Årsmelding og rekneskap forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap forretningsår

2 ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag i bustadmarknaden er stikkord frå tilstanden i norsk økonomi i Svakare utsikter til økonomisk vekst har redusert pengemarknadsrentene, og innlånskostnaden for bankane har falle noko. Strengare kapital- og likviditetskrav har verka i motsett retning, og rentenivået ut mot kundane har ikkje endra seg vesentleg. Kronekursen har svekka seg med om lag 10% gjennom året. Dette har styrkt konkurranseevna til næringslivet. Arbeidsløysa har auka noko gjennom året, men er framleis på eit lågt nivå målt mot dei fleste samanliknbare land. Tal frå Statistisk Sentralbyrå syner at berre 3,3% av arbeidsstyrken er arbeidsledig. Lønsveksten landa på om lag 4% for alle arbeidstakarar sett under eitt. Medan den generelle prisveksten var 2,1%, auka bustadprisane i snitt med 4,7%, i fylgje tal frå eigedomsmeklarane. Siste halvdel av året gjekk bustadprisane ned. Verdien av aksjane på Oslo Børs auka med 24% i 2013, trass i at konkursraten gjekk noko opp. Verdsøkonomien hadde normal vekst i fjor. Samla BNP-vekst var 3,0%. Veksten er framleis sterkast i framveksande økonomiar, medan mange europeiske land opplever nullvekst. Framover er det venta moderat økonomisk vekst og låge renter både her heime og internasjonalt. Det er risiko for ytterlegare fall i bustadprisane i Noreg. FORRETNINGS- OG MARKNADSTILHØVE FOR VALLE SPAREBANK Valle Sparebank er ein frittståande og sjølvstendig sparebank i Valle kommune i Aust-Agder. Hovudkontoret ligg i Valle, med filial på Rysstad og salskontor i Markensgate 2a i Kristiansand. Salskontoret i Kristiansand vart etablert i januar Valle Sparebank eig 0,47% av Eika-Gruppen AS, og er på den måten del av eit strategisk samarbeid mellom 77 små sparebankar i Noreg. Eika-Gruppen AS er totalleverandør av bankprodukt og tenester. I tillegg har Eika-Gruppen AS ansvar for å utføre ei rekkje fellesoppgåver på vegne av eigarbankane. Det gjeld m.a. innkjøp av produkt og tenester innanfor IT og betalingsformidling, opplæring og kompetanseutvikling. Valle Sparebank driv i hovudsak tradisjonell bankverksemd, m.a. betalingsformidling, sparing, lån og kredittar, men kan også tilby dei fleste finansielle produkt så som forsikring, aksjehandel, fondsprodukt og leasing. Banken si primære kundegruppe er personkundar, og då særleg i Setesdal og Kristiansand-regionen. Sjølv om mange kundar bur utanfor Setesdal, er dette ofte kundar med ei eller anna knyting til Valle eller Setesdal. Innan Valle kommune har banken ein heilt dominerande marknadsposisjon, og innan Bykle kommune er også marknadsposisjonen sterk. I dag er i underkant av 30% av utlåna til kundar i Valle kommune. I tillegg til personmarknaden representerer det lokale næringslivet, offentleg sektor og lag og organisasjonar i øvre Setesdal viktige kundegrupper for banken. Ei undersøking av nasjonal næringsutvikling plasserer på ny Setesdal heilt på botnen i landet når det gjeld lønsemd og vekst i næringslivet. Folketalsutviklinga i marknadsområda til banken varierer mykje. Øvre Setesdal har dei siste åra slite med svak folketalsutvikling. I Valle var 1276 personar heimehøyrande pr. 3.kvartal 2013, mot 1284 på same tidspunktet i Kristiansands-regionen opplever derimot sterk folketilvekst. Samla folketal i det banken definerer som satsingsområde på personkundemarknaden er om lag Arbeidsledige i Valle kommune utgjer 1,3% av arbeidsstyrken. Tilsvarande tal i Bykle kommune er 1,2%, og 3,3% i Kristiansandsregionen. Bustadprisutviklinga i Agder-fylka er svakare enn landssnittet. Prisutviklinga i Kristiansand var negativ i 2013, i fylgje statistikk frå Norges Eiendomsmeglerforbund (-0,9%), medan resten av Agder hadde ein prisvekst på 1,8%. I fyrste halvdel av 2013 vart det til liks med dei fem føregåande åra gjennomført ei omfattande marknadsundersøking blant banken sine kundar. Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Nettopp servicenivået og den personlege kontakta er område banken skårar høgt på i undersøkinga. Ei slik undersøking vert gjennomført kvart år. Resultata frå undersøkingane vert nytta til å utvikle banken vidare. Drifta av banken er lagt opp til at ho skal vere kostnadseffektiv, fleksibel, kundeorientert og med stor grad av personleg service. Risikoprofilen skal vere låg til moderat. Samstundes bør innteninga vere tilstrekkeleg til å sikre at banken held på den finansielle styrken som har vorte bygd opp gjennom tidene. Banken har ingen forskings- og/eller utviklingsaktivitetar. BALANSE - UTVIKLING Banken har i 2013 hatt ein auke i forvaltningskapitalen på 38,0 mill. kr. Dette er ein auke på 3,1% i høve til året før. Forvaltningskapitalen er pr på 1 284,2 mill. kr. Utlånsveksten er på 38,2 mill. kr eller 3,6%, og samla utlån er på 1 097,2 mill. kr. I tillegg har banken formidla lån til Eika Boligkreditt på til saman 412,3 mill. kr. Samla utlånsvekst, inklusive veksten i Eika Boligkreditt, utgjer 6,7% i Det har vore ein auke i innskota på 18,4 mill. kr, eller 1,9%, slik at samla innskot no er på 985,0 mill. kr. Dette gjev ei innskotsdekning på 90% mot 91% året før. For å finansiere utlån utover innskotsnivået har banken teke opp lån i pengemarknaden DRIFTSRESULTAT NØKKELTAL Resultatet av ordinær drift etter skatt er på kr 10,8 mill. mot kr 5,0 mill. året før. Skattekostnaden etter rekneskapen er kr 4,7 mill. Styret vil gjere framlegg om at resultatet vert disponert slik: Kr 2,5 mill. vert overført gåvefond. Kr 8,3 mill. vert overført sparebanken sitt fond. Banken har etter dette eit fond på kr 167,4 mill. Eigenkapitalen er no 22,05 % av vektlagd balanse. Kontantstraumsanalysen viser netto kontantstraum frå drifta på kr 8,6 mill. (kr 5,5 mill), netto kontantstraum frå løpande finansiell verksemd på kr 9,1 mill (kr -24,4 mill.), netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar kr 4,9 mill. (kr 29,6 mill.), og netto kontantstraum frå finansiering på kr 8,1 mill. (kr 27,9 mill.). Netto endringar i kontantar og kortsiktige plasseringar kr 3,9 mill. (kr -22,7 mill), slik at likviditetsbehaldninga ved utgongen av 2013 var på kr 46,2 mill. (kr 42,3 mill.) Hovudårsaka til den etter måten kraftige resultatforbetringa frå 2012 til 2013 er at banken endra den ytingsbaserte pensjonsordninga frå 1.mai Endringane reduserte m.a. utbetalingsnivå og utbetalingsperiode for medlemene i ordninga, og tilsette i banken har såleis i vesentleg grad bidrege til å redusere kostnadsnivået framover. 3 tilsette valde også å gå over til innskotspensjon. Endringa inneber ein årleg kostnadsreduksjon på om lag 1,5 mill. kr, men i det året endringa vart gjennomført vert den rekneskapsmessige eingongseffekten vesentleg større. I staden for ein pensjonskostnad på 2,5 mill. kr som tilfellet har vore dei siste åra, er det inntektsført 2,7 mill. kr på denne posten i Rentenettoen har auka med 1,8 mill. kr frå 2012 til Auken skuldast dels marginauke og dels volumvekst. Banken har i løpet 2

3 av året justert rentenivået berre ein gong etter at styrings- og marknadsrentene har variert lite i løpet av året. Provisjonsinntektene har også auka vesentleg i 2013 samanlikna med året før. Auken er på 1,7 mill. kr, og skuldast i hovudsak høgare inntekter frå lån formidla for Eika Boligkreditt AS. Utbytte frå verdipapir var i år på 1,4 mill. kr, mot 0,2 mill. kr året før. Auken er knytt til strategiske aksjepostar i Eika-Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Det er samla tapsført 3,6 mill. kr i rekneskapen mot 3,1 mill. kr året før. Individuelle nedskrivingar utgjer totalt 3,3 mill. kr. I tillegg er det avsett 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Utover dette har det ikkje vore hendingar i rekneskapsåret som har påverka resultatet særskild. Det har heller ikkje vore hendingar etter utgangen av rekneskapsåret som er viktige for banken. Styret er nøgd med resultatet av drifta i Måloppnåinga i høve til strategiplanen er tilfredsstillande. I 2012 vart det gjennomført ein grundig gjennomgang av inntekter og kostnader i banken. Styret peika deretter ut konkrete forbetringstiltak, og effekten av desse har kome i Styret kan stadfeste at alle føresetnader for drift av banken i komande år er til stades. Det er ikkje knytt vesentlege usikre faktorar til årsrekneskapen. RISIKOSTYRING OG KONTROLL Generelt om risikostyring og kontroll i verksemda Bankverksemda inneber risiko. Styret har vedteke prinsippa for banken si risikostyring i form av overordna policydokument og områdepolicies for ulike risikoområde. Styret legg vekt på å ha ei aktiv oppfølging av prinsippa, og reviderer desse årleg. For bankverksemda samla kan banken akseptere låg til moderat risiko, medan risikonivået kan variere mellom ulike risikoområde. Styret gjennomfører minst to gonger årleg ein ICAAP-gjennomgang for å avdekke risikonivå og tilhøyrande kapitalbehov i bankverksemda. BDO AS, Mandal er vald revisor i banken sidan våren Banken nyttar seg aktivt av Eika VIS sine tenester i arbeidet med policydokument og verktøy til bruk i risikostyringa. Dei viktigaste risikoområda er omtala her. Kredittrisikoen Kredittrisikoen, dvs. risikoen for at ein kunde ikkje kan oppfylle sine skyldnader rettidig, er den største risikoen i banken. Dersom heller ikkje verdien av den underliggjande pantetrygda er tilstrekkeleg til å dekke kravet ved misleghald og eventuell realisasjon av pantet, vil tap oppstå. Styret vurderer det slik at banken, no som før, må kunne take noko større risiko innan kommunen enn utanfor. Styret vurderer likevel denne risikoen som moderat. Lån og garantiar er rimeleg godt sikra mot tap. Det vert lagt stor vekt på kunden sin økonomi og den trygda som vert stilt. Nedskrivingane på utlånsporteføljen har dei siste fem åra vore marginalt høgare enn snittet for norske bankar. Det er få store engasjement, og omlag 85% av samla brutto utlån er lån til personkundar. Reknar ein med lån overført til Eika Boligkreditt AS er personkundedelen endå høgare; 89%. Dette gjer at kredittrisikoen er spreidd og lite konsentrert. Banken har avsett 3,3 mill. kr på individuelle, og 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Rekneskapsmessig tapskostnad i 2013 er om lag 3,6 mill. kr. Prognosar frå Noregs Bank tyder på at gjennomsnittleg tap på utlån og garantiar dei næraste 3 åra med noverande risikonivå vil liggje rundt 0,2% av samla utlån for norske bankar. Risikosamansetjinga av Valle Sparebank sin portefølje gjer at ein forventar at tapsnivået vil liggje rett i overkant av dette nivået. Det har vorte nytta eit risikoklassifiseringssystem for å lette styret si risikoovervaking. Resultatet av risikoklassifiseringsarbeidet i banken syner at 60% av utlåna har låg risiko, 30% normal risiko og 10% høg risiko. Tapsutsette engasjement og alle engasjement over ein viss storleik vert vurdert særskild. Alt dette er grunnlaget for nedskrivingane styret har gjort i løpet av året. Banken har formidla bustadlån for i alt 412,3 mill. kr i Eika Boligkreditt AS. Dette er lån innanfor 60% av panteverdi og har såleis låg risiko. Om lag 30% av personkundelåna i banken er overførte til Eika Boligkreditt AS. I 2013 har banken revidert alle styringsdokument på kredittområdet. Banken har også halde fram med særs tett engasjementsoppfølging. Ressursbruken knytt til styring av kredittrisiko og engasjementsoppfølging vart auka vesentleg i samband med finanskrisa i andre halvdel av 2008, og dette styrkte fokuset har vore oppretthalde i åra etterpå. Styret legg til grunn at høg ressursbruk retta mot oppfølging av kredittrisikoen vert viktig i åra som kjem. Likviditetsrisikoen Likviditetsrisikoen er også eit vesentleg risikoområde i banken, og gjeld den risikoen som banken har for å ikkje ha tilstrekkelege likvidar ved forfall av skyldnader. Valle Sparebank skal ha ein låg likviditetsrisiko. Balansen mellom innskots- og utlånsvolum avgjer behovet for å låne inn frå pengemarknaden. Valle Sparebank har i løpet av 2013 hatt ei stabil innskotsdekning på rett i underkant av 90%, det vil seie innskot i prosent av utlån. Innlånsbehov utover kundeinnskota er dekka opp med sertifikatlån og lån frå Kredittforeningen for Sparebanker. Innskot og lånerettar i Noregs Bank, trekkrettar i DNB utgjer saman med obligasjonsporteføljen den vesentlege delen av likviditetsbufferen. Pr utgjorde trekkrettane i DNB 60 mill. kr. Det var pantsett verdipapir i Noregs Bank med ein samla låneverdi på 65,9 mill. kr. Samla obligasjonsportefølje og likvide rentefond utgjer på same tid 78,9 mill. kr. Innskot i Noregs Bank utgjer 10 mill. kr. Den generelle likviditetsrisikoen har vorte redusert i løpet av året. Innlånskostnadene for bankane har falle. Utkast til nytt regelverk for bankar og finansinstitusjonar i etterkant av finanskrisa, m.a. i form av nytt Basel III regelverk, får innverknad på likviditetsområdet. Strengare krav til storleiken og kvaliteten på likviditetsbufferen og auka krav til langsiktig finansiering ser ut til å verte viktige punkt i utkastet som framleis ikkje er endeleg vedteke. Finanstilsynet påla norske bankar rapportering av LCR- og LBI-indikatorane (mål på likviditetsbuffer i ein stressituasjon) frå 3.kvartal 2011, sjølv om planlagd innføring av kravet fyrst skjer i Banken har starta arbeidet med å tilpasse seg desse nye krava. LCR pr var 39,7, medan LBI på same tidspunkt var 129,3. Styret har som tidlegare år revidert likviditetspolicyen, særleg med vekt på tilpassing til nye krav på likviditetsområdet. Status på likviditetsområdet vert rapportert til styret kvartalsvis i høve til gjeldande krav og rammer i likviditetspolicyen. Det har ikkje vore vesentlege avvik og likviditetsrisikoen har vore låg heile året, i tråd med bankens risikopolicy. Eika Boligkreditt vert framleis vurdert som eit viktig verktøy som kan avlaste banken sitt eksterne fundingbehov og gjere banken konkurransedyktig i kampen om personkundelån. Det er klargjort ein utlånsportefølje som kan flyttast til Eika Boligkreditt for raskt å få tilgong til likviditet i ein krisesituasjon. Strategisk risiko Strategisk risiko er risikoen banken er utsett for som konsekvens av 3

4 strategiske val. Måloppnåinga i høve til økonomiske måltal i strategiplanen har vore tilfredsstillande i Lønsemda er styrkt vesentleg. I 2012 vart det sette i verk ei rekkje tiltak for å styrkje lønsemda, og ein har i løpet av året som har gått sett resultatet av desse. Det er gjennomført ei marknadsundersøking som syner at Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Satsinga i Kristiansand har medført tilvekst av nye kundar i ei tid med fallande folketal i Valle kommune. For å sikre eige sjølvstende har banken vald å vere medeigar av Eika-Gruppen AS. Valle Sparebank sin eigardel utgjer 0,47% av selskapet. Eika-Gruppen AS syter for utføring av ein del fellesoppgåver og gjev banken tilgong til å selje ei rekkje finansielle produkt. I tillegg har eigarskapet gjeve avkastning i form av eit årleg utbytte. Eika-Gruppen AS er også eit viktig talerøyr for små sparebankar når det gjeld å påverke framtidige rammevilkår. Risikoen for at ikkje banken har tilstrekkeleg og rett kompetanse for framtida er eit område styret har fokus på. Valle Sparebank har difor prioritert vidareutdanning i fleire år. Banken har ein kompetanseplan som skal reviderast årleg. Kompetanseplanen set mål for kompetansenivået i banken og inneheld prioriterte tiltak for å nå måla. Mellom anna er det sett krav om at alle kunderådgjevarane i banken skal vere autoriserte som finansielle rådgjevarar, og to nye kunderådgjevarar som har kome frå daglegbankavdelinga har no starta på eit løp for å oppnå slik autorisasjon. Dei andre kunderådgjevarane vart autoriserte for fleire år sidan. Styret gjennomførte i 2013 ein revisjon av strategiplanen. Til strategiplanen er det utarbeidd handlingsplan. Styret fylgjer opp strategiplan og handlingsplan to gonger årleg. Renterisikoen Dersom rentereguleringstidspunktet på innskot og utlån ikkje er tilnærma samanfallande, kan dette gjeve negative utslag på innteninga i banken. Denne risikoen er liten av di banken mest ikkje har innskot eller utlån til fast rente, og renta kan difor regulerast samtidig. Lån som banken har teke opp i pengemarknaden har som regel ulik bindingstid. Obligasjonslånet vert regulert 3. kvar månad. Renterisikoen er difor også her liten. Banken har ingen handelsportefølje med obligasjonar. Pliktige likviditetsplasseringar i obligasjonar har korte rentereguleringsintervall slik at renterisikoen her er liten. Renterisikoen på obligasjonsmassen er no slik at dersom det vert ei renteendring på 1,0 % i marknadsrenta, vil dette slå ut i ei kursendring på kr 0,11 mill. Aksjekurs og valutarisiko Banken har i dag ingen portefølje av verdipapir for å utnytte svingingar i marknaden. Banken driv ingen handel med derivat eller valuta. Valle Sparebank er eigen valutabank ved kjøp og sal av valuta til kundar. Omsetjinga av valuta er lita, og risikoen for kurstap er dermed også låg. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er i hovudsak risikoen for tap knytt til den daglege drifta av banken. Svikt i datakommunikasjon, system og rutinar er døme på tapshendingar. Feil kan også oppstå på grunn av manglande kontrollar, kompetansesvikt, menneskeleg svikt og manglande oppfølging av lover og forskrifter. Internkontrollen i banken er ein viktig reiskap til å kartleggje og forbetre dette risikoområdet. Styret har årleg gjennomgang av internkontrollen. Internkontroll Banken har med utgangspunkt i forskrifter om internkontroll hatt gjennomgang av alle vesentlege risikoområde i banken. Internkontrollen vert stadfesta av ekstern revisor. ORGANISASJON OG PERSONALE Det har ikkje vore personalendringar i form av oppseiingar eller nye tilsetjingar i løpet av Ein av kunderådgjevarane ved hovudkontoret i Valle flyttar i løpet av 2014 arbeidsstad til Kristiansand. Ein annan kunderådgjevar pensjonerer seg i løpet av året som kjem. To tilsette i daglegbankavdelinga vart i 2013 tilsette for å erstatte desse to kunderådgjevarane. Ledige stillingsheimlar i daglegbank vart dekka med at fleire deltidsstilsette auka stillingsstorleiken. Det er styret si oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Den årlege medarbeidarundersøkinga og oppsummeringa frå medarbeidarsamtalar stadfester eit slikt inntrykk. God intern informasjon og kommunikasjon vert vektlagd. Medarbeidarsamtalar vert gjennomførte årleg. Valle Sparebank har teikna avtale om Inkluderande Arbeidsliv. Det totale sjukefråværet i rekneskapsåret utgjer totalt 2,3 % av total arbeidstid. Det har ikkje vore personskadar blant tilsette, eller materielle skadar i banken. Av 17 fast tilsette er berre 5 menn. Styret er for tida sett saman av 40% kvinner og 60% menn. Bortsett frå å prøve å få ei meir lik fordeling mellom kvinner og menn over tid, har det ikkje vore spesielle likestillingstema som har hatt, eller vil ha fokus framover. Banken si forureining av det ytre miljø vil stort sett vere av indirekte karakter, så som kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstandar, og avfall og avfallshandtering. Styret ser på dette som minimal forureining av det ytre miljø. Banken fører ikkje eige klimarekneskap, og har heller inga miljøsertifisering. Banken har ikkje pålegg frå offentlege styresmakter som ikkje er fylgde opp. VALLE SPAREBANK, SAMFUNNSANSVAR OG LOKALSAMFUNNET Valle Sparebank legg til grunn ei sosialt ansvarleg forretningsdrift. Omsynet til samfunnsansvaret er innarbeidd i overordna retningslinjer under konkrete emne som etikk, antikvitvasking, helse, miljø og sikkerheit. I 2013 vart det ikkje rapportert mistenkjelege transaksjonar eller andre vesentlege avvik. Valle Sparebank ynskjer å vere ein positiv aktør i utviklinga av lokalsamfunnet. Særleg i ei tid med store utfordringar i form av reduksjon i folketalet, og vanskar med å rekruttere kompetent personell til ledige stillingar i området, meiner styret det er viktig å stø små og store tiltak som kan vere med på å snu ein negativ trend. Gjennom den årlege gåveutdelinga stør banken friviljug arbeid, lag og organisasjonar. I 2013 vart det delt ut i alt kr. Banken har teikna sponsoravtalar med Valle IL, Setesdal vidaregåande skule avd. Valle, Valle Radio, Brokke AS og Sylvknappen AS på til saman kr årleg. Banken er også hovudsponsor for det nye idrottsanlegget i Valle, Valle Stadion. Anlegget, som inneheld ny kunstgras fotballbane og friidrottsdel med moderne underlag, vart opna i september i Sponsoravtalen har ein samla verdi på 1,5 mill. kr. Valle Sparebank tok saman med Setesdal Spelemannslag og Valle kommune initiativet til å etablere eit fond for å stimulere etterspurnaden etter folkemusikkutøvarar. Fondet fungerer slik at tilskiparar som ynskjer å nytte lokale folkemusikkutøvarar kan søkje om delvis dekking av honoraret utøvarane skal ha. Frå og med 2010 vart ordninga utvida til å gjelde Bykle og Bygland. Valle Sparebank har sekretariatsfunksjonen i Valle Næringslag. Laget har til føremål å fremje næringsutvikling i kommunen. Alle private næringsdrivande kan vere medlemer, og oppslutninga om laget har vore god. Likeins er banken medlem i sentrumsforeininga i Valle. 4

5 FRAMTIDSUTSIKTER Hovudutfordringa for banken vert å oppretthalde økonomisk soliditet samstundes som kundane er tilfredse og lojale. Med relativt høg risiko i finansmarknadane vert kravet til kvalitet på risikostyringa i banken strengare. Styret har i fleire år hatt fokus på å auke kvaliteten på risikostyringa i bankverksemda. God kvalitet på risikostyringa er avgjerande for å halde på ei stabil inntening, utan dei store svingingane frå år til år. Styret vil leggje vekt på å ha ein jamn og moderat vekst, der målet ikkje vil vere ei maksimal, men heller ei forsvarleg og tilstrekkeleg avkastning på eigenkapitalen. Det årlege driftsresultat vil likevel i ei viss utstrekning vere avhengig av det framtidige rentenivået. Særleg fordi ei endring i rentenivået vil endre tilsvarande på den avkastninga banken får på den delen av eigenkapitalen som er plassert som utlån. Utfordringa for banken vil vere å oppretthalde rentenettoen i ein konkurransesituasjon som er svært hard, og likeins utnytte det potensialet som kan liggje i å auke andre driftsinntekter. Andre driftsinntekter er særleg viktige no som den generelle kredittveksten har falle ein del. God kostnadskontroll er likeins avgjerande for å sikre tilstrekkeleg avkastning, og i så måte er det gjort viktige grep i året som gjekk. Som grunnlag for framtidig vekst og redusert likviditetsrisiko er innskotsutviklinga i banken viktig. Styret er svært nøgd med at ein har greidd å halde på den høge innskotsdekninga, og ynskjer å oppretthalde gode innskotsvilkår og slik sikre ei høg innskotsdekning framover. Eit lågt rentenivå gjer det meir attraktivt for kundane å vurdere andre spare- og plasseringsprodukt. Dette, saman med høgare innlånskostnader for bankane, gjer at styret forventar at konkurransen om innskotskronene vert hard. Tida me har bak oss har likevel synt at Valle Sparebank tykkjest hevde seg godt i denne konkurransen. TAKK Styret takkar alle medarbeidarane i banken for eit særs godt samarbeid og stor arbeidsinnsats i året som har gått. Styret takkar også alle tillitsvalde for godt samarbeid, og rettar takk til banken sine kundar og banksamband for tilliten og oppslutninga banken har hatt i året Valle, 3. februar 2014 Jostein Rysstad Styreleiar Magnhild Bjørnarå Olav Mosdøl Nestleiar Frode Buen Gro Haatveit Vidar H. Homme Adm. banksjef Sundag 8. september vart nye Valle Stadion opna. Idrottsanlegget inneheld ny kunstgrasbane og friidrottsdel med moderne underlag. 5

6 Valle Sparebank i tida (Mill. kr) Innskot Utlån Eigne fond 0, Forvaltning Desse styrer banken Innskytarvalde forstandarar Inger Aamli, Elise Marie Kringen, Olav Straume, Anna Stella Karlsdottir, Ånund Viki, Einar Brokke, Egil Åmlid, Ingunn Holen Kommunevalde forstandarar Bjørgulv N. Berg, Astrid Kyte, Liv Bratlie Løyland, Arild Aabø, Torunn C. N. Lund, Gyro Uppstad, Knut Hagen, Gjermund Flaten Valde av dei tilsette Erling Sagneskar, Ingvill Nomeland Styret Jostein Rysstad - leiar Olav Mosdøl - nestleiar Frode Buen, Magnhild Bjørnarå, Gro Haatveit Kontrollnemda Wenche E. Gundersen - leiar, Inger Aamli, Bjørgulv T. Berg Personalet Vidar H. Homme - administrerande banksjef Bjørg Åkre - depotansvarleg Anne-Gunn H. Paulsen - økonomileiar Kåre Rike it- og driftsansvarleg Anette U. Viki - løn Ingebjørg Helle Haugen - daglegbank Margit Homme - daglegbank Karen Marie Rike Lund - daglegbank, avdelingsleiar Ingvill Nomeland - sal og rådgjeving, Valle Kari Brottveit Rysstad - sal og rådgjeving, Valle Ingunn Åkre Uppstad - daglegbank Torleiv Hovet - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Kristiansand Tor Arild Rysstad - sal og rådgjeving, Kristiansand Helga Jonny B. Kjelleberg - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Valle Toril Dale - sal og rådgjeving, Valle Gro Haatveit - sal og rådgjeving, Kristiansand Erling Sagneskar - sal og rådgjeving, Valle Revisjon BDO v/ Inge Soteland Laurdag 31.august feira banken to 25-årsjubilantar. Anne-Gunn H. Paulsen og Erling Sagneskar har båe eit kvart hundreår bak seg som tilsette i banken. Dagen vart feira i jubilantane si ånd med ein aktivitetsdag i Setesdal Vesthei og avsluttande middag på Brokkestøylen. Her får Anne-Gunn gåve og takk frå adm.banksjef Vidar H. Homme, medan Erling ventar på tur. 6

7 Resultatrekneskap (i heile tusen) Noter Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kundar Renter og liknande inntekter av sertifikat, obligasjonar og andre renteberande papir Andre renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Renter og liknande kostnader på gjeld til kredittinstitusjonar Renter og liknande kostnader på innskot frå og gjeld til kundar Renter og liknande kostnader på utferda verdipapir Andre rentekostnader og liknande kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader med banktenester Andre gebyr og provisjonskostnader Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Netto verdiendring og vinst/tap på sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Netto verdiendring og vinst/tap på aksjar og verdip. m.var.avkastn Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og finansielle derivat Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Løn og generelle administrasjonskostnader Løn 26,28a Pensjonar Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar m.v. av varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader faste eigedomar Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantiar m.v. Tap på utlån Tap på garantiar m.v Nedskriving/reversering av nedskriving og vinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar Vinst/tap RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Resultat for rekneskapsåret Overføringar og disponeringar 18 Overført til sparebankens fond Overført til gåvefond

8 Balanse (i heile tusen) Noter EIGEDELAR Kontantar og fordringar på sentralbankar Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar 4,9 Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar utan avtalt løpetid Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar med avtalt løpetid Utlån til og fordringar på kundar 3,4,6,28 b Kasse-/drifts- og brukskredittar Byggjelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringar på kundar individuelle nedskrivingar gruppevise nedskrivingar Sum netto utlån og fordringar på kundar Overtekne eigedelar Sertifikat/obligasjonar og andre renteberande verdipapir med fast avkastning 4,8 Utferda av det offentlege: Sertifikat og obligasjonar Utferda av andre: Sertifikat og obligasjonar Aksjar, partar og andre verdipapir med variabel avkastning 4,10 Aksjar, partar og grunnfondsbevis Immaterielle eigedelar 30 Utsett skattefordel Varige driftsmidlar 11 Maskiner, inventar og transportmidlar Bygningar og andre faste eigedomar Andre eigedelar Andre eigedelar Forskotsbetalte ikkje påkomne kostnader og opptente ikkje mottekne inntekter 27 Opptente, ikkje mottekne inntekter Overfinansiering av pensjonsskyldnader Andre forskotsbetalte ikkje påkomne kostnader SUM EIGEDELAR GJELD OG EIGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar 4,15 Lån og innskot frå kredittinstitusjonar utan avtalt løpetid Lån og innskot frå kredittinstitusjonar med avtalt løpetid Innskot frå og gjeld til kundar 4,15 Innskot frå og gjeld til kundar utan avtalt løpetid Innskot frå og gjeld til kundar med avtalt løpetid Gjeld stifta ved utferding av verdipapir 4,15 Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak Ihendehavarobligasjonslån Anna gjeld 15 Anna gjeld Påkomne kostnader og mottekne ikkje opptente inntekter Påkomne kostnader og mottekne ikkje opptente inntekter Avsetjing for påkomne kostnader og skyldnader 27, 30 Pensjonskyldnader Utsett skatt

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer