3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri"

Transkript

1

2 Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder ( - Klimadata ( - Skreddatabase til NGU/ NVE ( - Intervjuing av lokalfolk 3 Grunnforhold Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold De tre planområdene ligger sør fra Byrkjefjell og sørvest fra Tryglakleivtjørnane. Grunnet bergartens foliasjon er området karakterisert av terrassert landskap, der mindre bratte bergskrenter varierer med slakere platå-trappetrinn (se bildene 1-3). I følge NGU sitt kvartærgeologiske kart er løsmassemektigheten liten. Dette korrelerer med observasjoner på felt, i tillegg til at løsmassene er usammenhengende og konsentrert i noen få områder, særlig i forsenkninger i terrenget. Vegetasjonen består hovedsakelig av gress, lyng, kratt og små trær som ligger på tynt jordlag på bart fjell. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Bergarten i området består av granittisk gneis, fyllitt og glimmerskifer. Hovedsakelig sprekkeretning følger den nokså horisontale foliasjonen som betegner bergartene. Følgende sprekkesystemer ble registrert i bergmassen, gitt ved strøkretning/ fall: N 340 / 20 ØNØ. Sprekkesystemet følger foliasjonen i bergarten og skrår ned og inn i berget. Sprekkene avløser blokker og flak i under- og overkant. N 240 / 70 NV. Sprekkene avløser blokker i sidene. N 340 / 90. Vertikalt sprekkesett som avløser blokker og flak i bakkant. 3.3 Vann- og vassdragsforhold Vannet drenerer hovedsakelig ned fra fjellsidene i faste bekkeløp som vises også på kart i vedlegg A. I tillegg er det noen mindre bekker, særlig i myrområdene ved planområder Tryglakleiv og Dalen, som dukker opp etter perioder med mye nedbør eller ved snøsmelting om våren. Det er ikke observert sig i jordmassene på grunn av vann. Åen som renner ned fra Skeisheia i Dalagjel, er et mindre vassdrag (Røyro) som blir en del av større elv etter noen kilometer sørøst når flere større sidebekker møtes. Den har gravd seg en dypere bekkeløp og har transportert større steiner jo høyere opp i terrenget man går. Når den oppnår flatere terreng i dalbunnen i planområdet, begynner den å meandrere, særlig når den kommer til myrområdet. En del av sidene til denne bekken har blitt kunstig endret i nedre delen av planområdene der tilkomstveiene følger åen. Vanndybden i åen på befaringsdato var godt under en halv meter (på de dypeste kulpene ca. 50 cm). Bredden av åen er maks. 2-3 m under normal vannstand. 4 Vurdering av flom- og skredfare I dette kapittelet, vil tidligere skredhendelser bli diskutert samlet for alle planområdene, og farevurdering for ulike typer av skred vil bli beskrevet delt for de tre planområdene RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 16

3 4.1 Registrerte flom- og skredhendelser I skrednettdatabasen til NGU er det ikke registrert tidligere skredhendelser i planområdene. I området rundt er det registrert noen mindre snøskred utløst av skikjørere høyere opp på fjellet. Fylkesgeolog Tore Dolvik har registrert to skredhendelser i Skeisskarane (Dalen, se bilde 13). Det gikk et sørpeskred først i 1979 og skadet ei hytte, som var flyttet. Det står ingen hytte på tomten i dag. I 2011 gikk det et sørpeskred til som skadet et tilbygg på tomten med gnr./bnr. 21/307. Begge hendelsene fant sted rundt samme område som er markert på figur 1 nedenfor. I følge Tore Dolvik har det også gått et jordskred på Bjellebu i november 2008, litt lenger ned fra planområdet Gråsteinsdalen, ved gnr./bnr. 21/258 (se figur 2). Jordskredet skyldes tydeligvis høy vannstand under mye nedbør, da Røyro gravde seg inn under raskanten. Figur 1. Registrerte sørpeskredhendelser i Skeisskarane (blå piler er kun for å visualisere skredretning fra beskrivelsene og er ikke reelle utløpslengder eller -ruter). Den røde pilen peker mot tilbygg som ble skadet på tomten 21/307 i Hytten på tomten farget med rødt ble skadet i 1979 skred, og ble flyttet. Figur 2. Jordskred (markert med rød) som løsnet langs åen Røyro pga. utgraving av sedimenter under høy vannstand høsten RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 16

4 4.2 Dalen Snø- og sørpeskred Planområdet Dalen har en del akkumulasjon av snø på vinterstid (maks. snødybde cm), det viser blant annet klimastatistikken fra værstasjoner i Kvamskogen. Dominerende vindretning kommer stort sett fra sørvest, derfor vil det ikke bli skavldannelse og snøakkumulasjon i de sørvendte hellingene i reguleringplanområdet som følge av vindtransportert snø. Snøskredfare anses å være liten i planområdet også pga. mangel på store sammenhengende bratte skråninger. Dersom noen vintre er mer snørike, og vinden kommer fra nord-nordøst kan det dannes skavler i enkelte områder i nærheten av brattere «trappetrinn» i terrenget, og mindre lokale snøskred kan initieres. Disse vil ikke ha veldig stor utløpslengde pga. terrengets form, og i enkelte deler også vegetasjon som kan bremse eventuelle snøskred. Ifølge klimamodeller vil en økning i årstemperatur i området gi mer nedbør i form av regn, og snøen som kommer vil smelte hurtigere. Sørpeskred er sannsynlig i enkelte deler innenfor planområdene, særlig der bekkene renner på berg. Området der det har gått sørpeskred før skal man særlig være observant på. Sannsynlige utløsningsmekanismer anses å være oppdemning av bekkene ved snøsmelting om våren, noe som fører til at større områder av snø blir mettet av vann. Registrerte faresoner for disse er tegnet inn på kart i vedlegg A Løsmasseskred Det er generelt lite løsmasser i planområdet. Største deler av planområdet ligger i flatt terreng. Partiet mot Skeisskarane har brattere helning i noen partier, men er karakterisert av tynt vegetasjonsdekke på bart fjell, med noen tykkere myrvegetasjonslag i enkelte plasser. Det er ikke registrert større konsentrasjoner av løsmasser i skråninger som kan ha betydning for skredfare Steinsprang Flom I nordenden av planområdet stiger skråningen bratt på andre siden av elven mot skogen. Det er ikke aktuelt å bygge i nedkanten av denne skråningen, som slutter seg til åen Røyro. Området er markert på kart i vedlegg A. Skogen er veldig tett og skråningen er bratt. Trærne i skråningen kan hindre eller ta imot eventuelle steinsprang, og det vil ikke være fare for bebyggelsen som finnes i området i dag. Ellers er ikke registrert skrenter eller områder hvor det er fare for steinsprang. I forbindelse med flomvurdering langs åen Røyro er det tatt utgangspunkt i 200-års flom. Åen er et lite vassdrag der det i følge lokalkjente ikke har vært store flomproblemer før. Klimaendringene kan føre til mer nedbør innen kort tid, og mer intense regnskyll kan øke faren for flom særlig i mindre bratte vassdrag. Derfor kan det forekomme flom også i områder der det ikke har vært problemer tidligere. Geomorfologisk kartlegging langs Røyro viser tydelig de områdene som er utsatt for flom. På nordvest siden av åen stiger terrenget nokså bratt etter noen meter, slik at fromfare på nordsiden av elven er minimal i forhold til bebyggelse. Det som utgjør en risiko på denne nordsiden er potensiell utgraving inn i skråninger hvis vannivået skulle stige. Dette kan føre til utgliding av sedimenter i skråningen ved elven (slik det hadde skjedd lengre ned i åen på Bjellebu, se punkt 4.1), særlig i utkanter der åen svinger bratt. Slik utgraving av sedimenter anses imidlertid å være et marginalt problem i den befarte strekningen av åen. I tillegg er det mulig å unngå potensielle skader ved å ikke bygge rett ved kanten av skråningen. På den sørvest siden av åen Røyro, er topografien flatere. Her har også vannet større mulighet å stige over den naturlige elvebredden. 27. oktober 2014 opplevde området høyeste nedbør i løpet av 2014 (92,2 mm i et døgn). Bildene tatt rundt åen den dagen gir en viss pekepinn av en flomhendelse i planområdet (se bildene 4-6) RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 16

5 Myrområdet i midten av planområdet Dalen, i nærheten av der man kjører inn til planområdene fra fylkesvei 7, er mest utsatt for flom grunnet mange mindre små bekker som også drenerer ned til myren, og dermed øker vannmengden. Dette må beregnes med i tillegg til eventuell oversvømming av åen Røyro. Ved en flomsituasjon vil vannet legge seg der terrenget er mest flatt, og følge naturlige depresjoner i marken. Mot nordvest av planområdet Dalen stiger terrenget svakt, slik at potensiell økning i vannivået i åen vil føre til at vannet drenerer mot flatere terreng i sørøst. Flomutsatte områder er tegnet inn på kart i vedlegg A. Mest sannsynlige årsak til oversvømmelse av åen Røyro vil være blokkering av dreneringsløp. Dette kan skje særlig på våren ved kraftig snøsmelting, hvis is og snø blokkerer veien for vannet, for eksempel ved kulverter/broer langs åen. For å minimere slike hendelser, kan det være aktuelt å øke gjennomstrømningskapasiteten. Se bildene 10 og 11 for eksempel av forskjellige brotyper som finnes i området. I forbindelse med flom har også flomskred blitt vurdert. Siden planområdene er preget av veldig lite løsmasser, er det lite sannsynlig at flomskred kunne skje. Flomskred vil stort sett følge eksisterende vanndreneringsløper, og med å unngå å bygge i nærheten av eksisterende bekkedaler vil man unngå problemer relatert til flomskred. 4.3 Tryglakleiv Snø- og sørpeskred Planområdet Tryglakleiv har en del akkumulasjon av snø på vinterstid (maks. snødybde cm), det viser blant annet klimastatistikken fra værstasjoner i Kvamskogen. Dominerende vindretning kommer stort sett fra sørvest, derfor vil det ikke bli skavldannelse og snøakkumulasjon i de sørvendte hellingene i reguleringsplanområdet som følge av vindtransportert snø. Snøskredfare anses å være liten i planområdet også pga. mangel på store sammenhengende bratte skråninger. Dersom noen vintre er mer snørike, og vinden kommer fra nord-nordøst kan det dannes skavler i enkelte områder i nærheten av brattere «trappetrinn» i terrenget, og mindre lokale snøskred kan initieres. Disse vil ikke ha veldig stor utløpslengde pga. terrengets form, og i enkelte deler også vegetasjon som kan bremse eventuelle snøskred. Ifølge klimamodeller vil en økning i årstemperatur i området gi mer nedbør i form av regn, og snøen som kommer vil smelte hurtigere. Sørpeskred er sannsynlig i enkelte deler innenfor planområdet, særlig der bekkene renner på berg. Sannsynlige utløsningsmekanismer anses å være oppdemning av bekkene ved snøsmelting om våren, noe som fører til at større områder av snø blir mettet av vann. Registrerte faresoner for disse er tegnet inn på kart i vedlegg A Løsmasseskred Det er generelt lite løsmasser i planområdet. Største deler av planområdet er karakteriset av tynt vegetasjonsdekke på bart fjell, med noen tykkere myrvegetasjonslag i enkelte plasser. Det er ikke registrert større konsentrasjoner av løsmasser i skråninger som kan ha betydning for skredfare Steinsprang Flom Planområdene har noen mindre bergskrenter, der steiner kan potensielt løsne. Eventuelle steinsprang vil ikke ha lang utbredelse eller utløpslengde grunnet terrengets terrasserte form og myke vegetasjonsunderlag. Områdene der man må være observant på steinsprang fra slike skrenter er tegnet på kart i vedlegg A. Den sørvestlige grensen av planområdet ligger i nærheten av åen Røyro. Se punkt i tidligere kapittel for en mer nøyaktig beskrivelse av flomfare. Beskrivelsen gjelder også en liten del av planområdet Tryglakleiv (se vedlegg A) RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 16

6 4.4 Gråsteinsdalen Snø- og sørpeskred Planområdet Gråsteinsdalen har en del akkumulasjon av snø på vinterstid (maks. snødybde cm), det viser blant annet klimastatistikken fra værstasjoner i Kvamskogen. Dominerende vindretning kommer stort sett fra sørvest, derfor vil det ikke bli skavldannelse og snøakkumulasjon i de sørvendte hellingene i reguleringsplanområdet som følge av vindtransportert snø. Snøskredfare anses å være liten i planområdet også pga. mangel på store sammenhengende bratte skråninger. Dersom noen vintre er mer snørike, og vinden kommer fra nord-nordøst kan det dannes skavler i enkelte områder i nærheten av brattere «trappetrinn» i terrenget, og mindre lokale snøskred kan initieres. Disse vil ikke ha veldig stor utløpslengde pga. terrengets form, og i enkelte deler også vegetasjon som kan bremse eventuelle snøskred. Ifølge klimamodeller vil en økning i årstemperatur i området gi mer nedbør i form av regn, og snøen som kommer vil smelte hurtigere. Faren for sørpeskred anses å være liten Løsmasseskred Løsmassedekket i området er skrint og er konsentrert i depresjonene i terrenget. Det er ikke fare for løsmasseskred i planområdet Steinsprang Flom Planområdene har noen mindre bergskrenter, der steiner kan potensielt løsne (se bilde 2). Eventuelle steinsprang vil ikke ha lang utbredelse eller utløpslengde grunnet terrengets terrasserte form og myke vegetasjonsunderlag. Områdene der man må være observant på steinsprang fra slike skrenter er tegnet på kart i vedlegg A. Den sørvestlige grensen av planområdet ligger i nærheten av åen Røyro. Denne delen er stort sett veldig bratt og ligger ved adkomstveien fra fylkesvei 7. Se punkt i tidligere kapittel for en mer nøyaktig beskrivelse av flomfare. Beskrivelsen gjelder også en liten del av planområdet Gråsteinsdalen (se vedlegg A), og faremomentet er undergraving av sedimenter. 5 Risikovurdering med hensyn på skred og flom Undersøkelsene og analysen omfatter skred fra naturlig terreng. Risiko med hensyn til flom og ulike typer skred mot bygningsmasser er gitt som en funksjon av sannsynligheten for at ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe. En foreslått plan for avbøtende tiltak tar utgangspunkt i gjeldende akseptkriterier for flom- og skredrisiko slik disse er formulert i Plan- og bygningsloven med tilhørende Teknisk forskrift, TEK 10. I følge TEK 10 vil de nye tomtene inngå i sikkerhetsklasse S2 i Tabell 1 (fritidsbolig med maks. 10 boenheter). For flom gjelder sikkerhetsklasse F2 (fritidsbolig; eventuell oversvømmelse vil ha middels konsekvens) RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 16

7 Uønskede hendelser i følge av skred og vann På grunnlag av vurderinger i området er følgende uønskede hendelser vurdert som aktuelle på angitte planområdene: 1. Steinsprang (Gråsteinsdalen og Tryglakleiv) 2. Mindre snøskred (Gråsteinsdalen og Tryglakleiv) 3. Sørpe- og flomskred (Dalen, Tryglakleiv) 4. Flom (Dalen, Tryglakleiv) Nummereringen av disse hendelsene vil bli benyttet videre i resten av denne risikoanalysen. Vi presiserer at det kun er naturgitt skredfare som inngår i tabellene 1-3 nedenfor. Vi presiserer også at nominell årlig sannsynlighet gjelder for at skred skal kunne nå tomten/ påbygget. For flom gjelder det egne nominelle årlige sannsynligheter og sikkerhetsklasser, og dermed er presentert i sin egen tabell Sikkerhetsklasser, konsekvenser og sannsynlighet for skred Sikkerhetsklasser for byggverk (S) Tillatte konsekvenser for byggverk (K) Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred (s) *) 1/100<s 1 S1 Liten 1/1000<s 1/100 S2 Middels 1/5000<s 1/1000 S3 Stor 0<s 1/5000 **) Særlig stor s = 0 Tabell 1: Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred, og sekundærvirkninger av skred for byggverk og tilhørende uteareal og tillatte konsekvenser for sikkerhetsklasser i Tabell 1 i 7-3 i TEK 10. *) Sikkerheten mot skred er mindre enn kravet i sikkerhetsklasse S1, jfr. tabell 2.**) Byggverk som ikke skal plasseres i skredfarlig område fordi konsekvensen av skred, og sekundærvirkningen av skred er særlig stor, jfr. tabell Registrerte sannsynlige skredhendelser Uønsket hendelse Beskrivelse Nominell årlig sannsynlighet 1 Steinsprang 1/1000<s 1/100 2 Mindre snøskred 0<s 1/ Sørpe- og flomskred 1/1000<s 1/100 4 Flom 1/200 Tabell 2: Registrerte sannsynlige uønskede hendelser RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 16

8 5.3 Sikkerhetsklasser og behov for sikringstiltak NOMINELL ÅRLIG SANNSYNLIGHET FOR SKRED SIKKERHETSKLASSER (KONSEKVENSER) S1 (Liten) S2 (Middels) S3 (Stor) **) 1/100<s 1 Svært stor *) 1/1000<s 1/100 Stor 1,3 1/5000<s 1/1000 Middels 0<s 1/5000 Liten 2 s = 0 Ingen **) Ingen sikringstiltak: Sikringstiltak må gjennomføres: Tabell 3: Behov for sikringstiltak eller ikke for de sannsynlige uønskede hendelsene ut fra nominell årlig sannsynlighet for skred, herunder sekundærvirkninger av skred og sikkerhetsklassen for byggverket. NOMINELL ÅRLIG SANNSYNLIGHET FOR VANNFLOM SIKKERHETSKLASSER (KONSEKVENSER) F1 (Liten) F2 (Middels) F3 (Stor) **) 1/20 1/ /1000 Ingen sikringstiltak: Sikringstiltak må gjennomføres: Tabell 4: Behov for sikringstiltak eller ikke for de sannsynlige uønskede hendelsene ut fra nominell årlig sannsynlighet for flom, herunder sekundærvirkninger av flom og sikkerhetsklassen for byggverket. 6 Kartgrunnlag for flomsoner og skredfarlige områder I forbindelse med kartlegging av 200-års flomgrenser har følgende kriterier blitt vurdert: Terrengform og -helning (flatere terreng mer utsatt) Potensielle blokkeringsplasser (broer, smale punkter og bratte svinger i løypa) Svinger (undergraving av sedimenter) Andre bekker som møter åen Formen av åen (dypde av kanalen, gamle flomsletter) Disse vurderingene danner grunnlag for flomsoner tegnet på figur i vedlegg A. Når det gjelder skredfare, har planområdene ikke fare for skred fra høyereliggende terreng ovenfor tomteområdene grunnet landskapets terrassert form. Som nevnt tidligere har selve planområdene noen lokale skrenter og bekkedaler som kan potensielt ha skredfare mot nærområdene. Faresonene for sørpeskred er tegnet basert på terrengets form og grunnlag, i tillegg til kjenskap av tidligere skredhendelser RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 8 av 16

9 Faresonene for steinsprang er tegnet basert på observasjonene i felt, og simulering av steinsprang ved hjelp av simuleringsprogram RocFall. Eksisterende skredsikring er tatt hensyn til. 7 Tiltak Kartgrunnlag for flomsoner og skredfarlige områder er gitt i vedlegg A. 7.1 Tiltak og flom I følge TEK 10 kan kravene til sikkerhet mot flom oppnås enten ved å plassere byggverket utenfor flomutsatt område, ved å sikre mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås. Det enkleste alternativ i planområdene er å unngå å bygge innen kartlagte områder for flom. Flomhendelser i området vil være av «snill» karakter, dvs. at vannivået stiger, mens strømning og bølger eller transportering av sedimenter vil være minimalt i områdene rundt åen. Et alternativ er derfor å bygge hyttene på stolper (min. 1 m øver marken), og å unngå bygging av kjeller. Det kan imidlertid være vanskelig å sikre at vannet ikke når f.eks. biler eller annet eiendom som står utenfor. Andre alternativer kan være å bygge flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen. Vi anbefaler likevel å holde ca. 20 m avstand mellom planlagt bebyggelse og erosjonsutsatte kanter av åen. I løsmasseområdene i nærheten av elvebreddene vil det pågå erosjon, og sannsynligheten for at disse områdene vil undergraves kan øke med tiden. En 20-meters avstand vil også sikre bebyggelsen med hensyn på eventuelle flomskred, særlig i den nordvestlige delen av planområdet Dalen. 7.2 Tiltak med hensyn på skred Hvis bygningene skal plasseres i en avstand utenfor faresoner gitt i vedlegg A, vil det ikke være nødvendig å utføre tiltak mot skred før bygging på tomtene kan begynne. Hvis det er planlagt å bygge innenfor de markerte områdene i nærheten av bergskrenter, må disse tomtene vurderes på nytt og sikringstiltak gjøres i de aktuelle skrentene før bygging kan starte. Tiltakene kan inkludere blant annet bolting, montering av steinsprangnett eller etablering av skredvoll. Prosjektering av sikringstiltak skal utføres av firma med bergteknisk kompetanse. Normalt tillates en lavere sikkerhetsklasse for tilhørende uteareal enn for bygning. Til tross for at utearealet eller tilkomstvegen til de nye tomtene skulle ligge innenfor faresoner for skred i vedlegg A, er det ikke krevd at sikringstiltak skal utføres her. Hvis parkeringsplasser er planlagt å ligge i nærheten av bergskrenter, anbefaler vi at disse sikres. Det har vært sørpeskredhendelser i et av planområdene (Dalen, Skeisskarane). Andre lignende bekker er også tegnet på kartet i vedlegg A. Vi anbefaler at fremtidig bebyggelse skal plasseres på minst 20 m avstand fra disse større bekkene med tanke på potensielle sørpeskred. Det er også en del vannsig og mindre bekker som drenerer mot tomtene, særlig i myrområdene innenfor alle planområdene. Overflatevannet skal tas hånd om av et tilstrekkelig overvannsystem. Veiskjæringene er ikke vurdert, men vi anbefaler en nærmere stabilitetsvurdering langs tilkomstveier i planområdene. 8 Oppsummering Multiconsult AS har utført flom- og skredfarekartlegging i tre reguleringsplanområder i Kvamskogen: Gråsteinsdalen, Tryglakleiv og Dalen. Resultatene fra undersøkelser og tilhørende vurderinger med hensyn på skred- og flomfaresoner er visualisert på kart i vedlegg A. Det anbefales å plassere fremtidig bebyggelse utenfor disse områdene. Hvis bebyggelsen skal plasseres innenfor kartlagte faresonene for skred eller flom, må sikringstiltak gjennomføres slik at kravene til sikkerhet mot skred og flom i Plan- og byggingsloven (TEK 10) blir oppfylt RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 9 av 16

10 9 Bilder Bilde 1. Oversiktsbilde over fjellsiden mot Dalen/ Skeisskarane til venstre og Tryglakleiv til midten/høgre. Bildet er tatt mot nord. Bilde 2. Bildet viser et eksempel på mindre lokale bergskrenter som kan potensielt være rasfarlige. Utløpslengde av eventuelle steinsprang vil imidlertid ikke være stor. Bildet er tatt mot nord i planområde Gråsteinsdalen RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 10 av 16

11 Bilde 3. De fleste delene av planområdene passer veldig fint for utbygging, slik denne mellom Gråsteinsdalen og Tryglakleiv. Bildet er tatt mot vest/nordvest. Bilde 4. Bildet viser bredden på åen Røyro ved innkjørselen til planområdene Dalen og Tryglakleiv den etter rekordnedbør i år. Bildet er tatt mot nordvest RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 11 av 16

12 Bilde 5. Til venstre fra siste bildet, viser starten av myrområdet i Dalen. Mange mindre bekker som drenerer til og ifra myrområdet øker vannivået i myren, og har oversvømt deler av området. Dette må beregnes med i flomvurderingen i tillegg til potensiell oversvømming av åen Røyro. Bildet er tatt mot nordvest etter rekordnedbør den Bilde 6. Bildet er tatt mot nord ved innkjørselen til planområdene Dalen og Tryglakleiv etter rekordnedbør i år. Små fosser i bildet er vanligvis mye mindre, men blir en god del større når det har vært mye nedbør, slik situasjonen er i bildet tatt etter rekordnedbør i år RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 12 av 16

13 Bilde 7. I deler av planområdet har åen ikke veldig definerte kanter, og kan flomme over. Pilen viser hvor vannet fant en ny løp ved siste kraftig nedbør (avslørt av flatliggende vegetasjon med vannstrømningsmønstrer). Bildet er tatt mot sørøst i periode med normal vannstand. Bilde 8. Under høy vannstand vil åen flomme over der kantene er lave. Flatliggende vegetasjon i midten/ bakkant av bildet viser hvordan elven har tatt en sidevei og drenert mot lavere terreng under siste kraftige nedbørsdøgn i slutten av oktober Pilen peker der vannet drenerte. Bildet er tatt mot nordøst ved åen i den nordvestlige delen i planområde Dalen RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 13 av 16

14 Bilde 9. Det anbefales ikke å bygge ved myrområdet rett ved siden av Røyro åen (til høgre fra bildet) i Dalen. Hvis det skal bygges her, må tiltak beskrevet i kapittel 7 tas med hensyn mot flom. Bildet er tatt mot nordvest. Bilde 10. Et eksempel på dårlig løsning av overgangsbro med tanke på å redusere risikoen for flom. Slike smale rør er lettere å bli blokkert og faren for flom øker. Bildet tatt mot øst, rett ved parkeringsplassen etter at man kjører inn fra fylkesvei 7. Se også små bekker i bakkanten av bildet ved huset. Disse er gode eksempler på vanndreneringen utenfor faste bekkeløp etter kraftig nedbør RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 14 av 16

15 Bilde 11. Et eksempel på bedre løsning for en bro: mer åpent rom som er ikke så lett å blokkere. Bildet er tatt mot vest. Bilde 12. Åen Røyro i den sørøstlige enden av planområdet Dalen. Bildet er tatt mot nordvest, med fylkesvei 7 til venstre RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 15 av 16

16 Bilde 13. Lokalitet ved Skeisskarane som ble diskutert tidligere, hvor sørpeskred har gått minst to ganger. Bildet er tatt mot nord RIGberg-NOT desember 2014 / Revisjon 00 Side 16 av 16

17

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av skredfare. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon. Bergartsfordeling og sprekkegeometri. Vann- og vassdragsforhold 3 Grunnforhold 3.1 3.2 Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon Planområdet ligger mot øst fra Fritz Riebers veg, i et område der det vokser tett krattskog i dag (bilde 1). De siste vinterstormene på Vestlandet

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. 2. Utførte undersøkelser

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning. 2. Utførte undersøkelser N o t a t 1 Oppdrag: Vågedalen Dato: 22. oktober 2012 Emne: Oppdr.nr.: 614324 Til: ABO arkitekter Ola Klyve Dalland Kopi: StorBergen Boligbyggerlag Sverre Øvrebotten Utarbeidet av: Asbjørn Øystese Kontrollert

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

NOTAT. 1 Innlendning. 2 Utførte undersøkelser SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innlendning. 2 Utførte undersøkelser SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Åstveitveien DOKUMENTKODE 615626-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Opus Bergen AS OPPDRAGSLEDER Bård Steinsland KONTAKTPERSON Ambjørg Reinsnos SAKSBEH Mariia Pihlainen

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt.

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. 3 Vurdering av snøskredfare Det er ikke kjent at snøskred har forekommet i området I værstatistikk

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

3 Utførte undersøkelser

3 Utførte undersøkelser Tomten er i dag skogkledt med løv og barskog. Det er synlig litt vann i berget i skråningen. Det er ikke bekker eller annet fritt vann på tomten, utover myrsig. På deler av toppen av bergskrenten i øst

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

Bergen kommune, Byggesak

Bergen kommune, Byggesak 1 TIL: KOPI TIL: Bergen kommune, Byggesak FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 6. september 2006 Doknr: 589420001-1 Nesttun Eldresenter

Detaljer

3. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon

3. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon beskriver de utførte undersøkelsene og presenterer resultatene og tilhørende vurderinger. 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Med på befaringen

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Harstad 9 april 2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og skred i Troms Arealplan og bruk

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

MULTICONSULT. Skiftingshaugen, skredvurdering Skredvurdering

MULTICONSULT. Skiftingshaugen, skredvurdering Skredvurdering Metode For vurdering av skredfare har følgende materiale blitt gjennomgått: Topografisk kart (www.norgeskart.no) Flyfoto over tomten (www.gulesider.no) Klimadata (www.senorge.no) Skrednett (www.skrednett.no)

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

Nestvoldjordet områdestabilitet

Nestvoldjordet områdestabilitet RAPPORT Nestvoldjordet områdestabilitet OPPDRAGSGIVER Stiklestad Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 4. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata

ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata v. Eva Forsgren RN Lødingen 4.10.2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag NOTAT Oppdrag 1350002822 Kunde Kristiansand Eiendom AS Notat nr. G-not 001 Til Fra Kopi Stefan Degelmann TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE Dato 2014-03-31 Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks

Detaljer

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/169-8 / L12 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes.

E-post: I foreliggende Notat har Sweco AS utført en Fase II vurdering ved Løvstakken barnehage og en del av bebyggelse ved Øvre Kråkenes. NOTAT Til: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer Dato: 13.05.2008 Kopi til: Prosjekt: ROS II Nr: 609920001 Notat vedr.: Fra: Øvre Kråkenes Vurdering av skredfare Nr: Ros II - 7 Jane Blegen

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Kirkeveien 6 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 12.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Søreideneset 25 - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99756001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 19.12.2013 Innledning Det planlegges oppføring av ny enebolig på Søreideneset

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Jann Atle Jensen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Jann Atle Jensen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Sædalen DOKUMENTKODE 614761-NOT-001- Skredfarevurdering EMNE ROS-analyse med hensyn på skred TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Asbjørn Øystese KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE Skredfarekart og arealplanlegging Eli K. Øydvin, NVE NGU-dagen 9. februar 2010 Ansvarsområde NVE Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom (vassdrag) og skred Helhetlig modell, 5 arbeidsområder:

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred Vurdering av risiko for snøskred Planforslaget innebærer 28 nye fritidsboliger, hvorav 4 er utleiehytter. I dag er det flere eksisterende hytter innenfor planområdet. Se utsnitt av reguleringsplan under.

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kleppestø Sentrum - Parkeringsanlegg DOKUMENTKODE 614369-1-RIGberg-NOT- 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Askøy kommune OPPDRAGSLEDER Åsta Midtbø KONTAKTPERSON SAKSBEH Anne Hommefoss

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Sikkerhet langs vassdrag en viktig del av NVEs arbeid,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken.

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken. 1 TIL: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer KOPI TIL: FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 30.04.2007 Doknr: ROS II -

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Sandsliparken DOKUMENTKODE 614017-RIGberg-NOT-004 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult ASA KONTAKTPERSON Dagfinn Berland og Kari Olrich Sørebø KOPI

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 48 og 50 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Tinn kommune Eiendom 136/16

Tinn kommune Eiendom 136/16 Tinn kommune Eiendom 136/16 Skredvurdering 20081771-1 7. januar 2009 Rev. 0 Prosjekt Prosjekt: Tinn kommune - Eiendom 136/16 Rapportnummer: 20081771-1 Rapporttittel: Skredvurdering Dato: 7. januar 2009

Detaljer