ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS

2 2

3 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Selskapet ble stiftet som et 27 samarbeid etter kommuneloven mellom kommunene Ski og Oppegård og som et interkommunalt selskap Enebakk kommune tiltrådte som deleier Selskapet har ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver for eierne av selskapet. Fra overtok selskapet ansvaret for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Enebakk kommune. Nordre Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Selskapet er organisert i 2 avdelinger, beredskap og forebyggende, som igjen er delt i seksjoner. Forvaltning av sivilforsvarets lager er en seksjon under beredskap. Ansvarsområdet dekker et område på ca 435 km² og ca innbyggere/brukere. Stortingsmedling nr 35 ( ): Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelig kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Mulige tiltak for å forebygge og redusere konsekvenser av branner: Tydeligere krav til påbudt slokkeutstyr og tilleggsutstyr til bekjempelse av brann. Plikt til å registrere eldre leilighetsbygg som særskilte brannobjekt. Dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll i boliger skal gjennomgås Nasjonal strategi for informasjon og holdningsskapende arbeid på brannvernområdet skal utarbeides. Det arbeides for å fastsette krav til sikkerhetsmekanismer i komfyrer, som kan redusere faren for tørrkoking og brann. Det innføres krav om at røykvarslere i nye boliger skal ha elektrisk strømforsyning Stortingspropsjon nr 1 ( ): Samarbeid mellom kommuner og brannvesen ved større enheter gir en mer effektiv ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen ved større ulykker. Stortingsmelding nr 22 ( ): Kommunegrensene er i mange tilfeller til hinder for effektiv utnyttelse av brannvesenressursene i en region. For å kunne håndtere store og komplekse hendelser må brannvesenets ressurser brukes mer effektivt på tvers av kommunegrenser. En utvikling i retning av interkommunale brannvesen vil kunne styrke både det forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å håndtere store og komplekse hendelser. Slike brannvesen vil ha større personell- og materiellressurser under samme ledelse og vil også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab enn den enkelte kommune har mulighet til. Nasjonal tilstanden i stort ved årsskiftet 2008/2009: 2600 bygningsbranner 82 døde høyeste antall på 30 år Materielle tap på 4,75 milliarder NOK 3

4 Skogbranner kan lett spre seg i tørre perioder og de kan være krevende fysisk for brannmannskapene. I tillegg kan brannene kreve store styrker og materiell. Bilder fra Langhus og Kolbotn Foto: Østlandetsblad, Bjørn V. Sandnes Bilder fra 2 store bygningsbranner, Ytre Enebakk og Siggerud Feierseksjon har en viktig brannforebyggende funksjon for å unngå bygningsbranner. Foto: Østlandetsblad, Lars Norstad og Christian Clausen 4

5 INNHOLD ÅRSBERETNING (pliktig informasjon etter lov/forskrift) Styrets beretning av året side 6 Økonomi side 7 Revisjonsberetning side 12 ÅRSRAPPORT Brannsjefens beretning side 14 Selskapets styrende organer og organisasjon side 15 Administrasjonen side 17 Beredskapsavdelingen side 19 Større branner Ulykker Utrykninger statistikk Større innkalling Forebyggende avdeling side 26 Tilsyn i særskilte brannobjekter Feiing og tilsyn av skorsteiner/ildsteder Helse, miljø og sikkerhet (HMS) side 34 Bedriftshelsetjenesten Sykefravær Skader Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Kjøreregler for et godt arbeidsmiljø: Det er et mål for NFB å ha et godt arbeidsmiljø. For å nå dette målet bør vi alle jobbe i samme retning, og følge punktene under: Sosialt samhold Lojalitet Godt samarbeid Respekt for andres meninger Godt humør Høflighet ovenfor andre Vis ansvar Informasjon Være løsningsorientert Bry seg om andre SETT PRIS PÅ ARBEIDSPLASSEN DIN, IKKE MISBRUK TILLITEN! 5

6 STYRETS BERETNING AV ÅRET Styret har i løpet av 2011 avholdt 5 møter og behandlet 24 saker. Sakene er i hovedsak knyttet til den daglige driften av brannvesenet, herunder økonomi og arbeidsgiver relaterte saker Virksomheten Nordre Follo brannvesen IKS er et selskap som skal ivareta kommunenes og innbyggernes sikkerhet i forhold til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med tilhørende forskrifter. Administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert på hovedbrannstasjon i Ski. I tillegg er det lokalisert brannstasjonsberedskap i Enebakk og Oppegård. Brannstasjonene eies av den enkelte kommune, men leies ut til selskapet. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidsansatte brannmannskaper 24/7. Feiertjenester utføres av selskapet i alle 3 kommuner. Økonomi Selskapet hadde en samlet omsetning på kr ,26, hvor kr ,00 er refusjoner fra eierne. Gjennom månedlige regnskapsrapporter og tertialrapportering har styret sett at selskapet styres etter de økonomiske forutsetningene som er vedtatt av representantskapet og styret. Driftsmessig har 2011 gitt et kontantoverskudd på kr ,89. Kontantoverskuddet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Investeringer Samlede investeringer ble kr ,76. Investeringene er knyttet til kjøp av fremskutt enhet i Enebakk kommune og egenkapital innskudd knyttet til pensjon. Det var også avsatt midler til innkjøp av ny brannbil til Enebakk brannstasjon. Brannbilen er bestilt, men leveres først neste år. Chassis er kostnadsført i år og gjenstående beløp bokføres i Arbeidsmiljø Pr hadde selskapet 71 ansatte og 73 stillingshjemler. 1 ansatt har både heltids- og deltidsstilling. Av den totale arbeidsstokken er 52 heltidsansatte, 4 deltidsansatte i 4,26 % og 16 deltidsansatte i 3,64 % stilling. Det totale sykefraværet ligger på 13,1 %, i hovedsak langtidsfravær over 16 dager. Deltidsmannskapene har et sykefravær på 4,8 %. Sykefraværet kan ikke relateres til arbeidssituasjonen. Oppfølgingssamtaler med de sykemeldte og individuelle planer blir utarbeidet i samsvar med gjeldende regler. For 2011 utgjør det høye sykefraværet mest sannsynlig et unntaksår for virksomheten og inntreffer til tross for at man har et godt arbeidsmiljø. Det er ikke registrert noen vedvarende og ressurskrevende arbeidskonflikter. Uenigheter i organisasjon er drøftet og løst i løpet av året. 2 heltidsansatte har i løpet av året sluttet i sine stillinger og nye er ansatt. Lærebedrift Som følge av rekrutteringsproblemer til feieryrket og sikre god fagkompetanse er det viktig at selskapet bidrar med å utdanne feiersvenner. Selskapet er godkjent som lærebedrift og det er inngått to nye lærekontrakter i feierfaget. Likestilling Av 71 ansatte er 4 kvinner. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være attraktive for kvinner. Styresammensetningen i selskapet er i henhold til aksjeloven med unntak av de ansattes representanter. Selskapet har fått dispensasjon på ansatte representanter som følge av få kvinner i bedriften. Selskapet praktiserer lønn og øvrige betingelser uavhengig av kjønn. Diskriminering Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøsoverbevisning, aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering skal ikke forkomme. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som skal forhindre diskriminering. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin daglige drift. Forurensing i forbindelse uønskede hendelser i samfunnet forsøkes redusert i størst mulig grad gjennom tiltak iverksatt av brannmannskapene. Framtidsutsikter Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes interesser. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene og det er grunnlag for videre drift. ROS analysen viser behov for å foreta beredskapsmessige forbedringer i forhold til kartlagt risiko. Styret har anmodet brannsjefen om å legge frem egen sak som ivaretar kartlagte risiko momenter. Fylkesmannen I Oslo og Akershus har hatt møter med ordførerne i Follo kommunene (representantskaps-medlemmer) hvor det har vært diskutert mulighetene for å danne et felles brannvesen i Follo og omegn. Kommunestyrene i Follo kommunene har vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg. Selskapet dekker brannberedskapen i deler av Ås kommune og det er på vegne av Ski kommune satt fram krav om betaling av en andel av beredskapskostnaden ovenfor Ås kommune. Dette er i tråd med anbefaling fra KS. Søndre Follo brannvesen har avvist kravet. Ski kommune har derfor påklaget uenigheten til Fylkesmannen. Utestående beløp utgjør pr kr ,00 6

7 ØKONOMI Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper i henhold til kommuneloven, forskrifter, og standarder for god kommunal regnskapsskikk. Regnskapet er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregelen er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av driftseller investeringsregnskapet enten det er betalt eller ikke. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap. I tillegg inneholder årsregnskapet detaljert regnskap og obligatoriske noter. Selskapet har god likviditet. Nedenfor er det gitt opplysninger som anses som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er i tillegg gitt opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet. Årsregnskapet KOSTRA rapporteres til SSB. DRIFTSREGNSKAP: Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Regnskap Revidert årsbudsjett Oprinnelig årsbudsjett Regnskap Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Ordinært resultat (Kontantoverskudd fra driften) Interne finansieringstransaksjoner. Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Bruk til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet. Ikke disponert mindreforbruk Regnskapsmessing resultat (Kontantoverskudd for virksomheten)

8 Kommentarer: Regnskapet viser et mindreforbruk (kontantoverskudd) på kr ,89. Forklaringen til mindreforbruket er sammensatt, men følgende kan forklares: Sosiale lønnsutgifter ble lavere, som følge av vakante stillinger i forebyggende avdeling. Inntektene ble høyere enn forutsatt. Kostnadsfordeling pr brannstasjon: Utgiftene føres mot den enkelte brannstasjon og i en administrativ enhet (felles kostnader). Hensikten med dette er å se hvor de beredskapsmessige kostnadene ligger og om tilskuddet fra den enkelte kommune står i forhold til de faktiske kostnadene. Regnskapet er ført på denne måten fra Kostnadsfordeling (i hele tusen) Administrasjon og felleskostnader Oppegård brannstasjon Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Differansen Regnskap Ski brannstasjon Regnskap Regnskap Regnskap Enebakk brannstasjon Regnskap Regnskap Lønn og sosiale utg Drift Sum driftsutgifter Inntekter Sum driftsinntekter Netto differanse Admin. Tillegg Beredskapskostn Tilskudd Det er viktig å være klar over at kostnadene er knyttet til brannstasjonen og ikke hvordan beredskapen dekkes i den enkelte kommune. Eksempelvis dekker Oppegård brannstasjon store deler av Langhus. Ski brannstasjon dekker deler av Enebakk, uten at dette belastes Enebakk brannstasjon. 8

9 BALANSE: Regnskap 2011 Regnskap 2010 Anleggsmidler , ,64 Omløpsmidler , ,36 Sum eiendeler , ,00 Egenkapital , ,43 Langsiktig gjeld , ,53 Kortsiktig gjeld , ,04 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Balanseoppstillingen viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Omløpsmidler utgjør kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd. Anleggsmidlene er eiendeler til varig eie og bruk. Disse blir aktivert i balansen, og gir grunnlag for avskrivninger. Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og låneopptak til høyderedskap. Kortsiktig gjeld er skattetrekk, avsetning av feriepenger og arbeidsgiveravgift, og premieavvik. Egenkapital består av regnskapsmessig mindreforbruk, fond og kapitalkonto. INVESTERINGSREGNSKAP: (i hele kroner) Regnskap Opprinnelig budsjett Kjøp av programvare 1) Kjøp av biler MVA Egenkapitaltilskudd pensjon Finansieringsbehov ) Vedtatt innkjøp i 2010 med finansiering fra budnefond Finansiering er dekket slik: (i hele kroner) Regnskap Opprinnelig budsjett Salg av driftsmidler Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 Kommentar: Kjøp av programvare Det er i 2010 inngått en kontrakt på kjøp av turnus program fra firmaet GAT-soft som ble levert i løpet av Betalingen fulgte 3 milepæler og er derfor bokført på investeringsregnskapet i Kjøp av transportmidler Det ble vedtatt å anskaffe en ny 1 utrykningsbil til Enebakk brannstasjon i hht økonomiplanen. Prosessen og levringstid medfører at bilen ikke leveres før Chassis ble levert påbygger i des og 1 milepælskostnad på kr 636` er derfor bokført. Egenkapital tilskudd pensjon Beløpet er selskapets eierandel i KLP og har sammenheng med pensjon. 9

10 Finansiering av investeringer: Årets investeringer er finansiert ved å selge 2 tilsynsbiler, overføring fra drift og bruk av budne fond som vedtatt i økonomiplan behandlingen. Relevante noter til regnskapet: Note 4 Overføringer mellom selskap og deltakere SKI KOMMUNE OPPEGÅRD KOMMUNE ENEBAKK KOMMUNE FROGN KOMMUNE 1) NESODDEN KOMMUNE 1) ) Deltaker på drift av sivilforsvarslager NOTE 11 SPESIFIKASJON AV ENDRING I FOND DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND Beredskapsavd Feieseksjonen IB IB Avsetning til disp.fond Avsetning til disp.fond Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond 0 0 UB UB DISPOSISJONSFOND BUNDET DRIFTSFOND Follo Sivilforsvarskrets Tilsynsseksjon IB IB Avsetning til disp.fond 23020, Avsetning til bundet driftsfond Bruk av disp.fond Bruk av bundet driftsfond 0 0 UB UB BUNDET INVESTERINGSFOND BUNDET INVESTERINGSFOND Beredskapsavdeling Feieseksjon IB IB Avsetning til bundet inv.fond Avsetning til bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond Bruk av bundet inv.fond UB UB

11 Note 7 Anleggsmidler BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR EDB- UTSTYR TOTAL Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Årets tilgang Årets avgang Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Nordre Follo Brannvesen IKS har pr anleggsmidler på til sammen kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. Note 11 Langsiktig gjeld Selskapet har pr gjeld på kroner til Kommunalbanken som løper frem til Kommunalbanken Saldo ordinær avdrag Saldo Beregning av minimumsavdrag IB langsiktig gjeld Anleggsmidlers veid gjenværende levetid 14,15 Minimumsavdrag Minimumsavdrag beregnes ved å dividere IB langsiktig gjeld med veid gjenværende levetid på anleggsmidler. Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr ,-. Minste lovlige avdrag etter kommuneloven 50 nr 7 er beregnet til kr ,- Et positiv avvik betyr at selskapet betaler mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslit (avskrivningene) på anleggsmidlene. 11

12 REVISJONSBERETNING 12

13 13

14 BRANNSJEFENS BERETNING Med terrorhandlingene den 22. juli i Oslo og på Utøya har 2011 vært et spesielt år. Katastrofen var også nær i forbindelse med tunnelbrannen i Oslofjordtunnelen hvor 34 personer var innesperret i røyken. I vår brannregion har det vært to dødsbranner, flere bygningsbranner og ulykker. Terrorhandlinger, ulykker og katastrofer gjør et særlig sterkt inntrykk på de som er berørt av hendelsene enten de er skadelidte, pårørende eller som innsatspersonell. Brannvesenet har en samfunnsviktig funksjon som skal sikre samfunnets interesser med hovedvekt på å redde liv og helse samt begrense tap av materielle verdier. Det er viktig å ta lærdom av tidligere hendelser ved å tilegne seg viktige kunnskaper som igjen kan omsettes i beredskapstiltak for å redusere konsekvensene når uhellet på nytt er ute. Terrorhandlingen den 22.juli i Oslo og brannen i Oslofjordtunnelen er eksempler på komplekse hendelser i vårt nærområde som krever store ressurser. Oslo Brann- og Redningsetat var, selv med sin betydelige beredskap, nødt til å tilkalle forsterkninger fra omkringliggende brannvesen for å kunne ivareta sitt ressursbehov det første døgnet etter hendelsen. Mannskaper fra Oppegård brannstasjon ble tilkalt tidlig for å stå i beredskap i sentrum med tanke på å bistå konkret i forhold til bombeeksplosjonen og for å kunne respondere i tilfelle samtidige hendelser i Oslo. For å kunne håndtere store komplekse hendelser er det viktig med gode beredskapsplaner og ledelsesstøtte. Brannsjefen har på denne bakgrunn arbeidet med ny beredskapsplan nettopp for å styrke beredskapen og øke håndteringsevnen til Nordre Follo Brannvesen. Arbeidet er ikke sluttført og det vil kreve opplæring og øvelser i organisasjonen. Et viktig tiltak for å øke vår håndteringsevne er innføring av et nytt ledelsesverktøy enhetlig ledelsessystem forkortet ELS. ELS krever mange personer i stabsfunksjoner og det er derfor inngått et samarbeid med Mosseregionens interkommunale brannvesen (MIB) for å sikre best mulig kompetanse for de ulike stabsfunksjonene. Med samarbeidsavtaler med de omkringliggende brannvesen som gir tilgang til ressurser på begge sider av kommunegrensen har vi økt vår beredskapsevne. I tillegg er det besluttet å inngå samarbeid på flere områder med MIB som skal øke beredskapen på blant annet brannsjefsvakten. Felles brannsjefsvakt vil gi erfaring i fra flere operative hendelser noe som øker kompetansen på dette erfaringsbaserte nivået. Kjennskapen til organisasjonen vil gjøre det lettere å ivareta viktige roller i begge brannvesenene. Forebyggende avdeling seksjon tilsyn og seksjon feiing er viktige brikker i det målrettede forebyggende arbeidet. Avdelingens hovedmålsettinger er å redusere antall branner og konsekvensene av brannene. Seksjon tilsyn har hatt en betydelig turnover det siste året og har derfor ikke gjennomført tilsyn i det omfang som forskriftene har satt som mål. Til tross for lav bemanning er det utført flere spennende brannforebyggende prosjekter. Julekalender var et prosjekt rettet mot sjette klasse i barneskolene. Kalenderen er bygd opp med en kombinasjon av nyttige tips og råd om forebyggende brannvern, i tillegg til spørsmål og konkurranser. Erfaringene og tilbakemeldinger etter å ha besøkt 30 skoleklasser er meget gode. Det er som tidligere år gjennomført aksjon boligbrann som er rettet mot branner i desember og åpen dag hvor barn får anledning til å besøke brannstasjonene. Alle tiltakene har fått god mediedekning, slik at brannforebyggende kunnskap er formidlet til innbyggerne. Boligtilsyn som feierseksjon gjennomfører mot boliger som har fyringsanlegg er et godt forebyggende tiltak. Tilsynet avdekker manglende og ikke fungerende røykvarslere, brannfarer i tilknytting til fyringsanlegget, i tillegg til informasjon og holdningsskapende arbeid mot boligeierne. Hvert år oppdages mange brannfarlige avvik. Dessverre ligger antall tilsyn lavere enn angitt i forskrifter. Dette er ikke ønskelig. En av grunnene til dette er publikumsønske om skorsteinsfeiing. Tilbakemeldingene er i hovedsak at de betaler for tjenesten gjennom feieravgiften som sendes fra kommunene. Det må tillegges at skorsteinsfeiing er av mindre betydning for brannsikkerheten i boliger. Avgiftssystemet bør derfor vurderes endret og/eller at bemanningen økes. Feierbemanningen har vært uendret fra 1994, selv om antall boliger har økt vesentlig. Økt satsning på brannforebyggende arbeid mot alle boliger uavhengig av fyringsanlegg er et tiltak regjering har fremmet i Stortingsmelding nr. 35 ( ) om brannsikkerhet. Stortingsmelding nr. 22 ( ) om samfunnssikkerhet påpeker at kommunegrensene i mange tilfeller er til hinder for effektiv utnyttelse av brannressursene i en region. Nytt verktøy for varsling og styring av brannbiler i 110 sentralen, hvor raskeste enhet frem til hendelsesstedet skal varsles, er et godt tiltak for å utviske kommunegrenser. For å kunne håndtere store og komplekse hendelser må brannvesenets ressurser brukes mer effektivt på tvers av kommunegrenser. En utvikling i retning av større brannvesen vil kunne styrke både det forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å håndtere store og komplekse hendelser. Slike brannvesen vil ha større personell- og materiellressurser under samme ledelse og vil også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab. Et felles brannvesen i Follo er derfor et godt tiltak for å lage et mer robust brannvesen. Det vil også styrke den operative ledelsen som følge av flere erfaringsbaserte hendelser. 14

15 BRANNVESENETS STYRENDE ORGANER OG ORGANISASJON Representantskapet Dag Bjerke leder Enebakk vara Tonje Andersen Olsen Georg Stub nestleder Ski vara Anne-Gunn Steen Røse Ildri Eidem Løvaas Oppegård vara Harald Vaadal Representantskapet har hatt 7 saker til behandling i 2 møter. Styret Knut Arild Berg leder Ski vara Janne Myrmo Inger Johanne Bjørnstad nestleder Oppegård vara Finn Hauge Trine Lise Eriksen Ski vara John Anstein Johansen Thorleif Sjølie Enebakk vara Kjersti Øiseth Nina Ødegård Oppegård vara Anne Cathrine Grambo Tore Sestøl Ansattes representant vara Sven Roger Person (heltid) Hans Erik Tysdal Ansattes representant vara Carl Erik Lie (heltid) Styret har hatt 24 saker til behandling i 5 møter. 15

16 Organisasjonskart Representantskap 3 medlemmer Styre 5 medlemmer 2 ansatterepr. Brannsjef 100% Økonomikonsulent 100% Forebyggende 14 heltid Beredskap 37 heltid 20 deltid Avdelingsleder 100% Avdelingsleder 100% Overordnet vakt Feierseksjon Tilsynsseksjon Ski brannstasjon Oppegård brannstasjon Enebakk brannstasjon Feier 100% Branningeniør 100% LAG A 4,5 heltid LAG A 4 heltid LAG A 5 deltid Feier 100% Branningeniør 100% LAG B 5 heltid LAG B 4 heltid LAG B 5 deltid Feier 100% Branninspektør 100% LAG C 5 heltid LAG C 4 heltid LAG C 5 deltid Feier 100% Branninspektør 100% LAG D 5 heltid LAG D 4 heltid LAG D 5 deltid Feier 100% Branninspektør 100% Sivilforsvar 50% stilling Feierlæring Branninspektør 100% Feierlærling 16

17 BEREDSKAPSAVDELINGEN ADMINISTRASJONEN Avdelingen som består av brannsjef og økonomikonsulent, har i hovedsak ansvar for den daglige driften av selskapet, spesielt rettet mot økonomi, personalforhold og organisasjonsutvikling. Avdelingen har et overordnet ansvar for å gi god informasjon til de ansatte. Et overordnet mål er at de ansatte skal trives, kunne samarbeide med hverandre og vise gode holdninger gjennom sitt arbeid og sin kontakt med andre. Administrasjonen skal sørge for effektiv drift og gode rutiner som er gunstig for både selskapet og for brukere av våre tjenester. Brannsjefen skal sørge for å fremme saker til selskapets styrende organer og senere sørge for å iverksette vedtakene. Lederteamet har bestått av Knut Erik Marthinussen, avdelingsleder Per Egil Christoffersen, kst avdelingsleder forebyggende Janne Hovdenakk fra og brannsjef Dag Christian Holte. Lederteamet har jevnlig møter. Brannsjefen er medlem i lokal redningssentral som brannfaglig rådgiver for politimesteren og er representant for alle brannvesen i Follo politidistrikt. I tillegg sitter brannsjefen i følgende råd/utvalg: Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA) Styremedlem IUA på vegne av Ski og Oppegård kommuner Ski kommunes beredskapsråd Selskapet har en lav administrasjon som gjør at administrative arbeidsoppgaver har kommet på etterskudd. Noen av oppgavene er både tidkrevende og omfattende. På bakgrunn av dette er avdelingsleder Knut Erik Marthinussen flyttet til administrasjon, Janne Hovdenakk er konstituert i stillingen som avdelingsleder forebyggende. Regnskap Vår overordnede økonomiske målsetning er å innrette vår virksomhet i henhold til de økonomiske forutsetninger som legges til grunn gjennom investerings- og driftsbudsjett bestemt av selskapets styrende organer. Regnskapsarbeidet knyttet til lønn, fakturering inn og ut, innføres i regnskapsprogrammet av administrasjonen. Oppegård kommune fører deler av regnskapet. Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Follo distriktsrevisjon reviderer regnskapet. Saks- og dokumentbehandling Alle dokumenter som kommer inn og ut loggføres i K2000 og arkiveres i arkivet. K2000 er et verktøy som holder orden på dokumenter og saker. Det er bestilt en oppgradering av saksbehandlingssystemet som vil bli foretatt i I tillegg vil dataene i arkivsystem skilles ut fra Oppegård kommune sitt system som vi er en del av i dag. Det er et mål å innføre elektronisk lagring av dokumenter. Inn- og utgående post blitt offentliggjort på Feierseksjonen benytter KomTek for å holde orden på hvor det skal feies og hvilke fyringsanlegg som skal ha tilsyn. Programmet holder også orden på historikken. ROS analyse Risiko- og sårbarhetsanalysen kartlegger og beskriver risikobygninger, risikoområder og tilgjengelige ressurser for regionen. ROS analysen ble revidert i 2008 med bakgrunn i omorganisering, reduksjonen i frimannskapsstyrken og Enebakks inntreden i selskapet, samt et generelt behov for en revisjon. Det er på det rene at risikobildet forandrer seg over tid og at dette påvirker kommunenes beredskapsnivåer på flere områder. I mange sammenhenger preges deler av regionen av de samme risikobilder som man finner i landets største byer og understreker nødvendigheten av at brannvesenet utvikles ressursmessig slik at det er i stand til å ivareta regionens/samfunnets behov. 17

18 Hjemmeboende eldre representerer en spesiell utfordring for brannvesenet og i en del tilfeller er det en overrepresentasjon av eldre i blokkbebyggelse som vil skape alvorlige utfordringer for innsatsmannskapene i tilfelle brann. Statistikken for 2010 viser at det er flest omkomne i brann blant hjemboende eldre. ROS-analysen viser behov for å foreta beredskapsmessige forbedringer i forhold til kartlagt risiko. Etter anmodning fra styret har brannsjefen lagt frem en sak som ivaretar kartlagte risiko. ROSanalysen har kartlagt at det transporteres betydelig mengder av farlig gods gjennom regionen. Transporten går gjennom tett bebygde strøk og en uhell kan derfor få en alvorlig konsekvens for samfunnet. Det er derfor foreslått en mindre kjemikalieberedskap knyttet til Ski brannstasjon. Dette vil kreve utstyrs innkjøp og kompetanse/øvelser for mannskapene. Dette er foreløpig utsatt av styret og representantskapet. Stortingsmelding nr 22 ( ): Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr ved de branner og ulykker som kan forventes. Brannvesenet yter for eksempel innsats ved branner, kjemikalieulykker, trafikkulykker, flomsituasjoner og andre naturhendelser, konsekvenser etter terror mv. Brannvesenet er også en viktig del av beredskapen mot akutt forurensing. Brann- og eksplosjonsvern lovens 11 pålegger blant annet også brannvesenet å være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker avdekket i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Brannog eksplosjonsvernlovens forskrifter vil bli gjennomgått for å sikre at krav til dimensjonering gjenspeiler brannvesenets lovpålagte beredskapsoppgaver. Tidligere sammenligninger av brann- og utrykningsfrekvenser mot landsgjennomsnittet viser at vaktstyrkens tilgjengelighet er 94 % av tilgjengelig tid. Dette viser at det er små sjanser for samtidig hendelser, men spesielle værsituasjoner og andre årsaker gjør at flere hendelser kan oppstå samtidig. Beredskapen må både utstyr- og mannskapsmessig kunne takle en større brann og 1-2 små hendelser samtidig. Det er inngått samarbeidsavtaler med alle omkringliggende brannvesen som sikrer samtidig utrykninger fra begge brannvesen på kommunegrensene. I tillegg er det gjort avtaler som sikrer bistand hvis egenberedskap ikke strekker til. Brannforebyggende arbeid vil fortsatt være et viktig satsningsområde i årene fremover fordi godt brannforebyggende arbeid reduserer risikoen i regionen. Feiing, tilsyn på ildsteder/særskilte brannobjekter og opplæring/motivasjonstiltak skal være en prioritert oppgave i forebyggende avdeling. I tillegg må en være aktive i forhold til å kartlegge spesielle brannrisiko/hendelser som oppstår i regionen, slik at risikodempende tiltak kan innarbeides i den årlige planen for brannverntiltak. Informasjonsstrategi Selskapet har en internett side som inneholder et lukket område for intern informasjon til ansatte, styremedlemmer og representantskapet. I tillegg benyttes nettsiden til å informere allmennheten. Målet med sidene er å bli en åpen og informativ organisasjon både for publikum og for ansatte i bedriften. Sidene vil bli videreutviklet og forenklet. God krisehåndtering blir stadig viktigere og manglende informasjon under kriser gir ofte omdømme svikt. Under en større hendelse vil det bli opprettet en egen presseansvarlig. Det er også laget en reklamefilm som presenterer kurs og øvelser. Reklamefilmen er vist på Follo tv og ligger på hjemmesidene. I samarbeid med TV8 (Follo tv) er det laget en presentasjon av brannvesenets arbeid i 12 serier. I tillegg bistod vi med en øvelse for lokale idrettsutøvere under mestermøtet på Oscarsborg. Det har i løpet av året registrert 54 forskjellig nyhetsinnslag om vår virksomhet i lokale aviser om hendelser og brannforebyggende arbeid. Ansatte Dag Chr. Holte, brannsjef Runa Bøen, økonomikonsulent 18

19 BEREDSKAPSAVDELINGEN Beredskapsavdelingen har igjen hatt et år med flere store branner og ulykker. Dette er hendelser som setter mannskap og befal på store utfordringer. Vi har løst alle oppgaver på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes dyktige mannskaper og befal med god skolering. Det har omkommet to personer i branner i vårt distrikt og flere hus har blitt totalskadet i branner. Dette er to for mange, men brannvesenet kunne ikke redde noen av disse selv med enda tidligere varsling. Det har også i år vært mange trafikkulykker med mange skader og en omkommet. Året har ellers vært travelt for alle, mye regn har gjort sitt til at det har vært lite med skog/gressbranner men desto flere RVR oppdrag. Den 24. juli hadde vi 12 RVR oppdrag på noen få timer. Vi er nå en RVR satellitt som rykker ut i et større område en før da vi bare var i vårt eget distrikt. Mannskaper fra Oppegård brannstasjon ble sendt til Oslo Som følge av at hele Oslos brannberedskap var i aksjon i regjeringskvartalet ble de satt i beredskap på en Briskeby brannstasjon og var således ikke direkte involvert i arbeidet i regjeringskvartalet. Enebakk fortsetter som før med deltid, det er nå lettere å få tak i mannskaper, men på dagtid er det fremdeles utilfredsstillende da få mannskaper er tilgjengelige for innsats. I løpet av første kvartal 2012 vil det ikke vil være noen utrykningsledere i Enebakk kommune på dagtid og det må derfor settes inn tiltak for å dekke opp utrykningslederfunksjonen denne tiden. Alle mannskaper så nær som 2 har bestått de fysiske testene for røykdykking. Ledelsen er i dialog med de respektive og arbeider for å kunne finne alternative tester. Alle mannskaper og befal fremstår i dag som en slagkraftig enhet med god kompetanse innen de områder vi til nå har øvet på. Det fraktes betydelige mengder med farlig gods på vei og jernbane i vårt distrikt og vi må så langt det er mulig ligge i forkant av hendelser som kan inntreffe. Det er hvert år små hendelser som krever kompetanse innen dette fagområdet og man kan ikke alltid forvente å få bistand fra nabobrannvesen på kort varsel. For å møte disse utfordringer har vi hatt alle reserveutrykningsledere på farlig gods kurs Dette ble avholdt på Ski brannstasjon. Undervisningen ble holdt av dyktig foreleser fra Oslo brannvesen. Denne type opplæring og øvelser vil bli lagt inn i øvelsesprogrammet for ettertiden. Det er også satt i gang TRG gruppe (tverrfaglig rednings gruppe) med fokus på tauredning. Utstyr er innkjøpt og planer for øvelse for mannskapene er i igangsatt. Gruppen vil være operativ første halvår

20 Større hendelser/branner i Oppegård, Ski og Enebakk: Dato Adresse/område Kommune Skadebeløp Merknader 08/01 Orreveien 17 Ski / Brann i garasje 10/01 Idrettsveien Enebakk Gasslekkasje 20/01 Sætreskogveien 16b Oppegård Mer enn Fullt utviklet husbrann. Måtte rives med gravemaskin. 5/2 Håntverksveien 13 Ski Mer enn Fullt utviklet husbrann 6/3 Ekebergveien 169 Enebakk / Brann i låve 9/3 Berghagan 2 Ski Mer enn Brann i frysemaskin 30/3 Vevelstadåsen 23 Ski / Brann i leilighet 1 person død 10/4 Borgenveien 22 Enebakk Mer enn Fullt utviklet husbrann 23/4 Odinsvei 11b Oppegård Mer enn Brann i del av bygning 23/5 Berghagan 8 Ski / Eksplosjon, flere skader 23/7 Kjølstadveien 30 Enebakk / Brann i redskapshus. 25x10 m. Slått ned med N36. Fremskutt enhet. 7/10 Enebakkveien 651 Ski Mer enn Fullt utviklet husbrann. En person død. 27/10 Bru/fjellveien 2 Ski / Brann i del av bygning 3/11 E-18 Mastemyr Oppegård Trafikkulykke, en person omkommet 18/11 Trollåsveien 34 Oppegård / Brann i vifterom. 18/11 Gamleveien 21 Ski / Brann i del av bolig 28/11 Vevelstad stasjon Ski Togpåkjørsel en person død. 10/12 Hermodsvei 21 Oppegård / Brann i kjeller Tabellen viser større hendelser/branner med påfølgende skadeutbetalinger, men beredskapsavdelingen har med sin innsats slokket mange branner i en tidlig fase hvor man samfunnsøkonomisk har reddet store verdier. 20 Røykdykking kan være krevende med høye temperaturer. Bilde: Østlandets blad

21 Foto: Østlandetsblad. Ulykker krever samhandling på et skadested med flere aktører. Debrifing er en viktig del av arbeidet etter en hendelse for å bearbeide inntrykkene og unngå psykiske skader på eget personell. Ulykker Mannskapene har i løpet av 2011 blitt utkalt til 71 trafikkulykker. Dette er noe færre en i fjor. Bedre standard på veiene i vårt distrikt gjør at denne type hendelser heldigvis blir færre. Debrifing Brannmannskapene må i løpet av året rykke ut på mange alvorlige ulykker og det er viktig å bruke tid på bearbeiding av inntrykkene som oppleves for å hindre psykiske sen skader. Selskapet har utarbeidet rutiner for debriefing og defusing for å unngå kort- og langtidsvirkninger på mannskaper i etterkant av alvorlige ulykker/branner samt for å øke den faglige kvaliteten på vår innsats. Mannskapene blir også innkalt til teknisk debrifing sammen med politi og ambulansepersonell etter spesielle og/eller alvorlige hendelser. Dette gir oss en mulighet til å snakke ut om hendelser med kollegaer som har opplevd det samme og noe om hendelsesforløpet. Utrykningsstatistikk Antall utrykninger er i 2011 har en liten nedgang på 20 utrykninger sett i forhold til Antall trafikkulykker har også en gledelig nedgang Brann i bygning Falsk alarm Unødig alarm Skogbrann Brann i gras/kratt Brann i campingvogn/telt Bilbrann Brann i fritidsbåt Pipebrann Føres som brann i bygning Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade/oversvømmelse Akutt forurensning Annen hjelpe tjeneste Drukning Sum

22 Utrykninger til andre distrikt Søndre Follo Oslo Råde Rakkestad Hobøl Total antall utrykninger er 928 BRANNBILER OG UTSTYR Samtlige 1. utrykningsbiler er stort sett i god stand. Tankbilen i Enebakk er sliten men blir svært sjelden brukt. Den gamle 1. bilen i Enebakk ble kjørt til Oppegård og pusset opp. Resultatet ble bra. Den står nå som reservebil på Ski og brukes når de andre bilene er ute av drift Unødig alarm Annen hjelpe Trafikkulykke Brannhindrende Brann i bygning Vannskade/overs Falsk alarm Bilbrann Annen brann Akutt forurensning Brann i gras/kratt Drukning Skogbrann Brann i Brann i fritidsbåt Pipebrann Ny 1.bil til Enebakk er under bygging hos Egenes brannteknikk. Levering vil skje første halvår Inntil ny brannstasjon er satt i drift i Enebakk vil bilen bli stående på Ski, grunnet manglende porthøyde på Enebakk brannstasjon. Krokløftbilen på Ski trenger omfattende reparasjoner/vedlikehold. Dette vil imidlertid bli uforholdsmessig kostbart og det ble derfor bestemt å kjøpe ny bil. Utlysning ble foretatt på Doffin med anbudsåpning Den blir levert første halvår Utskifting av øvrige kjøretøyer vil følge utskiftningsplanene. Det har blitt utført vanlig vedlikehold og service på alle biler og alt utstyr. Dette er noe mannskapene gjør selv. Vi er heldige og har bilmekanikere stort sett på alle kasernerte vaktlag. Brannvesenet sparer mye penger på dette, da alternativet er å sende biler og utstyr på verksted. Det har i år dog vært nødvendig å sende noen biler på spesialverksted, da reparasjonene var for omfattende. Samarbeide Det er undertegnet felles slokkeavtale med Hobøl og Spydeberg brannvesen på lik linje med andre slokkeavtaler som Nordre Follo har rundt distriktet. Det er besluttet å inngå felles overbefalsvakt med Moss Interkommunale brannvesen fra Fremtidsrettet arbeid. Nordre Follo brannvesen IKS har i dag en liten administrasjon i forhold til omkringliggende brannvesen. For å vurdere organiseringen av ledelsen i beredskap er det foretatt en studietur til Bergen brannvesen. Her ble det gitt en grundig innføring i hvordan de har lagt opp sitt system med kompetanseheving av mannskap og befal. Gevinstene ved en slik modell var blant annet at mye av det daglige arbeidet med øvelser etc. kunne avlastes avdelingsleder beredskap som en konsekvens av en kompetansehevning blant mannskaper/befal. Mannskap/befal søker seg til spesielle fagområder som de har spesielt ønske om å fordype seg i og man får gjennom dette også en spesialisering som man kan bygge videre på. KURS 37 ansatte gjennomført kurs i el sikkerhet hos NSB, 2 ansatte har bestått beredskapsutdanning 1 4 ansatte har bestått oppkjøring til 160 koden. 22

23 Hendelser i Oppegård kommune Hendelser i Enebakk kommune Unødig alarm Trafikkulykke Annen Drukning Brannhindrende Vannskade Brann i bygning Bilbrann Brann i gras/kratt Akutt forurensning Falsk alarm Skogbrann Unødig alarm 15 Trafikkulykke Drukning 1 2 Farlig gods Annen Brannhindrend Bilbrann 0 Vannskade 2 Brann i bygning Hendelser i Ski kommune Togulykke 165 Unødig alarm 11 Annen 39 Trafikkulykke 78 Annen 1 Drukning Brannhindrende Vannskade Brann i bygning Bilbrann Brann i gras/kratt Akutt forurensning Falsk alarm Statistikken viser hendelser i den respektive kommune, ikke antall utrykninger fordelt på stasjonene. 23

24 Foto: Christian Clausen Østlandetsblad. Øvelser er en viktig del av for å kunne yte maksimalt. Røykdykkerne må kunne lese faremomenter ved røykdykking i bygninger. Øvelser Avdelingen har gjennomført øvelser for deltidsmannskaper i henhold til fastsatt øvingsprogram hver mandag i tidsrommet kl.17:00 19:00, og torsdager i tidsrommet kl. 17:00 20:00. Øvelsene blir fortløpende evaluert og vaktlagene gir kommentarer og forslag til endringer av øvelsesprogrammet. Det faglige nivået er høyt, både på mannskaper og instruktører. Ut fra mannskapenes tilbakemeldinger, anses vår målsetning for øvelsenes innhold å være nådd. Den kasernerte styrken har i tillegg et eget øvelsesprogram på dagtid. Bygninger Oppegård og Ski brannstasjon er to meget bra stasjoner, men Ski brannstasjon har begrenset kapasitet til å ivareta behovet for kontorplasser særlig etter at fullkaserneringen ble innført. Mannskapene trives godt og det har blitt bra tilrettelagt for trening og øvelser. Oppegård kommune har overtatt vårt gamle møterom, og skal i løpet av 2012 bygge om to gamle kontorer til ett nytt møterom. Enebakk brannstasjon er fortsatt i dårlig forfatning. Det er installert varmepumpe for å holde en høyere temperatur enn sist vinter, da innetemperaturen i de kaldeste periodene lå nær frysepunktet. Dette er svært alvorlig for våre brannbiler, da vannet lett kan fryse på vei til et skadested og stoppe rednings- og slokkearbeidet nesten fullstendig. Beredskapsavdelingen har et håp om bygging av ny brannstasjon kan igangsettes i SIVILFORSVARSLAGERET Materialforvalteren har jevnlig kontrollert og vedlikeholdt utstyret på lageret. I tillegg er alle brannpumpene kjørt med vann for å sjekke om de virker som forutsatt. Forvalteren har utført de oppgavene som ligger til stillingen og er i mål med sine oppgaver. Det fases stadig ut utstyr fra lagret. I løpet av ble nesten alt utstyr kjørt til sentrallager i Oslo. 24

25 Fast ansatte: Per Egil Christoffersen konstituert avdelingsleder fra september 2010 fast ansatt fra mars Overordnet vakt: Dag Christian Holte Knut Erik Marthinussen Janne Hovdenakk Per Egil Christoffersen Utrykningsledere heltid: Carl Erik Lie Lars Even Andersen Robert Hutchings Svein Erik Smestad Finn Vidar Nøkleby sluttet Tore Sestøl Steinar Eriksen Ronny Sigde Brannformenn heltid Erik Johannessen Jon Linnerud Atle Sundqvist Freddy Filling Thomas Karlstad Brannkonstabler heltid: Christian Michelet Bård Hageselle Knut Steve Kristiansen Hugo Karoliussen Tor Gøran Jakobsen Runar Sagerud Jan Erik Fredriksen Trond Arnesen Svein Åge Kvarving Tore Støkken Lars Aas Gøran Nøstvik Vegard Kjærnsmo Bård Fredriksen Steffen Hutchings Kristoffer Rygh Glenn Slorafoss Stian Dehli Sven Roger Person Espen Arnesen Tommy Haugen Utrykningsleder deltid: Vidar Krogsæter Torstein Heiaas William Sheer Hans Erik Tysdal Reserve utrykningsledere deltid Tormod Fløter Glenn Robert Dahl Brannkonstabel deltid: Cato Solberg Knut Moen Knut W. L. Rustad Pål Røkenes Tommy Siggerud Atle Sikkerbøl Kjell Jørgen Mysen Hans Petter Mysen Steffan Aasli Fredrik Akselsen 25

26 FOREBYGGENDE AVDELING Arbeidsåret 2011 Resultatene for 2011 beskriver et år med høy aktivitet. Dette året har vært preget av flott teamarbeid til tross for økt arbeidsbelastning grunnet ledige stillingshjemler og langtidssykmelding. Avdelingen har hatt et meget hektisk år og virkelig stått på for å ivareta kundenes interesser. Oppgaver tillagt forebyggende avdeling Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens 11 skal det forebyggende arbeidet blant annet bestå av: Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfellet brann og andre akutte ulykker. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende avdeling andre relevante oppgaver iht. til Stortingsproposisjoner og andre forskrifter innen brannvern som eksempelvis: Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare. Saksbehandling av bålsøknader og overnattingsmeldinger Saksbehandling og kontroller av søknader om tillatelse til reparasjon av piper Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. Kontroll av rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus. Informasjonsarbeid Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune Kamerakontroll av røykkanaler. Feiing av fyrkjeler Kontroller etter pipebrann Andre oppgaver. Bistår beredskapsavdelingen ved behov. Kurs, øvelser, opplæring og informasjon ved bedrifter og institusjoner Bidrar som brann faglig instans ved behandling av byggesaker Deltar på dokumenttilsyn sammen med Follo byggetilsyn. Brannetterforskning Tilsyn i særskilte brannobjekter Tilsynsseksjonen gjennomfører tilsyn av særskilte brannobjekter i samsvar med Brann- og eksplosjonsvernloven, Internkontrollforskriften og Forebyggendeforskriften. Ved tilsyn blir det foretatt en vurdering av om alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann er tilstrekkelige. Tilsynet gjennomføres med en kontroll av eier og brukers branndokumentasjon, samt en stikkprøvekontroll på bygget for å verifisere at beskrevne forhold er ivaretatt. Forskriftene definerer særskilte brannobjekter i følgende kategorier: A. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv B. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser C. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 26

27 Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter: KOMMUNE ANTALL OBJEKTER Utført % UTFØRT 2. GANGS TILSYN ANTALL UTFØRT Enebakk kommune % 8 48 Oppegård kommune % Ski kommune % Totalt % % Målet for 2011 var 100 % gjennomførte tilsyn. Bakgrunnen for at måltallet ikke er oppnådd skyldes hovedsakelig redusert bemanning og at inntektsgivende arbeid har vært prioritert høyt i siste tertial. Det er gjennomført tilsyn 2 gangs tilsyn på 67 bygg. Hensikten med dette har vært å sikre at eier (kommunene) faktisk arbeider systematisk med brannsikkerheten i sine bygg. Dette gir et totalt antall gjennomført tilsyn på 266 stk. Det er satt sterk fokus på oppfølging av de særskilte brannobjektene etter gjennomført tilsyn de siste 5 årene. Som tabellen viser begynner dette nå å gi resultat i virksomhetenes internkontroll på flere av byggene. Antall 2011 Antall 2010 Antall 2009 Antall 2008 Forhåndsvarsel om pålegg etter tilsyn Vedtak om pålegg Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Vedtak om bruksnektelse Årsakene til påleggene er som i tidligere år hovedsakelig mangelfull branndokumentasjon, manglende opplæring/øvelser, samt mangelfull gjennomføring og dokumentasjon av egenkontroll. I tillegg er det manglende eller mangelfulle tilbakemeldinger. SAKSBEHANDLING OVERSIKT Oppgaveområder Antall utført Uanmeldte kontroller 6 Branntekniske uttalelser i byggesaker 17 Befaringer som brannsakkyndig for 8 kommunene Samarbeidstilsyn med Follo Byggetilsyn 2 Varsel om mulig ulovligheter 6 Brannetterforskning 6 Saksb. Bålbrenning 77 Saksb. overnatting og arrangementer 216 Brannfarlig vare 20 Saksb. oppskyting av fyrverkeri 40 Saksb. handel med fyrverkeri 19 Antall gjennomførte tilsyn på 90 % må anses som et godt resultat med bakgrunn i bemanningssituasjonene. Resultatene i 2011 påvirkes av at stillinger ikke har vært besatt og langtidssykmeldinger. Dette utgjør en reduksjon i bemanningen på 36 % i hele Forebyggende avdelingen har også stilt med personell i forbindelse med ferieavvikling og ved annet fravær/behov på beredskapsavdelingen. 27

28 Demostrasjon av hva som skjer når 1 dl vann helles i en gryte med fett på komfyren! Motivasjons- og informasjonstiltak Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens 11 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen. Det er gjennomført informasjonstiltak for ca personer. Motivasjons- og informasjonstiltak er undervisning både av privatpersoner og ansatte i bedrifter/virksomheter. Dette kan gjennomføres som undervisning, besøk hos borettslag/virksomheter, demonstrasjoner og åpen dag på brannstasjonene. Planlagt og gjennomført; Brannvernuka med åpen dag på brannstasjonene. Aksjon boligbrann Sikkerhetsuka i Ski (alle 9.klassene og voksne med minoritetsbakgrunn fra Follo kvalifiseringssenter) Kalenderprosjekt (alle 6. klassinger i kommunene) I tillegg er det gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for Eldreforeninger Barnehager Lærere Informasjonsmøte med eiendomsforvaltere i alle Follo kommunene Leietagere i komplekse bygg (borettslag) Bedrifter Sykehjem Butikkansatte Private organisasjoner Speidere Tannleger Brannvernuka er en årlig landsomfattende aksjon for å forebygge branner. Dette er en aksjon som pågår i media i en hel uke. Denne avsluttes med en åpen dag på brannstasjonene i kommunene. Den er rettet mot barn, og ble gjennomført på både Enebakk, Oppegård og Ski brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført med konkurranser for barn, ulike aktiviteter og demonstrasjoner. Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. Det anslås at det var ca 2000 besøkende på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved brann, og forhåndsregler mot brann. Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant annet brann, politi og helse som er iverksatt av Ski kommune. Brannvesenet informerer om forebyggende brannvern i hjemmet, og gjennomfører slokkeøvelse for ca 500 elever og 120 personer fra kvalifiseringssenteret. 28

29 Kalenderprosjektet er en julekalender hvor det åpnes en luke pr dag i hele desember. Hver dag gir et godt brannforebyggende tips i hjemmet samt konkurranser. Syv brannvesen i Akershus, Buskerud og Oppland samarbeider om kalenderprosjektet. Nordre Follo brannvesen ga et tilbud til alle 6.klasser i Enebakk, Oppegård og Ski kommune. Til sammen 13 skoler tok imot tilbudet. 7 i Ski, 4 i Oppegård og 2 i Enebakk. Dette gjennomføres med en time undervisning på skolene, deretter fikk alle elevene utdelt kalenderen. Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll desember Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Årets aksjon ble gjennomført med hjelp av 6. klassingene i kommunene. I sammenheng med kalenderprosjektet ble elevene oppfordret til å gjennomføre sjekken hjemme og hos besteforeldre. De fikk opplæring i kontrollen og utlevert kontrollskjema, kalender, klistremerker med nødnummer og røykvarslerbatteri. Det ble kontrollert ca. 320 boliger. Svømmekurs for barn. Hvert år omkommer mange mennesker ved drukning. Barn som ikke kan svømme er særlig utsatte for drukning. Svømmeopplæringen ved mange barneskoler er meget mangelfull og ofte helt fraværende. På bakgrunn av dette startet Nordre Follo Brannvesen et prosjekt i 2010 med en egen svømmeskole for barn i alderen 6-8 år. Kurset ble avviklet den første uken i skoleferien hvor barna tilbrakte vel 1,5 time i bassenget hver dag. Påmeldingen til kursene var også i år større enn antall plasser, og til sammen 60 barn deltok på årets svømmekurs. 29

30 Ski og Enebakk kommune var meget velvillige til å låne ut bassenget på Dagbo og Enebakk ungdomsskole, hvilket var meget godt egnet til svømmeopplæring. Ved kursets første dag møtte det opp mange spente (og noen litt engstelige) barn. Ingen kunne svømme og de fleste turte ikke å ha hodet under vann. Den siste dagen av kurset fikk foreldrene se barn som stupte fra kanten og crawlte tvers over bassenget. Kurs- og øvelsesvirksomhet Det har vært en bra etterspørsel etter våre tjenester, og avdelingen har i tredje tertial prioritert gjennomføring av kurs og øvelser. Måloppnåelsen må anses å være meget bra, med bakgrunn i at avdelingen ikke har vært fullbemannet gjennom hele året. Det bør også legges til at vi i år har 3 nyansettelser i forebyggende tilsyn som under tiden også er gitt opplæring /innkjøring. Gjennomførte Kurs som avdelingen tar betalt for: Varme arbeider Brannvernlederkurs Praktisk og teoretisk øvelse/kurs for pleieinstitusjoner og skoler. Industrivern Dørvaktkurs Brannfysikk for høgskole Det ble gjennomført 6 brannvernlederkurs. Kursdeltakerne kommer fra forskjellige offentlige og private virksomheter i og utenfor Follo. Kurs og øvelser som avdelingen tar betalt for tilpasses ønsker og behov for de forskjellige bedriftene/virksomhetene. Vi tilbyr slokkeøvelser med pulver, Co 2 og vann, samt Slokking av pasient i rullestol. Vi demonstrerer slokking av smult med vann, brann i propan væske og gassfase, gasseksplosjon og støveksplosjon. Kompetansesenteret Anlegget har vært benyttet ved gjennomføring av interne og eksterne kurs og øvelsessammenheng, det har også vært utleid til gjennomføring av eksternt truckførerkurs. Brannteknisk byggesaksbehandling Samarbeid mellom brannvesenet og byggesaksavdelingene i kommunene er en viktig del av arbeidet til seksjon tilsyn. I løpet av de siste årene har det samarbeidet med byggesak blitt en naturlig del av hverdagen. Dette samarbeidet har blant annet ført til en bedring i kvaliteten på nye bygg og oppgradering av bygg i kommunene. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men samfunnsøkonomisk gir dette gode resultater. Fravik med tanke på tilrettelegging for brannvesenets innsatspersonell, samt fravik på bygg i forhold til Plan og bygningsloven blir avdekket og ivaretatt på et tidlig tidspunkt. Med bakgrunn i Forebyggendeforskriften 5-1 samarbeid og 6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling, varsler vi andre etater dersom vi avdekker avvik som vedrører deres regelverk. 30

31 Foto: Bjørn V. Sandness i fbm artikkel i Østlandetsblad om feieravgift Oversikt over feiergebyr for 2011: Kommune Feieravgift Enebakk 288,- Ski 312,- Oppegård 309,- Det årlige kommuneavgiftsbarometeret til Huseiernes Landsforbund (HL) viser at feiertjenesten til Nordre Follo brannvesen har Follo distriktets laveste avgifter for feiergebyr. Det er en målsetning at innbyggerne i vårt distrikt får gode tjenester til en lav pris. Vår organisering av tjenesten i det interkommunale selskapet er en av grunnene til at vi kan levere en god tjeneste til en lav pris. Gjennomsnittlig feieravgift på landsbasis ligger på kr 429,-. Feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg På bakgrunn av feiernes registreringer av fyringsmønster og mengde sot er det i samsvar med gjeldende forskrifter innført behovsprøvd feiing. Behovsprøvd feiing innebærer at pipe i boenhet minimum skal feies hvert 4. år med mindre behovet tilsier noe annet. Intensjonen bak denne omleggingen har vært å styrke den forebyggende siden med større grad av kontroll og informasjon til kunden slik at man innenfor en fireårsperiode både har foretatt feiing og tilsyn av den enkelte boenhet. I tillegg til oppgaver pålagt gjennom lov og forskrift gjennomførte feierne oppgaver innenfor kamerakontroll av piper, feiing av fyrkjeler, kontroll av ildsteder mv. Tilsyn av fyringsanlegg gjennomføres i hovedsak i vinterhalvåret fra ca. 15. oktober til 1. april. Under tilsynet blir pipe og ildsted kontrollert. I tillegg gjennomføres det en kontroll av slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om brannsikkerhet og viktigheten av riktig fyring. Det er gitt 15 fyringsforbud i medhold av Brann- og eksplosjonsvernlovens 37. Bakgrunn for fyringsforbudene er i hovedsak defekte skorsteiner og feilmonterte ildsteder. 31

32 Oversikt over røykrør og ildsteder: ANTALL KOMMUNE ENHETER/ RØYKLØP MÅL røykløp TILBYDD FEIING (røykløp) ANTALL TILSYNS OBJEKT (enheter) MÅL VARSLET TILSYN Enebakk kommune 3128/ Oppegård kommune 6484/ Ski kommune 7452/ Totalt 17064/ Seksjon Feiing Oppgaveområde Antall utført Fyringsforbud 15 Kamerakontroller 7 Fyrkjeler 4 Ildstedskontroller 30 Saksbehandling 243 kontrollerklæring for ildsted Befaringer etter 44 forespørsel Fresing av skorstein 2 Div saksbehandling 193 Seksjon feiing har vist et stort engasjement i forhold til utførelse av arbeid. Feiing og tilsyn gjennomføres i Enebakk, Oppegård og Ski kommune etter fastsatte ruter. Dette systemet skal sikre at beboere/huseierne får tilbud om utførelse av tjenesten de betaler for. Resultatene for feierseksjonen påvirkes av at 1 stillinger har vært ubesatt, denne stillingen er det nå ansatt feier i som starer Avdelingen har også stilt med personell for ferieavvikling på beredskapsavdelingen. Det er innleiet ekstern feier for å øke den totale kapasiteten til feierne. Tilsyn av fyringsanlegg Det skal gjennomføres ca tilsyn i løpet av 4 år. Dette betyr at avdelingen skal gjennomføre ca tilsyn i løpet av et år. Med bakgrunn i redusert bemanning grunnet ledige stillingshjemler tilsvarer dette en begrenset arbeidskapasitet på ca tilsyn. Det faktiske resultatet for avdelingen er at det er gjennomført ca færre tilsyn enn forutsatt med full bemanning. Feiing gjennomføres ca. fra 01. April til 15. Oktober. Det er til sammen pipeløp som skal feies i kommunene. Under feiing blir det også gjennomført en visuell kontroll av skorsteinens tilstand. Det er som beskrevet tidligere, behovsprøvd feiing, men seksjon feiing har satt som mål at beboerne i kommunene skal få tilbud om feiing annethvert år. Dette medfører at det skal gis tilbud om feiing av ca pipeløp årlig. Årets resultat er 9442 pipeløp. Avdekkede avvik. I alle kommunene er det 2 gjentagende avvik som fører til at feiing ikke blir gjennomført. Disse er at huseier ikke har klargjort for feiing eller at adkomst til tak ikke er ivaretatt. Avviket på adkomst er blant annet manglende/mangelfull utførelse av stiger, takstiger og sklisikring. 32

33 Enebakk Oppegård Ski kommune kommune kommune Antall feiinger Antall registrerte avvik Adkomst på/til tak (ca) Ved tilsyn av fyringsanlegg er det avdekket flest avvik i forhold til brennbart materiale for nærme sotluke, deretter kommer innkledde skorsteiner. Det er også avdekket flere som har brennbart materiale på fyrrom, samt mangler plate foran ildsted. Feierne avdekker brannfeller. Her mangler det plate av ubrennbart materiale foran ildstedet. Nedgravde oljetanker Arbeidene med oppfølgingen av forskriftene for å hindre lekkasje fra nedgravde oljetanker skal videreføres som forutsatt for Oppegård kommune. Dette gjelder for tanker over 3200 liter. Krav til kontroll på mindre tanker avventes til lokal forskrift er utarbeidet og gjort gjeldende. Andre oppgaver Etter pipebrann skal feierne kontrollere skorsteinen for svekkelser som kan påvirke brannsikkerheten før eventuelt pipa tas i bruk på nytt. Det er gjennomført 30 slike kontroller. Seksjon feiing har også gjennomført og deltatt på eksterne informasjon, kurs og øvelser. De har også stilt personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor dette har vært behov på beredskapsavdelingen. Ansatte Knut Erik Marthinussen, avd. leder Janne Hovdenakk, seksjonsleder tilsyn/branningeniør Sven Person, branninspektør, gikk over til beredskap Linus Gotfridson, branningeniør, sluttet Bård Fredriksen, branninspektør, overført fra beredskap Ine Olsen branningeniør Stein Aardal, branninspektør, begynte Hans Erik Tysdal, branningeniør, begynte Rune Eikaas, branninspektør begynte Mona Torp, feiermester Henrik Holte, feierlærling Minh Thanh Tran feier Nicklas Nordqvist feiersvenn Øystein Jacobsen, feierlærling, begynte Knut-William Rustad feier, sluttet Mål og resultatoppnåelse Forebyggende avdeling kan for 2011 vise til et sterkt resultat. Seksjon tilsyn mangler 100 % måloppnåelse av tilsyn i særskilte brannobjekter. Bakgrunnen for dette er 36 % vakanse grunnet ledige stillingshjemler og langtidssykdom. Det er gjennomført 70 % tilsyn. Utover dette har avdelingen gjennom et samlet engasjement gjennomført større antall av generell saksbehandling, brannteknisk byggesaksbehandling, øvelser og informasjonstiltak. Seksjon tilsyn har videreført fokuset på kvalitet og oppfølging av tilsyn. Avdelingens fokus har resultert i at brannsikkerheten både teknisk og organisatorisk stadig bedres i de særskilte brannobjektene i kommunene. Det er gjennomført tilsyn av kommunenes branndokumentasjon for å sikre at de arbeider systematisk med brannsikkerheten i kommunale bygg. Dette gir et totalt antall gjennomført tilsyn på 266 stk. Seksjon feiing kan også vise til et bra resultat til tross for. Avdelingen har gjennomført 98 % av planlagt feiing og 63 % av planlagt tilsyn i Generelt har forebyggende avdeling vært gjennom et hektisk, svært krevende og spennende år med mange utfordringer. Det er ansatt 5 nye medarbeider på avdelingen, samtlige har sin tidligere praksis i brannforebyggende arbeid og/ eller i beredskap i Nordre Follo Brannvesen eller annet brannvesen. Vi tør håpe på en tid framover med lavest mulig turn-over slik vi kan utvikle et best mulig fagmiljø for medarbeiderne i forebyggende avdeling for derigjennom også kunne ivareta mulighetene for full måloppnåelse. 33

34 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriftshelsetjenesten Avtalen med Follo Bedriftshelsetjeneste AS (FBHT) fungerer godt, og det kan dokumenteres at de ansattes helse blir godt ivaretatt. Avtalen innebærer årlig legeundersøkelse av ansatte. I samarbeid med FBHT legger ledelsen i januar/februar hvert år opp mål for denne tjenesten. Evaluering foretas ved behandling av bedriftshelsetjenestens årsrapport i Arbeidsmiljøutvalgets første møte hvert år. FBHT er også med i dialog møter for å kunne følge opp syke medarbeidere på en bedre måte og å drive forebyggende arbeid for å unngå sykemeldinger. Alle mannskaper i utrykningsstyrken gjennomgår etter fastsatte intervaller en belastnings EKG, styrketest og en kondisjonstest. Styrke- og kondisjonstesten gjennomføres av egne mannskaper. Samtlige i beredskapsavdelingen skal gjennomgå tester og undersøkelser før ansettelse. Dersom disse ikke er tilfredsstillende gjennomført er ansettelse ikke aktuelt. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 2 møter hvor 7 saker har blitt behandlet. AMU skal avholde antall møter som er nødvendig for behandling av arbeidsmiljøsaker og det er en lokal målsetning om å gjennomføre fire årlige AMU-møter. Målsetningen om å gjennomføre fire møter er i år ikke oppnådd. Vernerunder Det er gjennomført vernerunde på Enebakk brannstasjon. Resultatet av vernerunden synliggjør et anstrengt behov for en ny brannstasjon. NFB forventer en avklaring om ny brannstasjon primo Fraværsstatistikk Heltidsansattes sykefravær ligger på 5,5 % og således godt under landsgjennomsnittet. Legemeldtfravær utgjør totalt 3,5 % og egenmeldtfravær ca. 2.0 %. Sykefraværet for deltid ligger på 4,8 %. Sykefraværet er ikke knyttet til forhold i bedriften. Individuelle oppfølgingsplaner med målsetning for tilrettelegging gjennomføres med langtidssykemeldte. Sykefravær: Heltidsansatte 5,5 % 4,3 % 5,6 % 5,5 % Deltid 5,5 % 4,3 % 5,6 % 4,8 % Skader Brannvesenet har i perioden innrapportert 8 skader på mannskap i forbindelse med innsats. I etterkant av 8 hendelser er det rapportert til Folketrygden om 41 tilfeller (ansatte) med mulige senskader. Dette er oppdrag hvor mannskapene har vært utsatt for særlig krevende psykiske belastninger som på et seinere tidspunkt kan få konsekvenser for den enkeltes psykiske helse. Selskapet har utarbeidet rutiner for debriefing og defusing for å unngå kort- og langtidsvirkninger på mannskaper i etterkant av alvorlige ulykker/branner samt for å øke den faglige kvaliteten på vår innsats. I forbindelse med øvelser er det innrapportert 2 skader. Den 12.mai ble en røykdykker utsatt for innånding av brannrøyk i forbindelse med røykdykking, vedkommende gikk tom for luft og tok av seg masken. Videre fikk den 30.november en ansatt en et kutt i hodet da han reiste seg opp under en bildør som var i åpen stilling. Skadene er innrapporterte til Folketrygden. Ovennevnte skalder ble behandlet på legevakten. 34

35 Andre skader utenfor utrykning/øvelser: Påkjørsel av person i forbindelse med låsing av port. Stort skadepotensiale, men moderate skader som ble behandlet på legevakt og sykehus. Vedkommende var sykemeldt i en lengre periode Flenge i finger ved åpning av bilpanser uten bruk av vernehansker ved forberedelse av øvelse. Skaden ble behandlet på legevakten. Det er ikke innrapportert skader på person i forbindelse med fysisk trening. Skader i forbindelse med fysisk trening er til dels påregnelige, men enkelte tilfeller med årsak i unødig voldsomt spill skal ikke forekomme. Voldsomt utagerende spill bidrar ikke til å fremme god lagånd og god fysikk. Utrykningslederne har fokus på dette og skal arbeide for å få redusert skader i forbindelse med fysisk trening. Når vi for 2011 ikke har registrert noen skader ved fysisk trening, krediteres utrykningslederne og mannskap for å ha tatt konsekvensene av tidligere års høye skadestatistikk og brannsjefens henstillinger om å ta vare på hverandre mm. Revisjoner av IK-dokumentasjon Det er et mål at dokumentasjonen av internkontrollsystemet skal være innrettet på en slik måte at det fanger opp og beskriver rutiner for forhold som kan innebære risiko. Brannvesenet har et omfattende og uoversiktlig tilfang av hendelser og det er utenkelig at man skulle ha rutiner for ethvert tilfelle. En av oppgavene for leder beredskap (IK-ansvarlig) er å sørge for minst en årlig revisjon av dokumentasjonen. En omfattende revisjon er igangsatt 2011 og vil avsluttes primo Til tross for at dokumentasjonen gir gode opplysninger om hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges, mener brannsjefen at internkontroll dokumentasjonen alltid kan forbedres på enkelte punkter. Dette er en utfordring brannsjefen tar på alvor og vil bidra til at vår internkontroll holdes levende, oppdatert og på et nivå som sikrer gode arbeidsprosedyrer for våre ansatte. IA-avtale Det er inngått ny samarbeidsavtale datert med NAV Arbeidslivssenter fram til og NFB viderefører sin status som IA bedrift med de fordeler som dette innebærer: Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter Tilretteleggingstilskudd fra NAV Kompensasjon for honorar til bedriftshelsetjenesten i enkelte sammenheng Utvidet bruk av egenmelding. Brannvesenet har god nytte av å være IA bedrift og kontaktpersonen i NAV er en viktig ressurs blant annet i forbindelse med aktuelle problemstillinger knyttet til sykefravær. 35

36 36 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Postboks 364, 1401 Ski

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral Årsrapport 2015 Sør-Trøndelag 110-sentral Sør Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør- Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen har i 2015 vært

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Aktuelle saker fra DSB

Aktuelle saker fra DSB Aktuelle saker fra DSB Status på brannområdet Stortingsmelding nr 35 om brannsikkerhet forebygging og brannvesenet redningsoppgaver de nye målene Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer