Vi takkar for støtta i Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap."

Transkript

1 Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i april Vi har sjølve ikkje vore i området tidlegare, og spenning var derfor stor då vi 1.april 2009 var på veg til dei 3 landsbyane. Vi fekk sjå både korleis pengane er brukt til no, kvifor ting har teke lenger tid enn forvent og kva som gjenstår. Vi takkar for støtta i Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. For ordens skuld nemner vi at vår reise er betalt privat og har såleis ikkje belasta prosjektmidlane på nokon måte. Vi gjorde nokre små innkjøp til landsbyane medan vi var der, som vil vise igjen i neste års rekneskap. Med helsing Sissel og Steinar Brekke

2 Timure Ghatte Khola Khaidi Ei reise vi aldri gløymer! Allereie før avreise frå Norge ante vi at dette vart ein spesiell tur. Vi fekk turprogram på e-post, og den fortalte oss at det frå Kathmandu var ca. 140 km med bilveg som det ville ta 8 10 å køyre det sa i grunn det meste om vegstandaren. Deretter var det 6 8 timar fottur til dei to første landsbyane Timure og Ghatte Khola, og enno 5 7 timar til neste landsby Khaidi. Dei første 140 km skulle tilbringast i buss.: Buss på veg frå Kathmandu til Shyabru Bensi Sjølvsagt skulle vi tatt den utfordringa det ville vere å ta bussen, men vi tok ikkje sjansen på det. Vi leigde i staden bil og sjåfør, og reisa vart tilnærma behageleg. Det tok 7 timar å køyre til Shyabru Bensi, der vegen slutta. På denne turen fekk vi dei første innblikk i at det ikkje er beint fram å drive eit hjelpeprosjekt i veglause og avsidesliggande landsbyar. Berre det å frakte varer frå Kathmandu tar 2 dagar kor den eine dagen er til fots. Vegen var nokolunde bra då vi var der. Vi forstod fort at det var avhengig av været. Ved store nedbørsmengder forsvann rett og slett vegen, og den måtte byggast opp att når været vart bra igjen. Deler av vegen var svært ras utsett, og vi fekk sjølv sjå korleis dei hadde bygt ny veg gjennom ras området. Dette var noko dei måtte gjere fleire gonger i året alt etter kor store nedbørsmengder som kom.

3 Parti av vegen frå Kathmandu til Shyabru Bensi. Her er vegen oppattbygd over eit stein og jordras. Etter å ha køyrt her, fekk vi betre forståing for Ting tar tid i Nepal setningar som vi tidlegare hadde fått gjennom dei årlege rapportane om framdrifta i hjelpeprosjektet. Vi innsåg at vår norske oppfatning av tid, tidsskjema, framdrift og logistikk vart totalt framand for verkelegheita på landsbygda i Nepal. Her måtte ein først og fremst ta tida til hjelp, og ha respekt for vêrgudar og andre uforutsette hendingar. Vi kom vel fram til Shyabru Bensi, og etter ei god natts søvn var vi klare til første dagsetappe til fots. Vi hadde gjort avtale med bærarar, og dei var på

4 plass tidleg neste morgon. Turen gjekk på ei sti som veksla mellom ein brei og god sti i fint terreng, til steintrapper hogd og murt inn i stupbratt fjell, og sti som ikkje var stort breiare enn ei skobreidde. Vi fekk større og større respekt for det folk i dette området får til. Vi kom til Timure i 17 tida på ettermiddagen. Her fekk vi ein flott mottaking med blomster, skjerf og lokal te som smakte salt. Velkomen til Timure. Til venstre i bilde; Kristine, Sissel, Steinar og Daniel Brekke Det var kjekt å oppleve at landsbybefolkninga venta oss, og sette pris på at vi kom. Ettermiddagen i landsbyen vart ei oppleving vi ikkje kjem til å gløyme; danseoppvisning og song, omvisning der vi fekk sjå korleis prosjektmidlane til no har vorte nytte i landsbyen. Festplassen er sett i stand. Møte med kvinnegruppa Kvelden blei avslutta med møte i kvinnegruppa, der vi fekk både ros og ris. Fleire kvinner var fortvila over at vasskanalen ikkje var ferdig. Dei eldste

5 var redde for at dei ikkje fekk oppleve at den vart ferdig. Dei var bekymra for at pengar og arbeidsinnsats som dei og deira familie hadde lagt inn i arbeidet, ville være bortkasta. Etter litt spørsmål fram og tilbake viste det seg at dei ikkje hadde noko skriftleg oversikt over kven i landsbyen som hadde betalt kva, og kven som hadde gjort kva. Dette fordi få/ingen kunne lese og skrive i landsbyen. Det var ei munnleg oversikt som to betrudde damer hadde, men kva om dei døydde? Den eine av desse to var alvorleg sjuk når vi var der, ho hadde blitt biten av ein hund. Vi har i etterkant fått vite at ho er på bedringens vei. Vi fekk bidrege til at ein i landsbyen som kunne skrive skulle lage ei skriftleg liste, og denne skulle vitnast av to andre som kunne lese. Lista skal oppbevarast av betrudde personar. Alle i landsbyen har sett inn eit lite beløp i eit micro-credit program leia av prosjektet. På denne måten vil dei alltid ha muligheit for å låne pengar t. d til frø, utstyr etc. som dei treng for å skaffe seg nye inntekter. Det var tydeleg at ikkje alle forsto dette prinsippet like godt. Rente var eit stort diskusjonstema. Nominell rente på smålån i Nepal er skyhøg. Vi forslo å legge seg på ei låg rente tilsvarande norsk rente ca. 5%. På denne måten ville alle ha råd til å låne pengar, og vi ville garantere for at potten vart tilført nødvendig kapital kvart år. Eit anna tema var pengar som to avdøde kvinner hadde gitt til dette microcredit programmet. Kva skulle skje med desse pengane? Vi fekk diskutert oss fram til ei løysing om at pengane som desse to kvinnene hadde sett inn skulle betalast ut til deira familiar. I ettertida vart det opp til kvinner som sette inn pengar å avgjere kva som skulle skje med dei etter deira død. Anten utbetaling til familien, eller at pengane gjekk som gåve til prosjektarbeidet. Neste dag var vi klar for dei to neste landsbyane Ghatte Khola og Khaidi. Ghatte Khola er nabolandsbyen til Timure. Det tok ein knapp time å gå dit, på nybygd veg som er ein del av den nye vegen frå Tibet til Nepal. Kinesarane driv omfattande vegbygging i området. Når vegen vert ferdig vil både Timure og Ghatte Khola ha vegforbindelse til Kathmandu eller Tibet, deler av året. Dette vil bety enormt mykje for befolkninga, og dei har eit stort potensiale til å skaffe seg nye levevegar t. d gjennom handel og turisme. Vår kontaktperson i Nepal, som er journalist, kjende til desse planane for 7 år sidan, og såg mulegheitene for befolkninga i dette området, dersom dei var på forskudd, og førebudd når trafikkstraumen byrja forbi landsbyane. Med reint vatn, gode sanitærforhold, grunnutdanning og gode varer kan dei utnytte turiststraumen til sitt eige beste det motsette kan lett bli at

6 andre overtar mulegheitene i landsbyane, og folket forblir like fattige som dei har vore. Ghatte Khola ligg heilt på grensa til Tibet vi fekk faktisk gå heilt til den gamle grensemuren mellom Tibet og Nepal, og fekk sjå det gamle fortet på Nepal si side som vart brukt under krigen mellom landa. Her var det sjølvsagt totalt fotoforbod som vi måtte respektere enno så lyst vi hadde til å ta bilde. I Ghatte Khola såg vi på arbeidet med vasskanalen. Før vi reiste, hadde vi førebudd ein del spørsmål om kvifor vasskanalen ikkje var ferdig enno. Det står att ca 1/3 av strekninga. Når vi no såg landskapet den er bygd i, forstår vi at dette må ta tid. Vi let derfor fleire av spørsmåla ligge. Det er eit viktig prinsipp i prosjektarbeidet til NEP-02 å ikkje øydelegge for mykje av den sårbare naturen. Det vert derfor ikkje nytta store maskiner, eller sprengstoff. Dette fører naturlegvis til at arbeidet tek noko lenger tid. Når vi samanlikna arbeidet med vasskanalen mot kinesarane sitt vegarbeid i området er vi glade for prinsippet om å ta vare på naturen. Vegprosjektet durar beint fram, med stor bruk av maskiner. Det set sine spor på landskapet. Den nybygde vegen frå Tibet

7 Bilder frå bygging av vasskanalen Fleire bilder frå bygging av vasskanalen

8 Bilde av eit renovert kvernhus i Ghatte Khola. Finansiert gjennom Nep 02. Etter lunsj i Ghatte Khola, tok vi fatt på den mest strabasiøse delen av besøket fotturen opp til Khaidi som ligg på ca 2300 m.o.h. der vi skulle vi overnatte i to dagar. Det var periodevis veldig bratt opp dit og sjølv vestlendingar som oss sleit deler av turen. Men vi kom til slutt opp, og vart møtt av ei fantastisk utsikt og eit fantastisk folk. Khaidi er blant dei

9 fattigaste landsbyane i området, men gjestfridomen er ikkje målt i pengar det fekk vi erfare. Vi vart innlosjert i det som skal bli eit landsbysenter med sjukestove dette er ein del av Nep 02 prosjektet. Det var ikkje sjukestove etter norsk standard, men med litt justeringar blir den eit godt tilbod til folk i området. Landsbysenteret bestod av tre hus. Eit hus med to rom, som skal bli sjukestove og landsbykontor. Eit hus som er tenkt som kjøkken der ein kan lage mat ved tilstellingar i landsbyen, og til slutt eit nytt toalett. Bilder frå Khaidi Fantastisk utsikt 2300 m.o.h. Møte med dei gjestfrie innbyggarane Den nybygde sjukestova/landsbystova Kjøkkenet I Khaidi er ein blir ein del av prosjektmidlane nytta til å lage ei trekkingrute til innsjøen Melkesjøen som ligg på ca m.o.h. Dette håpar ein skal bli ei populær rute for turistar, slik at det kan skaffe inntekter til landsbyen. Vi var opp til ca m.o.h. for å sjå på arbeidet. Nok ein gong såg vi kvifor ting tar tid i Nepal. Bilder frå arbeidet med trekking ruta

10 Årsrapport 2008 Nep 02 Timure Khaidi Oppsummert ser vi at pengane er brukt etter planen, om enn ikkje så fort som vi i utgangspunktet hadde forventa.; Toalett: I kvar av dei tre landsbyane er det bygt nye offentlege toalett. Fleire familiar har fått laga seg private toalett. Sjølvsagt etter asiatisk standard med sitt på huk prinsippet. Nokre av toaletta hadde innlagt vatn, andre hadde system med vassbøtter. Begge deler fungerte godt, og langt betre enn kva som var vanleg tidlegare med naturen som toalett og då gjerne nær rennande vatn med dei utfordringar det medført m.o.t. smitte. Reint vatn: Vasskanalen var framleis under bygging. Ca. 2/3 var ferdig. Arbeidet tek tid pga vanskar med å få inn forsyningar (sement) og det vanskelege landskapet. Innbyggarane tenar pengar ved å arbeidet med vasskanalen. Slik vert

11 pengane nytta dobbelt, både til å skaffe befolkninga reint vatn og til å skaffe dei meiningsfylt arbeid. Det er lagt ned eit stort arbeid med vasskanalen. Undervisning: I Timure og Ghatte Khola er det skular drivne av den franske organisasjonen Sol Himal. Nep-02 har derfor ikkje gått inn og støtta ordinær skule i området. Vi støttar derimot undervisning i t.d. hygiene, helse og tilbod til barn som ikkje har byrja på skule og eit fritidstilbod for barn. Vi fekk sjå eit dagtilbod som er bygt i Timure, med bibliotek og leikestove. Ein har byrja i det små med at born kan kome der og leike og lese, men for å komme inn må dei vaske hender. Når dei skal på toalett må dei nytte det nye toalettet og ikkje naturen. På denne måten satsar ein på opplæring av den nye generasjonen. Micro-credit program: I alle tre landsbyane er det oppretta system for micro-credit. Nep 02 og innbyggarane har sett inn pengar i eit fond som igjen lånar ut pengar til innbyggarane til ei grei rente. På denne måten sikrar ein at innbyggarane alltid har pengar til å kjøpe frø, reiskapar og utstyr som dei treng i sin produksjon for å skaffe seg inntekter. Vi såg mange fine åkrar, vassleidningar med rennande vatn og private nybygde toalett. Alt skaffa gjennom denne micro-credit ordninga. Trekkingrute: Vi fekk sjå arbeidet som er i gang med å lage trekkingrute i området. Noko som igjen vil auke inntektsmulegheiter gjennom overnattingstilbod og servering til turistar. I tillegg til at dei kan arbeide som guidar eller bærarar for turistane. To hovudutfordringar: Infrastruktur: Frå Kathmandu tek det 1-2 dagar å kome opp til landsbyane når været er godt. Ein dag med bil og ein dag til fots. I delar av året er det nærast uråd å reise dit. Alt materiell og utstyr som skal til landsbyane må bærast av menneskjer, evt. hestar. Dette avgrensar sterkt kor mykje ein kan få på plass ved kvar levering, og kva ein i det heile teke kan frakte opp dit. Manglande utdanning:

12 Mange av dei vaksne kan verken lese eller skrive. Dette gjer arbeidet tungvint. Alle avtalar må gjerast munnleg, og dette er sjølvsagt i etterkant kime til stadige diskusjonar om kva som var avtalt. Enno er det dessverre slik at fleire av barna ikkje får nødvendig opplæring. Dette seinkar utviklingsmulegheitene i landsbyane, Økonomi: I 2008 var vi så heldige at vi fekk Norad tilskot til dette hjelpeprosjektet. Noko vi ser på som ei stor tillitserklæring og eit kvalitetsstempel for det arbeidet som vert utført. Norad går inn og nærast 10-doblar vårt bidrag. I 2008 støtta dei prosjektet med kr ,-, og som det går fram av rekneskapen har vi overført kr ,- som eigenfinansiering til dette. Vidare vart det overført USD 1 000,- direkte til Nepal, før NORAD støtta var avklart. Denne rekneskapen syner resultatet av arbeidet i NEP-02, i tillegg vert det avlagt ein eigen rekneskap for det som skjer i Norad regi. Vi får rapport med rekneskap og bilag frå Nepal ein gong i året. Desse har vore i samsvar med overførte midlar og utan merknader.

13 Adosjonsforums hjelpeprosjekt - rekneskap 2008 Prosjektland Nepal Prosjektnummer NEP02 Prosjektnavn Thimure Khaidi Antal faddere: ca. 25 som har gitt pengar i løpet av året Antal pers. som nåes av prosjektet: Ca. 200 Regnskap 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Gåver / donasjoner Øyremerkte gåver Varesal Andre inntekter , , ,00 SUM INNTEKTER Sendt direkte til prosjektet Varekjøp Bankgebyr Revisjon Andre utgifter Eigenandel for Norad medverknad SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader FINANSPOSTER , , , ,00-267,00-267, ,00 ÅRS RESULTAT ( - = Overskot) , ,00 BEHOLDNING Kasse Bank og post , , , , , ,00-99,00-99,00 Andre fordringer SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Årets resultat Eventuelle avskrivingar Eigenkapital SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , , , , , ,24 Stryn,

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 Spørsmål til spørjetimen Ingvill Taule, Senterpartiet Me treng flaggstang til 17.mai på Sæbø skule. Kommunen 50 års jubileum og Grunnlova 200 års jubileum og da er

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer