Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA"

Transkript

1 Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1

2 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området ligg i gangavstand frå Sartor Senter på Straume og vel vere ei naturleg burstadrandsone til byutviklinga der. Grunneigarane som står bak initiativet ønskjer å utvikle området til eit moderne og miljøvenleg bustadområde med eit mangfald som imøtekjem unge, vaksne og eldre sine behov for å trivast. Området legg særs godt til rette for ei attrativ utvikling ved å bruke naturen med fjell, våtmark og sjø som ein miljøskapande og nær nabo. Analysen vil gje ei meir detaljert skildring av korleis ein tenkjer området utvikla. Målet er å stille til rådvelde eit attraktivt områder for utbygging som fell saman med kommunen sine planar for bustadutvikling. Bergen, september 2005 Opus Bergen AS 2 opus bergen as / p03031

3 Innhold arealanalyse Knappskog 3

4 4 opus bergen as / p05015

5 Samandrag Fjell kommune var på 1970-talet rekna for ein mindre bygdekommune. Etter at Sotrabrua opna i 1972 har kommunen vakse frå kring 6000 innbyggjarar til i dag knapt Og veksten ser ut til å fortsetje. I befolkningsprognosen frå 2002 til 2010 (SSB) forventar ein ei samla auke i innbyggjartalet på 13,1 prosent ca. 1,6 prosent per år. Noko lågare vekst er forventa for perioden Slår prognosen til, vil Fjell ha ei folkemengde i 2020 på Fjell kommune har som mål å vekse med 2 prosent per år med ein slik vekst vil kommunen i 2020 ha nærmare innbyggjarar. Nye tal frå SSB viser ein vekst på 2,1 prosent i gjennomsnitt for åra Prognosen viser ei auke på nær alle alderstrinn. Fleire unge, unge vaksne og eldre. Samstundes skjer det ei strukturendring i folkesetnaden stadig fleire bur åleine. Tidlegare var dette eit typisk storbyfenomen, men i dag ser ein også endringar i mindre kommunar. Dette tar mange kommunar konsekvensen av. Til samanlikning kan nemnast at Stord, som arealmessig er like stor som Fjell og med litt færre innbyggjarar, i større grad har teke konsekvensen av trongen for bydanning og endringar i folkesetnaden. I Fjell er det meste av all ny busetnad framleis einebustader eller småhus (t.d. rekkehus). Berre 2 prosent av bustadane som er sette i gang i tidsrommet er bustader i leiligheitsbygg/blokk. Heile 65 prosent er einebustader. Tilsvarande for Stord er 26 og 28 prosent. Skal ein halde på folkesetnaden, er det viktig å utvikle eit variert og mangfaldig bustadtilbod. Dette handlar også om å sikre kommuneøkonomien. Tatt i vurdering fortsatt sterk vekst og ei antaking om at kvar bustad vil romme stadig færre personar, vil det måtte byggjast omlag nye bustader innan dei neste åra. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 5

6 Det vil vere tvilsam arealbruk om ein framleis skal dekkje trongen for bustader med å byggja berre småhus. Kommunen sjølv har lansert tankar om å definere ein senterstruktur med ei urban kjerne ved Sartor senter og området rundt Fjell rådhus. Analyseområdet ligg i gangavstand til Sartor senter og vil kunne definerast som ei bustadrandsone rundt senteret. Området er på ca daa og er tenkt planlagt i eitt, men med eit utbyggingsperspektiv på ca år. Landskapet er vakkert med vatn, sjø og gode solforhold. Her har ein både by og land i rimeleg nærleik. Arealet er tenkt utvikla med ulike typar bustader, men i hovudsak rekkjehus, terassehus og anna leiligheitsbygg. Dei ulike bustadfelta skal knytast saman med gang- og sykkelvegar som alle vert videreført til Sartor senter. Området rundt Ebbesvikvatnet skal opparbeidast som park, og eit grøntbelte skal følgje frå parken og ned mot sjøen i sør. I vest ved Skjelvika har ein tenkt byggjing av marina for ca. 100 båtar. Her kan ein og lage ei gjestebrygge med mogelegheit for tøming, vask og påfyll av drivstoff. Ein kan også lokalisere eit forsamlingshus for bygda her. Tiltaket vil vere avhengig av vegutløysing frå Straume. Det vil også vere naturleg å å planleggje utløysing av hytteområdet på austsida ved Snekkevik og føreny veg fram til Brattholmen skule. Målet med denne anlaysen er å vise eit potensiale ved eit utbyggingsområde, som ligg nært til Straume og som ivaretek kommunen sine visjonar om variert bustadutvikling, og som vil medverka til ei utvikling av Straume som levande bysamfunn. 6 opus bergen as / p05015

7 områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 7

8 8 opus bergen as / p05015

9 Føremål med analysen FRÅ LNF-C TIL BUS- TADOMRÅDE FØREMÅL Fjell kommune arbeider med rullering av kommuneplanen sin arealdel. I det høvet har Fjell kommune hatt folkemøte der dei har bedt innbyggjarane kome med sine synspunkt på korleis arealet i kommunen skal forvaltast. Fjell kommune har nyleg lagt Kommunedelplan for Straume ut til høyring. Her seier ein at Straume skal utviklast til eit "urbant regionsenter". Dette skal ein få til med blant anna å gjera Straume til ein "kompakt møtestad", tilby eit stort mangfald av bustader og bumiljø og skapa eit levande sentrum med tydeleg identitet. Ei slik urban utvikling kan også forståst som ei "bymessig" utvikling. Skal Straume bli eit urbant regionsenter med tyngde - ein by, er det naudsynt at ein satsar på bustadbygging nær sentrum, og det i større målestokk enn teke høgde for i kommunedelplanen. På Søre Litlesotra finn ein store, ubrukte område, som kan bli eit flott, nytt bustadområde - kun ein spasertur frå Struame. Over til venstre: Ebbesvik sett frå sør. Grunneigarane i området føreslår å omdefinera Snekkevik, Ebbesvik og Gavlenområdet frå LNF C-område til bustadområde. Området har liten verdi som LNFområde slik dei ser det; ingen bruker området, og det er stor grad av gjengroing. Grunneigarane kjem med eit framlegg til korleis området kan nyttast. Det vert førestått nye bustader, med blanda bustadtypar, båthamn med plass til båtar, tur veg gjennom området (som lett kan koplast til Straumemila), gards- og friluftsbarnehage, bading i sjø og Ebbesvikvatnet m.m. Under til venstre: Ebesvik sett frå vest (copyright: Fjellanger Widerøe Foto AS) områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 9

10 10 opus bergen as / p05015 ANALYSEOMRÅDET LIGG CA 17 KM FRÅ BERGEN SENTRUM

11 Registrering av området Analyseområdet ligg på den sørlege halvdelen på Litlesotra. Området strekkjer seg frå Storskaret i nord (Struame idrettspark), sør til sjøen, frå busetnaden på Brattholmen og vest til Skjervika. Busetnaden i Ebbesvika og eit utmarksområde er ikkje med i det indre analyseområde. Området er ca 1500 daa stort og har mange kvalitetar; Nærleiken til Straume, Sartor Senter og Straume idrettspark, Ebbesvikvatnet og fjell, og nærleik til sjøen. Frå dei høgste toppane er det nydeleg utsikt i alle retningar. Det er gode solforhold i heile området. Det er 1-2 km til Straume, alt etter kvar i området ein er. Til Bergen er omlag 17 km og 15 min. kjøyretid. EIGEDOMSFORHOLD Tiltakshavar er ei gruppe på 10 grunneigarar, representert ved Johannes Kobbeltvedt, Ole J. Gavlen, Petter Hellevik og Wenche Snekkevik. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 11

12 Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen målestokk 1: Områdeavgrensing 12 opus bergen as / p05015

13 NATURGRUNNLAG Analyseområdet er i hovudsak prega av bart fjell (gneis), som stadvis er grodd til med lyngvekst, og fattigmyrer med lyng og brake. Midt i analyseområdet ligg eit tynt dekke av morenemateriale. Topografi/terrengform Analyseområdet er todelt topografisk. I det sørlegaste området er det slake fjellskråningar i aust, som går over i bratte stup mot vest. Desse følgjer lagdelinga i grunnfjellsgneisane. Fjella går i retning nord-sør. Dei er ikkje høge, men stikk opp over ei låg, jamn strandflate omgitt av fjord i sør og aust. I det nordlegaste området finn vi Ebbesvikfjellet, som er 104 høgt. Aust for fjellet er det senkingar med fleire vatn, små bekkeløp og myr som fylgjer landskapet si nord-sør-retning. Analysemrådet ligg fritt, og er ikkje påverka av støy eller forureining. Biologisk mangfold I MVA-Rapport 11/2003 Naturtypar i Fjell (Fjell kommune/fylkesmannen i Hordaland, Miljøavdelinga 2003) er det registrert ein lokalitet ved den sørlege delen av Ebbesvikvatnet. Dette vantet grenser her til ei gammal og gjengrodd beitemark med ulike grassortar og mykje einer. (Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning). Dyreliv Den søraustlege delen av området er definert som eit viktig trekkområde for hjort. I fylgje grunneigarane er det lite dyr som ferdast her anna enn eit og anna streifdyr. KULTURLANDSKAP I Kommunedelplan for landbruk, natur og friluftsliv er ikkje området nemd som eit viktig kulturlandskapsområde. Bygningsmiljø Det står att ein del bygningar frå tidelegere gardsdrift. Dette er eldre steinbuer, potetkjellarar og andre bygningsrestar. Likeeins er det ein del eldre steingardar. Dei fleste er haldne i hevd og avmerka på Fjell kommune sitt situasjonskart over området. Vern Det er ikkje registrert verna element innan analyseområdet. Ein del av steingarden bør bli tatt vare på som lokalt viktige kulturminner. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 13

14 BUSETNAD, INFRASTRUKTUR OG BRUK AV OMRÅDET Busetnad I analyseområdet er det for det meste einebustader, hytter og nokre hytter som er omgjorde til heilårsbustader. På Søre Litlesotra er det få bruk i drift. Innanfor analyseområdet er det ikkje fleire drivne bruk. I Gavlen og storvika finn vi eit naustmiljø, med ei rekkje naust, bryggjer og badestrender. INFRASTRUKTUR Veisystemet Fylkesveg 233 går i sørvestleg retning gjennom analysområdet. Vegen er smal og lite trafikkert. Kommunalteknikk Det er ikkje offentlege VA-anlegg i analyseområdet. Ebbesvik skal få vatn i 2007, men det er ikkje bestemt korleis det skal skje. Skular Barneskule Neraste barneskule er Brattholmen skule (1. 7. klasse). I dag har skulen 18 klassar og 330 elevar. Elevane kjem frå Brattholmen, Straume, Arefjord, Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen. Ungdomsskular Fjell ungdomsskule ligg på Bildøy. Dette er den største ungdomsskulen i Fjell. Skulen er ein rein ungdomsskule hadde pr klassar og 450 elevar. Skulen vart teken i bruk i 1969 og hadde på det meste 21 klassar. Over: Steingard. Midten: Busetnad. Under: Nautsmiljø. Foto: Opus Bergen AS. Egill Danielsen Stiftelse driv Danielsen Ungdomsskule Sotra. Hausten 2004 hadde skulen 203 elevar fordelt på 7 klassar. Skulen held til i Straume Idrettspark. Vidaregåande skule Nermeste videregåande skule er Sotra videregåande skule. Dette er ein kombinert skule med to avdelingar, ein på Bildøy og ein i Sund. Skulen har totalt 9 studieretnin- 14 opus bergen as / p05015

15 gar. I skuleåret 2004/2005 er det til saman 920 elever og 160 tilsette ved skulen. Barnehagar Nermaste kommunale barnehage til analyseområdet er Svingen barnehage. Neraste private barnehagar er Tunet familiebarnehage og Solglytt korttidsbarnehage. Fritidstilbod (idrett og kultur) Nermaste idrettslag er Brattholmen Basketballklubb, og Brattholmen idrettslag for barn og unge, som driv med fotball og handball. I idrettsparken held I. L. Øygard til. I kulturhuset ved rådhuset finst fleire tilbod, blant anna kino. Eit anna tilbod for ungdomen er Straumeklubben, som er ein kommunal ungdomsklubb med tilhaldsstad i Einarsengården på Struame. Friluftsverdiar Analyseområdet liten verdi slik det ligg i dag. Terrenget er ulendt og nokre stader så gjengrodd at det er umogleg å ta seg fram. Viktigaste frilufts- og naturverdi i området er sjøen og kystsona, fyrst og fremst brukt av dei som bur her eller har båtplass her. Vest for analyseområdet ligg Geitvika, som er eigd av Bergen og omland friluftsråd. Dette er ein hytteeigedom med flott sandfjøre, som er spesielt eigna for born. HANDEL OG SERVICE Eit par km frå analyseområdet ligg Sartor Senter. Senteret har eit stort tilbod innan daglegvarer, kiosk, helsekost, servering, klede og sko, gåver, hobby, interiør, eigenpleie, bank, finans, post, legesenter, foto, elektriske varer og vinmonopol. Sartor senter er eit av dei største kjøpesentra i landet. ARBEID OG SYSSELSETTING Næringsstrukturen i Fjell er variert. Svært mange er sysselsette innan offentleg og privat serviceverksemd. Det er også mange som jobbar i industrien, bygge- og anleggsbransjen. Kystbasen Coast Center Base (CCB) på Ågotnes ein stor og viktig arbeidsgjevar i kommunen. CCB er den største forsyningsbasen for olje- og gassverksemda i Nordsjøen, og har meir enn 1000 tilsette fordelt på eit stort tal verksemder. Fjell er også prega av nærleiken til Bergen, og mange som bur i Fjell har arbeidsplassen sin i Bergen. Men lokalt næringsliv blomstrar, og det er ei sterk auke i talet på arbeidsplassar. Pendlingstal for Fjell syner at 5556 bur i kommunen og har arbeidsområdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 15

16 stad i ein annan kommune. I motsetnad til mange nabokommunar til Bergen er det og mange som pendlar til Fjell frå nabokommunane; 2915 har arbeidsstaden sin i Fjell og bur i ein annan kommune (Folke- og bustadteljing 2001, SSB). Fjell har stort tilbod av attrative arbeidsplassar, og tilgjengelege kommunikasjonsmoglegheiter og infrastruktur har gjort det lettvint å pendle anten ein bur i Bergen eller t.d. Os. KOMMUNIKASJON Det går buss frå Gavlen til Straume. EKSISTERANDE PLANAR Kommuneplan I kommuneplan for Fjell ( ) er mesteparten av analyseområdet vist som LNF-område, sone C (lysest grønn), det vil seie LNF-område der spreidd bustadbygging ikkje er tillate. Eit lite område rundt Skogavatnet lengst nord ligg inne som regulert friluftsområde (grønn). Sørvest for Ebbesvikvatnet finn vi eit lite bustadområde (gul) og sør for denne LNF-område sone B (grønn), der spreidd bustadbygging er tillate. Ved kysten i sør og sørvest ligg to mindre hytteområde (oransje). Utdrag frå Kommuneplanen sin arealdel ). I kommuneplan for Fjell ( ) ligg det inne ein planlagt kommunal veg som skal gå frå Struame Næringspart til Ebbesvik. Kommunedelplaner Kommunedelplan for Straume er ute til høyring. Eit overordna mål med denne planen er å gjera Straume til "eit levande, miljøvenleg og aktivt regionsenter med nærområde som supplerer og støttar opp om sentrum". Kommunedelplanen grensar til analyseområdet i nord. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) er under høyring. Visjonen i denne planen er å leggja forholda til rettes slik at flest mogeleg av innbyggjarane, særleg born og unge, skal kunne drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Like nord for analyseområdet ligg Straume Idrettspark, som er eit stort 16 opus bergen as / p05015

17 idrettsanlegg med mange tilbod. Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup er nyleg vedtatt. I denne er det lagt opp til offentleg vassforsyning til Ebbesvik i Reguleringsplaner Det er under arbeid reguleringsplan for gnr 43 bnr 219, 391 og 605 i Snekkevika. Planområdet er om lag 2,3 daa og ligg austvendt ved Pollen i Snekkevika. Planen legg til rette for 3 bustader med eit felles leikeareal, tilkomst frå privat veg, og gangareal ned til sjøen. Det er under utarbeiding reguleringsplan for gnr 45 bnr 5 og 8 i Ebbesvik. Planområdet er på 40 daa med føremål fortetting av eksisterande bustadområde. Reguleringsplan for Kalvaneset er også under utarbeiding. Planen legg opp til 30 hyttetomter, småbåthamn med 50 båtplassar samt veg frå Ebbesvik til hytteområdet. Strategiske planer I handlingsplan for Fjell kommune ( ) er det uttrykt at kommunen skal "arbeida for ein balansert og variert bustadbygging i heile kommunen med mellom anna terrassehus og lågblokker". områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 17

18 Sentrumsstruktur Randsone - bustadområde UTBYGGING AV SNEKKEVIK, EBBESVIK OG GAVLEN ER EIT LEDD I UTVIKLINGA AV SENTRUMSSTUKTUREN KRING STRAUME 18 opus bergen as / p05105

19 "Vestbyen" EI BYMESSIG UTVIKLING I FJELL Mange vil påstå at Fjell ikkje treng ei bymessig utvikling pga nærleiken til Bergen. Med nettopp denne nærleiken og dei gode vegtilhøva gjer det mogeleg å bu i Fjell og arbeide eller studere i Bergen. For øvrig vert det kravd meir for at alle typar menneske skal trivast. For å lykkast med ei urban, bymessig utvikling må bustadbyggjing, næringsliv, handel og kultur utviklast i ein samanheng. Området rundt Sartor utviklar seg til ei urban kjerne med ulike tilbod, slik det vert lagt opp til i Kommunedelplan for Struame. Det er ein fordel om dette området får tilført nye og meir urbane bustader. Ein får då liv gjennom døgnet og ikkje eit dødt område etter at alle butikkane er stengt. Rundt den urbane kjerna bør det utviklast ei randsone med ulike typar bustader. På den måten kan dei som ynskjer det, bu meir sentralt og ein vil samstundes få ei variert samansetjing av folkesetnaden. Søre Litlesotra har potensiale til å bli eit attraktivt bustadområde i randsona rundt den urbane kjerna. Området ligg nært både Sartor senter og Bergen. Landskapet byr på trivsel her er nærleik til vatn, sjø og turområde. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 19

20 KVA TYPE BUSTAD ER ETTERSPURT AV KVEN? Einebustad I flyttemotivundersøkinga for Hordaland (2000) oppgav personar i aldersgruppa år m.a. at romsleg bustad og barnevenlege omgjevnader hadde mest å seie for val av bustad. Annan småhusbusetnad Er rekkjehuset stort nok er dette ei rimelegare løysing for barnefamiliane. I rekkehusbusetnad kan ein også byggje små og funksjonelle bustader som også passar for dei eldre. Leiligheitsbygg/blokk Undersøkingar viser at det først og fremst er dei unge i etableringsfasen og personar over 50 år som spør etter mindre og meir lettstelte bustader, gjerne i leiligheitsbygg eller i blokk. I flyttemotivundersøkinga for Hordaland (2000) svara personar i aldersgruppa år at det var viktig å kunne bu sentralt og at bustaden skulle vere rimeleg. Personar over 45 år la vekt på at bustaden skulle vere lettstelt og at det skulle vere mogelegg å bu i den livet ut. MÅ EIN FLYTTE UT AV KOMMUNEN FOR Å FÅ EIN HØVELEG BUSTAD Endringsfase Utfrå undersøkingar som er utførte i Hordaland og andre fylke, veit ein at flyttehyppigheit avtar med alderen. Ein veit at mange eldre ventar med å flytte til dei er nødt til det, og at dei ynskjer å flytte innan eigen kommune. Nærleiken til kjente, familie og vener vert vektlagd. Ein veit også at mange eldre ynskjer ein meir lettstelt bustad når dei er "ferdige" med å bu i einebustad; Desse er i ein endringsfase. Eldre bidrar også med store skatteinntekter til kommunen, då dei fleste er gjeldfrie og sit på verdiar og formuar. Etableringsfase Mange unge ynskjer å få sin eigen bustad. Men langt frå alle ynskjer, eller har råd til å flytte rett inn i rekkjehus/einebustad som første bustad. Som vi allereie har vore inne på, ynskjer dei unge å bu i leiligheit. 20 opus bergen as / p05015

21 Boliger etter bygningstype i Norge. Prosent N= (1980), (1990) og (2001) Boliger etter bygningstype i Hordaland. Prosent. N= (1980), (1990) og (2001) Boliger etter bygningstype i Bergen. Prosent. N= (1980), (1990) og (2001) Fjell kommune har eit svært dårleg tilbod til personar i dei to livsfasane. Ein ser at dei unge, og etter kvart også eldre, flyttar til Bergen, der dei får den bustaden dei er ute etter. BUSTADTYPAR I FJELL I HØVE BERGEN OG HORDALAND Figurane til venstre viser prosentvis fordeling mellom einebustad/våningshus, rekkjehus/tomannsbustader og liknande, leiligheitsbygg/blokk og andre bustadbygg i bustadmassen i Norge, Hordaland, Bergen og Fjell for åra 1980, 1990 og For landet som heilheit har det spesielt vore ein auke i delen einebustader frå 1980 til I Hordaland har det også skjedd ei auke av einebustader og anna småhusbusetnad (rekkjehus, tomanns- bustader osb). Delen bustader i leiligheitsbygg har hatt en liten reduksjon. I Bergen har det skjedd ei utjamning mellom bustadtypane. I Fjell har det ikkje skjedd noko særleg endring i bustadsamansetjinga. Det har vorte ein liten reduksjon av delen einebustader frå 1990 til fordel for anna småhusbusetnad (rekkehus, tomannsbustader og liknande) Boliger etter bygningstype i Fjell. Prosent. N= 3070 (1980), 4925 (1990) og 6676 (2001) ,5 0,6 0,2 0,7 0,5 1, Summering av bustadar (N) frå 1980 inkl. uoppgitte. Prosent summerer difor ikkje til 100. Einebustader/våningshus Rekkjehus, tomannsbustader, bustader mindre enn 3 etg Leiligheitsbygg, blokk med 3 etg eller meir Annan bustad (felleshushald, bustad i forretningsbygg) Kjelde: tal fråssb bearbeida av Opus, Bergen Ser ein på ei samlet oversikt over bustader sett i gang for åra 2001, 2002, 2003 og 2004 (figuren under) har det vore ei sterk auke i leiligheitsbygg i Bergen, men for Fjell har tendensen til at einebustader er dominerande Boliger satt i gang i tidsrommet Prosent. N= 4385 (Bergen) 705 (Fjell) Ber gen Fjell områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 21

22 BEFOLKNINGSUTVIKLING Berre dei kommunane i Hordaland som i dag har aller yngst folkesetnad, i første rekke Fjell, ser ut til å få auke i talet på born og unge fram mot Det vil også bli mange unge vaksne og eldre. Kartet til høgre viser forventa vekst i Hordaland fram til Framskrivinga frå SSB byggjer på tilgjengeleg historisk statistikk om flytting og demografi. For heile perioden ventar ein at folketalet i Hordaland skal halde fram å auke med 4,6 prosent, eller 0,6 prosent per år. Dette er ein litt større auke enn gjennomsnittet for landet. Folketalet vil fortsatt auke i mange kystkommunar i fylket, medan nedgangen ser ut til å fortsetje i store deler av Indre Hordaland. I perioden forventar ein at samla vekst på 13,1 prosent for Fjell dvs. 1,6 prosent auke per år. Ser ein lenger fram i tid ventar ein noko mindre vekst i perioden ,2 prosent per år. Forventa vekst i perioden Kilde: SSB bearbeidet av Hordaland fylkeskommune. Forventa vekst : Folketal Folketal Auke Auke Auke Folketal Auke Auke i Auke per i alt per år alt % år % 2010 % % 2020 Bergen , ,8 0,7 Fjell ,1 1, ,4 1,2 Kilde: SSB Endring i alderssamansetjing : Alder I alt Bergen Fjell Kilde: SSB 22 opus bergen as / p05015

23 Den store auken i talet på eldre vil først kome etter 2020, samstundes som det lågare talet på barn og unge etterkvart vil redusere talet på personar i yrkesaktiv alder. Dersom føresetnadane i framskrivinga held, vil talet på personar over 67 år i fylket auke med rundt , medan talet på barn og unge vil gå litt ned. Talet på personar i yrkesaktiv alder vil auke med nærare Figurane under viser aldersstuktur i 2020 for Fjell og Bergen. F J ELL Fjell kommune har ei målsetjing om å vekse med ca. 2 prosent per år dei næraste åra. Nye tal frå SSB (2005) viser at gjennomsnittleg vekst for perioden var 2,1 prosent. Befolkinga vert bestemt av inn- og utflytting (netto flytting) samt fødte og døde (naturleg vekst). Fjell hadde ei nettoinnflytting på 103 personar og eit fødselsoverskot på 43 personar i 2004 dvs. det er innflyttinga som har stått for den største veksten. I følgje SSB si nye befolkingsframskriving fram til 2050 for landet som heilhet, vil folketalet i Norge fortsetje å stige svakt dei neste 30 åra. Truleg vil aukinga ikkje stoppe opp då, men ein nedgang kan ikkje utelukkast. I 2050 forventar SSB ei befolking på mellom 4,6 og 6,6 millionar. Dette er meir enn i dei framskrivingane som blei laga i Auken skyldast i hovudsak at det vert forventa ei større nettoinnvandring og høgare levealder. I den nye befolkingsframskrivinga til 2050, vert det enda fleire eldre i åra framover enn tidlegare medrekna. Dette tilseier at det på sikt vil vere ein auka trong for funkjsonelle bustader for denne gruppa (kjelde: SSB, Bergen kommune og Fjell kommune). Fleire personar bur aleine Folke- og bustadteljinga (2001) viser at det blir stadig fleire einpersonhushaldningar. Dette gjeld spesielt storbyane og senterområda i dei mindre kommunane. I Hordaland har 37 prosent av hushaldningane ein person, i Bergen 41 prosent og i Fjell 23 prosent. Til samanlikning bur det i gjennomsnitt 2,3 personer per bustad i Norge, i Hordaland 2,4 i Bergen 2,2 og i Fjell 2,8. Fleire personar per hushaldning i Fjell i høve landsgjennomsnittet skuldast at kommunen har ein ung busetnad og samstundes er det naturleg å tru at vaksne born bur lenger heime pga manglande bustader for førstegongsetablering. Ved endringar i bustadstrukturen vil det også skje endringar med omsyn til hushaldningen sin storleik. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 23

24 Tidlegare var små hushaldningar eit typisk storbyfenomen, men i dag ser ein også endringar i mindre kommunar. Dette tar mange kommunar konsekvensen av. og byggjer meir urbane bustadar i senterområda. Dersom vi samanliknar oss med Stord, ser vi at Stord, med bystatusen sin, har kome eit steg lengre enn Fjell; Stord kommune mange likheitstrekk med Fjell; kommunane er arealmessig omtrent like store, Stord har litt færre innbyggjarar, men har ganske lik alderssamansetjing som Fjell. Skilnaden er at Stord og Fjell har ein heilt ulik utbyggjingsstategi. Av bustadar sett i gang frå 2001 til 2004 er delen einebustadar 26 prosent på Stord og 65 prosent i Fjell. Del leiligheitsbygg/blokk er høvesvis 28 og 2 prosent. Bustadbyggjing Med ei folkeauke på 2,5 % pr år (jamfør Fjell kommuneplan ), vil Fjell ha innbyggjarar i Befolkningsutviklinga i Bergensområdet er tett knytta til bustadtilbod. Reiseavstandane er relativt korte, og kommunane rundt Bergen kan langt på veg sjølve velgje om dei skal leggje til rette for låg eller høg befolkingsvekst gjennom bustadbyggingspolitikken sin. Avhengig av bustadbyggjestrategiar, kan Fjell ha mellom og innbyggjarar i Dersom ein tek utgangspunkt i eit mål på innbyggjarar i 2020 og at ein skal leggje til rette for flest mogleg av befolkinga Fjell har i dag, må ein rekne med lågare butettheit, dvs færre busette pr eining. Gjennomsnittet for Norge i dag er 2,25. I gjeldande kommuneplan (Kommuneplan for Fjell ) reknar ein med at det bur 2,8 personar per bustad. Med innbyggjarar vil ein trenge bustadar. I dag har ein 7200 bustadar. Medrekna eit fråfall på 500, vil ein trenge 5500 bustader fram til Det må såleis byggjast 370 bustader pr år. Gjer ein ikkje det, vil befolkinga i 2020 vere lågare enn forventa, og kanskje kanskje skeivt fordelt, slik ho er i dag. Næringsutvikling Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vil gjennom Gode Sirkar søke og utvikle regionen som ein attraktiv stad for næringsutvikling. Sintef har ei viktig rolle her som koordinator og leiar. Ei viktig oppgåve for Gode sirklar er å utvikle aktivitetar i regionen for å gjera det meir attrativt å investera, arbeida og bu. Eit av horudargumenta deira er at menneske skapar energiar, kunnskap samlast der det er menneske, oftast i byane, og der det er kunnskap, skjer det næringsutvikling. Alts: for å skape næringsutvikling på Straume og i regionen, treng ein fleire menneske i regionen. 24 opus bergen as / p05015

25 STRAUME LEIRVIK 5000 AV INNBYGGJARAR I FJELL KOMMUNE BUR PÅ STRAUME AV INNBYGGJARAR I STORD KOMMUNE BUR I LEIRVIK områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 25

26 26 opus bergen as / p05015

27 Mogeleg arealbruk (utbygging) Bakgrunn Bakgrunn for dette framlegget er grunneigarane sine ønske om utvikling av området. Framlegget, som vert skissert her, er gjort utfrå vurderingar av området som heilheit, topografi, til vegsystemet (eksisterande og planlagt), eksisterande busetnad, grøntområde og kystsona. Framlegget er også basert på diskusjonen kring utvikling av Straume senterområde, der ein her ser på utviklinga av Straume som ei "bymessig utvikling". Området kring Sartor og rådhuset er definert som sentrumskjerne, og området rundt som randsone av bustader med forholdsvis høg utnytting. Arealavgrensning Analyseområdet har fått ei avgrensing som samsvarer med eigedomane til tiltakshavarane. Området er ca 1500 daa. Analyseområdet ligg i eit LNF C-område, i nærleiken av bustadområda på Brattholmen og Snekkevika og industriområdet og senterområdet på Straume. FRAMLEGG Grøntstruktur Det er ønskjeleg å ta vare på fleire grøne område: - Friluftsområda rundt Skogavatnet og Ebbesvikvatne - Grønt drag frå Straume idrettspark og sør til fylkesveg 233, som heng saman med grøntdraget som inkluderer Ebbesvikfjellet, og går mot sjøen i vest - Store, overordna grøne drag mellom bustadområda i sør områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 27

28 STRAUMEMILA + SØRE LITLESOTRA-MILA = DOBBELTMILA - Ebbesvikvatnet er reint, og kan nyttast som badevatn - Park med veg og benker i tilknytting til Ebbesvikvatnet, tilrettelagt for alle brukarar Grøntområda skal vere tilgjengeleg for alle. Ebbesvikfjellet skal fungere som ein buffer mellom industri og bustadområde. Likeeins fungerer gnr/bnr 43/1 og 43/11 som buffer mellom det gamle bustadområdet Snekkevika/ Brattholmen og det nye i Ebbesvik. Skisse over grøntdrag, badeplassar og turløype. Totalt overordna grøntareal er på ca xxx daa. I tillegg til dette kjem grøne område innanfor dei einskilde bustadområda, det vere seg fellesareal og private hagar. I fjell er det stor etterspurnad etter båtplass. I Skjelvika, vest i analyseområdet, kan det leggjast til rette for båthamn med båtplassar, molo og kaianlegg med gjestebryggje. I samanheng med båthamna kan det leggjast til rette for badeanlegg med strand og stupebrett. Eit samfunnshus/samfunnslokale i båthamna, som skal vera eit knutepunkt og ein arena for miljøskaping for folket på Søre Litlesotra. Forslag til Marina i Skjervika 28 opus bergen as / p05015

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE 2013-2025 Innleiing Bø kommune treng som vekst- og skulekommune ein plan for bustadpolitikk. Formålet med planen er å beskrive kva for behov og utfordringar kommunen

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten FØRDE TOMTESELSKAP Brendeholten Plassering Slåttebakkane er eit godt etablert byggefelt i Førde, med ferdig utbygd infrastruktur. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte

Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte Status tomter Solfonn-Langedalen Bestilling av UTK til rådmannen Framlagt til UTK-møte 05.04.17 Innhald: Side 2-11: Side 12-21: Side 22-31: Side 32: TOMTER: Områdevis gjennomgang av tomter tilgjengeleg

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014 Fylkesprognose Sogn og Fjordane 214 www.sfj.no Samandrag Fylkeskommunen har utarbeidd ein prognose over folketal og bustadbehov i Sogn og Fjordane fram til 23. Prognosen viser at det i 23 vil vera 117

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse Prognoser og kart i planarbeid Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Skildring av planoppdraget

Skildring av planoppdraget Detaljplan for Brakåsen og Klypetjønn, Suldal kommune Skildring av planoppdraget Bakgrunn for oppdraget Tettstaden Suldalsosen har ca 650 innbyggjarar (heile Vinjar skulekrins har ca 950). Her er to daglegvarebutikkar,

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader.

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader. REGULERINGSPLAN GNR 15 BNR 1, 140 og 232. SKÅLVIK I FJELL KOMMUNE PLANSKILDRING Straume Rådgivning AS søkjer på vegne av FV Eiendom AS om regulering av deler av Skålvik frå uregulert område til bustad-

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Saksbehandlar: Morten Ugelvik Arkiv: 142, &18 Arkivsaksnr.: 12/ REVISJON AV AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN

Saksbehandlar: Morten Ugelvik Arkiv: 142, &18 Arkivsaksnr.: 12/ REVISJON AV AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN SAKSFRAMLEGG - Saksbehandlar: Morten Ugelvik Arkiv: 142, &18 Arkivsaksnr.: 12/551-112 REVISJON AV AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN 2013-2023 Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst 04.06.2013 030/13

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer