Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Kvinnherad Næringsservice Innleiing Kvinnherad Næringsservice (KNS) skal vera ein frittståande næringslivsorganisasjon for bedrifter, næringsgrupper, skular, offentlege institusjonar og nyetablerarar, i nært samarbeide med Kvinnherad kommune. Organisasjonen skal bidra til å sikra og auka verdiskaping hjå medlemmene. KNS har i 2010 hatt eit år kor det har vore liten aktivitet i dei to første kvartala, samt normal aktivitet dei to siste grunna tilsetting av ny næringssjef. Kvinnherad Næringsservice har vald å fokusere på eit større samarbeid med Sunnhordlandsregionen i 2010, sjølv om KNS også har ein god dialog med Hardangerregionen. Dette ved å halde foredrag for Hardangerrådet og etablerartenesta i Hardanger ved etablering av Team Hardanger, samstundes som KNS har ein god dialog med næringsutviklarar og andre aktørar i Hardanger i I Sunnhordland er det hovudsakleg interaksjon med Samarbeidsrådet, Atheno og Team Sunnhordland som har medført felles aktivitetar og prosjekt. KNS jobbar god saman med Kvinnherad kommune rundt enkeltsaker og strategiske satsingar, samt at KNS har møterett i Formannskapet 3 gonger i løpet av eit år. 2 Aktiviteten i næringslivet Fleire verksemder har merka konsekvensar av finanskrisa i 2010, noko som har medført endring av fokus når det gjeld marknad, produkt og teneste for enkelte verksemder. Medan det i andre tilfeller har vore endringar til det betre når det gjeld tilgong på arbeidskraft m.m. Det at Søral bare har hatt produksjon i ein hall har medført store konsekvensar for både arbeidstakarar og lokale leverandørar. I enkelte tilfeller har det gjort at det har blitt endringar i bemanning og oppgåver, medan andre har måtte finne nye marknader. Det som er viktig for Søral framover er: Akseptable energipriser Bra markedsforhold for aluminium i verden Konkurransedyktig lokalt leverandørmarknad Handels- og servicenæringa har fortsett med ei god utvikling i 2010 og spesielt Husnes har markert seg regionalt som ein attraktiv stad å handle.

2 Gjennom undersøkinga i samband med Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane 2010 kom disse resultata fram for Sunnhordlandsregionen: 2

3 Lågkonjunktur pregar regionen Aktivitetsnivået er redusert Industriverksemdene og dei øvrige verksemdene som rettar seg mot bedriftsmarknaden opplever aktivitetsreduksjonen sterkast Verksemdene som arbeider mot privatmarknaden opplever ei tilfresstillande utvikling For nokon av industriverksemdene er aktivitetsreduksjonen betydeleg og relativt dramatisk Verksemdene har generelt mindre og færre oppdrag, og opplever typisk større treigheit i forhold til tildeling av nye oppdrag Mange av verksemdene har knapt med reservar (spesielt industriverksemdene) Mange verksemder er usikre på aktivitetsnivået ut over hausten 2010 og i 2011 Omsetningsutviklinga er negativ hjå mange Regionen er sårbar Mange lokale kunde-leverandør relasjonar, samt ein heil del regionalt innkjøp Mange verksemder har betydelege leverandørrelasjonar til dei store lokomotiva i regionen Mange verksemder vert indirekte påverka av aktivitetsnivået hjå dei store lokomotiva gjennom den optimismen/pessimismen dei skaper i befolkninga og det lokale næringslivet elles Mange opplever at konkurransen tiltar Fleire tilbydarar og auka prispress Stord og Kvinnherad kommune er hardast råka Lokomotiva på Stord og i Kvinnherad har hatt redusert aktivitet. Dette får både direkte og indirekte effektar på Stord og regionen forøvrig Dei maritime industriverksemdene i Kvinnherad har redusert aktivitetsnivå, og uvissa kring Søral pregar ein del andre verksemder i Kvinnherad både direkte og indirekte 3

4 Men det er viktig å poengtera at det er ein svært positiv utvikling i Kvinnherad og ein ser ein auka etterspørsel etter arbeidskraft, spesielt ingeniørar, sivilingeniørar osv. Det er optimisme i marknaden og fleire av verksemdene i kommunen markerer seg godt nasjonalt og internasjonalt ser ut til å verta eit mykje betre år for mange av verksemdene i Kvinnherad og det vil derfor vera viktig å tiltrekkja rett kompetanse til kommunen. 2. Styret Etter årsmøtet i 15/ har følgjande personar vore med i styret i Kvinnherad Næringsservice: Styreleiar: Nestleiar: Styremedlemmer: Solveig Aalde Bark, Sør-Norge Aluminium AS Yngve Bryn, Vibe Reingjeringsservice AS Marit Hjønnevåg, Brødrene Hjønnevåg AS Hans Martin Hjelmeland, Umoe-Scat Harding AS Beate Hannisdal, Mobilt Snadder AS Even Teigen, Byggeriet Teigen Bygg AS Ordføraren i Kvinnherad har tale- og forslagsrett i styremøta. Ordføraren har vore aktiv med på møta. Val komité: Revisor: - Asbjørn Soltvedt, Rosendal Utvikling - Gaute Lund, idrift - Jorun Nordtveit, HMR - Lars J. Kroka Av dei viktigaste saksområda for styret i 2010 kan nemnast: Samferdsel både lokalt og regionalt. Oppretthalde og vidareutvikle det konstruktive samarbeidet med Formannskapet og administrasjonen i KK - KNS blant anna representerer Kvinnherad kommune i Team Sunnhordland (regionalt samarbeid i Sunnhordlandsregionen) Bidra til ei meir offensiv og målretta satsing på omdømmebygging av Kvinnherad og Sunnhordland gjennom prosjektet og anna aktivitet i Team Sunnhordland. Bidra som medlem av styringsgruppa for Samarbeid - skule næringsliv og er aktiv med i TERS-prosjektet. Vidareutvikling av organisasjonen og kva tilbod som skal vera ein del av Kvinnherad Næringsservice. Etablering av industriinkubator i Kvinnherad. 4

5 3. Bemanning Silvia Tofte vart tilsett som næringssjef , men byrja i 100% stilling etter avslutta engasjement som kontorsjef ved Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Arbeidsoppgåver På grunn av nytilsetting av Silvia Tofte i januar 2010 kor Tofte starta i full stilling i juli 2010, var aktivitetsnivået i KNS våren 2010 minimal. Året 2010 har gitt både utfordringar for verksemder, spanande prosjekt og ikkje minst nye moglegheiter for næringslivet i kommunen. Det har vore viktig for styret og administrasjonen å fokusera på å få inn eksterne prosjekt som kan vera med å styrkja organisasjonen - gjera den mindre sårbar, samt ta ein posisjon som gjer at ein også blir nytta i samanhengar som kan gje god profilering og påverkingskraft til gode for Kvinnherad og medlemsbedriftene. KNS arrangerte hausten 2010 Tilflyttarsamling saman med Kvinnherad kommunen. Dette var eit vellukka arrangement med god oppslutning. Kvinnherad kommune delte ut ein tilflyttarpris pålydande kr ,- som var trekt ut blant dei frammøtte på arrangementet. KNS har fått inn tre større prosjekt som gjer at ein frå våren 2011 kan tilsetja ein prosjektkoordinator (deltid) på prosjektmidlar. Dette vil gje oss moglegheit til å jobba enda meir aktivt mot større saker, realisera nye prosjekt og i enda større grad jobbe mot kvar enkelt medlemsbedrifter. 1. Rekrutteringsdatabase Dette prosjektet er eit resultat av det å ha fleire tenester og gode for medlemmer av KNS, samt at det i samtalar med verksemder i haust vart avdekka at det å finne den rette medarbeidaren kan vera ein utfordring for fleire av våre medlemsbedrifter. Det vil i samarbeid med idrift bli utvikla ein database kor alle som er interessert i eit jobbtilbod frå Kvinnherad kan registrera seg. KNS har kjøpt domenet og det vil vera mogleg å ha databasen på heimesida til kvar enkelt medlemsbedrift. Dette gjer at det er enkelt å registrera seg om ein er interessert i fast arbeid, styreverv eller enkelte prosjekt i kommunen. Medlemsbedriftene vil få fri tilgong til databasen og kan dermed få ein oversikt over potensielle arbeidstakarar og styremedlem. 2. Industriinkubator i Kvinnherad Som eit resultat av arbeidet hausten 2010 vil det i 2011 bli etablert ein maritim industri inkubator i Kvinnherad, kor inkubatorleiinga vil liggje hjå KNS i tett samarbeid med Atheno. Dette er eit resultat av god samarbeid mellom Atheno, Kvinnherad kommune og KNS. Atheno er eit resultat av ein fusjon mellom tidlegare Industrinettverket AS, etablert som samarbeidsorgan for bedrifter i Sunnhordland i 1992, og industriinkubatoren Vekst Industri Sunnhordland som vart etablert i Eigarane i Atheno er bedrifter frå seks av kommunane i Sunnhordland, SIVA (Selskapet for industrivekst), Hordaland fylkeskommune, Stord og Kvinnherad kommune, Tekna Sunnhordland og Høgskulen Stord/Haugesund. 5

6 3. Møt skolen Samarbeid skule næringsliv KNS har fått prosjektleiinga på eit nytt prosjekt med oppstart januar 2011 som skal styrkje samarbeidet mellom skule og næringsliv. Prosjektet er finansiert av kompensasjonsmidlar og har i 2011 blitt bevilga kr ,- til eit forprosjekt. Det vil her vera ein database som representantar frå næringslivet kan registrere seg med CV, ynskja emne som dei vil ha ein gjesteførelesning om og kor mange gonger det kan vera aktuelt å gjere dette i løpet av eit år. Det vil sei at om ein registrerer at ein vil bidra med to førelesningar i året forsvinn ein frå søk når ein har hatt disse slik at ein skal unngå at det følast som ein belastning å delta. Eit slikt prosjekt har som mål å skapa innsikt i yrkeslivet, inspirera til utdanningsval og entreprenørskap. Målsetjinga er å skapa eit betre og rikare opplæringsmiljø for ungdom, og gjennom det betre kvalifiserte arbeidstakarar i arbeidslivet. Prosjektet skal ta i bruk ny teknologi for å vera kostnadseffektivt, og for å nå brukarar og tilbydarar utover tradisjonelle grafiske avgrensingar. Heimeside for KNS Utarbeiding av ny heimeside er i gong. Andre aktivitetar Politiske møter med: Næringsdepartementet Næringsminister Trond Giske Statssekretær Halvard Ingebrigtsen Kulturdepartementet Kulturminister Anniken Huitfeldt Statssekretær Lubna Fjell Samferdselsdepartementet Fylkesmann Lars Sponheim Heildagsmøte. Invitert med av Kvinnherad kommune Siv Jensen, FrP Møtte styret i KNS Finansminister Sigbjørn Johnsen Heildagsmøte i Kvinnherad med bedriftsbesøk hjå Søral og Noreq Presentasjon i Formannskapet Hordaland fylkeskommune - næringsseksjonen Presentasjon om næringslivet i Kvinnherad under næringsseksjonens seminar i Rosendal (invitert av ordførar) Presentasjon av Team Sunnhordland/regionalt samarbeid hjå Atheno 6

7 Utanom dei store prosjekta har det vore aktivitetar som har vore retta inn mot enkelte bedrifter samt samarbeid i regionen, arbeid og samtalar med nyetablerarar, utgreiing av næringsfaglege vurderingar, mentoring av ungdomsbedrift (KVV) og diverse foredrag. 4. Medlemsutvikling Det har i 2010 ikkje vore gjennomført noko proaktivt arbeid med å skaffa nye medlem i KNS, då det har vore ei prioritering av arbeidsoppgåver og det har i den samanheng vore lagt fokus på korleis ein kan styrkje medlemsfordelane og auke verdi for eksisterande medlemmer. Det vil i 2011 vera eit større fokus på nye medlemmer, samtidig som ein vidareutviklar arbeidet frå hausten Det er 4 bedrifter som har meld seg inn i To bedrifter har meld seg ut, kor ei av disse har gått konkurs. På noverande tidspunkt er det 97 medlemsbedrifter i KNS. 5. Økonomi Organisasjonen hadde i 2010 ei omsetning på kr ,-, mot kr ,- i KNS har i 2010 eit overskot på kr ,-, mot eit overskot på kr i Eigenkapitalen har auka frå kr ,- i 2009 til kr ,- i Det har vore ein stor nedgong i prosjektinntekter grunna ei endring som vert gjort desember 2009, kor KVV overtok administrasjonen som prosjekteigar for TERS-prosjektet, samt at det våren 2010 var svært liten aktivitet i KNS. Arbeid som vert gjort hausten 2010 vil visa igjen i regnskapet for 2011, då fleire av prosjekta har oppstart januar Eksterne prosjekt og/eller ekstern finansiering av interne prosjekt vil vera viktig for KNS for å kunne oppretthalda den aktiviteten som er ynskjeleg. 6. Samarbeidande aktørar Kvinnherad Næringsservice har, i år som i fjor, hatt eit godt samarbeid med mange lokale aktørar i arbeidet med nærings- og tiltaksarbeidet i Kvinnherad som til dømes Kvinnherad kommune, Kvinnherad vidaregåande skule og KVV kompetanse. Regionalt fokus i forhold til Sunnhordlandsregionen er godt etablert og gjev gode resultat. Dette medfører som tidlegare nemnd samarbeid med Atheno, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Team Sunnhordland og Stord Næringsråd. På fylkesnivå er det videreført ei 7

8 god dialog med mellom anna Innovasjon Norge, Fylkesmannen og næringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Team Sunnhordland 7. Sluttord Kvinnherad Næringsservice har vidareført arbeidet i 2009 med å ha eit godt samarbeid med andre næringsorganisasjonar og formaliseringa av samarbeidet med Kvinnherad kommune har medført at KNS representerar Kvinnherad kommune som heilskap i Team Sunnhordland. KNS har ikkje lenger ein kontordag på rådhuset, men har aktiv deltaking på møter i kommunen og med medlemsbedrifter i den delen av kommunen. Kontakten med medlemmene har og skal framleis få høg prioritet, og bedriftsbesøk og medlemsmøte er blant tiltaka som styrkjer denne kontakten. Kvinnherad Næringsservice skal framleis vera eit aktivt og synleg servicekontor for næringslivet i kommunen, og vera ein pådrivar for å styrka den einskilde medlemsverksemd, næringslivet generelt og Kvinnherad som ein attraktiv og næringsvenleg kommune. Det vert i årsmeldinga i 2009 poengtert at det er behov for auka bemanning for å kunne ha ein tilfredstillande aktivitetsnivå, noko som på grunn av eksterne prosjekt som var henta inn hausten 2010 er mogleg å realisera i Rettvisande oversikt Styret meiner at årsrekneskapen gir ei rettvisande oversikt av Kvinnherad Næringsservice sine eignelutar og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Årsrekneskapen for 2010 har ein lagt til grunn at drifta skal halda fram. Det vert med dette stadfesta at grunnlag for fortsatt drift er til stades. Arbeidsmiljø Styret meinar arbeidsmiljøet er tilfredsstillande. 8

9 Likestilling Kvinnherad Næringsservice har ei kvinne som dagleg leiar. Styret er samansett av (antall) menn og (antall) kvinner. Ytre miljø Kvinnherad Næringsservice forureinar ikkje det ytre miljø. Husnes, 01. mai 2011 Styret i Kvinnherad Næringsservice Solveig Aalde Bark Styreleiar Yngve Bryn Nestleiar Hans Martin Hjelmeland Styremedlem Beate Hannisdal styremedlem Even Teigen Styremedlem Marit Hjønnevåg styremedlem 9

10 10

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer