Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011"

Transkript

1 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK

2 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN DISTRIKTSGUVERNØREN DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER PÅ DISTRIKTSPLAN FOR KLUBBENE... 8 KLUBBPRESIDENTENS OPPGAVER... 8 KLUBBSEKRETÆRENS OPPGAVER... 8 KLUBBKASSERERENS OPPGAVER BUDSJETT MED NOTER ROTARY NETTSIDER KLUBBPRESIDENTER OG SEKRETÆRER PRESIDENTER SEKRETÆRER DISTRIKTETS ORGANISERING FUNKSJONSPLAN ORGANISASJONSPLAN DISTRIKTSLEDELSE ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) DISTRIKTSKOMITEER THE ROTARY FOUNDATION GROUP STUDY EXCHANGE (GSE) DISTRIKTSPROGRAMMER RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD) UNGDOMSUTVEKSLING ROUNDTRIPS/SUMMER CAMPS DISTRIKTETS MØTER OG SAMLINGER KOMMUNIKASJON MED KLUBBENE GUVERNØRENS BESØKSPLAN REISEREGNINGER.. 24 ROTARY VEST ÅRSHJULET Vedlegg RI - sonekontor Norsk Rotary Forum (NOFO) Håndboken er utarbeidet av Solveig Fløgstad og Ulf Torkelsen. Redaksjon avsluttet

3 1. Verdenspresidenten Hva er Rotary? Hva gjør en Rotary - klubb? Disse spørsmålene stilles ofte til rotarianere. Spørsmålene er ofte vanskelige å svare fort på. Vårt hovedmotto Service Above Self viser til det idealistiske i vår organisasjon, men dekker ikke begge spørsmålene. Derfor bestemte jeg meg for å forsøke å finne et kort tema som skulle dekke begge spørsmålene, både for ikkerotarianere og for oss rotarianere. For å finne de rette ordene gikk jeg gjennom de fire tjenestegrenene våre. Jeg fant da: livsglede, gode samfunnsborgere, utvikle våre lokalsamfunn til bedre steder både for arbeid og fritid, gjennom internasjonalt arbeid øke mulighetene for samhørighet, goodwill og fred, og overføre våre grunnprinsipper - service, kameratskap, mangfold, integritet og lederskap - til andre mennesker og organisasjoner. Dermed fikk jeg tak i Rotarys innerste vesen, som kan beskrive det vi er best på: Utvikle lokalsamfunn Skape forståelse mellom kontinenter Jeg håper du er enig med meg i at disse ordene treffer blinken, og betegner hva vi gjør som rotarianere. Vi er en enestående og fremstående organisasjon, sikkert en av de beste i verden. Vi bygger på et avgjørende sett positive og skapende ressurser i vårt lokalsamfunn. Vi er best i verden til å bringe sammen mennesker som engasjerer seg for goodwill og til å gi dem mulighet gjennom samarbeid til å gjøre deres lokalsamfunn til bedre steder for arbeid og fritid. Med bakgrunn i dette ser jeg alle de fire tjenestegrenene som like viktige og vil be om at klubbene tester hvor effektive de er innen alle grenene. Vi skal streve etter å nå lengre og forbedre oss på alle felt. Mine viktigste arbeidsområder er: End of POLIO Ungdomsutveksling Fred og konfliktforebygging/-løsning Sykdomsforebygging og -behandling Vann og sanitærsystem Mors og barns helse Grunnutdanning og alfabetisering Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling Dette er områder jeg håper også dere vil delta i med full kraft. Ray Klinginsmith President Rotary International

4 2. Distriktsguvernøren Velkommen til rotaryåret 2010 til Den 1. juli 2010 overtar jeg ansvaret for distrikt 2250 i Rotary. Denne håndboken som du nå holder i hendene skal danne grunnlag for det arbeid vi sammen skal utføre i dette rotaryåret. Jeg vil nedenfor forsøke å definere/gi uttrykk for den visjon og de mål jeg vil arbeide etter. Mitt utgangspunkt er : Back to basic. Med dette mener jeg at klubbene må tilbake til Paul Harris sine grunnidéer, med Rotary som den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn som arbeider for å gagne andre. Omdømmebygging vil være et viktig element i denne sammenheng. Vi må få frem vår profil, som har fokus på Rotarys egenart. Dette gjør vi jo via klassifikasjonssystemet, som bør/skal være et speilbilde av lokalsamfunnet. Lokalsamfunnene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er som vi alle vet meget forskjellige, og dette må vi ta hensyn til. Fokuset på moral og etikk skal være en fellesnevner for alle de 50 klubbene og ha sin faste plass i programarbeidet. Vi må få frem at Service above self er et resultat og ikke et mål. Paul Harris la stor vekt på yrke og ikke minst et yrkesbasert nettverk. Vi må overfor oss selv og andre tydeliggjøre hva rotarymedlemskap gir, altså gjøre dere alle til aktive rotarianere. Nettverket må være aktivt. Med det mener jeg at ca. 66 % av dere må være yrkesaktive. Det er først da vi blir attraktive og danner et levende mentornettverk for nye medlemmer, et nettverk som vil være attraktivt for ikke-medlemmer. Det har vært en stor samfunnsmessig utvikling siden Paul Harris startet sin første klubb i Denne utviklingen må vi ta inn over oss, og via analyse og forståelse bli klar over verdigrunnlaget for de aldersgruppene vi ønsker å rekruttere (30-45). Disse aldersgruppene er ofte mer opptatt av sak enn av organisasjon. 4

5 Innad i klubbene må vi synliggjøre / beskrive hva det er å være leder i Rotary. Hver klubb har fått utlevert et skjema for mål og planer for dette rotaryåret. Skjemaet skal være utfylt og returnert innen 30. april Ta kontakt med innkommende president hvis du ikke har hørt noe om dette. Det er først når alle er innforstått med mål og planer at en kan dra i samme retning. Vi må gi mer ros til våre tillitsmenn - de yter en betydelig innsats for at vi alle skal trives. Hvor lenge er det siden du klappet presidenten på skulderen og sa at han gjorde en god jobb? Det samme gjelder for de andre tillitsvervene i klubben. Av distriktets 50 klubber er det 12 som holder sitt medlemstall på samme nivå - de verken øker eller minker. Går én ut kommer det én inn. 16 klubber klarer å øke sitt medlemstall - går én ut, kommer det to inn. Klubbene har en positiv økning. 22 klubber lekker - her går det flere medlemmer ut enn det kommer inn. De spiser også opp den positive økningen i de 16 klubbene med positiv medlemsutvikling, slik at totalresultatet blir negativt. Mitt mål er ikke å arbeide med de 28 klubbene som klarer seg selv, men ta et tak sammen med de 22 andre klubbene, slik at vi kan få stoppet lekkasjen. Da vil vi på sikt ha en positiv medlemsutvikling. Målet er ikke vanskeligere enn det. Jeg kommer også til å be klubbene om å rullere frem medlemmenes alder, slik at en til enhver tid er oppmerksom på når det yrkesbaserte nettverk består av færre enn 66 % av klubbens medlemmer. Vi som ressurssterke mennesker må via service above self arbeide for å få frem den humanitære siden av vår organisasjon. Vi må gjennomgå vår verdenspresidents motto for året og også ha minst ett prosjekt i klubben. Prosjekter og internasjonalt arbeid er meget positivt og givende. Det er utrolig hvor mange positive og kjekke rotarianere det finnes, uten at de nødvendigvis snakker norsk. Vi legger opp til en reise i oktober 2010 til Rotary Institute i Ålborg. Hotel Hvide Hus vil da være fylt av rotarianere fra sone 15 og 16 (språkgruppe ukrainsk til islandsk). Foredrag og nettverkspauser med godt dansk humør vil gi oss en opplevelse vi sent vil glemme. Jeg har stor tro på vårt distrikt og at vi sammen skal nå de mål vi setter oss. Sta vestlendinger oppnår det de vil. Vestlendingene har ikke minst den utrolige evnen i sine hjerter til å vise vennlighet, kjærlighet og omsorg. Det er denne evnen som gir livet mening og som vi trenger for å overleve. Vi trenger rotarianere som bryr seg. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere alle. Ulf Torkelsen Distriktsguvernør

6 3. Distriktets mål og virkemidler Langtidsplanen Distriktet etablerte en rullerende langtidsplan for , og vi har nå ett år igjen av denne. De norske rotarydistriktene arbeider med en ny strategiplan for Rotary i Norge. I lys av dette er distriktets langtidsplan ikke forlenget utover Målspesifisering Strategiske mål Medlemskapsutvikling Medlemsøkning +51 Nye klubber 1 a 25 medlemmer Rotaract Bidra til å starte en klubb Minst 20 % kvinner Min. 16 % Opplæring / Rotary Opplæring av alle nye medlemmer Kunnskapssenteret 2 kurs pr klubb RYLA seminar 1 * : Medlemskapsutvikling er en av hovedoppgavene til klubbene. Distriktet vil via sine tillitsmenn motivere presidenter og klubbens medlemmer til innsats for å bevare og øke medlemstallet. Klubbene må selv ut fra sine forutsetninger sette sine mål. Distriktet anbefaler kun at hver av klubbene har en netto økning i medlemstallet i løpet av rotaryåret.. TRF distriktet anbefaler Prosjekt med DDF Prosjekt med DSG 8 klubber 3 klubber 200 stk 12 klubber 5 klubber 300 stk Avtalegiro Bidrag til TRF inkl. PolioPluss Kr 420/ medl. * Kurs TRF/Polio Pluss 2 2 * : Distriktet vil motivere klubbene til å oppnå et bidrag til Polio Pluss på ca kr 200/medl. og til å gi et bidrag til Annual Program Fund i henhold til klubbens aktivitet. Utveksling distriktet anbefaler Utvekslingsstudenter Min 6 Min 6 Round trip / Summer camp 1 1 GSE / SVE prosjekter 1 1 Kurs 1 1 Kommunikasjon/omdømme Ekstern kommunikasjon Intern kommunikasjon Informasjonsplanen oppdateres Mediekurs nr.2 AG-områder Websidene vedlikeholdes Kommunikasjonskomiteene bidrar med månedsbrev til RV Alle klubbene lager månedsbrev Få alle klubbene i distriktet i gang med egne hjemmesider Omdømmeforbedring i lokalmiljøene Alle klubber lager månedsbrev Det skal avholdes seminar for opprettelse og vedlikehold av klubbens hjemmeside. Serviceprosjekter Lokale og globale service prosjekter 0ver 40 klubber har lokale/internasjonale prosjekter Prosjektkurs i AG-områder Videreføre Prosjektbanken 6 Alle klubber i distriktet bør ha lokale/internasjonale prosjekter Prosjektkurs i AG-områder Videreføre Prosjektbanken

7 Målsetting og virkemidler på Distriktsplan for Distriktet vil i legge vekt på kommunikasjon ved at alle klubbene får etablert hjemmeside. Rotarys evne til å overleve på lang sikt er imidlertid avhengig av en aktiv medlemsmasse. Derfor vil arbeidet med Medlemsutvikling stå sentralt. Følgende virkemidler vil bli fokusert for å oppnå målsettingene: Medlemsutvikling Aktiv innsats av presidenter og klubber for å bevare medlemstallet og rekruttere til nye/yngre medlemmer i hver klubb Spesiell vekt på rekruttering av kvinner og våre nye landsmenn Utarbeidelse av verktøykasse med ideer for hvordan klubben kan rekruttere nye medlemmer og hjelp til klubber som sliter med medlemsutvikling Kurs/medlemsskapsseminarer i AG områdene Planlegging/organisering for etablering av nye klubber i distriktet Planlegging/organisering for etablering av en Rotaract klubb Serviceprosjekter Alle klubber bør ha et lokalt eller internasjonalt prosjekt Arbeidet med utvikling av database for informasjon og erfaringsutveksling vedr. serviceprosjekter på klubb og distriktsnivå skal videreføres og holdes levende Det skal avholdes seminarer på AG nivå der klubbene skal få inspirasjon til å drive prosjekter, samt å lære om de muligheter som TRF gir til finansiering Kommunikasjon Klubbene oppfordres til medieoppslag på lokale og internasjonale engasjement Distriktets hjemmeside skal oppdateres/fornyes for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig Klubbene oppfordres også til å forbedre/oppdatere sine hjemmesider Rotary Vest er en viktig informasjonskanal. Klubbene bør bli mer aktive bidragsytere. Klubbene oppfordres også til aktive bidrag i Rotary Norden Det skal avholdes seminar for opprettelse og vedlikehold av klubbens hjemmeside der klubbene skal få inspirasjon til å forbedre sin interne og eksterne informasjon Distriktsprogrammer Distriktet vil i legge stor vekt på ungdomsutvekslingsarbeidet Distriktet vil motivere til at flere klubber slår seg sammen om en utvekslingsstudent Langsiktig mål må være å komme opp på samme nivå som de øvrige distriktene i Norge Gjenomføre roundtrips etter planen med Stavanger/Sandnes klubbene som arrangør Aktiv promotering av RYLA slik at vi kan fortsette det flotte tilbudet for ledende ungdommer Distriktet anbefaler at det opprettes en egen RYLA-kontakt for Melding om dette sendes presidenten i Torgalmenning RK, Lorentz Reitan : TRF Utryddelse av polio er Rotarys første prioritet. Vi skal matche Bill Gates donasjon på 355 mill USD med 200 mill. USD fra Rotary innen 2012 Motivere klubbene til å oppnå et bidrag til Polio Pluss på ca 200 kr./medl. Motivere klubbene til å gi bidrag til Annual Program Fund i henhold til klubbenes aktivitet. Kurs/seminarer, spesielt rettet mot Polio Pluss Støtte til DSG og MSG søknader Gjennomføre GSE-utveksling med D-9320 Lesoto våren 2011 Markedsføre World Peace Fellowship - studiet 7

8 4. Klubbene Klubbpresidentens oppgaver Klubbpresidentens ansvar er å drive klubben innenfor de lover og regler som gjelder for Rotary. (Manual of Procedure). Hun/han skal lede klubbmøtene, gi føringer for komiteer og prosjekter, være pådriver og påse at vedkommende selv, sekretær og kasserer sender inn de nødvendige rapporter og innbetalinger til rett tid. Klubbpresidenten støtter seg til Distriktets administrasjon og informasjonsmateriell som er lagt ut på distriktets hjemmesider: Klubbpresidentene har også fått tildelt egen håndbok 222:SV-(907). I den finnes god informasjon for drift av klubbene. Sørg også for god erfaringsoverføring fra tidligere president(er)! Klubbsekretærens oppgaver Klubbsekretæren har to hovedfunksjoner: 1. Sekretærarbeid for klubben og presidenten, 2. Oppdatering av medlemsregistre. Oppdatering av medlemsregisteret skjer på NORFO s hjemmesider: Hver klubb er tildelt et ID nummer og passord som gir tilgang til Medlemsnettet. Informasjon om navn på Medlemsnett brukes til den elektroniske matrikkelen. Husk oppdateringsknappen nederst på siden for å få fram bekreftelse på endring. Alle klubber skal registrere fremmøte på nettet innen 10. i hver måned. Når klubben har gjester, skal sekretæren uoppfordret gi gjesten fremmøtebevis. Sekretæren har også ansvar for oppdatering av alle medlemsdata på Rotary International s nettside Member access. Her må både sekretær og president registrere seg for å få tilgang. Brukernavn er adresse. Det er spesielt viktig at sidene oppdateres med innkommende presidenter og sekretærer slik at post/mail kommer til de rette personene i klubben. Medlemsmassen må også ajourholdes slik at klubben blir fakturert for korrekt kontingent. Link til nettsiden er: https://www.rotary.org/en/selfservice/pages/login.aspx. NB! Husk at alle endringer må registreres to ganger: en gang i Norge og en gang internasjonalt! 8

9 Klubbkassererens oppgaver Klubbkassererens oppgaver er å utarbeide budsjett, føre regnskap for klubben, og foreta inn- og utbetalinger. Det er viktig at innbetalinger til RI, TRF og Distriktet gjennomføres etter de regler som gjelder og innenfor de fastsatte tidsfrister. Bidrag til TRF kan betales i flere omganger, men forutsettes betalt innen 1. mars i Rotary-året. Kontingenter til distriktet Kontingent til NORFO Kr. 150,- pr.medl Rotary Norden Kr. 83,- Kontingent til Distriktet Kr. 367,- Handicamp (Årskontingent betales til Distriktet) Kr. 50,- Sum kontingent til Distriktet for Kr. 650,- pr.medl Halvårskontingenten: Kr 650/2 Kr. 325,- Halvårskontingent til distriktet forfaller (for juli desember) (for januar juni). Betalingen har 30 løpedager. Fakturagrunnlag: Antall medlemmer registrert i NORFO (Medlemsnett) pr og Årskontingenten for Handicamp innbetales sammen med 1. halvårskontingent til distriktet med forfall 1. juli Kontingent til RI 1. juli 1. januar Kontingent til RI $ 24,00 $ 24,00 Kontingent til Lovrådet $ 1,00 -- Sum kontingent RI $ 25,00 $ 24,00 Halvårskontingenten er: Halvårskontingent x betalingsmånedens kurs x antall medlemmer. Fakturagrunnlag: Antall medlemmer registrert i RI s database og

10 5. Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Noter Godkjent / /2011 Inntekter 3100 Medlemskontingenter Sponsorinntekter SVE Refusjon RI Inntektsført SOS Barnebyer Sum inntekter Utgifter Rotary felles 4100 Magasin Rotary Norden og Norsk Rotaryforum og Handicamp og 5 Sum Kontor / Administrasjon 6100 Trykksaker, rekv. Etc Revisjon Telefon IT Oppgradering IT Porto Forsikring Rotary Vest Gaver/bidrag Representasjon Reiser og klubbesøk Diverse møteutgifter Andre utgifter Guvernørens reisekostnader Representasjon Bank og kortgebyr Sum Distriktsaktiviteter 7050 Distriktsaktiviteter Ungdomsutveksling Ungdomsleir-roundtrip Ass. Guvernører Distrikt hovedkomiteer Handycamp RYLA Sum

11 Budsjett / /2011 Nasjonale møter 7300 Distriktskonferanse Distriktskonferanse Internasjonale distrikstkonferanse Distriktsrådsamlinger Reiser distriksrådsamling AG opplæring Distikt Team Trenings Sem President Elect TS Norfo/andre møter Sum Internasjonale møter 7600 Sonemøter Guvernørskole Convention Andre int. møter Council of Legislation Sum Rotary Foundation 7755 GSE/SVE SOS Barnebyer Prosjektkost RF komitemøter Sum Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum utgifter Resultat

12 Noter til budsjett for Distrikt 2250 Note 1 Note 2 Note 3 Inngående og utgående kontingenter er basert på et medlemstall av 2050 Beløpet ganges med et beløp på kr 650. Består av følgende : distriktskontingent kr (NORFO) kr (Rotary Norden) kr 83 + Handicamp kr 50 = 650 pr medlem. ( er denne kr 610 pr medlem) RI refunderer guvernørens reisekostnader, utgifter til drift og administrasjon. Vi har fremmet krav om og legger derfor dette tallet til grunn. Rotary Norden kr 83 pr medlem Note 4 NORFO kr 150 pr medlem. Vedtatt økning av guvernør rådet I 2009/2010 på kr 40 gjeldende fra 2010/2011 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Handicamp kr 50 pr medlem. Handicamp holdes hvert 2. år derfor støtten kr 100 pr medlem over 2 år. Handicamp går i underskudd og støttes med ca av NORFO i tillegg til sponsorinntekter. Trykksaker. Går i hovedsak til distriktets håndbok Ny revisor fra perioden 2009/2011 er Einar Endresen, Inter Revisjon Telefonutgifter anses nok Innkjøp av laptop, regnskapsprogram og lisens I hovedsak utsendelse av informasjonsmateriell til klubbene. Kjedeforsikring Gjensidige Dekning av leie av utstyr og internett for 10 utgaver av Rotary Vest 500*10 til RI. (sendes via Visma Fredrikstad som Gave) For eksempel intervjuer med nye kandidater til stillinger i distrikt. Diverse knyttet til administrativt arbeid Note 16 Guvernørens reisekostnader, utgifter til drift og administrasjon. Se note 2 Note 17 Note 18 Besøk av RI representant, tre DG` er fra Finland Sverige Danmark. 1 DG fra Norge distrikt 2310 Distriktets satsning på ungdomsutveksling jfr håndbok. Distriktets satsning til utvikling av klubbens websider/hjemmesider. Note 19 Utvekslingsstudenter som de øvrige norske distrikter. Jfr håndbok. Vi satser kr samlet for å få dette til. Note 20 Det planlegges en round trip. Ansvar klubbene i Stavanger/ Sandnes området. Note 21 Drift av komiteer 12

13 Note 22 Note 23 Note 24 Note 25 Note 26 Note 27 Note 28 Note 29 Note 30 Note 31 Distriktskonferansen - Kostnader utover egenandel fra deltakerne Reisekostnad for Dg s besøk på distriktskonferansene i Sverige Danmark og Finland. 4 samlinger DG, DGE, DGN, IPDG + AG. Dette utgjør 10 stk * distriktssekretær. 2 samlinger i året. Består av DG AG og distriktets komiteer. Ca 25 stk møter til hver samling ca pr stk Kostnader vedr PETS. 4 møter inkludert opplæring for sekretær og DICO i Oslo. NORFO dekker reise. Sonemøte/Gets for DGE` er i Aalborg, Danmark Diverse kostnader ved guvernørskolen i San Diego. RI dekker reise og opphold Convention kost for Guvernørdeltakelse, New Orleans Klargjøring av team som utsendes Sør Afrika Anita Bygdevoll Ulf Torkelsen Distriktskasserer Distriktsguvernør Mob Mob

14 6. Rotary nettsider Distriktet og klubbenes nettsider skal styrke omdømme til Rotary, og gi utenforstående en god innsikt i hva Rotary står for lokalt og internasjonalt. Nettsidene skal fremstå med et utseende som lett gjenkjennes, enten en er på klubb,- distrikt,- norge, eller internasjonal nettside. Dette styrker samholdet og omdømmet til Rotary som da fremstår samlet. Her har allerede Rotary sentralt sammen med vår leverandør Webcomputing, laget en mal på en Standard Rotary klubbside som kan brukes. Videre skal nettsidene være et nyttig sted for klubbens medlemmer, som gir oppdatert og nyttig informasjon. Det må være en levende side som medlemmene er med og bestemmer innholdet på. En CICO (Club Internet Communication Officer) må etableres i klubbene. Det er viktig at denne personen har lyst til å jobbe videre med dette, og lytter til medlemmenes ønsker om hva klubbsiden kan brukes til. For å få dette til, må vi jobbe sammen i distriktet for oppnå målene vi har. Distrikt 2250 Distriktets nettside bygges om til nytt utseende lik andre distrikt Distriktets side får gode hjelpefunksjoner for klubbenes president, sekretær, kasserer og CICO Tett oppfølging fra DICO til klubber som ønsker hjelp til nettsidene Ta imot ønsker fra klubbene om innhold på distriktets side Alle klubbene Utnevner en CICO som meldes inn til DICO Må ha en nettside Nettside bygges om til Standard Rotary klubbside Ha nyttig informasjon på nettside for eksterne - for omdømmebygging lokalt og rekruttering Fjerne lister over e-post til alle medlemmene anbefalt av Rotary International Legge ut info om hvordan en kontakter klubben - ny e-post lik Ha nyttig og levende informasjon for medlemmene - program, linker, månedsbrev, ideer fra medlemmer og egen lukket side kun for medlemmer Jeg vil gjerne at dere kontakter meg for spørsmål, så svarer jeg og hjelper til så godt jeg kan. Lars Nordbø DICO (District Internet Communication Officer ) 2250 e-post før juni 2010: e-post fra juni 2010: Telefon kveld:

15 7. Klubbpresidenter og sekretærer Presidenter Klubb Navn Mailadresse Telefon Mobiltlf. Arna Ingeborg Eliassen Askøy Ragnar M.Jacobsen Askøy Fenring Frode Bjørn Nyhammer Bergen Fredrik Mehn-Andersen Bergen Sydvesten Bodil Bye Stavang Bergen-Syd Bjarne Sælensminde Bergen-Vest Lise Strømmen Wergeland Bergenhus Jan Spjeldnæs Bryne Gunn-Lisbet Opshaug Dale Einar Amundsen Egersund Anders O. Berge Florø Arnfinn Ekerheim Førde Jostein By Gand Aud-Inger Haugland Gandsfjord Christin Sagen Landmark Hafrsfjord Atle Moe Haugesund Rolf. L. Sjursen Haugesund Sør Erik Lea Karmsund Simon Gard Karmøy-Vest Kari Tove Jensen Klepp Arne Sæbø Kopervik Helge Thorheim Kvam Lars R. Djupevåg Kvinnherad Alan Edwards Lund Jostein Omdal Nordfjordeid Helga Odden Reksnes Nordhordland Dag Tore Anfinsen Nærbø Leif Erik Nord-Varhaug Odda Ingunn Mossefinn Os Ragnar Fredrik Selstad Randaberg Ansgar Andreas Vatland Sandnes Nina Othilie Høiland Sandnes Sør Arne Rettedal Sogndal Tormod Øvrebø Sokndal Tove Nesvåg Uthaug Sola Ove G. Christensen Sotra Bernhard Eriksen Stavanger Øivind Kristiansen Stavanger International Christiane Martin Stavanger St. Svithun Stavanger Vest Tor Frostestad Stord Arne Oftedal Strand Magnus Kornelius Olsen Stryn Anita Gjerde Suldal Inger Apeland Torgalmenning Lorentz Reitan Voss Ivar Geitle Øyane Ranveig Marie Johnsen Ålgård Jørgen Sagevik Åsane Ingunn B. Hansen

16 Sekretærer Klubb Navn Mailadresse Telefon Mobiltlf Arna Odd Fosse Askøy Ingerbeth Nielsen Askøy Fenring Svein Atle Lindelid Bergen Erling Wærenskjold Bergen Sydvesten Sølvi Knudsen Bergen-Syd Elin Mæhle Bergen-Vest Jan Ramstad Bergenhus Ove Tvedt Olsen Bryne Torvald Ree Dale Manfred Marx Egersund Ottar John Skeide Florø Monica Pedersen Førde Ove Mjåtveit Gand Endre Fuglestad Gandsfjord Per Helgeland Hafrsfjord Atle Moe Haugesund Morten Hedegaard-Larsen Haugesund-Sør Øyvind Solstrand Karmsund Liv Osland Karmøy-Vest Jan Egil Midtskog Klepp Gro Nedrebø Braut Kopervik Ivar Clausen Kvam Bernt Flatebø Kvinnherad Otto Blokhus Lund Erling Svennevik Nordfjordeid Rune Heggen Nordhordland Bjørn Atle Moe Nærbø Trond Gj. Haugen Odda Sunniva Børve Lund Os Arild Ulvestad Randaberg Ingolf Kapelrud Sandnes Sigrunn Haukeland Sandnes Sør Norman Oftedal Sogndal Ivar Offerdal Sokndal Jan Pettersen Sola Rune Sørsdal Sotra Kristin Gilberg Bjærum Stavanger Kirsten Madland Falk Kühne(1) Stavanger International Amara Ranaweera(2) Stavanger St. Svithun Stavanger Vest Lise Muurholm Storås Stord Kurt Grundvold Strand Solveig Voster Stryn Ståle Meland Suldal Leiv Trevland Torgalmenning Karin Ottzen Voss Knut Skeide Øyane Trygve Anda Ålgård Olav Hamar Åsane Eivind Fretheim

17 8. Distriktets organisering Funksjonsplan Distrikt 2250 omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med til sammen 50 klubber og ca medlemmer. Distriktet er et geografisk område som er opprettet for RIs administrative formål. Distriktet ledes av en valgt guvernør som selv setter sammen sitt distriktsråd og sine komiteer. Vedlagte skisse viser den overordnede oppbygging av distriktets organisasjon med komiteer og funksjonsbeskrivelse. Organisasjonsplan D DISTRIKTSORGANISASJON Assisterende Guvernører S&F: Jostein Tjugum Bergen/Hord: Bernt D. Sommersten Sunnhordl. & Hardanger: Ingunn Olsen Mossefin Haugalandet: Odd Henning Johannessen Stavanger/Sandnes: Bjørn Arvesen Jæren/Dalane: Marit B. Kleppe Distriktsråd DG: Ulf Torkelsen DGE: Ingunn Olsen Mossefin IPDG: Ove Sembsmoen DGN: Johannes Hausken AG er Distriktsguvernør Ulf Torkelsen Distriktsadministrasjon Distriktssekretær: Torstein Nielsen Distriktskasserer: Anita Bygdevoll Månedsbrevredaktør: Per Ove Askeland Web-master: Lars Nordbø Distriktstrenere: Terje Langvik/ Torstein Nilsen Distriktskomiteer Medlemsutvikling Leder: Bjørn Westfoss Larsen Serviceprosjekter Leder: Vacant PR/Kommunikasjon Leder: Per Ove Askeland The Rotary Foundation Leder: Carl Lewin Distriktsprogrammer Ove Midtskog Egil Eikanger Utvikling av verktøykasse for gode ideer Utvikling av kursmateriell Seminarer i medlemsutvikling Støtte ved nyetablering Støtte til klubber som trenger gode ideer/hjelp Alumni Utvikling og vedlikehold av Prosjektdatabasen Utvikling av kursmateriell for Serviceprosjekter Idehjelp for klubber som trenger dette Seminarer i Serviceprosjekter Rotaryskolen Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsseminar er Månedsbrev (Rotary Vest) Kontakt mot Rotary Norden Distriktets hjemmeside (web.master) Givertjenesten (Annual giving) Polio Pluss Ideskaper for bidrag til TRF Markedsføring Seminarer Kontakt mot TRF sentralt Overvåking av DSG og DDF og instille til/avgjøre søknader om bidrag Bidra til søknadshjelp MG GSE/SVE 1 års Ungdomsutveksling Round Trips/Summer camps RYLA 17

18 Distriktsledelse Distriktsledelsen skal støtte klubbene i å oppnå Rotarys målsetninger som beskrevet i våre lover. Selv om distriktsledelsen således er en støttefunksjon har den også et ansvar for å fremme de årlige mål som RI setter seg og være motivator for å nå disse. Distriktsledelsen består av et distriktsråd og distriktsansvarlige støttepersoner. Distriktsrådet er sammensatt av sittende distriktsguvernør (DG), nærmest avgåtte guvernør (IPDG), innkommende guvernør (DGE) og nominert guvernør (DGN). I tillegg møter assisterende guvernører (AG) og distriktssekretær. Andre kan innkalles ved behov. Distriktsrådet innkalles en til to ganger i halvåret eller ved behov. Adresse Telefon E-postadresse GUVERNØR (DG) Ulf Torkelsen Strand RK. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (m Ledergruppe INNK.GUVERNØR (DGE) Ingunn Olsen Mossefin Odda RK AVGÅTT GUVERNØR (IPDG) Ove Sembsmoen Stavanger RK Opheimsgata Odda Sverdrupsgt Stavanger (p) (p) (a) (p) (m) GUVERNØR NOMINEE (DGN) Johannes Hausken Sola RK Helleveien 5, 4052 Røyneberg (p) Deltagere ved distriktsrådsmøtet (ikke stemmerett) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Jostein Tjugum Florø RK ASS. GUVERNØR HARDANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Ingunn Olsen Mossefin Odda RK ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Bernt D. Sommersten Bergen-Syd RK ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Kopervik RK ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne RK DISTRIKTSSEKRETÆR Torstein Nielsen Strand RK Leirstad 31, 6800 Førde Opheimsgata Odda Kloppedalsvn 37 B 5221 Nestun Liarlundvn Kopervik Gunhildsgt. 16 B 4041 Hafrsfjord Liljeveien 31, 4352 Kleppe Syrinveien 2, 4100 Jørpeland (p) (p) (p) (a) (p) (p) (a) (h) (M) (p) (a) (m) (p) (m) ark.no gfk.no 18

19 Assisterende guvernører (AG) Opplegget for AG er følge RI s retningslinjer med de tilpasninger som er nødvendig pga. vårt distrikts karakter og geografi. Det er viktig å holde fast ved at guvernøren er det offisielle mellomleddet mellom klubb og RI. Vi skal fortsatt bare ha tre nivåer, RI distrikt - klubb, og ikke lage noen ny tjenestevei. Assisterende guvernør skal ikke være viseguvernør, men en katalysator og koordinator for klubbene i sitt område. AG skal etablere kontakt- og samtalefora mellom presidentene og medvirke til at arbeidet i distriktet går lettere. Distriktets regioner AG 1 Jæren/Dalane, 7 klubber: Bryne, Egersund, Klepp, Lund, Nærbø, Sokndal, Ålgård AG 2 Stavanger/Sandnes, 13 klubber: Gand, Gandsfjord, Hafrsfjord, Randaberg, Sandnes, Sandnes Sør, Sola, Stavanger, Stavanger International, Stavanger St. Svithun, Stavanger Vest, Strand, Øyane AG 3 Haugaland/Ryfylke, 6 klubber: Haugesund, Haugesund Sør, Karmsund, Karmøy-Vest, Kopervik, Suldal AG 4 Hardanger/Sunnhordland/Voss, 6 klubber: Dale, Kvam, Kvinnherad, Odda, Stord, Voss AG 5 Bergen med nærområde, 13 klubber: Arna, Askøy, Askøy Fenring, Bergen, Bergen Sydvesten, Bergen-Syd, Bergen-Vest, Bergenhus, Nordhordland, Os, Sotra, Torgalmenning, Åsane AG 6 Sogn og Fjordane, 5 klubber: Florø, Førde, Nordfjordeid, Sogndal, Stryn Distriktskomiteer Distriktet har opprettet komiteer/funksjoner som skal være det rotaryfaglige nettverket inn mot klubbene. Komiteene skal drive informasjons/seminarvirksomhet (evt. i samarbeid med AG ene) og bistå klubbene med råd, svare på spørsmål, og lignende. Støttepersoner DISTRIKTSKASSERER Anita Bygdevoll Strand RK GUVERNØREN S MÅNEDSBREV Per Ove Askeland, Askøy RK Adresse Telefon E-postadresse Barkanesvn Jørpeland Løfjellvn Kleppestø (p) (m) 19

20 Støttepersoner Adresse Telefon E-postadresse DISTRIKTSTRENERE. Leder: Terje Langvik og Torstein Nielsen MEDLEMSSKAP Leder: Bjørn Westfoss Larsen Øyane RK Austliveien 9, 4120 Tau Syrinveien 2, 4100 Jørpeland Askje 4156 Mosterøy (p) (m) (p) (m) (p) (j) (m) REPRESENTANT FOR ROTARACT (observatørstatus) Tove Ragna Reksten President, Bergen Rotaract Natlandsveien 92 E, 5094 Bergen (m) SERVICEPROSJEKTER Leder: vacant UNGDOMSUTVEKSLING Leder: (DYEO) Ove Midtskog Karmøy-Vest RK Medhaugsvn. 28, 4270 Åkrehamn (p) (a) (m) RYLA Egil Jørgen Eikanger Bergen-Vest RK Skarehaugene 5, 5174 Mathopen (p) (fax) (m) KOMMUNIKASJON Leder: Per Ove Askeland, Askøy RK Løfjellvn Kleppestø (p) (m) DICO/WEBMASTER: Lars Nordbø, Strand RK Sandebygget, 4130 Hjelmeland (p) THE ROTARY FOUNDATION Leder: Carl Lewin, Kopervik RK Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) POLIO PLUSS Einar Hope, Åsane RK. THE ROTARY FOUNDATION GSE/SVE Leder: Frode Nyhammer Askøy Ferning RK Storevarden 31, 5114 Tertnes Nedrelien Erdal (p) (a) (m) (m) RENT VANN SANITÆR PROSJEKTER Donald Provan Stavanger Vest Hellesøy 4013 Stavanger (p) (m) 20

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer