PRISLISTE TREET DATERT:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013"

Transkript

1

2 PRISLISTE TREET DATERT: ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 1 10 Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr

3 PRISLISTE TREET DATERT: ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 11 4 Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr OMKOSTIGER or leilighet på 66 kvm or leilighet på 64 kvm or leilighet på 42 kvm Dok.avg Kr Dok.avg Kr Dok.avg Kr I TILLEGG Tinglysing av skjøte Tinglysing av Obligasjon Grunnboksutskrift Totalt eks dok.avg kr kr Kr. 172 Kr TILLEGG OR UTSTYRSIVÅ "Mer" "Mest" or leilighet på 66 kvm kr kr or leilighet på 64 kvm kr kr or leilighet på 42 kvm kr kr

4

5 Datert: MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : Mobil: TIE LERØY Mail: Mobil: PROSJEKTETS HJEMMESIDE OPPGJØRSASVARLIG Oppgjør vil bli foretatt av EBOPPGJØR AS Hovedoppdragsnr UTBYGGER/SELGER BOB Eiendomsutvikling AS er hjemmelshaver. Prosjektleder for Treet: Ole Herbrand Kleppe GEERELT Salgsinformasjon og betingelser for kjøp inngår som del av prospektet for Treet, og er en del av grunnlaget for inngåelse av kjøpekontrakt. Straks kjøpetilbudet er innlevert og akseptert vil det bli sendt ut akseptbrev med budlogg. Kjøpetilbud og akseptbrev regnes som bindende avtale frem til kjøpekontrakt er signert. TYPE EIEDOM Sameiet med 62 selveierleiligheter. I underetasjen vil det bli bygget et parkeringsanlegg med 25 parkeringsplasser. EIER- OG ORGAISASJOSORM Treet Sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Sameiet vil bestå av både boligseksjoner og næringseiendom / anleggseiendom i underetasjen (parkeringsanlegg). Kjøper vil få skjøte på sin seksjon. 2

6 Ved kjøp av leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med øvrige seksjonseiere. Egen seksjon eier man eksklusivt selv. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. EIERSEKSJOSSAMEIE Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel strøm til fellesarealer, skjøtsel av felles utearealer, felles forsikring, forretningsførsel etc. Kostnader for dette fordeles på bakgrunn av eierbrøk, se eget punkt om «ellesutgifter til eierseksjonssameie». MATRIKKEL Gnr. 158, bnr. 93 og 842 i Bergen kommune. Parsellene kan bli sammenslått eventuelt utskilt parseller fra disse Vi gjør oppmerksom på at eiendommen pt ikke er seksjonert, men at dette vil bli gjort av utbygger før overtagelse. Etter seksjonering vil hver enhet få et eget seksjonsnummer. Sameiebrøken blir normalt beregnet ut fra areal. EIEDOMMES ADRESSE Eiendommens adresse er i dag Damsgårdsveien 99. Adressen kan bli endret. Bergen kommune fatter adressevedtak på et senere tidspunkt. TOMT / BESKAEHET Sameiets felles tomt vil utgjøre 3780 kvm. BYGGEÅR Beregnet oppstart ca 4. kvartal 23. Det beregnes ca 1. års byggetid (Med de forbehold som gjelder for prosjektets gjennomføring, og som fremgår av pkt. «Særlige forhold» nedenfor). BEBYGGELSE Prosjektet består av leilighetsbygg med 62 leiligheter, i tillegg kommer parkeringsanlegg i underetasjen. Prosjektet organiseres som et eierseksjonssameie. BYGGEMÅTE Bygges etter TEK 20. I tillegg bygges det som passivhus. Sokkeletasje i betong. Oppføres i limtre reisverk og leilighetene i byggmoduler. asade blir i glass, tre og metall. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/ERDIGATTEST erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtakelse utsettes og at kjøper ikke overtar. BRUKSAREAL () 2-roms leilighetene vil være på 42 kvm og i tillegg få en inn-glasset balkong på 8 kvm 3-roms leilighetene vil være fra kvm og vil i tillegg få en inn glasset balkong på 13 kvm 3

7 Bruksareal () er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger (omsluttede vegger er yttervegger). Da bygget er prosjektert har ikke megler ansvar for arealmålinger. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitektens tegninger. PRIMÆR ROM (P-ROM) P-ROM ra 39 til 63 kvm. Dette er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom gang/vindfang/hall, soverom, garderoberom, bad, vaskerom, kjøkken og stue. AREALBEREGIG Det oppgitte areal er og P-rom og i hht bestemmelsene i S3940. På plantegningene er det angitt romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på salgstegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsregler. VEI, VA OG AVLØP Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Varmt vann fra fjernvarmeanlegg. KOMMUALE AVGITER Det tilkommer kommunale avgifter for hver leilighet. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr år. fra Bergen kommune/kemneren. Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er et nybygg. or nærmere opplysning kontakt Bergen kommune, eller besøk LIGIGSVERDI Er ikke fastsatt da boligen ikke er tatt i bruk. Ligningsverdi blir normalt satt til 30% av markedsverdi. Se for nærmere informasjon. EERGIMERKIG Bygges som passivhus. ør overtakelse vil kjøper motta energiattest for leiligheten. Se for mer informasjon om energimerking av boliger. GARASJE/PARKERIG Det vil bli parkeringsanlegg under «Treet». Parkeringsanlegget vil ha beliggenhet i sokkeletasjene i prosjektet og bestå av 25 andeler. En andel tilsvarer en parkeringsplass. Parkeringsanlegget seksjoneres som en næringsseksjon / eller anleggseiendom og organiseres som et eget sameie. Det er pt ikke fastsatt om andelene skal kunne selges til beboere i øvrige felt i reguleringsplanen. Det blir holdt av èn andel til hver av toppleilighetene, som kan kjøpes sammen med leiligheten. Dersom kjøperne av disse 5 leilighetene ikke ønsker å kjøpe parkering vil andelen bli solgt til andre interessenter. Det vil bli inngått egen kjøpekontrakt for kjøp av andel i parkeringsanlegget. Pris på andel i parkeringsanlegget fremgår av «kjøpetilbud for andel i felles parkeringsanlegg i Treet» Kontakt megler for å få tilsendt kjøpetilbud på andel i parkeringsanlegget. Ellers parkering i offentlig vei etter gjeldende regler. 4

8 Det vil bli sykkelparkering i felles sykkelbod, sykkelparkering utvendig og ellers i leilighetenes egen sportsbod. ELLESUTGITER ellesutgiftene er stipulert til mellom kr 20,- og 25,- kroner pr kvm pr mnd. Dvs at fellesutgiftene for en leilighet på 42 m2 vil bli mellom kr 840,- og 1050,- pr måned. Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte felleskostnader skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter, og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. elleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, vask av fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av heiser og andre driftskostnader. Kommunale avgifter inngår ikke i fellesutgiftene. Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av TV og internettjenester med Canal Digital, Get eller tilsvarende leverandør. En slik avtale har normalt en bindingstid på 3-5 år og inngås av utbygger før sameiet er satt i drift. Det vil bli inngått avtale om en standardpakke, med mulighet for den enkelte til å utvide pakken for egen regning. Avtalen er bindende for alle sameierne. astsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. elleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Som oppstartskapital til sameiet innbetales kr 20,- pr kvm for hver leilighet. Oppstartskapitalen innbetales sammen med kjøpesum, og vil bli overført til forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Oppstartskapitalen dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i Brønnøysund. ølgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: - Kostnader forbundet med TV/Bredbånd/IP-telefoni - Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten - Innboforsikring for den enkelte sameier - Kommunale avgifter (faktureres direkte fra Kemneren i Bergen til den enkelte sameier - Kostnader for parkeringsanlegg- for de som kjøper parkering (organiseres som eget sameie, med egne fellesutgifter) VEDTEKTER Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. ORSIKRIG Utbygger vil ha ansvar for at eiendommen er forsikret i byggeperioden. ra overtakelsen vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. orretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger. SKOLEKRETS Barnehage og skole i område, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune 5

9 UTLEIE Leilighetene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig grunn. TIGLYST SERVITUTTER Gnr. 158 bnr. 93 og 842 Ingen servitutter er registrert. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter på eiendommen. Det vil bli tinglyst rettighet til gjennomkjøring via garasjeanlegget for tilkomst til fremtidig garasjeanlegg på naboeiendom B1 (se reguerlingskart). Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen og vilkår i rammetillatelse. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf lov om eierseksjoner. Det gjøres særskilt oppmerksom på reguleringsplanen bestemmelse om offentlig gangveiforbindelse gjennom prosjektet. Denne vil innlemmes i felles uteområder og trappeforbindelser. Offentlige rettigheter vil bli tinglyst på eiendommen. REGULERIGS BESTEMMELSER Reguleringsformål: Kombinerte formål. PlanID Reguleringsplan ikrafttrådt: Plannavn: Årstad. Gnr. 158 bnr 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 Brohodet. Kommer inn under Kommune(de)lplan(er): PlanID: , Plannavn Årstad. KDP Puddefjorden-Damsgårdssundet. Reguleringsopplysninger kan sees hos megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for området samtidig som det presiseres at senere reguleringsendringer vil kunne forekomme. ERDIGSTILLELSE / REMDRIT Byggearbeidene er planlagt å ta ca ett år til 15 mnd. fra oppstart av byggearbeider på tomten. I tillegg kommer forutgående tid til detaljprosjektering, offentlige godkjenning og søknad om igangsettingstillatelse. Antatt ferdigstillelse for prosjektet vil være ca 4. kvartal 24, forutsatt oppstart av anleggsarbeider i oktober 23. Grunnet prosjektets unike karakter kan byggetiden avvike noe. OVERTAKELSE Endelig overtakelsesdato for seksjonen vil bli gitt med 8 ukers forutgående skriftlig varsel fra selger. ør overtakelse vil det bli gjennomført ferdigbefaring der leiligheten blir gjennomgått/befart samtidig som leilighetens driftsinstruks/dv-mappe blir utlevert / gjennomgått. På overtakelsestidspunkt vil leiligheten være vasket. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utskrevet 3 stk nøkler. 6

10 Krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike forhold utover normer/krav i orsk Standard S utgave etter BI-byggdetaljblad « Toleranser. Anbefalte toleranser til ferdige overflate for utførelse». orhold som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger. BETIGELSER OR KJØP PRISER OG OMKOSTIGER Leilighetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter, uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til vedlagte prisliste. KREDITTVURDERIG/DOKUMETASJO AV IASIERIGSEVE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. VIDERESALG / TRASPORT AV KJØPEKOTRAKT Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (leiligheten) videre før prosjektet er ferdig bygget og kjøper har overtatt leiligheten, forbeholder selger/utbygger seg retten til å godkjenne enhver overdragelse. Transportkontrakten må sendes BOB Eiendomsutvikling AS i original for underskrift og godkjenning. Ved slik overdragelse skal kjøper 1 (opprinnelig kjøper) betale et administrasjonsgebyr på kr inkl mva til selger/utbygger. I tillegg kommer eventuelle kostnader ved bruk av megler. ødvendige endringer av garantier ved evt. videresalg/transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger/utbygger. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent senere enn 30 dager før overtagelse. Etter salg av kontraktsposisjon skal boligen lyses ut på forkjøpsrett til medlemmer. KOSTADER VED AVBESTILLIGER Dersom Kjøper avbestiller hele eller deler av Selgers ytelse, har Selger rett på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. buofl. 53. Dette vil blant annet omfatte merkostnader som følge av Selgers merarbeid i anledning avbestilling og nytt salg, evt. fortjenestetap ved nytt salg, og annet tap/merkostnader som følge av utsatt overtakelse av seksjonen. Videresalg av seksjonen er ikke å anse som avbestilling. ORKJØPSRETT Det vil bli vedtektsfestet forkjøpsrett for BOB sine medlemmer ved videresalg av leilighetene. EDRIGER / TILVALGSMULIGHETER Leilighetene leveres i tre ulike utstyrsnivåer «Mye», «Mer» og «Mest». Prislisten er basert på utstyrsnivå «Mye». Det vil på et senere tidspunkt bli mulig å velge «Mer» eller «Mest» (se informasjon i hovedprospekt). Kjøper har mulighet til å endre utstyrsnivået for Seksjonen ved enten å velge utstyrsnivå angitt som «mer», eller utstyrsnivå angitt som «mest» (se prisliste). Årsaken til standardisert endrings-/tilleggsmuligheter er at leilighetene bygges som likeartede moduler som leveres med alle installasjoner og innredning ferdig fra fabrikk. Endring av utstyrsnivå for seksjonen vil bli fakturert sammen med sluttoppgjør ved overtagelse av leilighetene. 7

11 AST PRIS OR ALLE EHETEE Se vedlagt prisliste IASIERIGSBEVIS Ved innlevering av kjøpstilbud må det fremlegges finansieringsplan/bekreftelse på finansiering av hele kjøpesummen. Selger vil stille garanti etter bustadoppføringslova 12 og 47 før det innbetales forskudd pål. kr ,-. Den resterende del av kjøpesummen + omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. EKSEMPEL PÅ KJØPESUM OG OMKOSTIGER Pris på leilighet f.eks. kr ,- Omkostninger : 2,5% dokumentavgift av andel tomt kr. 3150,- Tinglysingsgebyr skjøte kr. 1060,- Tinglysingsgebyr pr. obligasjon kr. 1060,- Grunnboksutskrift kr 172,- TOTALE OMKOSTIGER UTGJØR KR ,- Vi tar forbehold om endringer i offentlig avgifter. I tillegg betales det inn kr. 20 pr. kvm som startkapital til sameie i forbindelse med overtagelse. Betalingsmåte: Ved utstedt 12 og evt. 47 garanti fra utbygger skal det betales forskudd pålydende Kr ,-. Resterende; Kr ,- inkl omkostninger pluss oppstarts kapital for sameie betales ved overtagelse. Kostnader forbundet med endret utstyrsnivå kommer i tillegg til dette. Renter på innbetalt beløp tilfaller kjøper frem til selger har stilt 47 garanti. KJØPEKOTRAKT Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt som benyttes. Det forutsettes at kjøpstilbud inngis på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt kan fås ved henvendelse til megler. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor Bustadoppføringslovas anvendelsesområde. or slike kjøpere gjelder særskilte betingelser. Blant annet vil det ikke være krav til at selger stiller garantier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikke-forbrukere. VIKTIG IORMASJO Vi gjør oppmerksom på at det i hovedprospektet står at det ikke leveres taklister. Dette er feil. Det leveres taklister. Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. På alle illustrasjonsfoto, 3D illustrasjoner, modell, skisser, «møblerte» plantegninger m.m vil det fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen fra selger. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. 8

12 Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter og føringer for VVS er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Generelt er himling i bod/entre/hall nedsenket for å skjule tekniske anlegg/føringer. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Overtakelse av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av seksjonene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Kjøper er kjent med, og aksepterer at den videre utbyggingen i Damsgårdssundet vil kunne bli til sjenanse inntil all aktivitet/utbygging i området er ferdigstilt. Slik eventuell sjenanse skal ikke anses som mislighold av kjøpekontrakten og ikke kunne være grunnlag for erstatningskrav mot selger eller andre som gjennomfører utbyggingen. DIVERSE OPPLYSIGER Det gjøres oppmerksom på at sameiet vil ha legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Selger har gitt megler fullmakt til å akseptere kjøpetilbud som samsvarer med den til en hver tid gjeldende prisliste. SÆRLIGE ORBEHOLD Igangsetting av byggearbeidene, og derved gjennomføring av prosjektet, er betinget av: - Tilstrekkelig forhåndssalg i form av inngåtte kjøpekontrakter, i tråd med de krav byggelånsbank stiller - At selger oppnår byggefinansiering. - ødvendige offentlige tillatelser, herunder ramme- og igangsettingstillatelse. orbeholdene utgjør en absolutt forutsetning for kontrakten og kontraktens gjennomføring. Hvis betingelsene ikke er oppfylt pr kan derfor selger/utbygger deretter, så lenge betingelsene ikke er inntrådt, velge å kansellere kontrakten. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen , uavhengig av årsak, kan kjøper kansellere kontrakten. Dersom kontrakten kanselleres av Kjøper eller Selger i tråd med dette, skal selger/utbygger tilbakebetale eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive 9

13 opptjente renter på klientkonto. Utover dette får Selger og Kjøper ingen ytterligere krav mot hverandre som følge av slik kansellering. Selger/utbygger tar forbehold om å foreta endringer i materialvalg, leverandører og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets avtalte kvalitet. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser uten forutgående varsel. Det tas forbehold om feil i prislisten. Det foreligger pr. dags dato ikke endelige planer for bebyggelsen på nabotomter i reguleringsområdet. Selger / utbygger tar forbehold om reguleringsendring av nabo tomt, B1 og B3. GARATISTILLELSE 12Garanti Selger stiller ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen, jf. Bustadoppføringslova 12. Garantien skal bekreftes og eventuelt fremlegges for kjøper før hele eller deler av kjøpesummen innbetales. rem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. ra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. 47Garanti Selger kan ikke disponere over forskudd før det har blitt stilt bankgaranti jf. Bustadoppføringslova 47. Kjøper kan kreve at megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før beløpet utbetales. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti foreligger. Renter opptjent etter 47 garanti er stilt tilfaller selger. LOVGRULAG Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper gjennomføres salget etter bestemmelsene i Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilt selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierskapsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om hvem som er ny eier/leietaker. Det tas forbehold om trykkfeil. MEGLERS VEDERLAG Meglers vederlag er avtalt til kr ,- eks. mva. pr. enhet. Markedsføring iht. egen avtale. Vederlaget belastes selger. Kopi av følgende dokumenter kan fås ved henvendelse til megler: UTKAST TIL VEDTEKTER, GRUBOKSUTSKRITER, REGULERIGSPLA M/BESTEMMELSER OG BUSTADOPPØRIGSLOVA R

14 Kjellerplan 5,2 m² areal 4 5,6 m² Hovedtavlerom 8,9 m² 9 10 UPS 2,0 m² areal lis 6,4 m² Hovedtrapperom lis 19,7 m² 19 x 181 = UPS 1,8 m² 10 x 6 6 Parkering, 25 plasser 677,8 m² 1m m

15 9 8 Takterrasse 10 x 21 Hovedtrapperom x 23 6 Hovedtrapperom 5,7 m² 5 9 x 183 = x 181 = x 183 = x 6 1m 10m

16 D Plan 14 7,8 m² 10,8 m² H14 H14 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² 17,3 m² H14 4,3 m² 4,4 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal 16,9 m² 2,6 m² 10 x 21 4,8 m² areal 3,7 m² 9 x 183 = Hovedtrapperom 10,2 m² 12 x x 181 = x 182 = x 183 = x 6 1m 10m

17 D Plan 13 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H13 H13 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H1304 2,6 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal 16,9 m² 59 7,4 m² 64,3 m² H13 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 182 = ,2 m² 7,4 m² 64,3 m² H1305 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

18 D Plan 12 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H12 H12 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 58 7,4 m² 64,3 m² H12 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H1205 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

19 D Plan 11 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H11 H11 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 57 64,3 m² 7,4 m² H11 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H1105 Type 5 10 x 6 25,6 m² 25,5 m² 1m 10m

20 ,5m høy vegg 1,5m høy vegg Plan 10 12,8 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² 27,1 m² 27,1 m² H10 H10 Type 6 Type 7 13,3 m² 63,8 m² 63,8 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 56 13,3 m² 5,4 m² 63,6 m² H10 Type 8 27,0 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 12 x x 180 = x 186 = H1004 Type 9 27,0 m² 13,3 m² 6,8 m² 10 x 6 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m

21 Plan 9 Trimrom 49,2 m² H09 H09 Type 1 Type 3 6,9 m² 6,9 m² ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 64,3 m² 7,5 m² H09 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 180 = ,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0904 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

22 D Plan 8 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H08 H08 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 54 64,3 m² 7,4 m² H08 Type 4 5,1 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0805 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

23 D Plan 7 7,8 m² 09 10,8 m² H07 H07 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² 07 17,3 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 53 7,4 m² 64,3 m² H07 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0705 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

24 D Plan 6 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H06 H06 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 65,9 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 52 64,3 m² 7,4 m² H06 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0605 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

25 ,5m høy vegg Plan 5 12,8 m² 7,4 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² areal 8,6 m² Stue/kjøkken Stue/kjøkken 27,0 m² 27,0 m² H05 63,7 m² 2,7 m² Type 6 Type 63,7 m² 7 H05 13,3 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 10 x 21 13,3 m² Hovedtrapperom 5,4 m² 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 63,6 m² H05 Type 8 12 x x 180 = x 186 = H0504 Type 9 13,3 m² 6,8 m² Stue/kjøkken 27,0 m² 10 x 6 Stue/kjøkken 27,0 m² 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m plan - poweretasje

26 D Plan 4 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H04 H04 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 5,1 m² 4,3 m² H ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² 14 areal 15 areal 16,9 m² 45 64,3 m² 7,4 m² H04 Type 4 5,2 m² Hovedtrapperom 9,9 m² 18 x 168 = x 180 = ,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0405 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

www.selvaagbolig.no Emmaustunet

www.selvaagbolig.no Emmaustunet www.selvaagbolig.no Emmaustunet HJEM til Emmaustunet? Emmaustunet ligger like ved Gandsfjorden i et veletablert boligområde i Rosenli i Stavanger kommune. Emmaustunet består av 22 boliger fordelt på 6

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer