Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011"

Transkript

1 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK

2 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN DISTRIKTSGUVERNØREN DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER PÅ DISTRIKTSPLAN FOR KLUBBENE... 8 KLUBBPRESIDENTENS OPPGAVER... 8 KLUBBSEKRETÆRENS OPPGAVER... 8 KLUBBKASSERERENS OPPGAVER BUDSJETT MED NOTER ROTARY NETTSIDER KLUBBPRESIDENTER OG SEKRETÆRER PRESIDENTER SEKRETÆRER DISTRIKTETS ORGANISERING FUNKSJONSPLAN ORGANISASJONSPLAN DISTRIKTSLEDELSE ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) DISTRIKTSKOMITEER THE ROTARY FOUNDATION GROUP STUDY EXCHANGE (GSE) DISTRIKTSPROGRAMMER RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD) UNGDOMSUTVEKSLING ROUNDTRIPS/SUMMER CAMPS DISTRIKTETS MØTER OG SAMLINGER KOMMUNIKASJON MED KLUBBENE GUVERNØRENS BESØKSPLAN REISEREGNINGER.. 24 ROTARY VEST ÅRSHJULET Vedlegg RI - sonekontor Norsk Rotary Forum (NOFO) Håndboken er utarbeidet av Solveig Fløgstad og Ulf Torkelsen. Redaksjon avsluttet

3 1. Verdenspresidenten Hva er Rotary? Hva gjør en Rotary - klubb? Disse spørsmålene stilles ofte til rotarianere. Spørsmålene er ofte vanskelige å svare fort på. Vårt hovedmotto Service Above Self viser til det idealistiske i vår organisasjon, men dekker ikke begge spørsmålene. Derfor bestemte jeg meg for å forsøke å finne et kort tema som skulle dekke begge spørsmålene, både for ikkerotarianere og for oss rotarianere. For å finne de rette ordene gikk jeg gjennom de fire tjenestegrenene våre. Jeg fant da: livsglede, gode samfunnsborgere, utvikle våre lokalsamfunn til bedre steder både for arbeid og fritid, gjennom internasjonalt arbeid øke mulighetene for samhørighet, goodwill og fred, og overføre våre grunnprinsipper - service, kameratskap, mangfold, integritet og lederskap - til andre mennesker og organisasjoner. Dermed fikk jeg tak i Rotarys innerste vesen, som kan beskrive det vi er best på: Utvikle lokalsamfunn Skape forståelse mellom kontinenter Jeg håper du er enig med meg i at disse ordene treffer blinken, og betegner hva vi gjør som rotarianere. Vi er en enestående og fremstående organisasjon, sikkert en av de beste i verden. Vi bygger på et avgjørende sett positive og skapende ressurser i vårt lokalsamfunn. Vi er best i verden til å bringe sammen mennesker som engasjerer seg for goodwill og til å gi dem mulighet gjennom samarbeid til å gjøre deres lokalsamfunn til bedre steder for arbeid og fritid. Med bakgrunn i dette ser jeg alle de fire tjenestegrenene som like viktige og vil be om at klubbene tester hvor effektive de er innen alle grenene. Vi skal streve etter å nå lengre og forbedre oss på alle felt. Mine viktigste arbeidsområder er: End of POLIO Ungdomsutveksling Fred og konfliktforebygging/-løsning Sykdomsforebygging og -behandling Vann og sanitærsystem Mors og barns helse Grunnutdanning og alfabetisering Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling Dette er områder jeg håper også dere vil delta i med full kraft. Ray Klinginsmith President Rotary International

4 2. Distriktsguvernøren Velkommen til rotaryåret 2010 til Den 1. juli 2010 overtar jeg ansvaret for distrikt 2250 i Rotary. Denne håndboken som du nå holder i hendene skal danne grunnlag for det arbeid vi sammen skal utføre i dette rotaryåret. Jeg vil nedenfor forsøke å definere/gi uttrykk for den visjon og de mål jeg vil arbeide etter. Mitt utgangspunkt er : Back to basic. Med dette mener jeg at klubbene må tilbake til Paul Harris sine grunnidéer, med Rotary som den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn som arbeider for å gagne andre. Omdømmebygging vil være et viktig element i denne sammenheng. Vi må få frem vår profil, som har fokus på Rotarys egenart. Dette gjør vi jo via klassifikasjonssystemet, som bør/skal være et speilbilde av lokalsamfunnet. Lokalsamfunnene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er som vi alle vet meget forskjellige, og dette må vi ta hensyn til. Fokuset på moral og etikk skal være en fellesnevner for alle de 50 klubbene og ha sin faste plass i programarbeidet. Vi må få frem at Service above self er et resultat og ikke et mål. Paul Harris la stor vekt på yrke og ikke minst et yrkesbasert nettverk. Vi må overfor oss selv og andre tydeliggjøre hva rotarymedlemskap gir, altså gjøre dere alle til aktive rotarianere. Nettverket må være aktivt. Med det mener jeg at ca. 66 % av dere må være yrkesaktive. Det er først da vi blir attraktive og danner et levende mentornettverk for nye medlemmer, et nettverk som vil være attraktivt for ikke-medlemmer. Det har vært en stor samfunnsmessig utvikling siden Paul Harris startet sin første klubb i Denne utviklingen må vi ta inn over oss, og via analyse og forståelse bli klar over verdigrunnlaget for de aldersgruppene vi ønsker å rekruttere (30-45). Disse aldersgruppene er ofte mer opptatt av sak enn av organisasjon. 4

5 Innad i klubbene må vi synliggjøre / beskrive hva det er å være leder i Rotary. Hver klubb har fått utlevert et skjema for mål og planer for dette rotaryåret. Skjemaet skal være utfylt og returnert innen 30. april Ta kontakt med innkommende president hvis du ikke har hørt noe om dette. Det er først når alle er innforstått med mål og planer at en kan dra i samme retning. Vi må gi mer ros til våre tillitsmenn - de yter en betydelig innsats for at vi alle skal trives. Hvor lenge er det siden du klappet presidenten på skulderen og sa at han gjorde en god jobb? Det samme gjelder for de andre tillitsvervene i klubben. Av distriktets 50 klubber er det 12 som holder sitt medlemstall på samme nivå - de verken øker eller minker. Går én ut kommer det én inn. 16 klubber klarer å øke sitt medlemstall - går én ut, kommer det to inn. Klubbene har en positiv økning. 22 klubber lekker - her går det flere medlemmer ut enn det kommer inn. De spiser også opp den positive økningen i de 16 klubbene med positiv medlemsutvikling, slik at totalresultatet blir negativt. Mitt mål er ikke å arbeide med de 28 klubbene som klarer seg selv, men ta et tak sammen med de 22 andre klubbene, slik at vi kan få stoppet lekkasjen. Da vil vi på sikt ha en positiv medlemsutvikling. Målet er ikke vanskeligere enn det. Jeg kommer også til å be klubbene om å rullere frem medlemmenes alder, slik at en til enhver tid er oppmerksom på når det yrkesbaserte nettverk består av færre enn 66 % av klubbens medlemmer. Vi som ressurssterke mennesker må via service above self arbeide for å få frem den humanitære siden av vår organisasjon. Vi må gjennomgå vår verdenspresidents motto for året og også ha minst ett prosjekt i klubben. Prosjekter og internasjonalt arbeid er meget positivt og givende. Det er utrolig hvor mange positive og kjekke rotarianere det finnes, uten at de nødvendigvis snakker norsk. Vi legger opp til en reise i oktober 2010 til Rotary Institute i Ålborg. Hotel Hvide Hus vil da være fylt av rotarianere fra sone 15 og 16 (språkgruppe ukrainsk til islandsk). Foredrag og nettverkspauser med godt dansk humør vil gi oss en opplevelse vi sent vil glemme. Jeg har stor tro på vårt distrikt og at vi sammen skal nå de mål vi setter oss. Sta vestlendinger oppnår det de vil. Vestlendingene har ikke minst den utrolige evnen i sine hjerter til å vise vennlighet, kjærlighet og omsorg. Det er denne evnen som gir livet mening og som vi trenger for å overleve. Vi trenger rotarianere som bryr seg. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere alle. Ulf Torkelsen Distriktsguvernør

6 3. Distriktets mål og virkemidler Langtidsplanen Distriktet etablerte en rullerende langtidsplan for , og vi har nå ett år igjen av denne. De norske rotarydistriktene arbeider med en ny strategiplan for Rotary i Norge. I lys av dette er distriktets langtidsplan ikke forlenget utover Målspesifisering Strategiske mål Medlemskapsutvikling Medlemsøkning +51 Nye klubber 1 a 25 medlemmer Rotaract Bidra til å starte en klubb Minst 20 % kvinner Min. 16 % Opplæring / Rotary Opplæring av alle nye medlemmer Kunnskapssenteret 2 kurs pr klubb RYLA seminar 1 * : Medlemskapsutvikling er en av hovedoppgavene til klubbene. Distriktet vil via sine tillitsmenn motivere presidenter og klubbens medlemmer til innsats for å bevare og øke medlemstallet. Klubbene må selv ut fra sine forutsetninger sette sine mål. Distriktet anbefaler kun at hver av klubbene har en netto økning i medlemstallet i løpet av rotaryåret.. TRF distriktet anbefaler Prosjekt med DDF Prosjekt med DSG 8 klubber 3 klubber 200 stk 12 klubber 5 klubber 300 stk Avtalegiro Bidrag til TRF inkl. PolioPluss Kr 420/ medl. * Kurs TRF/Polio Pluss 2 2 * : Distriktet vil motivere klubbene til å oppnå et bidrag til Polio Pluss på ca kr 200/medl. og til å gi et bidrag til Annual Program Fund i henhold til klubbens aktivitet. Utveksling distriktet anbefaler Utvekslingsstudenter Min 6 Min 6 Round trip / Summer camp 1 1 GSE / SVE prosjekter 1 1 Kurs 1 1 Kommunikasjon/omdømme Ekstern kommunikasjon Intern kommunikasjon Informasjonsplanen oppdateres Mediekurs nr.2 AG-områder Websidene vedlikeholdes Kommunikasjonskomiteene bidrar med månedsbrev til RV Alle klubbene lager månedsbrev Få alle klubbene i distriktet i gang med egne hjemmesider Omdømmeforbedring i lokalmiljøene Alle klubber lager månedsbrev Det skal avholdes seminar for opprettelse og vedlikehold av klubbens hjemmeside. Serviceprosjekter Lokale og globale service prosjekter 0ver 40 klubber har lokale/internasjonale prosjekter Prosjektkurs i AG-områder Videreføre Prosjektbanken 6 Alle klubber i distriktet bør ha lokale/internasjonale prosjekter Prosjektkurs i AG-områder Videreføre Prosjektbanken

7 Målsetting og virkemidler på Distriktsplan for Distriktet vil i legge vekt på kommunikasjon ved at alle klubbene får etablert hjemmeside. Rotarys evne til å overleve på lang sikt er imidlertid avhengig av en aktiv medlemsmasse. Derfor vil arbeidet med Medlemsutvikling stå sentralt. Følgende virkemidler vil bli fokusert for å oppnå målsettingene: Medlemsutvikling Aktiv innsats av presidenter og klubber for å bevare medlemstallet og rekruttere til nye/yngre medlemmer i hver klubb Spesiell vekt på rekruttering av kvinner og våre nye landsmenn Utarbeidelse av verktøykasse med ideer for hvordan klubben kan rekruttere nye medlemmer og hjelp til klubber som sliter med medlemsutvikling Kurs/medlemsskapsseminarer i AG områdene Planlegging/organisering for etablering av nye klubber i distriktet Planlegging/organisering for etablering av en Rotaract klubb Serviceprosjekter Alle klubber bør ha et lokalt eller internasjonalt prosjekt Arbeidet med utvikling av database for informasjon og erfaringsutveksling vedr. serviceprosjekter på klubb og distriktsnivå skal videreføres og holdes levende Det skal avholdes seminarer på AG nivå der klubbene skal få inspirasjon til å drive prosjekter, samt å lære om de muligheter som TRF gir til finansiering Kommunikasjon Klubbene oppfordres til medieoppslag på lokale og internasjonale engasjement Distriktets hjemmeside skal oppdateres/fornyes for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig Klubbene oppfordres også til å forbedre/oppdatere sine hjemmesider Rotary Vest er en viktig informasjonskanal. Klubbene bør bli mer aktive bidragsytere. Klubbene oppfordres også til aktive bidrag i Rotary Norden Det skal avholdes seminar for opprettelse og vedlikehold av klubbens hjemmeside der klubbene skal få inspirasjon til å forbedre sin interne og eksterne informasjon Distriktsprogrammer Distriktet vil i legge stor vekt på ungdomsutvekslingsarbeidet Distriktet vil motivere til at flere klubber slår seg sammen om en utvekslingsstudent Langsiktig mål må være å komme opp på samme nivå som de øvrige distriktene i Norge Gjenomføre roundtrips etter planen med Stavanger/Sandnes klubbene som arrangør Aktiv promotering av RYLA slik at vi kan fortsette det flotte tilbudet for ledende ungdommer Distriktet anbefaler at det opprettes en egen RYLA-kontakt for Melding om dette sendes presidenten i Torgalmenning RK, Lorentz Reitan : TRF Utryddelse av polio er Rotarys første prioritet. Vi skal matche Bill Gates donasjon på 355 mill USD med 200 mill. USD fra Rotary innen 2012 Motivere klubbene til å oppnå et bidrag til Polio Pluss på ca 200 kr./medl. Motivere klubbene til å gi bidrag til Annual Program Fund i henhold til klubbenes aktivitet. Kurs/seminarer, spesielt rettet mot Polio Pluss Støtte til DSG og MSG søknader Gjennomføre GSE-utveksling med D-9320 Lesoto våren 2011 Markedsføre World Peace Fellowship - studiet 7

8 4. Klubbene Klubbpresidentens oppgaver Klubbpresidentens ansvar er å drive klubben innenfor de lover og regler som gjelder for Rotary. (Manual of Procedure). Hun/han skal lede klubbmøtene, gi føringer for komiteer og prosjekter, være pådriver og påse at vedkommende selv, sekretær og kasserer sender inn de nødvendige rapporter og innbetalinger til rett tid. Klubbpresidenten støtter seg til Distriktets administrasjon og informasjonsmateriell som er lagt ut på distriktets hjemmesider: Klubbpresidentene har også fått tildelt egen håndbok 222:SV-(907). I den finnes god informasjon for drift av klubbene. Sørg også for god erfaringsoverføring fra tidligere president(er)! Klubbsekretærens oppgaver Klubbsekretæren har to hovedfunksjoner: 1. Sekretærarbeid for klubben og presidenten, 2. Oppdatering av medlemsregistre. Oppdatering av medlemsregisteret skjer på NORFO s hjemmesider: Hver klubb er tildelt et ID nummer og passord som gir tilgang til Medlemsnettet. Informasjon om navn på Medlemsnett brukes til den elektroniske matrikkelen. Husk oppdateringsknappen nederst på siden for å få fram bekreftelse på endring. Alle klubber skal registrere fremmøte på nettet innen 10. i hver måned. Når klubben har gjester, skal sekretæren uoppfordret gi gjesten fremmøtebevis. Sekretæren har også ansvar for oppdatering av alle medlemsdata på Rotary International s nettside Member access. Her må både sekretær og president registrere seg for å få tilgang. Brukernavn er adresse. Det er spesielt viktig at sidene oppdateres med innkommende presidenter og sekretærer slik at post/mail kommer til de rette personene i klubben. Medlemsmassen må også ajourholdes slik at klubben blir fakturert for korrekt kontingent. Link til nettsiden er: https://www.rotary.org/en/selfservice/pages/login.aspx. NB! Husk at alle endringer må registreres to ganger: en gang i Norge og en gang internasjonalt! 8

9 Klubbkassererens oppgaver Klubbkassererens oppgaver er å utarbeide budsjett, føre regnskap for klubben, og foreta inn- og utbetalinger. Det er viktig at innbetalinger til RI, TRF og Distriktet gjennomføres etter de regler som gjelder og innenfor de fastsatte tidsfrister. Bidrag til TRF kan betales i flere omganger, men forutsettes betalt innen 1. mars i Rotary-året. Kontingenter til distriktet Kontingent til NORFO Kr. 150,- pr.medl Rotary Norden Kr. 83,- Kontingent til Distriktet Kr. 367,- Handicamp (Årskontingent betales til Distriktet) Kr. 50,- Sum kontingent til Distriktet for Kr. 650,- pr.medl Halvårskontingenten: Kr 650/2 Kr. 325,- Halvårskontingent til distriktet forfaller (for juli desember) (for januar juni). Betalingen har 30 løpedager. Fakturagrunnlag: Antall medlemmer registrert i NORFO (Medlemsnett) pr og Årskontingenten for Handicamp innbetales sammen med 1. halvårskontingent til distriktet med forfall 1. juli Kontingent til RI 1. juli 1. januar Kontingent til RI $ 24,00 $ 24,00 Kontingent til Lovrådet $ 1,00 -- Sum kontingent RI $ 25,00 $ 24,00 Halvårskontingenten er: Halvårskontingent x betalingsmånedens kurs x antall medlemmer. Fakturagrunnlag: Antall medlemmer registrert i RI s database og

10 5. Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Noter Godkjent / /2011 Inntekter 3100 Medlemskontingenter Sponsorinntekter SVE Refusjon RI Inntektsført SOS Barnebyer Sum inntekter Utgifter Rotary felles 4100 Magasin Rotary Norden og Norsk Rotaryforum og Handicamp og 5 Sum Kontor / Administrasjon 6100 Trykksaker, rekv. Etc Revisjon Telefon IT Oppgradering IT Porto Forsikring Rotary Vest Gaver/bidrag Representasjon Reiser og klubbesøk Diverse møteutgifter Andre utgifter Guvernørens reisekostnader Representasjon Bank og kortgebyr Sum Distriktsaktiviteter 7050 Distriktsaktiviteter Ungdomsutveksling Ungdomsleir-roundtrip Ass. Guvernører Distrikt hovedkomiteer Handycamp RYLA Sum

11 Budsjett / /2011 Nasjonale møter 7300 Distriktskonferanse Distriktskonferanse Internasjonale distrikstkonferanse Distriktsrådsamlinger Reiser distriksrådsamling AG opplæring Distikt Team Trenings Sem President Elect TS Norfo/andre møter Sum Internasjonale møter 7600 Sonemøter Guvernørskole Convention Andre int. møter Council of Legislation Sum Rotary Foundation 7755 GSE/SVE SOS Barnebyer Prosjektkost RF komitemøter Sum Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum utgifter Resultat

12 Noter til budsjett for Distrikt 2250 Note 1 Note 2 Note 3 Inngående og utgående kontingenter er basert på et medlemstall av 2050 Beløpet ganges med et beløp på kr 650. Består av følgende : distriktskontingent kr (NORFO) kr (Rotary Norden) kr 83 + Handicamp kr 50 = 650 pr medlem. ( er denne kr 610 pr medlem) RI refunderer guvernørens reisekostnader, utgifter til drift og administrasjon. Vi har fremmet krav om og legger derfor dette tallet til grunn. Rotary Norden kr 83 pr medlem Note 4 NORFO kr 150 pr medlem. Vedtatt økning av guvernør rådet I 2009/2010 på kr 40 gjeldende fra 2010/2011 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Handicamp kr 50 pr medlem. Handicamp holdes hvert 2. år derfor støtten kr 100 pr medlem over 2 år. Handicamp går i underskudd og støttes med ca av NORFO i tillegg til sponsorinntekter. Trykksaker. Går i hovedsak til distriktets håndbok Ny revisor fra perioden 2009/2011 er Einar Endresen, Inter Revisjon Telefonutgifter anses nok Innkjøp av laptop, regnskapsprogram og lisens I hovedsak utsendelse av informasjonsmateriell til klubbene. Kjedeforsikring Gjensidige Dekning av leie av utstyr og internett for 10 utgaver av Rotary Vest 500*10 til RI. (sendes via Visma Fredrikstad som Gave) For eksempel intervjuer med nye kandidater til stillinger i distrikt. Diverse knyttet til administrativt arbeid Note 16 Guvernørens reisekostnader, utgifter til drift og administrasjon. Se note 2 Note 17 Note 18 Besøk av RI representant, tre DG` er fra Finland Sverige Danmark. 1 DG fra Norge distrikt 2310 Distriktets satsning på ungdomsutveksling jfr håndbok. Distriktets satsning til utvikling av klubbens websider/hjemmesider. Note 19 Utvekslingsstudenter som de øvrige norske distrikter. Jfr håndbok. Vi satser kr samlet for å få dette til. Note 20 Det planlegges en round trip. Ansvar klubbene i Stavanger/ Sandnes området. Note 21 Drift av komiteer 12

13 Note 22 Note 23 Note 24 Note 25 Note 26 Note 27 Note 28 Note 29 Note 30 Note 31 Distriktskonferansen - Kostnader utover egenandel fra deltakerne Reisekostnad for Dg s besøk på distriktskonferansene i Sverige Danmark og Finland. 4 samlinger DG, DGE, DGN, IPDG + AG. Dette utgjør 10 stk * distriktssekretær. 2 samlinger i året. Består av DG AG og distriktets komiteer. Ca 25 stk møter til hver samling ca pr stk Kostnader vedr PETS. 4 møter inkludert opplæring for sekretær og DICO i Oslo. NORFO dekker reise. Sonemøte/Gets for DGE` er i Aalborg, Danmark Diverse kostnader ved guvernørskolen i San Diego. RI dekker reise og opphold Convention kost for Guvernørdeltakelse, New Orleans Klargjøring av team som utsendes Sør Afrika Anita Bygdevoll Ulf Torkelsen Distriktskasserer Distriktsguvernør Mob Mob

14 6. Rotary nettsider Distriktet og klubbenes nettsider skal styrke omdømme til Rotary, og gi utenforstående en god innsikt i hva Rotary står for lokalt og internasjonalt. Nettsidene skal fremstå med et utseende som lett gjenkjennes, enten en er på klubb,- distrikt,- norge, eller internasjonal nettside. Dette styrker samholdet og omdømmet til Rotary som da fremstår samlet. Her har allerede Rotary sentralt sammen med vår leverandør Webcomputing, laget en mal på en Standard Rotary klubbside som kan brukes. Videre skal nettsidene være et nyttig sted for klubbens medlemmer, som gir oppdatert og nyttig informasjon. Det må være en levende side som medlemmene er med og bestemmer innholdet på. En CICO (Club Internet Communication Officer) må etableres i klubbene. Det er viktig at denne personen har lyst til å jobbe videre med dette, og lytter til medlemmenes ønsker om hva klubbsiden kan brukes til. For å få dette til, må vi jobbe sammen i distriktet for oppnå målene vi har. Distrikt 2250 Distriktets nettside bygges om til nytt utseende lik andre distrikt Distriktets side får gode hjelpefunksjoner for klubbenes president, sekretær, kasserer og CICO Tett oppfølging fra DICO til klubber som ønsker hjelp til nettsidene Ta imot ønsker fra klubbene om innhold på distriktets side Alle klubbene Utnevner en CICO som meldes inn til DICO Må ha en nettside Nettside bygges om til Standard Rotary klubbside Ha nyttig informasjon på nettside for eksterne - for omdømmebygging lokalt og rekruttering Fjerne lister over e-post til alle medlemmene anbefalt av Rotary International Legge ut info om hvordan en kontakter klubben - ny e-post lik Ha nyttig og levende informasjon for medlemmene - program, linker, månedsbrev, ideer fra medlemmer og egen lukket side kun for medlemmer Jeg vil gjerne at dere kontakter meg for spørsmål, så svarer jeg og hjelper til så godt jeg kan. Lars Nordbø DICO (District Internet Communication Officer ) 2250 e-post før juni 2010: e-post fra juni 2010: Telefon kveld:

15 7. Klubbpresidenter og sekretærer Presidenter Klubb Navn Mailadresse Telefon Mobiltlf. Arna Ingeborg Eliassen Askøy Ragnar M.Jacobsen Askøy Fenring Frode Bjørn Nyhammer Bergen Fredrik Mehn-Andersen Bergen Sydvesten Bodil Bye Stavang Bergen-Syd Bjarne Sælensminde Bergen-Vest Lise Strømmen Wergeland Bergenhus Jan Spjeldnæs Bryne Gunn-Lisbet Opshaug Dale Einar Amundsen Egersund Anders O. Berge Florø Arnfinn Ekerheim Førde Jostein By Gand Aud-Inger Haugland Gandsfjord Christin Sagen Landmark Hafrsfjord Atle Moe Haugesund Rolf. L. Sjursen Haugesund Sør Erik Lea Karmsund Simon Gard Karmøy-Vest Kari Tove Jensen Klepp Arne Sæbø Kopervik Helge Thorheim Kvam Lars R. Djupevåg Kvinnherad Alan Edwards Lund Jostein Omdal Nordfjordeid Helga Odden Reksnes Nordhordland Dag Tore Anfinsen Nærbø Leif Erik Nord-Varhaug Odda Ingunn Mossefinn Os Ragnar Fredrik Selstad Randaberg Ansgar Andreas Vatland Sandnes Nina Othilie Høiland Sandnes Sør Arne Rettedal Sogndal Tormod Øvrebø Sokndal Tove Nesvåg Uthaug Sola Ove G. Christensen Sotra Bernhard Eriksen Stavanger Øivind Kristiansen Stavanger International Christiane Martin Stavanger St. Svithun Stavanger Vest Tor Frostestad Stord Arne Oftedal Strand Magnus Kornelius Olsen Stryn Anita Gjerde Suldal Inger Apeland Torgalmenning Lorentz Reitan Voss Ivar Geitle Øyane Ranveig Marie Johnsen Ålgård Jørgen Sagevik Åsane Ingunn B. Hansen

16 Sekretærer Klubb Navn Mailadresse Telefon Mobiltlf Arna Odd Fosse Askøy Ingerbeth Nielsen Askøy Fenring Svein Atle Lindelid Bergen Erling Wærenskjold Bergen Sydvesten Sølvi Knudsen Bergen-Syd Elin Mæhle Bergen-Vest Jan Ramstad Bergenhus Ove Tvedt Olsen Bryne Torvald Ree Dale Manfred Marx Egersund Ottar John Skeide Florø Monica Pedersen Førde Ove Mjåtveit Gand Endre Fuglestad Gandsfjord Per Helgeland Hafrsfjord Atle Moe Haugesund Morten Hedegaard-Larsen Haugesund-Sør Øyvind Solstrand Karmsund Liv Osland Karmøy-Vest Jan Egil Midtskog Klepp Gro Nedrebø Braut Kopervik Ivar Clausen Kvam Bernt Flatebø Kvinnherad Otto Blokhus Lund Erling Svennevik Nordfjordeid Rune Heggen Nordhordland Bjørn Atle Moe Nærbø Trond Gj. Haugen Odda Sunniva Børve Lund Os Arild Ulvestad Randaberg Ingolf Kapelrud Sandnes Sigrunn Haukeland Sandnes Sør Norman Oftedal Sogndal Ivar Offerdal Sokndal Jan Pettersen Sola Rune Sørsdal Sotra Kristin Gilberg Bjærum Stavanger Kirsten Madland Falk Kühne(1) Stavanger International Amara Ranaweera(2) Stavanger St. Svithun Stavanger Vest Lise Muurholm Storås Stord Kurt Grundvold Strand Solveig Voster Stryn Ståle Meland Suldal Leiv Trevland Torgalmenning Karin Ottzen Voss Knut Skeide Øyane Trygve Anda Ålgård Olav Hamar Åsane Eivind Fretheim

17 8. Distriktets organisering Funksjonsplan Distrikt 2250 omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med til sammen 50 klubber og ca medlemmer. Distriktet er et geografisk område som er opprettet for RIs administrative formål. Distriktet ledes av en valgt guvernør som selv setter sammen sitt distriktsråd og sine komiteer. Vedlagte skisse viser den overordnede oppbygging av distriktets organisasjon med komiteer og funksjonsbeskrivelse. Organisasjonsplan D DISTRIKTSORGANISASJON Assisterende Guvernører S&F: Jostein Tjugum Bergen/Hord: Bernt D. Sommersten Sunnhordl. & Hardanger: Ingunn Olsen Mossefin Haugalandet: Odd Henning Johannessen Stavanger/Sandnes: Bjørn Arvesen Jæren/Dalane: Marit B. Kleppe Distriktsråd DG: Ulf Torkelsen DGE: Ingunn Olsen Mossefin IPDG: Ove Sembsmoen DGN: Johannes Hausken AG er Distriktsguvernør Ulf Torkelsen Distriktsadministrasjon Distriktssekretær: Torstein Nielsen Distriktskasserer: Anita Bygdevoll Månedsbrevredaktør: Per Ove Askeland Web-master: Lars Nordbø Distriktstrenere: Terje Langvik/ Torstein Nilsen Distriktskomiteer Medlemsutvikling Leder: Bjørn Westfoss Larsen Serviceprosjekter Leder: Vacant PR/Kommunikasjon Leder: Per Ove Askeland The Rotary Foundation Leder: Carl Lewin Distriktsprogrammer Ove Midtskog Egil Eikanger Utvikling av verktøykasse for gode ideer Utvikling av kursmateriell Seminarer i medlemsutvikling Støtte ved nyetablering Støtte til klubber som trenger gode ideer/hjelp Alumni Utvikling og vedlikehold av Prosjektdatabasen Utvikling av kursmateriell for Serviceprosjekter Idehjelp for klubber som trenger dette Seminarer i Serviceprosjekter Rotaryskolen Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsseminar er Månedsbrev (Rotary Vest) Kontakt mot Rotary Norden Distriktets hjemmeside (web.master) Givertjenesten (Annual giving) Polio Pluss Ideskaper for bidrag til TRF Markedsføring Seminarer Kontakt mot TRF sentralt Overvåking av DSG og DDF og instille til/avgjøre søknader om bidrag Bidra til søknadshjelp MG GSE/SVE 1 års Ungdomsutveksling Round Trips/Summer camps RYLA 17

18 Distriktsledelse Distriktsledelsen skal støtte klubbene i å oppnå Rotarys målsetninger som beskrevet i våre lover. Selv om distriktsledelsen således er en støttefunksjon har den også et ansvar for å fremme de årlige mål som RI setter seg og være motivator for å nå disse. Distriktsledelsen består av et distriktsråd og distriktsansvarlige støttepersoner. Distriktsrådet er sammensatt av sittende distriktsguvernør (DG), nærmest avgåtte guvernør (IPDG), innkommende guvernør (DGE) og nominert guvernør (DGN). I tillegg møter assisterende guvernører (AG) og distriktssekretær. Andre kan innkalles ved behov. Distriktsrådet innkalles en til to ganger i halvåret eller ved behov. Adresse Telefon E-postadresse GUVERNØR (DG) Ulf Torkelsen Strand RK. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (m Ledergruppe INNK.GUVERNØR (DGE) Ingunn Olsen Mossefin Odda RK AVGÅTT GUVERNØR (IPDG) Ove Sembsmoen Stavanger RK Opheimsgata Odda Sverdrupsgt Stavanger (p) (p) (a) (p) (m) GUVERNØR NOMINEE (DGN) Johannes Hausken Sola RK Helleveien 5, 4052 Røyneberg (p) Deltagere ved distriktsrådsmøtet (ikke stemmerett) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Jostein Tjugum Florø RK ASS. GUVERNØR HARDANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Ingunn Olsen Mossefin Odda RK ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Bernt D. Sommersten Bergen-Syd RK ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Kopervik RK ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne RK DISTRIKTSSEKRETÆR Torstein Nielsen Strand RK Leirstad 31, 6800 Førde Opheimsgata Odda Kloppedalsvn 37 B 5221 Nestun Liarlundvn Kopervik Gunhildsgt. 16 B 4041 Hafrsfjord Liljeveien 31, 4352 Kleppe Syrinveien 2, 4100 Jørpeland (p) (p) (p) (a) (p) (p) (a) (h) (M) (p) (a) (m) (p) (m) ark.no gfk.no 18

19 Assisterende guvernører (AG) Opplegget for AG er følge RI s retningslinjer med de tilpasninger som er nødvendig pga. vårt distrikts karakter og geografi. Det er viktig å holde fast ved at guvernøren er det offisielle mellomleddet mellom klubb og RI. Vi skal fortsatt bare ha tre nivåer, RI distrikt - klubb, og ikke lage noen ny tjenestevei. Assisterende guvernør skal ikke være viseguvernør, men en katalysator og koordinator for klubbene i sitt område. AG skal etablere kontakt- og samtalefora mellom presidentene og medvirke til at arbeidet i distriktet går lettere. Distriktets regioner AG 1 Jæren/Dalane, 7 klubber: Bryne, Egersund, Klepp, Lund, Nærbø, Sokndal, Ålgård AG 2 Stavanger/Sandnes, 13 klubber: Gand, Gandsfjord, Hafrsfjord, Randaberg, Sandnes, Sandnes Sør, Sola, Stavanger, Stavanger International, Stavanger St. Svithun, Stavanger Vest, Strand, Øyane AG 3 Haugaland/Ryfylke, 6 klubber: Haugesund, Haugesund Sør, Karmsund, Karmøy-Vest, Kopervik, Suldal AG 4 Hardanger/Sunnhordland/Voss, 6 klubber: Dale, Kvam, Kvinnherad, Odda, Stord, Voss AG 5 Bergen med nærområde, 13 klubber: Arna, Askøy, Askøy Fenring, Bergen, Bergen Sydvesten, Bergen-Syd, Bergen-Vest, Bergenhus, Nordhordland, Os, Sotra, Torgalmenning, Åsane AG 6 Sogn og Fjordane, 5 klubber: Florø, Førde, Nordfjordeid, Sogndal, Stryn Distriktskomiteer Distriktet har opprettet komiteer/funksjoner som skal være det rotaryfaglige nettverket inn mot klubbene. Komiteene skal drive informasjons/seminarvirksomhet (evt. i samarbeid med AG ene) og bistå klubbene med råd, svare på spørsmål, og lignende. Støttepersoner DISTRIKTSKASSERER Anita Bygdevoll Strand RK GUVERNØREN S MÅNEDSBREV Per Ove Askeland, Askøy RK Adresse Telefon E-postadresse Barkanesvn Jørpeland Løfjellvn Kleppestø (p) (m) 19

20 Støttepersoner Adresse Telefon E-postadresse DISTRIKTSTRENERE. Leder: Terje Langvik og Torstein Nielsen MEDLEMSSKAP Leder: Bjørn Westfoss Larsen Øyane RK Austliveien 9, 4120 Tau Syrinveien 2, 4100 Jørpeland Askje 4156 Mosterøy (p) (m) (p) (m) (p) (j) (m) REPRESENTANT FOR ROTARACT (observatørstatus) Tove Ragna Reksten President, Bergen Rotaract Natlandsveien 92 E, 5094 Bergen (m) SERVICEPROSJEKTER Leder: vacant UNGDOMSUTVEKSLING Leder: (DYEO) Ove Midtskog Karmøy-Vest RK Medhaugsvn. 28, 4270 Åkrehamn (p) (a) (m) RYLA Egil Jørgen Eikanger Bergen-Vest RK Skarehaugene 5, 5174 Mathopen (p) (fax) (m) KOMMUNIKASJON Leder: Per Ove Askeland, Askøy RK Løfjellvn Kleppestø (p) (m) DICO/WEBMASTER: Lars Nordbø, Strand RK Sandebygget, 4130 Hjelmeland (p) THE ROTARY FOUNDATION Leder: Carl Lewin, Kopervik RK Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) POLIO PLUSS Einar Hope, Åsane RK. THE ROTARY FOUNDATION GSE/SVE Leder: Frode Nyhammer Askøy Ferning RK Storevarden 31, 5114 Tertnes Nedrelien Erdal (p) (a) (m) (m) RENT VANN SANITÆR PROSJEKTER Donald Provan Stavanger Vest Hellesøy 4013 Stavanger (p) (m) 20

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010. 10 Les mer side 9

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010. 10 Les mer side 9 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010 DG Ulf Torkelsen Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet Verdenspresidenten Ray Klinginsmith 3 2 Gunnar Stålset til ÅPENT MØTE OM Fred og

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal

Detaljer

Rotary Distrikt 2250

Rotary Distrikt 2250 Rotary Distrikt 2250 PETS 6. 8. mars 2015 Førde Rotaryklubb Scandic Sunnfjord Hotell & Spa Rotary Distrikt 2250 Kjære PETS deltager, Jeg vil med dette ønske deg velkommen til Førde, til PETS og til Scandic

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Notodden Rotary Klubb Per Simon Mustvedt Nils Andrew Mogstad

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

Veiledning C. SAR-rutine Semi Annual Report til RI. Klubbens halvårsrapporter til RI. 1. Juli og 1. Januar

Veiledning C. SAR-rutine Semi Annual Report til RI. Klubbens halvårsrapporter til RI. 1. Juli og 1. Januar Veiledning C. SAR-rutine Semi Annual Report til RI Klubbens halvårsrapporter til RI 1. Juli og 1. Januar Klubbsekretæren er ansvarlig for å fylle ut Halvårsrapportene - Semi Annual Report og sende informasjonen

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS PDG Laila Lerum

TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS PDG Laila Lerum TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS 2015 PDG Laila Lerum RI president i år og til neste år sine utsagn; President Ravi urges Rotary members to Be a Gift to the World 2 ESSENCE STATEMENT

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2009-2010 www.d2260.rotary.no ULF S. HENRIKSEN GUVERNØR Hva er Rotary? Rotarys verdigrunnlag, motto, formål og fire-spørsmålsprøven er godt beskrevet i Norsk

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2013-2014 RHO rev 13 05 2013 Innhold: side 1 Rotary International, Rotaryklubben og den enkelte rotarianer 4 1.2 RI president Ron D. Burton, hilsen,

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION DRFC gruppen i NORGE Ajourført januar 2015 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 8 Årgang 40 Februar 2016

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 8 Årgang 40 Februar 2016 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Komitéen for «Opplæring og kommunikasjon» er ansvarlig for månedsbrev, klubbprogrammer, Rotaryskolen, Cico og klubbens hjemmeside. Dette krever et nært samarbeid med andre

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv Program, Deltagerliste 10.- 11.januar 2014 PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK Aktiviser Rotary - Endre Liv HJERTELIG VELKOMMEN TIL DENNE PRESIDENTSAMLINGEN, SOM BLIR VÅRT SISTE

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2014-2015 Rev. 11.03.2014 1 Innhold Forord... 5 1 Rotary International... 5 1.1 Fra RI president Gary C.K. Huang til klubbpresidenter 2014-2015...

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Referat fra President Elect Training Seminar (PETS) fredag 25. mars 2011 Møtested: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsguttua 12, 2022 Gjerdrum Møtetid: 16.00 20.00 Møteleder:

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Vedlegg til årsrapport for Askøy Rotary Klubb

Vedlegg til årsrapport for Askøy Rotary Klubb Et godt år for klubben ligger bak. Tallenes tale er klar. Vedlegg til årsrapport for 2015 16 Askøy Rotary Klubb Regnskap for 2015-16 Askeland, Per Ove 1 Årsmelding regnskap for 2015-2016 Driftskonto 6515.11.32086

Detaljer

The Rotary Foundation og Future Vision Plan

The Rotary Foundation og Future Vision Plan The Rotary Foundation og Future Vision Plan Arendal, 7.januar 2012 DRFC Edrund Olaisen Venner må kjenne hverandre Edrund Olaisen, Langesund RK, 65 år, lykkelig gift med Jan, 2 barn og 3 barnebarn Var assurandør

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 Oppgradering av hjemmesidene PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 DICO District Internet Communication Officer IT rådgiver i Rotary distiktet. Bidra aktivt til at IT blir et effektivt verktøy i rotarydistriktet

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer