Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?"

Transkript

1 Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Immaterielle rettigheter i styrerommet «Alle norske bedrifter tror at kopiering og etterligning blir et større problem i fremtiden. Men ingen gjør noe med det.» - Finansavisen 2. april 2005

2 Forord Innhold Norske virksomheter opplever stadig økende internasjonal konkurranse, men er lite opptatt av å sikre seg konkurransefordeler gjennom strategisk bruk av IPR (patenter, varemerker, design, opphavsrett mv.). I motsetning til de øvrige nordiske land som leder an i EU ligger Norge under EUgjennomsnittet både med hensyn til FoUinvesteringer og antall patentsøknader. Årsaken finner vi dels i næringsstrukturen vår med et større innslag av lite forskningsintensive næringer, dels i den relativt store forekomsten av små og mellomstore bedrifter med mindre ressurser til FoU, som vi har her i landet. Mangelfull strategisk IPR-kompetanse i bedriftene er nok også én forklaring. Med denne brosjyren ønsker vi å nå beslutningstakere i teknologi- eller merkevarebedrifter med grunnleggende problemstillinger knyttet til strategisk bruk av IPR. Har virksomheten din etablert en hensiktsmessig IPR-politikk? Hvordan er denne politikken dokumentert og formidlet? Blir den vedlikeholdt? Ved å stille denne type spørsmål, ønsker vi å bidra til at IPR settes på agendaen i styre- og møterom og blir en del av bedriftenes strategiske planlegging. Brosjyren er skrevet av Toril Melander Stene, advokat og leder for forretningsutvikling i Zacco Norway. Oslo, juni 2005 Ewy Kristiansen Hvorfor bør du som leder være opptatt av IPR? Hva bør du vite om IPR? Hvordan forholder norske bedrifter seg til IPR? Hvilken risiko mht. IPR er du som leder villig til å akseptere? 10 grunnleggende spørsmål ledere bør stille om IPR Utvalgte kilder til informasjon Kort om Zacco adm. dir. i Zacco Norway AS 2 3

3 01 Hvorfor bør du som leder være opptatt av IPR? Regjeringens målsetting er at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land og på viktige områder ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskapning. 1 Strategisk bruk av IPR antas å være ett av flere virkemidler for å nå dette målet. Regjeringens visjon er ambisiøs. Norges nivå for FoU-investeringer ligger for tiden under OECDgjennomsnittet, og er det laveste i Norden. 2 Som nevnt kan dette delvis forklares med den norske næringsstrukturen og den store forekomsten av små og mellomstore bedrifter med knappe ressurser til FoU. Selv om vi korrigerer for industristruktur og det faktum at vi har få store bedrifter som satser spesielt aktivt på forskningsdrevne strategier, viser det seg imidlertid at Norge scorer lavt. Analyse foretatt av NIFU STEP viser at norske bedrifter prioriterer produktivitetsforbedringer fremfor nye produkter. 3 NIFU STEP påpeker at dette fremfor alt er en meget kortsiktig strategi. Finland, Sverige og Danmark utgjør en nordisk fortropp i EU både med hensyn til innovasjonskraft og vekst i antall patenter. 4 Patentaktiviteten i Norge er derimot betydelig lavere enn EU-gjennomsnittet og langt lavere enn i våre naboland. Lav patentaktivitet var hovedårsaken til at Economist Intelligence Unit nedgraderte Norge fra 4. plass i 2004 til 9. plass i 2005 på sin rangering av i-landenes såkalte e-readiness. Figur 1.1 Internasjonal patentering og annen IPR-beskyttelse, 2004 Boks 1.1 Nærings- og handelsministerens syn på strategisk bruk av IPR Kilde: OHIM/WIPO/MandagMorgen «Strategisk bruk av industrielle rettigheter er helt sentralt for at bedriftene skal kunne sikre seg avkastningen av de innovasjonene som bringes på markedet. Ved å sikre seg patenter, design og varemerker vil bedriftene stå sterkere i en stadig hardere global konkurranse.» Kilde: Statsråd Børge Brendes innlegg i Patentstyrets årsrapport for 2004 Næringslivet i Norge er ikke bare klart minst aktivt i Norden med å søke internasjonal patentbeskyttelse gjennom PCT-systemet. Interessen for å beskytte produkter gjennom europeisk design- og varemerkebeskyttelse er også liten (se figur 1.1). I 2004 leverte norske enkeltpersoner og bedrifter inn til sammen 780 søknader om enerettsbeskyttelse i form av 466 PCT-søknader, 110 EUvaremerkesøknader og 204 EU-designsøknader. De tilsvarende tallene for Danmark var henholdsvis 1050, 741 og Fra idé til verdi Regjeringens plan for helhetlig innovasjonspolitikk, SMEs and the new role of academic research: Case Norway, STEP Rapport Norsk næringsliv fornyer seg ikke, Innovista nr. 03/ Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen,

4 Figur 1.2 Danske bedrifters bruk av IPR i utvalgte bransjer fordelt på rettighetstype *Bruksmønster er en registrert enerett til å utnytte en oppfinnelse også kalt mini-patent. Beskyttelsen kan ikke oppnås i Norge, men i andre land, for eksempel Danmark. Kilde: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 Markedet for intellektuell eiendomsrett har ifølge PVS analyse vokst med 40 % på ti år, og flere forhold tilsier at veksten vil fortsette. Globaliseringen medfører blant annet at flere og flere virksomheter konkurrerer på innovasjon samt reorganiserer sine verdikjeder. Dette utløser større behov for IPR og nye krav til IPR-løsninger. Bedrifter omsettes og prises dessuten i stigende grad på grunnlag av bedriftenes intellektuelle kapital, noe som øker behovet for å dokumentere verdien av virksomhetenes immaterielle eiendeler, for eksempel i form av IPR. Stadig flere virksomheter oppnår også avkastning på sin innovasjon gjennom lisensiering. En undersøkelse foretatt blant norske næringslivsledere understøtter PVS analyse. 91 % av norske næringslivsledere mener at økt konkurranse gjør det stadig viktigere for næringslivet å erverve patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 56 % av næringslivslederne gir dessuten uttrykk for at egen bedrift opplever stadig økende internasjonal konkurranse. 5 I Regjeringens plan for helhetlig innovasjonspolitikk fremheves dessuten betydningen av IPR i internasjonale avtaler og verdien av IPR som et «kvalitetsstempel». 5 Undersøkelse utført av Perduco AS i 2004/2005 på oppdrag fra Patentstyret Boks 1.2 Immaterielle verdier utgjør en stadig større andel av bedriftenes samlede verdier Boks 1.3 Regjeringens syn på verdien av IPR I 1978 var kun 17 % av bedriftenes verdier immaterielle, 83 % var materielle. I 1998 var 69 % av bedriftenes verdier immaterielle, mens de materielle verdier var falt til 31 %. Utviklingstendensen er fastholdt, og det betyr at den immaterielle delen av bedriftenes markedsverdi har økt. Kilde: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 «Immaterielle rettigheter (patenter, varemerker, design, opphavsrett mv.) gis stadig større betydning i internasjonale avtaler. Potensielle investorer anser ofte immaterielle rettigheter som viktige kvalitetsstempler på nyetablerte teknologibaserte foretak, både fordi et patent anses som et godkjent-stempel, og fordi det sikrer at foretaket faktisk rår over den teknologien dets eksistens er basert på. For den enkelte bedrift er immaterielle rettigheter ofte et nødvendig verktøy for å sikre kapitalinngang i tidlig etableringsfase og generelt for å få forskningsbasert nyskapning.» Kilde: Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk,

5 02 Hva bør du vite om IPR? VISSTE DU AT? Den engelske betegnelsen IPR Intellectual Property Rights eller IP Intellectual Property er også den vanlige betegnelsen for immaterielle rettigheter i Norge. I denne brosjyren har vi konsekvent valgt å benytte IPR og ikke IP for å unngå en sammenblanding med IP for Internet Protocol. IPR er et samlenavn for patenter, varemerker, design og opphavsrett (copyright). Benevnelsen er også vanlig å bruke på forretningshemmeligheter og knowhow. I boks 2.1 under finner du en oversikt over ulike IPR. Strategisk bruk av ovenstående rettigheter forutsetter normalt at man har avklart hvilke forretningsmessige mål man har med IPR. De forretningsmessige målene med IPR deles gjerne inn i fire grupper: beskyttelse, kostnadsreduksjon, generering av inntekter og posisjonering (se boks 2.2). Jotuns logo er beskyttet som varemerke i over 95 land? Boks 2.1 Oversikt over sentrale IPR Patent Varemerke Design Åndsverk (Copyright) Hva kan vernes? Oppfinnelser Navn, logoer, figurer, slagord eller særegen emballasje/produktutseende Produktutseende Kunstneriske uttrykk, industridesign, program vare med mer Hvilke vilkår må være oppfylt for å oppnå vernet? Oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, være ny og skille seg vesentlig fra det som var kjent ved patentsøknadens inngivelse Varemerket må ha særpreg og ikke kunne forveksles med annens allerede beskyttede kjennetegn Designen må være ny og ha individuell karakter Frembringelsen må være innenfor det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske området, samt være original Hvordan oppnås vernet? Registrering Registrering og enerett til varemerke kan også oppnås gjennom innarbeidelse (bruk) Registrering Vernet oppstår idet verket skapes Vernets varighet Inntil 20 år fra søknadsdagen Ubegrenset, forutsatt at registreringen fornyes hvert 10. år Inntil 25 år fra søknadsdagen Inntil opphavsmannens levetid + 70 år Boks Beskyttelse Enerett Handlingsfrihet Bedrifters kommersielle mål med IPR 2. Kostnadsreduksjon Unngå konflikter 3. Generering av inntekter Fra beskyttede varer og tjenester Direkte fra salg/lisensiering av IPR 4. Posisjonering Tilgang til markeder Tilgang til andres teknologi Blokkering Grunnlag for forretningsallianser Image Offensive mål Defensive mål Kilde: Etter inspirasjon fra Patrick H. Sullivan, Value-Driven Intellectual Capital, 2000 VISSTE DU AT? Forretningshemmelighet/ knowhow Oppfinnelser, tekniske eller kommersielle ferdigheter eller erfaring, kundedata med mer Lov eller avtaleforpliktelse Ingen registrering nødvendig Ubegrenset, forutsatt hemmelig Tomras returautomat UNO er beskyttet av sju patenter? 8 9

6 03 Hvordan forholder norske bedrifter seg til IPR? MMI gjennomførte i 2003/2004 en markedsundersøkelse for å kartlegge norske virksomheters holdninger og tilnærming til IPR. Oppdragsgiver var Zacco Norway. Undersøkelsen antas å være representativ for mellomstore og store norske teknologi- og merkevarebedrifter med en feilmargin på +/ 5,2 11,8 %. Nivåer for tilnærming til IPR Deltagerne i undersøkelsen ble presentert for fire nivåer for tilnærming til IPR: A: Ad-hoc B: Beskyttelse C: Optimalisering D: Offensiv utnyttelse Virksomhetene som befinner seg på nivå A, kjennetegnes ved at de erverver IPR tilfeldig. B-bedriftene arbeider mer planmessig med IPR, men anser IPR utelukkende som en forsikring. Bedriftene på C- og D-nivået benytter IPR offensivt og kjennetegnes blant annet ved at de har etablert skriftlige retningslinjer, gjennomfører kvalitative evalueringer av sine IPR samt tilbyr ansatte som arbeider med innovasjon, opplæringer i bruk av IPR. I underkant av 30 % mener at egen bedrift befinner seg på nivå A, mens litt over 40 % mener at bedriften befinner seg på nivå B. Tallene for nivåene C og D er henholdsvis 14 % og 13 %, se figur 3.1. Figur 3.1 Norske bedrifters bruk av IPR Offensiv utnyttelse Optimalisering Nivå D: Offensiv utnyttelse (13 %) - Bruker IPR offensivt - Systematisk konkurrentovervåking - Utarbeidet strategi Nivå C: Optimalisering (14 %) - Fokus på omkostningene - Skriftlige retningslinjer - Opplæring Målene omtales gjerne som offensive eller defensive. Den røde streken i boks 2.2 markerer skillet mellom defensive og offensive roller. Beskyttelse og kostnadsreduksjon anses vanligvis som defensive roller, mens posisjonering anses som en offensiv rolle. Inntektsgenerering fra beskyttede varer og tjenester anses vanligvis som en defensiv rolle, mens inntekter direkte fra salg eller lisensiering av IPR anses som offensiv. Bedriftenes kommersielle mål med IPR fastsettes normalt i lys av hvilken bransje og geografisk marked man opererer innenfor, bedriftens forretningsmodell samt tilgjengelige ressurser. Beskyttelse Ad-hoc-tilnærming Nivå B: Beskyttelse (44 %) - Aktiv tilnærming - IPR brukes defensivt (forsikring) - Vanligvis kartlagt IPR Nivå A: Ad-hoc-tilnærming (26 %) - Rettighetene erverves tilfeldig Kilde: MMI/Zacco Norway

7 Figur 3.2 Har styret i din bedrift diskutert strategi for IPR? Analysebyrået Taylor Nelson Sofres gjennomførte på oppdrag for KPMG en tilsvarende undersøkelse på europeisk nivå i 2002 («Intellectual gold»). Over 50 % av virksomhetene i KPMGs undersøkelse har ingen dokumentert strategi for forvaltning av IPR, og for de aller fleste virksomhetene utgjør IPR-strategi et spørsmål om beskyttelse. Det er således grunnlag for å hevde at europeiske virksomheter først og fremst benytter IPR som et defensivt verktøy. 27 % av selskapene i KPMGs undersøkelse hevder å ha etablert et system for å generere inntekter gjennom lisensiering, hvorav 16 % også utnytter sine IPR gjennom en rekke former for transaksjoner, for eksempel spin-offs, joint ventures og strategiske allianser. Av alle virksomhetene i undersøkelsen svarer hele 60 % at de ikke arbeider aktivt med å utnytte potensialet som ligger i IPR. Årlig taper europeiske bedrifter rundt 3,5 milliarder kroner på dette, ifølge anslag fra KPMG. IPR i styrerommet Deltagerne i Zaccos undersøkelse ble bedt om å besvare følgende spørsmål: Har styret i din bedrift diskutert strategi for IPR?" Figur 3.2 viser resultatfordelingen: 28 % av styrene har diskutert IPR-strategi siste 12 måneder, 15 % noe lenger tilbake i tid. Tolker man vet ikke/ubesvart-gruppen som "nei", er andelen som aldri har diskutert IPR-strategi, på 57 %. IPR også viktig for små bedrifter Deltagerne i Zaccos undersøkelse ble også bedt om å ta stilling til ulike påstander om forvaltning og viktighet av IPR. I underkant av 80 % av deltagerne er helt eller delvis enig i at utenlandske bedrifter er mer opptatt av IPR. Norske bedriftsledere erkjenner også at de ikke forvalter IPR like godt som andre Figur 3.3 Norske beslutningstakeres holdninger til IPR Norske bedrifter går årlig glipp av betydelige lisensinntekter fordi bedriftene ikke forvalter sine IPR optimalt Utenlandske bedrifter er mer opptatt av IPR Vi forvalter IPR like godt som andre verdier Kilde: MMI/Zacco Norway 2004 verdier. Bare 3 % er helt enig i at IPR ikke er viktig i egen bransje, og ca. 90 % er helt eller delvis uenig i at IPR bare er viktig for store bedrifter. 80 % av respondentene i undersøkelsen er dessuten helt eller delvis enig i at norske bedrifter årlig går glipp av betydelige lisensinntekter fordi bedriftene ikke forvalter sine IPR optimalt. Vi er like gode eller bedre enn våre konkurrenter til å forvalte IPR IPR er ikke så viktig i vår bransje IPR er kun viktig for store bedrifter Kilde: MMI/Zacco Norway

8 04 Hvilken risiko er du som leder villig til å akseptere? VISSTE DU AT? Risikostyring og IPR Begrepet risikostyring brukes i en rekke sammenhenger, men sjelden i forbindelse med immaterielle rettigheter. Teknologiog merkevarebedrifter, som regelmessig er involvert i FoU- og navnevalgsprosesser, kan imidlertid være tjent med å bruke dette begrepet også i forhold til IPR. Risikostyring dreier seg nemlig om å definere hva som kan gå galt (risikoer), avgjøre hvilke risikoer som det er viktig å ha et aktivt forhold til, og deretter utvikle og implementere strategier for hvordan man forholder seg til disse risikoene. Skal virksomheten patentere eller hemmeligholde, og er publisering tilstrekkelig for å sikre fremtidig handlefrihet? Hvordan beskytter man merkevarer mot notorisk kopiering? Hvilke fremgangsmåter bør man følge for å unngå å krenke andres rettigheter? Kan mangelfull beskyttelse av virksomhetens innovasjon føre til at man går glipp av lisensinntekter? I lys av det økende antallet eneretter på global basis utgjør IPR ikke bare muligheter, men også trusler. Boks 4.1 Handel med piratkopierte produkter Risikoer knyttet til erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR Bedriftens produkter kan beskyttes gjennom en eller flere typer IPR som dekker ulike elementer ved et produkt. Beskyttelsesnivået vil videre variere avhengig av produktets kommersielle kontekst og bedriftens mål med IPR. Når man erverver IPR, er det således en risiko for at man trår feil både med hensyn til type IPR og omfanget av den valgte IPR slik at beskyttelsen som oppnås, ikke er optimal. Registrering av domenenavn eller firmanavn gir for eksempel ikke like god beskyttelse som registrering av varemerke. I enkelte tilfeller vil en virksomhet være tjent med ikke å søke beskyttelse gjennom registrering. En offensiv publiseringstaktikk og/eller hemmeligholdelse kan for eksempel være fullgode alternativer til patentering. Det er således ikke uvanlig at en detaljert IPRstrategi inneholder en beslutning om ikke å søke patent på virksomhetens produksjonsprosesser, og at man i stedet hemmeligholder disse. For en investor som etterlyser patenter, kan fremleggelse av slike retningslinjer være betryggende lesing. Handel med piratkopierte produkter er et stort og økende problem. Det er antatt at handelen med varemerkeforfalskede og piratkopierte varer står for 5 7 % av verdenshandelen, og den rammer særlig data-, tekstil-, musikk-, sport- og fritidsindustrien. Kilde: EU Kraft Foods har enerett til fargekombinasjonen rødt-gult-grønt for sjokolade i Norge? VISSTE DU AT? GemVax har fått verdsatt sin patenterte kreftvaksine til 80 mill. kroner? GemVax er et selskap spunnet ut fra Norsk Hydro ASA. I FoU- og navnevalgsprosesser løper man dessuten alltid en risiko for å utvikle og lansere produkter som krenker andres rettigheter. Bedrifter som overser denne problemstillingen, kan pådra seg krav om erstatning og må i verste fall trekke alt markedsføringsmateriell tilbake. Skifte av navn er ikke billig. Daglig leder i Kanal 24 har overfor Aftenposten bekreftet at endringen av navn fra Kanal 4 til Kanal 24 som følge av P4s protester har medført store utgifter, blant annet til logoer, ca boards rundt om i landet, samt nye avis-, TVog nettannonser (Aftenposten ). Risikoer av denne karakter kan imidlertid i mange tilfeller elimineres, og i hvert fall reduseres, ved å foreta søk i patent- og varemerkedatabaser i forkant av produktlanseringen, såkalte prior art searches eller forundersøkelser. Det knytter seg videre en risiko til bruk og vedlikehold av IPR. Et varemerke kan som følge av konsekvent og utstrakt bruk av merket oppnå bredere vern og være lettere å håndheve. Dersom et varemerke brukes men ikke som varemerke av enten innehaveren eller andre, kan varemerket imidlertid gå fra å være et merke til å bli et vanlig ord (degenerere). Thermos og Nylon er kjente eksempler på merker som har gått fra å være et særmerke til å bli en alminnelig betegnelse for en varesort. Aktører med dominerende markedsposisjoner uavhengig av markedets størrelse bør være særlig oppmerksom på denne problematikken. Man risikerer ellers at egne merker etablerer seg som bransjestandarder hvor 14 15

9 konkurrentene «free raider» på ens goodwill og markedsinnsats. Mangel på bruk kan dessuten få den konsekvens at andre kan kreve varemerket helt eller delvis slettet på grunn av ikke-bruk, mens unnlatt betaling av årsavgifter og fornyelsesgebyr kan få den fatale følge at rettigheten bortfaller fullstendig. Ved ikke å håndheve rettighetene som er ervervet for å beskytte bedriftens produkter mot etterligninger og piratkopiering, risikerer man tapte markedsandeler. Manglende håndheving kan også føre til at rettighetene bortfaller fullstendig som følge av passivitet, innsnevres eller degenereres over tid. Dersom man ikke vinner frem, kan imidlertid prosessutgiftene bli omfattende. Systematisk overvåking for å avdekke potensielle krenkere på et tidlig tidspunkt kan bidra til å redusere kostnadene forbundet med håndheving. Får man kunnskap om mulig krenkede rettigheter allerede under søknadsbehandlingen, kan man Boks 4.2 Beste fremgangsmåter for håndtering av IPR protestere overfor behandlende myndighet og få fjernet tredjeparts rettigheter uten en omfattende rettslig prosess. Overvåking kan dessuten gi informasjon som danner grunnlag for å fremsette krav om lisensavgift og dermed generere inntekter direkte fra patentering. Fra ad-hoc til kalkulert risiko Risiko kan aldri elimineres fullstendig. Dette gjelder også i de situasjoner hvor man for eksempel gjennomfører forundersøkelser og evalueringer av egen frihetsgrad forut for produktlansering. Det avgjørende er imidlertid at man identifiserer risikoene, foretar handlinger for å begrense risikoene og at man planlegger hva som skal skje hvis den verst tenkelige situasjonen oppstår. Med andre ord bør risikoen være kalkulert. Utarbeidelse av en IPR-strategi, som blant annet inneholder retningslinjer vedrørende erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR, er således langt på vei en fastsettelse av hvilke risikoer en virksomhet er villig til å akseptere for så vidt angår egne og andres IPR. Forstå betydningen av IPR og evaluer risikoer og muligheter Sett IPR på styrets agenda og utpek en person i organisasjonen som har overordnet ansvar for IPR Etabler et system for IPR-kvalitetskontroll: Gjennomgå bl.a. avtaler med ansatte, konfidensialitetsavtaler, publikasjoner og lisensavtaler og formaliser bedriftens forretningshemmeligheter Skaff en oversikt over bedriftens IPR og etabler et system for rangering av disse eiendelene Kjenn landskapet for IPR og teknologi som bedriften opererer innenfor Formaliser en IPR-strategi Implementer strategien i organisasjonen og gjennomfør nødvendig opplæring Få på plass retningslinjer for IPR-prosesser Velg IPR-konsulentfirma på grunnlag av en systematisert utvelgingsprosess Evaluer bedriftens IPR-strategi og portefølje jevnlig grunnleggende spørsmål du som leder bør stille vedrørende IPR Målet med denne brosjyren er som nevnt å stille spørsmål som kan bidra til at IPR kommer på agendaen i styre- og møterom. Nedenfor finner du ti grunnleggende spørsmål som kan danne rammen for en dialog i din bedrift om strategisk bruk av IPR. 1. Hvor viktig er innovasjon og dermed IPR i vår bransje? 2. Hva slags IPR erverver konkurrentene våre og i hvilket omfang? 3. Har vi full oversikt over våre IPR, og vet vi hvilke IPR som er viktigst for oss? 4. Hva slags målsettinger har vi for våre IPR (offensive /defensive), og hvilken betydning har IPR for gjennomføringen av de forretningsmessige strategiene våre? 5. Arbeider vi planmessig med å sikre at bedriften erverver IPR som anses som formålstjenlig for bedriften (IPRstrategi/politikk)? 6. Er vi opptatt av å etablere de beste fremgangsmåter for erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR (IPRretningslinjer)? 7. Har IPR-strategi stått på agendaen i styremøtene våre i løpet av de siste 12 månedene? 8. Har de av våre ansatte som arbeider med innovasjon, tilstrekkelig IPR-kompetanse? 9. Har vi et eget budsjett for blant annet erverv av IPR? 10. Går vi glipp av lisensinntekter fordi vi ikke forvalter våre IPR optimalt? Kan vi redusere våre innovasjonskostnader gjennom innlisensiering av teknologi? VISSTE DU AT? Tripp Trapp - stolen har vært gjenstand for over 500 kopisaker, hvorav over 130 er blitt behandlet i retten, og at Stokke har vunnet de fleste. Stokke har også fått høyesterettsdom i både Tyskland og Danmark på at dette er et åndsverk. Stolen er også registrert som såkalt tredimensjonalt varemerke i Norge og en rekke andre land. Kilde: Intellectual Property Rights and Nordic SMSs. A study of IPR practice in the IT and Biotech sectors. Leogriff and Nordic Innovation Centre,

10 06 07 Utvalgte kilder til informasjon Kort om Zacco Artikler: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 Kilde: Intellectual Property Rights and Nordic SMSs. A study of IPR practice in the IT and Biotech sectors. Leogriff and Nordic Innovation Centre, 2005 Bøker: Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, Julie L. Davis, Suzanne S. Harrison, 2001 Value-Driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Patrick H. Sullivan, 2000 Virtual Monopoly: Building an intellectual property strategy for creative advantage from patents to trademarks, from copyrights to design rights, Christopher G. Pike, 2001 Protecting Your Company s Intellectual Property: A practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents & Trade Secrets, Deborah E. Bouchoux, 2001 Lærebog i Immaterialret, Mogens Koktvedgaard, 7. utgave ved Jens Schovsbo, 2005 Websider: World Intellectual Property Organization s informasjonssider: Det danske patentstyrets informasjonssider: Nettstedet til den danske kampanjen Profitgate som setter fokus på betydningen av strategisk bruk av IPR, primært patenter og varemerker: Chalmers and Göteborg University Centre for Intellectual Property: Zacco Norway AS er en del av det skandinaviske konsernet Zacco A/S. Med 250 ansatte og en årlig omsetning på om lag DKK 400 mill. er Zacco et av Europas største konsulentfirmaer innenfor immaterialrett. Zacco har åtte regionale kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Zacco Norway AS het tidligere Bryns Patentkontor og kan føre sin virksomhet tilbake til Gjennom disse årene har Zacco Norway opparbeidet solid erfaring med å bistå bedrifter som ønsker å sikre sine immaterielle verdier gjennom patent-, design- og varemerkebeskyttelse. Vi bistår også våre kunder med forundersøkelser, overvåking, utforming av kontrakter og lisensavtaler, samt yter juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konflikter og rettssaker. For mer informasjon om Zacco Norway, se:

11 Zacco Norway AS Haakon VII's gate 2 Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Tlf.: E-post:

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Patentstyrets hjemmesider Direktørens innlegg Virksomheten i grafer Organisasjonskart Statsrådens innlegg Regnskap Ord & uttrykk Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Inn i Europa - Direktørens

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL BUSINESS A N N O N S E I N N S T I K K U T G I T T AV SMA RT MEDIA INTERNATIONAL BUSINESS AUG UST 2010 Felles, offentlig finansiering av forprosjekt: Vil ha sterkere nordisk konkurransekraft Misligholdet stiger

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer