SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no"

Transkript

1 SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning side 40 Budsjett side 42 Vedtekter side 43 Kjøpekontrakt side 52 2

3 Nøkkelinformasjon Selger: Neskilen Terrasse AS (tidl. Bellevue Arendal AS), Vestregate 5, 4836 Arendal. Selskapet er 100 % eid av Arendal Boligbyggelag. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av eier. Adresser: Boligene vil bli oppført på adressen Snekkernesveien og kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Matrikkelnummer: Prosjektet ligger i dag på flere gnr/bnr: 52/14 52/460 52/784 52/717 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr./bnr. ene tildeles andelsnumrene Andelsnummer for hver leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Tomteareal: Ca. 1,9 da. Arealet er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Beskaffenhet: Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen og øvrig beplantning. Areal i boliger: Arealene som oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg oppgis P-rom dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendig boder og veggene til disse. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt vil boligene havne i energiklasse B, men kan defineres i lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Ferdigattest: Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av Bustadoppføringslovas 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. 3

4 Parkering: Bruksrett til parkeringsplass i kjeller medfølger. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handikappplasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene. Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser: Regulert til boligbebyggelse blokkbebyggelse. Detaljplan for Eydehavn D , sist revidert Reguleringsbestemmelser plan id 2721r7, vedtatt Det er sendt varsel om oppstart av detaljplan for Nesveien 2, Eydehavn hvor formål endres fra næring til bolig og offentlig grønnstruktur. Kopi fås hos Sørmegleren. I kommuneplan er det regulert inn ny vei til Arendal havn. Kopi fås hos Sørmegleren. Vei, vann og kloakk: Offentlig vann og kloakk. Vei fra Neskilveien vil bli privat og skal benyttes som adkomst for Neskilen Terrasse og Sam Eyde borettslag. Konsesjon: Kjøper må bekrefte at boligen skal benyttes som helårsbolig. Utleie: Utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter, og forvaltes av borettslagets styre. Organisering: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning, samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak om borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er den del av salgsprospektet, og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for boliger som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Medlemskap i Arendal Boligbyggelag: Borettslaget vil bli tilknyttet Arendal Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlemmer av Arendal Boligbyggelag, må tegne medlemskap før kjøpet. 4

5 Forkjøpsrett: Boligbyggelagets medlemmer har forkjøpsrett ved salg av leilighetene. Dersom andel siden skifter eier, har andelseierne i borettslaget, deretter andre medlemmer i Arendal Boligbyggelag, forkjøpsrett. Ny andelseier må godkjennes av borettslaget. Se vedtektene for ytterligere informasjon. Vedtekter: Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet. Forsikring mot felleskostnader: Gjennom Arendal Boligbyggelag som forretningsfører blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert. Alle eiere av leilighetene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Det påløper altså ikke flere kostnader for andre beboere. Utbygger har ansvar for usolgte enheter. Arendal Boligbyggelag benytter NBBL s fulltegningsforsikring for å avlaste utbyggers risiko ved usolgte leiligheter. For deg som kjøper betyr det større trygghet for at prosjektet blir gjennomført etter planen, og at det ikke blir høyere felleskostnader selv om alle leilighetene ikke er solgt. Fulltegningsforsikringen fra NBBL er et eksklusivt tilbud til boligbyggelag tilsluttet NBBL. Totalpris: Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget. Avdrag og renter (kapitalkostnader) for andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. Felleslån/vilkår: Borettslaget fellesgjeld er et annuitetslån på kr ,- innvilget av Husbanken. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 70 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 30 års total løpetid på lånet, hvorav de 8 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr. 1/9-14 er den flytende renten 2,3 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten, dvs. at renten vil bli endret i takt med rentemarkedet og endring i vilkår for å oppnå lån i Husbanken. Borettslaget kan etter innflytting eventuelt vedta binding av renten. Kapitalkostnader: Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel av fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Se eget informasjonsskriv om dette. 5

6 Betalingsbetingelser: 10 % av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår eller forbehold til innbetalingen utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp, innskudd/ egenkapital, samt omkostninger betales etter regning før overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til Bustadoppføringslovens 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger på tidspunkt i overensstemmelse medl 47. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløp som forfaller ved kontraktsinngåelse, og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Omkostninger: Medlemskap ABBL pr. person kr. 300,- Gebyr for tinglysning av ande kr. 430,- Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr. 430,- Gebyr grunnboksutskrift kr. 202,- Andelskapital til borettslaget kr ,- Felleskostnader: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 8 år. Se ytterligere informasjon i skjemaet «Forslag til driftsbudsjett». Driftskostnadene dekker blant annet kommunale eiendomsavgifter, forsikring av bygningsmassen, ytre vedlikehold, strøm til fellesanlegg og vaktmestertjenester, samt andel av drift/vedlikehold av felles p-plasser. Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse. Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt: Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, og er en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt. Øvrige mulige kostnader: I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. 6

7 Heftelser: Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld Pant for andelseiernes borettsinnskudd Bestemmelse om veg Elektriske kraftlinjer Erklæring avtale Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler og bør leses før budgivning. Forbehold om realisering: Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 40 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse. Forbeholdene skal være avklart av selger innen Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen, kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter har kjøper 2 uker på seg til skriftlig å trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse. Byggetid/Overtakelse: Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av 1. kvartal 2016, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres tidspunkt for ferdigstillelse/innflytting tilsvarende. Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering. Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Annet: Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremstilles derfor elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes noen grad av svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen og utstyr i denne. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr ,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves 7

8 av Sørmegleren. Videresalg kan ikke skje uten Selgers samtykke. Selger kan nekte videresalg uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Forsikring: Frem til overtakelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. Garantier: Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden, og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Kjøpekontrakter: Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt, eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Tilvalg/endringer: Selger vil før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny med priser og frister for beslutning. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Selgers rett til endringer: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer. Lovverk/avtalebetingelser: Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. 8

9 Finansiering/Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Finansiering/finansieringsplan bekreftet av bank fremlegges i forbindelse med kjøp. Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner Budregler: Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse, da selger ikke er forbruker og det benyttes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Ansvarlig megler: Sørmegleren AS, avd. Nybygg Eiendomsmegler MNEF Ingrid Svendsen, tlf Visning/presentasjon: Tomten kan fritt besiktiges, og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon. Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten salgsinformasjon bestående av: Prisliste tegninger Etasjetegninger Snitt og fasadetegninger Romskjema Byggeteknisk beskrivelse Forslag til driftsbudsjett Utomhusplan, ikke endelig Foreløpig kjøpekontrakt Vedtekter Reguleringsplan/bestemmelser (fås hos megler) Kjøkkentegninger (fås hos megler) Arendal IES 9

10 Grunnplan for leilighet H0101 H0101 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N +7,00 Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0101 Terrasse 43,7 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

11 Grunnplan for leilighet H0102 H0102 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 Svalgang 50,0 m² N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0102 Terrasse 42,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

12 Grunnplan for leilighet H0103 H0103 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N +7,00 Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0103 Terrasse 39,9 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

13 Grunnplan for leilighet H0104 H0104 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H0104 Terrasse 21,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

14 Grunnplan for leilighet H0201 H0201 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0201 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

15 Grunnplan for leilighet H0202 H0202 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 44,3 m² Sov. 2 6,6 m² Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0202 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

16 Grunnplan for leilighet H0203 H0203 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0203 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

17 Grunnplan for leilighet H0204 H0204 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

18 Grunnplan for leilighet H0301 H0301 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0301 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

19 Grunnplan for leilighet H0302 H0302 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 44,3 m² Sov. 2 6,6 m² Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0302 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

20 Grunnplan for leilighet H0303 H0303 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0303 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

21 Grunnplan for leilighet H0304 H0304 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

22 Grunnplan for leilighet H0401 H0401 BRA: 103,6 m 2 Primær-rom: 99,8 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 37,5 m² Sov. 2 8,1 m² Bad 5,3 m² Gang 14,5 m² WC 1,9 m² Bod 3,1 m² Sov. 1 13,6 m² Sov. 3 8,6 m² F/K Stue/kj. 43,2 m² Takterrasse 61,0 m² H0401 Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

23 Grunnplan for leilighet H0402 H0402 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0402 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

24 Grunnplan for leilighet H0403 H0403 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H0403 F/K 4.03 type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

25 Grunnplan for leilighet H0501 H0501 BRA: 103,6 m 2 Primær-rom: 99,8 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 37,5 m² Sov. 2 8,4 m² WC 1,9 m² Sov. 1 13,3 m² Gang 14,5 m² Bad 5,3 m² Bod 3,1 m² Sov. 3 8,6 m² Takterrasse 40,3 m² F/K Stue/kj. 43,2 m² H0501 Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

26 Grunnplan for leilighet H0502 H0502 BRA: 117,3 m 2 Primær-rom: 112,8 m 2 Sekundær-rom: 4,5 m 2 N Sov. 2 8,8 m² WC 2,2 m² Sov. 1 14,2 m² Gang 16,0 m² Sov. 3 8,8 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² F/K F/K Stue/kj. 52,1 m² H0502 Takterrasse 20,2 m² Trinn Balkong 12,2 m² 5.02 type 5 117,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

27 Fle ttve rks gje r Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist +5,80 +6,40 Kantstein i betong "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse +5,50 Sedumtak 4,5 moh Etasjeplan underetasje nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Pla Lydskjerm i glass høyde 2,0m 7,5 moh p-kjeller, 18 p-plasser 6,5 moh Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Husk: Ringetableau 3,76 moh rekkverk/ håndlist Kantstein i betong H0203 Gjeste P H0203 car-port, 6 p-plasser H0204 4,5 moh H0202 H0201 H0202 H0201 H0204 gatesluk gatesluk Tørrsteinsmur "Ovelandsmur" Pla nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan 3,7 moh Gjeste P NESKILEN TERRASSE Etasjeplan 1. etasje Pla Fle ttve rks gje rde 1,5 m (grø nt) Fle ttv erk sg jerd e1,2m Grus / drenerende masser singel som topplag +6,85 Bur rundt rømningstrapp Grus / drenerende masser singel som topplag (g rø nt) Port i gjerde Ferdigplen +7,00 +7,00 Hovedinngang 7,5 moh Ferdigplen Asfalt +6,95 Snuplass / Gjeste-parkering Kantstein i betong Vei som regulert Eksisterende mur beholdes Gjeste P Fortau med håndlist langs innerkant Asfalt H0103 6,5 moh H0103 Betongmur H0102 H0102 H0101 Asfaltert sti maks fall 1:20 +6,30 H0101 H0104 Fle ttve rks gje rde 1,2 m (g røn t) H0104 Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist +5,80 +6,40 Kantstein i betong Sedumtak +5,50 "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse 4,5 moh nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Pla Lydskjerm i glass høyde 2,0m 27

28 H0501 H0502 H0502 H0501 Etasjeplan 2. etasje Plan 5.etg H0203 H0203 H0204 H0202 H0201 H0202 H0201 H0204 H0402 H0402 H0401 H0401 H0403 H0403 Pla nt) Fle ttv erk sg jerd e1,2m (grø Fle ttve rks gje rde 1,5 m Grus / drenerende masser singel som topplag +6,85 Bur rundt rømningstrapp Grus / drenerende masser singel som topplag (g rø nt) Port i gjerde Ferdigplen Etasjeplan 3. etasje +7,00 +7,00 Hovedinngang Asfalt Snuplass / Gjeste-parkering Ferdigplen +6,95 Plan 4.etg 7,5 moh Kantstein i betong Vei som regulert Eksisterende mur beholdes Gjeste P Fortau med håndlist langs innerkant Asfalt H0103 6,5 moh H0103 Betongmur H0104 H0102 H0101 Asfaltert sti maks fall 1:20 H ,30 H0101 røn t) H0104 Fle ttve rks gje rde 1,2 m (g Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist H ,40 Kantstein i betong Sedumtak H0303 H0302 H ,50 H0301 H ,80 "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse H0304 H0304 4,5 moh nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Plan 3.-etg 7,5 moh NESKILEN TERRASSE p-kjeller, 18 p-plasser ,5 moh Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Lydskjerm i glass høyde 2,0m Pla

29 Etasjeplan 4. etasje Plan 5.etg H0403 H0402 H0401 Plan 4.etg Etasjeplan 5. etasje H0304 H0303 H0302 H0301 Plan 3.-etg NESKILEN TERRASSE nt. H0502 H0501 Plan 5.etg

30 Situasjonsplan Grus Utomhusplan Gjeste P Felles privatvei for Neskilen Terrasse og Sam Eyde BL Inngang Trapp/heis Ferdigplen Svalgang N Ferdigplen Neskilen Terrasse sti Sam Eyde borettslag asfaltert Folkets hus Terrasser 1.etg Ferdigplen Lekeplass Tak over carport Carport / p-kjeller Asfalt Gjeste P Fortau NESKILEN TERRASSE

31 NESKILEN Romskjema TERRASSE INNHOLDSLISTE ROM SKJEMA ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET GENERELT Vindu og dørlister: slett malt hvit MDF Foringer malt hvit MDF Spikerhull blir dekket med egnet fug. Standard himling: Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger. Ved isolasjonsbehov i underkant av betongelementer, vil det bli sparklet og malt gipshimling. Hver leilighet tilkobles egen måler og abonnement. Installasjonen følger NEK 400:2010 Felles v-v-bereder med egen vannmåler. Felles vannbåren varme. Type: Varmepumpe Luft til vannanlegg. Med måler til forbruk i hver leilighet. Temperatur styres direkte på hver radiator. Måler også på kaldt vann. Målere skal monteres slik at avlesing og bytting kan skje enkelt. Balansert ventilasjonsanlegg m/varmegjenvinner. Styres internt i hver leilighet med display i gang. Hver leilighet har sitt anlegg Det er ikke klimaanlegg med soner. Anlegg i henhold til TEK10 og husbankens skjerpede tiltaksmodell Diverse innboksinger sparkles og males. Likt med øvrig arealer og finish. Alle avløpsrør skal isoleres for støy. Takvann /innvendig avløp/nedløp skal innkasses og isoleres i henhold til lydrapport/forskrifts krav. Bad isoleres for støy, avløp og trykkvann. GANG Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk. Nedforet gipshimling som sparkles og males Downlights i henhold til lux-krav og dimmer. Fuget mot tak. Sikringsskap/ svakstrømsskap ROM GULV VEGG Ytterdør mot svalgang med kikkehull. HIMLING ELEKTRO plasseres ved/i dør garderobe, ved evt. i garasjeport.. bod. SANITÆR VENTILASJON ANNET Porttelefon som åpner dør inn til trapperom i 1.etg. og dør ved garasjeport Styring av ventilasjon. Monteres på vegg. Skyvedørsgarderobe se plantegning Skyvedørsgarderobe leveres med speil i ett av skyvefeltene. BOD Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips / betong Fuget mot tak. Nedforet gipshimling som sparkles og males, evt systemhimling. Sikringsskap med svakstrømskap, evt. i gang. Ventilasjons-aggregat plasseres på vegg eller i tak. 1 stk taklampe. KJØKKEN STUE Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong. Fuget mot tak. Kitchenboard mellom over- og underskap Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong Fuget mot tak. Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger 1 stk stikk på vegg over kjøkkenvindu med egen bryter. Lysrørarmaturer med kontakt tilpasset lengde på overskap. Trekkerør for egen kurs til evt. induksjonstopp. 1stk opplegg for tv, data og telefoni. Ettgreps blandebatteri. Opplegg for oppvaskmaskin med water stopp. Vann og avløp Ventilasjonshette type volumhette tilkoblet ventilasjonsaggregat med bypassfunksjon. Kjøkkeninnredning i hvit høyglans i henhold til plantegning SOVEROM STORT Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong Fuget mot tak. Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger 1 stk taklampe. 1stk opplegg for tv, data og telefoni. SOVEROM Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i Sparklet og malt gips med slett Betong-elementer sparkles og males. 1 stk taklampe 31

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer