SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no"

Transkript

1 SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning side 40 Budsjett side 42 Vedtekter side 43 Kjøpekontrakt side 52 2

3 Nøkkelinformasjon Selger: Neskilen Terrasse AS (tidl. Bellevue Arendal AS), Vestregate 5, 4836 Arendal. Selskapet er 100 % eid av Arendal Boligbyggelag. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av eier. Adresser: Boligene vil bli oppført på adressen Snekkernesveien og kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Matrikkelnummer: Prosjektet ligger i dag på flere gnr/bnr: 52/14 52/460 52/784 52/717 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr./bnr. ene tildeles andelsnumrene Andelsnummer for hver leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Tomteareal: Ca. 1,9 da. Arealet er ikke eksakt, og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Beskaffenhet: Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen og øvrig beplantning. Areal i boliger: Arealene som oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg oppgis P-rom dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendig boder og veggene til disse. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt vil boligene havne i energiklasse B, men kan defineres i lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Ferdigattest: Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av Bustadoppføringslovas 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. 3

4 Parkering: Bruksrett til parkeringsplass i kjeller medfølger. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handikappplasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene. Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser: Regulert til boligbebyggelse blokkbebyggelse. Detaljplan for Eydehavn D , sist revidert Reguleringsbestemmelser plan id 2721r7, vedtatt Det er sendt varsel om oppstart av detaljplan for Nesveien 2, Eydehavn hvor formål endres fra næring til bolig og offentlig grønnstruktur. Kopi fås hos Sørmegleren. I kommuneplan er det regulert inn ny vei til Arendal havn. Kopi fås hos Sørmegleren. Vei, vann og kloakk: Offentlig vann og kloakk. Vei fra Neskilveien vil bli privat og skal benyttes som adkomst for Neskilen Terrasse og Sam Eyde borettslag. Konsesjon: Kjøper må bekrefte at boligen skal benyttes som helårsbolig. Utleie: Utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter, og forvaltes av borettslagets styre. Organisering: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning, samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak om borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er den del av salgsprospektet, og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for boliger som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Medlemskap i Arendal Boligbyggelag: Borettslaget vil bli tilknyttet Arendal Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlemmer av Arendal Boligbyggelag, må tegne medlemskap før kjøpet. 4

5 Forkjøpsrett: Boligbyggelagets medlemmer har forkjøpsrett ved salg av leilighetene. Dersom andel siden skifter eier, har andelseierne i borettslaget, deretter andre medlemmer i Arendal Boligbyggelag, forkjøpsrett. Ny andelseier må godkjennes av borettslaget. Se vedtektene for ytterligere informasjon. Vedtekter: Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet. Forsikring mot felleskostnader: Gjennom Arendal Boligbyggelag som forretningsfører blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert. Alle eiere av leilighetene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Det påløper altså ikke flere kostnader for andre beboere. Utbygger har ansvar for usolgte enheter. Arendal Boligbyggelag benytter NBBL s fulltegningsforsikring for å avlaste utbyggers risiko ved usolgte leiligheter. For deg som kjøper betyr det større trygghet for at prosjektet blir gjennomført etter planen, og at det ikke blir høyere felleskostnader selv om alle leilighetene ikke er solgt. Fulltegningsforsikringen fra NBBL er et eksklusivt tilbud til boligbyggelag tilsluttet NBBL. Totalpris: Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget. Avdrag og renter (kapitalkostnader) for andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. Felleslån/vilkår: Borettslaget fellesgjeld er et annuitetslån på kr ,- innvilget av Husbanken. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 70 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 30 års total løpetid på lånet, hvorav de 8 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr. 1/9-14 er den flytende renten 2,3 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten, dvs. at renten vil bli endret i takt med rentemarkedet og endring i vilkår for å oppnå lån i Husbanken. Borettslaget kan etter innflytting eventuelt vedta binding av renten. Kapitalkostnader: Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel av fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Se eget informasjonsskriv om dette. 5

6 Betalingsbetingelser: 10 % av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår eller forbehold til innbetalingen utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp, innskudd/ egenkapital, samt omkostninger betales etter regning før overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til Bustadoppføringslovens 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger på tidspunkt i overensstemmelse medl 47. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløp som forfaller ved kontraktsinngåelse, og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Omkostninger: Medlemskap ABBL pr. person kr. 300,- Gebyr for tinglysning av ande kr. 430,- Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr. 430,- Gebyr grunnboksutskrift kr. 202,- Andelskapital til borettslaget kr ,- Felleskostnader: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 8 år. Se ytterligere informasjon i skjemaet «Forslag til driftsbudsjett». Driftskostnadene dekker blant annet kommunale eiendomsavgifter, forsikring av bygningsmassen, ytre vedlikehold, strøm til fellesanlegg og vaktmestertjenester, samt andel av drift/vedlikehold av felles p-plasser. Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse. Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt: Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, og er en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt. Øvrige mulige kostnader: I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. 6

7 Heftelser: Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld Pant for andelseiernes borettsinnskudd Bestemmelse om veg Elektriske kraftlinjer Erklæring avtale Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler og bør leses før budgivning. Forbehold om realisering: Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 40 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse. Forbeholdene skal være avklart av selger innen Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen, kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter har kjøper 2 uker på seg til skriftlig å trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse. Byggetid/Overtakelse: Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av 1. kvartal 2016, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres tidspunkt for ferdigstillelse/innflytting tilsvarende. Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering. Selgers forbehold/forutsetninger: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Annet: Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremstilles derfor elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes noen grad av svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen og utstyr i denne. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr ,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves 7

8 av Sørmegleren. Videresalg kan ikke skje uten Selgers samtykke. Selger kan nekte videresalg uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Forsikring: Frem til overtakelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. Garantier: Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden, og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Kjøpekontrakter: Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt, eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Tilvalg/endringer: Selger vil før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny med priser og frister for beslutning. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Selgers rett til endringer: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer. Lovverk/avtalebetingelser: Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. 8

9 Finansiering/Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Finansiering/finansieringsplan bekreftet av bank fremlegges i forbindelse med kjøp. Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner Budregler: Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse, da selger ikke er forbruker og det benyttes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Ansvarlig megler: Sørmegleren AS, avd. Nybygg Eiendomsmegler MNEF Ingrid Svendsen, tlf Visning/presentasjon: Tomten kan fritt besiktiges, og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon. Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten salgsinformasjon bestående av: Prisliste tegninger Etasjetegninger Snitt og fasadetegninger Romskjema Byggeteknisk beskrivelse Forslag til driftsbudsjett Utomhusplan, ikke endelig Foreløpig kjøpekontrakt Vedtekter Reguleringsplan/bestemmelser (fås hos megler) Kjøkkentegninger (fås hos megler) Arendal IES 9

10 Grunnplan for leilighet H0101 H0101 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N +7,00 Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0101 Terrasse 43,7 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

11 Grunnplan for leilighet H0102 H0102 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 Svalgang 50,0 m² N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0102 Terrasse 42,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

12 Grunnplan for leilighet H0103 H0103 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N +7,00 Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0103 Terrasse 39,9 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

13 Grunnplan for leilighet H0104 H0104 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H0104 Terrasse 21,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

14 Grunnplan for leilighet H0201 H0201 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0201 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

15 Grunnplan for leilighet H0202 H0202 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 44,3 m² Sov. 2 6,6 m² Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0202 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

16 Grunnplan for leilighet H0203 H0203 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0203 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

17 Grunnplan for leilighet H0204 H0204 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

18 Grunnplan for leilighet H0301 H0301 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 87,0 m 2 Sekundær-rom: 3,7 m 2 N Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Gang 11,6 m² WC 1,9 m² Bod 3,0 m² Sov. 1 11,8 m² Sov. 3 7,5 m² F/K Stue/kj. 37,7 m² H0301 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

19 Grunnplan for leilighet H0302 H0302 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 44,3 m² Sov. 2 6,6 m² Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0302 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

20 Grunnplan for leilighet H0303 H0303 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0303 Balkong 14,5 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

21 Grunnplan for leilighet H0304 H0304 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N F/K Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

22 Grunnplan for leilighet H0401 H0401 BRA: 103,6 m 2 Primær-rom: 99,8 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 37,5 m² Sov. 2 8,1 m² Bad 5,3 m² Gang 14,5 m² WC 1,9 m² Bod 3,1 m² Sov. 1 13,6 m² Sov. 3 8,6 m² F/K Stue/kj. 43,2 m² Takterrasse 61,0 m² H0401 Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

23 Grunnplan for leilighet H0402 H0402 BRA: 75,0 m 2 Primær-rom: 71,2 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Sov. 1 12,8 m² Sov. 2 6,6 m² Bod 3,0 m² Gang 8,9 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,8 m² F/K H0402 Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

24 Grunnplan for leilighet H0403 H0403 BRA: 90,7 m 2 Primær-rom: 86,5 m 2 Sekundær-rom: 4,2 m 2 N Sov. 1 7,5 m² Sov. 2 13,0 m² Sov. 3 7,5 m² Gang 12,4 m² WC 1,9 m² Bod 3,7 m² Bad 5,3 m² Stue/kj. 34,1 m² H0403 F/K 4.03 type 1 90,7 m² Balkong 14,5 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

25 Grunnplan for leilighet H0501 H0501 BRA: 103,6 m 2 Primær-rom: 99,8 m 2 Sekundær-rom: 3,8 m 2 N Svalgang 37,5 m² Sov. 2 8,4 m² WC 1,9 m² Sov. 1 13,3 m² Gang 14,5 m² Bad 5,3 m² Bod 3,1 m² Sov. 3 8,6 m² Takterrasse 40,3 m² F/K Stue/kj. 43,2 m² H0501 Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

26 Grunnplan for leilighet H0502 H0502 BRA: 117,3 m 2 Primær-rom: 112,8 m 2 Sekundær-rom: 4,5 m 2 N Sov. 2 8,8 m² WC 2,2 m² Sov. 1 14,2 m² Gang 16,0 m² Sov. 3 8,8 m² Bad 5,3 m² Bod 3,0 m² F/K F/K Stue/kj. 52,1 m² H0502 Takterrasse 20,2 m² Trinn Balkong 12,2 m² 5.02 type 5 117,3 m² Snitt VVS utstyr inkludert: Sportsbod i underetasjen P-plass i underetasjen Plan 1m 5m Salgstegninger er orienterende og kan avvike på ferdig leilighet! NESKILEN TERRASSE

27 Fle ttve rks gje r Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist +5,80 +6,40 Kantstein i betong "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse +5,50 Sedumtak 4,5 moh Etasjeplan underetasje nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Pla Lydskjerm i glass høyde 2,0m 7,5 moh p-kjeller, 18 p-plasser 6,5 moh Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Husk: Ringetableau 3,76 moh rekkverk/ håndlist Kantstein i betong H0203 Gjeste P H0203 car-port, 6 p-plasser H0204 4,5 moh H0202 H0201 H0202 H0201 H0204 gatesluk gatesluk Tørrsteinsmur "Ovelandsmur" Pla nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan 3,7 moh Gjeste P NESKILEN TERRASSE Etasjeplan 1. etasje Pla Fle ttve rks gje rde 1,5 m (grø nt) Fle ttv erk sg jerd e1,2m Grus / drenerende masser singel som topplag +6,85 Bur rundt rømningstrapp Grus / drenerende masser singel som topplag (g rø nt) Port i gjerde Ferdigplen +7,00 +7,00 Hovedinngang 7,5 moh Ferdigplen Asfalt +6,95 Snuplass / Gjeste-parkering Kantstein i betong Vei som regulert Eksisterende mur beholdes Gjeste P Fortau med håndlist langs innerkant Asfalt H0103 6,5 moh H0103 Betongmur H0102 H0102 H0101 Asfaltert sti maks fall 1:20 +6,30 H0101 H0104 Fle ttve rks gje rde 1,2 m (g røn t) H0104 Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist +5,80 +6,40 Kantstein i betong Sedumtak +5,50 "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse 4,5 moh nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Pla Lydskjerm i glass høyde 2,0m 27

28 H0501 H0502 H0502 H0501 Etasjeplan 2. etasje Plan 5.etg H0203 H0203 H0204 H0202 H0201 H0202 H0201 H0204 H0402 H0402 H0401 H0401 H0403 H0403 Pla nt) Fle ttv erk sg jerd e1,2m (grø Fle ttve rks gje rde 1,5 m Grus / drenerende masser singel som topplag +6,85 Bur rundt rømningstrapp Grus / drenerende masser singel som topplag (g rø nt) Port i gjerde Ferdigplen Etasjeplan 3. etasje +7,00 +7,00 Hovedinngang Asfalt Snuplass / Gjeste-parkering Ferdigplen +6,95 Plan 4.etg 7,5 moh Kantstein i betong Vei som regulert Eksisterende mur beholdes Gjeste P Fortau med håndlist langs innerkant Asfalt H0103 6,5 moh H0103 Betongmur H0104 H0102 H0101 Asfaltert sti maks fall 1:20 H ,30 H0101 røn t) H0104 Fle ttve rks gje rde 1,2 m (g Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Eksisterende Forsamlingshus 5,5 moh Ferdigplen rekkverk/ håndlist H ,40 Kantstein i betong Sedumtak H0303 H0302 H ,50 H0301 H ,80 "Ovelands-mur" tilpasses eks. terreng Regulert lekeplass (gummidekke) Lekeapparater, se beskrivelse H0304 H0304 4,5 moh nsmur Tørrstei dsmur" "Ovelan Plan 3.-etg 7,5 moh NESKILEN TERRASSE p-kjeller, 18 p-plasser ,5 moh Eksisterende Sam-Eyde-Borettslag I Lydskjerm i glass høyde 2,0m Pla

29 Etasjeplan 4. etasje Plan 5.etg H0403 H0402 H0401 Plan 4.etg Etasjeplan 5. etasje H0304 H0303 H0302 H0301 Plan 3.-etg NESKILEN TERRASSE nt. H0502 H0501 Plan 5.etg

30 Situasjonsplan Grus Utomhusplan Gjeste P Felles privatvei for Neskilen Terrasse og Sam Eyde BL Inngang Trapp/heis Ferdigplen Svalgang N Ferdigplen Neskilen Terrasse sti Sam Eyde borettslag asfaltert Folkets hus Terrasser 1.etg Ferdigplen Lekeplass Tak over carport Carport / p-kjeller Asfalt Gjeste P Fortau NESKILEN TERRASSE

31 NESKILEN Romskjema TERRASSE INNHOLDSLISTE ROM SKJEMA ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET GENERELT Vindu og dørlister: slett malt hvit MDF Foringer malt hvit MDF Spikerhull blir dekket med egnet fug. Standard himling: Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger. Ved isolasjonsbehov i underkant av betongelementer, vil det bli sparklet og malt gipshimling. Hver leilighet tilkobles egen måler og abonnement. Installasjonen følger NEK 400:2010 Felles v-v-bereder med egen vannmåler. Felles vannbåren varme. Type: Varmepumpe Luft til vannanlegg. Med måler til forbruk i hver leilighet. Temperatur styres direkte på hver radiator. Måler også på kaldt vann. Målere skal monteres slik at avlesing og bytting kan skje enkelt. Balansert ventilasjonsanlegg m/varmegjenvinner. Styres internt i hver leilighet med display i gang. Hver leilighet har sitt anlegg Det er ikke klimaanlegg med soner. Anlegg i henhold til TEK10 og husbankens skjerpede tiltaksmodell Diverse innboksinger sparkles og males. Likt med øvrig arealer og finish. Alle avløpsrør skal isoleres for støy. Takvann /innvendig avløp/nedløp skal innkasses og isoleres i henhold til lydrapport/forskrifts krav. Bad isoleres for støy, avløp og trykkvann. GANG Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk. Nedforet gipshimling som sparkles og males Downlights i henhold til lux-krav og dimmer. Fuget mot tak. Sikringsskap/ svakstrømsskap ROM GULV VEGG Ytterdør mot svalgang med kikkehull. HIMLING ELEKTRO plasseres ved/i dør garderobe, ved evt. i garasjeport.. bod. SANITÆR VENTILASJON ANNET Porttelefon som åpner dør inn til trapperom i 1.etg. og dør ved garasjeport Styring av ventilasjon. Monteres på vegg. Skyvedørsgarderobe se plantegning Skyvedørsgarderobe leveres med speil i ett av skyvefeltene. BOD Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips / betong Fuget mot tak. Nedforet gipshimling som sparkles og males, evt systemhimling. Sikringsskap med svakstrømskap, evt. i gang. Ventilasjons-aggregat plasseres på vegg eller i tak. 1 stk taklampe. KJØKKEN STUE Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong. Fuget mot tak. Kitchenboard mellom over- og underskap Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong Fuget mot tak. Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger 1 stk stikk på vegg over kjøkkenvindu med egen bryter. Lysrørarmaturer med kontakt tilpasset lengde på overskap. Trekkerør for egen kurs til evt. induksjonstopp. 1stk opplegg for tv, data og telefoni. Ettgreps blandebatteri. Opplegg for oppvaskmaskin med water stopp. Vann og avløp Ventilasjonshette type volumhette tilkoblet ventilasjonsaggregat med bypassfunksjon. Kjøkkeninnredning i hvit høyglans i henhold til plantegning SOVEROM STORT Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i eik natur. Eikelister15mm*45mm Sparklet og malt gips med slett duk, evt sparklet og malt betong Fuget mot tak. Betong-elementer sparkles og males. Synlige V-fuger 1 stk taklampe. 1stk opplegg for tv, data og telefoni. SOVEROM Parkettunderlag. Parkett 15mm 3 stavs i Sparklet og malt gips med slett Betong-elementer sparkles og males. 1 stk taklampe 31

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

moderne, lekkert og lettstelt

moderne, lekkert og lettstelt moderne, lekkert og lettstelt Flotte fellesløsninger Lave enhetskostnader 1 VELKOMMEN TIL VOIE ATRIUM! Kjosbukta Foto: Google Stort og flott I Skonnertveien bygger vi 84 leiligheter fordelt på 6 etasjer

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A PORTALEN LILLESTRØM BYGG A SALGSOPPGAVE del 2 SALG: Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). SELGER: Portalen Boliger AS. Org.nr:

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Borettslaget ligger på eiet grunn skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger.

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE.

SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE. SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE. Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 3 790 000,- Kr. 33 722 Primærrom 126 M² Brukesareal 141 M² Soverom 4 Grunnflate

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et nytt boligprosjekt for

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr.

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Adresse: Dr.Wefrings veg 74-84, 2340 Løten Kjøpers månedlige husleiekostnader * 17.12.2008 Korrigert den: VS 02.10.09

Detaljer

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt!

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! 1 Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 500 000 kr Hjellumvegen 30 A-C Ridabu Hamar Hedmark Postnummer: 2322 Finn kode: 80306102 Bruksareal

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2 H U S 5 Gartner K V A R T A L E T Salgsoppgave del 2 1 2 Betalingsbetingelser Før vedtak om byggestart betales kr 100.000, av totalprisen ved kontraktsinngåelse. Etter vedtak om byggestart betales 10 %

Detaljer

Kvartalet Tastarustå Trinn 3 og 4

Kvartalet Tastarustå Trinn 3 og 4 Kvartalet Tastarustå Trinn 3 og 4 Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 28 Bnr. 3647/3650

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Generelt Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prospekt,

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus. Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes

Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus. Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes Gamle asheim vei 37, sandved 6 rekkehus Sandvedparken Mot Ålgård Mot Stavanger Velkommen hjem til Gamle Asheim vei

Detaljer