Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil eller e-post: Møteinnkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller e-post: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Aust-Agder kontrollutvalg Dato: kl. 09:00- Møtested: Fylkeshuset, Rore Arkivsak: 15/09761 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil eller e-post: Sakskart Side Møteinnkalling 1/15 15/ Godkjenning av møteinnkalling 3 Møteprotokoll 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll Saker til behandling 31/15 15/ /15 15/ Utbetalingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune - Nettbuss Sør AS for perioden Byggeregnskap - Sam Eyde videregående skole: Grunnlagsinvesteringer /15 15/ Egenvurdering av uavhengighet - forvaltningsrevisjon 9 34/15 15/ Forvaltningsrevisjonsprosjekter i /15 15/ Orientering fra fylkesrevisjonen /15 15/ Bestilling av plan for selskapskontroll for /15 15/ Budsjett for kontroll og tilsyn /15 15/ Fylkesutvalgets vedtak i møte , og

2 39/15 15/ Orientering om tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune 18 40/15 15/ Eventuelt Sakene legges også ut på Arendal, For Dag Eide Kontrollutvalgsleder 2

3 Møteinnkalling 1/15 Godkjenning av møteinnkalling Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Line Bosnes Hegna 1 Aust-Agder kontrollutvalg /15 Møteinnkallingen godkjennes. Skriv inn vedlegg her 3

4 Møteprotokoll 1/15 Godkjenning av møteprotokoll Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Møteprotokoll godkjennes. Møteprotokoll Vedlegg til sak 4

5 Saker til behandling 31/15 Utbetalingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune - Nettbuss Sør AS for perioden Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Fylkesrevisjonens notat om utbetalingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune oversendes fylkestinget og fylkesutvalget til orientering. Bakgrunn for saken: Fylkesutvalget behandlet i møte melding nr : ESAa avgjørelse av 7. mai ESA konkluderte i sin avgjørelse bl.a. at Nettbuss Sør AS over en tiårsperiode har mottatt overkompensasjon og at denne må kreves tilbake fra Nettbuss med rente og rentes rente. Fylkesutvalget fattet følgende vedtak: «På bakgrunn av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sin avgjørelse i saken om støtte til offentlig busstransport av 7.mai 2015, ber fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg opprette en kontrollsak. Fylkesutvalget ønsker at man blant annet får avklart om og eventuelt hvordan mangelfulle kontrollrutiner har ført til at man har utbetalt feilaktig støtte. I tillegg mener fylkesutvalget det er viktig å få en tilbakemelding på om fylkeskommunen i dag har tilstrekkelige rutiner for å kontrollere at man innenfor transportområdet, men også den øvrige fylkeskommunale virksomheten, har korrekte utbetalinger for tjenester man får utført av eksterne leverandører. Meldingen legges også frem for fylkestinget.» Kontrollutvalget behandlet saken og fattet følgende vedtak: «På bakgrunn av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sin avgjørelse i saken om støtte til offentlig busstransport av 7.mai 2015, ber kontrollutvalget fylkesrevisjonen om å undersøke om eventuelt mangelfulle kontrollrutiner har ført til at man har utbetalt feilaktig støtte i denne saken. Kontrollutvalget vil i etterkant av overnevnte undersøkelse vurdere om det bør gjennomføres et større forvaltningsrevisjonsprosjekt for å undersøke om Aust-Agder fylkeskommune har tilstrekkelige rutiner for å kontrollere at man innenfor transportområdet, men også den øvrige fylkeskommunale virksomheten, har korrekte utbetalinger for tjenester man får utført av eksterne leverandører.» 5

6 Saksopplysninger: Fylkesrevisjonen har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utformet et notat etter gjennomgangen av utbetalingsrutinene i fylkeskommunen. Fylkesrevisjonen vil legge frem notatet i møtet. Fylkesrådmannen eller den han sender vil orientere om status i saken i møtet. Vurdering fra sekretariatet: Fylkesrevisor konkluderer med at de formelle utbetalingsrutinene synes å ha fungert tilfredsstillende, det er heller ikke avdekket avvik mellom utbetalt beløp og beløpet i kontraktene. Det som blir spørsmålet i denne saken er heller hva som skjer når man inngår store kompliserte kontrakter. Hvordan sørger man for gode kontrakter, har man tilstrekkelig kompetanse og hvordan følges disse kontraktene opp? Dette er en spørsmål som kan være relevant å se på i en større overordnet sammenheng, jfr kontrollutvalgets vedtak. Forslag til et slikt prosjekt kan spiller inn i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon for perioden Når det gjelder den pågående saken om Nettbuss og overkompensasjon, er fylkeskommunen inne i en prosess for å etterfølge ESAs avgjørelse. Kontrollutvalget har ikke noe rolle per i dag i den saken, men vil kunne følge opp i ettertid for å bidra til å sikre seg mot at fylkeskommunen havner i tilsvarende saker. Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget å ta fylkesrevisjonens notat og administrasjonens redegjørelse for status i saken til orientering. Notat om utbetalingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune nettbuss sør as for perioden Vedlegg 1 Notat utarbeidet av Asplan Viak Vedlegg 2 Skjema endelig overføring (unntatt offentlighet offl. 13, jf fvl 13.) Vedlegg til sak 6

7 32/15 Byggeregnskap - Sam Eyde videregående skole: Grunnlagsinvesteringer Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget har fått seg forelagt byggeregnskap for Sam Eyde videregående skole: Grunnlagsinvesteringer, prosjektnummer: Kostnadsrammen er på kr. 55 mill. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2015 og viser en samlet utgift på kr Kontrollutvalget viser til fylkesrevisors uttalelse og har ingen merknader utover denne. Bakgrunn for saken: Aust-Agder fylkeskommune har oversendte avsluttet prosjektregnskap for Grunnlagsinvesteringer-Sam Eyde vgs. Fylkesrevisor har gjennomgått byggeregnskapet og avgitt uttalelse om forenklet revisjonskontroll av prosjektet i brev. Saksopplysninger: Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht rutiner for behandling av byggesaker. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet har ingen merknader. Brev fra fylkesrevisor Vedlegg 1 Brev om avsluttet byggeregnskap Vedlegg 2 Fylkesrevisors uttalelse Vedlegg til sak 7

8 8

9 33/15 Egenvurdering av uavhengighet - forvaltningsrevisjon Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift om revisjon 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år og ellers ved behov, legge frem en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget, jf, forskriftens 15. Saksopplysninger: Aust-Agder kontrollutvalg har mottatt uavhengighetserklæring vedrørende forvaltningsrevisjon fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og ass. fylkesrevisor Øistein Strømsland, datert Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet har ingen merknader. Egenvurdering av uavhengighet forvaltningsrevisjon Vedlegg til sak 9

10 34/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget har følgende innspill til prosjekter for neste periode: - Bakgrunn for saken: En av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. For å sikre at fylkestinget velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Dette skal gjøres minst en gang i valgperioden og senest inne utgangen av året etter at fylkestinget er konstituert. For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i fylkeskommunen som bør kontrolleres, må det gjennomføres en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden. Kontrollutvalget vedtok plan for forvaltningsrevisjon i møte den , sak 19/12. Fylkestinget vedtok planen Saksopplysninger: Nå er vi i slutten av planperioden og fylkesrevisjonen gir en oppsummering av hvilke prosjekter som er gjennomført i perioden. I tillegg vil de orientere om hvordan de vurderer arbeidet fremover i resten av planperioden. Vurdering fra sekretariatet: Fylkesrevisjonen vil fra bli en del av Aust-Agder revisjon IKS. Revisjonen vil i løpet av 1. halvår 2016 utarbeide en ny overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Det skal det nye kontrollutvalget ta stilling til. Det nåværende kontrollutvalget har opparbeidet seg kunnskap og erfaringer i løpet av perioden, og sekretariatet mener det er viktig å ta med seg innspill fra utvalget inn i arbeidet med den nye planen. Kontrollutvalget inviteres derfor å komme med forsalg på problemstillinger/områder de mener bør sees nærmere på i neste periode. I tillegg har sekretariatet følgende forslag til områder som bør vurderes. Listen baseres på erfaring fra andre fylkeskommuner og saker og rapporter som har vært aktuelle der. - Informasjonssikkerhet og personvern 10

11 - Kursvirksomhet i vidergående skoler - Tannhelsetjensten - PPT - Offentlig anskaffelser Notat fra Aust-Agder fylkesrevisjon Vedlegg til sak 11

12 35/15 Orientering fra fylkesrevisjonen Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Sakene tas til orientering. Bakgrunn for saken: For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sitt påseeransvar må utvalget løpende blir orientert om det pågående revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. Saksopplysninger: Assisterende fylkesrevisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen og 18. september blir det gjennomført ekstern kontroll av revisjonen. Dette vil oppdragsansvarlig revisor orientere nærmere om. - Status i gjennomføringen av sammenslåingen av revisjonsenhetene til Aust-Agder revisjon IKS. Og en orientering om spørsmålet om lokalisering av revisjonen. - Andre saker. Skriv inn vedlegg her 12

13 36/15 Bestilling av plan for selskapskontroll for Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget bestiller plan for selskapskontroll for perioden av Arendal revisjonsdistrikt IKS/Aust-Agder revisjon IKS. Bakgrunn for saken: Selskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom selskapskontrollen fører kontrollutvalget tilsyn med at forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser i selskap fungerer tilfredsstillende (eierskapskontroll), og/eller at selskapets aktiviteter er i samsvar med eiers forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av fylkestinget. Saksopplysninger: Arendal revisjonsdistrikt IKS (etterhvert Aust-Agder revisjon IKS) har kommet med følgende tilbud: «Selskapskontroll vil som tidligere komme i tillegg til tilskuddet. Vi tilbyr kontrollutvalgene å gjennomføre analysearbeidet, og utarbeide forslag til plan for selskapskontroll for perioden Planene vil kunne ferdigstilles i løpet av første halvår Prisen for dette arbeidet er fast pris kr pr. kommune.» Vurdering fra sekretariatet: Tilbudet og kostanden på kr 7000 er innarbeidet i budsjettforslaget for kontroll og tilsyn for Skriv inn vedlegg her 13

14 37/15 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget: Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2016 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-Agder fylkeskommune med en ramme på kr Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2016 i Aust-Agder fylkeskommune. Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den fylkeskommunale virksomheten er høyaktuelt, og fylkestinget har et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette. Forskrift om kontrollutvalg 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget. Saksopplysninger: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-Agder fylkeskommune for Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 1. Opplæring av kontrollutvalget Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne sammenhengen. 14

15 Det skal holdes lokalvalg i 2015, noe som kan medføre endret sammensetning av utvalget og andre behov i Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett. Det er viktig at det nyvalgte kontrollutvalget kommer raskt i gang med arbeidet sitt, og at skolering, opplæring og nettverksbygging prioriteres i 2015/2016. Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2016: Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser. 2. Kjøp av tjenester Aust-Agder fylkeskommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. Fra vil dette være Aust-Agder revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver Sekretariatstjenester Aust-Agder fylkeskommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ møtefrekvens/ kommunestørrelse. Det er fra 2016 utarbeidet en ny fordelingsnøkkel for kostnadene i selskapet, for å fordele disse mest mulig rettferdig. Denne ble vedtatt på representantskapsmøtet i april Noen kommuner får en redusert kostnad og andre en økning fra 2015 til 2016 som er høyere enn forventet prisstigning. For Aust-Agder vil det medføre en økning. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er derfor anslag. 2.2 Revisjonstenester Aust-Agder fylkeskommune vedtok i 2014 å ikke fortsette med egen fylkesrevisjon, men å inngå i et større IKS med Arendal revisjonsdistrikt IKS. Fra vil det nye revisjonsselskapet for Aust- Agder fylkeskommune være Aust-Agder revisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter en vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med forvaltningsrevisjon, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 3 Selskapskontroll og andre tjenester Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll vil bli bestilt fra Aust-Agder revisjon IKS og vil bli fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet. Aust-Agder revisjon IKS har levert tilbud på kr for å utarbeide ny plan for selskapskontroll for Aust-Agder fylkeskommune. Dette blir lagt fram for kontrollutvalget til godkjenning i en egen sak. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre eksterne 4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser fylkeskommunen har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er tatt høyde for syv kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Det er lokalvalg i 2015, og et nytt kontrollutvalg skal velges høsten Dette kan påvirke kostnader knyttet til tapt arbeidsfortjeneste og lignende. 15

16 Kontrollutvalgets forslag til budsjett: Beskrivelse Budsjett 2015 Regnskp Budsjett 2016 Godtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste (sum lønn) Kontormateriell Bevertning Opplæring og kurs Reiser, diett Transport Kjøp fra IKS Temark IKS Revisjonstjenester (Aust Agder revisjons IKS) Selskapskontroll SUM Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr for kontrollutvalget for 2016, inkl. kjøp av revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og der det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Aust-Agder revisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til Kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for fylkestinget. Skriv inn vedlegg her 16

17 38/15 Fylkesutvalgets vedtak i møte , og Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Bakgrunn for saken: I tilleggsreglementet for kontrollutvalget står det at utvalget skal gjennomgå fylkesutvalgets vedtak og påse at disse til enhver tid er i overnestemmelse med fylkestingets politikk. Saksopplysninger: Siden forrige kontrollutvalgsmøte foreligger protokoll fra utvalgsmøte den , og Assisterende fylkesrevisor har gjennomgått sakene og har for sin del ingen merknader. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet har ingen merknader. Protokoller fra møtene 17

18 39/15 Orientering om tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Bakgrunn for saken: Statsarkivet i Kristiansand gjennomførte stedlig tilsyn hos Aust-Agder fylkeskommune og og det ble gitt en rekke pålegg med frist for utbedring. Saksopplysninger: Arkivet i fylkeskommunen har gitt en tilbakemelding til Statsarkivet inne fristen og venter nå på endelig tilbakemelding fra Statsarkivet for om avviken kan lukkes. Vurdering fra sekretariatet: Saken er til orientering for kontrollutvalget. Brev fra statsarkivet Vedlegg til sak 18

19 40/15 Eventuelt Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Aust-Agder kontrollutvalg /15 Skriv inn forslag til vedtak Skriv inn vedlegg her 19

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina.

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina. Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 01.09.2015 kl. 12:00 Møtestad: Rådhuset, synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil 90656426 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Detaljer

Dag Eide (Leder), Ragnhild Thomassen, Lea Maria Andvik. Temark v/line Bosnes Hegna

Dag Eide (Leder), Ragnhild Thomassen, Lea Maria Andvik. Temark v/line Bosnes Hegna Møteprotokoll Aust-Agder kontrollutvalg Dato: 23.09.2015 kl. 09:00-12:00 Sted: Fylkeshuset Arkivsak: 15/09761 Til stede: Dag Eide (Leder), Ragnhild Thomassen, Lea Maria Andvik Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Aust-Agder Fylkeskommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Drangedal kontrollutvalg Dato: 01.09.2016 kl. 12:00 Møtested: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post beatemarie.dahleide@temark.no eller mobil 91739893.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post beatemarie.dahleide@temark.no eller mobil 91739893. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 27.08.2015 kl. 9:30 Møtestad: Bok- og Blueshuset, Notodden (NB: Merk møtested!) Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie

Detaljer

Innkalles: Sak 32/17 TKR IKS v/ Gerd Smedsrud Kl: 12:00. Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling

Innkalles: Sak 32/17 TKR IKS v/ Gerd Smedsrud Kl: 12:00. Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling Møteinnkalling Porsgrunn kontrollutvalg Dato: 26.09.2017 kl. 9:30 14:30 Møtested: Porsgrunn Rådhus møterom Bystyresalen Arkivsak: 17/00045 Arkivkode: 033 Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll Saker til behandling 34/7 Orienterin

Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll Saker til behandling 34/7 Orienterin Meeting Book: (20.09.207) Date: 207-09-20T09:00:00 Location: Fylkeshuset Note: Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.7 4 Saker til

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/448-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.09.2014 Vennesla kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalla inn til møte: Dato: 17.09.2014 Tid: 14.00 Sted: Vennesla herredshus Dersom

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Aust-Ag. Agder fylkeskommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Aust-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget. Møtedato: 03.06.

Aust-Ag. Agder fylkeskommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Aust-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget. Møtedato: 03.06. Aust-Ag Agder fylkeskommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Aust-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: KUBEN Dag Eide Odd Viktor Jørgensen Til stede:

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45. Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg Dato: 10.12.2015 kl. 12:00 Møtested: Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braavig Arkivsak: 15/10170 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 22.09.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 14.10.14, kl. 08.30 09.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Saker til behandling. 24/16 15/ Orientering fra administrasjonen 2. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid

Saker til behandling. 24/16 15/ Orientering fra administrasjonen 2. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 03.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 7. september 2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 12/516-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 25.09.2012 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 02.10.2012 Tid: 10.00 14.00 Sted: Formannskapsalen, Rådhuset

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken Vår ref. 11/176-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.03.2011 Bamble kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget: Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 19.09.2016 kl. 14:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!) Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Drangedal kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal gi et

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: eller på tlf: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteinnkalling Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 9:00 Møtested: Møterom 3 etg. Arkivsak: 15/10154 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 2.11.2016 Fra sak: Til sak: 12/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 12. januar 2017, kl. 9.30, helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 2. november

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget. Egen evaluering av arbeid og virke

KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget. Egen evaluering av arbeid og virke KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget Egen evaluering av arbeid og virke Valgperioden 2007 2011 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 2.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 8.september 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, peisestua De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 08.09.2016 kl. 10:00-13:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldast til line.bosnes@temark.no eller 90656426. Sakskart Side Møteinnkalling

Detaljer

Bjørn Melbye (AP), Alexander Iversen (V), Ivar Fahsing (H) og Kari Lise Svaleng (H) Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling.

Bjørn Melbye (AP), Alexander Iversen (V), Ivar Fahsing (H) og Kari Lise Svaleng (H) Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling. Møteprotokoll Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Sted: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn Melbye

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/16 Dato: 29.09.16 kl. 14.00 16.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Marita Fiddan Bø, medlem Freddy Åkseth, medlem Anne

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

Arendal kommune. Kontrollutvalget

Arendal kommune. Kontrollutvalget Arendal kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2015 1 1. Kontrollutvalget i Arendal kommune Kontrollutvalget har i 2015 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av bystyret: I perioden 1.1.-31.10.2015:

Detaljer

Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 elle epost: line.bosnes@temark.no. Det vil bli servert lunsj i dette møtet ca halv tolv.

Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 elle epost: line.bosnes@temark.no. Det vil bli servert lunsj i dette møtet ca halv tolv. Møteinnkalling Drangedal kontrollutvalg Dato: 03.09.2015 kl. 9:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09762 Arkivkode: 033 Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 elle epost: line.bosnes@temark.no.

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Mandag 17. oktober 2005 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra Helsetun, Møterom Havørn i 2. etasje Deltagere

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen

Kontrollutvalget i Gratangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, formannskapssalen 8.11.2016 Fra sak: Til sak: 17/2016 21/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Terje Flaaten-Stokkan

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet Møtedato: 18.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Fra til saksnr.: 15/24 15/27 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Herman

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09. 2015 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Tvedestrand kommune. Kontrollutvalget

Tvedestrand kommune. Kontrollutvalget Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2014 1 1. Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: Medlemmer: Tor Granerud

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 9. september 2008 TID: Kl 13.00 STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 27.09.2011

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 27.09.2011 Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 27.09.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Kjell Jarl Midtlyng meldt forfall

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Revisor Marianne Rogn Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal

Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Revisor Marianne Rogn Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal Møteprotokoll Drangedal kontrollutvalg Dato: 31.03.2016 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Til stede: Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

PROTOKOLL. Den 3. mars 2010 holdt kontrollutvalget møte på Fylkeshuset i Arendal. Møtet startet kl og ble avsluttet kl

PROTOKOLL. Den 3. mars 2010 holdt kontrollutvalget møte på Fylkeshuset i Arendal. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Aust-Agder fylkeskommune Kontrollutvalget Møtedato: 3. mars 2010 PROTOKOLL Den 3. mars 2010 holdt kontrollutvalget møte på Fylkeshuset i Arendal. Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 12.00. Til

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 11.10.16 kl. 16.00 17.30. Sted: Rådhuset, Tingtun. LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 03.09.07. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalget Vennesla kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2014 1 1. Kontrollutvalget i Vennesla kommune Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: Medlemmer: Oddbjørn Hagen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 10:30 Møtested: Formannskapssalen Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på epost: line.bosnes@temark.no eller mobil 90 65 64 26. Det blir servert lunsj forut for møtet i møterommet.

Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på epost: line.bosnes@temark.no eller mobil 90 65 64 26. Det blir servert lunsj forut for møtet i møterommet. Møteinnkalling Vest-Agder kontrollutvalg Dato: 15.03.2016 kl. 12:30-15:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Ny Hellesund Arkivsak: 15/09760 Arkivkode: 033 Forfall meldes til Line Bosnes Hegna på epost: line.bosnes@temark.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 24.11.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteinnkalling Kragerø kontrollutvalg Per Kristian Nilsen Kåre Preben Hegland, ordfører Eivind Eckholdt, styreleder Kragerø Kunstskole AS Michael Hopstock, Kragerø Kunstskole

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/12 Dato: 25.09.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 27.09.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trogfjell Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS Saksbehandler: Mette Rushfeldt SAK 04/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL Bakgrunn Kontrollutvalget godkjenner selv sine protokoller. Protokollen fra

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer