Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling"

Transkript

1 Daglige driftsaktiviteter Anbefaling

2 Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen, og er en sammenslåing av flere tidligere nasjonale initiativ; ITU, Uninett ABC og Utdanning.no. Dette dokumentet er en del av senterets dokumentbibliotek og er derfor løftet frem under senterets samlede profil med ny forside. Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge, jf: Det innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket, så fremt følgende to vilkår er oppfylt: Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). Del på samme vilkår Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens. Senter for IKT i utdanningen // Utgitt 2007, rev. 2011, 2. opplag oktober 2012

3 daglige driftsaktiviteter

4 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer Innhold 1. Om Senter for IKT i utdanningen Hvorfor bør dere lese denne anbefalingen?... 6 Bedre skolehverdag... 6 Bedre sikkerhet og økonomi... 6 Fordeler for skoleeiere... 6 Hvem er heftet skrevet for? Slik bruker dere heftet... 7 Lett å finne fram... 7 Ordbruk... 7 Figurforklaring Hva er daglige driftsaktiviteter?... 8 Ulike typer driftsaktiviteter... 8 Administrasjon av IKT-arkitektur... 9 Anbefalte hovedtiltak ved drift av IKT-systemer Administrasjon av klienter Ulike maskinroller Like maskiner gir enklere administrasjon Installering på maskin Oppdatering av klienter Gjenopprette maskiner Nettverkskonfigurasjon Drift av maskinvare Skrivere Oversikt og informasjon Administrasjon av tjenermaskiner Maskinvare Speiling av disker RAID Operativsystem Sikkerhetskopiering Fjernaksess for administrasjon Oppgradering av tjenere Spesialiserte tjenere Navngiving Fordeler med ulike navn Regler for navn Prosedyrer for håndtering av navngiving Administrasjon av navngiving

5 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter 8. Brukeradministrasjon Hva er en bruker? Brukeridentiteter Autentisering Deaktivering og sletting av brukere Rettigheter Brukerregler for organisasjonens IKT-systemer Identitet og personopplysninger Data og lagring Lagringsplass Lagringsmedier og lagringsløsninger Sikkerhetskopiering Hvorfor sikkerhetskopiere? Typer av sikkerhetskopiering Retningslinjer for sikkerhetskopiering Sikkerhetskopiering av lokale disker Automatisering av sikkerhetskopieringen Gjenoppretting Anbefalte rutiner ved sikkerhetskopiering Lagringsmedier og lagringsløsninger for sikkerhetskopiering Dataintegritet Brudd på dataintegritet Tilgangskontroll Versjonering Sjekksummer Anbefalte tiltak for sikring av dataintegritet Måling og tjenesteovervåking Hvorfor overvåke? Bedre drift og planlegging Overvåkningsprogrammer Dette bør dere måle og overvåke Generelle anbefalinger til driftspersonalet Henvisninger Ordliste

6 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer 2. Hvorfor bør dere lese denne anbefalingen? Denne anbefalingen gir veiledning, råd og svar på viktige spørsmål i det daglige driftsarbeidet i en organisasjon som benytter IKT. 2.1 bedre skolehverdag God drift av IKT-systemene er viktig for å kunne tilby brukere hovedsakelig elever, lærere og andre ansatte stabile, effektive og oppdaterte IKT-tjenester. Elever og lærere må kunne stole på at IKT-tjenestene fungerer slik de skal og at de er tilgjengelige når de skal benyttes, samtidig som skoleeier skal kunne stole på at IKT-tjenestene leveres med avtalt kvalitet og kostnad. 2.2 bedre sikkerhet og økonomi En effektiv driftsorganisasjon er en forutsetning for å kunne etablere og vedlikeholde sikre og kostnadseffektive driftsløsninger. Denne anbefalingen gir dere konkrete råd som skal gjøre det enklere å ta de riktige beslutningene når dere skal etablere gode driftsrutiner for IKT-systemene i skolen. 2.3 fordeler for skoleeiere Gode driftsaktiviteter er nødvendig for å kunne levere tjenester med høy kvalitet levere kostnadseffektive tjenester sikre en effektiv IKT-hverdag for skoleeiere, skoleledere, lærere og elever oppnå fleksible IKT-systemer som kan oppgraderes og tilpasses etter behov holde systemet oppdatert til enhver tid levere det som kundene og brukerne ønsker og har behov for 2.4 Hvem er heftet skrevet for? Anbefalingen er først og fremst rettet mot dere som jobber med drift av IKT-systemer ved utdanningsinstitusjoner. Mest for mellomstore og store driftsorganisasjoner En driftsorganisasjon drifter IKT-tjenester for en større eller mindre brukergruppe, for eksempel en skole, en kommune eller et samarbeid mellom flere enheter. Større driftsorganisasjoner betyr ofte mer komplekse løsninger, og etter hvert som driftsmiljøet øker i omfang, vil det være behov for mer omfattende driftsaktiviteter og bedre prosesser. Når vi har laget dette dokumentet, har vi først og fremst hatt «mellomstore og store driftsorganisasjon» i tankene. Det vil si drifts organisasjoner som har fra rundt 500 brukere og oppover.... men også for mindre Likevel er anbefalingen nyttig lesning også for dere som har driftsansvar for en mindre organisasjon. Da bør dere imidlertid vurdere de anbefalte tiltakene opp imot nytten og kostnaden av dem. I denne anbefalingen kommenterer vi tiltakene med hensyn til størrelsen på driftsorganisasjonen der dette er aktuelt. 6

7 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter 3. Slik bruker dere heftet 3.1 Lett å finne fram For at du enkelt skal finne fram i teksten, har vi laget små symboler i margen som er enkle å finne: Når vi gir en konkret anbefaling som er verdt å følge, finner du dette symbolet og tekst markert med orange bakgrunn. Vi gir også små advarsler ved å kommentere forhold dere bør unngå eller være spesielt oppmerksom på. Det har vi markert med dette symbolet og tekst med grå bakgrunn.! Når vi påpeker forhold dere bør undersøke, vurdere eller ta hensyn til i forbindelse med planlegging av interne nettverk, er det markert med dette symbolet. Når vi henviser til kilder der du finner mer informasjon, er det markert med dette symbolet. Vi har laget en alfabetisk ordliste der du finner forklaring på ord og tekniske betegnelser som du kanskje ikke bruker til daglig. Den finner du bakerst i heftet. I teksten er ordene som finnes i ordlista merket med orange skrift. På side 57 finner dere også kilder til mer informasjon om temaet. 3.2 Ordbruk Aktivitetene rundt IKT-drift i skolene er blitt mer profesjonalisert de siste årene. Internt i kommuner og fylkeskommuner blir leveranse av IKT-tjenester behandlet stadig mer profesjonelt med et kunde-/leverandørforhold. Derfor vil vi til en viss grad benytte ord som gjenspeiler denne relasjonen. Kunden er den som betaler for tjenestene ofte skoleeier eller skoleleder. Leverandøren er den som leverer tjenesten enten det er en intern IT-avdeling eller en kommersiell leverandør. Brukeren eller sluttbrukeren svarer til de personene som benytter tjenestene i dette tilfellet elever, lærere og andre ansatte ved skolene. 3.3 figurforklaring Elementer som brukes i mange illustrasjoner: Bruker Stasjonær klient Sentrale tjenermaskiner Maskinvare Systemadministrator, driftspersonale Bærbar klient Tjeneste, for eksempel e-posttjeneste, webtjeneste, filtjeneste Nettverk 7

8 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer 4. Hva er daglige driftsaktiviteter? 4.1 Ulike typer driftsaktiviteter Denne anbefalingen om daglige driftsaktiviteter dreier seg om administrasjon av IKT-arkitektur, som omfatter planlegging, utforming og operativ drift av tjenestene. Vi deler gjerne de ulike typer driftsaktiviteter i tre hovedkategorier, hvorav denne anbefalingen altså hører hjemme i kategori 1: 1. Administrasjon av ikt-arkitektur, blant annet planlegging og utforming av IKT-arkitektur operativ drift av tjenestene sikring av faglig kompetanse andre teknologinære elementer Som to andre hovedtyper av driftsaktiviteter regner vi: 2. Støtteaktiviteter rundt tjenester, blant annet brukerstøtte og svar på brukerhenvendelser behandling av hendelser på systemene kontroll over endringer i tjenestene 2 1 kontroll og oversikt over all informasjon knyttet til tjenestene, maskinvaren og lignende 3 3. Mer langsiktige oppgaver knyttet til leveranse av tjenester, blant annet inngåelse av tjenestenivåavtaler mellom kunde og leverandør og underliggende kontrakter med andre leverandører finansiell planlegging av tjenestene tilgjengelighets- og kapasitetsplanlegging katastrofeplanlegging I tillegg kommer en rekke aspekter med hensyn til IKT-sikkerhet. Dette må det tas hensyn til i alle delene av driftsorganisasjonen.! Erfaringsmessig settes de største driftsressursene inn på områdene administrasjon av IKT-arkitektur og støtteaktiviteter rundt tjenester. Likevel anbefaler vi også å sette av tid til langsiktig planlegging, og om nødvendig hente inn kompetanse fra andre deler av organisasjonen. 8

9 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter 4.2 Administrasjon av ikt-arkitektur Under denne hovedkategorien vil vi fokusere på følgende aspekter ved drift av IKT-systemer: Administrasjon av klienter Administrasjon av tjenermaskiner Navngiving Brukeradministrasjon Data og lagring Skkerhetskopiering Dataintegritet Måling og tjenesteovervåkning Listen tilsvarer hovedkapitlene i denne anbefalingen. 4.3 Anbefalte hovedtiltak ved drift av ikt-systemer For alle driftsaktiviteter bør dere: ha god oversikt og gode prosesser sørge for at nivået på tjenestene samsvarer med det som er avtalt, formelt eller uformelt, med kunder og brukere ha beredskap for å kunne møte endrede behov fra brukere og systemer forenkle og økonomisere prosesser uten at det går ut over funksjonalitet eller integritet utarbeide og vedlikeholde oppdatert dokumentasjon på rutiner, prosesser, tjenester og systemer. God dokumentasjon er en nødvendig del av gode driftsrutiner. Sikkerhet er ikke en egen kategori i dette dokumentet. Driftsaktivitetene som beskrives, er likevel er viktig del av sikkerhetsaspektet ved IKT-aktivitetene. 9

10 daglige driftsaktiviteter 10

11 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter 5. Administrasjon av klienter Dette kapitlet fokuserer spesielt på utfordringene som angår administrasjon av klienter. Arbeidet innebærer hovedaktiviteter som installering og konfigurering av programvare når maskinen er ny oppdatering av programvare mens maskinen er i bruk konfigurering av nettverksparametere, blant annet IP-adresse, subnett og DNS-tjener drift av maskinvare Disse og flere aktiviteter blir forklart i kapittel 5.3 til Ulike maskinroller Alle maskiner inngår i en eller flere driftsrutiner. Maskiner har ulike roller, blant annet som tjenermaskiner (servere) og klienter. Klienter er maskinvare som gjøres tilgjengelige for sluttbrukere, enten det dreier seg om stasjonære, bærbare, nettbrett, mobiltelefoner, tynne klienter eller lignende. Figur 1: Klienter er maskiner som brukes av sluttbrukerne. Hver klient kan være tilgjengelig for flere sluttbrukere, og hver sluttbruker kan ofte benytte flere klienter. 11

12 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter Fra et driftsperspektiv er klientene vanskeligere og mer tidkrevende å forholde seg til jo mer autonome, eller selvstyrte, de er. Det å drifte autonome maskiner som hver sluttbruker har med seg rundt eller er utplassert på kontorer, lærerværelser, klasserom, bibliotek o.l. innebærer derfor andre utfordringer enn å drifte sentralt plasserte tjenermaskiner (for drift av tjener maskiner, se kapittel 6, Administrasjon av tjenermaskiner).! 5.2 like maskiner gir enklere administrasjon Et stort driftsmiljø består av mange klienter med lang levetid. Dersom dere sørger for at alle klientene til enhver tid er mest mulig identiske, vil det forenkle driften og medføre at driftsoppgaver i større grad kan automatiseres, noe som gir store økonomiske fordeler. Sørg for at klientene i miljøet er mest mulig like. 5.3 installering på maskin Automatisering Vi anbefaler at dere automatiserer rutinene for installering av operativsystem og programvare på en maskin. Med automatisering vil dere spare tid og penger, og minimere manuelle menneskelige feil. I tillegg vil en automatisk installeringsprosess føre til at alle maskinene er like etter installasjon. Vi anbefaler at dere alltid benytter automatisert installasjon. Selv med få klienter vil dette lønne seg etter kort tid Tanking Den dominerende metoden i dag for automatisk installasjon og oppsett av klienter er tanking. I all hovedsak skjer tanking i dag over nettverket, mot en tjener, med såkalt Preboot execution Environment (PXE) booting. En spesiell mulighet i nettverkskortene kobler maskinen opp mot en tjener som tilbyr et lite oppstartssystem som gjør det mulig å laste ned en komplett og skreddersydd installasjon til maskinen. Dette er ofte svært målrettede oppsett, som undersøker maskinens faktiske innhold og behov før den laster det over. Maskinen kan da uten avbrudd eller brukermedvirkning få installert operativsystem, blir assosiert med katalogtjenester og nettverkstjenester. Det finnes en rekke leverandører av produkter som kan tilby tanking på denne måten, for eksempel Altiris Client Management Suite og Microsoft System Center Configuration Manager. fordeler ved tanking Helautomatisert prosess Rask prosess Enkel adminstrasjon Gode loggmuligheter Integrert med andre løsninger i samme arkitektur Utfordringer ved tanking Uvedkommende kan starte tanking av maskiner Tankinger av maskiner kan skje utilsiktet basert på inntastinger ved oppstart av maskiner Nettverk kan bli overbelastet som følge av tankinger Tilsiktede tankinger kan bli avbrutt eller utilsiktet påvirket av brukere Maskinvaren som skal brukes, må være kjent for tankesystemet for å garantere fullverdig tanking 12 12

13 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter! Kloning En annen måte å automatisere installasjonen på, er kloning. Ved kloning setter man opp én maskin slik som man ønsker at alle maskiner i driftsmiljøet skal være. Deretter kloner (kopierer) man denne maskinens harddisk over til andre maskiner (dette gjøres vanligvis over nettverket, men kan også skje via CD, DVD eller USB-harddisk). Kloning er en nyttig teknikk ved store leveranser av maskiner med samme maskinvare og oppsett. Kloning brukes i dag lite ved ny-installasjoner av enkeltmaskiner eller re-installasjoner av gamle maskiner. fordeler ved kloning Ved å bruke kloning får dere enkelt ferdigtestede, ferdigkonfigurerte klienter på kort tid. Flere alternative verktøy kan brukes til dette, blant annet Symantec Ghost, Microsofts System Management Server, dd og Apple Disk Utility. Mange av disse verktøyene har innebygd multicast, slik at nettverket ikke blir hardt belastet når mange klienter skal oppdateres samtidig. Utfordringer ved kloning Ved kloning må man i utgangspunktet ha et eget oppsett for hvert eneste unike maskinvareoppsett. Dette kan føre til at man ender opp med veldig mange forskjellige kloningsdisker. Dersom dere bruker standard maskinvare, vil nyere operativsystemer som støtter «plug and play», selv kunne tilpasse ett originaloppsett til flere ulike maskinvareoppsett. Slike operativsystemer finner selv ut hvilke drivere de enkelte maskinvaredelene trenger. Det er også mulig å lage kloningsdisker med støtte for spesiell maskinvare,som for eksempel spesielle skjermkort og nettverkskort, ved å legge alle de nødvendige driverne på kloningsdisken. Oppdateringer av programvare og operativsystem vil alltid være en utfordring, og det kan være nødvendig å foreta endringer selv etter en kloning reinstallering av operativsystem Ved reinstallering av operativsystem er det viktig å bruke de samme rutinene som ved førstegangs installering. Operativsystem kommer ofte ferdig installert på nye maskiner. Vi anbefaler likevel at dere alltid installerer operativsystemet på nytt. Da får dere bedre kontroll over installering av applikasjoner på toppen av operativsystemet tilstanden på hver enkelt maskin at alle maskiner har samme utgangspunkt 13

14 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer Sikre og teste før utplassering Oppsett og installasjon er mye mer komplekst for klienter enn for tynne klienter, siden tynne klienter vil få alt de trenger over nettverket. Etter at klientene er plassert ut, har man mindre kontroll over dem. Derfor er det viktig å teste klienter og å ha gode testrutiner for disse før utplassering. Før klienten tas i bruk, bør dere teste at den fungerer korrekt: Sjekk at alle nødvendige sikkerhetsoppdateringer er installert, og at alle viktige «product updates», «service releases» osv. er lagt inn. Sjekk at konfigurasjon av programvare, operativsystem og nettverk er satt opp korrekt. Ved bruk av kloning er det svært viktig å teste at kloningsdisken fungerer korrekt.! 5.4 Oppdatering av klienter Hvorfor jevnlig oppdatering? Oppdateringer (også kalt patch, service release, version update eller fix) av klienter bør foretas jevnlig og ved akutte behov. Nye programvarefeil og sikkerhetshull oppdages stadig i operativsystem så vel som i installert programvare på maskin, og av og til vil det være nødvendig å legge inn nye applikasjoner. Det er umulig å sikre seg fullstendig mot sikkerhetshull. Det er mange som er ute etter å få uautorisert tilgang til maskiner via internett, både for å kikke på data og informasjon man ikke har tilgang til på lovlig vis, og for å få tilgang til båndbredde, prosessorkraft og lagringsplass man ellers ikke har. Personer med uærlige hensikter kjenner ofte til sikkerhetshull i dataløsningene, og det vil alltid gå en tid fra et sikkerhetshull blir oppdaget og kjent, til en oppdatering blir tilgjengelig og deretter installert. Sikre at de tjenestene dere kjører har installert de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Da kan dere være trygge på at flest mulig sikkerhetshull til enhver tid er tettet Særtrekk ved oppdateringer Oppdateringer skiller seg fra innføring av nye maskiner på flere områder: Maskinen er i en tilstand hvor den blir brukt, og dermed ikke i en «kjent» tilstand. Maskinen er gjerne i bruk og befinner seg i et klasserom, på et kontor, hjemme hos eleven e.l. Driftsansvarlig har ikke nødvendigvis fysisk tilgang til maskinen. Maskinen kan ha forsvunnet fra det lokale nettverket (for eksempel en bærbar pc), den kan ha blitt startet i et annet operativsystem, eller være avslått Hent oppdateringer fra sikre kilder Det er viktig at dere henter oppdateringer fra kilder dere kan stole på, det vil oftest si fra leverandør eller fra anerkjente nettsteder. Oppdateringer bør også være signerte, eller i det minste ha kjente sjekksummer (se kapittel 11.4 Sjekksummer) slik at man kan sjekke at de ikke har blitt endret Huskeliste ved installering av oppdateringer Oppdatering kan gi noe tjenesteavbrudd, men behøver ikke gjøre det. Skaff dere oversikt over hvilke tjenester og systemer som blir påvirket. Finn ut hvordan oppdateringen skal installeres før dere setter i gang. Installer oppdateringer som er kritiske for systemets integritet og sikkerhet snarest mulig. Installer oppdateringer som ikke er kritiske, på et tidspunkt som gjør at færrest mulig brukere blir berørt. 14

15 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter Automatiske oppdateringer Det kommer stadig nye oppdateringer. Om oppdateringsarbeidet gjøres manuelt, kan det være lett å glemme enkelte oppdateringer, samtidig som arbeidet tar unødig mye tid. Vi anbefaler å forenkle oppdateringen av programvare og operativsystem ved hjelp av hel- eller halvautomatiske oppdateringssystemer. Det finnes mange systemer for alle de store plattformene som hjelper til å holde systemer og tjenester oppdaterte. Produsentene av programvare tilbyr ofte systemer for automatiske oppdateringer og lignende for å ta vare på kundene sine. Oppdateringer for Windows For Windows finnes blant annet Windows Update og Windows Server Update Services fra Microsoft.!! Fra Windows Update kan klientene da laste ned oppdateringer fra Microsoft direkte. Fordelen med denne tjenesten er at den er enkel og sparer dere for tid og arbeid, siden den i liten grad involverer driftsorganisasjonen. Ulempen er at dere ikke har kontroll over prosessen. Dersom tjenesten installerer oppdateringer som kommer i konflikt med deres spesielle konfigurasjoner eller programvare, kan alle klientene gå i stå. Windows Server Update Services er en tjeneste som driftsansvarlig kjører internt i sin organisasjon. Ved oppdateringer kontakter klientene tjenesten i organisasjonen i stedet for å kontakte Microsoft. Denne tjenesten er gratis. Ved å velge Windows Server Update Services kan dere selv kontrollere og teste oppdateringene før de spres ut til brukerne, noe som er en klar fordel. Dette betyr imidlertid behov for større driftsressurser, både til testing og til å sikre at oppdateringene kommer raskt nok ut til klientene. Figur 3: En systemadminstrator har valget mellom å automatisk installere alle oppdateringer som publiseres, eller å bruke et verktøy for å godkjenne oppdateringer før de installeres. Z Z Z Windows-plattformen er svært utbredt og blir av den grunn ofte utsatt for angrep. Derfor er en pålitelig oppdateringstjeneste svært viktig for klienter som kjører Windows som operativsystem. Det finnes også en rekke uavhengige kommersielle verktøy for oppdatering av Windows-plattformer, i tillegg til produkter fra Microsoft selv (blant annet System Center Configuration Manager (SCCM)). 15

16 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer! Om dere kjøper et hjelpesystem, kan dere velge mellom fullstendige pakker for systemadministrasjon, eller verktøy som kun tar seg av administrasjon og distribusjon av oppdateringer. Her er det forskjeller både i pris, funksjonalitet og arbeidsbelastning ved oppsett og daglig drift, så gjør et bevisst valg ut i fra de behovene dere har. Vi anbefaler å benytte egne hjelpesystem for oppdateringer på Windows. Oppdateringer for andre plattformer For Unix- og Linux-plattformer finnes mange muligheter, og ulike verktøy følger med ulike versjoner og distribusjoner (blant annet APT). Åpen kildekode har en stor brukerskare, og blant disse brukerne er det mange som lager oppdateringer. Det finnes dessuten også kommersielle leverandører av åpen kildekode. Leverandørene tilbyr gjerne programvaren sammen med en vedlikeholdsavtale som oftest inkluderer en viss tid med automatiske oppdateringer. Dette må dere ta hensyn til ved oppdateringer Av og til kan programvaren få problemer etter at en oppdatering er lagt inn. Derfor bør dere passe på at oppdateringer blir lagt inn i riktig rekkefølge der dette er nødvendig først teste ut oppdateringene på en eller flere testmaskiner for å sikre at alt virker som det skal foreta en risikovurdering: vurder å utsette og samle opp oppdateringer for å redusere planlagte avbrudd, men bare når det ikke er fare for sikkerheten (som i mange tilfeller er en vurderingssak) 5.5 gjenopprette maskiner Med gjenoppretting menes her å tilbakeføre maskin og maskinens innhold til siste kjente og godkjente tilstand fra en sikkerhetskopi. Dette vil i all hovedsak gjelde tjenermaskin (server). Klientmaskiner blir det normalt sett ikke tatt automatisk sikkerhetskopi av, og man vil dermed ha problemer med å identifisere relevant og god sikkerhetskopi. Brukerdata skal dessuten ikke bare lagres lokalt på klienter når bør en maskin gjenopprettes? Gjenoppretting av maskiner bør i all hovedsak unngås, spesielt på klienter, da det alltid vil være en mer krevende jobb enn ny installasjon. Gjenoppretting av tapt data som var på maskinen, er derimot svært aktuelt Spar tid med gjenoppretting eller nyinstallasjon Feilsøking tar gjerne lang tid, og det kan være svært vanskelig å finne den konkrete feilen. Vi anbefaler at dere bruker minst mulig tid på feilsøking før dere gjenoppretter eller installerer klienten på nytt. Gjenoppretting av tjenermaskiner vil som regel være mer komplekst enn for klienter, siden man på tjenermaskiner må gjenopprette en eller flere tjenester Anbefalte tiltak ved gjenoppretting Slik øker dere sjansen for en rask og vellykket gjenoppretting: Gjennomfør gjenoppretting ved hjelp av tanking (se kapittel 5.3.2), eller en annen form for automatisert installasjon. Ta sikkerhetskopi av alle data som er lagret kun lokalt på én maskin (inkludert konfigurasjon). Husk imidlertid at kopien ikke er til å stole på dersom maskinen ble ødelagt før sikkerhetskopien ble lagd. Sikre maskinen under gjenoppretting. Ellers kan hackere rekke å ta samme maskin på nytt før den er sikret. Sikre spor (logger osv.) dersom maskinen ble ødelagt på grunn av innbrudd. Ta en sikkerhetskopi av konfigurasjonen og viktige filer før dere kopler maskinen til internett. 16

17 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter! Slik forebygger dere skade Dersom man skal følge strategien med å gjenopprette en maskin fra bunnen, må det tas visse forholdsregler for å sikre at viktige data ikke forsvinner i prosessen: Sett opp maskiner slik at de kan gjenopprettes fra bunnen av på en rask og sikker måte. Ikke ha kritiske data og konfigurasjoner liggende lokalt på klienten. Brukere bør lagre dataene sine på filtjenester, og konfigurasjonen bør være standardisert slik at den er lett å gjenopprette dersom en klient svikter. Harddisker kan partisjoneres slik at man får en beskyttet systempartisjon og egne partisjoner til brukerdata og applikasjonsdata. Dette gjør gjenopprettingen mer kompleks, men er en god løsning dersom brukere ikke kan ha data på filtjenester. Dette kan for eksempel gjelde bærbare pc-er som må ha brukerdata lokalt. OS T BD OS A OS A BD Figur 4: Data som skal være tilgjengelig fra flere steder må samkjøres. For operativsystem og applikasjoner kan det enkelt løses ved kloning. Brukerdata kan aksesseres over nett fra en sentral tjeneste. For bærbare klienter vil nettet ikke alltid være tilgjengelig, og brukerdata må lagres lokalt og synkroniseres med den sentrale tjenesten. Dette gjør det mulig å ta sentral sikkerhetskopi og gjør brukerdataene tilgjengelig også fra andre klienter. 5.6 Nettverkskonfigurasjon! Vår anbefaling Intern infrastruktur i skolebygninger (som er tilgjengelig på våre hjemmesider) viser hvordan dere kan dele nettet i administrasjonsnett, elevnett og ansattnett, slik at dere får et grunnleggende skille mellom brukergrupper på nettnivå. Der kan dere også lese om hvorfor dette er en god løsning. Vær alltid klar over hvilket nett en ny klient skal kobles til. Ved konfigurasjon av nettverksinnstillinger er det viktig å gi alle ressurser, også klientene, gode navn, slik at det er enkelt å holde oversikt. Dere kan lese mer om navngiving i kapittel 7. 17

18 daglige DAglige driftsaktiviteter DrifTSAKTiViTeTer DHCP For å gjøre nettverkskonfigurasjon enklere, kan dere bruke DHCP. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en nettverksprotokoll som setter IP-adresser, nettverksmasker og andre nettverksparametere automatisk. Dette skjer ved at klienter ber en egen DHCP-tjener om å få disse opplysningene. Ved å bruke DHCP reduseres arbeidsmengden for driftspersonalet. DHCP kan dele klienter inn i ulike grupper. Slik kan man definere enkelte parametre som skal gjelde for en hel gruppe, mens andre parametre kun gjelder for én klient. Fordelen med dette er at man enkelt kan gjøre endringer for en hel gruppe av klienter. Mer om DHCP Når en klient spør DHCP-tjeneren om å få nettverksparametre, vil disse gjelde helt til neste gang klienten spør. Parameterverdiene kan ha blitt endret, og da vil klienten få satt nye verdier. Driftspersonalet kan selv bestemme hvor ofte en klienten skal spørre DHCP-tjeneren. Dette er en stor fordel når nettverks parametere skal endres. Ved å få klientene til å spørre DHCP-tjeneren oftere, kan endringer raskt og enkelt rulles ut. For eksempel kan man sette intervallet til en time. Innen en time vil alle klientene ha spurt om nye parameterverdier, og endringene er innført. Deretter kan intervallet settes opp igjen, til for eksempel et døgn eller en uke. Vi anbefaler at dere bruker DHCP i nettverk med klienter Det effektiviserer og forenkler nettverkskonfigurasjonen. Statiske ip-adresser Tjenermaskiner (servere) bør får statiske IP-adresser. Disse bør tildeles fra en IP-plan som inneholder oversikt over de tilgjengelige subnett en har. Også subnett som er i bruk til DHCP scope bør ligge i IP-plan, men ikke med oversikt over enkeltmaskiner der. reserverte ip-adresserr En DCHP-tjener kan reservere en bestemt IP-adresse til adressen på et bestemt nettverkskort, såkalt MAC-adresse. Dette er mye brukt på skrivere eller andre nettverksenheter med begrensede konfigurasjonsmuligheter, men kan også brukes for å forenkle administrasjonen av tjenermaskiner, ved at de kan konfigureres vha DHCP og likevel få en fast IP-adresse DnS DNS (Domain Name System) er en nettverkstjeneste som oversetter fra maskinnavn til IP-adresser, og omvendt. Med vanlig DNS er et maskinnavn koblet til en fast IP-adresse. Dynamisk DNS brukes dersom man selv ønsker å kunne endre navnet på klienten i DNS. Fordelen med dette er at klienten kan ha samme navn selv om man bruker dynamisk DHCP og mottar forskjellige IP-adresser. 1 Personnavn Domenenavn 2 Telefonnummer IP adresse 3 Kontakt Kontakt! Figur 5: På samme måte som vi mennesker slår opp i telefonkatalogen for å finne telefonnumre basert på mottakerens navn, vil en datamaskin gjøre et oppslag hos en DNS-tjener for å finne IP-adressen til en maskin basert på domenenavnet. IP-adressen kan så brukes for å opprette kontakt mot maskinen. Vi anbefaler ikke å bruke dynamisk DNS uten at dere har gjort en grundig vurdering. Tjenermaskiner bør i utgangspunktet ha en permanent IP-adresse og faste DNS-navn. Klienter kan bruke dynamisk DNS, men husk at det fort kan oppstå navnekonflikter dersom brukerne selv skal kunne endre maskinnavn. Dynamiske navn krever også at dere tar stilling til hvorvidt endringer skal kunne autentiseres og på hvilken måte dette bør gjøres. 18

19 DAglige DrifTSAKTiViTeTer daglige driftsaktiviteter 5.7 Drift av maskinvare Drift av maskinvare kan være en utfordrende oppgave. Mange skoler har gamle maskiner og maskinvare av ymse kvalitet, noe som medfører at det lett oppstår feil. Anbefalte tiltak ved drift av maskinvare Sørg for å ha leverandørgarantier eller vedlikeholdskontrakter slik at dere kan få erstattet ødelagt utstyr. Er maskinvaren for gammel til å bli dekket av en garanti, bør dere ikke bruke mye tid på å forsøke å reparere den. Det blir ofte dyrere enn å erstatte utstyret, ganske enkelt fordi det kan ta uforholdsmessig lang tid å lete etter feilen og reparere den. 5.8 Skrivere Drift av skrivere innebærer grunnleggende oppgaver som å sørge for at det er tilstrekkelig blekk/toner og papir at det finnes riktige drivere at skriveren er kompatibel med annet utstyr I tillegg kommer mer administrative oppgaver som tilkobling til nettverk bruk av kvoter når det gjelder antall utskrifter hver bruker kan ta etabler gode rutiner For å takle den daglige skriverdriften, anbefaler vi at dere etablerer gode rutiner ved for eksempel papirstans kapasitetsproblemer påfylling av blekk eller toner uavhentede utskrifter Anbefalte hensyn ved innkjøp av skrivere Ved innkjøp av skrivere bør dere legge til grunn at laserskrivere er dyrere i innkjøp, men billigere i drift enn blekkskrivere. Dersom skriveren skal benyttes av flere brukere, anbefaler vi å investere i en laserskriver. skriverne bør ha nettverksstøtte. Det betyr at skriveren er koblet til nettet og ikke til en klient. Det gir mer fleksibel plassering av skrivere og dermed bedre utnyttelse. multifunksjonsapparater (faks, skanner og skriver i ett) er ment for miljøer med få brukere der det er lite sannsynlig at flere brukere trenger å bruke de ulike funksjonene samtidig. En kombinasjon av skriver og kopimaskin fungerer imidlertid ofte fint i undervisningsmiljøer. 5.9 Oversikt og informasjon For å sikre god kvalitet på driften, er det viktig å ha god oversikt over hva dere har av utstyr som maskinvare og nettverksutstyr. Også annet utstyr som installasjons-cder, lisensinformasjon, produktinformasjon, brukermanualer, kontrakter (som garantier og vedlikeholdskontrakter knyttet til maskinvare), adresser og verktøy (for eksempel skrutrekkere) bør inngå i en oversikt. Vi anbefaler å etablere en strukturert og oppdatert oversikt over utstyr og tilhørende informasjon - et utstyrsregister. God oversikt gjør det enkelt å holde kontroll, for eksempel ved å dele inn i ulike kategorier slik vi foreslår i kapittel til

20 DAglige daglige DrifTSAKTiViTeTer driftsaktiviteter Mobilt utstyr Bærbare maskiner og håndholdte datamaskiner kommer inn under kategorien «mobilt utstyr». Ved bruk av trådløse nettverk kan slikt utstyr være tilkoblet dette nettet hvor som helst der det har dekning. Det finnes programvare som ved hjelp av det trådløse nettverket kan gi god oversikt over hvor mobilt utstyr befinner seg Stasjonært utstyr Av stasjonært utstyr finnes vanlige stasjonære datamaskiner, skrivere, rutere, svitsjer, kabling (typer og termineringer) og trådløse aksesspunkt. Oversikten bør inneholde informasjon om blant annet leverandører garantier reservedeler plassering i nettet!! Programvare og operativsystemer Det er også viktig å ha oversikt over hvilken programvare som er installert hvor. Det samme gjelder for operativsystemer. Oversikten bør inneholde informasjon om blant annet versjonsnummer oppdateringsnivå lisensiering Husk at også svitsjer og rutere har et operativsystem som dere bør registrere. Dette er en omfattende jobb som kun små miljøer vil ha muligheten til å gjøre uten støtte av automatiserte verktøy. Dette bør dere vite om lisensiering All programvare er lisensiert. For programvare med kommersielle lisenser er det en svært viktig, men også tidkrevende oppgave for driftspersonalet å holde oversikt over lisensene. Underlisensiering eller bruk av piratkopier kan føre til store regninger og rettslig forfølging. Lisensiering er også viktig for programvare som er basert på åpen kildekode, men der gir ikke feillisensiering de samme potensielle økonomiske konsekvensene Systemadministrasjonssystemer I større driftsmiljøer vil det være vanskelig å ha full oversikt til enhver tid. Derfor anbefaler vi å ta i bruk systemadministrasjonssystemer som holder oversikt over tilgjengelig utstyr, programvare og tjenester. Av disse systemene finnes det to typer: 1. Systemer der driftspersonalet manuelt må legge inn beskjed om nye ressurser og nytt utstyr 2. Systemer som selv oppdager nye ressurser ved hjelp av nettverket. Dette gir bedre oversikt enn man kan få til med manuelle systemer. Systemadministrasjonssystemer varierer i funksjonalitet, men de fleste har også mulighet til fjernadministrasjon av utstyr og varsling av unormale situasjoner. For mindre driftsorganisasjoner kan det være nok å ha gode oppdaterte lister i regneark, enkle databaser eller lignende. Det vil imidlertid være en utfordring å holde disse oppdatert, fordi de ikke oppdateres automatisk etter hvert som omgivelsene endrer seg. 20

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Dokumentasjon/ITIL/Samleside

Dokumentasjon/ITIL/Samleside Dokumentasjon/ITIL/Samleside May 9, 2007 Contents 1 ITIL-dokumentasjon for sentralisert drift av Skolelinux og Debian Edu 20 1.1 Kompetansedeling om sentralisert drift................ 20 2 Service støtte

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Linuxalternativ i InnsIKT

Linuxalternativ i InnsIKT Linuxalternativ i InnsIKT. En teknisk og økonomisk utredning fra Utdanningsetaten Linuxalternativ i InnsIKT Dato Versjon Kommentar Init 09.12.2004 1.0 Første versjon til høring TBM 09.12.2004 1.01 Korrekturlesning

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer