NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003"

Transkript

1 NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003

2 INNHALD Føreord 4 Mandat 6 Samandrag 8 1. Visjon, verdiar og mål 12 Visjon: Stolt nynorsk Verdiar: Dyktig frodig framfus Mål: Godt omdøme 2. Stoda for nynorsken 14 Ein idé i pakt med tida Auka toleranse, men under press Elefanthud ein fordel 25 %-regelen og andre retningsliner Tiltak etter 25 %-vedtaket Andre tiltak for nynorsk 3. Nynorsken taper i NRK 21 Undersøking 2003: 13 % nynorskbrukarar Nynorsk berre for nyhende? Program Oslo: 7 % Program Riks: 11 % Barn og ungdom: 5 % Kanalvertane Leiarane og nynorsken Konklusjonar frå undersøkinga i 2003

3 4. Innhaldet i Nynorsk mediesenter 29 Praktikantkurs «Munn og mæle» eit kurstilbod frå Nynorsk mediesenter Tilbod på Internett 5. Organisering 38 Leiaren Andre fast tilsette Medarbeidarar på deltid og timebasis 6. Økonomi Samarbeid med andre språktiltak 43 Den indre krinsen Trekantsamarbeidet Andre nynorskinstitusjonar Internasjonalt samarbeid 8. Reklame og lansering 46 Namnet Profilen Lysingar 9. Konklusjon i lys av mandat og kulturmelding 48 Sonderingane Konklusjon Vedlegg Målstatistikk for NRK Nynorsk- og bokmålsbrukarar i NRK 3. Arve Sandal: Særtrekk ved NRK Sogn og Fjordane 4. Jon Peder Vestad: Kurslitteratur for praktikantkurset 5. Jan Olav Fretland: To døme på kursopplegg 6. Jarle Arvid Aase: Økonomi ved start og drift av Nynorsk mediesenter 7. Gry Molvær: Reklame og lansering

4 FØREORD 4 nynorsk mediesenter Ω rapport Det som på idéstadiet heitte Nynorsk kompetansesenter, heiter no Nynorsk mediesenter. Dette er innstillinga om mål og meining med eit slikt senter. Nynorsk mediesenter skal medverke til at endå fleire, med rak rygg, brukar målet sitt, både i og utanfor studio. Styret i NRK har både i august 2002 og januar 2003 vedteke å opprette dette senteret. Det skal vere i tilknyting til NRK Sogn og Fjordane, for å ta vare på «de særlige oppgavene som Førde har i forhold til nynorsk språk og kultur». Styret føresette start frå 1. januar Prosjektgruppa vart oppnemnd 16. mai i år. Vi såg fort at tidsplanen var knapp med omsyn til starten, om vi skulle gjere skikkeleg arbeid. Vi tok dette opp med styringsgruppa, som utsette starttidspunktet til 1. juli Vi har no utgreidd det styret i NRK har vedteke. Styringsgruppa bad oss om å ta kontakt med «alle aktuelle samarbeidspartnere for å sondere mulighetene for å samarbeide om et nasjonalt senter». Det har vore vanskeleg så lenge det ikkje er endeleg avklart kva NRK vil legge av pengar og prestisje i Nynorsk mediesenter. Det vart ekstra vanskeleg då det i lisensdebatten i haust oppstod uvisse om Nynorsk mediesenter i det heile skulle få starte. Dei kontaktane vi har hatt, tyder på at andre medieverksemder er mest interesserte i å kjøpe tenester frå Nynorsk mediesenter, men ikkje i å gå inn på eigarsida. Prosjektgruppa meiner det er naturleg at NRK er kjernen i Nynorsk mediesenter. Men senteret kan ikkje vere ein del av den årlege lisensdebatten. Vi ser det difor som naturleg

5 Frå venstre: Arve Sandal, Ottar Grepstad, Magni Øvrebotten, Jon-Peder Vestad, Gry Molvær og Jan Olav Fretland. at staten går inn med ei grunnfinansiering. Dette er endå meir naturleg i lys av at Nynorsk mediesenter har fått eit eige avsnitt i kulturmeldinga som regjeringa la fram i august Der vert det sett på som eitt av tre senter som «kan styrkja norsk språk generelt og nynorsk spesielt». Vi takkar alle leiarane i NRK som har svart på maset vårt om kor mange nynorsk- og bokmålsbrukarar det er i redaksjonane deira, og Ruth Munk Jensen, som fekk statistikkar og søyler utav desse svara. Takk også til alle dei nynorskbrukande mediefolka som svara oss på kva forhold dei har til nynorsk som mediespråk. Og til sist, ei stor takk til Silje Nes, som gav rapporten vår ein grafisk utsjånad som vi håpar gjev deg lyst til å lese vidare. Førde, Magni Øvrebotten Gry Molvær Ottar Grepstad Jan Olav Fretland Jon-Peder Vestad Arve Sandal

6 MANDAT FOR ETABLERING AV NYNORSK KOMPETANSESENTER Styrets vedtak 26.august 2002 og 9.januar august 2002: «Styret forutsetter at NRK beholder en organisering og administrasjon i Sogn og Fjordane som ivaretar de særlige oppgavene som Førde har i forhold til nynorsk språk og kultur, herunder opprettelse av et nynorsk kompetansesenter med selvstending budsjettansvar». 9. januar 2003: «Sammenslåing av distriktskontorene i Sogn og Fjordane og Hordaland gjennmføres ikke. Styret finner at en sammenslåing av disse redaksjonene vil kunne virke som et hinder for opprettelsen og utviklingen av et nynorsk kompetansesenter i Førde. Administrasjonen bes komme tilbake med forslag til mandat, omfang og budsjett for et slikt kompetansesenter. Iverksettelsen forutsettes gjennomført 1. januar 2004.» Forslag til visjon: Nynorsk kompetansesenter skal vere ei drivkraft for at flest mogleg vil og kan bruke nynorsk. 6 nynorsk mediesenter Ω rapport Overordnede prinsipper: Ω Nynorsk kompetansesenter opprettes fra 1. januar 2004 og bygges gradvis opp over to faser. Ω Fase 1: Hovedoppgaven det første året (2004) vil være å drive opplæring i NRK-regi av praktikanter i nynorsk etermediespråk for hele NRK. I denne perioden utredes også en utvidelse av tilbudet fra Ω Fase 2: Hovedmålet (fra 2005) vil være å etablere et nasjonalt etermediesenter med et videre perspektiv både når det gjelder eksterne samarbeidspartnere, finansiering og brukere av senteret.

7 Ω Prosjektet organiseres gjennom en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakere både i og utenfor NRK samt en styringsgruppe som prosjektgruppen skal rapportere til. Ω Styringsgruppen består av Unni Hansen, leder for NRK Kompetanse, Ragnhild Sælthun Fjørtoft, leder av NRKs språkutvalg og Erik Berg-Hansen, leder av NRKs distriktsorganisasjon. Ω Prosjektgruppen består av distriktsredaktør Magni Øvrebotten (leder), banksjef Arve Sandal, Sparebanken Sogn & Fjordane, 1.amanuensis Jan Olav Fretland, Høgskulen i Sogndal, journalist Gry-Beate Molvær, Program Riks i Trondheim og direktør Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum i Ørsta. Språkkonsulenten i NRK, Jon Peder Vestad, knyttes til prosjektet som rådgiver. Ω Prosjektgruppen skal foreslå framtidig organisering av språksenteret, herunder mulige eksterne samarbeidspartenere, utrede det pedagogiske innholdet, kartlegge potensielle brukere og markedsføringstiltak. Prosjektgruppen skal også komme med forslag til finansiering av driften. Ω Prosjektgruppen skal levere sin innstilling innen 15. oktober Det blir stilt til rådighet kr ,- i prosjektperioden fra mai oktober nynorsk mediesenter Ω rapport Rammer Ω Det første året (2004) skal det knyttes tre årsverk til driften av Nynorsk kompetansesenter. Antall årsverk fra 2005 er avhengig av omfang og drift av et framtidig nasjonalt etermediesenter. Ω Det skal settes av midler til driften den første året (2004) i forbindelse med høstens budsjettbehandling for Ω Det er en forutsetning at senteret samlokaliseres med NRK Sogn og Fjordane det første året og at det trekkes gjensidige synergieffekter ut av dette samarbeidet.

8 SAMANDRAG I rett tid Styret i NRK har vedteke å opprette eit kompetansesenter for nynorsk i Førde. Gruppa som har utgreidd tiltaket, meiner senteret skal heite Nynorsk mediesenter og vere ein sentral lærestad for nynorskbrukarar i radio, fjernsyn og på Internett. Senteret vert ei vidareutvikling av ulike ordningar i NRK for å rekruttere og ale opp gode journalistar som brukar nynorsk. Nynorsk mediesenter er ein ny og viktig institusjon i rett tid. I kulturmeldinga frå regjeringa hausten 2003 vert senteret omtalt som eit viktig tiltak for å fremje nynorsken som framleis er hovudspråket for minst nordmenn. Med dette tiltaket for betre mediespråk vert NRK nyskapande både i norsk og europeisk samanheng. På vikande front Nynorsk mediesenter kjem i rett tid fordi nynorsken er på vikande front både i NRK og andre media. Ei undersøking gjord i samband med denne rapporten syner at i dag er berre 13 % av dei redaksjonelle medarbeidarane i NRK nynorskbrukarar. I 1988 var det 19 %. Undersøkinga frå 2003 syner at: Ω for kvar nynorskbrukande medarbeidar tilset NRK 10 nye bokmålsbrukarar Ω for kvar nynorskbrukar i barne- og ungdomsprogramma er det 20 bokmålsbrukarar Ω for kvar nynorskbrukande leiar er det over 30 som har bokmål som hovudspråk 8 nynorsk mediesenter Ω rapport Det er eit særleg tankekors at stoda er verst i dei avdelingane som lagar program for born og unge. Der er berre 5 % av dei tilsette nynorskbrukarar. Av totalt 120 medarbeidarar som arbeider med barne- og ungdomsprogram i NRK, er det berre 6 nynorskfolk. I underholdningsavdelinga for radio/fjernsyn er det også få nynorskbrukarar, berre 6 %, eller fem av totalt 85 medarbeidarar.

9 INGVILD BRYN, NRK Kunne du tenkje deg å kysse utan di eiga tunge? Slik ville det vere å bruke bokmål for meg. Best er distrikts- og nyhendedivisjonen (NYDI) med totalt 17 % nynorskfolk, fyrst og fremst takka vere distriktskontora på Vestlandet. Program riks har 11 % nynorsk og Program Oslo 7 %. Det er leiarane som har ansvaret for språk og rekruttering i NRK. Svært få av dei brukar nynorsk. Det er ingen nynorskbrukarar i toppleiinga i NRK. Det er heller ingen på direktør- eller programsjefnivå i NYDI, Program Oslo eller NRK Kringkastar. I toppen av Program riks er det ein nynorskbrukar blant tre leiarar. Nynorsk er fyrst og fremst eit distrikts- og nyhendespråk i NRK. I 2002 var det totalt 17 % nynorsk i NRK radio og 11,5 % i NRK fjernsynet. På heile 1990-talet gjekk nynorskprosenten attende i fjernsynet. Målet er framleis minst 25 %. Stolt nynorsk Prosjektgruppa som har utgreidd Nynorsk mediesenter, meiner STOLT NYNORSK skal vere visjonen til senteret. Gruppa trur det er viktig at dei som arbeider i radio og fjernsyn, er gode føredøme og ambassadørar for nynorsken. Dei bør vere så dyktige, både språkleg og fagleg, at nynorskbrukarar generelt vert stolte og glade i dialekten og språket sitt. Då vil dei ta vare på målet sitt og bli ei kraft for den språklege identiteten som er knytt til det nynorske. Det finst neppe meir effektive kanalar for spreiing av nynorsk identitet og språkleg godtaking enn radio og fjernsyn. 9 nynorsk mediesenter Ω rapport Godt omdøme Skal Nynorsk mediesenter kunne strekke seg mot visjonen, er godt omdøme eit sentralt mål. Senteret må ha kvalitet i alle ledd og trekke til seg gode elevar. Opplæringa i senteret må vere så god at kandidatane vert omtykte og etterspurde i redaksjonane. Skal det vere mogleg, må minst 80 % av praktikantane og kursdeltakarane vere nøgde med studiet og kursa. Prosjektgruppa trur også at minst 80 % av dei tilsette må vere nøgde med

10 jobb og arbeidsmiljø på senteret. Som ein lekk i dette arbeidet, meiner gruppa at verdiane dyktig, frodig og framfus skal prege miljøet og dei som arbeider ved Nynorsk mediesenter. Lærestad Nynorsk mediesenter vert fyrst og fremst ein lærestad for både nye og etablerte journalistar. Ei praktikantordning for åtte i året vert hovudtilbodet frå senteret. Tilbodet vil merke seg ut frå andre studietilbod ved at praktikantane får delta i redaksjonen i NRK Sogn og Fjordane og lære ved å gjere det. Undervisning i godt språk og språkkultur vert eit anna sentralt emne for praktikantane som også skal ha praksis ved andre NRKkontor. Kortare kurs særleg i språk, medietrening, formidling, humor og Internett vert det andre hovudelementet ved Nynorsk mediesenter. Kursa er tenkt gjennomførte både i Førde, i redaksjonar i NRK og andre medieverksemder, og i organisasjonar og næringsliv. Kursverksemd utanfor NRK vert den kommersielle delen av senteret for å skaffe inntekter til drifta. Kurspakken skal lanserast og marknadsførast under samlenamnet Munn og mæle eit kurstilbod frå Nynorsk mediesenter. Nynorskforum på Internett Nynorsk mediesenter vert ein nettstad både for informasjon, inspirasjon og kunnskap om nynorsk språk og kultur. Kjerneområda til Nynorsk mediesenter må prege nettstaden. Her er det naturleg med til dømes peikarar til språklege verktøy, brev frå nynorskkonsulenten, humorspalte og ein plass der nye talent kan få vise seg fram. Dette er også plassen for ein frisk presentasjon av Nynorsk mediesenter og ein nettradio der det beste frå studentane vert lagt ut på internett. Tilsette I fyrste omgang skal det tilsettast ein leiar og to medarbeidarar ved senteret. Dei må minst ha høgare utdanning, ha røynsle frå etermedia og vere trygge og stolte nynorskbrukarar. Dei må også kunne leve i grenselandet mellom børs og katedral for å medverke til inntekter for senteret. I tillegg er det naturleg å leige inn lærekrefter både til språkundervisninga og kurstilboda. Her er det særleg aktuelt å samarbeide med høgskulane i Volda og Sogndal og Nynorsk kultursentrum i Ørsta. 10 nynorsk mediesenter Ω rapport Økonomi For 2004 er den samla budsjettrongen til investering og drift på vel 4,2 millionar kroner, med tre fast tilsette. Pengane går til etablering av senteret i Førde, driftsutgifter og løn til

11 Nynorsken er ein viktig del av identiten min, og noko eg er stolt over. Men nynorsken er kanskje ikkje like stolt av meg? ARILD OPHEIM, NRK tilsette og praktikantar. Vi har også laga budsjett for fyrste heile driftsår, med både tre og fem faste tilsette. Det syner ein kapitaltrong på vel 5 mill kroner, med tre faste stillingar, og 5,9 mill med fem. Inntektspotensialet i kursverksemda er vesentleg større med fem enn med tre tilsette. Det er rekna ut at synergieffekten ved samlokalisering med NRK Sogn og Fjordane vil vere på rundt ein halv million kroner i året. Prosjektgruppa meiner det bør arbeidast for å få staten med på drifta av senteret ved ei grunnfinansiering over statsbudsjettet. Organisering Nynorsk mediesenter skal ligge under NRK Kompetanse. Det er viktig for å nyte godt av kunnskapen i denne avdelinga, og fordi dette skal vere eit senter for heile NRK. Det er også viktig fordi Nynorsk mediesenter skal selje tenester i marknaden, og difor må vere kopla fri frå dagleg, journalistisk verksemd. Men den daglege styringa må delegerast til leiaren i Førde. Eit nært samarbeid med NRK Sogn og Fjordane er avgjerande for å lukkast med opplæringsprogrammet og hente ut viktige synergiar. Til nytte for NRK Nynorsk mediesenter er eit aktivt grep frå NRK for å auke nynorskprosenten i sendingane. Institusjonen vil få betalt på ulike måtar. Fyrst og fremst ved betre tilgang på og rekruttering av nynorskbrukande journalistar som er skreddarsydde for etermedia. Dermed aukar både det språklege, kulturelle og geografiske mangfaldet i redaksjonane. Senteret vil også medverke til auka medvit om nynorsk og godt språk. Og ikkje minst vil satsinga gje NRK ekstra velvilje både i Stortinget, kulturlivet, målorganisasjonane og hjå alle som er opptekne av språk, og vere eit godt argument for allmennkringkastaren NRK. 11 nynorsk mediesenter Ω rapport

12 VISJON, VERDIAR OG MÅL 1Visjon: Stolt nynorsk Nynorsk mediesenter skal medverke til at nynorskfolk vert stolte og glade i dialekten og språket sitt. Då vil dei ta vare på det, kjempe for det og bli ei kraft for den språklege identiteten som nynorsken er. Det at Siri Lill Mannes, Ingvild Bryn, Morten Sandøy, Are Kalvø og Arne Brimi står fram på fjernsynsskjermane med sjølvtillit og kraftfull nynorsk, gjer dei til gode ambassadørar for nynorsken og gjer oss stolte av språket og røtene våre. Nynorsk mediesenter skal ale opp fleire nynorskbrukarar som kan verte gode ambassadørar i etermedia. Det finst ikkje meir effektive kanalar for spreiing av nynorsk identitet og språkleg godtaking enn radio og fjernsyn. Målet er å gjere nynorskfolk stolte nok til å halde på språket sitt og å auke den språklege toleransen gjennom gode føredøme. Nynorsk mediesenter skal styrkje nynorskbrukarane i media både språkleg og fagleg, og ha som mål at dei skal vere blant dei beste. Det vil gje nynorsken status og andlet, og byggje opp under visjonen vår. Senteret skal og medverke til at nynorskbrukarar flest skal bli trygge nok til å bruke målet sitt, og såleis auke det språklege mangfaldet i medieog samfunnsdebatten. 12 Verdiar: Dyktig frodig framfus Dette er verdiane Nynorsk mediesenter skal byggje på. Dei skal seie noko om kva vi vil vere, og kva som skal prege både dei som arbeider ved senteret og dei som vert lærte opp der. Det skal vere kvalitet i alle ledd, slik at dyktig vert omdømet til Nynorsk mediesenter. Nynorsk er meir enn eit språk; det er ein identitet, ein kultur og ei historie. Ein trygg språkleg og kulturell ståstad er viktig for å vere open for nye impulsar, og for å ta sjølvstendige val. Nynorsk språk og kultur har ein frodig tradisjon som Nynorsk mediesenter skal byggje vidare på for å gje nynorsken innpass på nye område.

13 MORTEN SANDØY, TV2 «Få ting er så godt å høyre på i eteren som nynorsk. Språket er presist, korrekt og fritt for flosklar.» Nynorskbrukaren må vere dyktig for at språket ikkje skal bli brukt mot han. Då nyttar det ikkje å stå med hua i handa, ein må vere litt framfus, i den positive tydinga av ordet. Våge å merke seg ut, stå for noko og vere noko. Mål: Godt omdøme Nynorsk mediesenter må få eit godt omdøme for å lukkast. Det kan senteret berre få ved at praktikantane og kurselevane held eit høgt nivå. For å oppnå dette må det vere kvalitet i alle ledd, ikkje minst hjå dei tilsette og når det gjeld innhaldet i senteret: Ω Fagleg tyngd både journalistisk, språkleg og i spørsmål som gjeld meir allmenn nynorsk kultur, må vere eit kjennemerke for institusjonen. Det betyr ikkje at senteret sjølv skal ha kunnskap på alle fagfelt, men det skal vite kvar slik kunnskap finst og kjenne godt til dei sentrale diskusjonane kring nynorsk. Ω Berre dei beste og mest motiverte søkjarane får plass som praktikantar, etter intervju og opptaksprøve. Dei må bli så dyktige at det vert rift om dei i redaksjonane, og dei skal ha likt seg så godt at dei rår andre til å søkje Nynorsk mediesenter. Ω Dei tilsette må ha høgare utdanning og røynsle frå etermedia, og vere «brennande sjeler» både for nynorsk og journalistikk. Ω Senteret skal vere veldrive, både med omsyn til økonomi, opplæring, trivsel og resultat. Minst 80 % av dei tilsette skal vere godt nøgde med jobb, miljø og leiar, og minst 80 % av praktikantar og kursdeltakarar skal vere nøgde med studiet og kursa. 13 nynorsk mediesenter Ω rapport

14 STODA FOR NYNORSKEN 2Kulturmeldinga regjeringa Bondevik la fram 29. august 2003, er den sjuande i rekkja sidan Det er fyrste gongen at styresmaktene tydeleg har skilt ut nynorsk som eige underemne med nokså utførlege drøftingar. Regjeringa gjer opp status for nynorsken i kulturmeldinga, og framstillinga av den aktuelle språkstoda syner klart kvifor det trengst eit senter for nynorsk mediespråk: «Jamvel om talet på primærbrukarar av nynorsk prosentvis er halvert sidan krigen og den geografiske utbreiinga har gått kraftig tilbake, kan det likevel hevdast at nynorsk aldri tidlegare har hatt ein meir framståande posisjon i det norske samfunnet enn i dag. Dette er resultat av dels ei sterkare regionalisering av nynorsk som kvardagsspråk, dels ei sterkare nasjonal institusjonalisering av den nynorske skriftkulturen. På den eine sida har nynorsk i aukande grad vorte eit landsdelsspråk for Vestlandet og fått eit sterkare fotfeste i dei stroka der han vert mykje brukt, til dømes ved at stadig fleire lokale bedrifter nyttar nynorsk. På den andre sida er nynorsk sterkare institusjonelt rotfesta i det offisielle Noreg gjennom skuleverk, offentleg forvaltning, radio og fjernsyn, kunst og litteratur, akademisk liv og gjennom etablerte ordningar som parallellutgåvestøtta for lærebøker, innkjøpsordninga for skjønnlitteratur og ikkje minst pressestøtta. Samstundes møter nynorsk framleis aktiv motstand i visse krinsar, og meir vanleg ulike former for passiv motstand. Mest av alt er dette kan henda eit utslag av dei ulike utfordringane som mange har erfart at språkkløyvinga stiller den einskilde og samfunnet overfor. Men til dette kjem at nynorsk også avspeglar ein kollektiv kulturell identitet som tradisjonelt har stått i opposisjon til ein dominerande fleirtalskultur. Målrørsle, lekmannskristendom og fråhaldsrørsle vert gjerne rekna som dei klassiske motkulturane i norsk historie. Utgangspunktet i dag må vera å sjå nynorsk språk og kultur som ein integrert del av ein nasjonal fellesskultur. Dette er ingen einskapleg felleskultur, men ein kultur som har bygd inn i seg eit tradisjonelt kulturelt mangfald der nettopp språkkløyvinga er eit sentralt element. Integrering må bety å akseptera og å ta vare på dette mangfaldet, ikkje å viska det ut.» 14

15 Nynorsken er min kulturelle grunnmur og utgangspunktet for mitt verdisyn på ei rekkje viktige område. Gjennom bruk av nynorsk, hevdar me som journalistar også dei demokratiske mindretalsrettane. ANNE LOGNVIK, NRK Ein idé i pakt med tida Nynorsk mediesenter kan syne seg å vere ein idé i rett tid. For regjeringa legg i kulturmeldinga opp til at tiåret fram til 200-årsjubileet for Ivar Aasen i 2013 bør brukast til eit systematisk arbeid for å styrkje nynorsken. Dette inneber tiltak «som i visse samanhengar prinsipielt favoriserer nynorsk»: «Nynorsk og bokmål er formelt likestilte, men reelt har nynorsk vanskelegare vilkår. Både for å ta vare på det kulturelle mangfaldet som det representerer å ha to norske skriftkulturar, og for at dei som soknar til nynorsk, skal kunna bruka og utvikla språket sitt på nokolunde like vilkår, må det offentlege prinsipielt kunna favorisera nynorsk språk og kultur. Ei viss positiv diskriminering av nynorsk er rimeleg både ut frå allmenne rettferdsprinsipp og med basis i internasjonal språkrettstenking. Ulike tiltak i offentleg regi vil likevel berre delvis kunna vega opp for dei særlege motkreftene som nynorsk i alle høve vil vera utsett for jamført med bokmål. Jamvel om nynorsk språk og kultur i dag er tungt institusjonalisert, har språket mot seg eit fleirtals- og marknadspress, og ein del av institusjonaliseringa er offentlege ordningar eller tiltak som må haldast ved lag, fornyast og byggjast ut dersom den nynorske skriftkulturen skal tryggjast.» Stortinget skal drøfte kulturmeldinga 1. april Det er god grunn til å rekne med at dei viktigaste synspunkta om nynorsk vil få støtte frå eit tydeleg fleirtal på Stortinget. 15 nynorsk mediesenter Ω rapport Auka toleranse, men under press Fleire undersøkingar siste tiåret syner auka toleranse overfor nynorsken. Denne toleransen kjem klarast til uttrykk på dei områda der nynorsk er innarbeidd over lengre tid, som i skjønnlitteratur, teater og som nyhendespråk i etermedia. Når nynorsken utfordrar på nye område, vert meiningane meir delte. I fleire representative meiningsmålingar det siste tiåret svarar om lag 14 % at dei nyttar nynorsk eller begge målformer privat. Dette svarar til vel personar.

16 «I NRK vert det arbeidd med å etablera eit eige nynorsk kompetansesenter i Førde. Drifta startar frå nyttår 2004 i NRKregi med tre tilsette og åtte praktikantar. Året etter skal det skipast eit nasjonalt nynorsk kompetansesenter med fleire bein å stå på enn NRK. Føremålet er heile tida å fremja bruken av nynorsk i etermedia, på båe sider av mikrofonen. Kompetansesentertanken kan vera ein god modell også på andre område enn på mediefeltet, og ein bør difor vurdera å oppretta tilsvarande arrangement andre stader. God eksponering av nynorsk målbruk i riksdekkjande etermedia er særleg viktig for å profilera nynorsk språk og kultur i det offentlege rommet. Det bør leggjast til rette for tett samarbeid og tenleg arbeidsdeling mellom Nynorsk kultursentrum, det nynorske kompetansesenteret og det nye kompetanseorganet for norsk språk. Det vil vera fornuftig at desse tre institusjonane utviklar eit tett samarbeid som kan fremja ei viss fordeling av oppgåver og samordning av større tiltak som skal koma språkbrukarane til gode, og som kan styrkja norsk språk generelt og nynorsk spesielt.» STORTINGSMELDING NR.48 ( ). KULTURPOLITIKK FRAM MOT 2014

17 At nynorskbrukarar i røynda er tospråklege, er ikkje noko nytt. Det interessante er at prosentdelen nynorskbrukarar held seg så stabil som den gjer i slike undersøkingar. Den institusjonelle bruken av nynorsk held seg også stabil. Kvart tredje kyrkjesokn nyttar nynorsk liturgi, og kvar fjerde kommune har nynorsk som tenestemål. I det ligg at nynorsk vert nytta i all kontakt mellom statlege instansar og desse kommunane. I praksis er nynorsk også det daglege administrasjonsspråket i desse kommunane. Den individuelle bruken av nynorsk går noko tilbake blant skuleelevar. Førre skuleåret hadde 15 % av elevane i grunnskulen nynorsk som hovudmål. Det er framleis slik at minst ein tredel av grunnskuleelevane skifter hovudmål før dei er ferdige i vidaregåande skule. Nynorsk er no som før eit språk under eit visst press. Det er eit mindre brukt språk enn bokmål, men er jamstelt med det mest brukte språket. Nynorsk kan ikkje og skal difor ikkje definerast som eit minoritetsspråk. I internasjonalt perspektiv er nynorsk eit stort språk, for dei fleste av dei meir enn 6000 språka i verda vert nytta av færre enn menneske. Elefanthud ein fordel Vil ein vere nynorskbrukande journalist i dag, har ein knapt andre val enn etermedia på riks- og lokalplan og avisene i nynorskområda. Nynorskbrukarane kan både nynorsk og bokmål skriftleg, men vil dei ha jobb i større aviser, er dei jamt over nøydde til å bruke bokmål. Det er få nynorskbrukarar ved journalistutdanningane her i landet, som byr på særs lite opplæring i nynorsk både som språk, kultur og identitet. Journalistyrket er eit utprega «karriereyrke» der ein fort kan kome til den konklusjonen at vil ein opp og fram, så er bokmålet raskaste vegen. Det er meir arbeidskrevjande å vere nynorskbrukar fordi det meste av det du skal presentere er på bokmål, og må omsetjast. Samla utgjer dette eit stort press som gjer at mange gjev opp å bruke nynorsk. Det kostar for mykje på alle vis, om dei ikkje har ei overtyding i botn som gjer at dei held ut. 17 nynorsk mediesenter Ω rapport 25%-regelen og andre retningsliner Den 20. april 1970 vedtok kyrkje- og undervisningskomiteen i Stortinget, med 11 mot tre røyster, at det skulle vere minst 25 % nynorsk i sendingane til NRK. Det vart gjort i samband med behandlinga av St. meld. nr.189 ( ) Om språksaka: «Hovedregelen må være å gi nynorsken en plass som i det minste svarer til en fjerdedel av ordsendingene. Flertallet vil understreke at det innen rammen av NRK s virksomhet må være mulig å etablere regler som kan gi nynorsken en så sterk stilling, og at NRK har et spesielt ansvar for at slike regler blir utformet og fulgt».

18 LINDA EIDE, NRK For nynorskbrukarar er medfødd elefanthud å tilrå, men det kan også opparbeidast. I vedtektene til NRK AS, reviderte 20.juni 2002, står dette i 3, punkt 6, om føremålet med NRK: «Fremme bruk og respekt for norsk språk og tilse at de to målformer er representert med minst 25 % av verbalsendingene i radio og fjernsyn og i NRK s informasjonsvirksomhet.» I NRK sin overordna strategi Noe for alle. Alltid står det dette om språk under kapittelet «Viktig»: «NRK ønsker å bli oppfattet som en vesentlig kulturformidler og skal i sin virksomhet være forankret i norsk virkelighet og identitet. NRK skal ta vare på, bruke og formidle det norske og det samiske språket. NRK skal også formidle minoritetskulturer som finnes i Noreg.» VEDLEGG 1: MÅLSTATISTIKK FOR NRK nynorsk mediesenter Ω rapport Tiltak etter 25%-vedtaket I kjølvatnet av vedtaket om minst 25 % nynorsk byrja NRK i 1972 å registrere bokmål og nynorsk i sendingane, seinare også dialekt. Frå 1972 til 1984 var det jamt mellom 19 og 21 % nynorsk i NRK Radio og mellom 16 og 20 % i NRK Fjernsynet. Frå 1984 og fram til i dag har nynorskprosenten lege godt under 20, både for radio og fjernsyn, med unntak av eit «blaff» i 2001, då det var registrert 21 % nynorsk i radio. For 1999 er det ikkje skikkelege registreringar korkje for radio eller fjernsyn. I 2002 utgjorde bruken av nynorsk i NRK Fjernsynet så lite som 11,5 %. Så låg har han ikkje vore sidan registreringa tok til. For NRK Radio var nynorskprosenten 17 i fjor. Det vert diskutert kor påliteleg målstatistikken er, men det er den einaste peikepinnen vi har å halde oss til. Difor er det viktig både å behalde og forbetre statistikkføringa. Nye NRK-tilbod, som Alltid-kanalane og NRK Mpetre, er ikkje med i registreringa i den offisielle målstatistikken. Bokmål dominerer i desse nye tilboda, og det inneber at nynorskprosenten hadde vore endå lågare om målstatistikken hadde omfatta heile NRK-tilbodet. Vedtaket frå 1970 om minst 25 % nynorsk står ved lag og bør framleis vere ein god handlingsregel for NRK. Dette målet har ført til at NRK har halde ved like høge språklege ambisjonar. Vi trur også at det har medverka til at språket i NRK i tiåra etterpå jamt

19 MÅLSTATISTIKK NRK RADIO OG TV nynorsk mediesenter Ω rapport Bokmål TV Nynorsk TV Bokmål Radio Nynorsk Radio

20 IDUN HUSABØ ANDERSSEN, NRK Som nynorskpraktikant har eg fått vekse inn i journalistrolla under rettleiing frå dyktige og kvalitetsmedvitne kollegaer. Det har gitt meg ein solid grunnmur, og eg har oppdaga kor mykje nynorsk betyr for meg som person og som formidlar. har nærma seg daglegspråket. At ei slik målsetjing vert teken på alvor, om enn med vekslande hell, kan vere med og sikre eit anstendig nivå for bruk av nynorsk i NRK også etter dette. Det har i sin tur sitt å seie for at institusjonen kan halde på rolla si som Allmennkringkastaren. Andre tiltak for nynorsk Eit anna tiltak som følgde av 25 %-regelen var ein eigen rekrutteringskonsulent for nynorsk. Den ordninga fanst i NRK frå 1972 til Oppgåva var å rekruttere nynorskfolk til programverksemda. Ein av dei som hadde denne stillinga, var Sylfest Lomheim, som frå 1. januar 2004 er språkdirektør her i landet. Den 21. juni 1988 vedtok styret Handlingsplan for meir nynorsk i NRK. I samband med dette vart det året etter lyst etter nynorskpraktikantar. Sju jenter vart tekne opp og fekk praksis i ulike avdelingar i Oslo og på distriktskontora i Stavanger, Førde og Trondheim. I 1991 føreslo NRK Sogn og Fjordane opplæring av to nynorskpraktikantar i året, med eit distriktskontor som lærestad. NRK Møre og Romsdal fekk ei slik ordning med to praktikantar i året frå 1993 til I åra har distriktskontora i Ålesund og Førde hatt éin nynorskpraktikant kvar. Praktikantane har hatt ei læretid på 8 månader. Totalt har 18 nynorskpraktikantar fått denne opplæringa frå 1993 til Mellom dei er Gry Molvær, Elisabeth Skarsbø Moen, Håvard Heggen, Tone Lin Støfring og Ingunn Solheim. Alle 18 har anten utdanna seg vidare innanfor media eller fått seg arbeid som journalistar. Desse to praktikantstillingane går no inn i Nynorsk mediesenter i Førde. 20 nynorsk mediesenter Ω rapport

21 3NYNORSKEN TAPER I NRK I samband med denne utgreiinga av Nynorsk mediesenter spurde vi i august-november 2003 alle redaksjonelle avdelingar i NRK om kor mange nynorsk- og bokmålsbrukarar dei har. Vi spurde også om der er medarbeidarar med ein nynorsknær dialekt som skriv bokmål. Av di både språk og rekruttering er eit leiaransvar i NRK, spurde vi også om kor mange nynorsk- og bokmålsbrukande leiarar det er i kvar avdeling. Tala våre frå 2003 er samanlikna med tal NRK gav i eit svarbrev til Kringkastingsringen i 1988, og som vart henta fram att i Nynorsk faktabok Vi tek atterhald om at dei tala vi her legg fram, kan innehalde mindre feil og manglar fordi spørsmålsstillingane ikkje har vore presise nok, og truleg heller ikkje identiske i 1988 og Hovudtendensane er likevel så tydelege at dei ikkje kan (bort)forklarast med slike feilkjelder. NYNORSKMEDARBEIDARAR I NRK I 1988 OG 2003 I PROSENT 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 19 % Heile NRK 13 %

22 SIGRID GJELLAN, NRK For meg som trønder er det ein fordel å kunne normalisere dialekta mi til nynorsk. Eg fekk pipestemme og knotekompleks på bokmål. Undersøking 2003: 13 % nynorskbrukarar I 2003 er det 13 % nynorskbrukarar i redaksjonane i NRK, medan det var 19 % i I riksredaksjonane er det 10 % nynorskbrukarar i 2003, mot 18 % i Program Oslo har i dag 7 % nynorskbrukarar, Program riks har 11 %, og Distrikts- og nyhendedivisjonen har 17 % (13 % riks, 19 % distriktskontor). Organiseringa av NRK har endra seg mykje på desse 15 åra. No er NRK delt inn i seks ulike divisjonar, medan det i 1988 var grovt sett to: radio og fjernsyn. I spørjerunden vår har vi berre brydd oss med dei tre divisjonane som lagar program (den fjerde er Sami Radio), og i hovudsak talt leiarar og medarbeidarar i dei avdelingane som er på lufta. NYNORSKMEDARBEIDARAR VED DISTRIKTSKONTORA 1988 OG % % NN 1988 % NN % 50 % 25 % 0 % Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Sørlandet Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 22 nynorsk mediesenter Ω rapport

23 Distriktskontora i NRK har samla 19 % nynorskmedarbeidarar, no som i Trass i langt fleire tilsette i dag enn i 1988 har distriktskontora halde same nivået med nynorskfolk, i skarp motsetnad til resten av NRK. Men nynorsken vert regionalisert. Utan NRK Sogn og Fjordane, NRK Møre og Romsdal og NRK Hordaland hadde det vore få nynorskbrukarar også på distriktskontora. På det fjerde vestlandskontoret, NRK Rogaland, har talet på tilsette som brukar nynorsk gått attende med 18 prosentpoeng frå 1988 til Nynorskbrukarane har tapt terreng også i NRK Møre og Romsdal (minus 14 prosentpoeng), medan dei held stand i Sogn og Fjordane og har gått fram 19 prosentpoeng i NRK Hordaland. Litt av forklaringa på fleire nynorskbrukarar i NRK Hordaland er at kontoret har rekruttert mange slike frå NRK Sogn og Fjordane. Vi har sett på språkutviklinga fylkesvis fordi Telemark, Oppland, Nord-Trøndelag og delvis Buskerud skil seg i språktradisjonar frå dei nabofylka dei har sams distriktskontor med frå I Telemark og Oppland held talet på nynorskbrukarar same nivået no som i 1988, medan nynorsken har tapt terreng både i Buskerud og Nord-Trøndelag. Forutan på kontoret i Hordaland har talet på nynorskbrukarar auka i Sør-Trøndelag, på Sørlandet og i Østlandssendingen. Sistnemnde har ein auke på 4 prosentpoeng; ein medarbeidar. På seks kontor er det ikkje nynorskbrukarar i det heile: Østfold, Vestfold, Hedmark, Nordland, Troms og Finnmark. NRK Nordland hadde 10 % nynorskbrukarar i 1988, elles er stoda no som då. Spørjerunden vår syner at det er ein god del folk i NRK med ei nynorsknær dialekt som normaliserer til bokmål. Det er høvesvis mange av dei i Rogaland, Trøndelag, Nordland og Troms. 23 nynorsk mediesenter Ω rapport Nynorsk berre for nyhende? Det er ikkje overraskande at Distrikts- og nyhendedivisjonen (NYDI) kjem best ut av det med 13 % nynorskbrukarar i riksredaksjonane. For her høyrer Dagsnytt, Dagsrevyen og alle aktualitetsprogramma i NRK heime. Dette er utstillingsvindauga som det tradisjonelt har vore sett fokus på utanfrå med krav om ei jamnare fordeling mellom bokmål og nynorsk, og det har innarbeidd seg ein viss tradisjon for at det skal vere det. Nynorsken har ikkje minst med NRK som føredøme også vunne ry som eit godt og presist nyhendespråk. NRK si rolle her kan knapt overvurderast. Hausten 2003 er nynorsk i riks-nydi fyrst og fremst eit språk for framføring av

24 Moderne nynorsk er eit direkte, aktivt språk som det er lett å oppfatte, også i eteren. NILS GUNNAR LIE, TV2 Dagsnytt, Alltid Nyhende og innanriksstoff, og mindre for sport, utanriks, Internett og fjernsyn. Ein av ni avviklarar i Dagsrevyen brukar nynorsk, ein av elleve journalistar på nettnyhenda, og ingen av dei som steller med økonomi og reportasje. I dag er det TV2-nyhenda som utmerkar seg med nynorsk, der tre av fire faste nyhendeanker er nynorskbrukarar. Program Oslo: 7 % Dette omfattar alle riksredaksjonane på Marienlyst, bortsett frå nyhende og sport. Avdelinga har 7% nynorsk hausten av 419 medarbeidarar er nynorskbrukarar. Det er 6% nynorskmedarbeidarar i dei programma som vender seg mot barn og ungdom. Av totalt 96 medarbeidarar som arbeider med barne- og ungdomsprogram i Program Oslo, er det 5,5 nynorskbrukarar: Ω Ung-redaksjonen i P3/TV har ingen nynorskbrukarar blant 35 medarbeidarar. Ω Barneredaksjonen i fjernsynet har 16 medarbeidarar, men ingen av dei brukar nynorsk. Ω Småbarnsredaksjonen i fjernsynet har 11 medarbeidarar ein brukar nynorsk (9 %). Ω Barneradioen har 17,7 medarbeidarar. Av desse brukar 3,5 brukar nynorsk (20 %). Ω Barn og ungdom har ein nynorskbrukar av totalt 11 medarbeidarar (9 %). Underhaldningsavdelinga i NRK Radio/Fjernsyn har også 6%nynorskbrukarar, PROSENT NYNORSKMEDARBEIDARAR I PROGRAM OSLO 2003 %NN 12 % 10 % 8 % 10 % 6 % 4 % 7 % 6 % 6 % 7 % 2 % 0 % Drama Underholdning Barn og Ungdom Fakta Kultur 24 nynorsk mediesenter Ω rapport

25 eller fem av 85 medarbeidarar. Underhaldning er eit felt der nynorsk er mest fråverande i etermedia, med Are Kalvø og Arne Hjeltnes blant dei heiderlege unntaka. Kulturavdelinga har 10 % nynorsk: 9,5 nynorskbrukar av 133 medarbeidarar. Det er den avdelinga i Program Oslo som har høvesvis flest nynorskbrukarar. Grunnen er kanskje at nynorsk er godteke som «høveleg» for kultur, til liks med nyhende? Dramaavdelinga har 7%nynorsk, eller ein nynorskbrukar av totalt 14 medarbeidarar. Faktaavdelinga har og 7%nynorsk. Her er det 10 nynorskbrukarar av totalt 96 medarbeidarar. Program Riks: 11 % Denne avdelinga for radio og fjernsyn har 11 % nynorskbrukarar. Desse utgjer 11 av 88 medarbeidarar, fordelte på riksredaksjonane i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Bergen. I Program Riks/TV er det 14 % nynorskbrukarar, eller sju av totalt 49 medarbeidarar. Avdelinga i Trondheim er den største. Der er to av 28 medarbeidarar nynorskbrukarar, og begge to er profilerte programleiarar. I Program Riks radio er det 8% nynorskbrukarar, eller fire av 50 medarbeidarar. Også her har Trondheim ein profilert nynorsk programleiar, i Norgesglasset. I Program Riks UNG er det ingen nynorskbrukarar, men 24 bokmålsbrukarar. PROSENT NYNORSKBRUKARAR I PROGRAM RIKS RADIO OG TV 16 % 14 % 12 % 14 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 8 % % NN 0 % Sum Program Riks TV Sum Program Riks Radio 25 nynorsk mediesenter Ω rapport

26 MARTA NORHEIM, NRK Det er enklare å formulere seg enkelt og vanskelegare å formulere seg vanskeleg på nynorsk. Barn og ungdom: 5% Det mest oppsiktsvekkande som kjem fram i denne spørjegranskinga, er at det mest ikkje er nynorskbrukarar blant dei som lagar barne- og ungdomsprogram i NRK. Medarbeidarane høyrer heime i ulike avdelingar og divisjonar, men slår vi dei saman, er det 120 medarbeidarar for barne- og ungdomsprogramma. Av dei brukar 6 nynorsk! Det inneber 5% nynorsk. Desse programma vender seg mot barn og ungdom, dei åra i livet då identitet, språkforståing og toleranse vert mest forma. Det er kanskje ikkje så rart at mange slit med nynorsk sidemål og at mange nynorskbrukarar går over til bokmål når dei er ferdige med vidaregåande skule? Dei har i alle høve få nynorskbrukande rollemodellar i norsk radio og fjernsyn. Kanalvertane: tilfredsstillande I NRK Fjernsynet er tre av åtte kanalvertar nynorskbrukarar, i NRK P2 to av fire. Med åra har kanalvertane fått ei jamt større rolle. Dei representerer ein «personleg» kontakt mellom publikum og institusjon, og råmar inn programtilbodet på sin måte. Til skilnad frå resten av NRK er språkfordelinga her tilfredsstillande. VEDLEGG 2: NYNORSK- OG BOKMÅLSBRUKARAR I NRK 26 nynorsk mediesenter Ω rapport Leiarane og nynorsken Både språk og rekruttering er eit leiaransvar i NRK. Det er grunn til å tru at nynorskleiaren er meir oppteken av å få tak i nynorskbrukarar enn bokmålsleiaren, sjølv om det sikkert finst døme på det motsette i båe kategoriar. I dei sentrale redaksjonane er det svært få nynorskbrukande leiarar med tilsetjingsansvar. Det kan vere ei av forklaringane på at for kvar nynorskbrukar som vert tilsett i NRK, vert det tilsett ti bokmålsbrukarar. Dei store produksjonsmiljøa er plasserte i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, byar

27 som alle er dominert av bokmål. Dermed vert nynorsken mindre synleg i kvardagen til dei som rekrutterer medarbeidarar. Det er heller ikkje lenger vanleg å oppmode nynorskbrukarar om å søkje ledige stillingar i NRK, bortsett frå på einskilde distriktskontor. Undersøkinga syner at det er ingen nynorskbrukarar i toppleiinga i NRK, som er sett saman av kringkastingssjef og 10 direktørar. I Distrikts og nyhendedivisjonen er det 11 personar i leiinga, men ingen brukar nynorsk. På nivået under er det 15 redaksjonelle leiarar i NYDI på Marienlyst. Av dei er ein nynorskbrukar. På distriktskontora er det 12 distriktsredaktørar, og fire av dei er nynorskbrukarar (Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hedmark/Oppland). Program Oslo har åtte personar i leiinga, men ingen av dei brukar nynorsk. Program Riks har ein nynorskbrukar i ei leiing på tre. På redaksjonssjefnivået under programsjefane er det ein nynorskbrukar og fem bokmålsbrukarar. NRK Kringkastar er programsetjaren i NRK. Der er det eit leiarsjikt på 14 for fjernsyn og ti for radio. Berre ein av dei 24 leiarane der er nynorskbrukar. Konklusjonar frå undersøkinga i 2003 På personalsida avdekkjer undersøkinga frå 2003 tre hovudlinjer: Ω For kvar ny nynorskbrukande medarbeidar tilset NRK 10 nye bokmålsmedarbeidarar. ΩFor kvar nynorskbrukar som arbeider med program for barn og unge i NRK, er det 20 bokmålsbrukarar. Ω For kvar nynorskbrukande leiar i NRK er det over 30 bokmålsbrukande leiarar. 27 nynorsk mediesenter Ω rapport Nynorskbrukarane i NRK er no sterkt regionaliserte til nokre få distriktskontor. Særleg Program Oslo med sine mange redaksjonar har få nynorskbrukarar. Undersøkinga omfattar om lag 50 redaksjonar og programavdelingar. Av desse er det 13 som ikkje har nokon nynorskbrukar i det heile, og 12 som har berre éin. At halvparten av dei programskapande einingane har éin eller ingen nynorskbrukarar, syner att i programprofilen til NRK. Mange redaksjonsmiljø manglar nynorskmiljø som er store nok til å kunne gje eit tilfredsstillande tilbod. Særleg viktig er det å styrkje faktaredaksjonane, underhaldningsavdelinga og redaksjonane som lagar program for barn og unge. NRK har svært få nynorskbrukande leiarar, og vi trur det er ein klar samanheng mellom dette faktumet og at det er få nynorskbrukande medarbeidarar. Både språk og rekruttering er eit leiaransvar i NRK, og tala våre tyder på at det er lite fokus på båe delar når det gjeld nynorsk. Dei utviklingstrekka som vi har presentert her, må ha mykje å seie for kva Nynorsk

28 GRETHE GYNNILD JOHNSEN, NRK Når du blir voksen, ser du hvilken kultur du avviser når du velger bokmål som hovedmål, sa norsklæreren min på ungdomsskolen. Som nordlending ser jeg at han hadde helt rett. mediesenter prioriterer av oppgåver og tilbod, og korleis dette senteret kan vere til hjelp for ulike avdelingar og redaksjonar i NRK. Forståinga for det nynorske må gjennomsyre organisasjonen på ein heilt annan måte enn det som er tilfellet no. Blant dei viktigaste tiltaka er ein målretta rekrutteringspolitikk og ei systematisk talentjakt. Nynorsk mediesenter må bli ein viktig medspelar for NRK i dette arbeidet. Ein ide til fordel for NRK Nynorsk mediesenter vil vere ei viktig nyvinning i arbeidet for å styrkje nynorsken. At NRK set i verk eit slikt tiltak, vil også vere med og stadfeste at denne store medieverksemda tek sitt kulturpolitiske ansvar alvorleg. Tiltaket vil vere med på å halde ved lag den støtta NRK har i folkevalde organ og meir allment i samfunns- og kulturliv. Nynorsk mediesenter vil auke tilgangen på nynorskbrukande mediearbeidarar som er skreddarsydde for etermedia. Dermed aukar både nynorskprosenten og det språklege, kulturelle og geografiske mangfaldet i redaksjonane. Å bruke nynorsk er ein stadig kamp med omskriving og forenkling av språket, og det er viktig for alle journalistar og redaksjonar som vil bli forstått. Den nynorskbrukande journalisten vert dagleg tvinga inn i denne kampen. Fleire nynorskbrukarar kan gje «smitteverdi» for bokmålet og auka språkleg medvit i redaksjonane. Vi trur Nynorsk mediesenter vil føre til auka medvit om nynorsk i NRK og media elles, og at dette medvitet etterkvart må gjennomsyre strategiplanar, rekruttering, leiaropplæring og språkpolitikk. Det vil stadfeste allmennkringkastaren NRK sin uvurderlege verdi for norsk språk og kultur. 28 nynorsk mediesenter Ω rapport

29 INNHALDET I NYNORSK MEDIESENTER 4Det finst ikkje noko tiltak som dekkjer den verksemda Nynorsk mediesenter er tiltenkt. Senteret fyller eit tomrom som korkje journalistutdanningane eller andre kursarrangørar fyller. Ingen av dei fem journalistutdanningane i høgskulesystemet (Oslo, Gimlekollen, Stavanger, Volda og Bodø) gjev kurs spesielt retta mot nynorskbrukarar i media, og det er få nynorskbrukarar på desse skulane. Nynorsk mediesenter vil dra vekslar på den autoriteten NRK representerer og kan sjølv vere med og styrkje denne. Men det stiller store krav til eit mangfaldig og fagleg godt innhald i senteret. Vi ser for oss tre berebjelkar for Nynorsk mediesenter: Ω Praktikantkurs ΩMunn og mæle eit tilbod med ulike kortkurs ΩInternett Nynorsk mediesenter skal drive i vegkrysset mellom børs og katedral. Det er snakk om både interne kurs i NRK og eksterne, inntektsgjevande kurs. Utoverretta kursverksemd kan gje både inntekter, merksemd og auka kontaktflate, og Nynorsk mediesenter er avhengig av alt dette for å vere livskraftig. Visjonen Stolt nynorsk skal liggje til grunn for tilboda i senteret. I tillegg til dei reint faglege måla må kursdeltakarane også få ein tryggare språkleg og kulturell ståstad. Møtet med mediesenteret skal gjere deltakarane dyktigare, frodigare og meir framfuse. Kurstilbodet vert todelt, med ei hovudsatsing på praktikantkurset og eit avgrensa tal kortkurs. I fyrste omgang må kortkursa haldast av tilsette ved senteret og innleigde kurshaldarar. 29

30 Praktikantkurs «Lære ved å gjere det» vert den viktigaste læremetoden ved Nynorsk mediesenter. Den pedagogikken har NRK Sogn og Fjordane lang og god røynsle med, og det er her kontoret skil seg frå dei tradisjonelle lærestadene. Ved at praktikantane får arbeide i eit pulserande og produserande journalistisk miljø, får dei tak i mykje taus kunnskap som dei ikkje kan lese seg til. Når dei får prøve seg på verkelege oppgåver på lufta, vert både motivasjonen og læreevna på topp. Vi gjer framlegg om eit 6-månaders kurs i praktisk radio, fjernsyn og internett. Vi ser føre oss at fyrste kullet på 4 praktikantar er på plass 2. august 2004 og har praksis ved eit anna kontor i februar Neste kull må dermed ta til i Førde 1. februar.2005 og ha praksis i juni same året. VEDLEGG 3: SÆRTREKK VED NRK SOGN OG FJORDANE Målgruppe Praktikantordninga er meint for menneske som vil bruke nynorsk i radio, fjernsyn og på Internett, eller som vil arbeide i sjangrar og programformat der det er naturleg for dei å nytte nynorsknær dialekt. Det vert ikkje stilt krav om journalistisk røynsle, men det er sjølvsagt inga ulempe. Opptakskrav Søkjarane må ha fullført vidaregåande skule, i utgangspunktet med studiekompetanse. Unntak kan gjerast. Karakterane er ikkje uvesentlege, men dei skal ikkje bety alt. Journalistikken treng talent og «brennande sjeler» med god sosial intelligens og vilje til å stå på for eit godt resultat. Det er viktig for mangfaldet og kunnskapsnivået i journalistikken at mange vegar fører dit. Deltakarane må sende ein skriftleg søknad der dei gjer greie for grunnen til at dei ynskjer å bli nynorskpraktikant, med vitnemål og attestar. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju, og det vert halde studio- og språktest før endeleg opptak. Det særmerkte med desse praktikantane må vere at dei har ein nynorsknær dialekt, som det er naturleg for dei å normalisere til nynorsk normaltalemål. Motivasjonen for det må vere god, og viljen til å bruke nynorsk i media etterpå må vere sterk. Nynorsk mediesenter skal arbeide for at nynorskbrukarar frå ulike delar av landet søkjer og får plass på senteret. Nynorsken held som nemnt på å verte regionalisert til Vestlandet, både i og utanfor NRK. Nynorsk mediesenter skal ikkje forsterke dette, men medvite prøve å rekruttere nynorskbrukarar frå både Austlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Noreg, men likevel ikkje slik at vestlendingen vert stengd ute. 30 nynorsk mediesenter Ω rapport

31 KARI SØRBØ, NRK Det beste komplimentet eg har fått var frå ein same i Finnmark som sa han skjøna lettare det eg sa på radio enn bokmålsbrukarane. Teoridel Praktikantkurset inneheld både journalistisk og språkleg teori. Det er viktig at praktikantane får den journalistiske basiskunnskapen som dei treng for å arbeide i radio, fjernsyn og på Internett. Deltakarane skal lære å kjenne råmene for talt nynorsk og verte kjende med nynorsk kulturhistorie. Målet er å gje dei kunnskap som gjer dei trygge på sitt eige språk. Dessutan skal praktikantane få opplæring i bruk av nynorsk i etermedia og kunnskap om formelle og uformelle språkreglar. Praksisdel Det er i denne delen av kurset at praktikantane får nytte av å vere i eit redaksjonelt miljø. Her får dei observere journalistiske arbeidsmetodar og prøve seg i konkrete oppdrag på lufta. Dei skal også få innblikk og praksis i ulike journalistiske sjangrar, lære seg framføring i studio og opptaks- og redigeringsteknikkar. Nokre sjangrar vert obligatoriske, som nyhendemeldinga, magasininnslaget og direkterapporten. Alle må prøve seg som programleiar i eitt eller fleire format (nyhende, magasin, underhaldning, sport, ungdomsprogram osv.). I praksisdelen skal dei ha høve til ei viss spesialisering, knytt til eit bestemt medium eller emneområde. 31 nynorsk mediesenter Ω rapport Læreplan Praktikantutdanninga vert delt i tre bolkar. Bolk 1: Innføringskurs i ein månad, med både teoretisk og praktisk undervisning. I den teoretiske undervisninga vert det lagt vekt på mediefag og journalistikk (metode, etikk, sjangerlære, mediekunnskap) og språkkunnskap (språk og samfunn, nynorsk i etermedia, språkreglar). I den praktiske undervisninga får deltakarane opplæring i bruk av opptaks- og redigeringsutstyr, dataprogram osv., og dei får øvd seg i å lage små produksjonar i ulike sjangrar.

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Nynorsk mediesenter. Status 01. 02. 2005. Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus

Nynorsk mediesenter. Status 01. 02. 2005. Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus Nynorsk mediesenter Status 01. 02. 2005 Stolt nynorsk Dyktig Frodig Framfus Nynorsk mediesenter i godt gjenge Det fyrste kullet med praktikantar i Nynorsk mediesenter har reist frå Førde, og det andre

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar Samlar oss om hovudoppgåva NRK Nynorsk mediesenter har lagt ned kursverksemda for å samle kreftene om hovudoppgåva vår, nynorskpraktikantane og meir bruk av nynorsk i media. Frå hausten 2013 skal vi samarbeide

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter Kull 20 er lyst ut med søknadsfrist 15. oktober. Kull 19 er under opplæring, og 72 prosent av dei 90 nynorskpraktikantane vi har lært opp arbeider i media. Vi har fått

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Nynorsk mediesenter. Status pr Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus

Nynorsk mediesenter. Status pr Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus Nynorsk mediesenter Status pr. 12. 10. 2004 Stolt nynorsk Dyktig Frodig Framfus Nynorsk mediesenter Nynorsk mediesenter er eit kurs- og opplæringssenter for nynorsk i radio, fjernsyn og på Internett. Det

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2008 Prisvinnar Odd Reidar Solem : - Kjekt å få denne prisen Den røynde mediemannen og nyhendeanker i TV 2, Odd Reidar Solem, fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

13. Radio og fjernsyn

13. Radio og fjernsyn 13. Radio og fjernsyn Kommentarar: tekstdel s. 92 13.1 Målform i NRK-kanalar 1999 2008* F 13.1 Nynorsk i NRK tv 1999 2008* 13.2 Målform i NRK radio og tv 1972 2008 13.3 Nynorsk i NRK etter kanal 1985 2008

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET SIN

KULTURDEPARTEMENTET SIN KULTURDEPARTEMENTET SIN NYNORSKPRIS FOR JOURNALISTAR Årsrapport 2014 NRK-journalist Ingunn Solheim fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2014. Ho er ein svært stødig språkbrukar,

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Nynorsk som hovudmål større norskkompetanse

Nynorsk som hovudmål større norskkompetanse Arbeidsrapport nr. 233 Anne Steinsvik Nordal Nynorsk som hovudmål større norskkompetanse VOLDA 2008 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Anne Steinsvik Nordal Høgskulen i Volda 978-82-7661-276-9

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no Omdømme Helse Vest Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RH Om undersøkinga I Respondentar: Politikarar i stat, fylke og kommunar, embetsverk for stat, fylke og kommunar, og andre respondentar

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd Lærande nettverk Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar Ungdomstrinn i utvikling - UDIR Claus Røynesdal Programleiar barnehage- og skuleutvikling Målsetjing for dagen i dag 1. Motivere til bruk av nettverk

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media

88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media 88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media Per skotårsdagen 2008 har vi i Nynorsk mediesenter sendt frå oss trettifem nynorskpraktikantar. 88,5 % av dei har heil- eller deltidsarbeid i media, tyngda

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer