det er mulig skal innsparingstiltak gjennomføres allerede i 2011 Representanten Inge Thorud (AP) informerte om, at selv om han ikke framsatte noen endringsforslag i dagens møte, så kan han ikke bort fra at det ville kunne komme endringsforslag under kommunestyrets behandling. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres.

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:09/879 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKT RAMMEBEVILGNING - NOVEMBER 2010 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med en milliard kroner i I sin pressemelding opplyser kommunal- og regionaldepartementet følgende: Øken vil gi kommunene større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgaver. Den ekstra milliarden i midler vil for eks. kunne bidra til å styrke arbeidet med en verdig eldreomsorg. Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrket. Kommunene kan velge å betale ned gjeld, sette midlene på fond eller bruke pengene til egenandeler til investeringer. Samtidig styrkes den statlige investeringsordningen for sykehjemsplasser og omsogsboliger ved at tilskuddsprosenten økes. Øken før tilbakevirkende kraft fra innføringstidspunkt 2008 slik at kommunene skal bli behandlet likt Øken i frie inntekter blir gitt som rammetilskudd til alle kommunene i landet. Rådmannens kommentar. Økningen til kommunene er fordelt etter samlet kostnadsnøkkel, i likhet med det øvrige rammetilskuddet. For Krødsherad kommune utgjør økningen i de frie inntektene i 2010 kr ,-. Beløpet vil bli utbetalt til kommunen som del av rammetilskuddet i Som det går fram av ovenstående står kommunen fritt til selv å bestemme bruken av de økte driftsmidlene. Det som imidlertid er klart er at disse midler er en engangstilførsel for 2010, og at de således ikke bør benyttes til økning av stillinger. I henhold til tidligere framlagt tertialrapport pr , og opplysninger om utviklingen i oktober måned, har Krødsherad en svikt i skatteinngangen i forhold til budsjett på ca. 1,5 mill. kr. Dessuten viser sosialbudsjettet et overforbruk (stipulert ut året) på ca ,.-. De øvrige sektorers forbruk er innenfor tildelte rammer. Skatteinngangen har svingt noe i løpet av året med et spesielt negativt utslag i oktober.

20 Som kjent er november en stor skattemåned, noe som kan gi positivt utslag. Med de usikkerhetsfaktorer som framgår ovenfor mener rådmannen at det ikke er rom for å benytte den økte bevilgning til tiltak utover de som allerede ligger vedtatt i årsbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Økningen i fri rammeoverføring for 2010, for Krødsherad kommunes vedkommende, kr ,-, tilføres den totale inntektsrammen fra Staten, og benyttes til å saldere totalbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

21 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:10/886 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: SOSIALBUDSJETTET FOR 2010 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til tidligere muntlig orientering til formannskapets medlemmer vedr. overforbruk i sosialbudsjettet for Bevilgningene på sosialbudsjettet er oppbrukt pr. utgangen av oktober måned Stipulert merforbruk, tilsier et overforbruk i 2010 på ca. kr ,-. Fra NAV- kontoret gis følgende redegjørelse i denne sammenheng: Hittil i år har vi hatt 86 klienter. Det innbefatter 86 husstander hvorav 100 voksne og 50 barn. Dette er nesten en dobling av barn i husstandene. Pr er det 10 personer som har livsopphold som eneste livsoppholdskilde. (dette dreier seg om 9 enslige og en barnefamilie). Dette er en økning fra (Alle har ikke vært klienter hele året). Flesteparten av disse personene har rusproblematikk, noe som gjør det vanskelig å få de ut i jobb/aktivitet. Pr går 4 personer/husstander på fast supplering. Blant disse er 2 barnefamilier. Dvs. de har en inntekt/ytelse, men dette er ikke nok til at de er selvhjulpne. De andre personene har hatt sporadisk sosialhjelp. 2 på Kvalifiseringsprogram. I løpet av året har 13 personer flyttet. Årsak til økning: Nesten dobling av antall barnefamilier som har søkt/mottatt sosialhjelp. Veldig stor økning på strømutgifter i vinter har gitt utslag på vårt budsjett. Bidrag til tannlegeutgifter og briller er også en belastning for budsjettet. Ut fra hva vi kan se pr. i dag de vi vet vil trenger hjelp i november og desember vil beløpe seg til ca. kr ,- pr. måned. Juletilskudd er ikke iberegnet i disse summene, og ut fra vår økonomiske situasjon ser vi oss ikke i stand til å prioritere det. Budsjettet er allerede overskredet i oktober.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer