PRISLISTE TREET DATERT:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013"

Transkript

1

2 PRISLISTE TREET DATERT: ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 1 10 Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr

3 PRISLISTE TREET DATERT: ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 11 4 Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr Treet H kr OMKOSTIGER or leilighet på 66 kvm or leilighet på 64 kvm or leilighet på 42 kvm Dok.avg Kr Dok.avg Kr Dok.avg Kr I TILLEGG Tinglysing av skjøte Tinglysing av Obligasjon Grunnboksutskrift Totalt eks dok.avg kr kr Kr. 172 Kr TILLEGG OR UTSTYRSIVÅ "Mer" "Mest" or leilighet på 66 kvm kr kr or leilighet på 64 kvm kr kr or leilighet på 42 kvm kr kr

4

5 Datert: MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : Mobil: TIE LERØY Mail: Mobil: PROSJEKTETS HJEMMESIDE OPPGJØRSASVARLIG Oppgjør vil bli foretatt av EBOPPGJØR AS Hovedoppdragsnr UTBYGGER/SELGER BOB Eiendomsutvikling AS er hjemmelshaver. Prosjektleder for Treet: Ole Herbrand Kleppe GEERELT Salgsinformasjon og betingelser for kjøp inngår som del av prospektet for Treet, og er en del av grunnlaget for inngåelse av kjøpekontrakt. Straks kjøpetilbudet er innlevert og akseptert vil det bli sendt ut akseptbrev med budlogg. Kjøpetilbud og akseptbrev regnes som bindende avtale frem til kjøpekontrakt er signert. TYPE EIEDOM Sameiet med 62 selveierleiligheter. I underetasjen vil det bli bygget et parkeringsanlegg med 25 parkeringsplasser. EIER- OG ORGAISASJOSORM Treet Sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Sameiet vil bestå av både boligseksjoner og næringseiendom / anleggseiendom i underetasjen (parkeringsanlegg). Kjøper vil få skjøte på sin seksjon. 2

6 Ved kjøp av leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med øvrige seksjonseiere. Egen seksjon eier man eksklusivt selv. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. EIERSEKSJOSSAMEIE Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel strøm til fellesarealer, skjøtsel av felles utearealer, felles forsikring, forretningsførsel etc. Kostnader for dette fordeles på bakgrunn av eierbrøk, se eget punkt om «ellesutgifter til eierseksjonssameie». MATRIKKEL Gnr. 158, bnr. 93 og 842 i Bergen kommune. Parsellene kan bli sammenslått eventuelt utskilt parseller fra disse Vi gjør oppmerksom på at eiendommen pt ikke er seksjonert, men at dette vil bli gjort av utbygger før overtagelse. Etter seksjonering vil hver enhet få et eget seksjonsnummer. Sameiebrøken blir normalt beregnet ut fra areal. EIEDOMMES ADRESSE Eiendommens adresse er i dag Damsgårdsveien 99. Adressen kan bli endret. Bergen kommune fatter adressevedtak på et senere tidspunkt. TOMT / BESKAEHET Sameiets felles tomt vil utgjøre 3780 kvm. BYGGEÅR Beregnet oppstart ca 4. kvartal 23. Det beregnes ca 1. års byggetid (Med de forbehold som gjelder for prosjektets gjennomføring, og som fremgår av pkt. «Særlige forhold» nedenfor). BEBYGGELSE Prosjektet består av leilighetsbygg med 62 leiligheter, i tillegg kommer parkeringsanlegg i underetasjen. Prosjektet organiseres som et eierseksjonssameie. BYGGEMÅTE Bygges etter TEK 20. I tillegg bygges det som passivhus. Sokkeletasje i betong. Oppføres i limtre reisverk og leilighetene i byggmoduler. asade blir i glass, tre og metall. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/ERDIGATTEST erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtakelse utsettes og at kjøper ikke overtar. BRUKSAREAL () 2-roms leilighetene vil være på 42 kvm og i tillegg få en inn-glasset balkong på 8 kvm 3-roms leilighetene vil være fra kvm og vil i tillegg få en inn glasset balkong på 13 kvm 3

7 Bruksareal () er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger (omsluttede vegger er yttervegger). Da bygget er prosjektert har ikke megler ansvar for arealmålinger. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitektens tegninger. PRIMÆR ROM (P-ROM) P-ROM ra 39 til 63 kvm. Dette er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom gang/vindfang/hall, soverom, garderoberom, bad, vaskerom, kjøkken og stue. AREALBEREGIG Det oppgitte areal er og P-rom og i hht bestemmelsene i S3940. På plantegningene er det angitt romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på salgstegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsregler. VEI, VA OG AVLØP Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Varmt vann fra fjernvarmeanlegg. KOMMUALE AVGITER Det tilkommer kommunale avgifter for hver leilighet. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr år. fra Bergen kommune/kemneren. Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er et nybygg. or nærmere opplysning kontakt Bergen kommune, eller besøk LIGIGSVERDI Er ikke fastsatt da boligen ikke er tatt i bruk. Ligningsverdi blir normalt satt til 30% av markedsverdi. Se for nærmere informasjon. EERGIMERKIG Bygges som passivhus. ør overtakelse vil kjøper motta energiattest for leiligheten. Se for mer informasjon om energimerking av boliger. GARASJE/PARKERIG Det vil bli parkeringsanlegg under «Treet». Parkeringsanlegget vil ha beliggenhet i sokkeletasjene i prosjektet og bestå av 25 andeler. En andel tilsvarer en parkeringsplass. Parkeringsanlegget seksjoneres som en næringsseksjon / eller anleggseiendom og organiseres som et eget sameie. Det er pt ikke fastsatt om andelene skal kunne selges til beboere i øvrige felt i reguleringsplanen. Det blir holdt av èn andel til hver av toppleilighetene, som kan kjøpes sammen med leiligheten. Dersom kjøperne av disse 5 leilighetene ikke ønsker å kjøpe parkering vil andelen bli solgt til andre interessenter. Det vil bli inngått egen kjøpekontrakt for kjøp av andel i parkeringsanlegget. Pris på andel i parkeringsanlegget fremgår av «kjøpetilbud for andel i felles parkeringsanlegg i Treet» Kontakt megler for å få tilsendt kjøpetilbud på andel i parkeringsanlegget. Ellers parkering i offentlig vei etter gjeldende regler. 4

8 Det vil bli sykkelparkering i felles sykkelbod, sykkelparkering utvendig og ellers i leilighetenes egen sportsbod. ELLESUTGITER ellesutgiftene er stipulert til mellom kr 20,- og 25,- kroner pr kvm pr mnd. Dvs at fellesutgiftene for en leilighet på 42 m2 vil bli mellom kr 840,- og 1050,- pr måned. Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte felleskostnader skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter, og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. elleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, vask av fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av heiser og andre driftskostnader. Kommunale avgifter inngår ikke i fellesutgiftene. Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av TV og internettjenester med Canal Digital, Get eller tilsvarende leverandør. En slik avtale har normalt en bindingstid på 3-5 år og inngås av utbygger før sameiet er satt i drift. Det vil bli inngått avtale om en standardpakke, med mulighet for den enkelte til å utvide pakken for egen regning. Avtalen er bindende for alle sameierne. astsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. elleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Som oppstartskapital til sameiet innbetales kr 20,- pr kvm for hver leilighet. Oppstartskapitalen innbetales sammen med kjøpesum, og vil bli overført til forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Oppstartskapitalen dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i Brønnøysund. ølgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: - Kostnader forbundet med TV/Bredbånd/IP-telefoni - Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten - Innboforsikring for den enkelte sameier - Kommunale avgifter (faktureres direkte fra Kemneren i Bergen til den enkelte sameier - Kostnader for parkeringsanlegg- for de som kjøper parkering (organiseres som eget sameie, med egne fellesutgifter) VEDTEKTER Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. ORSIKRIG Utbygger vil ha ansvar for at eiendommen er forsikret i byggeperioden. ra overtakelsen vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. orretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger. SKOLEKRETS Barnehage og skole i område, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune 5

9 UTLEIE Leilighetene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig grunn. TIGLYST SERVITUTTER Gnr. 158 bnr. 93 og 842 Ingen servitutter er registrert. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter på eiendommen. Det vil bli tinglyst rettighet til gjennomkjøring via garasjeanlegget for tilkomst til fremtidig garasjeanlegg på naboeiendom B1 (se reguerlingskart). Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen og vilkår i rammetillatelse. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf lov om eierseksjoner. Det gjøres særskilt oppmerksom på reguleringsplanen bestemmelse om offentlig gangveiforbindelse gjennom prosjektet. Denne vil innlemmes i felles uteområder og trappeforbindelser. Offentlige rettigheter vil bli tinglyst på eiendommen. REGULERIGS BESTEMMELSER Reguleringsformål: Kombinerte formål. PlanID Reguleringsplan ikrafttrådt: Plannavn: Årstad. Gnr. 158 bnr 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 Brohodet. Kommer inn under Kommune(de)lplan(er): PlanID: , Plannavn Årstad. KDP Puddefjorden-Damsgårdssundet. Reguleringsopplysninger kan sees hos megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for området samtidig som det presiseres at senere reguleringsendringer vil kunne forekomme. ERDIGSTILLELSE / REMDRIT Byggearbeidene er planlagt å ta ca ett år til 15 mnd. fra oppstart av byggearbeider på tomten. I tillegg kommer forutgående tid til detaljprosjektering, offentlige godkjenning og søknad om igangsettingstillatelse. Antatt ferdigstillelse for prosjektet vil være ca 4. kvartal 24, forutsatt oppstart av anleggsarbeider i oktober 23. Grunnet prosjektets unike karakter kan byggetiden avvike noe. OVERTAKELSE Endelig overtakelsesdato for seksjonen vil bli gitt med 8 ukers forutgående skriftlig varsel fra selger. ør overtakelse vil det bli gjennomført ferdigbefaring der leiligheten blir gjennomgått/befart samtidig som leilighetens driftsinstruks/dv-mappe blir utlevert / gjennomgått. På overtakelsestidspunkt vil leiligheten være vasket. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utskrevet 3 stk nøkler. 6

10 Krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike forhold utover normer/krav i orsk Standard S utgave etter BI-byggdetaljblad « Toleranser. Anbefalte toleranser til ferdige overflate for utførelse». orhold som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger. BETIGELSER OR KJØP PRISER OG OMKOSTIGER Leilighetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter, uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til vedlagte prisliste. KREDITTVURDERIG/DOKUMETASJO AV IASIERIGSEVE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. VIDERESALG / TRASPORT AV KJØPEKOTRAKT Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (leiligheten) videre før prosjektet er ferdig bygget og kjøper har overtatt leiligheten, forbeholder selger/utbygger seg retten til å godkjenne enhver overdragelse. Transportkontrakten må sendes BOB Eiendomsutvikling AS i original for underskrift og godkjenning. Ved slik overdragelse skal kjøper 1 (opprinnelig kjøper) betale et administrasjonsgebyr på kr inkl mva til selger/utbygger. I tillegg kommer eventuelle kostnader ved bruk av megler. ødvendige endringer av garantier ved evt. videresalg/transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger/utbygger. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent senere enn 30 dager før overtagelse. Etter salg av kontraktsposisjon skal boligen lyses ut på forkjøpsrett til medlemmer. KOSTADER VED AVBESTILLIGER Dersom Kjøper avbestiller hele eller deler av Selgers ytelse, har Selger rett på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. buofl. 53. Dette vil blant annet omfatte merkostnader som følge av Selgers merarbeid i anledning avbestilling og nytt salg, evt. fortjenestetap ved nytt salg, og annet tap/merkostnader som følge av utsatt overtakelse av seksjonen. Videresalg av seksjonen er ikke å anse som avbestilling. ORKJØPSRETT Det vil bli vedtektsfestet forkjøpsrett for BOB sine medlemmer ved videresalg av leilighetene. EDRIGER / TILVALGSMULIGHETER Leilighetene leveres i tre ulike utstyrsnivåer «Mye», «Mer» og «Mest». Prislisten er basert på utstyrsnivå «Mye». Det vil på et senere tidspunkt bli mulig å velge «Mer» eller «Mest» (se informasjon i hovedprospekt). Kjøper har mulighet til å endre utstyrsnivået for Seksjonen ved enten å velge utstyrsnivå angitt som «mer», eller utstyrsnivå angitt som «mest» (se prisliste). Årsaken til standardisert endrings-/tilleggsmuligheter er at leilighetene bygges som likeartede moduler som leveres med alle installasjoner og innredning ferdig fra fabrikk. Endring av utstyrsnivå for seksjonen vil bli fakturert sammen med sluttoppgjør ved overtagelse av leilighetene. 7

11 AST PRIS OR ALLE EHETEE Se vedlagt prisliste IASIERIGSBEVIS Ved innlevering av kjøpstilbud må det fremlegges finansieringsplan/bekreftelse på finansiering av hele kjøpesummen. Selger vil stille garanti etter bustadoppføringslova 12 og 47 før det innbetales forskudd pål. kr ,-. Den resterende del av kjøpesummen + omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. EKSEMPEL PÅ KJØPESUM OG OMKOSTIGER Pris på leilighet f.eks. kr ,- Omkostninger : 2,5% dokumentavgift av andel tomt kr. 3150,- Tinglysingsgebyr skjøte kr. 1060,- Tinglysingsgebyr pr. obligasjon kr. 1060,- Grunnboksutskrift kr 172,- TOTALE OMKOSTIGER UTGJØR KR ,- Vi tar forbehold om endringer i offentlig avgifter. I tillegg betales det inn kr. 20 pr. kvm som startkapital til sameie i forbindelse med overtagelse. Betalingsmåte: Ved utstedt 12 og evt. 47 garanti fra utbygger skal det betales forskudd pålydende Kr ,-. Resterende; Kr ,- inkl omkostninger pluss oppstarts kapital for sameie betales ved overtagelse. Kostnader forbundet med endret utstyrsnivå kommer i tillegg til dette. Renter på innbetalt beløp tilfaller kjøper frem til selger har stilt 47 garanti. KJØPEKOTRAKT Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt som benyttes. Det forutsettes at kjøpstilbud inngis på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt kan fås ved henvendelse til megler. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor Bustadoppføringslovas anvendelsesområde. or slike kjøpere gjelder særskilte betingelser. Blant annet vil det ikke være krav til at selger stiller garantier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikke-forbrukere. VIKTIG IORMASJO Vi gjør oppmerksom på at det i hovedprospektet står at det ikke leveres taklister. Dette er feil. Det leveres taklister. Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. På alle illustrasjonsfoto, 3D illustrasjoner, modell, skisser, «møblerte» plantegninger m.m vil det fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen fra selger. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. 8

12 Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter og føringer for VVS er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Generelt er himling i bod/entre/hall nedsenket for å skjule tekniske anlegg/føringer. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Overtakelse av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av seksjonene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Kjøper er kjent med, og aksepterer at den videre utbyggingen i Damsgårdssundet vil kunne bli til sjenanse inntil all aktivitet/utbygging i området er ferdigstilt. Slik eventuell sjenanse skal ikke anses som mislighold av kjøpekontrakten og ikke kunne være grunnlag for erstatningskrav mot selger eller andre som gjennomfører utbyggingen. DIVERSE OPPLYSIGER Det gjøres oppmerksom på at sameiet vil ha legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Selger har gitt megler fullmakt til å akseptere kjøpetilbud som samsvarer med den til en hver tid gjeldende prisliste. SÆRLIGE ORBEHOLD Igangsetting av byggearbeidene, og derved gjennomføring av prosjektet, er betinget av: - Tilstrekkelig forhåndssalg i form av inngåtte kjøpekontrakter, i tråd med de krav byggelånsbank stiller - At selger oppnår byggefinansiering. - ødvendige offentlige tillatelser, herunder ramme- og igangsettingstillatelse. orbeholdene utgjør en absolutt forutsetning for kontrakten og kontraktens gjennomføring. Hvis betingelsene ikke er oppfylt pr kan derfor selger/utbygger deretter, så lenge betingelsene ikke er inntrådt, velge å kansellere kontrakten. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen , uavhengig av årsak, kan kjøper kansellere kontrakten. Dersom kontrakten kanselleres av Kjøper eller Selger i tråd med dette, skal selger/utbygger tilbakebetale eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive 9

13 opptjente renter på klientkonto. Utover dette får Selger og Kjøper ingen ytterligere krav mot hverandre som følge av slik kansellering. Selger/utbygger tar forbehold om å foreta endringer i materialvalg, leverandører og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets avtalte kvalitet. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser uten forutgående varsel. Det tas forbehold om feil i prislisten. Det foreligger pr. dags dato ikke endelige planer for bebyggelsen på nabotomter i reguleringsområdet. Selger / utbygger tar forbehold om reguleringsendring av nabo tomt, B1 og B3. GARATISTILLELSE 12Garanti Selger stiller ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen, jf. Bustadoppføringslova 12. Garantien skal bekreftes og eventuelt fremlegges for kjøper før hele eller deler av kjøpesummen innbetales. rem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. ra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. 47Garanti Selger kan ikke disponere over forskudd før det har blitt stilt bankgaranti jf. Bustadoppføringslova 47. Kjøper kan kreve at megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før beløpet utbetales. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti foreligger. Renter opptjent etter 47 garanti er stilt tilfaller selger. LOVGRULAG Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper gjennomføres salget etter bestemmelsene i Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilt selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierskapsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om hvem som er ny eier/leietaker. Det tas forbehold om trykkfeil. MEGLERS VEDERLAG Meglers vederlag er avtalt til kr ,- eks. mva. pr. enhet. Markedsføring iht. egen avtale. Vederlaget belastes selger. Kopi av følgende dokumenter kan fås ved henvendelse til megler: UTKAST TIL VEDTEKTER, GRUBOKSUTSKRITER, REGULERIGSPLA M/BESTEMMELSER OG BUSTADOPPØRIGSLOVA R

14 Kjellerplan 5,2 m² areal 4 5,6 m² Hovedtavlerom 8,9 m² 9 10 UPS 2,0 m² areal lis 6,4 m² Hovedtrapperom lis 19,7 m² 19 x 181 = UPS 1,8 m² 10 x 6 6 Parkering, 25 plasser 677,8 m² 1m m

15 9 8 Takterrasse 10 x 21 Hovedtrapperom x 23 6 Hovedtrapperom 5,7 m² 5 9 x 183 = x 181 = x 183 = x 6 1m 10m

16 D Plan 14 7,8 m² 10,8 m² H14 H14 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² 17,3 m² H14 4,3 m² 4,4 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal 16,9 m² 2,6 m² 10 x 21 4,8 m² areal 3,7 m² 9 x 183 = Hovedtrapperom 10,2 m² 12 x x 181 = x 182 = x 183 = x 6 1m 10m

17 D Plan 13 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H13 H13 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H1304 2,6 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal 16,9 m² 59 7,4 m² 64,3 m² H13 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 182 = ,2 m² 7,4 m² 64,3 m² H1305 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

18 D Plan 12 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H12 H12 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 58 7,4 m² 64,3 m² H12 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H1205 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

19 D Plan 11 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H11 H11 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 57 64,3 m² 7,4 m² H11 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H1105 Type 5 10 x 6 25,6 m² 25,5 m² 1m 10m

20 ,5m høy vegg 1,5m høy vegg Plan 10 12,8 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² 27,1 m² 27,1 m² H10 H10 Type 6 Type 7 13,3 m² 63,8 m² 63,8 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 56 13,3 m² 5,4 m² 63,6 m² H10 Type 8 27,0 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 12 x x 180 = x 186 = H1004 Type 9 27,0 m² 13,3 m² 6,8 m² 10 x 6 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m

21 Plan 9 Trimrom 49,2 m² H09 H09 Type 1 Type 3 6,9 m² 6,9 m² ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 64,3 m² 7,5 m² H09 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 180 = ,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0904 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

22 D Plan 8 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H08 H08 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 54 64,3 m² 7,4 m² H08 Type 4 5,1 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0805 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

23 D Plan 7 7,8 m² 09 10,8 m² H07 H07 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² 07 17,3 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 53 7,4 m² 64,3 m² H07 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0705 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

24 D Plan 6 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H06 H06 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 65,9 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal 16,9 m² 52 64,3 m² 7,4 m² H06 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0605 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

25 ,5m høy vegg Plan 5 12,8 m² 7,4 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² areal 8,6 m² Stue/kjøkken Stue/kjøkken 27,0 m² 27,0 m² H05 63,7 m² 2,7 m² Type 6 Type 63,7 m² 7 H05 13,3 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal 16,9 m² 10 x 21 13,3 m² Hovedtrapperom 5,4 m² 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 63,6 m² H05 Type 8 12 x x 180 = x 186 = H0504 Type 9 13,3 m² 6,8 m² Stue/kjøkken 27,0 m² 10 x 6 Stue/kjøkken 27,0 m² 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m plan - poweretasje

26 D Plan 4 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H04 H04 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 6,9 m² 6,9 m² ,4 m² 09 5,1 m² 4,3 m² H ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² 14 areal 15 areal 16,9 m² 45 64,3 m² 7,4 m² H04 Type 4 5,2 m² Hovedtrapperom 9,9 m² 18 x 168 = x 180 = ,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0405 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

PRISLISTE SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

PRISLISTE SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» PRISLISTE DATERT 29.07.2016 ALLE ER 3-ROMS LEILIGHETER Leilighet Etg. Snr BRA P-Rom FAST PRIS Dok.avgift Omkostning* Totalt inkl. omk. H0501 5 19 77 60 Kr 3.650.000 4800 2536 Kr 3.657.336 *Omkostninger

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Meglers vedlegg til prospekt

Meglers vedlegg til prospekt Meglers vedlegg til prospekt DATO: 29.10.2014 MEGLERS VEDLEGG / PROSPEKT PROSJEKTMEGLER / ANSVARLIG MEGLER EiendomsMegler 1, Nygårdsgaten 13/15, 5015 Bergen KARI BERLAND Mail : kari.berland@em1.no Mobil:

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

PRISLISTE PORTALEN PR. 10. JANUAR 2016

PRISLISTE PORTALEN PR. 10. JANUAR 2016 2 PRISLISTE PORTALEN PR. 0. JANUAR 206 EIENDOM BRA P-ROM Balkong Sov PRIS Dok.avg Omk. Totalt. etasje PORTALEN - 0 - sjø 44 40 0 kr 2.300.000 3300 3456 kr 2.306.756 PORTALEN - 02 sol 44 40 0 kr 2.050.000

Detaljer

Utbygger og selger er Area Bergen AS, org.nr

Utbygger og selger er Area Bergen AS, org.nr PROSJEKTET Landåskollen er planlagt med 37 selveierleiligheter. Leilighetene blir liggende i 2 forskjellige bygningskropper oppå fellesgarasje i underetasje som inneholder tekniske rom og boder. Prosjektet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet Etg. Rom BRA P-Rom Pris Dok.avgift Omkostning* Totalt inkl. omk. H0101 - sjø 1 3 66 63 Kr 3.330.000 4950 2576 Kr 3.337.

PRISLISTE. Leilighet Etg. Rom BRA P-Rom Pris Dok.avgift Omkostning* Totalt inkl. omk. H0101 - sjø 1 3 66 63 Kr 3.330.000 4950 2576 Kr 3.337. PRISLISTE DATERT 30.10.2015 Leilighet Etg. Rom BRA P-Rom Pris Dok.avgift Omkostning* Totalt inkl. omk. H0101 - sjø 1 3 66 63 Kr 3.330.000 4950 2576 Kr 3.337.526 H0301 - sol 3 3 64 61 Kr 3.330.000 4800

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

PRISLISTE FOR 1912 DATERT

PRISLISTE FOR 1912 DATERT 2 3 PRISLISTE FOR 1912 DATERT 24.04.17 BYGG 1 3. etasje BRA P- ROM Soverom PRIS Omkostninger Totalt 1912 - Bygg 1 303 77 72 2 kr 3.950.000 kr 101.931 kr 4.051.931 4. etasje 1912 - Bygg 1 407 79 74 2 kr

Detaljer

PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Pr

PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Pr HUS A Fyret OVERSIKT OVER LEDIGE LEILIGHETER HUS A Roret A 0 A - 0 A 0 A 0 A 0 A - 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A-0 Side av 0 Etg PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Hus A FYRET P- Areal Privat Ant. BRA Oppstarts- ROM

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

PRISLISTE FOR 1912 DATERT

PRISLISTE FOR 1912 DATERT 2 3 PRISLISTE FOR 1912 DATERT 13.10.16 BYGG 1 3. etasje BRA P- ROM Soverom PRIS Omkostninger Totalt 1912 - Bygg 1 303 77 72 2 kr 3.950.000 kr 101.931 kr 4.051.931 4. etasje 1912 - Bygg 1 405 77 72 2 kr

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m.

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m. SALGSOPPGAVE HUS 9 HUS 1 HUS 7 HUS 8 HUS 6 HUS HUS 5 HUS 3 HUS 4 Bolig areal BRA plan 1 plan plan 3 hage pris status 1 19 m 119 m 73 m 7 m 80 m 11.100.000,- ledig 31 m 13 m 81 m 7 m 319 m 10.900.000,-

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR Salgsoppgave utarbeidet 14.06.2013 Selger/oppdragsgiver: Kjeller Storgård AS, org.nr. 999 188 516. Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO Boligtype: Selveierleiligheter Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Salgsoppgave Utsikten

Salgsoppgave Utsikten Salgsoppgave Utsikten Prisliste Bolig Rom Bruksareal P-ROM Pris Omkostn. Totalpris Status A-1 5-6 105 m2 102 m2 3 790 000 12 660 3 802 660 Ledig A-2 5-6 105 m2 102 m2 3 690 000 12 660 3 702 660 Ledig A-3

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et nytt boligprosjekt for

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 12.02.16 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Gladengtunet Utbyggingsprosjektet Gladengtunet er planlagt å skulle omfatte ca 152 boliger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND Prisliste Bygg leilighet etasje rom BRA/P-ROM uteareal pris C C101 1 3 122/114 m2 6 6.890.000 C C102 1 2 65/60 m2 6 3.390.000 C C201 2 3 126/122 m2 6 7.390.000 C C202 2 3 102/99

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 125 122 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

PRISLISTE CAMPBELLS DATERT

PRISLISTE CAMPBELLS DATERT PRISLISTE CAMPBELLS DATERT 11.08.2017 LEILIGHET ETG. BRA P-ROM Soverom PRIS DOK AVG/ Tinglysing Totalpris Campbells A201* 2 90 87 2 kr 5.450.000 kr 136.250 kr 1.256 kr 5.587.506 Campbells A202* 2 94 89

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

MEGLERS SALGSINFORMASJON

MEGLERS SALGSINFORMASJON MEGLERS SALGSINFORMASJON ORIENTERING Foyntaket er et leilighetsprosjekt i Tønsberg i samme bygg som kjøpesenteret Foyn direkte tilgrensende til Tønsberg Torv og Nedre Langgt./Bryggeområdet. Prosjektet

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer