Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tør du hoppe uten sikkerhetsnett?"

Transkript

1 Tør du hoppe uten sikkerhetsnett? Immaterielle rettigheter i styrerommet «Alle norske bedrifter tror at kopiering og etterligning blir et større problem i fremtiden. Men ingen gjør noe med det.» - Finansavisen 2. april 2005

2 Forord Innhold Norske virksomheter opplever stadig økende internasjonal konkurranse, men er lite opptatt av å sikre seg konkurransefordeler gjennom strategisk bruk av IPR (patenter, varemerker, design, opphavsrett mv.). I motsetning til de øvrige nordiske land som leder an i EU ligger Norge under EUgjennomsnittet både med hensyn til FoUinvesteringer og antall patentsøknader. Årsaken finner vi dels i næringsstrukturen vår med et større innslag av lite forskningsintensive næringer, dels i den relativt store forekomsten av små og mellomstore bedrifter med mindre ressurser til FoU, som vi har her i landet. Mangelfull strategisk IPR-kompetanse i bedriftene er nok også én forklaring. Med denne brosjyren ønsker vi å nå beslutningstakere i teknologi- eller merkevarebedrifter med grunnleggende problemstillinger knyttet til strategisk bruk av IPR. Har virksomheten din etablert en hensiktsmessig IPR-politikk? Hvordan er denne politikken dokumentert og formidlet? Blir den vedlikeholdt? Ved å stille denne type spørsmål, ønsker vi å bidra til at IPR settes på agendaen i styre- og møterom og blir en del av bedriftenes strategiske planlegging. Brosjyren er skrevet av Toril Melander Stene, advokat og leder for forretningsutvikling i Zacco Norway. Oslo, juni 2005 Ewy Kristiansen Hvorfor bør du som leder være opptatt av IPR? Hva bør du vite om IPR? Hvordan forholder norske bedrifter seg til IPR? Hvilken risiko mht. IPR er du som leder villig til å akseptere? 10 grunnleggende spørsmål ledere bør stille om IPR Utvalgte kilder til informasjon Kort om Zacco adm. dir. i Zacco Norway AS 2 3

3 01 Hvorfor bør du som leder være opptatt av IPR? Regjeringens målsetting er at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land og på viktige områder ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskapning. 1 Strategisk bruk av IPR antas å være ett av flere virkemidler for å nå dette målet. Regjeringens visjon er ambisiøs. Norges nivå for FoU-investeringer ligger for tiden under OECDgjennomsnittet, og er det laveste i Norden. 2 Som nevnt kan dette delvis forklares med den norske næringsstrukturen og den store forekomsten av små og mellomstore bedrifter med knappe ressurser til FoU. Selv om vi korrigerer for industristruktur og det faktum at vi har få store bedrifter som satser spesielt aktivt på forskningsdrevne strategier, viser det seg imidlertid at Norge scorer lavt. Analyse foretatt av NIFU STEP viser at norske bedrifter prioriterer produktivitetsforbedringer fremfor nye produkter. 3 NIFU STEP påpeker at dette fremfor alt er en meget kortsiktig strategi. Finland, Sverige og Danmark utgjør en nordisk fortropp i EU både med hensyn til innovasjonskraft og vekst i antall patenter. 4 Patentaktiviteten i Norge er derimot betydelig lavere enn EU-gjennomsnittet og langt lavere enn i våre naboland. Lav patentaktivitet var hovedårsaken til at Economist Intelligence Unit nedgraderte Norge fra 4. plass i 2004 til 9. plass i 2005 på sin rangering av i-landenes såkalte e-readiness. Figur 1.1 Internasjonal patentering og annen IPR-beskyttelse, 2004 Boks 1.1 Nærings- og handelsministerens syn på strategisk bruk av IPR Kilde: OHIM/WIPO/MandagMorgen «Strategisk bruk av industrielle rettigheter er helt sentralt for at bedriftene skal kunne sikre seg avkastningen av de innovasjonene som bringes på markedet. Ved å sikre seg patenter, design og varemerker vil bedriftene stå sterkere i en stadig hardere global konkurranse.» Kilde: Statsråd Børge Brendes innlegg i Patentstyrets årsrapport for 2004 Næringslivet i Norge er ikke bare klart minst aktivt i Norden med å søke internasjonal patentbeskyttelse gjennom PCT-systemet. Interessen for å beskytte produkter gjennom europeisk design- og varemerkebeskyttelse er også liten (se figur 1.1). I 2004 leverte norske enkeltpersoner og bedrifter inn til sammen 780 søknader om enerettsbeskyttelse i form av 466 PCT-søknader, 110 EUvaremerkesøknader og 204 EU-designsøknader. De tilsvarende tallene for Danmark var henholdsvis 1050, 741 og Fra idé til verdi Regjeringens plan for helhetlig innovasjonspolitikk, SMEs and the new role of academic research: Case Norway, STEP Rapport Norsk næringsliv fornyer seg ikke, Innovista nr. 03/ Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen,

4 Figur 1.2 Danske bedrifters bruk av IPR i utvalgte bransjer fordelt på rettighetstype *Bruksmønster er en registrert enerett til å utnytte en oppfinnelse også kalt mini-patent. Beskyttelsen kan ikke oppnås i Norge, men i andre land, for eksempel Danmark. Kilde: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 Markedet for intellektuell eiendomsrett har ifølge PVS analyse vokst med 40 % på ti år, og flere forhold tilsier at veksten vil fortsette. Globaliseringen medfører blant annet at flere og flere virksomheter konkurrerer på innovasjon samt reorganiserer sine verdikjeder. Dette utløser større behov for IPR og nye krav til IPR-løsninger. Bedrifter omsettes og prises dessuten i stigende grad på grunnlag av bedriftenes intellektuelle kapital, noe som øker behovet for å dokumentere verdien av virksomhetenes immaterielle eiendeler, for eksempel i form av IPR. Stadig flere virksomheter oppnår også avkastning på sin innovasjon gjennom lisensiering. En undersøkelse foretatt blant norske næringslivsledere understøtter PVS analyse. 91 % av norske næringslivsledere mener at økt konkurranse gjør det stadig viktigere for næringslivet å erverve patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 56 % av næringslivslederne gir dessuten uttrykk for at egen bedrift opplever stadig økende internasjonal konkurranse. 5 I Regjeringens plan for helhetlig innovasjonspolitikk fremheves dessuten betydningen av IPR i internasjonale avtaler og verdien av IPR som et «kvalitetsstempel». 5 Undersøkelse utført av Perduco AS i 2004/2005 på oppdrag fra Patentstyret Boks 1.2 Immaterielle verdier utgjør en stadig større andel av bedriftenes samlede verdier Boks 1.3 Regjeringens syn på verdien av IPR I 1978 var kun 17 % av bedriftenes verdier immaterielle, 83 % var materielle. I 1998 var 69 % av bedriftenes verdier immaterielle, mens de materielle verdier var falt til 31 %. Utviklingstendensen er fastholdt, og det betyr at den immaterielle delen av bedriftenes markedsverdi har økt. Kilde: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 «Immaterielle rettigheter (patenter, varemerker, design, opphavsrett mv.) gis stadig større betydning i internasjonale avtaler. Potensielle investorer anser ofte immaterielle rettigheter som viktige kvalitetsstempler på nyetablerte teknologibaserte foretak, både fordi et patent anses som et godkjent-stempel, og fordi det sikrer at foretaket faktisk rår over den teknologien dets eksistens er basert på. For den enkelte bedrift er immaterielle rettigheter ofte et nødvendig verktøy for å sikre kapitalinngang i tidlig etableringsfase og generelt for å få forskningsbasert nyskapning.» Kilde: Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk,

5 02 Hva bør du vite om IPR? VISSTE DU AT? Den engelske betegnelsen IPR Intellectual Property Rights eller IP Intellectual Property er også den vanlige betegnelsen for immaterielle rettigheter i Norge. I denne brosjyren har vi konsekvent valgt å benytte IPR og ikke IP for å unngå en sammenblanding med IP for Internet Protocol. IPR er et samlenavn for patenter, varemerker, design og opphavsrett (copyright). Benevnelsen er også vanlig å bruke på forretningshemmeligheter og knowhow. I boks 2.1 under finner du en oversikt over ulike IPR. Strategisk bruk av ovenstående rettigheter forutsetter normalt at man har avklart hvilke forretningsmessige mål man har med IPR. De forretningsmessige målene med IPR deles gjerne inn i fire grupper: beskyttelse, kostnadsreduksjon, generering av inntekter og posisjonering (se boks 2.2). Jotuns logo er beskyttet som varemerke i over 95 land? Boks 2.1 Oversikt over sentrale IPR Patent Varemerke Design Åndsverk (Copyright) Hva kan vernes? Oppfinnelser Navn, logoer, figurer, slagord eller særegen emballasje/produktutseende Produktutseende Kunstneriske uttrykk, industridesign, program vare med mer Hvilke vilkår må være oppfylt for å oppnå vernet? Oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, være ny og skille seg vesentlig fra det som var kjent ved patentsøknadens inngivelse Varemerket må ha særpreg og ikke kunne forveksles med annens allerede beskyttede kjennetegn Designen må være ny og ha individuell karakter Frembringelsen må være innenfor det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske området, samt være original Hvordan oppnås vernet? Registrering Registrering og enerett til varemerke kan også oppnås gjennom innarbeidelse (bruk) Registrering Vernet oppstår idet verket skapes Vernets varighet Inntil 20 år fra søknadsdagen Ubegrenset, forutsatt at registreringen fornyes hvert 10. år Inntil 25 år fra søknadsdagen Inntil opphavsmannens levetid + 70 år Boks Beskyttelse Enerett Handlingsfrihet Bedrifters kommersielle mål med IPR 2. Kostnadsreduksjon Unngå konflikter 3. Generering av inntekter Fra beskyttede varer og tjenester Direkte fra salg/lisensiering av IPR 4. Posisjonering Tilgang til markeder Tilgang til andres teknologi Blokkering Grunnlag for forretningsallianser Image Offensive mål Defensive mål Kilde: Etter inspirasjon fra Patrick H. Sullivan, Value-Driven Intellectual Capital, 2000 VISSTE DU AT? Forretningshemmelighet/ knowhow Oppfinnelser, tekniske eller kommersielle ferdigheter eller erfaring, kundedata med mer Lov eller avtaleforpliktelse Ingen registrering nødvendig Ubegrenset, forutsatt hemmelig Tomras returautomat UNO er beskyttet av sju patenter? 8 9

6 03 Hvordan forholder norske bedrifter seg til IPR? MMI gjennomførte i 2003/2004 en markedsundersøkelse for å kartlegge norske virksomheters holdninger og tilnærming til IPR. Oppdragsgiver var Zacco Norway. Undersøkelsen antas å være representativ for mellomstore og store norske teknologi- og merkevarebedrifter med en feilmargin på +/ 5,2 11,8 %. Nivåer for tilnærming til IPR Deltagerne i undersøkelsen ble presentert for fire nivåer for tilnærming til IPR: A: Ad-hoc B: Beskyttelse C: Optimalisering D: Offensiv utnyttelse Virksomhetene som befinner seg på nivå A, kjennetegnes ved at de erverver IPR tilfeldig. B-bedriftene arbeider mer planmessig med IPR, men anser IPR utelukkende som en forsikring. Bedriftene på C- og D-nivået benytter IPR offensivt og kjennetegnes blant annet ved at de har etablert skriftlige retningslinjer, gjennomfører kvalitative evalueringer av sine IPR samt tilbyr ansatte som arbeider med innovasjon, opplæringer i bruk av IPR. I underkant av 30 % mener at egen bedrift befinner seg på nivå A, mens litt over 40 % mener at bedriften befinner seg på nivå B. Tallene for nivåene C og D er henholdsvis 14 % og 13 %, se figur 3.1. Figur 3.1 Norske bedrifters bruk av IPR Offensiv utnyttelse Optimalisering Nivå D: Offensiv utnyttelse (13 %) - Bruker IPR offensivt - Systematisk konkurrentovervåking - Utarbeidet strategi Nivå C: Optimalisering (14 %) - Fokus på omkostningene - Skriftlige retningslinjer - Opplæring Målene omtales gjerne som offensive eller defensive. Den røde streken i boks 2.2 markerer skillet mellom defensive og offensive roller. Beskyttelse og kostnadsreduksjon anses vanligvis som defensive roller, mens posisjonering anses som en offensiv rolle. Inntektsgenerering fra beskyttede varer og tjenester anses vanligvis som en defensiv rolle, mens inntekter direkte fra salg eller lisensiering av IPR anses som offensiv. Bedriftenes kommersielle mål med IPR fastsettes normalt i lys av hvilken bransje og geografisk marked man opererer innenfor, bedriftens forretningsmodell samt tilgjengelige ressurser. Beskyttelse Ad-hoc-tilnærming Nivå B: Beskyttelse (44 %) - Aktiv tilnærming - IPR brukes defensivt (forsikring) - Vanligvis kartlagt IPR Nivå A: Ad-hoc-tilnærming (26 %) - Rettighetene erverves tilfeldig Kilde: MMI/Zacco Norway

7 Figur 3.2 Har styret i din bedrift diskutert strategi for IPR? Analysebyrået Taylor Nelson Sofres gjennomførte på oppdrag for KPMG en tilsvarende undersøkelse på europeisk nivå i 2002 («Intellectual gold»). Over 50 % av virksomhetene i KPMGs undersøkelse har ingen dokumentert strategi for forvaltning av IPR, og for de aller fleste virksomhetene utgjør IPR-strategi et spørsmål om beskyttelse. Det er således grunnlag for å hevde at europeiske virksomheter først og fremst benytter IPR som et defensivt verktøy. 27 % av selskapene i KPMGs undersøkelse hevder å ha etablert et system for å generere inntekter gjennom lisensiering, hvorav 16 % også utnytter sine IPR gjennom en rekke former for transaksjoner, for eksempel spin-offs, joint ventures og strategiske allianser. Av alle virksomhetene i undersøkelsen svarer hele 60 % at de ikke arbeider aktivt med å utnytte potensialet som ligger i IPR. Årlig taper europeiske bedrifter rundt 3,5 milliarder kroner på dette, ifølge anslag fra KPMG. IPR i styrerommet Deltagerne i Zaccos undersøkelse ble bedt om å besvare følgende spørsmål: Har styret i din bedrift diskutert strategi for IPR?" Figur 3.2 viser resultatfordelingen: 28 % av styrene har diskutert IPR-strategi siste 12 måneder, 15 % noe lenger tilbake i tid. Tolker man vet ikke/ubesvart-gruppen som "nei", er andelen som aldri har diskutert IPR-strategi, på 57 %. IPR også viktig for små bedrifter Deltagerne i Zaccos undersøkelse ble også bedt om å ta stilling til ulike påstander om forvaltning og viktighet av IPR. I underkant av 80 % av deltagerne er helt eller delvis enig i at utenlandske bedrifter er mer opptatt av IPR. Norske bedriftsledere erkjenner også at de ikke forvalter IPR like godt som andre Figur 3.3 Norske beslutningstakeres holdninger til IPR Norske bedrifter går årlig glipp av betydelige lisensinntekter fordi bedriftene ikke forvalter sine IPR optimalt Utenlandske bedrifter er mer opptatt av IPR Vi forvalter IPR like godt som andre verdier Kilde: MMI/Zacco Norway 2004 verdier. Bare 3 % er helt enig i at IPR ikke er viktig i egen bransje, og ca. 90 % er helt eller delvis uenig i at IPR bare er viktig for store bedrifter. 80 % av respondentene i undersøkelsen er dessuten helt eller delvis enig i at norske bedrifter årlig går glipp av betydelige lisensinntekter fordi bedriftene ikke forvalter sine IPR optimalt. Vi er like gode eller bedre enn våre konkurrenter til å forvalte IPR IPR er ikke så viktig i vår bransje IPR er kun viktig for store bedrifter Kilde: MMI/Zacco Norway

8 04 Hvilken risiko er du som leder villig til å akseptere? VISSTE DU AT? Risikostyring og IPR Begrepet risikostyring brukes i en rekke sammenhenger, men sjelden i forbindelse med immaterielle rettigheter. Teknologiog merkevarebedrifter, som regelmessig er involvert i FoU- og navnevalgsprosesser, kan imidlertid være tjent med å bruke dette begrepet også i forhold til IPR. Risikostyring dreier seg nemlig om å definere hva som kan gå galt (risikoer), avgjøre hvilke risikoer som det er viktig å ha et aktivt forhold til, og deretter utvikle og implementere strategier for hvordan man forholder seg til disse risikoene. Skal virksomheten patentere eller hemmeligholde, og er publisering tilstrekkelig for å sikre fremtidig handlefrihet? Hvordan beskytter man merkevarer mot notorisk kopiering? Hvilke fremgangsmåter bør man følge for å unngå å krenke andres rettigheter? Kan mangelfull beskyttelse av virksomhetens innovasjon føre til at man går glipp av lisensinntekter? I lys av det økende antallet eneretter på global basis utgjør IPR ikke bare muligheter, men også trusler. Boks 4.1 Handel med piratkopierte produkter Risikoer knyttet til erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR Bedriftens produkter kan beskyttes gjennom en eller flere typer IPR som dekker ulike elementer ved et produkt. Beskyttelsesnivået vil videre variere avhengig av produktets kommersielle kontekst og bedriftens mål med IPR. Når man erverver IPR, er det således en risiko for at man trår feil både med hensyn til type IPR og omfanget av den valgte IPR slik at beskyttelsen som oppnås, ikke er optimal. Registrering av domenenavn eller firmanavn gir for eksempel ikke like god beskyttelse som registrering av varemerke. I enkelte tilfeller vil en virksomhet være tjent med ikke å søke beskyttelse gjennom registrering. En offensiv publiseringstaktikk og/eller hemmeligholdelse kan for eksempel være fullgode alternativer til patentering. Det er således ikke uvanlig at en detaljert IPRstrategi inneholder en beslutning om ikke å søke patent på virksomhetens produksjonsprosesser, og at man i stedet hemmeligholder disse. For en investor som etterlyser patenter, kan fremleggelse av slike retningslinjer være betryggende lesing. Handel med piratkopierte produkter er et stort og økende problem. Det er antatt at handelen med varemerkeforfalskede og piratkopierte varer står for 5 7 % av verdenshandelen, og den rammer særlig data-, tekstil-, musikk-, sport- og fritidsindustrien. Kilde: EU Kraft Foods har enerett til fargekombinasjonen rødt-gult-grønt for sjokolade i Norge? VISSTE DU AT? GemVax har fått verdsatt sin patenterte kreftvaksine til 80 mill. kroner? GemVax er et selskap spunnet ut fra Norsk Hydro ASA. I FoU- og navnevalgsprosesser løper man dessuten alltid en risiko for å utvikle og lansere produkter som krenker andres rettigheter. Bedrifter som overser denne problemstillingen, kan pådra seg krav om erstatning og må i verste fall trekke alt markedsføringsmateriell tilbake. Skifte av navn er ikke billig. Daglig leder i Kanal 24 har overfor Aftenposten bekreftet at endringen av navn fra Kanal 4 til Kanal 24 som følge av P4s protester har medført store utgifter, blant annet til logoer, ca boards rundt om i landet, samt nye avis-, TVog nettannonser (Aftenposten ). Risikoer av denne karakter kan imidlertid i mange tilfeller elimineres, og i hvert fall reduseres, ved å foreta søk i patent- og varemerkedatabaser i forkant av produktlanseringen, såkalte prior art searches eller forundersøkelser. Det knytter seg videre en risiko til bruk og vedlikehold av IPR. Et varemerke kan som følge av konsekvent og utstrakt bruk av merket oppnå bredere vern og være lettere å håndheve. Dersom et varemerke brukes men ikke som varemerke av enten innehaveren eller andre, kan varemerket imidlertid gå fra å være et merke til å bli et vanlig ord (degenerere). Thermos og Nylon er kjente eksempler på merker som har gått fra å være et særmerke til å bli en alminnelig betegnelse for en varesort. Aktører med dominerende markedsposisjoner uavhengig av markedets størrelse bør være særlig oppmerksom på denne problematikken. Man risikerer ellers at egne merker etablerer seg som bransjestandarder hvor 14 15

9 konkurrentene «free raider» på ens goodwill og markedsinnsats. Mangel på bruk kan dessuten få den konsekvens at andre kan kreve varemerket helt eller delvis slettet på grunn av ikke-bruk, mens unnlatt betaling av årsavgifter og fornyelsesgebyr kan få den fatale følge at rettigheten bortfaller fullstendig. Ved ikke å håndheve rettighetene som er ervervet for å beskytte bedriftens produkter mot etterligninger og piratkopiering, risikerer man tapte markedsandeler. Manglende håndheving kan også føre til at rettighetene bortfaller fullstendig som følge av passivitet, innsnevres eller degenereres over tid. Dersom man ikke vinner frem, kan imidlertid prosessutgiftene bli omfattende. Systematisk overvåking for å avdekke potensielle krenkere på et tidlig tidspunkt kan bidra til å redusere kostnadene forbundet med håndheving. Får man kunnskap om mulig krenkede rettigheter allerede under søknadsbehandlingen, kan man Boks 4.2 Beste fremgangsmåter for håndtering av IPR protestere overfor behandlende myndighet og få fjernet tredjeparts rettigheter uten en omfattende rettslig prosess. Overvåking kan dessuten gi informasjon som danner grunnlag for å fremsette krav om lisensavgift og dermed generere inntekter direkte fra patentering. Fra ad-hoc til kalkulert risiko Risiko kan aldri elimineres fullstendig. Dette gjelder også i de situasjoner hvor man for eksempel gjennomfører forundersøkelser og evalueringer av egen frihetsgrad forut for produktlansering. Det avgjørende er imidlertid at man identifiserer risikoene, foretar handlinger for å begrense risikoene og at man planlegger hva som skal skje hvis den verst tenkelige situasjonen oppstår. Med andre ord bør risikoen være kalkulert. Utarbeidelse av en IPR-strategi, som blant annet inneholder retningslinjer vedrørende erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR, er således langt på vei en fastsettelse av hvilke risikoer en virksomhet er villig til å akseptere for så vidt angår egne og andres IPR. Forstå betydningen av IPR og evaluer risikoer og muligheter Sett IPR på styrets agenda og utpek en person i organisasjonen som har overordnet ansvar for IPR Etabler et system for IPR-kvalitetskontroll: Gjennomgå bl.a. avtaler med ansatte, konfidensialitetsavtaler, publikasjoner og lisensavtaler og formaliser bedriftens forretningshemmeligheter Skaff en oversikt over bedriftens IPR og etabler et system for rangering av disse eiendelene Kjenn landskapet for IPR og teknologi som bedriften opererer innenfor Formaliser en IPR-strategi Implementer strategien i organisasjonen og gjennomfør nødvendig opplæring Få på plass retningslinjer for IPR-prosesser Velg IPR-konsulentfirma på grunnlag av en systematisert utvelgingsprosess Evaluer bedriftens IPR-strategi og portefølje jevnlig grunnleggende spørsmål du som leder bør stille vedrørende IPR Målet med denne brosjyren er som nevnt å stille spørsmål som kan bidra til at IPR kommer på agendaen i styre- og møterom. Nedenfor finner du ti grunnleggende spørsmål som kan danne rammen for en dialog i din bedrift om strategisk bruk av IPR. 1. Hvor viktig er innovasjon og dermed IPR i vår bransje? 2. Hva slags IPR erverver konkurrentene våre og i hvilket omfang? 3. Har vi full oversikt over våre IPR, og vet vi hvilke IPR som er viktigst for oss? 4. Hva slags målsettinger har vi for våre IPR (offensive /defensive), og hvilken betydning har IPR for gjennomføringen av de forretningsmessige strategiene våre? 5. Arbeider vi planmessig med å sikre at bedriften erverver IPR som anses som formålstjenlig for bedriften (IPRstrategi/politikk)? 6. Er vi opptatt av å etablere de beste fremgangsmåter for erverv, bruk, vedlikehold og håndheving av IPR (IPRretningslinjer)? 7. Har IPR-strategi stått på agendaen i styremøtene våre i løpet av de siste 12 månedene? 8. Har de av våre ansatte som arbeider med innovasjon, tilstrekkelig IPR-kompetanse? 9. Har vi et eget budsjett for blant annet erverv av IPR? 10. Går vi glipp av lisensinntekter fordi vi ikke forvalter våre IPR optimalt? Kan vi redusere våre innovasjonskostnader gjennom innlisensiering av teknologi? VISSTE DU AT? Tripp Trapp - stolen har vært gjenstand for over 500 kopisaker, hvorav over 130 er blitt behandlet i retten, og at Stokke har vunnet de fleste. Stokke har også fått høyesterettsdom i både Tyskland og Danmark på at dette er et åndsverk. Stolen er også registrert som såkalt tredimensjonalt varemerke i Norge og en rekke andre land. Kilde: Intellectual Property Rights and Nordic SMSs. A study of IPR practice in the IT and Biotech sectors. Leogriff and Nordic Innovation Centre,

10 06 07 Utvalgte kilder til informasjon Kort om Zacco Artikler: Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuell ejendomsret i dansk erhvervsliv. Den danske Patent- og Varemærkestyrelsen, 2005 Kilde: Intellectual Property Rights and Nordic SMSs. A study of IPR practice in the IT and Biotech sectors. Leogriff and Nordic Innovation Centre, 2005 Bøker: Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, Julie L. Davis, Suzanne S. Harrison, 2001 Value-Driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Patrick H. Sullivan, 2000 Virtual Monopoly: Building an intellectual property strategy for creative advantage from patents to trademarks, from copyrights to design rights, Christopher G. Pike, 2001 Protecting Your Company s Intellectual Property: A practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents & Trade Secrets, Deborah E. Bouchoux, 2001 Lærebog i Immaterialret, Mogens Koktvedgaard, 7. utgave ved Jens Schovsbo, 2005 Websider: World Intellectual Property Organization s informasjonssider: Det danske patentstyrets informasjonssider: Nettstedet til den danske kampanjen Profitgate som setter fokus på betydningen av strategisk bruk av IPR, primært patenter og varemerker: Chalmers and Göteborg University Centre for Intellectual Property: Zacco Norway AS er en del av det skandinaviske konsernet Zacco A/S. Med 250 ansatte og en årlig omsetning på om lag DKK 400 mill. er Zacco et av Europas største konsulentfirmaer innenfor immaterialrett. Zacco har åtte regionale kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Zacco Norway AS het tidligere Bryns Patentkontor og kan føre sin virksomhet tilbake til Gjennom disse årene har Zacco Norway opparbeidet solid erfaring med å bistå bedrifter som ønsker å sikre sine immaterielle verdier gjennom patent-, design- og varemerkebeskyttelse. Vi bistår også våre kunder med forundersøkelser, overvåking, utforming av kontrakter og lisensavtaler, samt yter juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konflikter og rettssaker. For mer informasjon om Zacco Norway, se:

11 Zacco Norway AS Haakon VII's gate 2 Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Tlf.: E-post:

SUPPORTING SINCE Z acco 2016

SUPPORTING SINCE Z acco 2016 SUPPORTING THE F UTURE SINCE 1870 1 Z acco 2016 Vern av egen kunnskap og teknologi i en digitalisert verden NCE Partnerkonferanse 2-3. november 2016 Stein Aamot Partner, Patent Attorney 2 Zacco 2016 WALL

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 Daglig leder, advokat og partner i acapo Hilde Vold Aunebakk Hvem er acapo? Konsulentbyrå spesialisert på rådgiving og bistand i spørsmål om immaterielle

Detaljer

Patentstyret q Organisert under Nærings- og Handelsdepartementet q 280 ansatte innenfor fagområdene juss, teknikk, økonomi/administrasjon, informasjon

Patentstyret q Organisert under Nærings- og Handelsdepartementet q 280 ansatte innenfor fagområdene juss, teknikk, økonomi/administrasjon, informasjon Beskytt det du skal leve av! Carl Fredrik Karlsen Seksjonssjef Patentstyret 5.september 2006 - side 1 Patentstyret q Organisert under Nærings- og Handelsdepartementet q 280 ansatte innenfor fagområdene

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. oktober 2009 Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Industrielle rettigheter i Norge

Industrielle rettigheter i Norge Industrielle rettigheter i Norge En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 6. desember 2004 Patentstyret Innhold Resultater Generelle funn (Spørsmål

Detaljer

Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene

Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene #Oppdatert Navn Dato Tromsø 14. september 2017 Partner advokat Katrine Malmer-Høvik IPR «sirkelen» Ide/konsept Kommersialisering

Detaljer

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter I VFO (Innovasjon Norges Veiledning for Oppfinnere) bistår vi gründere og mindre bedrifter med å utrede hvilke muligheter et antatt unikt produkt

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

Samarbeid og konfidensialitet

Samarbeid og konfidensialitet Samarbeid og konfidensialitet Verdisikring i samarbeid Turid Buvik www.innovationnorway.no Eks Offshore Simulator Centre Innovasjon Norge og legitimitet Immaterielle verdier - Verktøy for å beskytte og

Detaljer

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter Beskyttelse av forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter Hans Erik Johnsen, Eli Aasheim og Christel Søreide Oslo, 24. november 2016 Å røpe for mye av sine oppfinnelser er det samme som å gi

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 28. januar 2009 Innovasjonsmeldingen: Det blir stadig viktigere for norske bedrifter

Detaljer

Hva gjør du hvis noen «rapper» eller «kopierer» din idé

Hva gjør du hvis noen «rapper» eller «kopierer» din idé Hva gjør du hvis noen «rapper» eller «kopierer» din idé Gründer Cafe Drammen 22.03.2017 Bjørn Tisthammer, saksbehandler, Patentavdelingen Gjør ideer til verdier Patentstyret: Serviceorgan og kompetansesenter

Detaljer

IP informasjonssamfunnets gull

IP informasjonssamfunnets gull Kjapt & Nyttig: IP informasjonssamfunnets gull Advokat Ph. D Thomas Rieber-Mohn Grand selskapslokaler, 26. januar 2011 thomas.rieber-mohn@kluge.no IP = INTELLECTUAL PROPERTY Er IP viktig? Intellectual

Detaljer

Det forskningsintensive næringslivet

Det forskningsintensive næringslivet Det forskningsintensive næringslivet En undersøkelse gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 16. august 2005 Patentstyret Innhold Hovedfunn Om undersøkelsen side 2 Hovedfunn: side 3 Varemerkebeskyttelse

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

i m m a t e r i e l l e

i m m a t e r i e l l e i m m a t e r i e l l e v e r d i e r o g IPR En innføring 2 x 45 min d e f i n i s j o n e r (Hva legger dere i begrepene) Patent Varemerke Design Opphavsrett Markedsføringsloven Know-how Hva er og hvordan

Detaljer

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Godkjent av Samisk høgskoles styre i møte 16-17.12.2014, sak S-37/14. 1. Innledning Retningslinjene har som formål å sikre tilsattes og studenters

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Q 194 ( Sameie i immaterialrettigheter og dets konsekvenser for rettighetenes utnyttelse ) Bakgrunn Sameie i immaterialrettigheter

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

Patent hva/hvorfor/hvordan?

Patent hva/hvorfor/hvordan? Patent hva/hvorfor/hvordan? Introduksjon til patentsystemet Knut Bråten Overingeiør, Patentstyret E-post: kbr@patentstyret.no Gründerskolen 23.januar 2009 Patentstyret side 2 side 3 side 4 Innhold Hvorfor

Detaljer

Varemerke- og designbeskyttelse

Varemerke- og designbeskyttelse Varemerke- og designbeskyttelse Foredrag for Norsk Biotekforum Knut Andreas Bostad Seksjonssjef kab@patentstyret.no Oslo, den 12.oktober 2010 alle gode ting er TRE Teknikken er patentert Utseendet er designbeskyttet

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

IPR i samarbeid. Workshop - Smart Water Cluster (SWC) 19. november 2013, Leksvik. Felipe Aguilera-Børresen

IPR i samarbeid. Workshop - Smart Water Cluster (SWC) 19. november 2013, Leksvik. Felipe Aguilera-Børresen IPR i samarbeid Workshop - Smart Water Cluster (SWC) 19. november 2013, Leksvik Felipe Aguilera-Børresen Agenda Hva er IPR og hvorfor er det viktig? Hvilke immaterielle verdier kan beskyttes? Hvorfor utvikle

Detaljer

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Fire vilkår for patentering 1. Nyhet 2. Oppfinnelse 3. Oppfinnelseshøyde 4. Industriell utnyttelsesgrad 2 NYHETSKRAVET

Detaljer

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser Eirik Røhmen ONSAGERS AS Disposisjon Hvorfor bry seg meg immaterielle rettigheter? Hvorfor skal en gründer tenke patent? Patentloven Innføring i

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Markedsrett, JUR 1285 Dag 1 Introduksjon

Markedsrett, JUR 1285 Dag 1 Introduksjon Markedsrett, JUR 1285 Dag 1 Introduksjon Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad Førsteamanuensis PhD Eirik Østerud Læringskrav Kunnskap Studenten skal ha: Kunnskap om hovedtrekkene i immaterialretten,

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

En digital, effektiv og kundevennlig myndighet

En digital, effektiv og kundevennlig myndighet En digital, effektiv og kundevennlig myndighet Patentstyrets strategi 2018 2022 Gjør ideer til verdier En digital, effektiv og kundevennlig myndighet Kundenes og samfunnets forventninger stiller stadig

Detaljer

#Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter

#Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter #Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter Partner advokat Katrine Malmer-Høvik Del I Immaterielle rettigheter Registrerbare rettigheter Varemerke Patent Design Foretaksnavn

Detaljer

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 Relevant kompetanse i alle faser Reidun Gangdal Nyskapingssjef markedsøkonom Ketil Rønning

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter?

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? ved Katja Reitan TEKMAR konferansen, 4.-5. desember 2007, Trondheim ACAPO AS Acapo AS er resultatet av fusjon mellom

Detaljer

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi

23/03/2007. Innovasjon og strategi i styret. Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle. Innovasjon og strategi i styret Loen 22. mars 2007 Jan Ove Helle Vanligvis dukker revisor opp på styremøtet som behandler årsregnskapet, oppgaven er å gi uttrykk for at det er en ren revisjons beretning. Rollen er seremoniell.

Detaljer

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn?

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Åpne data i offentlig sektor juridisk seminar 12. desember 2012 Advokat Terese Hallén-Hasaas (thh@kluge.no) 1 17. desember 2012

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. 27. november 2017 Widar Salbuvik Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering

Detaljer

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006 med hjemmel i lov 5. mars 2004

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid?

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? TekMar 2004 Endre Woldstad Onsagers AS, Tromsø tlf. 77 67 05 00 endre.woldstad@onsagers.no Produktrettigheter! Patent Teknisk løsning på praktisk problem! Design

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementets arbeid med immaterielle rettigheter - en statusoppdatering Norsk Biotekforum Møteplass IPR 4.

Nærings- og handelsdepartementets arbeid med immaterielle rettigheter - en statusoppdatering Norsk Biotekforum Møteplass IPR 4. Nærings- og handelsdepartementets arbeid med immaterielle rettigheter - en statusoppdatering Norsk Biotekforum Møteplass IPR 4.oktober 2011 v/cathrine Fahre Holt, seniorrådgiver i forsknings- og innovasjonsavdelingen

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

IPR seminar 9. oktober 2008

IPR seminar 9. oktober 2008 IPR seminar 9. oktober 2008 Patenter på legemidler før 1992 Originalprodusentenes syn Vidar Sie MSD (Norge) AS MSDs forretningsstrategi Merck will continue to focus exclusively on our priorities: Turning

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 11.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Oversikt over hva myndighetene vil arbeide med på immaterialrettsfeltet i tiden fremover

Oversikt over hva myndighetene vil arbeide med på immaterialrettsfeltet i tiden fremover Oversikt over hva myndighetene vil arbeide med på immaterialrettsfeltet i tiden fremover Magnus Hauge Greaker lovrådgiver Justisdepartementets lovavdeling 1 Justisdepartementets ansvarsområder Patent-,

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

Mandag Morgen februar 2006. Patent som strategisk verktøy

Mandag Morgen februar 2006. Patent som strategisk verktøy Mandag Morgen februar 2006 Patent som strategisk verktøy Norske bedrifter som har patentrettigheter som del av sin strategi står styrket i den globale konkurransen/innenfor medisin er patenter et selskaps

Detaljer

Oversikt. Hva er immaterielle rettigheter? Hvordan kan rettighetene føre til økt inntjening? Patent Varemerke Design Sammendrag.

Oversikt. Hva er immaterielle rettigheter? Hvordan kan rettighetene føre til økt inntjening? Patent Varemerke Design Sammendrag. Oversikt Hva er immaterielle rettigheter? Hvordan kan rettighetene føre til økt inntjening? Patent Varemerke Design Sammendrag Hva er immaterielle rettigheter? «en steds- og tidsbegrenset rettighet som

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G

IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G Definisjoner Strategi Plan for hvordan virksomheten skal oppnå sine mål Sett av handlinger for å oppnå virksomhetens mål IT-strategi Plan for hvordan

Detaljer

NCE MARITIME CLEANTECH

NCE MARITIME CLEANTECH NCE MARITIME CLEANTECH SEMINAR 26. JANUAR 2017 Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse,

Detaljer

www.innovasjonnorge.no Go Global Norden Kom i gang! Hanne Wetland Lykke Gill Haanshuus Gøril E Selvik Danske Bank Bergen 19.1.2017 www.innovasjonnorge.no Program Hvem er du? Og Hvem er vi? Hva kan IN bistå

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Strategi Mattilsynets strategi

Strategi Mattilsynets strategi Strategi 2010-2014 Mattilsynets strategi 2010 2014 FORORD Denne strategien er Mattilsynets overordnede svar på hvordan vi vil løse vårt samfunnsoppdrag i årene framover. Strategien gir retning for arbeidet

Detaljer

Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover

Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover Med fokus på innovasjon Kjøttbransjens utfordringer fremover Innovasjon skaper nye muligheter Bransjedag 12. februar 2013 Ivar Pettersen «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse

Detaljer

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Memorandum til: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Universitetet i Oslo I perioden april til juni i 2008 gjennomførte McKinsey et studie

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017 KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering Nils Kristian Einstabland Digital 2017 19. oktober 2017 Ikke lett å holde oversikt over dataene i dette virvaret... Utlegg Timereg. Salgsstøtte

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

VEDLEGG XII HENVIST TIL I ARTIKKEL 5 BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER

VEDLEGG XII HENVIST TIL I ARTIKKEL 5 BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER VEDLEGG XII HENVIST TIL I ARTIKKEL 5 BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER VEDLEGG XII HENVIST TIL I ARTIKKEL 5 BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Artikkel 1 Definisjon

Detaljer