Årsrapport Program Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart"

Transkript

1 Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 1 Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendring: Andre setning i 2 endres til følgende: «Den avholdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av februar måned.» 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 8 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Cathrine Hallberg, Per Morten Johnsen REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER Astro Rapport , , Arrangementer , , Bibliotek 0,00 576, Diverse , , Rente/finansinntekt 8 482,84 0, Kontingent ,00 0, Kontor 0, , Informasjonsvirksomhet 0, , NOVA 5 500, , NOVA: Utbygging 0,00 0, NOVA: Aktivitetsgruppene 0,00 0, NOVA: Oppgradering (fond) 3 360,00 0, Overskudd , , SUM , , STATUS BEHOLDNING Kasse 1 424, ,00 Postbanken 5 150, ,98 Bank Astro Rapport 8 762, ,36 Bank driftskonto , ,00 Sparebank1 297,00 300,00 NOVA-fondskonto , ,00 Renteinntekt, NOVA fondskonto ,00 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,34 Egenkapital , ,58 NOVA-fondet , ,00 Leverandørgjeld 3 797, ,76 Ekspedisjoner 0,00 0,00 Depositum - nøkler 1 250, ,00 SUM , ,34 Merk at NOVA-fondet ikke er en ordinær del av foreningens beholdning. Formålet med fondet er å spare opp midler til større arbeider på NOVA-observatoriet. Fremtidig bruk av fondsmidlene vil således kunne holdes utenfor foreningens regnskap. Fondsmidlene er likevel ført opp i tabellene ovenfor for å gi et komplett bilde av hvilke midler vi rår over. 2 Inkluderer midler tidligere klassifisert som «Vega-andeler» (kr ). 4

5 KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr samt finansposter på kr totalt kr Dette er betydelig ned fra fjoråret på kr Foreningen har nå god likviditet. Nytt system for regnskap og medlemsregister (e-conomic) ble innført i slutten av Forsinkelser i implementering og dermed purring av kontingenter førte til at kr ble registrert som utestående pr , hvorav ca. halvparten ble innbetalt og resten kostnadsført ved sletting utover Foreningen har kr utestående pr Oppryddingen av etterslep på kontingenter utgjør mye av differansen i resultat fra 2012 til 2013, og ligger nå godt i rute for 2014 (jfr. 8 i vedtektene). Øvrige utestående fordringer på kr er knyttet til Astro Rapport nr utgitt i desember 2013, totalt kr Dette inndrives fortløpende og det er i 2013 ikke registrert tap av fordringer knyttet til Astro Rapport. Som i 2012 har foreningen i 2013 utgitt 3 nr. av Astro Rapport, slik at inntekter og kostnader ved nr kommer i Hver utgivelse av Astro Rapport utgjør en netto kostnad på omtrent kr , av ca brutto. Leverandørgjeld kr består av medlemmers utlegg høsten 2013 og regninger hovedsakelig knyttet til Astro Rapport nr , utbetalt i januar Også inkludert i leverandørgjelden er et beløp på kr 780 som skyldes at tre medlemmer har dobbeltbetalt på tampen av året. Støtte fra Sandefjord kommune utgjør i 2013 kr samt øvrige gaver kr 891 og lotteriinntekter kr Fra 2007 ble nye teleskoper/utstyr til Vega bokført som eiendeler og nedskrevet til saldo kr 0 ved utgangen av Nye investeringer på NOVA er kostnadsført i sin helhet i REGNSKAP 2013 KONTINGENT Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Abonnenter 0,00 Kontingent - tilbud 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 REGNSKAP 2013 DIVERSE Sponsormidler ,00 Annen driftsrelatert inntekt 652,12 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,12 NOVA - avsatt til utbygging 0,00 SUM VAREKOSTNAD 0,00 Porto - div frimerker -275,50 Gaver - diverse -480,00 Bank- og kortgebyr -281,00 Annen kostnad -135,00 Konstaterte tap på kundefordring 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,50 Annen renteinntekt 7 512,84 Annen finansinntekt 970,00 Annen rentekostnad 0,00 Årsresultat ,46 5

6 NOVA-FONDET REGNSKAP 2013 NOVA utb - loddsalg 3 360,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 3 360,00 Årsresultat 3 360,00 Fondet står plassert på en egen konto, hvis renteinntekter skal tilskrives fondet. I 2013 var renteinntektene på fondskontoen kr Dette beløpet ble ikke formelt overført til fondet før nyttår. Fjorårets renteinntekter på fondskontoen vil imidlertid bli overført til fondet i 2014, slik at fondets reelle verdi ved inngangen av året vil være på kr Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING [Legges frem av regnskapskontrollør på generalforsamlingen] Sandefjord, 8. februar 2014 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør Sandefjord, 9. februar 2014 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 6

7 BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse NOVA-fondet Overskudd/underskudd SUM STYRETS KOMMENTARER Det budsjetterte underskuddet i 2014 skyldes ekstra utgivelser av Astro Rapport. Færre utgivelser enn normalt i 2013 ga et overskudd da. Dette kommer igjen som et tilsvarende underskudd i år. Kontingentsatsene ble satt opp i 2011 for å dekke inn ekstra utgifter til nytt regnskapsprogram og medlemsregister samt videreutvikling av Astro Rapport. Disse tiltakene er nå implementert. Foreningen har en god økonomi og vi ser heller ikke for oss noen ekstraordinær økning i utgiftene i Kontingentsatsene foreslås derfor holdt uendret. Satsene er: Type 1: 525 kr Type 2: 350 kr Type 3: 80 kr Abonnenter (institusjoner) betaler samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. BUDSJETT 2014 DIVERSE INNTEKTER UTGIFTER Støtte Renter Gebyr NOVA-fondet SUM

8 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2013 STYRET FOR 2013 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Det ble avholdt tre fysiske styremøter i Vi startet året med et heldagsmøte 13. januar for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2013, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Behandlingen av regnskapet og budsjettet tok også mye tid, og dette ble det jobbet videre med pr. e-post etter styremøtet og i et oppfølgingsmøte pr. telefon. Neste styremøte var 17. mars. Her ble bl.a. rutinene og mulighetene i e-conomic gjennomgått og planleggingen av kontingentfaktureringen startet. Vi har brukt en del tid på å bli fortrolige med vårt nye regnskapssystem og medlemsregister. Også i 2013 støtte vi på enkelte overraskelser. Disse blir det forhåpentligvis færre av i 2014, nå som vi har mer erfaring med systemet. Vi tar sikte på å lære opp flere til å bruke e-conomic i Tredje styremøte ble avholdt 9. august. Her satte vi opp planene for høstsemesteret. Vi diskuterte også en forespørsel vi hadde fått fra Inspiria Science Center, om muligheten for et samarbeid. Et første resultat av det var at vi senere på høsten deltok med en stand på Inspirias «Space Weekend». Det var opprinnelig planlagt et par til fysiske styremøter. Disse måtte dessverre utgå da flere av styremedlemmene ikke hadde anledning til å møte. I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2013 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekskursjon og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. REGNSKAP 2013 KONTOR Leie av postboks ,00 Kontorrekvisita ,00 Regnskapsprogram ,91 Telefon ,16 Styreaktiviteter -439,40 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,47 Årsresultat ,47 8

9 PROGRAM 2014 Styrets forslag til styresammensetning i 2014 er som følger: STYRET FOR 2014 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Vidar Lund Iversen Per Morten Johnsen Petter Moe Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og endres derfor raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2014 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. I 2013 opplevde vi en nedgang i medlemsantallet. En hovedoppgave for styret i 2014 blir derfor å forsøke å snu denne utviklingen. Mulige tiltak kan være å være mer aktive ovenfor skoler og massemedia samt ha flere åpne publikumsarrangementer. En annen prioritert oppgave blir også å få på plass et nettbasert «styrerom» (arkiv m.m.). Vi ønsker også å oppdatere nettsidene våre, både når det gjelder innhold og tilgjengelige tjenester for medlemmene. BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

10 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2013 Det var relativt stor aktivitet i foreningen i 2013, men dette året hadde vi ingen ekspedisjon. I stedet ble det en ekskursjon. Ellers hadde vi våre tradisjonelle aktiviteter som medlemsmøter, observasjonskvelder, åpent hus og stjernetreff. Året huskes også for den Kinesiske månelandingen 14. desember. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 9. februar Årsmøte: Møtet ble innledet med en film fra solformørkelsesekspedisjonen til Australia og New Zealand satt sammen av Åsmund Tynning av bidrag fra flere av deltagerne. Ragnvald ønsket velkommen til de 23 som var kommet til årsmøtet og gikk deretter igjennom årets begivenheter. Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre ble valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen fortsatte vi med bildefremvisninger fra ekspedisjonen. Innimellom spiste vi kosmoskaken. 29. mai Universet sett med Planck: Dette foredraget som ble holdt av Eirik Gjerløw som jobber med en doktorgrad i astronomi. Han fortalte om resultatene av de siste observasjonene fra Planck satellitten som måler bakgrunnsstrålingen. Resultater som slår sprekker i den gamle standardmodellen. 15 hadde funnet veien til dette godt besøkte møtet i lokalene til A. Stihl. 4. desember Astronomiforedrag: Denne gangen ble medlemsmøtet lagt til Oleanestua i Nykirke utenfor Horten. Foredragsholder denne kvelden var Håkon Dahle som har doktorgrad i astronomi. Ettersom mye av hans arbeid har bestått i å studere gravitasjonslinser ble dette tema på dette medlemsmøtet. 10 kom for å høre dette foredraget. ÅPENT HUS -MEDLEMSMØTER 19. april: Årets første åpent hus møte ble også i år holdt hos Eli og Trond Erik Hillestad på Barkåker. Denne gangen var temaet aktiviteter i en mulig gruppe for visuell astronomi. Det kom flere forslag og for de 10 som dukket opp ble det mulig å observere ettersom det klarnet opp. 28. juni: Dette var årets sommeravslutning og som vanlig var vi på terrassen hos Line på Verningen. Der spiste vi medbrakt grillmat og husets salat. Ettersom Solen allerede hadde snudd var det tid for å tenke ut litt planer for høsthalvåret. 10 var til stede denne kvelden. 27. september: Denne gangen var det Boze Protuder som bød oss hjem til seg. Her var det teleskoper og tilbehør som var temaet. Etter å ha delt erfaringer med dette temaet, ble det også mulig å prøve Bozes teleskop da været var meget bra. 8 kom på dette møtet. 13. desember: Årets juleavslutning ble også i år holdt hos Einar og Cathrine Hallberg på Tolvsrød. Her hadde vi en oppsummering av året som gikk og luftet noen tanker om hva som kan gjøres i De 14 som var på dette møtet fikk servert to gode gryteretter. OBSERVASJONER 11. (12.) januar: Etter å ha måttet avlyse tre observasjonshelger på rad ble det endelig klarvær så observasjonskvelden kunne holdes på fredagen. Vi startet med å observere Jupiter som stod bra til. Senere ble det plukket ut objekter fra Caldwell-katalogen. Syv medlemmer hadde funnet veien opp til NOVA denne kvelden. 10

11 8. februar: Denne observasjonskvelden ønsket vi å følge det samme sporet som den foregående med Jupiter og en rekke deep sky objekter. I tillegg var det også en liten lyssvak komet (C/2012 L2 Linear) som vi kunne prøve oss på. Dessverre var ikke været med oss noen av disse dagene så vi måtte avlyse. 15. (16.) mars: På denne observasjonskvelden var det en lyssterk komet som var hovedattraksjonen (C/2011 L4 Pan Starrs) Deretter skulle vi fortsette der vi slapp forrige gang i Caldwell-katalogen. Det var dessverre dårlig vær begge kveldene så observasjonshelgen ble avlyst. 12. (13.) april: Denne gangen var det to kometer som var synlige. Men siden det var så lenge lyst startet vi med Jupiter og Saturn og fortsatte deretter med noen lyssterke deep sky objekter. Deretter kikket vi på de to kometene og fortsatte med Caldwell-katalogen. Vi var åtte som kom til NOVA denne lørdagskvelden. 3. (4.) mai: Nå er det ikke lengre helt mørke netter lengre, så denne siste observasjonskvelden i vårhalvåret er viet lyssterke deep sky objekter som kulehoper og åpne hoper. Denne lørdagskvelden var vi syv som hadde tatt turen til NOVA. 9. (10.) august: Høstsesongen startet tidlig i år skulle vi få med oss meteorsvermen Perseidene. Fredag var det pent vær og 11 var til stede, noen med solstoler, og telte meteorer. Når det ble mørkt nok kunne vi også observere vanlige objekter. 30. (31) august: Nå er de mørke nettene tilbake og samtidig er himmelen på sitt mørkeste når det ikke er snø på bakken. Vi observerte forskjellige objekter i stjernebildene Svanen, Pegasus, Fiskene og Væren som stod gunstig til nå. Åtte medlemmer hadde tatt turen opp til NOVA denne kvelden. 4. (5.) oktober: Denne gangen var det lørdagen som slo til med det klare været. Det var derimot litt fuktig etter mye regn. Vi startet opp med kulehoper og fortsatte med galakser og mer diffuse objekter. Denne kvelden var vi seks medlemmer der. 29. (30.) november: Nå er årets lengste netter her samtidig som det fortsatt er noenlunde snøfritt med dertil mørk himmel. Derfor ville vi konsentrere oss om litt svake og diffuse objekter som krever at himmelen er skikkelig mørk. Dessverre var ikke været med oss noen av disse dagene så vi måtte avlyse. 27. (28, 29.) desember: Denne gangen ble det dårlig vær både fredag og lørdag, men ettersom det var i romjulen kunne vi ta søndagen i bruk. På denne tiden stod Orion bra til så vi fikk se Oriontåken mot en helt mørk himmel. Deretter fortsatte vi med objekter fra Caldwell-katalogen før vi smakte på medbrakt julebakst. Fire var med på årets siste observasjonskveld. ANDRE ARRANGEMENTER 25. mai Ekskursjon: Årets ekskursjon gikk til Inspiria Science Center utenfor Sarpsborg. Der skulle vi først og fremst se utstillingen A new perspective on Mars som inneholdt filmer og 3D-bilder fra den røde planeten. I tillegg fikk vi også se noen filmer, om den første reisen til Månen, sorte hull og Jordas klima. Vi var 19 deltagere på denne turen så det holdt så vidt til å få grupperabatt oktober Stjernetreff: Årets stjernetreff samlet 38 deltagere, men alle var ikke der under hele treffet. Det ble som vanlig holdt på Gavelstad hotell utenfor Svarstad. Det var interessante foredrag hver dag og teleskopparade. Før middagen hadde vi diskusjonsgrupper bl. a om neste solformørkelsesekspedisjon. Etter middagen på lørdag ble det kjørt sightseeingtur til NOVA for medlemmer som ikke hadde vært der før og VGs journalist og fotograf. Det var overskyet så vi kunne ikke observere. 11

12 ARRANGEMENTER REGNSKAP 2013 Arrangement - Medlemsmøter 2 170,00 Arrangement - Årsmøte ,00 Arrangement - Stjernetreff ,00 Arrangement - Ekspedisjoner 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Medlemsmøter ,00 Årsmøte ,00 Stjernetreff ,96 Ekspedisjoner 0,00 SUM VAREKOSTNAD ,96 Bevertning -549,00 Porto - Arrangement ,00 Gaver - foredragsholdere 0,00 Bank- og kortgebyr 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,00 Årsresultat ,96 PROGRAM 2014 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Kometfest med Rob McNaught Satellitter for miljø- og klimaovervåking Rune Solberg Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg/Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Meteoritter v/gunnar Råde Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl Galileoprosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Voyager Cassini 12

13 ÅPENT HUS MEDLEMSMØTER Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS EKSKURSJONER Kongsberg Norspace i Horten Universeum, Göteborg Ole Rømer-museet ved København Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Inspiria Science Center, Sarpsborg Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Utflukt til amatørobservatorium Astronomiforeninger i Sverige eller Danmark Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program. ANDRE ARRANGEMENTER Stjernetreff, oktober Kulturnatta i Larvik 10. november Diverse kurs Ekspedisjon i Nord-Europa med Peenemünde som hovedmål BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon Ekspedisjon Porto Gaver SUM

14 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2013 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. I 2013 gikk Henning Holen inn som redaktør for nyhetsspalten (Astro Nytt) i bladet. Han avløste Ragnvald Irgens, som hadde hatt ansvaret for den spalten siden 1996 (og før det den tidligere Astro Fakta-spalten siden 1994), og som fortsatte som hovedredaktør. Denne endringen var nødvendig for få lettet arbeidspresset på hovedredaktør. Henning Holen har nå to spalter i bladet. Vi skulle derfor gjerne hatt en ekstra spalteredaktør. Redaksjonsendringene var absolutt til stor hjelp. Dessverre var også 2013 et år der vi så vi er sårbare når utfordringene blir store. Et par datahavarier, sykdom og svært stort arbeidspress på enkelte redaksjonsmedlemmer, gjorde at vi også dette året slet med å få bladene ut i tide. Vi fikk gitt ut tre utgaver i 2013, nr. 4/2012, 1/2013 og 2/2013. Arbeidet med nr. 3/2013 startet opp i november, men bladet ble ikke sendt i trykken før i månedsskiftet januar/februar. Vi lyktes derfor ikke med målsetningen vi hadde om å komme i rute i løpet av Vi ser imidlertid at redaksjonsendringene som ble gjort var riktige og håper at vi skal lykkes bedre i 2014, dersom vi unngår uhell. Utgivelsen av Astro Rapport skjer som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF), Astronomiforeningen i Agder (AiA) og Haugaland Astronomiske Forening (HAF). Redaksjonen har vært stabil og har i 2013 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. REDAKSJONEN 2013 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Petter Lohne 14

15 DISTRIBUSJON ASTRO RAPPORT 3/2012 4/2012 1/2013 2/2013 (medl. type I og II) Gjøvik og Toten Astronomiske Forening Bergen Astronomiske Forening Astronomiforeningen i Agder Haugaland Astronomiske Forening Abonnenter Totalt antall eksemplarer ASTRO RAPPORT REGNSKAP 2013 AR - annonser ,00 AR løssalg 0,00 AR - AiA 4 788,00 AR - BAF 2 793,00 AR - GoTAF 5 187,00 AR - HAF 1 197,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 AR Trykking ,00 SUM VAREKOSTNAD ,00 Konvolutter 0,00 AR - utsendelse ,44 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,44 Årsresultat ,44 PROGRAM 2014 I 2014 vil vi fortsette arbeidet med å gjøre tidligere utgaver av Astro Rapport tilgjengelig elektronisk. Det vil også tas en vurdering av om dagens tekniske løsning er tilstrekkelig fremtidsrettet. Vi skulle gjerne også hatt inn en ekstra spalteredaktør. Redaksjonsmedlemmene vil være i jevnlig kontakt og vil arbeide for å få ut alle årets utgaver, inkludert etterslepet fra Vi innser imidlertid at vi også i år vil være svært sårbare ved tekniske problemer eller frafall av enkeltmedlemmer i redaksjonen. Vi oppfordrer også våre medlemmer (inkludert samarbeidsforeningene) om å levere egenprodusert materiale til redaksjonen. Dette er med på å gjøre tidsskriftet bedre og mer relevant for våre medlemmer. Det er dessuten viktig at Astro Rapport fortsatt fyller nisjen til de som vil lese litt dypere artikler enn de man finner i liknende blader. Det er likeledes viktig at de samarbeidende foreningene aktivt bidrar med stoff som på en levende måte informerer om foreningsaktivitetene. Den største langsiktige utfordringen ligger nok i å bygge opp og opprettholde et nettverk av aktive amatørastronomer som virkelig bidrar med stoff til bladet. For å få dette til, er det viktig at Amatørsidene har en person som kan følge opp nettverket gjennom aktiv dialog med observatørene. 15

16 REDAKSJONEN Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Spaltemedarbeider: Red. Nytt fra foreningene: Digitalutgave: Trykk: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Ikke besatt Henning Holen Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Endringer i redaksjonen kan forekomme dersom hovedredaktør eller spalteredaktøren(e) ser behov for dette. Det er pr. dags dato ikke planlagt noen endringer, men vi skulle gjerne hatt inn en ekstra spalteredaktør. BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Trykking Annonser Distribusjon GoTAF Distribusjon BAF Distribusjon AiA Distribusjon HAF Løssalg Porto Konvolutter 0 0 SUM

17 Aktivitetsgruppene ÅRSRAPPORT 2013 Foreningen hadde tre aktivitetsgrupper i 2013: Gruppe for astrofoto ved NOVA, Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA og Gruppe for romfart. Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Astrofotogruppa har ikke hatt organiserte aktiviteter i Det har skjedd lite fotografering ved observatoriet det siste året. Det er ingen tekniske hindringer for slik aktivitet. Årsaken er heller at gruppemedlemmene ikke har tatt seg tid til å bruke observatoriet. I 2013 hadde vi planlagt å installere WIFI-bokser på teleskopene. Disse ble kjøpt inn, men de er ikke installert. Grunnen til dette er at det har vært problemer med strømforsyningen det siste året. Først med lav batterispenning og deretter med tyveri av aggregatet. Da vi fikk det nye aggregatet dukket det opp ytterligere problemer da sikringen gikk. I denne situasjonen var det ikke hensiktsmessig å installere nye strømforbrukere på NOVA. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på bl.a. spektroskopiske, fotometriske og astrometriske teknikker med CCD-kamera. Gruppens hovedinstrument er Phoenix 2-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med en diameter på 50 cm. Gruppen har i løpet av de siste årene anskaffet nye PCer for styring av teleskopet og instrumenteringen på det. Dette består av to mikro-pcer som skal brukes som teleskopterminaler (én i domen og én i kontrollrommet) og én litt større maskin, en EEEPC med XP og fjernkontroll (til kontrollrommet). Et Antares søkerteleskop ble også anskaffet. Videre er det kjøpt inn adaptere for påmontering av okularer, CCD-kamera og DSLR-kamera. Gruppen anskaffet seg en SBIG spektrograf av typen SGS (Self-Guiding Spectrograph) utstyrt med to gitre av forskjellig oppløsning. Det skal brukes sammen med et SBIG CCD-kamera (ST-7 eller ST-8) for digital spektroskopi. Det ble i 2013 gjort forberedelser til et kurs i spektrometri. Kurset er tenkt gjennomført i 2014, og vil gi gruppen muligheter for å komme aktivt i gang med opptak og analyse av spektra av stjerner og galakser. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Det har vært liten aktivitet i Gruppen vurderes nedlagt i 2014 dersom ingen er villige til å være primus motor i gruppen. 17

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN

Redaktørens ord Trondheim Astronomiske REDAKSJONEN Redaktørens ord Trondheim Astronomiske Forening fylte 5 år den 10. desember, et jubileum som ikke er stort nok til at vi slår på stortromma, men vi markerer det i hvert fall med en artikkel i dette nr.

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 *

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2015 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer