MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR /09 09/497 PROTOKOLL: NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA. DELEGERING AV MYNDE. 20/09 09/565 PROTOKOLL: RAPPORT OM SITUASJONEN I OPPVEKSTOMRÅDET 21/09 09/84 PROTOKOLL: PLEIE- OG OMSORGSTILBODET TIL BARN OG UNGE I BALESTRAND KOMMUNE 22/09 09/590 PROTOKOLL: BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID 23/09 08/942 PROTOKOLL: VILKÅR VED OVERDRAGING AV LEDIGE KOMMUNALE TOMTER 24/09 09/460 PROTOKOLL: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREVISJON YMSE Balestrand Einar Målsnes ordførar

2 Sak 18/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 Vedlegg: Utkast av til møteplan 2. halvår 2009 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det er sett opp framlegg til møteplan for 2. halvår Det er teke omsyn til andre viktige møte m.v. som ein kjenner til no, og møteplanen er forsøkt tilpassa til budsjettprosessen og sak om 2. tertialrapport. VURDERING Møteplan for 2. halvår 2008 vert fastsett i samsvar med vedlagd utkast av Rådmannen si tilråding: Formannskapet : Formannskapet kom samla fram til slik Tilråding:

3 Sak 18/09 Møteplanen for 2. halvår 2009 vert vedteken som framlegg av med slike endringar: Administrasjonsutval, planutval og formannskap - Onsdag 26 august vert endra til tysdag 25. august - Tysdag 13. oktober vert endra til måndag 12. oktober - Onsdag 2. desember vert endra til torsdag 3. desember. Valstyret: - Laurdag 12. september kl Måndag 14. september kl Kontrollutvalet: 14. september kl november kl Kommunestyret : Ordføraren la fram framlegg om å endre møte i kommunestyret frå 17. desember til 16. desember. Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet med endring som føreslege av ordføraren. Vedtak Møteplanen for 2. halvår 2009 vert vedteken som framlegg av med slike endringar: Administrasjonsutval, planutval og formannskap - Onsdag 26 august vert endra til tysdag 25. august - Tysdag 13. oktober vert endra til måndag 12. oktober - Onsdag 2. desember vert endra til torsdag 3. desember. Valstyret: - Laurdag 12. september kl Måndag 14. september kl Utvala: - Tysdag 25. august vert endra til måndag 24. august Kommunestyret: Torsdag 17. desember vert endra til onsdag 16. desember. Kontrollutvalet: 14. september kl november kl

4 Sak 19/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 25/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 044 Arkivsaknr.: 09/497 PROTOKOLL: NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA. DELEGERING AV MYNDE. Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Ny plandel til plan- og bygningslova Ny plandel til plan- og bygningslova SAKSOPPLYSNINGAR Ny plandel til plan- og bygningslova trer i kraft frå Dei nye føresegnene er vedlagt saka. Nye reglar inneber at det ikkje lenger er obligatorisk med eit fast utval for plansaker. Det er og opp til kommunen sjølv å vurdere kva ordning som skal etablerast for å ivareta barn og unge sine interesser. VURDERING Der uttrykket kommunestyret selv er nytta i lova, er det ikkje høve til å delegere kommunestyret sitt mynde. Det er naturleg at vedtak om planprogram, vedtak om kommuneplan, kommunedelplanar og reguleringsplanar vert gjort av kommunen sitt øverste organ, kommunestyret, ut frå den bestemmande og inngripande arten til desse sakene. Formannskapet har frå før oppgåva som kommuneplanutval. Når det gjeld formannskapet sitt mynde, legg rådmannen til grunn at formannskapet overtek myndet til det noverande faste utvalet for plansaker, som er personidentisk med formannskapet. Det vert tilrådd at formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og mindre vesentlege endringar i reguleringsplan. Det synest vidare naturleg at formannskapet har mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan. Det bør vurderast kva instans som skal ha mynde til å legge ned mellombels dele- og byggeforbod. Det vert her tilrådd at formannskapet har dette myndet. Delegering av mynde i plansaker til rådmannen vil naturleg vere avgrensa, sidan det her som nemnt er tale om overordna planar som kan vere veldig bestemmande for kommunen si utvikling og inngripande i høve til m.a. private interesser.

5 Sak 19/09 Rådmannen si tilråding: I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel.

6 Sak 19/09 Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet. Vedtak I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel.

7 Sak 20/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 14/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 004 Arkivsaknr.: 09/565 PROTOKOLL: RAPPORT OM SITUASJONEN I OPPVEKSTOMRÅDET Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Rapport om situasjonen i oppvekstområdet (vert ettersendt) SAKSOPPLYSNINGAR Det ligg i Balestrand kommune sitt styringssystem at det skal leggjast fram ein årleg rapport om situajsonen i oppvekstområdet for politiske organ. Det skal m.a. gje eit betre grunnlag for politisk styring av verksemda og legge til rette for ein dialog om vidare utviklingsarbeid. Frå 2010 vil det og verte pålagt å utarbeide ein slik årleg rapport om situasjonen innan skulen. VURDERING Saka vert lagt fram utan nærare vurdering eller tilråding. Rådmannen si tilråding: Utval for oppvekst og omsorg : Rapport om situasjonen i oppvekstområdet vart utdelt. Utvalet kom samla fram til slikt Vedtak Saka vert utsett.

8 Sak 20/09 Kommunestyret : Rapport om oppvekstområdet vart delt ut. Einar Målsnes la fram slikt framlegg: Balestrand kommunestyre tek rapport om oppvekstområdet til vitande. Vedtak Balestrand kommunestyre tek rapport om oppvekstområdet til vitande.

9 Sak 21/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Toril Einarsen Arkivsaknr.: 09/84 Arkiv: H40 PROTOKOLL: PLEIE- OG OMSORGSTILBODET TIL BARN OG UNGE I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg (ikkje offentlege): Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Sluttrapport Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I januar 2009 vart det sett ned ei arbeidsgruppe kor mandatet var å gjere vurdering av det framtidige pleie og omsorgstilbodet til funksjonshemma born og unge. Arbeidsgruppa er no ferdig med si handsaming av saka. Gruppa har i hovudsak hatt fokus på å kartlegge behov for framtidige tal omsorgsbustader, og at desse skal vere optimalt tilrettelagt ut frå brukar sine behov. Framtidas brukarar er enno unge, og det er difor dei føresette gruppa har hatt dialog med. Dei næraste åra ( 10 års perspektiv ) vil det være kring 10 personar med psykisk utviklingshemming som vil ha behov for permanente tenester. Det har vore fleire møte kor dei føresette har vore med, og arbeidsgruppa har ut frå dei opplysningane som er gjeve der vurdert, at det vil være 3 4 personar med behov for bustad / tenester innan dei neste 5 åra. Dei føresette er klar på at dette behovet kan endre seg dersom utviklinga / prognosen som i dag er gjeve for borna, endrar seg. Fleire av dei føresette har dessutan gjeve sterke signal om

10 Sak 21/09 behov for avlastningsbustad / treningsbustad alt i dag, noko som kan gje god støtte, og som kan medføre at dei kan la borna bu lengre heime. Det har og vore drøfta eigarforhold i samband med bustadar. Dei fleste føresette meinte det ville vere naturleg å ha eit leigeforhold til kommunen, og at kommunen difor stod som byggherre. Nokre var innom tanken på å kjøpe bustad dersom det var mogeleg, men dette var ikkje det viktigaste. Arbeidsgruppa har hatt som utgangspunkt tomt på Hittuns myra, og i den samanheng vart Gravdal Gruppa kontakta, og sa seg viljug til å sette opp ei skisse / ramme over mogelegheiter ein hadde på denne tomta ( jmf. referat frå møte 15. april 2009 ). Dette vart gjort etter ønskje frå føresette slik at dei hadde eit betre utgangspunkt når dei skulle ta avgjersle. Etter dette møte har det vore eit møte med dei einskilde føresette for å kvalitetssikre at arbeidsgruppa hadde oppfatta deira behov rett. På desse møte kom det klart fram at dei om nokre år ville ha behov for tenester frå kommunen. Arbeidsgruppa har ikkje teke økonomiske omsyn når dei har arbeidd med saka. Vurderinga er gjort på grunnlag av kartlegging av behov for tenester ut frå samtaler med dei føresette. Ut frå det som er kome fram vil det dei næraste åra være behov for nye omsorgsbustader som er tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonshemming. VURDERING Dei næraste åra vil fleire nye brukarar med nedsett funksjonshemming ha behov for tenester i form av omsorgsbustad frå kommunen. Dei omsorgsbustadane kommunen i dag har til dette føremålet, er alle utleigde. Ein veit at fleire av brukarane er eldre menneske, kor tenestebehovet kan endra seg i løpet av kort tid, noko som igjen kan føre til at bustader vert ledig. Dette er noko ein ikkje rår med, og ein må difor gå ut frå dagens situasjon. Ein har alt no vanskar med å finne eigna lokale til ny brukar som har behov for tenester frå hausten av, men truleg vil ein kunne finne ei mellombels løysing. Det må vere eit mål å få dei nye, unge brukarane så samla som mogeleg. Fleire av dei har god kjennskap til kvarandre, både gjennom skulegang og fritidsaktivitetar, slik at dei kan byggje vidare på dei sosiale nettverka dei har frå før. Samstundes vil dei ha mogelegheit å ta del i aktivitetar utanom bustad, utan å vere avhengig av andre. Slik sett er plasseringa av bustaden svært sentral. Ved å ha fleire med omtrent det same hjelpebehovet, og i same aldersgruppa ( unge personar ) under same tak, vil det liggje til rette for eit godt fagmiljø som igjen gjev større mogelegheit for å behalde og rekruttere fagpersonar. Då ein og veit at det er fleire unge som om enno nokre år vidare fram vil ha same hjelpebehovet, er det viktig å leggje til rette for dette på best mogeleg måte. Likevel bør ein ha tankar om korleis ein skal nyttiggjere seg av bu einingar / bustader i eksisterande bygningsmasse som av ulike årsaker kan verte ståande tomme. Det er lite sannsynleg at dette vil skje på same tid, og dette kan vere med å gjere tilbodet dyrare enn naudsynt av di ein likevel må ha døgnbemanning for å kunne yte tenestetilbodet. Rådmannen si tilråding:

11 Sak 21/09 Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik Tilråding: Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Dette arbeidet må vidareførast med ei arbeidsgruppe med representantar frå politiske organ og frå administrasjonen. I staden for Leif Grinde går ein representant frå utval for plan og utvikling inn. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Vedtak Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Dette arbeidet må vidareførast med ei arbeidsgruppe med representantar frå politiske organ og frå administrasjonen. I staden for Leif Grinde går ein representant frå utval for plan og utvikling inn.

12 Sak 22/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 15/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: John Melås Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 09/590 PROTOKOLL: BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vedlegg: Samarbeidsavtale om Sogn barnevern Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn regionråd har sidan juni 2004 hatt eit samarbeid innan barnevern, med bl.a. felles fagsystem og kartlegging for moglegheiter for interkommunalt barnevern i regionen. Regionrådet gjorde i sak 1/08 slikt vedtak: 1. Kommunane ser på team-modellen som lite aktuell og ønskjer i staden at det vert etablert ein vertskommunemodell. 2. Søknad om fornyingsmidlar går frå Sogndal kommune på vegne av Luster, Leikanger og Sogndal kommune om etablering av ein vertskommunemodell med overføring av vedtaksmynde. 3. Dei andre kommunane har høve til å slutte seg til ordninga, eventuelt på eit seinare tidspunkt kjøpe tenester frå denne vertskommuneløysinga eller opprette eigen vertskommuneløysing. Kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand ønskte ikkje å vere med i vertskommune-samarbeidet, men at det på eit seinare tidspunkt kunne vere aktuelt å vurdere slik deltaking eller kjøp av tenester. På bakgrunn av vedtaka i kommunestyra desember 2007og regionrådet gjorde kommunane Leikanger, Luster og Sogndal vedtak om etablering av ei regional barnevernteneste etter vertskommune-modellen. Sogndal kommune blei valgt som vertskommune og kontorstad. Namnet på tenesta er Sogn barnevern. Vertskommunemodellen inneber at vertskommunen er ansvarleg for å utøve tenesta i alle tre kommunane, og er arbeidsgjevar for alle tilsette innan barnevernet. Dei tilsette i barnevernet i Leikanger og Luster vert såleis overført til Sogndal kommune pr , og Sogn barnevern har 7, 8 tilsette medrekna leiar. Overføringa av tilsette har skjedd gjennom verksemds-overdraging jf. arbeidsmiljølova. Det er gjennomført møte med alle

13 Sak 22/09 tilsette og tillitsvalde, og det er ingen som har hatt merknader til etablering av Sogn barnevern Målet med samarbeidet Målet med samarbeidet er at kommunane skal få ei betre, meir effektiv og føremålstenleg barnevernteneste for barn og familiar og auka rettstryggleik for denne gruppa. Samarbeidsavtalen : Det er utarbeidd ein samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom dei samarbeidande partane. Samarbeidet mellom kommunane er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid i samsvar med 28b i kommunelova. Når det gjeld mynde er det gjeve ein generell heimel til å overlate utføring av lovpålagde oppgåver og delegere uføring av offentleg mynde til andre kommunar i eit vertskommunesamarbeid med mindre dette er forbode i særlov. Det er klarlagt at reglane i Lov om barneverntenester ikkje er til hinder for eit slikt samarbeid (Ot.prp. nr. 95 ( )). I barnevernlova 2-1 fjerde ledd er det eit krav om at det i kvar kommune skal vere ein administrasjon med ein leiar som har ansvaret for oppgåver etter lova. Innanfor eit administrativt vertskommunesamarbeid vert dette kravet oppfylt ved at ansvaret for oppgåvene etter barnevernlova vert delegert til vertskommunen. Når det gjeld punkta om oppseiing og tvistar er det teke utgangspunkt i dei formuleringane som ligg i samarbeidsavtalen om Sogn kulturskule. Fordelingsmodell /Økonomi I samarbeidsavtalen er det lag til grunn ein økonomimodell, der budsjett for både drift og tiltak vert overført til vertskommunen. Drift (løn, kontorutgifter, kurs/opplæring m.m.) vert felles for kontoret og fordelt etter ein avtalt nøkkel. Det vil så vere eigne postar i Sogndal kommune sitt budsjett/ rekneskap knytt til tiltak for kvar kommune. Desse kostnadene vert dekka fullt ut av den kommunen det gjeld, og vert ikkje belasta fellesskapet. Det vert utarbeidd rutinar for å melde avvik. Dette skjer først og fremst i samband med tertialrapporteringa, men med særskild melding til rådmannen i den aktuelle kommunen ved omsorgsovertaking/særskild kostnadskrevjande tiltak. Alternativet ville vere å berre overføre driftsutgiftene til vertskommunen, og la kvar kommune budsjettere for tiltak i eigen kommune. Det vil seie at alle utbetalingar ville måtte skje via kvar kommune etter vedtak gjort av det regionale barnevernet. Styringsgruppa vurderer det slik at den tilrådde modellen vil gje ein enklare saksgang og betre kontroll, mellom anna ved at barneverntenesta slepp å sende bilag til tre kommunar og berre treng tilgang til eitt rekneskapssystem for budsjettkontroll. Styringsgruppa tilrår at utgifter til felles drift av tenesta vert fordelt med 40% likt mellom kommunane og 60% etter folketal pr Noverande organisering av barneverntenesta i Balestrand kommune Barnevernstenesta består totalt av 1,5 stillingar. Stillingane er fordelt på følgjande måte : 1,0 st. Leiar 0,5 st. Barnevernskonsulent

14 Sak 22/09 1,0 st. Barnevernskonsulent - tilsett NAV lokalt 0,30 st. Heimekonsulent slutta. Vedtaksmynde Leiar med personal-, fag- og budsjettansvar samt direkte rapportering til radmann. Økonomi Utgiftene er sett opp på nivå med budsjett for Hovudmål Barnevernstenesta har som hovudmål d sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira skal fa naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. Vidare skal bamevemtenesta leggje vekt pa førebyggjande tiltak for barn og unge i kommunen i eit tverretatleg samarbeid. VURDERING Kommunen bør velje å bli samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, og behalde sitt vedtaksmynde, eigen leiar og stillingsressursar samt budsjett- og personaltansvar. Det betyr at ein fysisk samlokaliserar seg med Sogn Barnevern, men beheld vedtaksmynde fullt ut. Samarbeidet må føresette at barnevernet vert ein del av fagmiljøet/forumet, og kan nytta felles tiltaksbank og felles fagpersonar eksternt. Det bør vere muleg å kjøpe fagkompetanse eller andre ressursar frå Sogn Barnevern, slik at det i mindre grad blir naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevern-teneste, slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil og vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Ordninga bør evaluerast etter 3 år med tanke på om man oppnår ønska effekt i høve til habilitet, kompetanse og kapasitet. Når det gjeld dei praktiske og tekniske løysingane er dette noko ein må kome attende til. Å møte framtida med dei utfordringane og naudsynte omstillingane ein vil stå ovanfor, bør Balestrand kommune i fyrste omgang velja å bli ein samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, der kommunen fullt ut beheld sin vedtaksmynde. Rådmannen syner her til dei vurderingane som vart gjort i samband med handsaming av K.sak 81/07. Balestrand kommune har i utgangspunktet vore positive til eit interkommunalt samarbeid om barnevern, men ein ville avvente og vurdere seinare om ein skulle knyte seg til samarbeidet. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevernteneste slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil òg vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Etter rådmannen si vurdering ivaretek framlegg til samarbeidsavtale kommunen sine behov på ein god måte. Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunane på ein ryddig måte, og er eit godt styringsdokument når det gjeld drifta av det regionale kontoret.

15 Sak 22/09 Fordelar og innvendingar Tidlegare var barnevernstenesta i Sogn samlokalisert med felles leiar og delte stillingar mellom barnevern og sosialtenesta. Dette gjaldt kommunane Vik, Leikanger, Balestrand, Luster, Lærdal og Aurland. Ei slik organisering har som fordelar, særleg for dei minste kommunane ved at barnevernarbeidarar blir ein del av eit større miljø enn dei elles ville vore med tilsvarande ressursar. Det er også ein fordel ved delte stillingar at fleire personar blir knytt til barneverntenesta og at tenesta blir mindre sårbar med omsyn til sjukdom og habilitet. Dette i tillegg til at fagpersonar får meir erfaring og breiare kompetanse. På den andre sida krev delte stillingar mellom barnevern og sosialtenesta meir av fagarbeidarar med omsyn til fagleg oppdatering og kunnskapsheving. Det er generelt ei utfordring for små kommunar med få fagstillingar innan barnevern at fagmiljøa er små og sårbare. I fleire kommunar er det berre ei eller to stillingar knytt til barneverntenesta. Det er spesielt d arbeide med barnevern i små kommunar ved at alle på ein eller annan måte kjenner kvarandre. Barnevernarbeidaren kan oppleve å sjølv å ha born i same barnehage eller klasse som eit born med tiltak. Dette kan både vere ei påkjenning og gje problem med habilitet. På den andre sida kan kunnskap om lokalmiljøet gjere det lettare å få oversikt, og å sjå omfanget av ein situasjon. Det vert påpeika at det er behov for eit forum der ein kan drøfta einskildsaker i eit større fagmiljø. Det er også vorte hevda at ein kan stille spørsmålsteikn ved rettstryggleiken til borna. Offentlege tilsette som har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. I små gjennomsiktige kommunar kan det vere ein høgare terskel for å melde slike saker til barnevernet. Det er mogeleg at de offentlege tilsette, og private personar vegrar seg i større grad mot å melde saker. Men det kan også tenkjast at det eksisterar forventningar om at tilsette i barnevernet skal fange opp saker utan at dei blir meldt til barnevernet. Dette kan skuldast at samfunnet er vorte så gjennomsiktig. Etter at NAV-reforma blei innført er sosialtenesta i Indre Sogn trekt ut som ein del av barneverntenesta, og samlokalisert med NAV-kontora ute i den einskilde kommune. Dette betyr at den faglege oppdateringa og kunnskapshevinga blir redusert og vanskeleggjort i barnevernet. Vurdering av gevinstar Ved å lokalisere barnevernstenesta ved færre, større kontor i regionen vil ein kunne bidra til at fagarbeidarar og sakshandsamarar vert ein del av eit større fagmiljø. I tillegg kan ein bidra, til at barneverntenesta blir ei meir sjølvstendig eining, og ikkje ein liten og usynleg del av ei offentleg teneste. Det er ikkje venta at samanslåing av kontor skal gje vesentlege gevinstar knytt til stordriftsfordelar. Når det gjeld felles vaktordning vil eit felleskontor gjere det lettare å administrere ei felles vaktordning. Lettare å etablere eit felles kjent telefonnummer. Som det også tidlegare er påpeika vil små kommunar kunne løyse oppgåvene sine på ein betre, og meir effektiv måte gjennom å etablere samarbeidsordningar med andre kommunar. Ein vil kunne få eit opnar barnevern, auka rettstryggleiken/habilitetskravet, betre samordning medandre tenester, auka innsats for førebyggjande arbeid retta mot born og unge, og terskelen for å ta kontakt med barnevernet vil kunne bli mindre. Utfordringar for Balestrand kommune Tidlegare er det påpeika at tenesta slit med mange krevjande arbeidsoppgåver og få stillingsressursar. Dette fører til at vi mellom anna ikkje får jobbe tilfredsstillande med førebyggjande arbeid, generell informasjon om barneverntenesta i kommunen, og ein del pliktoppgåver vi meir og meir vert pålagde frå sentralt hold.

16 Sak 22/09 Barnevernet er betydeleg redusert når det gjeld faglege ressursar og miljø, og ei tverrfagleg styrking av miljøet er viktig og nødvendig. Dette vil også kunne bety at det vil vere attraktive arbeidsplassar, og ein skapar stabilitet i det kommunale barnevernet. Avvikling av ferie, avspasering, sjukdom, undersøkelse ute av saker, kurs etc er også moment som er vesentlege, og som byr på utfordringar.det er også kome fram at samarbeidspartnarar og brukarar av barneverntenesta føretrekkjer i ulike høve offentlege behandling- / medisinske tenester i Sogndal, slik som psykolog, lege, BUP, råd og rettleiing etc. Bufetat (barne-, ungdom- og familieetaten) Fagteam Førde, uttalar at på generelt grunnlag støttar dei tanken på at barneverntenesta vert organisert og tilknytt ei større fageining. Det er fornuftig å organisere seg på denne måten. Her må Balestrand kommune stå fritt med omsyn til val av modell samt måtar å gjer det på. Sogn Barnevern v/overordna tenesteleiar - uttalar at det vil vere ein styrking fagleg og sosialt, uavhengig av organisering eller tilknyting Balestrand kommune måtte velje. Vertskommunen v/rådmann ha uttalt at Balestrand kommune står fritt om dei vil gå inn i eksisterande organisering, slik Sogn Barnevern har etablert seg, eller vel ei anna organisering. Kommunen bør velje å bli samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, og behalde sitt vedtaksmynde, eigen leiar og stillingsressursar samt budsjett- og personaltansvar. Det betyr at ein fysisk samlokaliserar seg med Sogn Barnevern, men beheld vedtaksmynde fullt ut. Samarbeidet må føresette at barnevernet vert ein del av fagmiljøet/forumet, og kan nytta felles tiltaksbank og felles fagpersonar eksternt. Det bør vere muleg å kjøpe fagkompetanse eller andre ressursar frå Sogn Barnevern, slik at det i mindre grad blir naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevern-teneste, slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil og vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Ordninga bør evaluerast etter 3 år med tanke på om man oppnår ønska effekt i høve til habilitet, kompetanse og kapasitet. Når det gjeld dei praktiske og tekniske løysingane er dette noko ein må kome attende til. Å møte framtida med dei utfordringane og naudsynte omstillingane ein vil stå ovanfor, bør Balestrand kommune i fyrste omgang velja å bli ein samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, der kommunen fullt ut beheld sin vedtaksmynde. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune knyter seg til Sogn barnevern i høve til samarbeid og samlokalisering, men vedtaksmynde ligg framleis fullt ut hjå Balestrand kommune. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik Tilråding:

17 Sak 22/09 Saka vert utsett og det vert gjennomført nærare utgreiingar om dei økonomiske konsekvensane og eventuelt samarbeid med Høyanger kommune. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Vedtak Saka vert utsett og det vert gjennomført nærare utgreiingar om dei økonomiske konsekvensane og eventuelt samarbeid med Høyanger kommune.

18 Sak 23/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 33/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 611 &55 Arkivsaknr.: 08/942 PROTOKOLL: VILKÅR VED OVERDRAGING AV LEDIGE KOMMUNALE TOMTER Vedlegg: Sak 49/08 i kommunestyret den Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunestyret gjorde den slikt samrøystes vedtak: Balestrand kommune gir frå og med og i eitt år bort attverande kommunale tomter bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden utan vederlag til interessenter som vil bygge bustadhus i Balestrand. Det skal stillast krav om at eigar av tomta innan eitt år set i gang bygging av bustadhus. I motsett fall skal tomta gå tilbake til Balestrand kommune. Det er vidare eit krav at eigar ikkje kan selje tomta vidare med forteneste. Rådmannen får fullmakt til å utforme dei nærare kontraktsvilkåra. Det har no gått eitt år sidan vedtaket vart gjort, og det er såleis tid for å gjere ei ny vurdering. I det året som har gått har det vore ein interessent som seinare har gått bort frå planen om å overta tomt vederlagsfritt. Status i dag er at ingen tomter er overdregne og at det ikkje er nokon som har meldt konkret interesse for overtaking av slik tomt til bustadhus. VURDERING Gjennom det året som har gått sidan vedtaket har det vorte klart at det er liten etterspurnad etter slike tomter som det her er tale om. Å tilrettelegge for meir attraktive tomter i kommuneplansamanheng synest ytterlegare aktualisert. Rådmannen vil tilrå at ein går bort frå ordninga med gratis tomter.

19 Sak 23/09 Rådmannen si tilråding: Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet. Vedtak Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført.

20 Sak 24/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 11/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 09/460 PROTOKOLL: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial Bakgrunn: Sak 80/08 i kommunestyret budsjett og økonomiplan Lovheimel: Kommunelova 47 Forskrift om årsbudsjett SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdere trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det myndet og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponere innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vere konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Alle tal med negativt forteikn inneber inntekt/innsparing, medan alle tal med positivt forteikn representerer utgift/meirforbruk. Som det går fram av vedlagde tertialrapport, har kommunen spesielt utfordringar i høve til budsjett på ansvarsområda 120 (rådmann/fellestenester), 200 (oppvekstkontoret), 212 (Nesse oppvekstsenter), 220 (Sagatun barnehage) og 295 (sosiale tenester og barnevern). I pleie- og omsorgstenestene er situasjonen no slik at det kan vere mogeleg å gjennomføre ytterlegare reduksjonar slik at innsparing i høve til budsjett kan utgjere ca kr 1 mill i Dei andre budsjettansvarsområda synest å kome ut i balanse eller med mindre innsparing. Alt i alt synest drifta av tenesteområda å kome ut med eit meirforbruk på kring kr Fordi ressursinnsatsen i ressurskrevjande tenester har vore redusert tidlegare, får kommunen ein svikt i høve til budsjettert statstilskot til ressurskrevjande tenester, her vurdert til om lag kr 1,5 mill. Det er og ein svikt i høve til vertskommunetilskotet på kr På den andre

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer