Årsrapport Program Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart"

Transkript

1 Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart

2 Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge. I den grad foreningens ressurser tillater det, bør det også drives praktiske faglige aktiviteter på de nevnte områdene Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Alle avgjørelser fattes ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Det kan kun stemmes over saker som er anført på dagsorden. 3. Styret har foreningens daglige ledelse. Det velges for ett år av gangen og består av formann, sekretær, kasserer, informasjonsleder, bibliotekar, dataadministrator, observatorieleder og opptil 4 andre styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges revisor som ikke er medlem av styret. Før generalforsamlingen velger nytt styre, bør avgående styre legge frem forslag til etterfølgende styre. 4. Foreningen har tre medlemskapskategorier: Type 1 for ekstra aktivt medlemskap, Type 2 for normalt medlemskap og Type 3 for husstandsmedlemskap. Alle personlige medlemmer av de to førstnevnte kategoriene mottar medlemsbladet og all annen informasjon som tilhører deres medlemskategori, i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Skoler, biblioteker, institusjoner osv kan tegne seg som abonnenter på medlemsbladet. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som Type 2, men mottar normalt ikke egen informasjon, da denne fås gjennom hovedmedlemmet i husstanden. 5. Arrangementer, så som medlemsmøter, ekskursjoner, observasjoner og kongresser, avholdes minst åtte ganger i året. 6. Foreningen bør søke å drive et eget medlemsblad, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre foreninger. Styret utnevner en hovedredaktør som står til ansvar for styret dersom foreningen utgir bladet på egen hånd. Dersom utgivelsen er et samarbeid med andre foreninger, utnevner styret i stedet en representant til redaksjonsledelsen. Hovedredaktøren/redaksjonsledelsen rekrutterer redaksjonsmedarbeidere etter behov. 7. Foreningen bør søke å drive et eget observatorium. Observatorielederen rekrutterer medlemmer til deltakelse i en observatoriestab etter behov. Staben står for den daglige drift av observatoriet. 8. Betaling av kontingenten skal skje innen to måneder etter generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta minst to purringer. Medlemmer som ikke har betalt én måned etter mottakelse av siste purring, kan strykes. 9. Foreningen kan oppløses dersom 3/4 av medlemmene forlanger det. En slik beslutning kan kun fattes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det skal her velges et interimstyre som i løpet av 6 måneder skal avvikle foreningens aktiviteter i samsvar med de avtaler som er inngått. Observatoriet søkes fristilt og drevet etter samme prinsipper som en stiftelse. Så langt råd er skal foreningens annen eiendom og rettigheter, som ikke naturlig hører inn under eller ønskes overført til observatoriet, fordeles mellom Norsk Astronomisk Selskap og Norsk Astronautisk Forening etter deres respektive interessefelter. 1 Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendring: Andre setning i 2 endres til følgende: «Den avholdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av februar måned.» 2

3 Innhold FORENINGENS LOVER... 2 FORENINGENS ØKONOMI... 4 STYRE OG STELL... 8 ÅRSRAPPORT PROGRAM ARRANGEMENTER ÅRSRAPPORT PROGRAM ASTRO RAPPORT ÅRSRAPPORT PROGRAM AKTIVITETSGRUPPENE ÅRSRAPPORT PROGRAM NOVA ÅRSRAPPORT PROGRAM BIBLIOTEKET ÅRSRAPPORT PROGRAM INFORMASJONSVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT PROGRAM

4 Foreningens økonomi Cathrine Hallberg, Per Morten Johnsen REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER Astro Rapport , , Arrangementer , , Bibliotek 0,00 576, Diverse , , Rente/finansinntekt 8 482,84 0, Kontingent ,00 0, Kontor 0, , Informasjonsvirksomhet 0, , NOVA 5 500, , NOVA: Utbygging 0,00 0, NOVA: Aktivitetsgruppene 0,00 0, NOVA: Oppgradering (fond) 3 360,00 0, Overskudd , , SUM , , STATUS BEHOLDNING Kasse 1 424, ,00 Postbanken 5 150, ,98 Bank Astro Rapport 8 762, ,36 Bank driftskonto , ,00 Sparebank1 297,00 300,00 NOVA-fondskonto , ,00 Renteinntekt, NOVA fondskonto ,00 Kundefordringer , ,00 SUM (eiendeler) , ,34 Egenkapital , ,58 NOVA-fondet , ,00 Leverandørgjeld 3 797, ,76 Ekspedisjoner 0,00 0,00 Depositum - nøkler 1 250, ,00 SUM , ,34 Merk at NOVA-fondet ikke er en ordinær del av foreningens beholdning. Formålet med fondet er å spare opp midler til større arbeider på NOVA-observatoriet. Fremtidig bruk av fondsmidlene vil således kunne holdes utenfor foreningens regnskap. Fondsmidlene er likevel ført opp i tabellene ovenfor for å gi et komplett bilde av hvilke midler vi rår over. 2 Inkluderer midler tidligere klassifisert som «Vega-andeler» (kr ). 4

5 KASSERERS KOMMENTARER Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr samt finansposter på kr totalt kr Dette er betydelig ned fra fjoråret på kr Foreningen har nå god likviditet. Nytt system for regnskap og medlemsregister (e-conomic) ble innført i slutten av Forsinkelser i implementering og dermed purring av kontingenter førte til at kr ble registrert som utestående pr , hvorav ca. halvparten ble innbetalt og resten kostnadsført ved sletting utover Foreningen har kr utestående pr Oppryddingen av etterslep på kontingenter utgjør mye av differansen i resultat fra 2012 til 2013, og ligger nå godt i rute for 2014 (jfr. 8 i vedtektene). Øvrige utestående fordringer på kr er knyttet til Astro Rapport nr utgitt i desember 2013, totalt kr Dette inndrives fortløpende og det er i 2013 ikke registrert tap av fordringer knyttet til Astro Rapport. Som i 2012 har foreningen i 2013 utgitt 3 nr. av Astro Rapport, slik at inntekter og kostnader ved nr kommer i Hver utgivelse av Astro Rapport utgjør en netto kostnad på omtrent kr , av ca brutto. Leverandørgjeld kr består av medlemmers utlegg høsten 2013 og regninger hovedsakelig knyttet til Astro Rapport nr , utbetalt i januar Også inkludert i leverandørgjelden er et beløp på kr 780 som skyldes at tre medlemmer har dobbeltbetalt på tampen av året. Støtte fra Sandefjord kommune utgjør i 2013 kr samt øvrige gaver kr 891 og lotteriinntekter kr Fra 2007 ble nye teleskoper/utstyr til Vega bokført som eiendeler og nedskrevet til saldo kr 0 ved utgangen av Nye investeringer på NOVA er kostnadsført i sin helhet i REGNSKAP 2013 KONTINGENT Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Kontingent Type ,00 Abonnenter 0,00 Kontingent - tilbud 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Årsresultat ,00 REGNSKAP 2013 DIVERSE Sponsormidler ,00 Annen driftsrelatert inntekt 652,12 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,12 NOVA - avsatt til utbygging 0,00 SUM VAREKOSTNAD 0,00 Porto - div frimerker -275,50 Gaver - diverse -480,00 Bank- og kortgebyr -281,00 Annen kostnad -135,00 Konstaterte tap på kundefordring 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,50 Annen renteinntekt 7 512,84 Annen finansinntekt 970,00 Annen rentekostnad 0,00 Årsresultat ,46 5

6 NOVA-FONDET REGNSKAP 2013 NOVA utb - loddsalg 3 360,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 3 360,00 Årsresultat 3 360,00 Fondet står plassert på en egen konto, hvis renteinntekter skal tilskrives fondet. I 2013 var renteinntektene på fondskontoen kr Dette beløpet ble ikke formelt overført til fondet før nyttår. Fjorårets renteinntekter på fondskontoen vil imidlertid bli overført til fondet i 2014, slik at fondets reelle verdi ved inngangen av året vil være på kr Når det gjelder andre poster, så er de omtalt nærmere i egne kapitler. REGNSKAPKONTROLLØRS BERETNING [Legges frem av regnskapskontrollør på generalforsamlingen] Sandefjord, 8. februar 2014 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør Sandefjord, 9. februar 2014 (sign) Petter Moe, regnskapskontrollør 6

7 BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Arrangementer Astro Rapport NOVA Aktivitetsgruppene Informasjonsvirksomhet Bibliotek Kontor Kontingent Diverse NOVA-fondet Overskudd/underskudd SUM STYRETS KOMMENTARER Det budsjetterte underskuddet i 2014 skyldes ekstra utgivelser av Astro Rapport. Færre utgivelser enn normalt i 2013 ga et overskudd da. Dette kommer igjen som et tilsvarende underskudd i år. Kontingentsatsene ble satt opp i 2011 for å dekke inn ekstra utgifter til nytt regnskapsprogram og medlemsregister samt videreutvikling av Astro Rapport. Disse tiltakene er nå implementert. Foreningen har en god økonomi og vi ser heller ikke for oss noen ekstraordinær økning i utgiftene i Kontingentsatsene foreslås derfor holdt uendret. Satsene er: Type 1: 525 kr Type 2: 350 kr Type 3: 80 kr Abonnenter (institusjoner) betaler samme takst som Type-2-medlemmer, men har foruten Astro Rapport ikke tilgang til noen av foreningens øvrige tilbud. BUDSJETT 2014 DIVERSE INNTEKTER UTGIFTER Støtte Renter Gebyr NOVA-fondet SUM

8 Styre og stell Ragnvald Irgens ÅRSRAPPORT 2013 STYRET FOR 2013 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg (med støtte fra PMJ) Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Per Morten Johnsen (kassererstøtte) Vidar Lund Iversen Petter Moe Det ble avholdt tre fysiske styremøter i Vi startet året med et heldagsmøte 13. januar for hovedsakelig å planlegge foreningens aktiviteter i 2013, detaljplanlegge vårhalvåret og forberede årsmøtet. Behandlingen av regnskapet og budsjettet tok også mye tid, og dette ble det jobbet videre med pr. e-post etter styremøtet og i et oppfølgingsmøte pr. telefon. Neste styremøte var 17. mars. Her ble bl.a. rutinene og mulighetene i e-conomic gjennomgått og planleggingen av kontingentfaktureringen startet. Vi har brukt en del tid på å bli fortrolige med vårt nye regnskapssystem og medlemsregister. Også i 2013 støtte vi på enkelte overraskelser. Disse blir det forhåpentligvis færre av i 2014, nå som vi har mer erfaring med systemet. Vi tar sikte på å lære opp flere til å bruke e-conomic i Tredje styremøte ble avholdt 9. august. Her satte vi opp planene for høstsemesteret. Vi diskuterte også en forespørsel vi hadde fått fra Inspiria Science Center, om muligheten for et samarbeid. Et første resultat av det var at vi senere på høsten deltok med en stand på Inspirias «Space Weekend». Det var opprinnelig planlagt et par til fysiske styremøter. Disse måtte dessverre utgå da flere av styremedlemmene ikke hadde anledning til å møte. I tillegg til fysiske styremøter har styret vært i jevnlig kontakt gjennom året, via telefon og e-post. Saker har slik kunnet avklares etter hvert som de har oppstått, uten at det har vært nødvendig å møtes ansikt til ansikt. Styrets ordinære arbeid i 2013 inkluderte å skaffe foredragsholdere til medlemsmøtene, forberede Åpent Hus, planlegge og arrangere observasjonskvelder på NOVA, ekskursjon og Stjernetreffet, utsendelse av invitasjoner og annet materiell til medlemmene, diverse sekretæroppgaver, vedlikehold av medlemsregisteret, regnskapsføring, oppfølging av NOVA, drift av biblioteket, vedlikehold av websidene og elektroniske tjenester samt gjennomføring av informasjonsvirksomhet. REGNSKAP 2013 KONTOR Leie av postboks ,00 Kontorrekvisita ,00 Regnskapsprogram ,91 Telefon ,16 Styreaktiviteter -439,40 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,47 Årsresultat ,47 8

9 PROGRAM 2014 Styrets forslag til styresammensetning i 2014 er som følger: STYRET FOR 2014 Formann: Sekretær: Kasserer: Observatorieleder: Informasjonsleder: Bibliotekar: IT-ansvarlig: Vararepresentant: Regnskapskontrollør: Ragnvald J. Irgens Petter Lohne Cathrine Hallberg Rune Solberg Line Karlsen John Skjøtø Henning Holen Vidar Lund Iversen Per Morten Johnsen Petter Moe Foreningens tilbud og aktiviteter krever at flere enn de som er i styret og i staben ved NOVA engasjerer seg. Bidragsytere i denne delen av foreningen betegnes som Øvrig administrasjon, der enkeltpersoner har ansvar for forskjellige tilbud og aktiviteter. Vervene i den øvrige administrasjonen besettes ved at styret verver personer blant medlemmene som er egnet og interessert. Den øvrige administrasjonen er ment å være fleksibel i størrelse og sammensetning og endres derfor raskt etter behov. Ved årsskiftet består den av: Nettserver-ansvarlig (programvare): Kristian André Gallis Nettserver-ansvarlig (maskinvare): Roar Almås Disse fungerer som støtte for IT-ansvarlig i styret. I den øvrige administrasjon regnes også staben ved NOVA, som er beskrevet under kapitlet om NOVA. Hovedoppgaven for styret i 2014 er å gjennomføre arrangementer og annet i programdelen av denne rapporten. I 2013 opplevde vi en nedgang i medlemsantallet. En hovedoppgave for styret i 2014 blir derfor å forsøke å snu denne utviklingen. Mulige tiltak kan være å være mer aktive ovenfor skoler og massemedia samt ha flere åpne publikumsarrangementer. En annen prioritert oppgave blir også å få på plass et nettbasert «styrerom» (arkiv m.m.). Vi ønsker også å oppdatere nettsidene våre, både når det gjelder innhold og tilgjengelige tjenester for medlemmene. BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Postboks Styret Porto Telefon Konvolutter Vedlikehold Rekvisita Regnskapsprogram SUM

10 Arrangementer Petter Lohne ÅRSRAPPORT 2013 Det var relativt stor aktivitet i foreningen i 2013, men dette året hadde vi ingen ekspedisjon. I stedet ble det en ekskursjon. Ellers hadde vi våre tradisjonelle aktiviteter som medlemsmøter, observasjonskvelder, åpent hus og stjernetreff. Året huskes også for den Kinesiske månelandingen 14. desember. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG 9. februar Årsmøte: Møtet ble innledet med en film fra solformørkelsesekspedisjonen til Australia og New Zealand satt sammen av Åsmund Tynning av bidrag fra flere av deltagerne. Ragnvald ønsket velkommen til de 23 som var kommet til årsmøtet og gikk deretter igjennom årets begivenheter. Årsrapporten ble lagt fram, nytt styre ble valgt og budsjettet vedtatt. Etter festmiddagen fortsatte vi med bildefremvisninger fra ekspedisjonen. Innimellom spiste vi kosmoskaken. 29. mai Universet sett med Planck: Dette foredraget som ble holdt av Eirik Gjerløw som jobber med en doktorgrad i astronomi. Han fortalte om resultatene av de siste observasjonene fra Planck satellitten som måler bakgrunnsstrålingen. Resultater som slår sprekker i den gamle standardmodellen. 15 hadde funnet veien til dette godt besøkte møtet i lokalene til A. Stihl. 4. desember Astronomiforedrag: Denne gangen ble medlemsmøtet lagt til Oleanestua i Nykirke utenfor Horten. Foredragsholder denne kvelden var Håkon Dahle som har doktorgrad i astronomi. Ettersom mye av hans arbeid har bestått i å studere gravitasjonslinser ble dette tema på dette medlemsmøtet. 10 kom for å høre dette foredraget. ÅPENT HUS -MEDLEMSMØTER 19. april: Årets første åpent hus møte ble også i år holdt hos Eli og Trond Erik Hillestad på Barkåker. Denne gangen var temaet aktiviteter i en mulig gruppe for visuell astronomi. Det kom flere forslag og for de 10 som dukket opp ble det mulig å observere ettersom det klarnet opp. 28. juni: Dette var årets sommeravslutning og som vanlig var vi på terrassen hos Line på Verningen. Der spiste vi medbrakt grillmat og husets salat. Ettersom Solen allerede hadde snudd var det tid for å tenke ut litt planer for høsthalvåret. 10 var til stede denne kvelden. 27. september: Denne gangen var det Boze Protuder som bød oss hjem til seg. Her var det teleskoper og tilbehør som var temaet. Etter å ha delt erfaringer med dette temaet, ble det også mulig å prøve Bozes teleskop da været var meget bra. 8 kom på dette møtet. 13. desember: Årets juleavslutning ble også i år holdt hos Einar og Cathrine Hallberg på Tolvsrød. Her hadde vi en oppsummering av året som gikk og luftet noen tanker om hva som kan gjøres i De 14 som var på dette møtet fikk servert to gode gryteretter. OBSERVASJONER 11. (12.) januar: Etter å ha måttet avlyse tre observasjonshelger på rad ble det endelig klarvær så observasjonskvelden kunne holdes på fredagen. Vi startet med å observere Jupiter som stod bra til. Senere ble det plukket ut objekter fra Caldwell-katalogen. Syv medlemmer hadde funnet veien opp til NOVA denne kvelden. 10

11 8. februar: Denne observasjonskvelden ønsket vi å følge det samme sporet som den foregående med Jupiter og en rekke deep sky objekter. I tillegg var det også en liten lyssvak komet (C/2012 L2 Linear) som vi kunne prøve oss på. Dessverre var ikke været med oss noen av disse dagene så vi måtte avlyse. 15. (16.) mars: På denne observasjonskvelden var det en lyssterk komet som var hovedattraksjonen (C/2011 L4 Pan Starrs) Deretter skulle vi fortsette der vi slapp forrige gang i Caldwell-katalogen. Det var dessverre dårlig vær begge kveldene så observasjonshelgen ble avlyst. 12. (13.) april: Denne gangen var det to kometer som var synlige. Men siden det var så lenge lyst startet vi med Jupiter og Saturn og fortsatte deretter med noen lyssterke deep sky objekter. Deretter kikket vi på de to kometene og fortsatte med Caldwell-katalogen. Vi var åtte som kom til NOVA denne lørdagskvelden. 3. (4.) mai: Nå er det ikke lengre helt mørke netter lengre, så denne siste observasjonskvelden i vårhalvåret er viet lyssterke deep sky objekter som kulehoper og åpne hoper. Denne lørdagskvelden var vi syv som hadde tatt turen til NOVA. 9. (10.) august: Høstsesongen startet tidlig i år skulle vi få med oss meteorsvermen Perseidene. Fredag var det pent vær og 11 var til stede, noen med solstoler, og telte meteorer. Når det ble mørkt nok kunne vi også observere vanlige objekter. 30. (31) august: Nå er de mørke nettene tilbake og samtidig er himmelen på sitt mørkeste når det ikke er snø på bakken. Vi observerte forskjellige objekter i stjernebildene Svanen, Pegasus, Fiskene og Væren som stod gunstig til nå. Åtte medlemmer hadde tatt turen opp til NOVA denne kvelden. 4. (5.) oktober: Denne gangen var det lørdagen som slo til med det klare været. Det var derimot litt fuktig etter mye regn. Vi startet opp med kulehoper og fortsatte med galakser og mer diffuse objekter. Denne kvelden var vi seks medlemmer der. 29. (30.) november: Nå er årets lengste netter her samtidig som det fortsatt er noenlunde snøfritt med dertil mørk himmel. Derfor ville vi konsentrere oss om litt svake og diffuse objekter som krever at himmelen er skikkelig mørk. Dessverre var ikke været med oss noen av disse dagene så vi måtte avlyse. 27. (28, 29.) desember: Denne gangen ble det dårlig vær både fredag og lørdag, men ettersom det var i romjulen kunne vi ta søndagen i bruk. På denne tiden stod Orion bra til så vi fikk se Oriontåken mot en helt mørk himmel. Deretter fortsatte vi med objekter fra Caldwell-katalogen før vi smakte på medbrakt julebakst. Fire var med på årets siste observasjonskveld. ANDRE ARRANGEMENTER 25. mai Ekskursjon: Årets ekskursjon gikk til Inspiria Science Center utenfor Sarpsborg. Der skulle vi først og fremst se utstillingen A new perspective on Mars som inneholdt filmer og 3D-bilder fra den røde planeten. I tillegg fikk vi også se noen filmer, om den første reisen til Månen, sorte hull og Jordas klima. Vi var 19 deltagere på denne turen så det holdt så vidt til å få grupperabatt oktober Stjernetreff: Årets stjernetreff samlet 38 deltagere, men alle var ikke der under hele treffet. Det ble som vanlig holdt på Gavelstad hotell utenfor Svarstad. Det var interessante foredrag hver dag og teleskopparade. Før middagen hadde vi diskusjonsgrupper bl. a om neste solformørkelsesekspedisjon. Etter middagen på lørdag ble det kjørt sightseeingtur til NOVA for medlemmer som ikke hadde vært der før og VGs journalist og fotograf. Det var overskyet så vi kunne ikke observere. 11

12 ARRANGEMENTER REGNSKAP 2013 Arrangement - Medlemsmøter 2 170,00 Arrangement - Årsmøte ,00 Arrangement - Stjernetreff ,00 Arrangement - Ekspedisjoner 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 Medlemsmøter ,00 Årsmøte ,00 Stjernetreff ,96 Ekspedisjoner 0,00 SUM VAREKOSTNAD ,96 Bevertning -549,00 Porto - Arrangement ,00 Gaver - foredragsholdere 0,00 Bank- og kortgebyr 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,00 Årsresultat ,96 PROGRAM 2014 Arrangementene som er foreslått nedenfor, er ment som en liste man kan velge fra. I praksis vil det ikke være mulig å avholde så mange arrangementer. I mange tilfeller er foredragsholderne som nevnes heller ikke forespurt, slik at disse kun må oppfattes som forslag. MEDLEMSMØTER MED FOREDRAG Kometfest med Rob McNaught Satellitter for miljø- og klimaovervåking Rune Solberg Videre utforskning av Mars Norsk Romsenter/Tandberg Bemannet romfart i USA etter romfergene v/erik Tandberg/Ivar Johansen Atmosfære eller ikke/terraforming v/ragnvald Irgens Barnemøte v/eirik Newth Fremtidsperspektiver i astronomi og romfart v/eirik Newth Meteoritter v/gunnar Råde Andøya, Svalsat og Trollsat, v/norsk Romsenter. Om utforskningen av Venus og Merkur, v/øyvind Gulbrandsen Nye romsonder for å studere Sola, v/pål Brekke På vei mot operativ varsling av romværet, v/pål Brekke Hvem kommer først tilbake til Månen? v/terje Wahl Galileoprosjektet. Hva vi har lært om Jupiter og dens måner? Voyager Cassini 12

13 ÅPENT HUS MEDLEMSMØTER Hva skjer på stjernehimmelen? Stjernekveld. Ta med ditt eget teleskop. En rundreise i astronomiens og romfartens historie i det nordlige Europa Hva foregår i gruppen for astrofysiske observasjoner ved NOVA? Hva foregår i gruppen for astrofoto ved NOVA? Filmkveld Astrofoto fra NOVA på storskjerm Observasjoner av meteorsvermer Observasjoner av ISS EKSKURSJONER Kongsberg Norspace i Horten Universeum, Göteborg Ole Rømer-museet ved København Natursenteret i Horten Observatoriet på Harestua Det gamle observatoriet i Oslo Inspiria Science Center, Sarpsborg Nordlysobservatoriet i Tromsø Satellittstasjonen i Nittedal for telekommunikasjon Norsk Regnesentral for satellittobservasjoner av Jorden Rakettoppskytning i Trysil i regi av NEAR Statisk test av faststoffrakettmotor i regi av NEAR Utflukt til amatørobservatorium Astronomiforeninger i Sverige eller Danmark Andøya rakettskytefelt og ALOMAR Kiruna, ESRANGE OBSERVASJONER Cirka 8 observasjonskvelder med invitasjon og program. ANDRE ARRANGEMENTER Stjernetreff, oktober Kulturnatta i Larvik 10. november Diverse kurs Ekspedisjon i Nord-Europa med Peenemünde som hovedmål BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Medlemsmøter Årsmøtet Stjernetreff Ekskursjon Ekspedisjon Porto Gaver SUM

14 Astro Rapport Ragnvald J. Irgens ÅRSRAPPORT 2013 Arbeidet med Astro Rapport er nok noe av det mest tids- og ressurskrevende vi gjør i foreningen vår. Bladet kommer ordinært ut i fire utgaver hvert år, og publiseres både i en papirversjon samt elektronisk på våre hjemmesider. For å få tilgang til den elektroniske versjonen trenger man et brukernavn og passord. Dette endres jevnlig. Gyldig brukernavn/passord står alltid oppført i siste nummer av papirutgaven av bladet. I 2013 gikk Henning Holen inn som redaktør for nyhetsspalten (Astro Nytt) i bladet. Han avløste Ragnvald Irgens, som hadde hatt ansvaret for den spalten siden 1996 (og før det den tidligere Astro Fakta-spalten siden 1994), og som fortsatte som hovedredaktør. Denne endringen var nødvendig for få lettet arbeidspresset på hovedredaktør. Henning Holen har nå to spalter i bladet. Vi skulle derfor gjerne hatt en ekstra spalteredaktør. Redaksjonsendringene var absolutt til stor hjelp. Dessverre var også 2013 et år der vi så vi er sårbare når utfordringene blir store. Et par datahavarier, sykdom og svært stort arbeidspress på enkelte redaksjonsmedlemmer, gjorde at vi også dette året slet med å få bladene ut i tide. Vi fikk gitt ut tre utgaver i 2013, nr. 4/2012, 1/2013 og 2/2013. Arbeidet med nr. 3/2013 startet opp i november, men bladet ble ikke sendt i trykken før i månedsskiftet januar/februar. Vi lyktes derfor ikke med målsetningen vi hadde om å komme i rute i løpet av Vi ser imidlertid at redaksjonsendringene som ble gjort var riktige og håper at vi skal lykkes bedre i 2014, dersom vi unngår uhell. Utgivelsen av Astro Rapport skjer som et samarbeid mellom DSE, Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GoTAF), Bergen Astronomiske Forening (BAF), Astronomiforeningen i Agder (AiA) og Haugaland Astronomiske Forening (HAF). Redaksjonen har vært stabil og har i 2013 bestått av hovedredaktør, spalteredaktørene og spaltemedarbeiderne. Spaltemedarbeidernes hovedoppgave er å støtte spalteredaktørenes arbeid, spesielt ved å gjennomgå stoffet mht. språk og grammatikk. REDAKSJONEN 2013 Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Red. Nytt fra foreningene: Ferdiggjøring: Digitalutgave: Trykk: Abonnementsregister: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Henning Holen Ragnvald J. Irgens Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Petter Lohne 14

15 DISTRIBUSJON ASTRO RAPPORT 3/2012 4/2012 1/2013 2/2013 (medl. type I og II) Gjøvik og Toten Astronomiske Forening Bergen Astronomiske Forening Astronomiforeningen i Agder Haugaland Astronomiske Forening Abonnenter Totalt antall eksemplarer ASTRO RAPPORT REGNSKAP 2013 AR - annonser ,00 AR løssalg 0,00 AR - AiA 4 788,00 AR - BAF 2 793,00 AR - GoTAF 5 187,00 AR - HAF 1 197,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER ,00 AR Trykking ,00 SUM VAREKOSTNAD ,00 Konvolutter 0,00 AR - utsendelse ,44 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,44 Årsresultat ,44 PROGRAM 2014 I 2014 vil vi fortsette arbeidet med å gjøre tidligere utgaver av Astro Rapport tilgjengelig elektronisk. Det vil også tas en vurdering av om dagens tekniske løsning er tilstrekkelig fremtidsrettet. Vi skulle gjerne også hatt inn en ekstra spalteredaktør. Redaksjonsmedlemmene vil være i jevnlig kontakt og vil arbeide for å få ut alle årets utgaver, inkludert etterslepet fra Vi innser imidlertid at vi også i år vil være svært sårbare ved tekniske problemer eller frafall av enkeltmedlemmer i redaksjonen. Vi oppfordrer også våre medlemmer (inkludert samarbeidsforeningene) om å levere egenprodusert materiale til redaksjonen. Dette er med på å gjøre tidsskriftet bedre og mer relevant for våre medlemmer. Det er dessuten viktig at Astro Rapport fortsatt fyller nisjen til de som vil lese litt dypere artikler enn de man finner i liknende blader. Det er likeledes viktig at de samarbeidende foreningene aktivt bidrar med stoff som på en levende måte informerer om foreningsaktivitetene. Den største langsiktige utfordringen ligger nok i å bygge opp og opprettholde et nettverk av aktive amatørastronomer som virkelig bidrar med stoff til bladet. For å få dette til, er det viktig at Amatørsidene har en person som kan følge opp nettverket gjennom aktiv dialog med observatørene. 15

16 REDAKSJONEN Hovedredaktør: Red. Astro Nytt: Red. Artikler: Spaltemedarbeider: Red. Astrobarna: Spaltemedarbeider: Red. Amatørsidene: Spaltemedarbeider: Red. Nytt fra foreningene: Digitalutgave: Trykk: Utsendelse: Ragnvald J. Irgens Henning Holen Ove C. D. Omang Kristian André Gallis Geir Bakken Line Karlsen Petter Moe Ikke besatt Henning Holen Ragnvald J. Irgens Prinfo Unique Petter Lohne Endringer i redaksjonen kan forekomme dersom hovedredaktør eller spalteredaktøren(e) ser behov for dette. Det er pr. dags dato ikke planlagt noen endringer, men vi skulle gjerne hatt inn en ekstra spalteredaktør. BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Trykking Annonser Distribusjon GoTAF Distribusjon BAF Distribusjon AiA Distribusjon HAF Løssalg Porto Konvolutter 0 0 SUM

17 Aktivitetsgruppene ÅRSRAPPORT 2013 Foreningen hadde tre aktivitetsgrupper i 2013: Gruppe for astrofoto ved NOVA, Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA og Gruppe for romfart. Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Astrofotogruppa har ikke hatt organiserte aktiviteter i Det har skjedd lite fotografering ved observatoriet det siste året. Det er ingen tekniske hindringer for slik aktivitet. Årsaken er heller at gruppemedlemmene ikke har tatt seg tid til å bruke observatoriet. I 2013 hadde vi planlagt å installere WIFI-bokser på teleskopene. Disse ble kjøpt inn, men de er ikke installert. Grunnen til dette er at det har vært problemer med strømforsyningen det siste året. Først med lav batterispenning og deretter med tyveri av aggregatet. Da vi fikk det nye aggregatet dukket det opp ytterligere problemer da sikringen gikk. I denne situasjonen var det ikke hensiktsmessig å installere nye strømforbrukere på NOVA. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppe for astrofysiske observasjoner ved NOVA arbeider med fysiske målinger og beregninger på astronomiske objekter basert på bl.a. spektroskopiske, fotometriske og astrometriske teknikker med CCD-kamera. Gruppens hovedinstrument er Phoenix 2-teleskopet, et PlaneWave CDK20-instrument med en diameter på 50 cm. Gruppen har i løpet av de siste årene anskaffet nye PCer for styring av teleskopet og instrumenteringen på det. Dette består av to mikro-pcer som skal brukes som teleskopterminaler (én i domen og én i kontrollrommet) og én litt større maskin, en EEEPC med XP og fjernkontroll (til kontrollrommet). Et Antares søkerteleskop ble også anskaffet. Videre er det kjøpt inn adaptere for påmontering av okularer, CCD-kamera og DSLR-kamera. Gruppen anskaffet seg en SBIG spektrograf av typen SGS (Self-Guiding Spectrograph) utstyrt med to gitre av forskjellig oppløsning. Det skal brukes sammen med et SBIG CCD-kamera (ST-7 eller ST-8) for digital spektroskopi. Det ble i 2013 gjort forberedelser til et kurs i spektrometri. Kurset er tenkt gjennomført i 2014, og vil gi gruppen muligheter for å komme aktivt i gang med opptak og analyse av spektra av stjerner og galakser. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Det har vært liten aktivitet i Gruppen vurderes nedlagt i 2014 dersom ingen er villige til å være primus motor i gruppen. 17

18 REGNSKAP 2013 INNTEKTER UTGIFTER Gruppe for astrofotografi 0,00 0,00 Gruppe for astrofysiske obs. 0,00 0,00 Gruppe for romfart 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 PROGRAM 2014 Gruppeleder: Sveinung Vegum GRUPPE FOR ASTROFOTO VED NOVA Ambisjonen om å ha fotosamlinger på observatoriet samt samlinger med fokus på bildebehandling ligger fast. Når det gjelder tekniske oppgraderinger på NOVA, står fortsatt dovetail-rigg på Vega Nord høyt på ønskelisten. Teleskopene vil i løpet av året bli utstyrt med WiFi-bokser. Disse vil gjøre det mulig å koble seg trådløst opp til teleskopene med laptop eller nettbrett. Gruppeleder: Rune Solberg GRUPPE FOR ASTROFYSISKE OBSERVASJONER VED NOVA Gruppens hovedmål for 2014 er 1) å få fullført utrustningen med kontrollpaneler, PCer o.l. i domen og kontrollrommet, 2) å gjennomføre kurs i spektrometri, og dermed 3) å komme i gang med astrofysiske observasjoner. Vi har i første omgang behov for å få rikelig med praktisk erfaring med teleskopet og instrumentering (spesielt CCD-kamera og spektrografen). Kurset vil bli fulgt opp med astrofysiske observasjonskvelder i gruppen. Det blir også gruppemøter for å utveksle erfaringer og planlegge nye observasjoner. Det er dessuten et viktig mål for gruppen at man får realisert planene som gir observasjoner av forskningskvalitet for fotometri, astrometri og spektroskopi. Gruppeleder: Helge Michelsen GRUPPE FOR ROMFART Det har vært liten aktivitet i Gruppen vurderes nedlagt i 2014 dersom ingen er villige til å være primus motor i gruppen. Det vurderes en ekspedisjon til romfartssentra i Nord-Europa. Dette kan kanskje være med på å sparke liv i gruppen igjen. BUDSJETT 2014 INNTEKTER UTGIFTER Gruppe for astrofotografi Gruppe for astrofysiske obs Gruppe for romfart SUM

19 NOVA Rune Solberg ÅRSRAPPORT 2013 NOVA har også i 2013 vært sentrum for en betydelig del av foreningens virksomhet. Gjennom mesteparten av året, bortsett fra de lyse sommermånedene, ble det arrangert observasjonskvelder. Noen gruppearrangementer ble også gjennomført. En del nye ansikter har vært å se på noen av observasjonskveldene. Medlemsobservasjoner Det ble invitert til 11 observasjonsarrangementer med program for medlemmene, hvorav ett var under Stjernetreff 2013 (se også under Publikumsobservasjoner nedenfor). Tre av observasjonsarrangementene måtte avlyses da det ikke var klart vær verken fredag eller lørdag kveld. Under romjulsobservasjonene gjennomførte vi et ekstra forsøk etter to mislykkede og fikk dermed en fin avslutning på observasjonsåret. Se ellers under Observasjoner i kapitlet Arrangementer. Publikumsobservasjoner Publikumsobservasjoner av typen NOVA Maraton og andre åpne arrangementer rettet mot ikkemedlemmer har ikke vært gjennomført siden det var innbrudd rett etter NOVA Maraton i NOVA Maraton har vært vurdert i de fire foregående årene, men ble ikke gjennomført pga. betenkeligheter ved at et nytt åpent arrangement kunne utsette observatoriet og de nye teleskopene for risiko. Arrangementet er imidlertid ikke skrinlagt og vil bli vurdert igjen. Gruppebesøk Det ble gjennomført fem forsøk på gruppebesøk, men dårlig vær gjorde at tre av dem ble avlyst. De to gruppene som kom på besøk i 2013 var: 22. mars: 3. klasse fra Vear skole i Vestfold. 21. november: Torsdagsklubben (8 gutter og to veiledere). Det vil bli tatt initiativ til å gi de tre gruppene som ikke fikk vært på NOVA i 2013, nye muligheter i Kurs Det ble gjennomført nybegynnerkurs for amatørastronomer på Verningen i januar-februar. Det er håp om at kurset vil gi flere aktive amatørastronomer på NOVA på sikt. Observasjonsgruppene Det var to observasjonsgrupper ved observatoriet i 2013: Gruppe for astrofysiske observasjoner og Gruppe for astrofoto. Se ellers under kapitlet Aktivitetsgruppene. Nyhetsmeldinger fra NOVA Det ble i 2013 sendt ut tre nyhetsmeldinger på e-post. Det er ønskelig å sende ut flere meldinger, men den ansvarlige for utsendelser har behov for hjelp. Ved årsskiftet var det registrert 43 mottakere av 19

20 nyhetsmeldinger. Formidlingen av nyhetsmeldinger fra NOVA kom i gang tidlig i Meldingene skrives i hovedsak av Petter Moe. Denne tjenesten er en del av det som leveres gjennom medlemskap Type 1. NOVA SMS-tjenesten Det ble i 2013 sendt ut ca. 19 SMS-meldinger fra NOVA. Ved årsskiftet var det registrert 20 mottakere av tjenesten. SMS-tjenesten ble lansert i 2007 og satt i full drift i Tjenesten består i at SMSabonnentene får en påminnelse om observasjonskvelder på NOVA, om kjøreforhold på vinteren og eventuelt også et tips når observatører med nøkkel drar opp for å observere på NOVA. Meldingene skrives på et fast format, vanligvis av Rune Solberg, og distribueres via Geir Bakken. Denne tjenesten er en del av det som leveres gjennom medlemskap Type 1. Observatoriestaben Observatoriestaben, som har hovedansvaret for driften av NOVA, har bestått av følgende personer i 2013: Leder: Snekker/mekaniker: Metallarbeid: Elektriker: Datamaskiner og programvare: Materialforvalter: Transport: Koordinator gruppebesøk: Redaktør Nyhetsmeldinger fra NOVA: Formidler NOVA SMS-tjenesten: Leder Gruppe for astrofoto: Leder Gruppe for astrofysiske observasjoner: Rune Solberg Runar Waskaas Kjartan Bergan Sveinung Vegum Petter Moe Terje Slettebø (vikar) Kristian André Gallis Terje Slettebø Petter Moe Geir Bakken Sveinung Vegum Rune Solberg Fond NOVA-fondet hadde ved utgangen av 2013 en saldo på kr ,00. Avsetninger til fondet består av deler av driftsoverskuddet i foreningen, spesielt fra ekspedisjoner og inntekter fra loddsalg. Loddsalg ga i 2013 inntekter på kr 3 360,00. Fondet står plassert på en egen konto, hvis renteinntekter skal tilskrives fondet. I 2013 var renteinntektene på fondskontoen kr Dette beløpet ble ikke formelt overført til fondet før nyttår. Fjorårets renteinntekter på fondskontoen vil imidlertid bli overført til fondet i 2014, slik at fondets reelle verdi ved inngangen av året vil være på kr Se ellers regnskapet under Foreningens økonomi. Videreutvikling og diverse teknisk arbeid Det ble gjennomført mye arbeid på NOVA på sensommeren og tidlig på høsten 2013 i regi av observatoriestaben og deltakere på den årlige dugnaden. Den årlige dugnaden ble gjennomført 31. august. De aller fleste faste medhjelpere kunne på denne datoen, så vi fikk dermed gjennomført svært mye av dugnadsarbeidet i 2013 i løpet av denne ene lørdagen. De fleste oppgavene bestod i faste vedlikeholdsoppgaver som teknisk ettersyn, rengjøring og malearbeider. Utenom de faste tingene hadde vi et større arbeid med å lage nytt strømaggregathus. Dessverre ble det foregående aggregatet stjålet i april ved at tyver skrudde av blikkplater på det gamle aggregathuset. Et nytt og mer solid aggregathus ble bestilt fra Andebu Mekanikk, og under dugnaden ble det laget grunnmur. Grunnmuren ble fullført på en senere dugnad, påfulgt av montering av det nye aggregathuset. Nytt aggregat ble donert til observatoriet av Knut Midtvik (stor takk!). 20

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Vedtatt av generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Styrets innstilling til generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsrapport 2014. Program 2015

Årsrapport 2014. Program 2015 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REGNSKAP PR FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING

REGNSKAP PR FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING REGNSKAP PR. 31.12. FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2006 402 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 396 600 396 900 46 000 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 32 500 33 050 242 000 Aktuarfokus

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Vedtekter for Motorprat.no

Vedtekter for Motorprat.no Vedtekter for Motorprat.no 1 Formål: Motorprat.no er et nettmagasin for bil- motorsykkel- og andre motorinteresserte over hele landet i alle aldre. Motorprat.no arbeider for at alle med kreative interesser

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1 1. Resultatregnskap 2016 Tabell 1. 1.1. Resultatregnskap NFS Resultatregnskap NFS med fond Budsjett 2016

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer