Handlingsprogram Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014"

Transkript

1

2

3 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige VEDLEGG Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

4 2

5 1. Vedtatt budsjett 2015 Arendal bystyre behandlet i møte 11. desember 2014 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2015 (bystyresak nr 183/14). Rådmannens forslag til handlingsprogram/ budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, jfr vedlegg 1, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 11. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2015 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3, at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,4 promille av eiendomsskattegrunnlaget. (Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av eiendomsskattetakst). Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal betales i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 2,5 % fra kr 5,13 til kr 5,26 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2015 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2015 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 3

6 10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 60 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2015 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstra avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2015 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette gjelder både for kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter. 16. Ved regnskapsavslutningen forutsetter bystyret at enheter som har overskredet sin budsjettramme skal redusere dette i størst mulig grad ved bruk av eventuelle fond enheten har til disposisjon. 17. Endringer som følger av bystyrets endringer i investeringsbudsjettet for 2015 medfører endringer i finansieringsplanen. Låneopptaket i henhold til punkt 9 justeres i samsvar med dette. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige Saker som posisjonen ønsker hensyntatt i budsjett 2015 handlingsplan Drift H, Krf, V og uavh. heretter kalt Posisjonen (POS) er av den oppfatning at følgende utfordringer bør prioriteres i driftsbudsjett 2015 i Arendal: Levekår Arendal har store levekårsutfordringer. Vi har for mange uten arbeid, for mange som er avhengige av trygd og for mange barn som trenger ekstra hjelp. Posisjonen vil følge opp «Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023» med sikte på å løfte levekåra særlig for de som sliter mest, og i områder i kommunen der utfordringene er størst. Planforslaget inneholder viktige beskrivelser og en retning for viktige tiltak som vi vil følge opp når planen skal behandles etter høringsrunden. Målsettinga er å få levekåra i Arendal over landsgjennomsnittet på alle felt innen få år. Fattigdom Over 10% av barna i Arendal er definert som fattige. Posisjonen vil utrede gratis barnehageplass og/ eller gratis kjernetid for barn i familier med lav inntekt. Vi vil også følge opp arbeidet med fritidstilbud og ferier for barn fra ressurssvake familier. Vi vil styrke helsesøstertjenesten og rydde rom for flere spesialpedagoger i skolen. Vi vil ha en gjennomgang av kvalifiseringsprogrammene i NAV. Sosialhjelp Arendal bør ha som ambisjon å følge nasjonale minstesatser for sosialhjelp. Vi har lagt en økning på 1,2 mill inn i budsjettet. Barnevern I barnevern er det nå ansatt ny enhetsleder. Det foreligger en rekke saker som pt ikke er behandlet og det forventes at nivået på dette reduseres. Ny barnevernvakt er vedtatt i bystyret den Vi legger inn kr 1,0 mill i ytterligere styrking av barnevernstjenesten. 4

7 Oppvekst Det er for lite ressurser innen helsesøster funksjonen i Arendal pt. Vi er under landsgjennomsnittet og ressursinnsatsen i rådmannens forslag er øket med 2 årsverk. De øvrige skoler i Arendal mister det løftet som nedleggelsen av Nesheim skulle ha ført til. Når vi så legger inn full drift ved Nesheim igjen, ønsker POS også å styrke de øvrige skolene ved å legge inn 4,5 mill i friske midler. Omsorg POS ønsker å styrke ressursinnsatsen (flere ansatte) i hjemmesykepleien med 2 mill. POS ønsker at det nedsettes en prosjektgruppe som skal fremlegge et forprosjekt til en «demens-landsby». Det bevilges kr til dette forprosjektet. POS ønsker at det innenfor hvert BOS etableres en egen avdeling for ikke-demente. Arendal kommune og de ansatte har gjort et fantastisk arbeid med prosjektet hverdagsrehabilitering. Helhetlig tankegang med tidlig innsats har gitt svært gode resultater. Vi ønsker å overføre denne tanken til arbeidet innen rus og psykiatri, hvor vi mener at den samme helhetlige filosofien vil gjøre seg gjeldene. Kommunalsjefen for Helse og Omsorg utfordres sammen med sine medarbeidere til å presentere en plan for et slikt arbeide for bystyret i løpet av første halvår Vi har arbeidet aktivt for å kunne få realisert planen om bygging av 9-erbolig for utviklingshemmede. Dette får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det er selvfinansierende, men kommunen må bidra i gjennomføringen. Kultur og idrett POS ønsker utredet hva slags øvingslokaler som bør etableres og hvor den mest hensiktsmessige lokalisering vil være. Det avsettes investeringsmidler i handlingsplanen (se under). Arendal bystyre ber rådmannen legge frem en sak innen juni 2015, hvor undervisnings- og øvingslokaler til musikk utredes. Følgende skal være med i utredningen: - Lokaliteter for Arendal kulturskole - Øvingslokaler for band, ensembler og korps - Lokalisering sentralt og opp mot skolekretsene Det forutsettes at sentrale aktører i miljøet høres i utredningen, så som Arendal musikkråd, Arendal kulturforum, Arendal kulturskole m.fl. POS ønsker at det hvert år inntil byjubiléet i 2023 avsettes kr til vinnere av et NÆR- MILJØ prosjekt som utlyses og der frivillige organisasjoner kan delta. Det kåres hvert år 3 vinnere som flest får glede av. Dersom det kommer søknader fra menigheter og organisasjonseide bygg om støtte til bygg skal man hense til tilsvarende saker i de seneste årene slik at likebehandling oppnås. Det utredes om det skal legges kunstgress på grusbanen på Moltemyr og POS avsetter midler i handlingsplanen. Det er i 1994 inngått avtale med IK Grane om en kompensasjon for fri hallbruk på kr pr. år (IK Grane har egen hall). Denne avtale er aldri blitt indeksregulert. Det er betimelig å indeksregulere kompensasjonen og dette utgjør kr som tillegg. Det er gjort et strålende arbeide med Boy Leslie. Hele kr 12 mill er investert i skuta. Arendal kommune anerkjenner dette flotte arbeide ved å imøtekomme søknaden om et ekstraordinært bidrag på kr i 2015 og det samme i (Årlig ordinært tilskudd er ca kr ). Vi legger inn kr 1,075 mill ekstra til lag og foreninger. Dette kan lag og foreninger søke på og alt skal fordeles ut. Vi legger inn kr årlig til arrangementskontoret og gir honnør til dem for god drift. Arendal Kulturhus feirer 10 års jubileum i I den anledning avsettet POS kr i arr.støtte og kr i ekstraordinært vedlikehold i jubileumsåret. Campus Grimstad Arena (friidrettshall) Arendal kommune er søkt om å gi et investeringstilskudd til bygging av innendørs friidrettshall 5

8 i Grimstad på kr 4,5 mill fordelt med kr 1,0 mill i 2015 og kr 2,5 mill i 2016 og 1,0 mill i I tillegg må det innlegges refusjon av driftsutgifter med ca kr pr. år. Østre Tromøy Trim og Idrett søker om et tilskudd til oppføring av klubbhus m/garderober og trimrom ifm sin flotte kunstgressbane på Østre Tromøy. De har selv 4,0 mill i egenkapital og med dugnadsinnstas, spillemidler og litt kommunalt tilskudd vil dette kunne realiseres. Vi har funnet plass til den omsøkte million ved å utbetale halvparten i 2016 og halvparten tidlig i Flyktninger og integrering Årlig mottak fastsettes til dagens nivå (2014) i handlingsperioden (IMDI`s ønske) Det bør vurderes en spredning i mottaksskoler til samtlige skoler (i 2014 kun Moltemyr og Stinta) Det er ønskelig med en årlig informasjon direkte fra innvandrerrådet til bystyret Kommunal drift POS utfordrer til at det iverksettes en RUSKEN-aksjon i friluftslivets år i 2015 skolene og befolkningen generelt er målgruppen. Søppel-håndteringen i sentrum og ellers i kommunen gjennomgås. Agder Renovasjon utfordres til å komme med en vurdering av nedgravde anlegg og et forslag til finansiering. Blomster-dekorasjonene i sentrum fortsetter i 2015 sammen med Arendal By. Rådmann bes fortsatt fokusere på ytterligere reduksjon av sykefraværet. POS ønsker fortgang i arbeidet med utbedring/modernisering av kommunalt veilys. POS ønsker at det skal bli gratis å skøyte på kunstisbanen. Eiendomsskatten nedsettes til 6,4 promille både for bolig og næring. IKT Agder utfordres til ytterligere kostnadseffektivisering slik at belastningen for kommunen reduseres. POS ønsker at gateparkeringen i Arendal Sentrum blir gratis den første timen fra 1/ i tidsrommet kl Det omfatter ca 65 p-plasser. Det innføres 2 timer gratis parkering i P-hus Torget fra kl gateparkeringsplasser i sentrum omdannes til moped/scooterparkering. Arendal Eiendom KF endrer sine vedtekter slik at styresammensetningen fortsatt blir 7 personer, men valgt slik: 3 politikere valgt av bystyret, 1 representant som rådmannen utpeker, 1 representant valgt av og blant de ansatte, 2 eksterne representanter valgt av bystyret og 1 observatør valgt av de ansatte. (Dette tilsvarer omtrent samme prinsipp som brukt i ordning i Pensjonskassen altså også eksterne styremedlemmer). Klima POS er fornøyd med utviklingen av klima-arbeidet i Arendal kommune og i Arendal Eiendom KF. De vedtatte arbeidsmål i Miljødokumentet støttes. Arendal er en stolt sjøfartsby og store deler av kommunen har kort vei til vannet. Det er derfor et stort potensial for en mer effektiv og miljøvennlig fergetrafikk som en del av den offentlige kommunikasjon. Dette markeres ved at det settes av kr Aust Agder fylke har ansvar for dette, men som vertskommune for fergedriften ønsker vi å markere velvillighet for dette tiltak. Samtlige enheter utfordres til 5 % lavere energiforbruk i Investeringer Skolestruktur Tromøy Ny 1-10 skole bygges ved Roligheden skole. Prosjektet skal hensynta en ambisjon om null-utslipp. For å få til en utbygging som medfører at skolen står ferdig og klar til skolestart i 2018 må investeringstakten i rådmannens forslag forseres noe. Dette er innbakt i POS forslag. Sandnes skole beholdes som barneskole dvs vi endrer ikke skolestruktur på Tromøy. 6

9 Sjømannskolen Det pågående og vedtatte reguleringsarbeide videreføres i Samlokaliering Ellengård, hj.sentral og transporttjenesten Kun Ellengård er inne i Rådmannens forslag med 14,5 mill i Det bør tillegges kr 10 mill slik at samlokaliseringen på Stoa kan gjennomføres ila Drømmenes Hus Den trinnvise utbyggingen i Rådmannens forslag er svært krevende. Dernest rekker ikke hans avsatte beløp i 2015 til å dekke kjøpet av festetomten og rivingskostnadene. Det må derfor avsettes kr 2,2 mill ekstra i 2015 slik at man kan få regulert ferdig i 2015, revet og sendt ut anbud/besluttet bygging ila Bygging kan da skje i Det må tilleggsavsettes 7 mill i 2016 og 3,8 mill i 2017 /samlet kostnad 25 mill. (Av dette finansieres ca 5 mill av innkommet leie fra Krim.omsorgen). Øvingslokaler Det settes av kr 10 mill til dette formål i 2016 og Torvet Vi ønsker å sette av kr 3,0 mill til lekeplass for barn på Torvet og forutsetter at Torvets Interesseforening/Arendal By deltar med 1,0 mill i tillegg. Dette er en forskuttering på etablering av et lekeplassfond gjennom regulering av ulike bygg i sentrum. Samtidig vurderes å bygge et toalett/stellerom på nordre del og vi setter av 2,0 mill til dette. Dette toalett stellerommet krever driftsmidler og vi utfordrer en kombinasjon av Arendal By og Arendal Eiendom KF til å drifte dette uten ekstra kostnad for Arendal Kommune. Lekeplassen skal være driftsklar innen Vi ber også om at tribunen på Sam Eydes Plass får et nødvendig vedlikehold våren Langbryggen Vi setter av kr 3,0 mill til å sluttføre Langbryggen (Nesbakken og ut til Havfruen) sammen med Arendal Havn (som tar seg av kaifronten). Arbeidet skal være sluttført innen Kittelsbukt POS ønsker at innerste del av Kittelsbukt forskjønnes med midlertidig tiltak og at dette arbeidet sluttføres innen Arendal Havn utfordres til å gå sammen i et spleiselag. Øvre kostnadsramme for Arendal kommune skal være 0,5 mill. Jektekaia/Kløckers plass Vi ønsker en utredning av hvordan disse områdene kan forskjønnes og hva de best kan brukes til. POS ønsker bilene bort fra disse områdene. Teaterplassen Vi ønsker at mange av trærne felles og at plassen derved blir mer bruksvennlig/lysere. Byplan 2023 Vi setter av midler til videreføring av fornyelser i handlingsplanperioden med 3 mill pr. år. i 2016 til Boliger Arendal Eiendom har ca 500 boliger i sin portefølje. Antar vi en gjennomsnittlig kostnad på 1,5 mill pr. boenhet er dette en verdi på 750 mill. Antar vi videre at boligmassen bør avskrives over 50 år må den fornyes med 15 mill pr. år. I budsjett AE KF var lagt inn kr 3,0 mill. Styret anbefalte i sitt møte 10 mill pr. år og dette må innlegges til nødvendig fornyelse. Heftingdalen og næring Kjøp av arealer Heftingdalen til midlertidig bruk for Statens Vegvesen ifm E-18 må anskaffes i I tillegg bør det avsettes noe for kjøp av næringsarealer. De fleste av disse arealene vil finne sin endelige bruk for næringsliv etter noen år. Vi avsetter 10 mill til disse formål. 7

10 Rehabilitering av Solhaug Det må avsettes kr 5 mill til nødvendig rehabilitering av tekniske installasjoner, utskifting av vinduer etc. på Solhaug. Kloa Kloa er ledig fra 1/ etter å ha vært leiet ut av Stiftelsen Arendal Byselskap. Det bør avsettes kr 7 mill til kjøp av Kloa fra Stiftelsen og overgang til kommunal bruk. Noe av dette finansieres av utleie til taxi og fylke. Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu POS ønsker å forsere denne etableringen med 1 år ift rådmannens forslag. Rådhusgaten 12 Det settes av midler til anskaffelse og strakstiltak for denne eiendom. Prosjekter som kan reduseres utsettes Samlet Det vil ikke være mulig å foreta seg noe vesentlig med Helsehuset på Eydehavn i Eiendommen er trukket fra salgslisten og en omregulering til ny bruk vil legge beslag på mesteparten av Så må det prosjekteres og sendes ut på anbud. Derfor kan man skyve noe av investeringen ut til I rådmannens forslag er det under skjema 2 b regnet med investeringer i infrastruktur Barbu med 42,5 mill i 2015, 25 mill i 2016 og 6,25 mill i 2017 til sammen 73,75 mill. En del av dette dekkes av infrastrukturbidrag det gjelder finansieringen. Men brutto investeringer må holdes på et nøkternt nivå. I vårt forslag reduseres investeringene i 2015 til 30 mill og i 2016 til 12,5 mill. Det er tidligere redegjort for kommunale investeringer i Kunnskapshavna, brutto og netto, men nå etterspørres en samlet sak om dette slik at investeringene kan styres bedre. I 2015 vil våre tilleggsforslag medføre noe tillegg til rådmannens forslag. Mesteparten av dette vil komme sent i 2015 og noe innebærer økte leieinntekter. Merutgiften på drift i form av renter vil derfor være beskjeden. I 2016 og 2017 er mer-investeringen i hovedsak knyttet til nye Roligheden skole som innfases tidligere enn i rådmannens forslag. Rådmannen bes derfor hensynta dette i innfasingen av øvrige investeringer i årsbudsjettene for 2016, 2017 og Det er grunn til å anta at rentenivået vil holde seg særdeles lavt i de nærmeste år og at nåværende rentebindinger tikker ut og erstattes av langt rimeligere avtaler. Avdrag på lån er i rådmannens forslag innlagt med kr 102,8 mill. Med et frasalg på kr 50 mill pr. år er det altså mulighet for ca 150 mill i nyinvesteringer hvert år uten å påta seg større låneforpliktelser. I så måte er våre påplusninger til rådmannens forslag forsvarlige. Frasalg Vi er godt i gang med å fraselge mange av våre gamle eiendommer. Arbeidet bør intensiveres ytterligere. Mulighetene er bl.a : Arendal Bryggeri leieavtalen utløper i 2015 Mac Gregor tomt Barbu Marisberg tomter Kolbjørnsvik barnehage og skole Nedenes barnehage Stokken barneskole Løvold boligområde Sjømannskolen når reg.planen er vedtatt Romstølen vest bolig, forretning, kontor, tjenesteyting (noe av dette er nå nettopp solgt) Tomt Barbu (Dauholla) 8

11 Skisse til økonomisk opplegg Endring ift rådmannen fra Høyre, Krf,Venstre og uavhengige Drift 1000kr Pkt Tiltak Inndekning 1 Reduserte finansutgifter Red. utgift Øket nærvær Red. utgift Nye rammeoverføringer Øket inntekt Øket kostnadseffektivitet i IKT -Agder (kommer eierkommunene til gode) Red. utgift Øket utbytte Agder Energi Øket inntekt Økte inntekter E-skatt pga nye boliger Øket inntekt Redusert avsetning til lønn Red. utgift Øket inntekt krevende brukere (fra Staten) Øket inntekt Skole (styrkes med ) 9 Videre drift av Nesheim skole (rådmannens anslag) Øket utgift Øket ramme til Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift Vedlikehold Nesheim skole Øket utgift Redusert ramme Moltemyr (rådmannes anslag Red. utgift Reduserte utgifter Stuenes (rådmannens anslag) Red. utgift Øket husleie Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift Styrking av øvrige skolebudsjetter i Arendal Øket utgift Omsorg, sosialhjelp og barnevern (styrkes med ) 16 Avsetning til øket ressursinnsats omsorg Øket utgift Forprosjekt demenslandsby Øket utgift Sosialt entreprenørskap i regi av Kirkens Bymisjon Øket utgift Økt sosialhjelp Øket utgift Styrking av barnevern Øket utgift Kultur (styrkes med ) 21 Nærmiljø-prosjekt Øket utgift Tilskudd vedlikehold Arendal Kulturhus i jubileumsåret 2015 Øket utgift Arr.gementstøtte 10-års jubileum Arendal Kulturhus AS Øket utgift Øket tilskudd Sørnorsk filmsenter Øket utgift Ekstraordinært tilskudd til " Boy Leslie " Øket utgift Øket støtte til Nordisk informasjonskontor Øket utgift Øket støtte lag og foreninger - som de kan søke på Øket utgift Øket tilskudd til Arrangementskontoret Øket utgift

12 Pkt Tiltak Samferdsel (styrkes med ) 29 Avgiftsfri gateparkering i sentrum (1 t) kl og Torvet P-hus (2 t) etter kl 1700 Øket utgift Kommunal medvirkniing til ferjeløsning Øket utgift Økt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Øket utgift 500 Idrett (styrkes med ) 32 Støtte Grimstad Friidrettshall Øket utgift Støtte til Østre Tromøy Trim og Idrett - garderobebygg og trimrom Øket utgift Indeksregulering av frikjøpsavtale IK GRANE pga egen hall Øket utgift Eiendomsskatt (reduseres med ) Nedsettelse av eiendomsskatt (til 6,4 promille) for både privat og næring Redusert inntekt Diverse (øket utgift med ) 36 Til formannskapets disposisjon Øket utgift Til/fra fond Øket sparing Sum økte disponeringer kr Investering (tillegg til rådmannen) Mill kr Pkt Tiltak Roligheden skole ferdig til skolestart ,0 35,0 40,0 2 Samlokalisering Ellengård, hj.middels,transporttj. 0,0 10,0 0,0 3 Forsering av Drømmenes Hus på gml. Brannstasjonstomt 2,2 7,0 5,8 4 Opprusting av Torvet med lekeplass, toalett, opprusting Langbryggen 7,5 3,0 5 Kittelsbukt og Kløckers Plass /oppfølging byplan Arendal 2023/vedlikehold tribune Sam Eydes Plass 0,5 0,5 3,0 3,0 6 Avsetning til nye øvingslokaler 10,0 10,0 7 Kjøp av boliger for kommunal sos.bruk (tillegg) 7,0 7,0 7,0 7,0 8 Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen ifm E18 5,0 5,0 3,0 3,0 9 Utgifter til Helsehuset Eydehavn kommer litt senere i tid -10,0 10,0 10 Utsatt bruk av midler i Kunnskapshavna -12,5-12,5-6,3 10,0 11 Kjøp av "Kloa" 7,0 12 Rehabilitering av Solhaug 5,0 13 Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu 3,0-3,0 14 Turløyper rundt Sør AMFI etc 0,5 1,5 1,5 1,5 15 Etablering av Kunstgress på Moltemyr 2,0 1,5 16 Kjøp og rehabilitering av Rådhusgaten 12 4,0 0,8 1,0 1,0 Sum 28,2 79,3 63,6 25,5 10

13 3. VEDLEGG Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Skjema 1A - Driftsinntekter Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte LN160 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for generelle statstilskudd mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

14 Skjema 1B - Netto driftsrammer pr enhet Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Brann Publikumsrettet saksbehandling og service Innovasjon og kompetanse Levekår Spesialpedagogiske tjenester Vitensenteret Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Hisøy skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede Enhet Hjemmebaserte tjenester

15 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap Enhet Institusjoner Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Østre Agder Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

16 Skjema 2A - Investeringsbudsjett Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN115 Kjøp av aksjer og andeler LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 Årets finansieringsbehov LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN165 Kompensasjon for merverdiavgift LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 Sum ekstern finansiering LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 Sum finansiering LN215 Uekket/Udisponert

17 Skjema 2 B - Brutto investeringer pr prosjekt Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Asfaltcontainer Strøsandlager Landmålerutstyr Adressering Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Forvaltningsprogram veilys Utskifting av lysarmaturer Leskur + benk taxiholdeplass Opprustning av bruer Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret IKT-utstyr helse/levekår IKT-utstyr - adm/pol Lastebil park/idrett Traktor park/idrett Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Turløyper Sør Amfi IKT- skoler og barnehager Kunstgress Moltemyr Opprusting/lekeplass Torvet Toalett/stellerom Torvet Opprusting Langbrygga Opprusting Kittelsbukt/Byplan Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Rundkjøring Barbu Kirkegårder Kirker Garderobeskap Stinta skole Utstyr omsorgsenhetene Nytt journalsystem legevakta desentraliserte musikkbinger Renovasjonsbeholdere - nedgravde

18 Brutto investeringer Arendal kommune Fornyelse ledningsanlegg Forsterkning hovedanlegg/forbedr renseprosesser Utbygging nye utb.områder Sum brutto investeringer AK

19 Økonomisk oversikt drift Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger LN410 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

20 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN05A Kompensasjon for merverdiavgift LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprodu LN15 Overføringer LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN31 Salg av aksjer og andeler LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne investeringsfond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset ARENDAL KOMMUNE Rådhuset NYTT GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYR GJELDENDE FRA 01.01.09 VEDTATT AV BYSTYRET 11.12.08 KAP. A- ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2 Årsbudsjett for 2014... 2 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2016... 4 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 10. desember 2015... 4 2.1 Handlingsprogram for perioden 2016-2019... 4 2.2 Årsbudsjett for 2016... 4 3. VEDLEGG... 11 Vedlegg 1:

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester

Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus. Priser inkludert MVA Parkeringssted Type parkering 2010 2011 Økning Barbubukt Timesparkering

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 Vedtatt av Hole kommunestyre 15.12.2014, sak 078/14. 1 av 13 KAPITTEL 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Gjemnes kommunestyre A Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer