MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR /09 09/497 PROTOKOLL: NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA. DELEGERING AV MYNDE. 20/09 09/565 PROTOKOLL: RAPPORT OM SITUASJONEN I OPPVEKSTOMRÅDET 21/09 09/84 PROTOKOLL: PLEIE- OG OMSORGSTILBODET TIL BARN OG UNGE I BALESTRAND KOMMUNE 22/09 09/590 PROTOKOLL: BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID 23/09 08/942 PROTOKOLL: VILKÅR VED OVERDRAGING AV LEDIGE KOMMUNALE TOMTER 24/09 09/460 PROTOKOLL: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREVISJON YMSE Balestrand Einar Målsnes ordførar

2 Sak 18/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 Vedlegg: Utkast av til møteplan 2. halvår 2009 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det er sett opp framlegg til møteplan for 2. halvår Det er teke omsyn til andre viktige møte m.v. som ein kjenner til no, og møteplanen er forsøkt tilpassa til budsjettprosessen og sak om 2. tertialrapport. VURDERING Møteplan for 2. halvår 2008 vert fastsett i samsvar med vedlagd utkast av Rådmannen si tilråding: Formannskapet : Formannskapet kom samla fram til slik Tilråding:

3 Sak 18/09 Møteplanen for 2. halvår 2009 vert vedteken som framlegg av med slike endringar: Administrasjonsutval, planutval og formannskap - Onsdag 26 august vert endra til tysdag 25. august - Tysdag 13. oktober vert endra til måndag 12. oktober - Onsdag 2. desember vert endra til torsdag 3. desember. Valstyret: - Laurdag 12. september kl Måndag 14. september kl Kontrollutvalet: 14. september kl november kl Kommunestyret : Ordføraren la fram framlegg om å endre møte i kommunestyret frå 17. desember til 16. desember. Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet med endring som føreslege av ordføraren. Vedtak Møteplanen for 2. halvår 2009 vert vedteken som framlegg av med slike endringar: Administrasjonsutval, planutval og formannskap - Onsdag 26 august vert endra til tysdag 25. august - Tysdag 13. oktober vert endra til måndag 12. oktober - Onsdag 2. desember vert endra til torsdag 3. desember. Valstyret: - Laurdag 12. september kl Måndag 14. september kl Utvala: - Tysdag 25. august vert endra til måndag 24. august Kommunestyret: Torsdag 17. desember vert endra til onsdag 16. desember. Kontrollutvalet: 14. september kl november kl

4 Sak 19/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 25/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 044 Arkivsaknr.: 09/497 PROTOKOLL: NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA. DELEGERING AV MYNDE. Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Ny plandel til plan- og bygningslova Ny plandel til plan- og bygningslova SAKSOPPLYSNINGAR Ny plandel til plan- og bygningslova trer i kraft frå Dei nye føresegnene er vedlagt saka. Nye reglar inneber at det ikkje lenger er obligatorisk med eit fast utval for plansaker. Det er og opp til kommunen sjølv å vurdere kva ordning som skal etablerast for å ivareta barn og unge sine interesser. VURDERING Der uttrykket kommunestyret selv er nytta i lova, er det ikkje høve til å delegere kommunestyret sitt mynde. Det er naturleg at vedtak om planprogram, vedtak om kommuneplan, kommunedelplanar og reguleringsplanar vert gjort av kommunen sitt øverste organ, kommunestyret, ut frå den bestemmande og inngripande arten til desse sakene. Formannskapet har frå før oppgåva som kommuneplanutval. Når det gjeld formannskapet sitt mynde, legg rådmannen til grunn at formannskapet overtek myndet til det noverande faste utvalet for plansaker, som er personidentisk med formannskapet. Det vert tilrådd at formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og mindre vesentlege endringar i reguleringsplan. Det synest vidare naturleg at formannskapet har mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan. Det bør vurderast kva instans som skal ha mynde til å legge ned mellombels dele- og byggeforbod. Det vert her tilrådd at formannskapet har dette myndet. Delegering av mynde i plansaker til rådmannen vil naturleg vere avgrensa, sidan det her som nemnt er tale om overordna planar som kan vere veldig bestemmande for kommunen si utvikling og inngripande i høve til m.a. private interesser.

5 Sak 19/09 Rådmannen si tilråding: I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel.

6 Sak 19/09 Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet. Vedtak I samband med at ny plandel i plan- og bygningslova trer i kraft , vert det gjort slike endringar i Balestrand kommune sitt arbeids- og delegasjonsreglement: Det vert presisert at formannskapet er kommunen sitt planutval, og at formannskapet skal førebu alle plansaker for vedtak i kommunestyret. Formannskapet får mynde til å treffe vedtak om dispensasjon frå arealplanar og til å gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan eller vedta utfylling innanfor hovudtrekka i ein reguleringsplan. Formannskapet får mynde til å gjere vedtak om utbyggingsplan og om mellombels dele- og byggeforbod. Rådmannen får mynde til å peike ut ein tilsett som skal ivareta barn og unge sine interesser i planarbeidet. Rådmannen får fullmakt til å endre arbeids- og delegasjonsreglementet ut frå desse føresetnadene med tilvising til rett lovheimel.

7 Sak 20/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 14/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 004 Arkivsaknr.: 09/565 PROTOKOLL: RAPPORT OM SITUASJONEN I OPPVEKSTOMRÅDET Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Rapport om situasjonen i oppvekstområdet (vert ettersendt) SAKSOPPLYSNINGAR Det ligg i Balestrand kommune sitt styringssystem at det skal leggjast fram ein årleg rapport om situajsonen i oppvekstområdet for politiske organ. Det skal m.a. gje eit betre grunnlag for politisk styring av verksemda og legge til rette for ein dialog om vidare utviklingsarbeid. Frå 2010 vil det og verte pålagt å utarbeide ein slik årleg rapport om situasjonen innan skulen. VURDERING Saka vert lagt fram utan nærare vurdering eller tilråding. Rådmannen si tilråding: Utval for oppvekst og omsorg : Rapport om situasjonen i oppvekstområdet vart utdelt. Utvalet kom samla fram til slikt Vedtak Saka vert utsett.

8 Sak 20/09 Kommunestyret : Rapport om oppvekstområdet vart delt ut. Einar Målsnes la fram slikt framlegg: Balestrand kommunestyre tek rapport om oppvekstområdet til vitande. Vedtak Balestrand kommunestyre tek rapport om oppvekstområdet til vitande.

9 Sak 21/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Toril Einarsen Arkivsaknr.: 09/84 Arkiv: H40 PROTOKOLL: PLEIE- OG OMSORGSTILBODET TIL BARN OG UNGE I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg (ikkje offentlege): Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Referat frå møte Sluttrapport Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I januar 2009 vart det sett ned ei arbeidsgruppe kor mandatet var å gjere vurdering av det framtidige pleie og omsorgstilbodet til funksjonshemma born og unge. Arbeidsgruppa er no ferdig med si handsaming av saka. Gruppa har i hovudsak hatt fokus på å kartlegge behov for framtidige tal omsorgsbustader, og at desse skal vere optimalt tilrettelagt ut frå brukar sine behov. Framtidas brukarar er enno unge, og det er difor dei føresette gruppa har hatt dialog med. Dei næraste åra ( 10 års perspektiv ) vil det være kring 10 personar med psykisk utviklingshemming som vil ha behov for permanente tenester. Det har vore fleire møte kor dei føresette har vore med, og arbeidsgruppa har ut frå dei opplysningane som er gjeve der vurdert, at det vil være 3 4 personar med behov for bustad / tenester innan dei neste 5 åra. Dei føresette er klar på at dette behovet kan endre seg dersom utviklinga / prognosen som i dag er gjeve for borna, endrar seg. Fleire av dei føresette har dessutan gjeve sterke signal om

10 Sak 21/09 behov for avlastningsbustad / treningsbustad alt i dag, noko som kan gje god støtte, og som kan medføre at dei kan la borna bu lengre heime. Det har og vore drøfta eigarforhold i samband med bustadar. Dei fleste føresette meinte det ville vere naturleg å ha eit leigeforhold til kommunen, og at kommunen difor stod som byggherre. Nokre var innom tanken på å kjøpe bustad dersom det var mogeleg, men dette var ikkje det viktigaste. Arbeidsgruppa har hatt som utgangspunkt tomt på Hittuns myra, og i den samanheng vart Gravdal Gruppa kontakta, og sa seg viljug til å sette opp ei skisse / ramme over mogelegheiter ein hadde på denne tomta ( jmf. referat frå møte 15. april 2009 ). Dette vart gjort etter ønskje frå føresette slik at dei hadde eit betre utgangspunkt når dei skulle ta avgjersle. Etter dette møte har det vore eit møte med dei einskilde føresette for å kvalitetssikre at arbeidsgruppa hadde oppfatta deira behov rett. På desse møte kom det klart fram at dei om nokre år ville ha behov for tenester frå kommunen. Arbeidsgruppa har ikkje teke økonomiske omsyn når dei har arbeidd med saka. Vurderinga er gjort på grunnlag av kartlegging av behov for tenester ut frå samtaler med dei føresette. Ut frå det som er kome fram vil det dei næraste åra være behov for nye omsorgsbustader som er tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonshemming. VURDERING Dei næraste åra vil fleire nye brukarar med nedsett funksjonshemming ha behov for tenester i form av omsorgsbustad frå kommunen. Dei omsorgsbustadane kommunen i dag har til dette føremålet, er alle utleigde. Ein veit at fleire av brukarane er eldre menneske, kor tenestebehovet kan endra seg i løpet av kort tid, noko som igjen kan føre til at bustader vert ledig. Dette er noko ein ikkje rår med, og ein må difor gå ut frå dagens situasjon. Ein har alt no vanskar med å finne eigna lokale til ny brukar som har behov for tenester frå hausten av, men truleg vil ein kunne finne ei mellombels løysing. Det må vere eit mål å få dei nye, unge brukarane så samla som mogeleg. Fleire av dei har god kjennskap til kvarandre, både gjennom skulegang og fritidsaktivitetar, slik at dei kan byggje vidare på dei sosiale nettverka dei har frå før. Samstundes vil dei ha mogelegheit å ta del i aktivitetar utanom bustad, utan å vere avhengig av andre. Slik sett er plasseringa av bustaden svært sentral. Ved å ha fleire med omtrent det same hjelpebehovet, og i same aldersgruppa ( unge personar ) under same tak, vil det liggje til rette for eit godt fagmiljø som igjen gjev større mogelegheit for å behalde og rekruttere fagpersonar. Då ein og veit at det er fleire unge som om enno nokre år vidare fram vil ha same hjelpebehovet, er det viktig å leggje til rette for dette på best mogeleg måte. Likevel bør ein ha tankar om korleis ein skal nyttiggjere seg av bu einingar / bustader i eksisterande bygningsmasse som av ulike årsaker kan verte ståande tomme. Det er lite sannsynleg at dette vil skje på same tid, og dette kan vere med å gjere tilbodet dyrare enn naudsynt av di ein likevel må ha døgnbemanning for å kunne yte tenestetilbodet. Rådmannen si tilråding:

11 Sak 21/09 Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik Tilråding: Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Dette arbeidet må vidareførast med ei arbeidsgruppe med representantar frå politiske organ og frå administrasjonen. I staden for Leif Grinde går ein representant frå utval for plan og utvikling inn. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Vedtak Det bør arbeidast vidare med å få på plass konkrete løysingar som gjer at kommunen kan gje naudsynt tenestetilbod til framtidas barn og unge med nedsett funksjonshemming. Dette arbeidet må vidareførast med ei arbeidsgruppe med representantar frå politiske organ og frå administrasjonen. I staden for Leif Grinde går ein representant frå utval for plan og utvikling inn.

12 Sak 22/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 15/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Kommunestyret Sakshandsamar: John Melås Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 09/590 PROTOKOLL: BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vedlegg: Samarbeidsavtale om Sogn barnevern Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn regionråd har sidan juni 2004 hatt eit samarbeid innan barnevern, med bl.a. felles fagsystem og kartlegging for moglegheiter for interkommunalt barnevern i regionen. Regionrådet gjorde i sak 1/08 slikt vedtak: 1. Kommunane ser på team-modellen som lite aktuell og ønskjer i staden at det vert etablert ein vertskommunemodell. 2. Søknad om fornyingsmidlar går frå Sogndal kommune på vegne av Luster, Leikanger og Sogndal kommune om etablering av ein vertskommunemodell med overføring av vedtaksmynde. 3. Dei andre kommunane har høve til å slutte seg til ordninga, eventuelt på eit seinare tidspunkt kjøpe tenester frå denne vertskommuneløysinga eller opprette eigen vertskommuneløysing. Kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand ønskte ikkje å vere med i vertskommune-samarbeidet, men at det på eit seinare tidspunkt kunne vere aktuelt å vurdere slik deltaking eller kjøp av tenester. På bakgrunn av vedtaka i kommunestyra desember 2007og regionrådet gjorde kommunane Leikanger, Luster og Sogndal vedtak om etablering av ei regional barnevernteneste etter vertskommune-modellen. Sogndal kommune blei valgt som vertskommune og kontorstad. Namnet på tenesta er Sogn barnevern. Vertskommunemodellen inneber at vertskommunen er ansvarleg for å utøve tenesta i alle tre kommunane, og er arbeidsgjevar for alle tilsette innan barnevernet. Dei tilsette i barnevernet i Leikanger og Luster vert såleis overført til Sogndal kommune pr , og Sogn barnevern har 7, 8 tilsette medrekna leiar. Overføringa av tilsette har skjedd gjennom verksemds-overdraging jf. arbeidsmiljølova. Det er gjennomført møte med alle

13 Sak 22/09 tilsette og tillitsvalde, og det er ingen som har hatt merknader til etablering av Sogn barnevern Målet med samarbeidet Målet med samarbeidet er at kommunane skal få ei betre, meir effektiv og føremålstenleg barnevernteneste for barn og familiar og auka rettstryggleik for denne gruppa. Samarbeidsavtalen : Det er utarbeidd ein samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom dei samarbeidande partane. Samarbeidet mellom kommunane er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid i samsvar med 28b i kommunelova. Når det gjeld mynde er det gjeve ein generell heimel til å overlate utføring av lovpålagde oppgåver og delegere uføring av offentleg mynde til andre kommunar i eit vertskommunesamarbeid med mindre dette er forbode i særlov. Det er klarlagt at reglane i Lov om barneverntenester ikkje er til hinder for eit slikt samarbeid (Ot.prp. nr. 95 ( )). I barnevernlova 2-1 fjerde ledd er det eit krav om at det i kvar kommune skal vere ein administrasjon med ein leiar som har ansvaret for oppgåver etter lova. Innanfor eit administrativt vertskommunesamarbeid vert dette kravet oppfylt ved at ansvaret for oppgåvene etter barnevernlova vert delegert til vertskommunen. Når det gjeld punkta om oppseiing og tvistar er det teke utgangspunkt i dei formuleringane som ligg i samarbeidsavtalen om Sogn kulturskule. Fordelingsmodell /Økonomi I samarbeidsavtalen er det lag til grunn ein økonomimodell, der budsjett for både drift og tiltak vert overført til vertskommunen. Drift (løn, kontorutgifter, kurs/opplæring m.m.) vert felles for kontoret og fordelt etter ein avtalt nøkkel. Det vil så vere eigne postar i Sogndal kommune sitt budsjett/ rekneskap knytt til tiltak for kvar kommune. Desse kostnadene vert dekka fullt ut av den kommunen det gjeld, og vert ikkje belasta fellesskapet. Det vert utarbeidd rutinar for å melde avvik. Dette skjer først og fremst i samband med tertialrapporteringa, men med særskild melding til rådmannen i den aktuelle kommunen ved omsorgsovertaking/særskild kostnadskrevjande tiltak. Alternativet ville vere å berre overføre driftsutgiftene til vertskommunen, og la kvar kommune budsjettere for tiltak i eigen kommune. Det vil seie at alle utbetalingar ville måtte skje via kvar kommune etter vedtak gjort av det regionale barnevernet. Styringsgruppa vurderer det slik at den tilrådde modellen vil gje ein enklare saksgang og betre kontroll, mellom anna ved at barneverntenesta slepp å sende bilag til tre kommunar og berre treng tilgang til eitt rekneskapssystem for budsjettkontroll. Styringsgruppa tilrår at utgifter til felles drift av tenesta vert fordelt med 40% likt mellom kommunane og 60% etter folketal pr Noverande organisering av barneverntenesta i Balestrand kommune Barnevernstenesta består totalt av 1,5 stillingar. Stillingane er fordelt på følgjande måte : 1,0 st. Leiar 0,5 st. Barnevernskonsulent

14 Sak 22/09 1,0 st. Barnevernskonsulent - tilsett NAV lokalt 0,30 st. Heimekonsulent slutta. Vedtaksmynde Leiar med personal-, fag- og budsjettansvar samt direkte rapportering til radmann. Økonomi Utgiftene er sett opp på nivå med budsjett for Hovudmål Barnevernstenesta har som hovudmål d sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira skal fa naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. Vidare skal bamevemtenesta leggje vekt pa førebyggjande tiltak for barn og unge i kommunen i eit tverretatleg samarbeid. VURDERING Kommunen bør velje å bli samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, og behalde sitt vedtaksmynde, eigen leiar og stillingsressursar samt budsjett- og personaltansvar. Det betyr at ein fysisk samlokaliserar seg med Sogn Barnevern, men beheld vedtaksmynde fullt ut. Samarbeidet må føresette at barnevernet vert ein del av fagmiljøet/forumet, og kan nytta felles tiltaksbank og felles fagpersonar eksternt. Det bør vere muleg å kjøpe fagkompetanse eller andre ressursar frå Sogn Barnevern, slik at det i mindre grad blir naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevern-teneste, slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil og vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Ordninga bør evaluerast etter 3 år med tanke på om man oppnår ønska effekt i høve til habilitet, kompetanse og kapasitet. Når det gjeld dei praktiske og tekniske løysingane er dette noko ein må kome attende til. Å møte framtida med dei utfordringane og naudsynte omstillingane ein vil stå ovanfor, bør Balestrand kommune i fyrste omgang velja å bli ein samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, der kommunen fullt ut beheld sin vedtaksmynde. Rådmannen syner her til dei vurderingane som vart gjort i samband med handsaming av K.sak 81/07. Balestrand kommune har i utgangspunktet vore positive til eit interkommunalt samarbeid om barnevern, men ein ville avvente og vurdere seinare om ein skulle knyte seg til samarbeidet. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevernteneste slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil òg vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Etter rådmannen si vurdering ivaretek framlegg til samarbeidsavtale kommunen sine behov på ein god måte. Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunane på ein ryddig måte, og er eit godt styringsdokument når det gjeld drifta av det regionale kontoret.

15 Sak 22/09 Fordelar og innvendingar Tidlegare var barnevernstenesta i Sogn samlokalisert med felles leiar og delte stillingar mellom barnevern og sosialtenesta. Dette gjaldt kommunane Vik, Leikanger, Balestrand, Luster, Lærdal og Aurland. Ei slik organisering har som fordelar, særleg for dei minste kommunane ved at barnevernarbeidarar blir ein del av eit større miljø enn dei elles ville vore med tilsvarande ressursar. Det er også ein fordel ved delte stillingar at fleire personar blir knytt til barneverntenesta og at tenesta blir mindre sårbar med omsyn til sjukdom og habilitet. Dette i tillegg til at fagpersonar får meir erfaring og breiare kompetanse. På den andre sida krev delte stillingar mellom barnevern og sosialtenesta meir av fagarbeidarar med omsyn til fagleg oppdatering og kunnskapsheving. Det er generelt ei utfordring for små kommunar med få fagstillingar innan barnevern at fagmiljøa er små og sårbare. I fleire kommunar er det berre ei eller to stillingar knytt til barneverntenesta. Det er spesielt d arbeide med barnevern i små kommunar ved at alle på ein eller annan måte kjenner kvarandre. Barnevernarbeidaren kan oppleve å sjølv å ha born i same barnehage eller klasse som eit born med tiltak. Dette kan både vere ei påkjenning og gje problem med habilitet. På den andre sida kan kunnskap om lokalmiljøet gjere det lettare å få oversikt, og å sjå omfanget av ein situasjon. Det vert påpeika at det er behov for eit forum der ein kan drøfta einskildsaker i eit større fagmiljø. Det er også vorte hevda at ein kan stille spørsmålsteikn ved rettstryggleiken til borna. Offentlege tilsette som har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. I små gjennomsiktige kommunar kan det vere ein høgare terskel for å melde slike saker til barnevernet. Det er mogeleg at de offentlege tilsette, og private personar vegrar seg i større grad mot å melde saker. Men det kan også tenkjast at det eksisterar forventningar om at tilsette i barnevernet skal fange opp saker utan at dei blir meldt til barnevernet. Dette kan skuldast at samfunnet er vorte så gjennomsiktig. Etter at NAV-reforma blei innført er sosialtenesta i Indre Sogn trekt ut som ein del av barneverntenesta, og samlokalisert med NAV-kontora ute i den einskilde kommune. Dette betyr at den faglege oppdateringa og kunnskapshevinga blir redusert og vanskeleggjort i barnevernet. Vurdering av gevinstar Ved å lokalisere barnevernstenesta ved færre, større kontor i regionen vil ein kunne bidra til at fagarbeidarar og sakshandsamarar vert ein del av eit større fagmiljø. I tillegg kan ein bidra, til at barneverntenesta blir ei meir sjølvstendig eining, og ikkje ein liten og usynleg del av ei offentleg teneste. Det er ikkje venta at samanslåing av kontor skal gje vesentlege gevinstar knytt til stordriftsfordelar. Når det gjeld felles vaktordning vil eit felleskontor gjere det lettare å administrere ei felles vaktordning. Lettare å etablere eit felles kjent telefonnummer. Som det også tidlegare er påpeika vil små kommunar kunne løyse oppgåvene sine på ein betre, og meir effektiv måte gjennom å etablere samarbeidsordningar med andre kommunar. Ein vil kunne få eit opnar barnevern, auka rettstryggleiken/habilitetskravet, betre samordning medandre tenester, auka innsats for førebyggjande arbeid retta mot born og unge, og terskelen for å ta kontakt med barnevernet vil kunne bli mindre. Utfordringar for Balestrand kommune Tidlegare er det påpeika at tenesta slit med mange krevjande arbeidsoppgåver og få stillingsressursar. Dette fører til at vi mellom anna ikkje får jobbe tilfredsstillande med førebyggjande arbeid, generell informasjon om barneverntenesta i kommunen, og ein del pliktoppgåver vi meir og meir vert pålagde frå sentralt hold.

16 Sak 22/09 Barnevernet er betydeleg redusert når det gjeld faglege ressursar og miljø, og ei tverrfagleg styrking av miljøet er viktig og nødvendig. Dette vil også kunne bety at det vil vere attraktive arbeidsplassar, og ein skapar stabilitet i det kommunale barnevernet. Avvikling av ferie, avspasering, sjukdom, undersøkelse ute av saker, kurs etc er også moment som er vesentlege, og som byr på utfordringar.det er også kome fram at samarbeidspartnarar og brukarar av barneverntenesta føretrekkjer i ulike høve offentlege behandling- / medisinske tenester i Sogndal, slik som psykolog, lege, BUP, råd og rettleiing etc. Bufetat (barne-, ungdom- og familieetaten) Fagteam Førde, uttalar at på generelt grunnlag støttar dei tanken på at barneverntenesta vert organisert og tilknytt ei større fageining. Det er fornuftig å organisere seg på denne måten. Her må Balestrand kommune stå fritt med omsyn til val av modell samt måtar å gjer det på. Sogn Barnevern v/overordna tenesteleiar - uttalar at det vil vere ein styrking fagleg og sosialt, uavhengig av organisering eller tilknyting Balestrand kommune måtte velje. Vertskommunen v/rådmann ha uttalt at Balestrand kommune står fritt om dei vil gå inn i eksisterande organisering, slik Sogn Barnevern har etablert seg, eller vel ei anna organisering. Kommunen bør velje å bli samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, og behalde sitt vedtaksmynde, eigen leiar og stillingsressursar samt budsjett- og personaltansvar. Det betyr at ein fysisk samlokaliserar seg med Sogn Barnevern, men beheld vedtaksmynde fullt ut. Samarbeidet må føresette at barnevernet vert ein del av fagmiljøet/forumet, og kan nytta felles tiltaksbank og felles fagpersonar eksternt. Det bør vere muleg å kjøpe fagkompetanse eller andre ressursar frå Sogn Barnevern, slik at det i mindre grad blir naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Sentrale styresmakter har peika på at kommunar med små barnevernskontor vil stå overfor utfordringar knytt til habilitet, kompetanse og kapasitet. Eit samarbeid om regional barnevern-teneste, slik det her er skissert, vil på ein god måte møte desse utfordringane. Tenesta vil og vere robust nok og på sikt ha god nok fagkompetanse, til at det i mindre grad vil vere naudsynt å kjøpe eksterne tenester. Ordninga bør evaluerast etter 3 år med tanke på om man oppnår ønska effekt i høve til habilitet, kompetanse og kapasitet. Når det gjeld dei praktiske og tekniske løysingane er dette noko ein må kome attende til. Å møte framtida med dei utfordringane og naudsynte omstillingane ein vil stå ovanfor, bør Balestrand kommune i fyrste omgang velja å bli ein samarbeidspartnar med Sogn Barnevern, der kommunen fullt ut beheld sin vedtaksmynde. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune knyter seg til Sogn barnevern i høve til samarbeid og samlokalisering, men vedtaksmynde ligg framleis fullt ut hjå Balestrand kommune. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik Tilråding:

17 Sak 22/09 Saka vert utsett og det vert gjennomført nærare utgreiingar om dei økonomiske konsekvensane og eventuelt samarbeid med Høyanger kommune. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Vedtak Saka vert utsett og det vert gjennomført nærare utgreiingar om dei økonomiske konsekvensane og eventuelt samarbeid med Høyanger kommune.

18 Sak 23/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 33/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 611 &55 Arkivsaknr.: 08/942 PROTOKOLL: VILKÅR VED OVERDRAGING AV LEDIGE KOMMUNALE TOMTER Vedlegg: Sak 49/08 i kommunestyret den Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunestyret gjorde den slikt samrøystes vedtak: Balestrand kommune gir frå og med og i eitt år bort attverande kommunale tomter bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden utan vederlag til interessenter som vil bygge bustadhus i Balestrand. Det skal stillast krav om at eigar av tomta innan eitt år set i gang bygging av bustadhus. I motsett fall skal tomta gå tilbake til Balestrand kommune. Det er vidare eit krav at eigar ikkje kan selje tomta vidare med forteneste. Rådmannen får fullmakt til å utforme dei nærare kontraktsvilkåra. Det har no gått eitt år sidan vedtaket vart gjort, og det er såleis tid for å gjere ei ny vurdering. I det året som har gått har det vore ein interessent som seinare har gått bort frå planen om å overta tomt vederlagsfritt. Status i dag er at ingen tomter er overdregne og at det ikkje er nokon som har meldt konkret interesse for overtaking av slik tomt til bustadhus. VURDERING Gjennom det året som har gått sidan vedtaket har det vorte klart at det er liten etterspurnad etter slike tomter som det her er tale om. Å tilrettelegge for meir attraktive tomter i kommuneplansamanheng synest ytterlegare aktualisert. Rådmannen vil tilrå at ein går bort frå ordninga med gratis tomter.

19 Sak 23/09 Rådmannen si tilråding: Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført. Kommunestyret : Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet. Vedtak Ordninga med vederlagsfri overdraging av attverande kommunale tomter i bustadfelt i Kreklingen, Gjerde og Gunnargarden til bustadføremål som vedteke i kommunestyret vert ikkje vidareført.

20 Sak 24/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 11/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 09/460 PROTOKOLL: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial Bakgrunn: Sak 80/08 i kommunestyret budsjett og økonomiplan Lovheimel: Kommunelova 47 Forskrift om årsbudsjett SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdere trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det myndet og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponere innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vere konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Alle tal med negativt forteikn inneber inntekt/innsparing, medan alle tal med positivt forteikn representerer utgift/meirforbruk. Som det går fram av vedlagde tertialrapport, har kommunen spesielt utfordringar i høve til budsjett på ansvarsområda 120 (rådmann/fellestenester), 200 (oppvekstkontoret), 212 (Nesse oppvekstsenter), 220 (Sagatun barnehage) og 295 (sosiale tenester og barnevern). I pleie- og omsorgstenestene er situasjonen no slik at det kan vere mogeleg å gjennomføre ytterlegare reduksjonar slik at innsparing i høve til budsjett kan utgjere ca kr 1 mill i Dei andre budsjettansvarsområda synest å kome ut i balanse eller med mindre innsparing. Alt i alt synest drifta av tenesteområda å kome ut med eit meirforbruk på kring kr Fordi ressursinnsatsen i ressurskrevjande tenester har vore redusert tidlegare, får kommunen ein svikt i høve til budsjettert statstilskot til ressurskrevjande tenester, her vurdert til om lag kr 1,5 mill. Det er og ein svikt i høve til vertskommunetilskotet på kr På den andre

BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID

BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Melås Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/590 BARNEVERNET - VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vedlegg: Samarbeidsavtale om Sogn barnevern Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.10.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/3332-3 Arkiv: V70 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 23.09.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 7.2.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/895 Protokoll:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Kl: 16.30 17.50 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal Sigrun Marit Dale Kari Maria R.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer