Handlingsprogram Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014"

Transkript

1

2

3 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige VEDLEGG Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

4 2

5 1. Vedtatt budsjett 2015 Arendal bystyre behandlet i møte 11. desember 2014 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2015 (bystyresak nr 183/14). Rådmannens forslag til handlingsprogram/ budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, jfr vedlegg 1, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 11. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2015 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3, at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,4 promille av eiendomsskattegrunnlaget. (Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av eiendomsskattetakst). Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal betales i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 2,5 % fra kr 5,13 til kr 5,26 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2015 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2015 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 3

6 10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 60 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2015 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstra avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2015 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette gjelder både for kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter. 16. Ved regnskapsavslutningen forutsetter bystyret at enheter som har overskredet sin budsjettramme skal redusere dette i størst mulig grad ved bruk av eventuelle fond enheten har til disposisjon. 17. Endringer som følger av bystyrets endringer i investeringsbudsjettet for 2015 medfører endringer i finansieringsplanen. Låneopptaket i henhold til punkt 9 justeres i samsvar med dette. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige Saker som posisjonen ønsker hensyntatt i budsjett 2015 handlingsplan Drift H, Krf, V og uavh. heretter kalt Posisjonen (POS) er av den oppfatning at følgende utfordringer bør prioriteres i driftsbudsjett 2015 i Arendal: Levekår Arendal har store levekårsutfordringer. Vi har for mange uten arbeid, for mange som er avhengige av trygd og for mange barn som trenger ekstra hjelp. Posisjonen vil følge opp «Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023» med sikte på å løfte levekåra særlig for de som sliter mest, og i områder i kommunen der utfordringene er størst. Planforslaget inneholder viktige beskrivelser og en retning for viktige tiltak som vi vil følge opp når planen skal behandles etter høringsrunden. Målsettinga er å få levekåra i Arendal over landsgjennomsnittet på alle felt innen få år. Fattigdom Over 10% av barna i Arendal er definert som fattige. Posisjonen vil utrede gratis barnehageplass og/ eller gratis kjernetid for barn i familier med lav inntekt. Vi vil også følge opp arbeidet med fritidstilbud og ferier for barn fra ressurssvake familier. Vi vil styrke helsesøstertjenesten og rydde rom for flere spesialpedagoger i skolen. Vi vil ha en gjennomgang av kvalifiseringsprogrammene i NAV. Sosialhjelp Arendal bør ha som ambisjon å følge nasjonale minstesatser for sosialhjelp. Vi har lagt en økning på 1,2 mill inn i budsjettet. Barnevern I barnevern er det nå ansatt ny enhetsleder. Det foreligger en rekke saker som pt ikke er behandlet og det forventes at nivået på dette reduseres. Ny barnevernvakt er vedtatt i bystyret den Vi legger inn kr 1,0 mill i ytterligere styrking av barnevernstjenesten. 4

7 Oppvekst Det er for lite ressurser innen helsesøster funksjonen i Arendal pt. Vi er under landsgjennomsnittet og ressursinnsatsen i rådmannens forslag er øket med 2 årsverk. De øvrige skoler i Arendal mister det løftet som nedleggelsen av Nesheim skulle ha ført til. Når vi så legger inn full drift ved Nesheim igjen, ønsker POS også å styrke de øvrige skolene ved å legge inn 4,5 mill i friske midler. Omsorg POS ønsker å styrke ressursinnsatsen (flere ansatte) i hjemmesykepleien med 2 mill. POS ønsker at det nedsettes en prosjektgruppe som skal fremlegge et forprosjekt til en «demens-landsby». Det bevilges kr til dette forprosjektet. POS ønsker at det innenfor hvert BOS etableres en egen avdeling for ikke-demente. Arendal kommune og de ansatte har gjort et fantastisk arbeid med prosjektet hverdagsrehabilitering. Helhetlig tankegang med tidlig innsats har gitt svært gode resultater. Vi ønsker å overføre denne tanken til arbeidet innen rus og psykiatri, hvor vi mener at den samme helhetlige filosofien vil gjøre seg gjeldene. Kommunalsjefen for Helse og Omsorg utfordres sammen med sine medarbeidere til å presentere en plan for et slikt arbeide for bystyret i løpet av første halvår Vi har arbeidet aktivt for å kunne få realisert planen om bygging av 9-erbolig for utviklingshemmede. Dette får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det er selvfinansierende, men kommunen må bidra i gjennomføringen. Kultur og idrett POS ønsker utredet hva slags øvingslokaler som bør etableres og hvor den mest hensiktsmessige lokalisering vil være. Det avsettes investeringsmidler i handlingsplanen (se under). Arendal bystyre ber rådmannen legge frem en sak innen juni 2015, hvor undervisnings- og øvingslokaler til musikk utredes. Følgende skal være med i utredningen: - Lokaliteter for Arendal kulturskole - Øvingslokaler for band, ensembler og korps - Lokalisering sentralt og opp mot skolekretsene Det forutsettes at sentrale aktører i miljøet høres i utredningen, så som Arendal musikkråd, Arendal kulturforum, Arendal kulturskole m.fl. POS ønsker at det hvert år inntil byjubiléet i 2023 avsettes kr til vinnere av et NÆR- MILJØ prosjekt som utlyses og der frivillige organisasjoner kan delta. Det kåres hvert år 3 vinnere som flest får glede av. Dersom det kommer søknader fra menigheter og organisasjonseide bygg om støtte til bygg skal man hense til tilsvarende saker i de seneste årene slik at likebehandling oppnås. Det utredes om det skal legges kunstgress på grusbanen på Moltemyr og POS avsetter midler i handlingsplanen. Det er i 1994 inngått avtale med IK Grane om en kompensasjon for fri hallbruk på kr pr. år (IK Grane har egen hall). Denne avtale er aldri blitt indeksregulert. Det er betimelig å indeksregulere kompensasjonen og dette utgjør kr som tillegg. Det er gjort et strålende arbeide med Boy Leslie. Hele kr 12 mill er investert i skuta. Arendal kommune anerkjenner dette flotte arbeide ved å imøtekomme søknaden om et ekstraordinært bidrag på kr i 2015 og det samme i (Årlig ordinært tilskudd er ca kr ). Vi legger inn kr 1,075 mill ekstra til lag og foreninger. Dette kan lag og foreninger søke på og alt skal fordeles ut. Vi legger inn kr årlig til arrangementskontoret og gir honnør til dem for god drift. Arendal Kulturhus feirer 10 års jubileum i I den anledning avsettet POS kr i arr.støtte og kr i ekstraordinært vedlikehold i jubileumsåret. Campus Grimstad Arena (friidrettshall) Arendal kommune er søkt om å gi et investeringstilskudd til bygging av innendørs friidrettshall 5

8 i Grimstad på kr 4,5 mill fordelt med kr 1,0 mill i 2015 og kr 2,5 mill i 2016 og 1,0 mill i I tillegg må det innlegges refusjon av driftsutgifter med ca kr pr. år. Østre Tromøy Trim og Idrett søker om et tilskudd til oppføring av klubbhus m/garderober og trimrom ifm sin flotte kunstgressbane på Østre Tromøy. De har selv 4,0 mill i egenkapital og med dugnadsinnstas, spillemidler og litt kommunalt tilskudd vil dette kunne realiseres. Vi har funnet plass til den omsøkte million ved å utbetale halvparten i 2016 og halvparten tidlig i Flyktninger og integrering Årlig mottak fastsettes til dagens nivå (2014) i handlingsperioden (IMDI`s ønske) Det bør vurderes en spredning i mottaksskoler til samtlige skoler (i 2014 kun Moltemyr og Stinta) Det er ønskelig med en årlig informasjon direkte fra innvandrerrådet til bystyret Kommunal drift POS utfordrer til at det iverksettes en RUSKEN-aksjon i friluftslivets år i 2015 skolene og befolkningen generelt er målgruppen. Søppel-håndteringen i sentrum og ellers i kommunen gjennomgås. Agder Renovasjon utfordres til å komme med en vurdering av nedgravde anlegg og et forslag til finansiering. Blomster-dekorasjonene i sentrum fortsetter i 2015 sammen med Arendal By. Rådmann bes fortsatt fokusere på ytterligere reduksjon av sykefraværet. POS ønsker fortgang i arbeidet med utbedring/modernisering av kommunalt veilys. POS ønsker at det skal bli gratis å skøyte på kunstisbanen. Eiendomsskatten nedsettes til 6,4 promille både for bolig og næring. IKT Agder utfordres til ytterligere kostnadseffektivisering slik at belastningen for kommunen reduseres. POS ønsker at gateparkeringen i Arendal Sentrum blir gratis den første timen fra 1/ i tidsrommet kl Det omfatter ca 65 p-plasser. Det innføres 2 timer gratis parkering i P-hus Torget fra kl gateparkeringsplasser i sentrum omdannes til moped/scooterparkering. Arendal Eiendom KF endrer sine vedtekter slik at styresammensetningen fortsatt blir 7 personer, men valgt slik: 3 politikere valgt av bystyret, 1 representant som rådmannen utpeker, 1 representant valgt av og blant de ansatte, 2 eksterne representanter valgt av bystyret og 1 observatør valgt av de ansatte. (Dette tilsvarer omtrent samme prinsipp som brukt i ordning i Pensjonskassen altså også eksterne styremedlemmer). Klima POS er fornøyd med utviklingen av klima-arbeidet i Arendal kommune og i Arendal Eiendom KF. De vedtatte arbeidsmål i Miljødokumentet støttes. Arendal er en stolt sjøfartsby og store deler av kommunen har kort vei til vannet. Det er derfor et stort potensial for en mer effektiv og miljøvennlig fergetrafikk som en del av den offentlige kommunikasjon. Dette markeres ved at det settes av kr Aust Agder fylke har ansvar for dette, men som vertskommune for fergedriften ønsker vi å markere velvillighet for dette tiltak. Samtlige enheter utfordres til 5 % lavere energiforbruk i Investeringer Skolestruktur Tromøy Ny 1-10 skole bygges ved Roligheden skole. Prosjektet skal hensynta en ambisjon om null-utslipp. For å få til en utbygging som medfører at skolen står ferdig og klar til skolestart i 2018 må investeringstakten i rådmannens forslag forseres noe. Dette er innbakt i POS forslag. Sandnes skole beholdes som barneskole dvs vi endrer ikke skolestruktur på Tromøy. 6

9 Sjømannskolen Det pågående og vedtatte reguleringsarbeide videreføres i Samlokaliering Ellengård, hj.sentral og transporttjenesten Kun Ellengård er inne i Rådmannens forslag med 14,5 mill i Det bør tillegges kr 10 mill slik at samlokaliseringen på Stoa kan gjennomføres ila Drømmenes Hus Den trinnvise utbyggingen i Rådmannens forslag er svært krevende. Dernest rekker ikke hans avsatte beløp i 2015 til å dekke kjøpet av festetomten og rivingskostnadene. Det må derfor avsettes kr 2,2 mill ekstra i 2015 slik at man kan få regulert ferdig i 2015, revet og sendt ut anbud/besluttet bygging ila Bygging kan da skje i Det må tilleggsavsettes 7 mill i 2016 og 3,8 mill i 2017 /samlet kostnad 25 mill. (Av dette finansieres ca 5 mill av innkommet leie fra Krim.omsorgen). Øvingslokaler Det settes av kr 10 mill til dette formål i 2016 og Torvet Vi ønsker å sette av kr 3,0 mill til lekeplass for barn på Torvet og forutsetter at Torvets Interesseforening/Arendal By deltar med 1,0 mill i tillegg. Dette er en forskuttering på etablering av et lekeplassfond gjennom regulering av ulike bygg i sentrum. Samtidig vurderes å bygge et toalett/stellerom på nordre del og vi setter av 2,0 mill til dette. Dette toalett stellerommet krever driftsmidler og vi utfordrer en kombinasjon av Arendal By og Arendal Eiendom KF til å drifte dette uten ekstra kostnad for Arendal Kommune. Lekeplassen skal være driftsklar innen Vi ber også om at tribunen på Sam Eydes Plass får et nødvendig vedlikehold våren Langbryggen Vi setter av kr 3,0 mill til å sluttføre Langbryggen (Nesbakken og ut til Havfruen) sammen med Arendal Havn (som tar seg av kaifronten). Arbeidet skal være sluttført innen Kittelsbukt POS ønsker at innerste del av Kittelsbukt forskjønnes med midlertidig tiltak og at dette arbeidet sluttføres innen Arendal Havn utfordres til å gå sammen i et spleiselag. Øvre kostnadsramme for Arendal kommune skal være 0,5 mill. Jektekaia/Kløckers plass Vi ønsker en utredning av hvordan disse områdene kan forskjønnes og hva de best kan brukes til. POS ønsker bilene bort fra disse områdene. Teaterplassen Vi ønsker at mange av trærne felles og at plassen derved blir mer bruksvennlig/lysere. Byplan 2023 Vi setter av midler til videreføring av fornyelser i handlingsplanperioden med 3 mill pr. år. i 2016 til Boliger Arendal Eiendom har ca 500 boliger i sin portefølje. Antar vi en gjennomsnittlig kostnad på 1,5 mill pr. boenhet er dette en verdi på 750 mill. Antar vi videre at boligmassen bør avskrives over 50 år må den fornyes med 15 mill pr. år. I budsjett AE KF var lagt inn kr 3,0 mill. Styret anbefalte i sitt møte 10 mill pr. år og dette må innlegges til nødvendig fornyelse. Heftingdalen og næring Kjøp av arealer Heftingdalen til midlertidig bruk for Statens Vegvesen ifm E-18 må anskaffes i I tillegg bør det avsettes noe for kjøp av næringsarealer. De fleste av disse arealene vil finne sin endelige bruk for næringsliv etter noen år. Vi avsetter 10 mill til disse formål. 7

10 Rehabilitering av Solhaug Det må avsettes kr 5 mill til nødvendig rehabilitering av tekniske installasjoner, utskifting av vinduer etc. på Solhaug. Kloa Kloa er ledig fra 1/ etter å ha vært leiet ut av Stiftelsen Arendal Byselskap. Det bør avsettes kr 7 mill til kjøp av Kloa fra Stiftelsen og overgang til kommunal bruk. Noe av dette finansieres av utleie til taxi og fylke. Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu POS ønsker å forsere denne etableringen med 1 år ift rådmannens forslag. Rådhusgaten 12 Det settes av midler til anskaffelse og strakstiltak for denne eiendom. Prosjekter som kan reduseres utsettes Samlet Det vil ikke være mulig å foreta seg noe vesentlig med Helsehuset på Eydehavn i Eiendommen er trukket fra salgslisten og en omregulering til ny bruk vil legge beslag på mesteparten av Så må det prosjekteres og sendes ut på anbud. Derfor kan man skyve noe av investeringen ut til I rådmannens forslag er det under skjema 2 b regnet med investeringer i infrastruktur Barbu med 42,5 mill i 2015, 25 mill i 2016 og 6,25 mill i 2017 til sammen 73,75 mill. En del av dette dekkes av infrastrukturbidrag det gjelder finansieringen. Men brutto investeringer må holdes på et nøkternt nivå. I vårt forslag reduseres investeringene i 2015 til 30 mill og i 2016 til 12,5 mill. Det er tidligere redegjort for kommunale investeringer i Kunnskapshavna, brutto og netto, men nå etterspørres en samlet sak om dette slik at investeringene kan styres bedre. I 2015 vil våre tilleggsforslag medføre noe tillegg til rådmannens forslag. Mesteparten av dette vil komme sent i 2015 og noe innebærer økte leieinntekter. Merutgiften på drift i form av renter vil derfor være beskjeden. I 2016 og 2017 er mer-investeringen i hovedsak knyttet til nye Roligheden skole som innfases tidligere enn i rådmannens forslag. Rådmannen bes derfor hensynta dette i innfasingen av øvrige investeringer i årsbudsjettene for 2016, 2017 og Det er grunn til å anta at rentenivået vil holde seg særdeles lavt i de nærmeste år og at nåværende rentebindinger tikker ut og erstattes av langt rimeligere avtaler. Avdrag på lån er i rådmannens forslag innlagt med kr 102,8 mill. Med et frasalg på kr 50 mill pr. år er det altså mulighet for ca 150 mill i nyinvesteringer hvert år uten å påta seg større låneforpliktelser. I så måte er våre påplusninger til rådmannens forslag forsvarlige. Frasalg Vi er godt i gang med å fraselge mange av våre gamle eiendommer. Arbeidet bør intensiveres ytterligere. Mulighetene er bl.a : Arendal Bryggeri leieavtalen utløper i 2015 Mac Gregor tomt Barbu Marisberg tomter Kolbjørnsvik barnehage og skole Nedenes barnehage Stokken barneskole Løvold boligområde Sjømannskolen når reg.planen er vedtatt Romstølen vest bolig, forretning, kontor, tjenesteyting (noe av dette er nå nettopp solgt) Tomt Barbu (Dauholla) 8

11 Skisse til økonomisk opplegg Endring ift rådmannen fra Høyre, Krf,Venstre og uavhengige Drift 1000kr Pkt Tiltak Inndekning 1 Reduserte finansutgifter Red. utgift Øket nærvær Red. utgift Nye rammeoverføringer Øket inntekt Øket kostnadseffektivitet i IKT -Agder (kommer eierkommunene til gode) Red. utgift Øket utbytte Agder Energi Øket inntekt Økte inntekter E-skatt pga nye boliger Øket inntekt Redusert avsetning til lønn Red. utgift Øket inntekt krevende brukere (fra Staten) Øket inntekt Skole (styrkes med ) 9 Videre drift av Nesheim skole (rådmannens anslag) Øket utgift Øket ramme til Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift Vedlikehold Nesheim skole Øket utgift Redusert ramme Moltemyr (rådmannes anslag Red. utgift Reduserte utgifter Stuenes (rådmannens anslag) Red. utgift Øket husleie Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift Styrking av øvrige skolebudsjetter i Arendal Øket utgift Omsorg, sosialhjelp og barnevern (styrkes med ) 16 Avsetning til øket ressursinnsats omsorg Øket utgift Forprosjekt demenslandsby Øket utgift Sosialt entreprenørskap i regi av Kirkens Bymisjon Øket utgift Økt sosialhjelp Øket utgift Styrking av barnevern Øket utgift Kultur (styrkes med ) 21 Nærmiljø-prosjekt Øket utgift Tilskudd vedlikehold Arendal Kulturhus i jubileumsåret 2015 Øket utgift Arr.gementstøtte 10-års jubileum Arendal Kulturhus AS Øket utgift Øket tilskudd Sørnorsk filmsenter Øket utgift Ekstraordinært tilskudd til " Boy Leslie " Øket utgift Øket støtte til Nordisk informasjonskontor Øket utgift Øket støtte lag og foreninger - som de kan søke på Øket utgift Øket tilskudd til Arrangementskontoret Øket utgift

12 Pkt Tiltak Samferdsel (styrkes med ) 29 Avgiftsfri gateparkering i sentrum (1 t) kl og Torvet P-hus (2 t) etter kl 1700 Øket utgift Kommunal medvirkniing til ferjeløsning Øket utgift Økt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Øket utgift 500 Idrett (styrkes med ) 32 Støtte Grimstad Friidrettshall Øket utgift Støtte til Østre Tromøy Trim og Idrett - garderobebygg og trimrom Øket utgift Indeksregulering av frikjøpsavtale IK GRANE pga egen hall Øket utgift Eiendomsskatt (reduseres med ) Nedsettelse av eiendomsskatt (til 6,4 promille) for både privat og næring Redusert inntekt Diverse (øket utgift med ) 36 Til formannskapets disposisjon Øket utgift Til/fra fond Øket sparing Sum økte disponeringer kr Investering (tillegg til rådmannen) Mill kr Pkt Tiltak Roligheden skole ferdig til skolestart ,0 35,0 40,0 2 Samlokalisering Ellengård, hj.middels,transporttj. 0,0 10,0 0,0 3 Forsering av Drømmenes Hus på gml. Brannstasjonstomt 2,2 7,0 5,8 4 Opprusting av Torvet med lekeplass, toalett, opprusting Langbryggen 7,5 3,0 5 Kittelsbukt og Kløckers Plass /oppfølging byplan Arendal 2023/vedlikehold tribune Sam Eydes Plass 0,5 0,5 3,0 3,0 6 Avsetning til nye øvingslokaler 10,0 10,0 7 Kjøp av boliger for kommunal sos.bruk (tillegg) 7,0 7,0 7,0 7,0 8 Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen ifm E18 5,0 5,0 3,0 3,0 9 Utgifter til Helsehuset Eydehavn kommer litt senere i tid -10,0 10,0 10 Utsatt bruk av midler i Kunnskapshavna -12,5-12,5-6,3 10,0 11 Kjøp av "Kloa" 7,0 12 Rehabilitering av Solhaug 5,0 13 Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu 3,0-3,0 14 Turløyper rundt Sør AMFI etc 0,5 1,5 1,5 1,5 15 Etablering av Kunstgress på Moltemyr 2,0 1,5 16 Kjøp og rehabilitering av Rådhusgaten 12 4,0 0,8 1,0 1,0 Sum 28,2 79,3 63,6 25,5 10

13 3. VEDLEGG Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Skjema 1A - Driftsinntekter Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte LN160 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for generelle statstilskudd mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

14 Skjema 1B - Netto driftsrammer pr enhet Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Brann Publikumsrettet saksbehandling og service Innovasjon og kompetanse Levekår Spesialpedagogiske tjenester Vitensenteret Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Hisøy skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede Enhet Hjemmebaserte tjenester

15 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap Enhet Institusjoner Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Østre Agder Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

16 Skjema 2A - Investeringsbudsjett Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN115 Kjøp av aksjer og andeler LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 Årets finansieringsbehov LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN165 Kompensasjon for merverdiavgift LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 Sum ekstern finansiering LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 Sum finansiering LN215 Uekket/Udisponert

17 Skjema 2 B - Brutto investeringer pr prosjekt Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Asfaltcontainer Strøsandlager Landmålerutstyr Adressering Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Forvaltningsprogram veilys Utskifting av lysarmaturer Leskur + benk taxiholdeplass Opprustning av bruer Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret IKT-utstyr helse/levekår IKT-utstyr - adm/pol Lastebil park/idrett Traktor park/idrett Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Turløyper Sør Amfi IKT- skoler og barnehager Kunstgress Moltemyr Opprusting/lekeplass Torvet Toalett/stellerom Torvet Opprusting Langbrygga Opprusting Kittelsbukt/Byplan Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Rundkjøring Barbu Kirkegårder Kirker Garderobeskap Stinta skole Utstyr omsorgsenhetene Nytt journalsystem legevakta desentraliserte musikkbinger Renovasjonsbeholdere - nedgravde

18 Brutto investeringer Arendal kommune Fornyelse ledningsanlegg Forsterkning hovedanlegg/forbedr renseprosesser Utbygging nye utb.områder Sum brutto investeringer AK

19 Økonomisk oversikt drift Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger LN410 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

20 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN05A Kompensasjon for merverdiavgift LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprodu LN15 Overføringer LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN31 Salg av aksjer og andeler LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne investeringsfond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer