MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD 231 A1 112/10 10/880 ENDRING AV BETALINGSSATSER SFO 231 A22 ENDRING AV BETALINGSSATSER 113/10 10/877 KRØDSHERAD KULTURSKOLE 231 A3 114/10 10/884 JUSTERING AV BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN /10 10/888 GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN M50 116/10 10/883 RENOVASJONSGEBYR M50 117/10 10/868 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /10 09/879 ÅRSBUDSJETT ØKT RAMMEBEVILGNING - NOVEMBER /10 10/886 SOSIALBUDSJETTET FOR /10 10/803 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 200/3 GNR 200/3 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV 121/10 10/802 AV FAST EIENDOM GNR 200/3 GNR 200/3 122/10 10/864 HOVEDSØKNADSRUNDE FOR MOTORFERDSEL I UTMARK K01 123/10 10/700 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNELOVA 020 &13 124/10 10/745 HØRINGSUTKAST - STRATEGI FOR MUSEUMSUTVIKLING I BUSKERUD C56 &13 125/10 10/822 KULTURSTIPEND /10 09/85 BRANNORDNING I KRØDSHERAD KOMMUNE M80 127/10 10/898 VIDEREUTVIKLING AV KRØDERBANEN D10

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Asle Bøe (Varaordfører) Åse Marit Hovden Odd Henning Bentsen Inge Thorud Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil i sak 122/10 Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 111/10 til sak 126/10 Møtet slutt kl

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A1 Arkivsaknr.:10/881 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Betalingssatser for de kommunale barnehagene i Krødsherad ble fastsatt av kommunestyret i sak 113/03. Etter dette har årlige sentrale føringer etter barneghageforliket regulert makspris på foreldrebetaling i barnehager. Det er således lite kommunen gjennom vedtak kan påvirke dette. De sentrale føringene sier imidlertid ingen ting om hvorvidt en kommune skal ha graderte satser differensiert etter foresattes inntekt eller om man kan ha flate satser. Det er således barnehageeier som selv avgjør dette. I 2003 besluttet Krødsherad kommunestyre å redusere fra 6 graderingstrinn og ned til 2 graderingstrinn. Grensen for beregning av høy eller lav sats går ved en inntekt på 3G = kroner (pr ). Utgangspunktet for fastsetting av betalingssats er alminnelig inntekt kommune/stat ved siste avlagte ligning. Gjeldende satser pr ser slik ut: Enkeltdager 3 dager pr. uke 4 dager pr. uke 5 dager pr uke Grunnlag 0 3 G 230 kr 745 kr 960 kr kr Grunnlag 3 G -> 230 kr kr kr kr Kostpenger 12 kr 145 kr 190 kr 240 kr Det gis 30% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 2. Det gis 50% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 3 og øvrige barn. Som det framgår av oversikten utgjør laveste betalingssats ca. 53 % av høyeste sats. Pr representerer dette omsatt i penger kroner. Et søk på omkringliggende kommuners hjemmesider viser følgende: Ringerike: Flate satser Sigdal: Flate satser Modum: Inntektsgraderte satser Flå: Flate satser Flesberg: Flate satser

4 Øvre Eiker: Flate satser Rådmannens vurdering: Felles for kommuner med flate satser ser ut til å være at familier med svak betalingsevne søker bistand hos NAV. Søknaden blir da behandlet individuelt ut fra gjeldende vurderingsnormer, noe som synes mer korrekt i denne sammenehng. En slik individuell behandling av familier med svak betalingsevne vil, slik rådmannen ser det, treffe den gruppen som også graderte betalingssatser er ment å avhjelpe, på en bedre måte enn dagens ordning. En omlegging av betalingssatsene bør varsles brukerne minimum tre måneder før den igangsettes. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale formannskapet å avgi følgende innstilling til kommunestyret: Fra og med fastsettes følgende månedlige betalingssatser for de kommunale barnehager i Krødsherad: 3 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger 4 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger 5 dager pr. uke: kr i oppholdskostnader kr i kostpenger Det gis 30% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 2. Det gis 50% søskenmoderasjon på oppholdskostnader for barn nr. 3 og øvrige barn. For kjøp av enkeltdager: 230 kr pr. dag i oppholdskostnader + 12 kr i kost FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

5 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A22 Arkivsaknr.:10/880 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER SFO Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Opplæringslovens 13 7 pålegger kommunen å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Samme lovparagraf åpner også for at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene. Dagen betalingssatser for SFO i Krødsherad ble fastsatt av kommunestyret i sak 27/09: Fra innføres følgende oppholds- og betalingssatser for skolefritidsordningen i Krødsherad kommune: ¼ plass, inntil 5 timer pr. uke: 500 kr pr. måned ½ plass, inntil 10 timer pr. uke: kr pr. måned ¾ plass, inntil 15 timer pr. uke: kr pr. måned Hel plass, 15 timer pr. uke og mer kr pr. måned Det er 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn 3 og øvrige barn. Kjøp av enkeltdager (ingen søskenmoderasjon): Hel dag: 250 kr Halv dag: 130 kr Administrasjonen har gjort en sammenligning med noen omkringliggende kommuner på brukerbetaling for full plass i SFO pr november 2010: Modum: kr Sigdal: kr Hole: kr Ringerike: kr Øvre Eiker: kr Flå: kr Flesberg: kr I 2010 budsjetterer Krødsherad kommune med samlet brukerbetaling på kroner på SFO. Totalt budsjetterte bruttokostnader til SFO er kroner. Altså en netto

6 kommunal kostnad på kroner. Rådmannen vil anbefale at betalingssatsene øker med 25 % med virkning fra På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet avgir følgende innstilling for kommunestyret: Fra innføres følgende oppholds- og betalingssatser for skolefritidsordningen i Krødsherad kommune: ¼ plass, inntil 5 timer pr. uke: 625 kr pr. måned ½ plass, inntil 10 timer pr. uke: kr pr. måned ¾ plass, inntil 15 timer pr. uke: kr pr. måned Hel plass, 15 timer pr. uke og mer kr pr. måned Det er 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn 3 og øvrige barn. Kjøp an enkeltdager (ingen søskenmoderasjon): Hel dag: 310 kr Halv dag: 160 kr Betalingssatsene justeres deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 231 A3 Arkivsaknr.:10/877 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV BETALINGSSATSER KRØDSHERAD KULTURSKOLE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved restart av Krødsherad kulturskoles ordinære opplæringsvirksomhet august 2008 vedtok Krødsherad kommunestyre følgende betalingssatser: Individuell undervisning av enkeltelever: For enkeltelever som mottar individuell undervisning i 30 minutter pr. uke er betalingssatsen kroner pr. halvår. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Undervisning i grupper: For elever som deltar i undervisning i grupper, band, kor, ensembler, korps eller lignende er betalingssatsen 500 kroner pr. halvår. Det gis ingen søskenmoderasjon. Satsene har ikke vært prisjustert eller endret siden Administrasjonen foreslår nå å heve satsene med 10 % med virkning fra Det bemerkes at alle elever melder seg på kulturskolens tilbud hvert halvår slik at en betalingsøkning vil være kjent før påmelding til nytt semester. Fra og med 2011 planlegger kulturskolen å gi tilbud om aktiviteter innenfor området bildekunst/forming. Til et slik tilbud vil påløpe kostnader til forbruksmateriell. Kulturskolens administrasjon mener dette er kostnader som bør belastes deltakerne, og at dette bør framgå av betalingssatsene. På denne bakgrunn vil rådmannen be formannskapet fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: Følgende betalingssatser gjelder i Krødsherad kulturskole fra og med : Betalingssatsene justeres deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang Individuell undervisning av enkeltelever: For enkeltelever som mottar individuell undervisning i 30 minutter pr. uke er

8 betalingssatsen kroner pr. halvår. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Undervisning i grupper: For elever som deltar i undervisning i grupper, band, kor, ensembler, korps eller lignende er betalingssatsen 550 kroner pr. halvår. Det gis ingen søskenmoderasjon. Forbruksmateriell: For kulturskoleaktiviteter som fordrer bruk en del forbruksmateriell, innkreves en tilleggskontingent som dekker denne kostnaden. Størrelsen på en slik tilleggskontingent skal opplyses elevene ved påmelding. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

9 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 231 Arkivsaknr.:10/884 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: JUSTERING AV BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende betalingssatser for hjemmetjenester i omsrogsavdelingen framgår av nedenstående tabelloppsett sammen med forslag til nye betalingssatser fra Betalingssatsene foreslås øket med 10% fra Tjenester Gjeldende sats Forslag til ny sats Middag levert hjem Kr 60,- pr stk Ny pris Kr 66,- Trygghetsalarm Kr 100,- pr. mnd. Kr 110,- Besøk eldresenter Kr 50,- pr. gang Kr 55,- Vask av tøy Kr 124,- pr. mnd Kr 137,- Vask av tøy pr gang Kr 62,- pr. gang Kr 69,- Hjemmehjelp Mindre en 2 G Inntil 3 timer a kr 53,- pr. time Over 3 timer er det Kr 160,- pr mnd. Prisen er fastsatt av Dep. Hjemmehjelp 2-3 G Kr 63,- pr time Kr 100,- Hjemmehjelp 3-4 G Kr 77,- Kr 84,- Hjemmehjelp 4-5 G Kr 100,- pr time Kr 110,- Hjemmehjelp 5-6 G Kr 134,- Kr 148, Hjemmehjelp Over Kr 165,- Kr 181, Kostpriser beboere i omsorgsboliger Frokost Kr 600,- pr mnd Kr 660 Frokost/middag Kr 1800,- Kr 1980,- Frokost/middag/kveld Kr 2400,- Kr 2640,- Det vises i denne sammenheng spesielt til betalingssatsene for hjemmehelkp inntil 2G. Dise betalingssatser er regulert i egen forskrift fra sosialdeparementet, og kan således ikke justeres lokalt i Krødsherad kommune.

10 Omsorgsavdelingen fakturerer i gjennomsnitt omsorgstjenester for ca. kr ,- pr. mnd. Hovedjustering av satsene ble siste gang foretatt i Deretter er det bare foretatt indeksjustering. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende forslag til innstilling overfor kommunestyret. Betalingssatsene for hjemmetjenester i omsorgsavdelingen økes, i henhold til ovenstående med 10% fra Det foretas årlig indeksjustering i henhold til konsumprisindeksen, første gang FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

11 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:10/888 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Dagens avtale om innsamling og transport av avfall som Krødsherad kommune har med Kjetil Jegleim AS går ut Avtalen ble inngått med bakgrunn i kommunens renovasjonsforskrift og anbudsrunde. På grunn av manglende saksbehandlingskapasitet har ikke gjennomgangen av renovasjonsordningen blitt iverksatt. Denne gjennomgangen vil danne grunnlaget for den anbudskonkurransen som må lyses ut for de neste årene. Tidsmessig blir det vanskelig å få på plass et anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsrunde før Administrasjonen ber om å få fullmakt til å forhandle med Kjetil Jegleim AS om en forlengelse av gjeldende avtale fram til I løpet av 2011 vil Krødsherad kommune gå gjennom renovasjonsordningen, lage et anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsrunde. Det nye anbudet skal være gjeldende fra og med Rådmannens forslag til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med Kjetil Jegleim AS om forlenging av gjeldende avtale fram til FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:10/883 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSGEBYR Vedlegg: Budsjett for renovasjon Foreløpig regnskap for renovasjon Saksopplysninger: Det vises til SFT sin veileder TA-2001/2003, Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. Prinsippene i denne veilederen er lagt til grunn for beregningen. Selvkost Renovasjonsordningen skal drives etter selvkostprinsippet, det vil si at inntektene kommunen får som innbetalte gebyrer skal svare til den kostnaden kommunen har ved levering av tjenesten. Ved overdekning/underdekning må dette rettes opp de påfølgende år slik at det over tid (3-5 år) blir samsvar mellom inntekter og kostnader. Vårt selvkostfond er per på kr. I budsjettene for årene fram til 2013 er det tatt høyde for å komme i balanse. Det vil si at vi må øke gebyrene for å oppnå selvkost. På kostnadsiden er det to store utgifter. Den ene er i forhold til avtale med Kjetil Jegleim AS vedr. innsamling og transport av husholdningsavfall, samt tømming og transport av papir og glass- og metallemballasje. I tillegg drifter selskapet avfallsmottaket. Stipulert kostnad for 2011 er kroner. Den andre store kostnaden er avfallsbehandling, og da spesielt behandling av restavfall inklusive våtorganisk avfall. For 2011 er denne kostnaden stipulert til kroner. Renovasjonsgebyr for boliger er i dag på kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter er i dag på 994 kroner eks. mva. For å dekke inn økte kostnader og nedbetaling av det negative selvkostfondet foreslås det at gebyrene for boligrenovasjon øker med 20 %. Gebyrene for hytterenovasjon ble økt med 20 % i 2010 og foreslås uendret. Renovasjonsgebyr for boliger 2011: kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter 2011: 994 kroner eks. mva. Med denne økningen er det beregnet at selvkostfondet minker med kroner i

13 2011. Det er vanskelig å si noe om renovasjonsordningen for 2012 og videre da ordningen skal evalueres i løpet av Rådmannens forslag til vedtak: Renovasjonsgebyr for boliger 2011: kroner eks. mva. Renovasjonsgebyr for hytter 2011: 994 kroner eks. mva. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:10/868 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Vedlagt i eget hefte følger: Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, drift. Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, investering. Budsjettskjemaer i henhold til forskrift. Saksopplysninger: Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til årsbudsjett for 2011, samt økonomiplan for perioden Forslaget er bearbeidet etter arbeidsmøter med formannskapet, og danner grunnlaget for formannskapets budsjettforslag. Driftsbudsjett og økonomiplan drift. Det vises her til vedlagt kommentar hvor det framgår at driftsbudsjettet og økonomiplanen for drift gir svært stramme rammer. Driftsbudsjett for o For 2011 er driftsbudsjettet lagt i 0. o Renteinntekter fra Ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35 mill. skal i henhold til vedtak beregnes med rente NIBOR + 0,5%. Beregnet renteinntekt for 2010 er kr ,- (3,5% + 0.5%) o Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. o Krødsherad kommune benytter kr fra disposisjonsfond inn i driften for o Dessuten benyttes kr fra kraftfond inn i driften til ekstraordinær opprusting av kommunale veger. Samtidig tilføres kommunale veger ytterligere opprustingsmidler ved omdisponering av restmidler tidligere avsatt til veg, totalt kr ,-. o Bevilgning til Etablererveiledning, kr ,-,dekkes også opp med kraftfondsmidler. o Bevilgning til trivselsassistenter ved Kryllingheimen, kr ,-, dekkes opp med midler fra Inga Hagens fond. Ø.P. periodens driftsbudsjett. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntekter. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens

15 Ramfossandel), samt bruk av midler fra disposisjonsfond til å saldere driften. Det har de senere år vært uttrykt et sterkt ønske om å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Kommunens totale økonomi tilsier nå at vi må redusere driftsutgiftene, øke driftsinntektene og vurdere en del strukturelle endringer for å opprettholde en sunn kommuneøkonomi og samtidig et godt tilbud til innbyggerne i Krødsherad. Rådmannen vil anbefale at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av både politikere, administrasjon og ansatte. Denne gruppen får i oppdrag å fremme forslag til inntektsøkninger. Kostnadsreduksjoner, strukturendringer, evt. tjenestereduksjoner innen , slik at vedtak kan fattes i politiske organer i løpet av april Forslagene skal, så langt som mulig, konsekvensutredes. Noen tiltak vil kunne få en del-effekt allerede i 2011, og full virkning fra Uansett utfall av kommuneproposisjonen 2011 er dette nødvendig. Investeringer. Som det går fram av rådmannens kommentarer, rår Krødsherad kommune over små fondsmidler, og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at vi må vise stor forsiktighet ved bruk av fondsavsetninger og låneopptak. Investeringsdisponeringer som vedtas i budsjettvedtaket for Årets foreslåtte låneopptak forholder seg til o Bruk av rentekompensert lån til skoler og svømmehall. kr Årets foreslåtte fondsbruk forholder seg som følger: o Bruk av kapitalfond KLP egenkapitalinnskudd kr o Bruk av disposisjonsfond P.C. innkjøp elever kr o Bruk av disposisjonsfond digitalt kartgrunnlag kr Investeringsdisponeringer som skal ytterligere utredes og endelig vedtas for o Barnehageutbygging. o Bygging av tilrettelagte boliger. o Avløpsløsning for Krødsherad kommune. o Trafikksikringstiltak Noresundanlegget. Budsjettoppsettet rammebudsjettering. Budsjett for 2011 skal, i likhet med tidligere år, settes opp etter budsjettforskrifter av For å kunne opprettholde tidligere delegeringsordninger i forhold til budsjett, krever dette en vedtaksmodell på rammenivå. Situasjonen er nå slik at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser. Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer. Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar

16 årsbudsjett og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde. Det er bare årsbudsjettet for 2011 som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon. Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak atskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering. Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som opptas godkjennes av fylkesmannen. Likviditetsvurderinger. I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet. Likviditetsgraden pr er 1,20 (på tilsvarende tidspunkt i 2009 var likviditetsgraden 1,66) Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger. Avgifter. Det fremmes følgende forslag til avgiftsjusteringer: o Endrede betalingssatser for barnehagene, inntektsdifferensiert betaling bortfaller. o 10% økning i betalingssatser for kulturskolen. o 25% økning i betalingssatser for SFO. o Betalingssatser innenfor omsorgssektoren økes med 10%. o Økning i betalingssatser for renovasjon. o Nye husleiesatser for kommunale boliger vurderes og legges fram for kommunestyret i februar Alle saker vedr. endrede betalingssatser leges fram for formannskap og kommunestyre til behandling i forkant av budsjettbehandlingen. Offentlig ettersyn. I henhold til Kommunelovens 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 15 dager før den behandles i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. 1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2011 vedtas i samsvar med vedlagte budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjett. 2. Forslag til økonomiplan for perioden vedtas og justeres i forhold til evt. endringer vedtatt for årsbudsjett Kommentardelen er retningsgivende

17 for økonomiplanen. 3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2011 benyttes den høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget. 4. Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk med kr. 7,- pr. tusen kroner takstgrunnlag. 5. Avgifter og egenbetaling reguleres som følger og i henhold til enkeltsaker: o Endrede betalingssatser for barnehagene, inntektsdifferensiert betaling bortfaller. o 10% økning i betalingssatser for kulturskolen. o 25% økning i betalingssatser for SFO. o Betalingssatser innenfor omsorgssektoren økes med 10%. o Økning i betalingssatser for renovasjon. o Nye husleiesatser for kommunale boliger vurderes og legges fram for kommunestyret i februar o Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeks. 6. Administrasjonen bemyndiges til å oppta følgende lån innenfor de lånerammer og betingelser som investeringsbudsjettet for 2011 angir. Utbedring av skoler og svømmehall kr. 2.mill. For følgende investeringsprosjekter kreves framlagt egen sak om låneopptak for formannskap og kommunestyre før prosjektet igangsettes: Barnehageutbygging. Bygging av tilrettelagte boliger. Avløpsløsning for Krødsherad kommune. Trafikksikringstiltak Noresundanlegget. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta evt. justeringer mellom sektorenes driftsrammer for å ivareta nødvendige endringer i forbindelse med etablert felles vedlikeholdsenhet. 8. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, begrenset oppad til kr ,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant. 9. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr totalt for året. Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for kommunestyret i etterkant. 10. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den økonomiske utviklingen.

18 11. Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. 12. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av den tildelte ramme. 14. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser. 15. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av både politikere, administrasjon og ansatte. Denne gruppen får i oppdrag å fremme forslag til inntektsøkninger. kostnadsreduksjoner, strukturendringer, evt. tjenestereduksjoner innen , slik at vedtak kan fattes i politiske organer i løpet av april Forslagene skal, så langt som mulig, konsekvensutredes. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Skinnes framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Bygdelista. Bygdelista viser spesielt til rådmannens innstilling, p. 15. og presiserer at følgende vurderinger skal tas med under den skisserte prosess. Utvalg som blir nedsatt skal innen foreslå rammekutt på minst 2,1 mill. kr. med helårsvirkning fra Der det er mulig skal innsparingstiltak gjennomføres allerede i 2011 Representanten Inge Thorud (AP) informerte om, at selv om han ikke framsatte noen endringsforslag i dagens møte, så kan han ikke bort fra at det ville kunne komme endringsforslag under kommunestyrets behandling. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres.

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:09/879 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT ØKT RAMMEBEVILGNING - NOVEMBER 2010 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med en milliard kroner i I sin pressemelding opplyser kommunal- og regionaldepartementet følgende: Øken vil gi kommunene større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgaver. Den ekstra milliarden i midler vil for eks. kunne bidra til å styrke arbeidet med en verdig eldreomsorg. Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrket. Kommunene kan velge å betale ned gjeld, sette midlene på fond eller bruke pengene til egenandeler til investeringer. Samtidig styrkes den statlige investeringsordningen for sykehjemsplasser og omsogsboliger ved at tilskuddsprosenten økes. Øken før tilbakevirkende kraft fra innføringstidspunkt 2008 slik at kommunene skal bli behandlet likt Øken i frie inntekter blir gitt som rammetilskudd til alle kommunene i landet. Rådmannens kommentar. Økningen til kommunene er fordelt etter samlet kostnadsnøkkel, i likhet med det øvrige rammetilskuddet. For Krødsherad kommune utgjør økningen i de frie inntektene i 2010 kr ,-. Beløpet vil bli utbetalt til kommunen som del av rammetilskuddet i Som det går fram av ovenstående står kommunen fritt til selv å bestemme bruken av de økte driftsmidlene. Det som imidlertid er klart er at disse midler er en engangstilførsel for 2010, og at de således ikke bør benyttes til økning av stillinger. I henhold til tidligere framlagt tertialrapport pr , og opplysninger om utviklingen i oktober måned, har Krødsherad en svikt i skatteinngangen i forhold til budsjett på ca. 1,5 mill. kr. Dessuten viser sosialbudsjettet et overforbruk (stipulert ut året) på ca ,.-. De øvrige sektorers forbruk er innenfor tildelte rammer. Skatteinngangen har svingt noe i løpet av året med et spesielt negativt utslag i oktober.

20 Som kjent er november en stor skattemåned, noe som kan gi positivt utslag. Med de usikkerhetsfaktorer som framgår ovenfor mener rådmannen at det ikke er rom for å benytte den økte bevilgning til tiltak utover de som allerede ligger vedtatt i årsbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Økningen i fri rammeoverføring for 2010, for Krødsherad kommunes vedkommende, kr ,-, tilføres den totale inntektsrammen fra Staten, og benyttes til å saldere totalbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres.

21 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 150 Arkivsaknr.:10/886 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SAKSPROTOKOLL: SOSIALBUDSJETTET FOR 2010 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til tidligere muntlig orientering til formannskapets medlemmer vedr. overforbruk i sosialbudsjettet for Bevilgningene på sosialbudsjettet er oppbrukt pr. utgangen av oktober måned Stipulert merforbruk, tilsier et overforbruk i 2010 på ca. kr ,-. Fra NAV- kontoret gis følgende redegjørelse i denne sammenheng: Hittil i år har vi hatt 86 klienter. Det innbefatter 86 husstander hvorav 100 voksne og 50 barn. Dette er nesten en dobling av barn i husstandene. Pr er det 10 personer som har livsopphold som eneste livsoppholdskilde. (dette dreier seg om 9 enslige og en barnefamilie). Dette er en økning fra (Alle har ikke vært klienter hele året). Flesteparten av disse personene har rusproblematikk, noe som gjør det vanskelig å få de ut i jobb/aktivitet. Pr går 4 personer/husstander på fast supplering. Blant disse er 2 barnefamilier. Dvs. de har en inntekt/ytelse, men dette er ikke nok til at de er selvhjulpne. De andre personene har hatt sporadisk sosialhjelp. 2 på Kvalifiseringsprogram. I løpet av året har 13 personer flyttet. Årsak til økning: Nesten dobling av antall barnefamilier som har søkt/mottatt sosialhjelp. Veldig stor økning på strømutgifter i vinter har gitt utslag på vårt budsjett. Bidrag til tannlegeutgifter og briller er også en belastning for budsjettet. Ut fra hva vi kan se pr. i dag de vi vet vil trenger hjelp i november og desember vil beløpe seg til ca. kr ,- pr. måned. Juletilskudd er ikke iberegnet i disse summene, og ut fra vår økonomiske situasjon ser vi oss ikke i stand til å prioritere det. Budsjettet er allerede overskredet i oktober.

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00-09:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 114/14 GODKJENNING

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1221

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1221 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1221 BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 og forslag til betalingssatser.

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.12.2015 Sak: 117/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/996 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Per Kristensen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2017 Tid: 09:00 Kl. 10.30 Informasjon fra Ola Grønn-Hagen om prosjekt Nebybrua Kl. 12.00 Besøk hos landbrukstjenester

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anita Larsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/996 BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 med forslag til betalingssatser

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:30 12:40

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:30 12:40 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:30 12:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: Kl. 09.00 15.00 Etter vedtaksmøtet: Kommuneplanens samfunnsdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 17.03.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2005 Tid: kl.09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 0069/05 OPPFØRING AV BADSTUE PÅ GNR. 20

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GAR 66/2 M.FL. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GAR 71/231

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GAR 66/2 M.FL. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GAR 71/231 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 119/07 SØKNAD OM FRADELING AV GARDSTUN

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-13:05 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.01.2017. Møte med sakliste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Karin Bråthen Ole Jokstad Helga Fragått Hilda

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kvikne skole og barnehage Møtedato: 02.03.2017 Tid: 09:00 Kl. 13.00 Besøk hos Visbook og Findmysheep Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer