Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA"

Transkript

1 Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1

2 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området ligg i gangavstand frå Sartor Senter på Straume og vel vere ei naturleg burstadrandsone til byutviklinga der. Grunneigarane som står bak initiativet ønskjer å utvikle området til eit moderne og miljøvenleg bustadområde med eit mangfald som imøtekjem unge, vaksne og eldre sine behov for å trivast. Området legg særs godt til rette for ei attrativ utvikling ved å bruke naturen med fjell, våtmark og sjø som ein miljøskapande og nær nabo. Analysen vil gje ei meir detaljert skildring av korleis ein tenkjer området utvikla. Målet er å stille til rådvelde eit attraktivt områder for utbygging som fell saman med kommunen sine planar for bustadutvikling. Bergen, september 2005 Opus Bergen AS 2 opus bergen as / p03031

3 Innhold arealanalyse Knappskog 3

4 4 opus bergen as / p05015

5 Samandrag Fjell kommune var på 1970-talet rekna for ein mindre bygdekommune. Etter at Sotrabrua opna i 1972 har kommunen vakse frå kring 6000 innbyggjarar til i dag knapt Og veksten ser ut til å fortsetje. I befolkningsprognosen frå 2002 til 2010 (SSB) forventar ein ei samla auke i innbyggjartalet på 13,1 prosent ca. 1,6 prosent per år. Noko lågare vekst er forventa for perioden Slår prognosen til, vil Fjell ha ei folkemengde i 2020 på Fjell kommune har som mål å vekse med 2 prosent per år med ein slik vekst vil kommunen i 2020 ha nærmare innbyggjarar. Nye tal frå SSB viser ein vekst på 2,1 prosent i gjennomsnitt for åra Prognosen viser ei auke på nær alle alderstrinn. Fleire unge, unge vaksne og eldre. Samstundes skjer det ei strukturendring i folkesetnaden stadig fleire bur åleine. Tidlegare var dette eit typisk storbyfenomen, men i dag ser ein også endringar i mindre kommunar. Dette tar mange kommunar konsekvensen av. Til samanlikning kan nemnast at Stord, som arealmessig er like stor som Fjell og med litt færre innbyggjarar, i større grad har teke konsekvensen av trongen for bydanning og endringar i folkesetnaden. I Fjell er det meste av all ny busetnad framleis einebustader eller småhus (t.d. rekkehus). Berre 2 prosent av bustadane som er sette i gang i tidsrommet er bustader i leiligheitsbygg/blokk. Heile 65 prosent er einebustader. Tilsvarande for Stord er 26 og 28 prosent. Skal ein halde på folkesetnaden, er det viktig å utvikle eit variert og mangfaldig bustadtilbod. Dette handlar også om å sikre kommuneøkonomien. Tatt i vurdering fortsatt sterk vekst og ei antaking om at kvar bustad vil romme stadig færre personar, vil det måtte byggjast omlag nye bustader innan dei neste åra. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 5

6 Det vil vere tvilsam arealbruk om ein framleis skal dekkje trongen for bustader med å byggja berre småhus. Kommunen sjølv har lansert tankar om å definere ein senterstruktur med ei urban kjerne ved Sartor senter og området rundt Fjell rådhus. Analyseområdet ligg i gangavstand til Sartor senter og vil kunne definerast som ei bustadrandsone rundt senteret. Området er på ca daa og er tenkt planlagt i eitt, men med eit utbyggingsperspektiv på ca år. Landskapet er vakkert med vatn, sjø og gode solforhold. Her har ein både by og land i rimeleg nærleik. Arealet er tenkt utvikla med ulike typar bustader, men i hovudsak rekkjehus, terassehus og anna leiligheitsbygg. Dei ulike bustadfelta skal knytast saman med gang- og sykkelvegar som alle vert videreført til Sartor senter. Området rundt Ebbesvikvatnet skal opparbeidast som park, og eit grøntbelte skal følgje frå parken og ned mot sjøen i sør. I vest ved Skjelvika har ein tenkt byggjing av marina for ca. 100 båtar. Her kan ein og lage ei gjestebrygge med mogelegheit for tøming, vask og påfyll av drivstoff. Ein kan også lokalisere eit forsamlingshus for bygda her. Tiltaket vil vere avhengig av vegutløysing frå Straume. Det vil også vere naturleg å å planleggje utløysing av hytteområdet på austsida ved Snekkevik og føreny veg fram til Brattholmen skule. Målet med denne anlaysen er å vise eit potensiale ved eit utbyggingsområde, som ligg nært til Straume og som ivaretek kommunen sine visjonar om variert bustadutvikling, og som vil medverka til ei utvikling av Straume som levande bysamfunn. 6 opus bergen as / p05015

7 områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 7

8 8 opus bergen as / p05015

9 Føremål med analysen FRÅ LNF-C TIL BUS- TADOMRÅDE FØREMÅL Fjell kommune arbeider med rullering av kommuneplanen sin arealdel. I det høvet har Fjell kommune hatt folkemøte der dei har bedt innbyggjarane kome med sine synspunkt på korleis arealet i kommunen skal forvaltast. Fjell kommune har nyleg lagt Kommunedelplan for Straume ut til høyring. Her seier ein at Straume skal utviklast til eit "urbant regionsenter". Dette skal ein få til med blant anna å gjera Straume til ein "kompakt møtestad", tilby eit stort mangfald av bustader og bumiljø og skapa eit levande sentrum med tydeleg identitet. Ei slik urban utvikling kan også forståst som ei "bymessig" utvikling. Skal Straume bli eit urbant regionsenter med tyngde - ein by, er det naudsynt at ein satsar på bustadbygging nær sentrum, og det i større målestokk enn teke høgde for i kommunedelplanen. På Søre Litlesotra finn ein store, ubrukte område, som kan bli eit flott, nytt bustadområde - kun ein spasertur frå Struame. Over til venstre: Ebbesvik sett frå sør. Grunneigarane i området føreslår å omdefinera Snekkevik, Ebbesvik og Gavlenområdet frå LNF C-område til bustadområde. Området har liten verdi som LNFområde slik dei ser det; ingen bruker området, og det er stor grad av gjengroing. Grunneigarane kjem med eit framlegg til korleis området kan nyttast. Det vert førestått nye bustader, med blanda bustadtypar, båthamn med plass til båtar, tur veg gjennom området (som lett kan koplast til Straumemila), gards- og friluftsbarnehage, bading i sjø og Ebbesvikvatnet m.m. Under til venstre: Ebesvik sett frå vest (copyright: Fjellanger Widerøe Foto AS) områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 9

10 10 opus bergen as / p05015 ANALYSEOMRÅDET LIGG CA 17 KM FRÅ BERGEN SENTRUM

11 Registrering av området Analyseområdet ligg på den sørlege halvdelen på Litlesotra. Området strekkjer seg frå Storskaret i nord (Struame idrettspark), sør til sjøen, frå busetnaden på Brattholmen og vest til Skjervika. Busetnaden i Ebbesvika og eit utmarksområde er ikkje med i det indre analyseområde. Området er ca 1500 daa stort og har mange kvalitetar; Nærleiken til Straume, Sartor Senter og Straume idrettspark, Ebbesvikvatnet og fjell, og nærleik til sjøen. Frå dei høgste toppane er det nydeleg utsikt i alle retningar. Det er gode solforhold i heile området. Det er 1-2 km til Straume, alt etter kvar i området ein er. Til Bergen er omlag 17 km og 15 min. kjøyretid. EIGEDOMSFORHOLD Tiltakshavar er ei gruppe på 10 grunneigarar, representert ved Johannes Kobbeltvedt, Ole J. Gavlen, Petter Hellevik og Wenche Snekkevik. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 11

12 Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen målestokk 1: Områdeavgrensing 12 opus bergen as / p05015

13 NATURGRUNNLAG Analyseområdet er i hovudsak prega av bart fjell (gneis), som stadvis er grodd til med lyngvekst, og fattigmyrer med lyng og brake. Midt i analyseområdet ligg eit tynt dekke av morenemateriale. Topografi/terrengform Analyseområdet er todelt topografisk. I det sørlegaste området er det slake fjellskråningar i aust, som går over i bratte stup mot vest. Desse følgjer lagdelinga i grunnfjellsgneisane. Fjella går i retning nord-sør. Dei er ikkje høge, men stikk opp over ei låg, jamn strandflate omgitt av fjord i sør og aust. I det nordlegaste området finn vi Ebbesvikfjellet, som er 104 høgt. Aust for fjellet er det senkingar med fleire vatn, små bekkeløp og myr som fylgjer landskapet si nord-sør-retning. Analysemrådet ligg fritt, og er ikkje påverka av støy eller forureining. Biologisk mangfold I MVA-Rapport 11/2003 Naturtypar i Fjell (Fjell kommune/fylkesmannen i Hordaland, Miljøavdelinga 2003) er det registrert ein lokalitet ved den sørlege delen av Ebbesvikvatnet. Dette vantet grenser her til ei gammal og gjengrodd beitemark med ulike grassortar og mykje einer. (Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning). Dyreliv Den søraustlege delen av området er definert som eit viktig trekkområde for hjort. I fylgje grunneigarane er det lite dyr som ferdast her anna enn eit og anna streifdyr. KULTURLANDSKAP I Kommunedelplan for landbruk, natur og friluftsliv er ikkje området nemd som eit viktig kulturlandskapsområde. Bygningsmiljø Det står att ein del bygningar frå tidelegere gardsdrift. Dette er eldre steinbuer, potetkjellarar og andre bygningsrestar. Likeeins er det ein del eldre steingardar. Dei fleste er haldne i hevd og avmerka på Fjell kommune sitt situasjonskart over området. Vern Det er ikkje registrert verna element innan analyseområdet. Ein del av steingarden bør bli tatt vare på som lokalt viktige kulturminner. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 13

14 BUSETNAD, INFRASTRUKTUR OG BRUK AV OMRÅDET Busetnad I analyseområdet er det for det meste einebustader, hytter og nokre hytter som er omgjorde til heilårsbustader. På Søre Litlesotra er det få bruk i drift. Innanfor analyseområdet er det ikkje fleire drivne bruk. I Gavlen og storvika finn vi eit naustmiljø, med ei rekkje naust, bryggjer og badestrender. INFRASTRUKTUR Veisystemet Fylkesveg 233 går i sørvestleg retning gjennom analysområdet. Vegen er smal og lite trafikkert. Kommunalteknikk Det er ikkje offentlege VA-anlegg i analyseområdet. Ebbesvik skal få vatn i 2007, men det er ikkje bestemt korleis det skal skje. Skular Barneskule Neraste barneskule er Brattholmen skule (1. 7. klasse). I dag har skulen 18 klassar og 330 elevar. Elevane kjem frå Brattholmen, Straume, Arefjord, Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen. Ungdomsskular Fjell ungdomsskule ligg på Bildøy. Dette er den største ungdomsskulen i Fjell. Skulen er ein rein ungdomsskule hadde pr klassar og 450 elevar. Skulen vart teken i bruk i 1969 og hadde på det meste 21 klassar. Over: Steingard. Midten: Busetnad. Under: Nautsmiljø. Foto: Opus Bergen AS. Egill Danielsen Stiftelse driv Danielsen Ungdomsskule Sotra. Hausten 2004 hadde skulen 203 elevar fordelt på 7 klassar. Skulen held til i Straume Idrettspark. Vidaregåande skule Nermeste videregåande skule er Sotra videregåande skule. Dette er ein kombinert skule med to avdelingar, ein på Bildøy og ein i Sund. Skulen har totalt 9 studieretnin- 14 opus bergen as / p05015

15 gar. I skuleåret 2004/2005 er det til saman 920 elever og 160 tilsette ved skulen. Barnehagar Nermaste kommunale barnehage til analyseområdet er Svingen barnehage. Neraste private barnehagar er Tunet familiebarnehage og Solglytt korttidsbarnehage. Fritidstilbod (idrett og kultur) Nermaste idrettslag er Brattholmen Basketballklubb, og Brattholmen idrettslag for barn og unge, som driv med fotball og handball. I idrettsparken held I. L. Øygard til. I kulturhuset ved rådhuset finst fleire tilbod, blant anna kino. Eit anna tilbod for ungdomen er Straumeklubben, som er ein kommunal ungdomsklubb med tilhaldsstad i Einarsengården på Struame. Friluftsverdiar Analyseområdet liten verdi slik det ligg i dag. Terrenget er ulendt og nokre stader så gjengrodd at det er umogleg å ta seg fram. Viktigaste frilufts- og naturverdi i området er sjøen og kystsona, fyrst og fremst brukt av dei som bur her eller har båtplass her. Vest for analyseområdet ligg Geitvika, som er eigd av Bergen og omland friluftsråd. Dette er ein hytteeigedom med flott sandfjøre, som er spesielt eigna for born. HANDEL OG SERVICE Eit par km frå analyseområdet ligg Sartor Senter. Senteret har eit stort tilbod innan daglegvarer, kiosk, helsekost, servering, klede og sko, gåver, hobby, interiør, eigenpleie, bank, finans, post, legesenter, foto, elektriske varer og vinmonopol. Sartor senter er eit av dei største kjøpesentra i landet. ARBEID OG SYSSELSETTING Næringsstrukturen i Fjell er variert. Svært mange er sysselsette innan offentleg og privat serviceverksemd. Det er også mange som jobbar i industrien, bygge- og anleggsbransjen. Kystbasen Coast Center Base (CCB) på Ågotnes ein stor og viktig arbeidsgjevar i kommunen. CCB er den største forsyningsbasen for olje- og gassverksemda i Nordsjøen, og har meir enn 1000 tilsette fordelt på eit stort tal verksemder. Fjell er også prega av nærleiken til Bergen, og mange som bur i Fjell har arbeidsplassen sin i Bergen. Men lokalt næringsliv blomstrar, og det er ei sterk auke i talet på arbeidsplassar. Pendlingstal for Fjell syner at 5556 bur i kommunen og har arbeidsområdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 15

16 stad i ein annan kommune. I motsetnad til mange nabokommunar til Bergen er det og mange som pendlar til Fjell frå nabokommunane; 2915 har arbeidsstaden sin i Fjell og bur i ein annan kommune (Folke- og bustadteljing 2001, SSB). Fjell har stort tilbod av attrative arbeidsplassar, og tilgjengelege kommunikasjonsmoglegheiter og infrastruktur har gjort det lettvint å pendle anten ein bur i Bergen eller t.d. Os. KOMMUNIKASJON Det går buss frå Gavlen til Straume. EKSISTERANDE PLANAR Kommuneplan I kommuneplan for Fjell ( ) er mesteparten av analyseområdet vist som LNF-område, sone C (lysest grønn), det vil seie LNF-område der spreidd bustadbygging ikkje er tillate. Eit lite område rundt Skogavatnet lengst nord ligg inne som regulert friluftsområde (grønn). Sørvest for Ebbesvikvatnet finn vi eit lite bustadområde (gul) og sør for denne LNF-område sone B (grønn), der spreidd bustadbygging er tillate. Ved kysten i sør og sørvest ligg to mindre hytteområde (oransje). Utdrag frå Kommuneplanen sin arealdel ). I kommuneplan for Fjell ( ) ligg det inne ein planlagt kommunal veg som skal gå frå Struame Næringspart til Ebbesvik. Kommunedelplaner Kommunedelplan for Straume er ute til høyring. Eit overordna mål med denne planen er å gjera Straume til "eit levande, miljøvenleg og aktivt regionsenter med nærområde som supplerer og støttar opp om sentrum". Kommunedelplanen grensar til analyseområdet i nord. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) er under høyring. Visjonen i denne planen er å leggja forholda til rettes slik at flest mogeleg av innbyggjarane, særleg born og unge, skal kunne drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Like nord for analyseområdet ligg Straume Idrettspark, som er eit stort 16 opus bergen as / p05015

17 idrettsanlegg med mange tilbod. Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup er nyleg vedtatt. I denne er det lagt opp til offentleg vassforsyning til Ebbesvik i Reguleringsplaner Det er under arbeid reguleringsplan for gnr 43 bnr 219, 391 og 605 i Snekkevika. Planområdet er om lag 2,3 daa og ligg austvendt ved Pollen i Snekkevika. Planen legg til rette for 3 bustader med eit felles leikeareal, tilkomst frå privat veg, og gangareal ned til sjøen. Det er under utarbeiding reguleringsplan for gnr 45 bnr 5 og 8 i Ebbesvik. Planområdet er på 40 daa med føremål fortetting av eksisterande bustadområde. Reguleringsplan for Kalvaneset er også under utarbeiding. Planen legg opp til 30 hyttetomter, småbåthamn med 50 båtplassar samt veg frå Ebbesvik til hytteområdet. Strategiske planer I handlingsplan for Fjell kommune ( ) er det uttrykt at kommunen skal "arbeida for ein balansert og variert bustadbygging i heile kommunen med mellom anna terrassehus og lågblokker". områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 17

18 Sentrumsstruktur Randsone - bustadområde UTBYGGING AV SNEKKEVIK, EBBESVIK OG GAVLEN ER EIT LEDD I UTVIKLINGA AV SENTRUMSSTUKTUREN KRING STRAUME 18 opus bergen as / p05105

19 "Vestbyen" EI BYMESSIG UTVIKLING I FJELL Mange vil påstå at Fjell ikkje treng ei bymessig utvikling pga nærleiken til Bergen. Med nettopp denne nærleiken og dei gode vegtilhøva gjer det mogeleg å bu i Fjell og arbeide eller studere i Bergen. For øvrig vert det kravd meir for at alle typar menneske skal trivast. For å lykkast med ei urban, bymessig utvikling må bustadbyggjing, næringsliv, handel og kultur utviklast i ein samanheng. Området rundt Sartor utviklar seg til ei urban kjerne med ulike tilbod, slik det vert lagt opp til i Kommunedelplan for Struame. Det er ein fordel om dette området får tilført nye og meir urbane bustader. Ein får då liv gjennom døgnet og ikkje eit dødt område etter at alle butikkane er stengt. Rundt den urbane kjerna bør det utviklast ei randsone med ulike typar bustader. På den måten kan dei som ynskjer det, bu meir sentralt og ein vil samstundes få ei variert samansetjing av folkesetnaden. Søre Litlesotra har potensiale til å bli eit attraktivt bustadområde i randsona rundt den urbane kjerna. Området ligg nært både Sartor senter og Bergen. Landskapet byr på trivsel her er nærleik til vatn, sjø og turområde. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 19

20 KVA TYPE BUSTAD ER ETTERSPURT AV KVEN? Einebustad I flyttemotivundersøkinga for Hordaland (2000) oppgav personar i aldersgruppa år m.a. at romsleg bustad og barnevenlege omgjevnader hadde mest å seie for val av bustad. Annan småhusbusetnad Er rekkjehuset stort nok er dette ei rimelegare løysing for barnefamiliane. I rekkehusbusetnad kan ein også byggje små og funksjonelle bustader som også passar for dei eldre. Leiligheitsbygg/blokk Undersøkingar viser at det først og fremst er dei unge i etableringsfasen og personar over 50 år som spør etter mindre og meir lettstelte bustader, gjerne i leiligheitsbygg eller i blokk. I flyttemotivundersøkinga for Hordaland (2000) svara personar i aldersgruppa år at det var viktig å kunne bu sentralt og at bustaden skulle vere rimeleg. Personar over 45 år la vekt på at bustaden skulle vere lettstelt og at det skulle vere mogelegg å bu i den livet ut. MÅ EIN FLYTTE UT AV KOMMUNEN FOR Å FÅ EIN HØVELEG BUSTAD Endringsfase Utfrå undersøkingar som er utførte i Hordaland og andre fylke, veit ein at flyttehyppigheit avtar med alderen. Ein veit at mange eldre ventar med å flytte til dei er nødt til det, og at dei ynskjer å flytte innan eigen kommune. Nærleiken til kjente, familie og vener vert vektlagd. Ein veit også at mange eldre ynskjer ein meir lettstelt bustad når dei er "ferdige" med å bu i einebustad; Desse er i ein endringsfase. Eldre bidrar også med store skatteinntekter til kommunen, då dei fleste er gjeldfrie og sit på verdiar og formuar. Etableringsfase Mange unge ynskjer å få sin eigen bustad. Men langt frå alle ynskjer, eller har råd til å flytte rett inn i rekkjehus/einebustad som første bustad. Som vi allereie har vore inne på, ynskjer dei unge å bu i leiligheit. 20 opus bergen as / p05015

21 Boliger etter bygningstype i Norge. Prosent N= (1980), (1990) og (2001) Boliger etter bygningstype i Hordaland. Prosent. N= (1980), (1990) og (2001) Boliger etter bygningstype i Bergen. Prosent. N= (1980), (1990) og (2001) Fjell kommune har eit svært dårleg tilbod til personar i dei to livsfasane. Ein ser at dei unge, og etter kvart også eldre, flyttar til Bergen, der dei får den bustaden dei er ute etter. BUSTADTYPAR I FJELL I HØVE BERGEN OG HORDALAND Figurane til venstre viser prosentvis fordeling mellom einebustad/våningshus, rekkjehus/tomannsbustader og liknande, leiligheitsbygg/blokk og andre bustadbygg i bustadmassen i Norge, Hordaland, Bergen og Fjell for åra 1980, 1990 og For landet som heilheit har det spesielt vore ein auke i delen einebustader frå 1980 til I Hordaland har det også skjedd ei auke av einebustader og anna småhusbusetnad (rekkjehus, tomanns- bustader osb). Delen bustader i leiligheitsbygg har hatt en liten reduksjon. I Bergen har det skjedd ei utjamning mellom bustadtypane. I Fjell har det ikkje skjedd noko særleg endring i bustadsamansetjinga. Det har vorte ein liten reduksjon av delen einebustader frå 1990 til fordel for anna småhusbusetnad (rekkehus, tomannsbustader og liknande) Boliger etter bygningstype i Fjell. Prosent. N= 3070 (1980), 4925 (1990) og 6676 (2001) ,5 0,6 0,2 0,7 0,5 1, Summering av bustadar (N) frå 1980 inkl. uoppgitte. Prosent summerer difor ikkje til 100. Einebustader/våningshus Rekkjehus, tomannsbustader, bustader mindre enn 3 etg Leiligheitsbygg, blokk med 3 etg eller meir Annan bustad (felleshushald, bustad i forretningsbygg) Kjelde: tal fråssb bearbeida av Opus, Bergen Ser ein på ei samlet oversikt over bustader sett i gang for åra 2001, 2002, 2003 og 2004 (figuren under) har det vore ei sterk auke i leiligheitsbygg i Bergen, men for Fjell har tendensen til at einebustader er dominerande Boliger satt i gang i tidsrommet Prosent. N= 4385 (Bergen) 705 (Fjell) Ber gen Fjell områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 21

22 BEFOLKNINGSUTVIKLING Berre dei kommunane i Hordaland som i dag har aller yngst folkesetnad, i første rekke Fjell, ser ut til å få auke i talet på born og unge fram mot Det vil også bli mange unge vaksne og eldre. Kartet til høgre viser forventa vekst i Hordaland fram til Framskrivinga frå SSB byggjer på tilgjengeleg historisk statistikk om flytting og demografi. For heile perioden ventar ein at folketalet i Hordaland skal halde fram å auke med 4,6 prosent, eller 0,6 prosent per år. Dette er ein litt større auke enn gjennomsnittet for landet. Folketalet vil fortsatt auke i mange kystkommunar i fylket, medan nedgangen ser ut til å fortsetje i store deler av Indre Hordaland. I perioden forventar ein at samla vekst på 13,1 prosent for Fjell dvs. 1,6 prosent auke per år. Ser ein lenger fram i tid ventar ein noko mindre vekst i perioden ,2 prosent per år. Forventa vekst i perioden Kilde: SSB bearbeidet av Hordaland fylkeskommune. Forventa vekst : Folketal Folketal Auke Auke Auke Folketal Auke Auke i Auke per i alt per år alt % år % 2010 % % 2020 Bergen , ,8 0,7 Fjell ,1 1, ,4 1,2 Kilde: SSB Endring i alderssamansetjing : Alder I alt Bergen Fjell Kilde: SSB 22 opus bergen as / p05015

23 Den store auken i talet på eldre vil først kome etter 2020, samstundes som det lågare talet på barn og unge etterkvart vil redusere talet på personar i yrkesaktiv alder. Dersom føresetnadane i framskrivinga held, vil talet på personar over 67 år i fylket auke med rundt , medan talet på barn og unge vil gå litt ned. Talet på personar i yrkesaktiv alder vil auke med nærare Figurane under viser aldersstuktur i 2020 for Fjell og Bergen. F J ELL Fjell kommune har ei målsetjing om å vekse med ca. 2 prosent per år dei næraste åra. Nye tal frå SSB (2005) viser at gjennomsnittleg vekst for perioden var 2,1 prosent. Befolkinga vert bestemt av inn- og utflytting (netto flytting) samt fødte og døde (naturleg vekst). Fjell hadde ei nettoinnflytting på 103 personar og eit fødselsoverskot på 43 personar i 2004 dvs. det er innflyttinga som har stått for den største veksten. I følgje SSB si nye befolkingsframskriving fram til 2050 for landet som heilhet, vil folketalet i Norge fortsetje å stige svakt dei neste 30 åra. Truleg vil aukinga ikkje stoppe opp då, men ein nedgang kan ikkje utelukkast. I 2050 forventar SSB ei befolking på mellom 4,6 og 6,6 millionar. Dette er meir enn i dei framskrivingane som blei laga i Auken skyldast i hovudsak at det vert forventa ei større nettoinnvandring og høgare levealder. I den nye befolkingsframskrivinga til 2050, vert det enda fleire eldre i åra framover enn tidlegare medrekna. Dette tilseier at det på sikt vil vere ein auka trong for funkjsonelle bustader for denne gruppa (kjelde: SSB, Bergen kommune og Fjell kommune). Fleire personar bur aleine Folke- og bustadteljinga (2001) viser at det blir stadig fleire einpersonhushaldningar. Dette gjeld spesielt storbyane og senterområda i dei mindre kommunane. I Hordaland har 37 prosent av hushaldningane ein person, i Bergen 41 prosent og i Fjell 23 prosent. Til samanlikning bur det i gjennomsnitt 2,3 personer per bustad i Norge, i Hordaland 2,4 i Bergen 2,2 og i Fjell 2,8. Fleire personar per hushaldning i Fjell i høve landsgjennomsnittet skuldast at kommunen har ein ung busetnad og samstundes er det naturleg å tru at vaksne born bur lenger heime pga manglande bustader for førstegongsetablering. Ved endringar i bustadstrukturen vil det også skje endringar med omsyn til hushaldningen sin storleik. områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 23

24 Tidlegare var små hushaldningar eit typisk storbyfenomen, men i dag ser ein også endringar i mindre kommunar. Dette tar mange kommunar konsekvensen av. og byggjer meir urbane bustadar i senterområda. Dersom vi samanliknar oss med Stord, ser vi at Stord, med bystatusen sin, har kome eit steg lengre enn Fjell; Stord kommune mange likheitstrekk med Fjell; kommunane er arealmessig omtrent like store, Stord har litt færre innbyggjarar, men har ganske lik alderssamansetjing som Fjell. Skilnaden er at Stord og Fjell har ein heilt ulik utbyggjingsstategi. Av bustadar sett i gang frå 2001 til 2004 er delen einebustadar 26 prosent på Stord og 65 prosent i Fjell. Del leiligheitsbygg/blokk er høvesvis 28 og 2 prosent. Bustadbyggjing Med ei folkeauke på 2,5 % pr år (jamfør Fjell kommuneplan ), vil Fjell ha innbyggjarar i Befolkningsutviklinga i Bergensområdet er tett knytta til bustadtilbod. Reiseavstandane er relativt korte, og kommunane rundt Bergen kan langt på veg sjølve velgje om dei skal leggje til rette for låg eller høg befolkingsvekst gjennom bustadbyggingspolitikken sin. Avhengig av bustadbyggjestrategiar, kan Fjell ha mellom og innbyggjarar i Dersom ein tek utgangspunkt i eit mål på innbyggjarar i 2020 og at ein skal leggje til rette for flest mogleg av befolkinga Fjell har i dag, må ein rekne med lågare butettheit, dvs færre busette pr eining. Gjennomsnittet for Norge i dag er 2,25. I gjeldande kommuneplan (Kommuneplan for Fjell ) reknar ein med at det bur 2,8 personar per bustad. Med innbyggjarar vil ein trenge bustadar. I dag har ein 7200 bustadar. Medrekna eit fråfall på 500, vil ein trenge 5500 bustader fram til Det må såleis byggjast 370 bustader pr år. Gjer ein ikkje det, vil befolkinga i 2020 vere lågare enn forventa, og kanskje kanskje skeivt fordelt, slik ho er i dag. Næringsutvikling Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vil gjennom Gode Sirkar søke og utvikle regionen som ein attraktiv stad for næringsutvikling. Sintef har ei viktig rolle her som koordinator og leiar. Ei viktig oppgåve for Gode sirklar er å utvikle aktivitetar i regionen for å gjera det meir attrativt å investera, arbeida og bu. Eit av horudargumenta deira er at menneske skapar energiar, kunnskap samlast der det er menneske, oftast i byane, og der det er kunnskap, skjer det næringsutvikling. Alts: for å skape næringsutvikling på Straume og i regionen, treng ein fleire menneske i regionen. 24 opus bergen as / p05015

25 STRAUME LEIRVIK 5000 AV INNBYGGJARAR I FJELL KOMMUNE BUR PÅ STRAUME AV INNBYGGJARAR I STORD KOMMUNE BUR I LEIRVIK områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 25

26 26 opus bergen as / p05015

27 Mogeleg arealbruk (utbygging) Bakgrunn Bakgrunn for dette framlegget er grunneigarane sine ønske om utvikling av området. Framlegget, som vert skissert her, er gjort utfrå vurderingar av området som heilheit, topografi, til vegsystemet (eksisterande og planlagt), eksisterande busetnad, grøntområde og kystsona. Framlegget er også basert på diskusjonen kring utvikling av Straume senterområde, der ein her ser på utviklinga av Straume som ei "bymessig utvikling". Området kring Sartor og rådhuset er definert som sentrumskjerne, og området rundt som randsone av bustader med forholdsvis høg utnytting. Arealavgrensning Analyseområdet har fått ei avgrensing som samsvarer med eigedomane til tiltakshavarane. Området er ca 1500 daa. Analyseområdet ligg i eit LNF C-område, i nærleiken av bustadområda på Brattholmen og Snekkevika og industriområdet og senterområdet på Straume. FRAMLEGG Grøntstruktur Det er ønskjeleg å ta vare på fleire grøne område: - Friluftsområda rundt Skogavatnet og Ebbesvikvatne - Grønt drag frå Straume idrettspark og sør til fylkesveg 233, som heng saman med grøntdraget som inkluderer Ebbesvikfjellet, og går mot sjøen i vest - Store, overordna grøne drag mellom bustadområda i sør områdeanalyse Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen 27

28 STRAUMEMILA + SØRE LITLESOTRA-MILA = DOBBELTMILA - Ebbesvikvatnet er reint, og kan nyttast som badevatn - Park med veg og benker i tilknytting til Ebbesvikvatnet, tilrettelagt for alle brukarar Grøntområda skal vere tilgjengeleg for alle. Ebbesvikfjellet skal fungere som ein buffer mellom industri og bustadområde. Likeeins fungerer gnr/bnr 43/1 og 43/11 som buffer mellom det gamle bustadområdet Snekkevika/ Brattholmen og det nye i Ebbesvik. Skisse over grøntdrag, badeplassar og turløype. Totalt overordna grøntareal er på ca xxx daa. I tillegg til dette kjem grøne område innanfor dei einskilde bustadområda, det vere seg fellesareal og private hagar. I fjell er det stor etterspurnad etter båtplass. I Skjelvika, vest i analyseområdet, kan det leggjast til rette for båthamn med båtplassar, molo og kaianlegg med gjestebryggje. I samanheng med båthamna kan det leggjast til rette for badeanlegg med strand og stupebrett. Eit samfunnshus/samfunnslokale i båthamna, som skal vera eit knutepunkt og ein arena for miljøskaping for folket på Søre Litlesotra. Forslag til Marina i Skjervika 28 opus bergen as / p05015

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer