Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3"

Transkript

1 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd Anna-dukke teke i mot heilt etter oppskrifta. s. 6 Møring Nr Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Portrettet: Litt Petter Smart, mest Hanne Kristin. s. 8-9 Sunn mat og frisk luft. s. 10 SunnMøring April 2007

2 LEIAR L E I A R Våren er her, sjølv om vi siste dagane har sett eit snev av vinter igjen. Påska vart kanskje ikkje heilt slik vi hadde forventa reint vêrmessig. Eg håper likevel at de som har hatt fridagar i påska har nytta høvet til å vere ute og fått brukt kroppen. I dette nummeret av SunnMøring kan de lese om eit felles løft for meir fysisk aktivitet som er sett i verk av fysioterapeutane ved Ålesund sjukehus. Bakgrunnen for dette initiativet er at ein ser ein klar samanheng mellom manglande fysisk aktivitet og forma til sjukehuspasientane. Fysioterapeutane inviterer no til eit felles løft for å snu denne utviklinga. Dette bør også vere ei påminning for alle vi som treng å kome oss ut av godstolen oftare. Ingenting er ei betre kjensle enn den vi opplever etter ei god treningsøkt eller ein spasertur. Betre fysisk form gjer at vi får overskot til å meistre utfordringane i kvardagen. Dette vil også førebyggje sjukefråver. Vi veit frå arbeidsmiljøundersøkinga og God vakt kampanjen at det er utfordrande å arbeide i sjukehus. Det krev konsentrasjon til dei mange arbeidsoppgåvene som skal løysast gjennom ein hektisk arbeidsdag. God fysisk form vil gjere at vi som arbeider innan helsevesenet kan takle kvardagen endå betre. Eg vil med dette oppmode alle tilsette om å gripe våren til meir fysisk utfalding! Frå sju til fem Eg går ut frå at de gjennom intern informasjon og media har observert at det går føre seg eit omfattande innsamlingsarbeid for å byggje eit flott varmtvassbasseng ved Ålesund sjukehus. Initiativet er kome frå avdelingssjefane innan rehabiliteringsavdelingane med bakgrunn i manglande basseng ved sjukehuset i Ålesund. Eg vil rette ein stor ros til dei som er engasjert i innsamlingsarbeidet for å få på plass dette bassenget. Eg håper at de vil lukkast i å få finansieringa i orden! Varmtvassbasseng er sårt sakna både hos pasientane våre og hos innbyggjarar spesielt rundt Ålesund med m.a. revmatiske lidingar. Eit slikt basseng vil sjølvsagt også vere eit velferdstilbod for våre tilsette som kan nytte bassenget utanom arbeidstida. Det vil setje fysisk aktivitet på timeplanen deira. Lukke til med det vidare arbeidet for å få på plass bassenget! Astrid J. Eidsvik Administrerande direktør Avdelingssjef Berit Overøye meiner det er viktig å få fram både sterke og svake sider ved omlegginga frå heildøgns- til femdøgnspost på Kirurgisk avdeling.

3 dagar på post 1 Den eine av dei to heildøgnspostane på Kirurgisk avdeling på Ålesund sjukehus er omgjort til femdøgnspost. Eit innsparingskrav på fem millionar kroner ligg til grunn for omlegginga på Kirurgisk avdeling. No har avdelingssjef Berit Overøye og kollegaene på kirurgisk avdeling drive i femdagarsbolkar på post 1 sidan 29. januar. Den økonomiske stoda tvinga oss til å vere kreative. Skulle vi ha skore med ostehøvel på stillingar og sengepostar kunne det fått dramatisk innverknad på pasienttilbodet og ventelistene. Vi fann at pasientane vart minst skadelidande om vi stengde post 1 i helgene. Dei pasientane som ikkje kan skrivast ut frå sjukehuset når veka går mot slutten, vert flytta til post 2 i helga. Mandag morgon er dei attende på sin eigen post, forklarar Berit Overøye. Teknisk og etisk Overøye fortel at ho gjekk på tå hev den første måndagen etter at post 1 hadde halde helgestengt. Dette var noko heilt nytt. Eg var naturleg nok uroleg for pasientane for at flyttinga skulle gå på tryggleiken og kvaliteten laus, fortel ho. No som den nye ordninga har fungert i snart tre månader, går Overøye på heile fotsålen att. Ho opplever at omlegginga har gått etter forholda bra. Pasientane har med seg sitt personale heile helga, og har det same pleietilbodet uansett kva for post dei ligg på. Fagleg sett lir dei ingen overlast. Så er det ei etisk side ved flyttinga, som spesielt gjeld for dei dårlegaste pasientane. Det er naturleg å spørje korleis det er for veldig sjuke pasientar å verte køyrde opp ein etasje for helga, sier Overøye. Avdelingssjefen rosar personalet på dei to postane og elles i avdelinga. Etter hennar syn er det dei å takke for at omlegginga har gått såpass knirkefritt. Personalet har handtert dette på ein framifrå måte, fortel Overøye. Samarbeid med fastlege Med godt planlagde sjukehusopphald er det færre pasientar som vert råka av flytting i helgene. På Kirurgisk avdeling har dei arbeidd lenge med å lage grundige og gode pasientforløp, fortel Overøye. Ho meiner avdelinga er langtkomen når det gjeld å finne rett liggjetid for den einskilde pasienten. Det er eit mål å få ned liggjetida på Kirurgisk avdeling, men ingen pasientar vert sende heim om det ikkje er medisinsk forsvarleg, understrekar ho. Avdelinga er avhengig av gode henvisningar frå primærlegane når dei skal finne rett liggjetid for pasientane. Desto meir vi veit om pasienten, desto betre. Det er til stor hjelp når fastlegen har gjort ei viss grad av undersøkingar og bestillingar på førehand, seier Overøye, og legg til at det er viktig at sjukehuset også er kjend med heimesituasjonen til pasientane. Fornuftig grunnbemanning Til no har det vore få klagar frå pasientar og pårørande som har vore utsette for helgeflyttinga. Eg trur det skuldast at vi har klart å behalde ei fornuftig grunnbemanning og organisering på avdelinga. Det er ingen som ønskjer å flytte frå post til post, men når alternativet er seinare eller inga behandling, eventuelt å reise til eit anna sjukehus, er dette å føretrekkje, seier Overøye. Den nye ordninga skal evaluerast til våren. Overøye fortel at ho og administrasjonen er opne for å tenkje annsleis dersom det skulle visa seg at tiltaket ikkje fungerer tilfredsstillande. Vi skal ikkje vere ein statisk organsisajon, men vi må få tid til å konsolidere det vi held på med. Det har vore eit enormt fokus på økonomi og budsjettbalanse dei siste åra, og det har stressa organisasjonen. No treng vi arbeidsro til å få tenkje heile tankar som går litt fram i tid. Tekst og foto: Marie Hauge Faktaboks Kirurgisk Avdeling. Ålesund sjukehus - Kirurgisk avdeling driv utgreiing, behandling og oppfølging av sjukdomstilfelle som krev eller kan krevje operasjon. - Avdelinga er delt inn i ein poliklinikk og to sengepostar. - Avdelinga har 46 kirurgiske sengeplassar på vekedagane og totalt 30 senger i helgene. Åtte av sengene er på øyre, nase, halsavdelinga - Årleg vert om lag 3000 pasientar behandla på avdelinga. I tillegg kjem om lag polikliniske konsultasjonar. - Det er 90 årsverk på avdelinga. - Av desse årsverka tel legestaben ni overlegar og sju assistentlegar. På vaktrommet på Kirurgisk avdeling/øre, nase, hals diskuterer sjukepleiarane May Ann Vikestrand og Ida Grøtta Barstad ettermiddagsvakta. Kvar helg vert det flytta inntil elleve pasientar mellom dei to postane på kirurgisk avdeling. SunnMøring April 2007

4 Seier snart Fredskorpsdeltakarane Perinpamalar Rayappu (Malar) og Eruthayathasan Beardman Noel (Noel) frå Sri Lanka har erfart at kommunikasjon med teikn og bilete er universell. Dei har snakka utan ord med pasientar sidan dei kom til Noreg for snart eitt år sidan. Når klokka viser lunsjtid gumlar tamilske Malar (36) og Noel (25) brødskiver med brunost på lik line med resten av staben på Barnehabiliterin gsseksjonen på Ålesund sjukehus. I snart eitt år har dei to medarbeidarane frå den tamilske organisasjonen Karod vore tilknytta seksjonen i Åsebøblokka. Brunostskivene var ein av dei første kulturelle barrierane dei steig over i Noreg, sidan har dei teke aktivt del i kvardagsliv og behandlingsopplegg for funksjonshemma born på ulike praksisplassar i Ålesundområdet. No er Malar, som er nonne i ein tamilsk søsterorden, åt å førebu heimreisa til Sri Lanka. For Noel er det meir usikkert når han kan vende heim att. Det har vore mykje uro i dei tigerkontrollerte områda nordaust i Sri Lanka, og det er ikkje trygt for 25-åringen å returnere slik tilhøva er no. Malar og Noel har lært mykje om tilbodet til norske funksjonshemma det siste året. Seksjonsoverlege Noralv Breivik og seksjonsleiar Astrid Hatlø på Barnehabiliteringa fortel at dei på si side har lært mykje om Sri Lanka. Dedikerte feltarbeidarar Bindelekken mellom Ålesund sjukehus og Karod er Joseph Soosai, ein tamilsk lege som i si tid var tilsett ved barnehabiliteringa. Han kom i kontakt med Karod på eit besøk i heimlandet, og etter kvart vart det etablert eit samarbeid mellom den norske sjukehusavdelinga og Karod, som har hovudsete i den vesle byen Kilinochchi nord på Sri Lanka. Seksjonsleiar Astrid Hatlø og seksjonsoverlege Noralv Breivik har hovudansvaret for samarbeidsprogrammet. Dei har båe besøkt Karod, og fortel at det vert lagt ned eit imponerande arbeid i organisasjonen. Karod er godt organisert, og dei mange feltarbeidarane er dedikerte til arbeidet. Men det er klart at det er mykje dei manglar, fortel Breivik. Han og fysioterapeut Reidun Haavik skulle etter planen reist på tilbakevisitt til Sri Lanka sist haust, men turen er lagt på is så lenge tilhøva i dei tigerkontrollerte områda er så urolege. Alle foto privat Det er i hovudsak kvinner som driv feltarbeid i Karod. Dei besøker dei råka familiane opp til tre gonger i månaden, og tilbyr praktisk hjelp og rådgjeving. Under opphaldet i Noreg har Malar og Noel mellom anna vore ved Nørvasund skule, avdeling Hatlane og hatt praksis ved Mylna dagsenter i Sula og Sydvesten i Ålesund.

5 farvel til Åsebøblokka Store kontrastar Noel og Malar innleia Noregs-opphaldet med eit tre vekers førebuingskurs i Tromsø. Så bar det ut i felten, der språkproblema har vore færre enn ein kanskje kunne tenkje seg. Kommunikasjon utan ord er viktig i arbeidet med born med ulik fysisk og psykisk funksjonshemming. Teikn og bilete er ein universell måte å kommunisere på, og Noel og Malar har snakka utan ord med mange norske born. Borna har også vore til god hjelp når Malar og Noel skulle lære seg litt norsk. Eg vart fortald at nordmenn var reserverte. Men det tykkjer ikkje eg. De er omtenksame og svært interesserte i å snakke med meg og lære om Sri Lanka, seier Malar. Dei to Karod-representantane fortel at krigen og den dårlege økonomien i Sri Lanka vanskeleggjer arbeidet blant dei trengande. Til tider er kontrasten mellom det borgarkrigherja heimlandet og fredelege Noreg skrikande. Nokre av familiane vi møter i arbeidet vårt heime på Sri Lanka uroar seg over om dei har mat frå dag til dag. Då er det ikkje så lett å tenkja på framtida, seier Noel. Fakta KAROD: - KAROD står for Kilinochchi* Association for Rehabilitation of the Disabled. - Det er ein organisasjon av funksjonshemma og deira familiar. Karod har som mål at dei funksjonshemma i størst mogeleg grad skal verte sjølvhjelpne. - Kvinner i alderen 20 til 35 år arbeider som feltarbeidarar i Karod. - Karod gjev også små lån til medlemmar som ynskjer å gå i gang med eiga verksemd. Karod har ein norsk støtteorganisasjon. Les meir på * Kilinochchi er eit distrikt i nord-aust Sri Lanka og dessutan byen som vert rekna som hovudstaden i dei Tiger -kontrollerte områda på Sri Lanka. Fakta samarbeidet Ålesund sjukehus og KAROD - Utvekslingsprogrammet er finansiert av Fredskorpset. - Programmet skal gje fagleg utvikling for deltakarane i deira daglege arbeid. Kontakten og den mellomfolkelege forståinga utvekslinga fører med seg er også særs viktig. - Barnehabiliteringsseksjonen på Ålesund sjukehus organiserer utvekslinga. - I hovudprogrammet er deltakarane under 35 år. - Opphalda varer vanlegvis i eitt år. - Eit seniorprogram tek sikte på utveksling av personar i alderen 55 til 70 år. - For seniorane varer opphaldet mellom tre og sju månader. Fredskorpset kan du lesa meir om på Tekst og foto: Marie Hauge SunnMøring April

6 Traumealarm for Anna-dukka Denne gongen er det øving, men ved neste traumealarm kan det vere ramme alvor for kriseteamet. F.v. overlege Harald Topphol, overlege Sigbjørn Lid, anestesisjukepleiar Heidi Myklebust, turnuslege Mathilde Kristensen og radiograf Alice Tverberg. Traume alarm; inga talt melding! Kvite tornadoar flyr over golvet. Pasienten kjem om sju minutt! Klokka er litt over tre ein vanleg ettermiddag på akutten på Volda sjukehus. Traumealarmen har gått, og frå korridorar og kontor kjem den eine kvitkledde etter den andre. Anestesilege, operasjonssjukepleiar, kirurgisk assistentlege, radiograf og ein heil del andre går målretta mot mottakinga. Vi har ei bilulukke, bil utfor vegen, mann 18 år fastklemd, smerter i buk og bekken. Traumeteamet får ein kort brief, og gjer seg klar i mottakingsrommet. Tre minutt! Maskiner vert starta, sprøyter og slangar vert henta ut av skap, hender vert dekte av gummihanskar. Traumeteamet er klart i det pasienten kjem rullande inn døra. Gjennomtenkt samansurium Heldigvis er det berre ei øving. Nok ein gong er det Anna-dukka som må lide seg gjennom avkleding, undersøkingar og vonde sprøytespissar som skal inn i kvar einaste bar flekk av gummi-huda. Hallo høyrer du meg? Teamleiaren klapsar Anna på kinna og ser ho djupt inn i augene, men får naturleg nok lite respons. Det myldrar rundt den stakkars dukka på båra. Klede vert klipte, det vert sett sprøyter, det er blod og drypp og dren i eit svare samansurium. Men alt ser forunderleg nok ut til å vera gjennomtenkt. No kjem dei pårørande, ropar ein, med glimt i auget. Tanken på at mamma-anna og pappa- Anna skulle kome stormande inn dørene er unekteleg litt humoristisk, men verd å ha i mente i ei øving. Med vitsar og galgenhumor flagrande i lufta vert Anne handsama som seg hør og bør for ein trafikkskadd. Kommunikasjon og samarbeid Dette er ikkje ei vanleg øving, men det som kallast ei Best-øving. Fokuset i øvinga er mottak av traumepasientar, og kommunikasjon og samarbeid for traumeteama. Forkortinga Best står for betre og meir systematisk traumehandsaming, og har som føremål å gjere alle ledd i skadehandsamingskjeda mest mogleg effektiv og god. Organisasjonen er ideell og fullt og heilt basert på frivillig innsats. Initiativtakarane i Best-rørsla har merka seg at mange av handsamingsfeila skjer i mottakinga på sjukehusa, og har difor starta opplæringa der. Utbytte av øving Vi må ha ultralyd av buken. Få tak i røntgenlegen! Seks par ivrige hender løftar Anna-dukka på alle vis, og folk som tydelegvis veit kva dei gjer undersøker kvar ein flekk på kroppen hennar.

7 Eldsjelene Anna-dukka manglar ikkje kompetente hjelparar, f. v. turnuslege Vivi-Ann Hansen, operasjonssjukepleiar Margunn Dalsbø, anestesisjukepleiar Harald Klepsvik og assistentlege Håvard Thorsen. På Volda sjukehus finn ein to av eldsjelene i Bestnettverket. Marit Riise Olsen er avdelingssjukepleiar på akuttmottaket, og saman med assistentlege i kirurgi, Erik Ostnes, koordinerer dei trening og evaluerer og registrerer reelle mottak. Dei er overtydde om at trening etter Bestmetoden er rette vegen å gå. Dei understrekar at det er idealisme og vilje som driv arbeidet, og ikkje trong for å tene pengar. Ingen av dei som jobbar i Best-nettverket får ei krone i løn. Dei gjer det fordi dei synes det er ei god sak, og viktige signal å sende ut, seier Erik. Nettverket vart starta i 1997 etter at mange kapasitetar som jobba i traumehandsaminga i Noreg såg at det var trong for både betre handsaming og meir systematisk opplæring. Mange i netteverket bruker mykje av fritida si på både trening, evaluering og møter i nettverket. Kvart Best-sjukehus har koordinatorar som Marit og Erik, som jobbar tett opp mot både leiinga i Best-nettverket, og traumeutvalet i dei einskilde helseregionane. Vi skal vere pådrivarar og ressurspersonar på traumehandsaming på Volda sjukehus, fortel Marit. Ho presiserer at det er viktig med samhandling og kommunikasjon for traumeteama på norske sjukehus. Ho er samstundes nøgd med øvinga, og dei jobbar for å få til ei ny øving ganske snart. Vi har som mål å gjennomføre nok ei øving innan eit halvt år, for det er viktig å trene mykje. Vi ser det har effekt, seier Marit. Mykje av treninga får ein i tillegg i reelle situasjonar, der traumeteama jobbar i lag etter Bestmetoden. Vi har låg terskel for å løyse ut traumealarm her hjå oss, fortel Erik, og legg til at det har fleire fordelar. Vi får god trening, og pasientane får så optimal handsaming som råd er. Ein av personane i sirkelen kring Anna er Håvard Thorsen. Han har på seg den raude teamleiarvesten og skal prøva å halda kontroll på situasjonen. Sjølv om han er fullt klar over at det berre er ei dukke som ligg på senga framom dei, og det står ein kar og filmar heile øvinga, meiner han likevel at øvinga har noko føre seg. Ein får ikkje trena på det medisinske i og med at ein ikkje får respons frå pasienten, men eg har likevel utbytte av øvinga. Eg får evaluert mi eiga framferd og rolle som teamleiar, og vi får trena mykje på kommunikasjon og samarbeid i teamet, seier Håvard. Trene mykje og ofte Røntgenbileta vert tekne, blødingar vert stogga, armar og bein vert pumpa fulle av høveleg fluidum av beste årgang. Anne byrjar å vakne til liv att. Det kan ho mellom anna takke Bjørn Bakkom for. Han er sjukepleiar på mottak, og har vore med på litt av kvart før. Treninga er i aller høgste grad verdifull, meiner han, sjølv om situasjonen ikkje er like spent i ei øving som i ein reell situasjon. Mottakingsrommet er så lite, så vi er nøydde til å lære å samarbeide for ikkje å springe oppå kvarandre. Det lærer ein seg sjølv om det er øving, seier Bjørn. Han meiner det er viktig å trene mykje og ofte. Aller helst kunne han tenkje seg ei øving i månaden. Pasienten er stabilisert og klar til å flyttast vidare til ei anna avdeling. Denne delen av øvinga er over, men det viktigaste står igjen. Gruppa skal med hjelp frå Best-representantar frå St. Olavs Hospital i Trondheim og videobilete frå heile øvinga, evaluere eigen innsats. Etter evalueringa, startar ei ny øving, denne gangen med eit tenkt fall i ein alpinbakke. Anna må til pers att. Pasienten kjem om tolv minutt! Marit Riise Olsen og Erik Ostnes Faktaboks BEST - Best står for betre og meir systematisk traumehandsaming. - Eit ideelt nettverk av sjukehus og helsepersonell, starta av eldsjeler i eit av måla er å bli betre til å handsame alvorlege skader gjennom systematisk trening. - ein viktig del av pasienthandsaminga er mellom anna at traumeteama skal stå klare i det pasienten kjem til mottaket, så handsaminga kan starta med ein gong. - eit anna mål er at traumemottaka rundt om i landet skal vere mest mogleg like. - 54% av norske sjukehus trenar no etter Best metoden, Ålesund og Volda er to av dei. - både Ålesund og Volda sjukehus har Best-koordinatorar som tek initiativ til trening etter ynskje frå traumeutvalet i Helse Sunnmøre. Meir informasjon om Best finn du på Tekst og foto: Frank Brovold SunnMøring April

8 PORTRETT P O R T R E T T Namn: Hanne Kristin Dahle Alder: 51 år Sivil status: gift, ein son Stilling: Ergoterapeut på Mork Rehabiliteringssenter i Volda i 25 år Aktuell: Har arbeidd i over ti år med å behandla hjerneskadde pasientar ved hjelp av Sanseintegrasjons- og Affolter-konseptet. Først i seinare tid har helsevesenet elles i Noreg fått augene opp for behandlingsmetodane. Foto: privat

9 Hanne Kristin tek hjerne meir Sindig sørlending ved første augekast, men 27 år i Ørsta/Volda har gjort sunnmøring av Kristiansandfødte Hanne Kristin Dahle. Hanne Kristin Dahle er i utgangspunktet ikkje ei kvinne av dei store faktene. Men når ho snakkar om faget sitt, ergoterapi, vert ho fysisk. Spesielt når ho kjem inn på hjarteborna Sanseintegrasjons- og Affolter-konseptet. Med heile kroppen illustrerer ho korleis dei to behandlingsformene for hjerneskadde pasientar kan arte seg. Det er nesten som ein kan kjenne korleis ho pakkar dyna tett inntil pasienten så han skal vite at han er trygg. Sans for sansane Dei siste åra har det norske helsevesenet fått augene opp for Sanse integrasjonskonseptet og Affolterkonseptet. I Danmark har metodane hatt oppsiktsvekkjande effekt på komapasientar, og smått om senn har behandlingsforma byrja å breie om seg i Noreg. På Mork Rehabiliteringssenter i Volda har dei arbeidd med Sanseintegrasjon og Affolter-konseptet i ti år allereie, og senteret ligg langt framme på området. Det er mykje Hanne Kristin å takke. På midten av 1990-talet reiste ho til Danmark og lærde seg metodane. Det revolusjonerte arbeidet hennar og tilbodet på Mork, fortel ho. Eg drog heim frå kurs og brukte det eg hadde lært. Eg fekk brynt meg på vanskelige pasientar, og vi byrja å arbeide tverrfagleg med metodane her på senteret. Kvart år held Hanne Kristin to til tre kurs i Sanseintegrasjonsteorien og Affolter-konseptet. Deltakarar er ergoterapeutar og andre faggrupper på sjukehus og helseinstitusjonar. Ingen treng vere i tvil om at dette er noko ho brenn for. Nesten alt vi gjer startar med sansestimuli. Vi ser, høyrer eller kjenner noko og får ein idé. Når hjernen vert skadd tek han ikkje inn sansestimuli som før. Han klarar ikkje å velje rett og det vert kaos. Målretta og systematisk jobbing med sanseinntrykk vekkjer hjernen og skapar struktur og logikk igjen. Litt Petter Smart Hanne Kristin bestemte seg alt i åttande klasse for at det var ergoterapeut ho ville bli. Det som fenga den gongen var det aktivitetsretta preget yrket hadde. Med praksis frå vevlinje og møbelsnikkarlinje, kom Hanne Kristin inn på ergoterapiutdanninga i Trondheim. Som ergoterapeut må du ha auge for det å fikse og ordne ting. Vere litt Petter Smart. Klarar vi å finne dei rette hjelpemidla til pasienten, kan det bety eit kjempesteg på vegen til å verte meir uavhengig. Dahle opplever at ergoterapiutdanninga har utvikla seg i takt med behova i samfunnet. I dag er faget mindre handarbeidsorientert og meir retta inn mot kvardagslege, praktiske aktivitetar. Vi tek fatt i det som er av ressursar hos pasienten og peikar på vegen framover. Trening med dei vande gjeremåla introduserer sakte men sikkert pasienten for dagleglivet att. Erfaringane kjem Dei som kjenner dama, fortel at ho er ein lojal og dyktig medarbeidar som gjev av heile seg i møte med pasientane. Eit arbeidsjern som balanserer på grensa til perfeksjonist i alt ho gjer. Det vert nærliggjande å spørje korleis ho unngår å verte slukt opp av jobben. For det første har eg lært meg å halda skilje mellom livet på jobben og livet heime. Dessutan er det viktig å vite at eg har den naudsynte kompetansen. Som nyutdanna er ein usikker og veit for lite, men med åra kjem erfaringane og fleire arbeidsreiskapar. Det er godt å kjenne at ein er trygg i vurderingane og ser korleis pasienten kan få hjelp. Musikalsk fritid Nygifte og nyutdanna fekk Hanne Kristin og ektemaken Bård Dahle, som har diplomeksamen frå Musikkhøgskulen i Oslo, arbeid i Volda. I dag reknar dei seg som sunnmøringar. Vi likar folket her. Visst er det hyggeleg med godslege sørlendingar, men dei går rundt grauten. Sunnmøringane er rett fram og seier tinga som dei er. Det appellerer til oss, kanskje fordi vi er sånn sjølve, seier Hanne Kristin. Ho leika i si tid med tanken på å Sunnmøringane er rett fram og seier tinga som dei er. Det appellerer til oss, kanskje fordi vi er sånn sjølve, verta musikkterapeut. Slik gjekk det som kjent ikkje. Men både Hanne Kristin og ektemaken er sentrale personar i musikkmiljøet i Ørsta og Volda. Hanne syng, og opptrer med klassisk musikk og folkemusikk saman med ektemaken. Dei har også samarbeidd om å dirigere Ørstakoret i 16 år. Til Kina og Tibet Elles er det reiser som opptek ekteparet Dahle. Og dei som vanskeleg kan førestelle seg den energiske dama i avslappa positur på ei chartra solseng, har heilt rett. Vi har vore på chartertur ein gong. Då reiste vi til Tyrkia. Etter ei natt på hotellet leigde vi ein bil og køyrde innover i landet, fortel Hanne Kristin. Eksotiske, gjerne lett strabasiøse feriar skal det vere. Paret har vore i alle verdsdelar. Vi byrja i det små med Interrail i Europa og så har vi gradvis utvida horisonten. Det er heilt utruleg kva ein kan oppleve dersom ein berre tør Til sommaren vert det fire veker i Kina og Tibet. Paret reier åleine, men har ordna med sjåfør og guide der dei treng det. Den lokale fjellheimen er flittig i bruk resten av året. Vi har spist oss gjennom dei fleste toppane her i distriktet. Til fots om sommaren og på ski om vinteren. Så veldig flinke teknisk på ski er vi ikkje, men vi er gode til å renne sikksakk. I front på Mork Med eit kvart hundreår på Mork bak seg, ber vi Hanne Kristin tenkje høgt om dei komande åra. For meg er det viktig at Mork består. Vi kjenner alltid pusten frå nedleggingsspøkelset i nakken. Det er eit paradoks at helsevesenet vert flinkare og flinkare til å redde liv, men til kva for eit liv? Det bør kome som ein naturleg konsekvens at dei pasientane vi reddar får hjelp til eit så godt liv som råd. Vi treng rehabilitering på spesialistnivå. Her på Mork er vi i front på mange kantar det viser seg no som resten av landet kjem etter. Sanseintegrasjon er ein systematisk og målretta måte å påverke hjernen. Det skjer gjennom sanseapparatet. Ein fremjar eller hemmar sansestimulia for å gjere hjernen i stand til å reagere riktig på stimuliet; det vil seie at personen greier å utføre ei handling riktig i høve til det stimuliet han får. Affolter-konseptet handlar om å bringe hjernen informasjon om kva kontakt kroppen har med underlaget og sidestøtter. Dette aukar medvitet om kvar kroppen er. Ein nyttar vidare ei spesiell form for guiding for å utforske omgjevnadane. Dette skaffar meir informasjon til hjernen og slik byggjer ein opp ny organisering i ein kaotisk hjerne. Tekst og foto: Marie Hauge SunnMøring - April

10 Foto: Stig Ryland Sunn turmat treng korkje vere dyr eller komplisert for å falle i smak. Kursgjengen frå Sjøholt har fått erfara kva rettar som lèt seg lage over bål eller grill og kva rettar som ikkje gjer det Svelefrie kvardagar på Sjøholt På Sjøholt distriktspsykiatriske senter har sveler og vaflar vike plassen for knekkebrød og frukt. Kursopplegget «En sunnere hverdag» har gjort livet på Sjøholt lettare, bokstaveleg talt. Sjøholt distriktspsykiatriske senter ligg vakkert til i bakkane ned mot Sjøholt sentrum, om lag midt i Ørskog kommune. Med kort veg til sjø, fjell og skog byr det naturskjønne området på eit mangfald av turar. Tur er ikkje alltid å kome seg opp på ein topp. Det handlar like mykje om turglede; den gode kjensla av å vere ute, seier fysioterapeut Janne Osvik. Saman med sjukepleiar Ann-Kristin Brynildsen og psykiatrisk sjukepleiar Else Solbakken har ho halde livsstilkurset <<En sunnere hverdag>> på senteret i snart halvtanna år. Ei heil rekkje Sjøholt-pasientar har fått opplæring i sunt kosthald og mosjon. Kurset føregår i friluft, og lunsj under berr himmel er obligatorisk. Vêret skal vere veldig dårleg før kursgjengen frå Sjøholt droppar vekas tur. Slepp seg fri All mat smakar mykje betre ute, seier Frank Hovland. Han deltok på kurset då han var pasient på Sjøholt, og fortel at tilbodet er blant dei mest populære på senteret. Både Frank Hovland og kursleiarane trur sceneskiftet frå senter til fri natur langt på veg forklarar kvifor kurset er så omtykt. Ut på tur blir tilsette og pasientar kjende med kvarande på ein annan måte, og pasientane slepp seg fri når dei diskuterer seg gjennom pensum. Alle deltek i diskusjonane. Det er ufarleg å snakke om mat og mosjon, seier Frank Hovland. Fiberrik kaffikos Livsstilkurset vart innført av di ein del pasientar som kom til Sjøholt gjekk opp i vekt under opphaldet. Vektauken kom sjølv om det er lagt opp til eit breitt spekter av aktivitetar på senteret. Samstundes med kursinga vart det også gjort nokre grep med det daglege kosthaldet. Kaffikosen på ettermiddagen vart langt meir fiberrik etter at sveler og kaker vart bytte ut med knekkebrød og frukt. Det var forbausande lite protestar, fortel Janne Osvik. Etter at kurset har rulla og gått i snart halvtanna år har meir aktivitet og sunnare kost gjeve resultat. Fleire av Sjøholt-pasientane held vekta under opphaldet, nokre går også litt ned i vekt. Men dette er ikkje noko slankeprogram, understrekar Ann-Kristin Brynildsen. Målet er først og fremst å hjelpe pasientar med psykiske lidingar til ein sunnare livsstil ved hjelp av meir fysisk aktivitet og kostomlegging.

11 Målingar før og etter kursstart viser at mange av deltakarane har fått auka livskvaliteten etter kurset. Det kan sjølvsagt ha fleire forklaringar. Pasientane er jo her i eit behandlingsopplegg, men vi trur kurset verkar positivt inn, seier Janne Osvik. Mykje fliring og humor For kursleiarane har det vore positivt å registrere at livsstilkurset langt på veg sel seg sjølv. Pasientane kjem og spør etter opplegget, og treng knapt motiverast for å snøre på seg turskorne. Vi starta med tradisjonell klasseromundervisning, men fann snart ut at det ikkje fungerte. Det vart til at vi stod og prata og deltakarane sat passive og lytta. Det vart annleis då vi tok kursa ut i friluft, fortel Janne Osvik, og legg til at deltakarane er med og bestemmer kvar turen skal gå og kva som skal stå på menyen. Frank Hovland peikar på at det kan bli lange dagar på senteret. Turane gjev eit fint avbrot frå stillesitjinga. Han har merka at den fysiske aktiviteten verkar positivt inn både på svevnen og humøret. Du trur ikkje det hjelper, men så etter ei stund hjelper det på psyken likevel, seier Frank Hovland, som likar den uformelle tonen i gruppene. Det vert mykje fliring og humor når dagens rett ikkje blir nett etter oppskrifta eller maten får ein pikant svismak. Tekst og foto: Marie Hauge <<En sunnere hverdag>> - Lækjemiddelfirmaet Eli Lilly står bak kurset <<En sunnere hverdag>>. - Kurset er utvikla spesielt for pasientar i psykiatrien. - Eli Lilly i Danmark har utarbeidd kurset i samarbeid med fagpersonell innan psykiatri, ernæring og idrett. - Fagpersonell frå psykiatriske institusjonar får opplæring i <<En sunnere hverdag>>, og står så for undervisninga på sin arbeidsplass. - Måltid, appetitt, søtsaker, innkjøpsrutinar og mosjon i kvardagen er blant emna det vert undervist i. Fysioterapeut Janne Osvik (t.v.), Frank Hovland og sjukepleiar Ann-Kristin Brynildsen deler mange gode turminne. Livsstilkurset <<En sunnere hverdag>> har droppa triste møterom for frisk luft og vakker natur. Takka med trykk Tidlegare økonomisjef Per-Jan Osdal tok del på sitt siste styremøte i Helse Sunnmøre måndag 26. mars. Styreleiar Elbjørg Gui Standal takka Osdal for den innsatsen han har gjort, og for det tolmodet han viste overfor styret då dei tok til i Per-Jan Osdal fekk overrekt eit trykk av kunstnaren Ørnulf Opdahl. Osdal har avslutta sitt arbeidsforhold etter å ha arbeidt som økonomisjef ved sjukehusa på Sunnmøre i 10 år. Osdal var tilsett ved Volda sjukehus frå 1996 til 2000, og ved Ålesund sjukehus frå 2000 og ut Han har vore tilsett i stillinga som økonomisjef ved Helse Sunnmøre sidan 1. januar Å ha ansvaret for økonomistyringa i ein så komplisert organisasjon er svært krevjande. Per-Jan Osdal har gjort ein god jobb i ein vanskeleg omstillingsprosess, seier adm. direktør Astrid J. Eidsvik. Per-Jan Osdal har byrja som økonomisjef hos Rolls-Royce Marine, dept. Propulsion i Ulsteinvik. Arild Eiken har overteke som økonomisjef etter Osdal. Arild Eiken er utdanna diplomøkonom og kjem frå stillinga som økonomi- og administrasjonssjef i Pan Fish Norway AS. Tekst og foto: Solveig Moe Frøland Per-Jan Osdal har byrja i ny jobb etter ti år som økonomisjef i Helse Sunnmøre. Han fekk gode ord og eit trykk av styreleiar Elbjørg Gui Standal. Arild Eiken 11 SunnMøring April

12 REPORTASJE R E P O R T A S J E Felles løft for meir fysisk aktivitet Mangel på rørsle og dagleg aktivitet går utover den fysiske forma til ein del sjukehuspasientar. Fysioterapeutane på Ålesund sjukehus inviterer no til eit felles løft for å snu utviklinga. Spesielt eldre pasientar skal ikkje ha så mange dagar til sengs før det går utover muskulatur, balanse og koordinasjon. Dei risikerer å reise heim frå sjukehuset i dårlegare form enn det dei treng vere. Funksjonstapet kan føre til nedsett fungeringsevne, livskvalitet og livslengd. Dei negative konsekvensane vert store for den einskilde pasienten og råkar i neste omgang helsetenesta og samfunnet generelt, fortel fysioterapeutane Berit Kalvø Stephansen og Bente Marit Borhaug. Motivere pasienten Dei tilsette ved Fysioterapiseksjonen på Ålesund sjukehus har lenge drøfta korleis fysisk aktivitet kan verte ein integrert del av sjukehusopphaldet. Det gjeld for pasientar som i utgangspunktet ikkje har eit spesifikt opptrenings- og rehabiliteringsbehov. No vil dei ha resten av sjukehuset med på ei kursendring. Målet er at fysisk aktivitet skal verte ein naturleg del av sjukehusopphaldet på linje med mat, pleie og behandling. Det er opplese og vedteke at pasientane bør vere fysisk aktive. Ingen seier det imot. No gjeld det å gjennomføre dette i praksis. Å motivere pasienten til å røre på seg bør vere like sjølvsagt som å tilby dei mat og drikke, seier Berit Kalvø Stephansen. Daglege rutinar Dei to fysioterapeutane peikar på at det er mykje trim gøymt i dei daglege sjukehusrutinane. Dei meiner alle faggrupper med dagleg pasientkontakt må verte meir medvitne korleis dei kan integrere fysisk aktivitet i sin praksis. Kan pasienten til dømes kome seg opp og over i ein stol i staden for å verte liggjande når senga skal reiast opp? Er han i stand til å rusle litt i gangen? Går det an å tilby ein arm og ein spasertur til røntgen og undersøkingar i staden for å trille pasienten i seng eller rullestol? Etter Borhaug og Kalvøe sitt syn er det Fysioterapeutane Bente Marit Borhaug og Berit Kalvø Stephansen på Ålesund sjukehus har som mål å setje pasientrelatert fysisk aktivitet på dagsordenen. mykje å hente på god informasjon både skriftleg og munnleg til pasientane. Eit punkt om fysisk aktivitet kan til dømes kome inn som ein naturleg del av dialogen mellom lege og pasient. Omsorg er også å motivere og stille krav til pasienten, seier Berit Kalvø Stephansen. Bente Marit Borhaug fortel at fysioterapeutane vil gjere sitt for å få opp aktivitetsnivået, men at løysinga ikkje er fleire tilvisingar til fysioterapiavdelinga. Vi sit ikkje med fasiten, men kan medvirke med informasjon internt og til pasientane. Det som er viktig no er at tankesettet om fysisk aktive pasientar vert forankra i heile sjukehuskulturen. Tekst og foto: Marie Hauge

13 Prosjektleiar Paula Iren Bø Syrstad har vore frisk observatør av spesialisthelsetenesta gjennom 25 år. Nye pasientbrev er på veg Ein pasient som forstår informasjonen han får tilsendt er ein tryggare pasient. Det har vore utgangspunktet til arbeidsgruppa som no kjem med forslag til nye pasientbrev. Den første delen av prosjektet Møtet med pasienten det er mykje god omsorg i effektivitet har dreidd seg om å vidareutvikle og betre den skriftlege informasjonen som blir sendt ut til pasientane. Arbeidsgruppa er sett saman av mellom andre Karin Devold frå Helse Sunnmøre og representantar frå Helse Nordmøre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Noreg RHF. No er gruppa i ferd med å avslutte arbeidet med dei nye pasientbreva. Det er mange som har hatt innvendingar til dei breva som finst i dag. Vi har prøvd å kome dei i møte ut i frå dei rammevilkåra vi har jobba under, fortel prosjektleiar Paula Iren Bø Syrstad. Avhengig av engasjement Arbeidsgruppa har hatt som mål at mottakaren betre skal forstå informasjonen i breva. Sagt på ein anna måte; korleis hjelpe pasientane til å møte godt budde til rett tid, på rett stad, og med skyss om naudsynt. Samstundes skal brevet informere pasientane om kva for rettar dei har. For å få til dette har vi gjort ein ryddejobb, og tatt nokre val. Vi kan ikkje putte all informasjon inn i eit brev som vert skrive i PAS (elektronisk pasientadministrativt system) og tru at pasientane får med seg alt. Til det er utskriftskvaliteten for dårleg, seier Paula Iren Bø Syrstad. Ho fortel at arbeidsgruppa har sett på struktur og oppsett, og no arbeider med å utforme vedlegga. Dei skal gje informasjon om rettar, skyss og førebuing til prosedyrar/sjukehusopphald. Standardbreva vil bli presentert for dei involverte over påske, og Paula Iren Bø Syrstad håper på positiv respons. Dette er heile Helse Midt-Noreg sitt prosjekt. Skal prosjektet lukkast er vi avhengige av engasjement ute i helseføretaka, der møtet mellom helsepersonell og brukar skjer. Tekst: Wenche With Foto: Tor Harald Haukaas Møtet med pasienten, det er mye god omsorg i effektivitet vart starta av Helse Midt-Noreg RHF i 2006, og strekkjer seg over ein periode på tre år. Prosjektleiar Paula Iren Bø Syrstad har vore frisk observatør av spesialisthelsetenesta gjennom 25 år, som mor til eit kronisk sjukt barn. I tilegg har ho erfaring frå marknadsføring og prosjektleiing i det private næringslivet. Med utgangspunkt i korleis brukarane har opplevd møtet med helseføretaka, går ein no gjennom kommunikasjons- og arbeidsrutinane knytt til innkalling, mottak og utskriving. Målet er å bruke erfaringar både frå brukarsida og frå helsepersonell til å utvikle ei betre spesialhelseteneste basert på tryggleik, kvalitet og respekt. Dei nye pasientbreva: Ønskjer pasienten velkomen. Er korte (i hovudsak ei A4 side). Inneheld kort informasjon om pasientrettane. Skrive med korte og meir lesevenlege setningar. Tilleggsinformasjon er systematisert i vedlegg, som også inkluderer jussen. Nytilsett fagdirektør i Helse Sunnmøre Odd Veddeng vart denne veka tilsett som fagdirektør i Helse Sunnmøre. Veddeng er avdelingssjef ved Anestesiavdelinga ved Ålesund sjukehus, og han har hatt denne stillinga sidan år Han er utdanna anestesilege med doktorgrad innan same fagområde. I tillegg har han gått på omfattande leiarkurs for leiarar i helsesektoren både på regionalt- og nasjonalt nivå. Veddeng har også vore tilsett som sjeflege ved tidlegare Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal. Han har og erfaring frå tillitsvaltsarbeid. Odd Veddeng tar over stillinga til Per Roland 1. juli d.å. Frå dette tidspunktet går Roland av med pensjon. Per Roland vil likevel ha eit deltidsengasjement i Helse Sunnmøre. Tekst og foto: Solveig Moe Frøland SunnMøring April

14

15 Magasin for Helse Sunnmøre Redaktør/ informasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Marie Hauge Grafisk formgivar: Åse Sandvik Annonsekonsulent: Marit Sola Små endringar i ventetidene siste månad Frå januar til februar er det ein liten nedgang i gjennomsnittleg ventetid i Helse Sunnmøre frå 91 til 87 dagar. På same tid i fjor var gjennomsnittleg ventetid 77 dagar. Det er siste månad ein liten auke i talet på dei som har venta i meir enn 120 dagar, frå 1730 til 1758 ventande. Same tendes kan ein sjå i talet på ventande over eitt år. Ved Volda sjukehus er det nedgang i talet på personar som ventar på behandling for hjartesjukdomar per 28. februar. Det er fleire som ventar på behandling for generell kirurgi og fordøyelsesjukdomar, utan at ventetida har auka. Ved Ålesund sjukehus er det små endringar. Det kan nemnast at talet på ventande har auka litt innanfor fagområda kvinnesjukdomar og Ørenase-hals. Det er ein liten nedgang i ventetida til behandling i nevrologi. Det er små endringar i talet på ventande i psykiatrien i Helse Sunnmøre. Tekst: Geir Vikestrand, ventelistekoordinator Gjennomsnittleg ventetid 31. des des des jan febr Helse Sunnmøre 66 dagar Volda sjukehus 59 dagar Ålesund sjukehus 67 dagar Helse Nordmøre-Romsdal 78 dagar Helse Nord-Trøndelag 66 dagar St. Olavs Hospital 97 dagar Høyr frå dykk! Vi ynskjer stadig å forbetre magasinet SunnMøring, og vi vil satse meir på å gi god informasjon om kjerneverksemda i Helse Sunnmøre: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking, helsepolitikk og informasjon til pasientar og pårørande. Tilsette, primærlegar, pasientar, pårørande og eigarar er viktige målgrupper for magasinet. Vi ynskjer at SunnMøring skal vise eigarar og politikarar at vi er eit helseføretak med god kvalitet som er i sterk utvikling og som er verdt å satse på. Kom med innspel til magasinet! Vi ynskjer oss tips, småsaker og bilete som handlar om det daglege og faglege livet i Helse Sunnmøre. Solveig Moe Frøland Redaktør/informasjonssjef Utgivar: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Tlf: Idé/design/innhald: Cox Bergen SunnMøring April

16 PRA-209,7x300-Helsemag-NO 03/04/07 8:00 Side 1 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Behagelig fottøy til arbeid og fritid... Behagelig og funksjonelt fottøy er en nødvendighet når man er på føttene en hel arbeidsdag. Tenerife Modell Kvalitet: Skinn med microfiber såle Borrelåslukking Farge: Hvit Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Mallorca Modell Kvalitet: Skinn med uttagbar såle. Strikk og borrelåslukking Farge: Hvit/lysblå Størrelse: kr. 249,- inkl. mva Ibiza Modell Kvalitet: PU med nubukk Borrelåslukking Farge: Grå/lysblå - Grå/navy Størrelse: kr. 199,- inkl. mva - den originale Crocs Cayman Modell Farge: Lys grønn - hvit - lys blå - fuchsia - koboltblå Størrelse: kr. 399,- inkl. mva Foot-print Modell Kvalitet: Oil nubukk med innersåle av skinn Farge: Sort Størrelse: Kvalitet: Nubukk med innersåle av skinn Farge: Kamel Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Da denne modellen er liten i størrelsen, anbefaler vi at du bestiller ett nummer større enn du normalt bruker. Bestill på eller - hvor du kan se hele Praxis kolleksjonen av arbeids - og fritidsklær samt fottøy. Eller send inn kupongen under - porto er allerede betalt. Send eller fax kupongen - eller bestill via Modell nr./navn Farge Størrelse Antall Ja takk, jeg vil gjerne ha tilsendt Praxis-katalogen med hele kolleksjonen av arbeidsklær, fritidsklær og fottøy. Praxis A/S Sjøtun Næringspark 6899 Balestrand Telefon Telefax E-post Navn E-post Faggruppe Adresse Postnr. Telefon Sted Alle priser er inkl. mva. Varene sendes i postoppkrav med et porto/oppkravsgebyr på kr. 99,- Full retur- og bytterett innen 14 dager. Praxis AS Svarsending Oslo

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007 Med klare budskap SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2007 Med klare budskap s. 4-6 Filmfolket s. 24-27 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

REHAB-INFO Juni 2014. Syn

REHAB-INFO Juni 2014. Syn REHAB-INFO Juni 2014 Syn Teamet har ordet Synet er ein av våre viktigaste sansar. Heile 80 % av sanseinntrykka våre kjem gjennom augene. Me har likevel ein tendens til å ta synet som ein sjølvfølgje. Heilt

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer