Bygder og sentralisering: Søkelys på eigarskap i uttynningsbygder: Kven skal eige kva og kvifor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygder og sentralisering: Søkelys på eigarskap i uttynningsbygder: Kven skal eige kva og kvifor?"

Transkript

1 Bygder og sentralisering: Søkelys på eigarskap i uttynningsbygder: Kven skal eige kva og kvifor? Innlegg på landsmøte Utmarkskommunenes Sammenslutning Trondheim Professor Reidar Almås Norsk senter for bygdeforskning/ntnu

2 Bestilling frå Stein Erik Stinessen Bygder og sentralisering Reflekterer rundt den sentraliseringen vi ser i Norge for tiden Hva det gjør med våre bygder, og distrikter, og hva vi kan se for oss av utviklingstrekk. En rekke elementer som har betydning for bosetting og aktivitet i distrikts-norge Hvordan kan man sikre det eierskapet man måtte ønske og som ikke markedskreftene sikrer alene? For eksempel bo- og driveplikt som instrument. Synspunkter på kommunereformens mulige virkninger for distriktene

3 Kven skal eige jorda? Ingen, det vil seie alle? Jordeigande klasse som lever av det andre får ut av jord, skog og utmark? Staten? Personar som brukar jord/skog til matproduksjon og produksjon av fiber for eige levebrød? Blanda eigarskap av alle desse?

4 Lovfesta rett til jordeige I Norge Landslovene: Frostatingslovene, Jordebøker Matrikkel, eit statleg jordregister over kven som eig jord, slik Noreg har hatt sidan 1665 Formål: eigaren kan disponere eigedomen trygt og staten kan skattlegge eigaren I tillegg blir retten til å låne pengar med sikkerhet i fast eigedom etablert på 1800-talet

5 Korleis er det i resten av verda? 70 prosent av verdas bønder i dag driv jord som dei ikkje har matrikkelfesta eigedomsrett til Da jarnteppet fall og privat eige i jordbruket vart mogeleg først på 1990-talet, «oppsto» det på få år meir enn 100 millionar «nye» bønder med matrikulert eigedomsrett i Aust-Europa. Eit eigedomsregister er det viktigaste vilkåret for skattlegging og lån med pant i fast eigedom i ein kapitalistisk økonomi bygd på privat eigedomsrett Berre land har eit eigedomsregister av vår type, slik at dei som eig ein eigedom kan låne på den og staten kan skattlegge eigaren

6 Dagens norske eigedomsregister Med delingsloven av 1980 forsvann omgrepet matrikkel og vart erstatta eit landsomfattande elektronisk eigedomsregister, GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret). Frå 1993 vart det norske eigedomsregisteret digitalisert og finst i dag på nett hos Statens kartverk Dagens lov vart innført i 2010 og hos oss er det slik at kommunane har monopol på å føre eigedomsregister

7

8

9 Prosent sjølveige Prosent sjølveige

10 Leigeareal i prosent Leigeareal i prosent

11 Eigartypar i jordbruket Personlege brukarar: Ansvarlege selskap (ANS): AS eller institusjon: 512 Jordbruksbedrifter i alt: Landbrukseigedomar i alt:

12 Eigartypar i skogbruket Skogbruksbedrifter i alt: Personleg eigar: Selskap (upersonleg eigar): Sameige: Dødsbu: 3 490

13 Kven forvaltar Bygde-Norge? Den ekspansive proffbonden Den miljøorienterte bonden Den gretne bonden Exitbonden Den fornøgde bonden Gründaren Investoren

14 Den ekspansive proffbonden Lever av å vera bonde Høg arbeidsinnsats Landbruksutdanning Stort areal, høg landbruksinntekt Samvirkeorientert Yrkesstolt Bur oftast i eit godt landbruksmiljø Bjarne Stenberg

15 Den miljøorienterte bonden Positiv til økologisk driftsform Urbant orientert Alternative synspunkt på mye Kjøper fôr og leiger jord Bjarne Stenberg

16 Den gretne bonden Negativ til landbrukspolitikken og til samvirket Låg utdanning Legg kanskje ned Råder barna ifrå å ta over bruket Men trivest på bygda Kjem til å leige ut jorda snart Bjarne Stenberg

17 Exitbonden Den slitne bonden Stort kapitalslit Råder etterkomarane ifrå å ta over bruket Låg profesjonalitet Låg andel av inntekt frå gardsdrifta Mindre areal enn snittet Dårleg landbruksfagleg miljø Einsam (ikke einslig) Vil selje eller leige bort jorda Bjarne Stenberg

18 Den fornøgde bonden Bjarne Stenberg Trivest i bygda Råder barna til å ta over bruket Eldre enn gjennomsnittet Lågare utdanning enn gjennomsnittet Mindre bruk enn gjennomsnittet Samvirkeorientert Bur gjerne i skogs og fjellbygdene Godt landbruksfagleg miljø Leiger noe jord

19 Gründaren Bjarne Stenberg Har ofte mange idear og lite pengar Går ofte ikkje så bra første gongen Har ofte bakgrunn i andre bransjar Dei fleste gir seg Dei som lykkest blir til framtidstru for mange

20 Investoren Kva vil han (ho)? Er han å stole på? Kva blir konsekvensane? Er det vinnarar og taparar Dialog og samhandling er viktig Bjarne Stenberg

21 Kva skjer når bønder av ulike kategoriar innflyttarar og investorar møtest? Kreative konfliktar, eller Låste frontar og stillstand Eldsjeler går føre Partssamarbeid Mange gode hjelparar Dyktige fagfolk Det nødvendige triangel

22 Forklaring på dei som lykkest: det nødvendige triangel Eksterne impulsar Dei gode hjelparane Tolmodig kapital Spisskompetansen Offentleg støtte Kommune, stat Arbeidsmaurane Baktroppen og bakkemannskapet Lokal mobilisering; eldsjeler

23 Innspel til debatt Landbrukets verneskog: bonden i utkantane Landbrukets totalpakke: produksjon av mat og firber over heile landet, levande bygder og vakkert landskap Mine bekymringar: kapitalslit, dei tomme gardane, jord som ligg brakk, skog som rotnar på rot og det herrelause kulturlandskapet Verst av alt: Sitte roleg i båten og skape stillstand Verstingane: dei som aldri høg i skogen, lar jorda ligge for fefot og dei som berre «sit med» ein eigedom Største utfordring: Korleis få til samhandling mellom dei som vil noe med og for bygda?

24 Forslag til debatt Statens jordbank SF Korleis få til ein jordreform i Norge? Etabler statsforetaket Statens jordbank (SF) Der dei som eig dyrkajord og/eller skog/utmark kan «legge inn» eigedomen sin for drift/utleige og/eller sal Oppgåve: skape tidsmessige og godt arronderte dyrkajordstykke og skogteigar som kan leigast ut og på sikt seljast for å betre arrondering Jordbanken betaler jordleige til sal er gjennomført Jordbanken får kapital som investering over stasbudsjettet Forvaltingsmål: Forvalte ein mill dekar i løpet av tre til fem år Driftsmål: Bidra til å få andel jordleige ned i 30 prosent og avverkinga opp i 50 prosent av tilvekst Økonomisk resultatmål på sikt: langsiktig bankrente

25 Korleis vil kommunereformen verke i distrikt? Kva er eit sannsynleg utfall? 3 framtidsbilder 1) Moderat kommune- og regionreform 2) Kommunereformen kjører seg fast 3) Radikal kommune- og regionreform 25

26 Alternativ 1: Ein moderat kommunereform Mest gulrøter, lite pisk Dei lokale og regionale prosessane går toleg bra 30 prosent færre kommunar, som i Resultat ca 300 kommunar Fleksibel oppgavefordeling Oppmjuking av «generalistkommunen» 26

27 Alternativ 2: Kommunereformen kjører seg fast Gulrøtene strekk ikkje til Sanner og Solberg må bruke pisk Inntektssystemet blir bruka til å legge press på dei små kommunane Dei blå taper stortingsvalet i 2017 Eit nytt fleirtal på Stortinget: Les Ap, Sp og KrF må lande kommunereformen Ca 400 kommunar 27

28 Alternativ 3: Ein radikal kommune- og regionreform Først gulrøter, så økonomisk og lovregulert pisk Dei lokale og regionale prosessane går bra noen stader Der prosessane stansar opp, grip Stortingsfleirtalet inn og vedtar kommuneinndeling juni i 2017 Resultat ca 200 regionkommunar Unntak for noen distrikts- og øykommunar Generalistkommunen re-etablert 28

29 Fram til 7/4 har eg trudd mest på Alternativ 1: Moderat kommune- og fylkesreform Resultat ca 300 kommunar I kommunane blir dette avgjort etter folkerøysting Fleksibel oppgavefordeling Oppmjuking av «generalistkommunen» Saman med andre strukturreformer i offentleg sektor vil dette føre til sentralisering av sysselsetting og makt Kva for først: folket eller makta? Korleis finn eit nytt balansepunkt mellom by og land? 29

30 Men etter å ha høyrt Per Sandberg i Osen 7/4 trur eg like mye på alternativ 2: Kommunereformen kjører seg fast Gulrøtene strekk ikkje til Sanner og Solberg må bruke pisk Inntektssystemet blir bruka til å legge press på dei små kommunane Dei blå taper stortingsvalet i 2017 Eit nytt fleirtal på Stortinget: Les Ap, Sp og KrF må lande kommunereformen Ca 400 kommunar 30

31 Råd til distriktskommunane I 31 Ver klar på at utkant ikkje valgt å vera utkant Befolkninga i små kommunar er jamt over mest fornøgd med kommunane sine, med unntak av samferdsel og kulturtilbod Still fylkesmann og andre styresmakter spørsmålet: Ver ærlege med oss om de meiner at det skal bu folk der de bur! Kven skal i så fall drive nærings- og samfunnsutvikling hos oss? Ver lydhør, lytt til folkemeininga! Ha som eitt alternativ å fortsette som eigne kommunar

32 Kva kan debatten om ny kommunestruktur kokast ned til? Meiner samfunnet alvor med målsettinga om å bevare hovudtrekka i busettingsmønsteret? Meiner samfunnet alvor med målsettinga om at den lokale velferdsstaten skal vera den same over heile landet? Om svaret på spørsmåla er ja, og dersom ein tar inn over seg landets mangfaldige geografi, må Noreg ha eit kommunalt inntektssystem som gjer at dei to ja kan oppfyllast. Det inneber også at kommunane vil ha svært ulik storleik og at interkommunalt samarbeid også vil finnast i framtida. Om svaret på dei to spørsmåla er nei, må Stortinget gje beskjed!

33 Kva er det deler av elitane i Norge ikkje har forstått? At folk flest jamt over er glade i kommunane sine At flest folk er mest fornøgde med kommunale tenester i små og mellomstore kommunar At den spreidde busetnaden i Norge ikkje endrar seg med å trekke nye grenser rundt større areal Ar på mange små stader så er kommunen noe av det siste dei har att At stadsidentitet er viktig for folk, særleg på små stader i utkantane At folk flest likar å eige noe av Mor Norge At lyst til å eige utan å forvalte stenger for utvikling i mange bygder 33

34 Korleis få til vekst i distrikta? Det må eit under til! Kva skal vera motoren i næring- og bygdeutviklinga? Kjem ikkje utanom ressursbasen i innlandet: hav, jord, skog, berg, fjell, vidde, Korleis få til vekst i bioøkonomien? Eg kjenner berre eitt under: fotosyntesen Korleis kan vi utnytte fotosyntesen på ein smartare måte? 34

35 Størst av alt er lokal og regional samhandling for utnytte ressursane

36 Takk for meg

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Forvaltningsreform og flytting av Fylkesmannens miljøvernavdeling til nytt regionnivå

Forvaltningsreform og flytting av Fylkesmannens miljøvernavdeling til nytt regionnivå Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) Den Norske Turistforening Norges Naturvernforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund WWF-Norge Boks 7 Sentrum, 0101 OSLO Kommunal- og regionaldepartementet Boks 8112

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Kvinners deltakelse i samdrift

Kvinners deltakelse i samdrift NOTAT 2009 6 Kvinners deltakelse i samdrift Ellen Marie Forsberg Sigrid Hagerup Melhuus Svenn Arne Lie Ragnhild Kongsvoll Mads Svennerud Serie Redaktør Tittel Forfattarar Notat Agnar Hegrenes Kvinners

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

leggjande elementa i IKT-utviklinga på plass. No står hovudsakleg implementering og tilrettelegging att. Nokon ny revolusjon kan ikkje forventast.

leggjande elementa i IKT-utviklinga på plass. No står hovudsakleg implementering og tilrettelegging att. Nokon ny revolusjon kan ikkje forventast. Forord På slutten av 1800-talet heldt ein verdskjend tysk fysikkprofessor eit foredrag i Universitetets aula i Oslo. Den tyske professoren var kjend for dei omfattande kunnskapane sine. Etter foredraget

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

1 Gunnar Skirbekk. 2 Oddrun Grønvik

1 Gunnar Skirbekk. 2 Oddrun Grønvik 1 Gunnar Skirbekk Vi har hatt tre innlegg av språkvitarar, og dei har i stor monn snakka om samfunn og makt, og ikkje berre om språk i språkvitskapleg forstand. Dette viser at det er eit par grep som departementet

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Dette sammendraget av notater er et resultat av en samla dugnad i København. Etter hvert foredrag ble tema drøftet i

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer