Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010"

Transkript

1 Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 sidenr. 1

2 Innhold 1. Innledning Program for konkurransen Generell beskrivelse av prosjektene Innledning Program og forutsetninger Omtale av prosjektforslagene A-changing Dialog Fredsarkivet Kime Juryens kjennelse sidenr. 2

3 1. Innledning Med bakgrunn i lokale hendelser under den annen verdenskrig ønsker Stiftelsen Arkivet å trekke paralleller til dagens samfunnsforhold. Målet er å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse, samt fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner. Hovedmålgruppen er skoleungdom. Årlig deltar om lag på ulike aktiviteter i regi Stiftelsen Arkivet, men målet er å nå enda flere. Utviklingen av Stiftelsen Arkivet er en suksesshistorie som langt overgår de forventninger man hadde da den ble opprettet i Virksomheten har vokst ut av bygget Arkivets fysiske rammer. Dette gir utfordringer i den daglige driften, særlig i forbindelse med mottak av grupper/skoleklasser, og lokalene setter klare begrensninger for aktivitetsnivået. Det er derfor behov for en rehabilitering av eksisterende bygg samt et nybygg. I 2009 ble det igangsatt planlegging av rehabilitering/ nybygg. Det er utarbeidet en prosjektplan med funksjonsprogram som konkluderer med at Arkivet ønskes utviklet med fokus på følgende områder: Arena for formidling og refleksjon Hensiktsmessige arealer for ansatte Fleksibilitet Logistikk Prosjektet er organisert med Byggkomité som prosjektansvarlig. Administrasjonen ved Arkivet er prosjektleder. Det er bestemt å gjennomføre en plan- og designkonkurranse (arkitektkonkurranse). Primo 2010 ble Faveo prosjektledelse AS ved prosjektleder Jan Willy Føreland/ Gisle Ekse, engasjert for å administrere arkitektkonkurransen på vegne av Arkivet. Konkurransen ble kunngjort på ordinær måte i april Ved søknadsfristens utløp den 11. mai 2010 var det innkommet i alt 23 søknader. På grunnlag av kunngjorte kvalifikasjons- og utvelgelseskriterier, ble følgende 4 firma valgt ut: Rodeo arkitekter AS/ Dyrø & Moen arkitekter AS Oslo Reiulf Ramstad Arkitekter AS Oslo Asplan Viak AS Kristiansand/ Oslo Helen & Hard AS Stavanger Arkitektkonkurransen ble innledet med et oppstartsmøte på Arkivet den 1. juli 2010 med påfølgende befaring i aktuelt område. Konkurranseperioden varte frem til 15. oktober 2010, og deltakerne leverte komplett materiale innen fristens utløp. (Leveringsfrist for tilbudskonvolutt ble satt til 22. oktober 2010). Prosjektforslagene ble deretter stilt ut i Arkivets lokaler. I utstillingsperioden har Arkivet arrangert dialogmøter med ansatte samt pressekonferanse. Anonymitet for forslagsstillerne er sikret ved bruk av motto på prosjektforslagene og navnseddel som åpnes når juryens protokoll er signert. Juryen har behandlet brev (avsender ukjent grunnet sladding) hvor det påstås at identitet til et av forslagene har vært mulig spore for en kort periode, nærmere bestemt via nettavisen til Fædrelandsvennen. Dette er ukjent for juryen. Juryen kjenner ikke identitet til forslagsstillerne, og følger av den grunn NALs anbefaling om å ikke diskvalifisere noen av deltakerne. Egen protokoll for denne vurderingen vedlegges juryens protokoll. sidenr. 3

4 I perioden november ble prosjektforslagene bedømt av en jury bestående av følgende personer: 1. MNAL Einar Hagem (formann) 2. MNAL Grete Jarmund 3. MNAL Vidar Knutsen 4. Lars Erik Lyngdal (styreleder Stiftelsen Arkivet) 5. Aslak J. Brekke (administrerende direktør Stiftelsen Arkivet) 6. Kari Henriksen (stortingsrepresentant AP) 7. Åse Lill Kimestad (rektor Vågsbygd Videregående skole og distrikstleder Vest-Agder Røde kors) 8. Maya Twedt Berli (ordfører Vegårshei kommune) 9. Tor Hultmann (styreleder Stiftelsen Arkivets venneforening) Einar Hagem har ledet juryens arbeid. Sekretær for juryen har vært Faveo prosjektledelse AS v/ Gisle Ekse. Økonomi- og administrasjonssjef ved Stiftelsen Arkivet Jens Anders Risvand, har vært observatør og tilgjengelig ressurs for juryen i dens arbeid. Bygganalyse AS v/ Ole Jacob Bjerke har foretatt kontrollregning av areal, vurdert prosjektenes robusthet ift trinnvis utbygging og belyst kritiske kostnadselementer i forslagene. Byantikvar Helge Solli har besvart spørsmål fra jury vedrørende antikvariske forhold. Dette dokumentet oppsummerer juryens vurdering og konklusjon, samt anbefalinger for videre planarbeid. sidenr. 4

5 2. Program for konkurransen Konkurransebestemmelsene følger av dokumentet Oppdragsprogram datert Av dokumentet fremgår det hvilke dokumenter som utgjør grunnlaget for konkurransen: Del I Selve oppdragsprogrammet Del II Prosjektplan med funksjonsprogram I tillegg: o Reguleringsplan o Kartgrunnlag o Annet (tilstandsanalyse, kart med inntegnet tunell, synopsis, tegninger, film) Konkurransebestemmelsene angir videre kriterier for bedømmelse av prosjektforslagene. Prosjektene vil bli vurdert etter en total arkitektonisk kvalitet. Det stilles følgelig krav til at funksjonelle, tekniske og økonomiske ytelseskrav er fullt ut oppfylt. I vurderingen av konkurranseforslagene vil det derfor bli lagt hovedvekt på følgende forhold: o Utkastets potensial for å oppfylle prosjektets målsettinger o Arkitektonisk uttrykk/ konsept / volumoppbygging, samt organisering i forhold til adkomst og omgivelsene o Bygningenes indre organisering og funksjonalitet o Gjennomførbarhet og prosjektøkonomi Dersom juryen finner det nødvendig, kan den innhente nødvendige uttalelser fra ekstern ekspertise eller andre parter. Juryen innledet sitt arbeid med å klargjøre forståelsen av og konkretisere evalueringskriteriene nærmere. Nedenfor følger juryens utdypelse av evalueringskriteriene: Utkastets potensial for å oppfylle prosjektets målsettinger Historieformidling og fredsbygging Styrke undervisning og forskning Stimulere til diskusjon og refleksjon Styrke samarbeidet mellom organisasjonene ved Arkivet Arkitektonisk uttrykk/ konsept/ volumoppbygging, samt organisering i forhold til adkomst og omgivelsene Bygningenes indre organisering og funksjonalitet Gjennomførbarhet og prosjektøkonomi Adkomst og parkering Universell utforming Arealprogram i forhold til oppgitt ramme Uteområde og adkomstrom Forhold til eksisterende terreng og naboskap Forhold til utsikt og sol Volum, skala og forsterkning av Logistikk Sambruk og flerbruk Kontorer og fellesarealer Ulik bruk over tid Forhold til tunnel Endringer i eksisterende bygg Energi og miljø Trinnvis utbygging sidenr. 5

6 eksisterende bygning Fasader Tilpasning til eksisterende bygning Romlige kvaliteter Materialkvaliteter Gestapokjeller Auditorium Adgangskontroll/ soner Støtte- og driftsareal Forslagene har i hovedsak blitt vurdert på grunnlag av nevnte kriterier. Juryen vil fremheve viktigheten at det sikres god brukermedvirkning i den videre prosjektutvikling. Juryen vil i sin omtale av vinnerforslaget komme tilbake til konkrete forbedringspunkter. sidenr. 6

7 3. Generell beskrivelse av prosjektene 3.1 Innledning Juryen er fornøyd med variasjonen i besvarelsene og registrerer stor ulikhet i hvordan forslagene har besvart et funksjonsprogram samt en rekke gitte forutsetninger i oppdragsprogrammet. Til sammen utgjør utkastene en allsidig belysning og analyse av tomtens muligheter og begrensninger. 3.2 Program og forutsetninger Målet for prosjektet er å finne et konsept som ivaretar funksjonene nevnt overfor. Det henvises til prosjektplan med funksjonsprogram som redegjør for bakgrunn, krav og behov, funksjoner, kostnader, videre arbeid og fremdrift. Sentrale tema i juryens arbeid har vært gode innvendige løsninger for formidling, optimale kontorer som stimulerer til samarbeid mellom organisasjonene, optimal utnyttelse av tomt, hensynet til eksisterende bygninger og anlegg, sikt- og kommunikasjonslinjer. Prosjektene som klarer å løfte frem disse kvalitetene er også de som løser plansituasjonen best. Kime gjør relativt små inngrep i eksisterende bygg, har store luftige arealer innvendig, men plassering av nybygg og dets volum blir dominerende for nabobebyggelse. Videre utfordrer forslaget gjennomføring i forhold til skissert økonomisk ramme. Forslagets kobling mellom eksisterende bygg og nybygg medfører at indre logistikk og vertikal transport blir unødvendig vanskelig. Det bør påregnes betydelig bearbeiding for å optimalisere prosjektet. En viktig forutsetning for indre organisering og funksjonalitet har vært mottaksområde/ resepsjon, oppfattet som at konseptet skal ha et tydelig sted hvor all informasjon kan gis/ fås. Utformingen av vestibyle/ møteplass m/ innvendige kommunikasjonsarealer har hatt vesentlig betydning for rangeringen av prosjektene. Videre har lokalisering av kontorer, møterom, treffpunkter og interne kommunikasjonslinjer vært viktige kriterier mht. den indre organiseringen. Dialog og A-Changing har vist en lokalisering som ligger godt til rette for videre bearbeiding. Auditorium/ amfi er vist med ulik plassering og utforming, men har ikke vært avgjørende for vurderingen. Areal og plassering vurderes tilfredsstillende løst i alle prosjektene. Av oppdragsprogrammet fremgår det at nybygg ikke bør plasseres slik at det kommer i konflikt tunelltrasé som går under tomten. Juryen har vurdert forholdet til tunelltrasé under kriteriet gjennomførbarhet sammen med blant annet prosjektøkonomi, mulighet for å opprettholde aktivitet ved Arkivet i byggefasen, samt hvor omfattende grep som kreves i eksisterende bygg. A-Changing plasserer nybygg med kjeller over tunelltrasé samtidig som inngrep i eksisterende bygning er omfattende. (Det nevnes i denne sammenheng at forslagstiller har konsultert ekspertise på tunell som konkluderer med at bygging over tunell er gjennomførbar. Av hensyn til andre forslagsstillere har ikke juryen lagt vekt på dette). Videre vurderes opprettholdelse av aktivitetsnivå/ produksjon i byggefasen som vanskelig for A-Changing og Fredsarkivet. Dialog og Kime genererer relativt små inngrep i eksisterende bygning. sidenr. 7

8 Uteområde og adkomst er løst ulikt i forslagene. Plassering av nybygg er vurdert av juryen, både i forhold til utsikt for naboer, i hvilken grad nybygget forsterker eksisterende bygg, etc. Dialog har etablert to separate uteområder, en forplass og en parkeringsplass. At disse er adskilte oppleves som positivt av juryen. Fredsarkivet som tar publikum via et parkområde med eksisterende minnelund på vei mot inngang, gir også et godt adkomstrom, men nybygget forutsetter større terrenginngrep. Kime har et uavklart trafikkområde. Dialog utlikner forholdet mellom høyder i nybygg, eksisterende bygg i mellombygget. Dette vurderes som en meget god løsning. sidenr. 8

9 4. Omtale av prosjektforslagene Prosjektforslagene omtales i alfabetisk rekkefølge. 4.1 A-changing Prosjektet er godt gjennomarbeidet og presentert med tydelige illustrasjoner. Spesielt trekkes den store aksonometrien frem som en lett lesbar illustrasjon. Visjonen er at A-Changing skal bidra til å binde sammen fortiden og det eksisterende bygget sammen med fremtiden og det nye innholdet, slik at det sammen fremstår som et sammensydd program og en arena for engasjement. Forslaget forringer siktlinje til naboene, spesielt i forhold til sjøutsikt mot sørvest. Nybyggets lave høyde gir inntrykk av at eksisterende bygning forsterkes. Inngangsparti fremstår som tydelig. Visjonen forsterkes ved at publikum går gjennom det nye bygget for å komme inne til det gamle. Nybygget tilslutter seg eksisterende bygg på to fasader. Planløsningen griper også vesentlig inn i eksisterende bygg ved at det fjernes dekker for å skape to plans forbindelser. Den indre organiseringen er tilfredsstillende. Forholdet mellom publikumsareal og kontorareal virker gjennomtenkt. Resepsjon er sentralt plassert i bygget og har god kontakt til alle funksjoner. Besøkende får forståelse av hvor nedgang til Gestapokjelleren er. Auditorium er tydelig presentert. Forslagets løsning om å bruke den gamle hovedtrappa på en ny måte er interessant, men skaper funksjonelle utfordringer og det kan stilles spørsmål ved om en slik endring utfordrer Arkivets historiske uttrykk. Prosjektets planløsning med kombinasjon av auditorium og kafé, er etter juryens vurdering løst best i konkurransen. Kontorarealene bør bearbeides for å bli mer rasjonelle. Forslaget legger opp til uformelle møterom i midtsone. Det er nødvendig å øke antall møterom, noe som vil redusere antall kontorer. Forslaget egner seg for utleie til andre aktiviteter på kveldstid, med tilfredsstillende adgangskontroll. Formspråket vurderes gjennomarbeidet og presentert med et enhetlig arkitektonisk uttrykk. Forslaget er arealeffektivt. Antall etasjer er mindre enn andre forslag, noe som betyr at bebygd areal (fotavtrykk) blir relativt stort. Prosjektet fordrer relativt store inngrep i eksisterende bygning. Nybygget blir delvis liggende over tunnel. Prosjektet gjør det komplisert å opprettholde dagens aktivitet i byggeperioden. sidenr. 9

10 4.2 Dialog Forslagstiller presenterer et gjennomarbeidet prosjekt med en klar idé og tydelige illustrasjoner. Prosjektet er vist med informative og gode illustrasjoner. Unntak er inngangsfasaden mot nordvest som er vanskelig å danne seg et godt bilde av. Utkragingen over inngangspartiet har potensiale, men må nøye vurderes i videre bearbeiding. Dialog skal fremstå som et inviterende og inkluderende bygg for alle samtidig som det kommuniserer med høy symbolverdi det eksisterende byggets historie. Utkastet skiller tydelig eksisterende bygg og nybygg. Avtrappingen av fasade mot nordøst i nybygget oppleves som en god tilpasning til eksisterende bygg. Naboenes utsiktskorridor mot sjø opprettholdes. Det er etablert to separate uteområder (parkerings- og forplass). At disse er adskilte vurderes som positivt av juryen. Dette grepet gjør at inngangsparti oppleves som rolig samtidig som det er tydelig for publikum hvordan trafikkstrømmene i uteområdet foregår. Parkeringsområdet må bearbeides ytterlige for å optimalisere kjørebane for buss og handicap-parkering. Juryen mener det bør vurderes å flytte nybygg noe mer mot øst for å utnytte tomt bedre. Dette grepet vil også gjøre eksisterende bygning mer synlig ved adkomst til anlegget, samtidig som avstand til tunneltrasé øker. Juryen anser løsningen med å utlikne høydeforskjellene mellom tomt, nybygg og eksisterende bygg i et sentralt mellombygg, for å være en meget god løsning. Hovedlogistikk er forstålig og gjør at publikumstrafikk flyter godt. Konseptet er rasjonelt og kompakt. Det stilles spørsmål med om støy fra resepsjonsområde kan virke sjenerende for kontorarealene, og det bør vurderes å lukke igjen/ lydtette åpning i dekke over resepsjonsområde. Totalt sett er kontordelen best løst sammenliknet med konkurrentene. Prosjektet har et åpent fleksibelt kontorareal som burde gi muligheter for både avgrensing av ulike avdelinger og samtidig gi god mulighet for samhandling. Kontordel kan stenges av ved utleie/ arrangementer på kveldstid. Juryen er usikker på hvordan fasade vil oppfattes fra nord og vest. I en videre bearbeidelse bør det vurderes om sal- pulttakene i nybygg bør endres for å skape et roligere uttrykk. Inngrep i eksisterende bygg er begrenset i prosjektet. Dette er et godt prinsipp i forhold til bevaring, men i dette tilfellet kommer det i konflikt med eksisterende auditorium i fyrkjeller som ønskes bevart. Det stilles også spørsmål med om den nyinnførte trappen i det eksisterende bygget kan fjernes og at arealet benyttes til andre fellesfunksjoner. Forslaget har ikke et auditorium med amfiløsning. Det bør vurderes om en slik løsning kan innarbeides i prosjektet. Første etasje bør gjøres mer fleksibelt i forhold til store forsamlinger, forfatteraften, kafé og kantine. Forslaget er arealeffektivt. Utvidelsen ser ut til å bli liggende delvis over tunnelen, men denne delen av bygget har ikke kjeller. Forslaget gir frihet til å velge rekkefølge på ombygging og nybygging. Prosjektet vurderes som kostnadseffektivt. Det er mulig å opprettholde dagens aktivitet i byggeperioden. sidenr. 10

11 4.3 Fredsarkivet Prosjektet er godt presentert med klare og tydelige illustrasjoner. Spesielt trekkes 3-D illustrasjonene frem som gode forklaringer på interntrafikk og logistikk. Det er lett å forstå konsept og løsninger. Prosjektet har en klar ide hvor hovedaksen i eksisterende bygg forsterkes og forlenges ytterligere vestover. Uteområdet endres kun på vestsiden. Dagens parkeringsområde kan benyttes videre. Fredsarkivet leder publikum via et parkområde med eksisterende minnelund på vei mot inngang. Dette grepet gir et godt adkomstrom. Nybygget forutsetter omfattende terrenginngrep som virker gjennomtenkt, men er kostbare. I forslaget er det prioritert sjøutsikt fra kafé med tilhørende terrasse. Naboenes utsiktskorridor stenges mot sørvest. Indre organisering forutsetter store inngrep i eksisterende bygning i form av å fjerne eksisterende dekker og erstatte bærevegger med søyler. Grepet gir gode funksjonelle kontorarealer i eksisterende bygg, men det stilles spørsmål ved om dette grepet er formålstjenelig i et kost/ nytteperspektiv. Publikumsarealene er plassert nær hverandre. Auditorium er hensiktsmessig plassert. Forslaget gir anledning til å dele bygget inn i soner med tilfredsstillende adgangskontroll. Kontorarealene er lagt til eksisterende bygg. Flere av kontorskilleveggene i forslaget er plassert vilkårlig ift vindu. Kontorarealene kan optimaliseres videre i forhold til eksisterende strukturer. Fasadeuttrykket er tilpasset eksisterende bygning uten at man kan si at det kontrasterer den historiske bygning. Aksonometriskissen av paneldetaljene er i følge juryens vurdering ikke overbevisende. Juryen stiller seg spørsmål ved om hovedgrepet med den lange tydelige hovedaksen er tatt for langt i forhold til å endre det historiske byggets hovedform ved at den eksisterende murkjerne fjernes og hele vestveggen brukes til tilknytning til tilbygget. Sammenliknet med øvrige forslagstillere er prosjektet det minst arealkrevende. Det er trolig satt av for lite arealer til tekniske rom. Nybygget er komplisert i snittene, spesielt i nybyggets tak. Utvidelsen vil medføre utkraging over tunneltrasé. Prosjektet gjør det komplisert å opprettholde dagens aktivitet i byggeperioden. sidenr. 11

12 4.4 Kime Prosjektet er godt presentert med klare og tydelige illustrasjoner. Det er lett å forstå konsept og løsninger. Forslagstiller tilbakefører eksisterende bygning i stor grad til opprinnelig stand. På denne måten søkes huset forsterket som et fysisk vitne for en dramatisk og konkret krigshistorie. Uteområdet går i stor grad med til nybygg med en langstrakt forplass mot en stor og lang fasade. Arealet bør bearbeides slik at trafikkmønsteret blir mer tydelig. Det stilles spørsmål ved om antall parkeringsplasser er tilstrekkelig og om det er nødvendig å spre parkeringsarealet på to parkeringsplasser. Nybygget er konkurransens største. Det stilles spørsmål om det store volumet utfordrer tålegrensen for hvor stort volum som kan bygges mot eksisterende bygg. Det er ingen forbindelse mellom eksisterende bygg og nybygg i kjeller samt tredje etasje. Dette medfører dårlig innvendig logistikk. Forslaget viser to heiser som burde vært unngått av kostnadsmessige hensyn. Resepsjonen er sentralt plassert ved inngang. Det er imidlertid uheldig at resepsjonsområdet ikke har direkte kontakt med utstillingsrom. Tilgangen til Gestapokjeller er vanskelig. Auditorium og vrimlearealer er hensiktsmessig plassert i umiddelbar nærhet til hverandre. Enkelte av kontorene er meget store. Kommunikasjon mellom enkelte av kontorene er dårlig grunnet mangelfull kobling mellom nybygg og eksisterende bygg i tredje etasje. Plassering av bibliotek inne i kontorareal er ikke hensiktsmessig. Fasadeuttrykket er en tydelig kontrast til eksisterende bygg. Det stilles spørsmål ved om fasadeuttrykket med sine oljede eikefasader blir for stor kontrast til eksisterende bygning. Sammenliknet med øvrige forslagstillere, er utkastet klart størst. Det synes å være potensial for å komprimere anlegget, men dette krever vesentlig bearbeidelse. Tekniske rom er uvanlig stort. Ved bearbeiding kan tekniske rom få en nærmere plassering i forhold til forbruksområdene. Forslaget gir frihet til å velge rekkefølge på ombygging og nybygging. Forslaget har enkle snitt og ligger ikke over tunnelen. Det er mulig å opprettholde dagens aktivitet i byggeperioden. sidenr. 12

13 5. Juryens kjennelse Med bakgrunn i en samlet vurdering av kriteriene, har juryen enstemmig valgt følgende forslagstiller til beste bidrag: Dialog Juryen begrunner sitt valg med følgende: Dialog svarer på Stiftelsen Arkivet på de viktigste punktene. Prosjektet har en sammenkobling mellom eksisterende bygg og nybygg som er meget interessant. Forslaget har potensiale til å fremstå i god arkitektonisk dialog med det historiske bygget. Videre har prosjektet med sin oppbygging en fleksibilitet hvor endringer kan gjøres uten at det ødelegger hovedgrepet. Dialog har det beste potensialet for videre bearbeiding. For øvrig vises til juryens omtale av prosjektet, også hva gjelder forbedringspunkter. Juryen anbefaler Stiftelsen Arkivet å starte forhandlinger med forslagstiller av Dialog om videre detaljprosjektering. Fører ikke forhandlingen frem, anbefaler juryen at det innledes forhandlinger med forslagstiller av Kime. Et mindretall (tre stk) i juryen mener at A-Changing bør sidestilles med Kime. Vedlegg: Vurdering av anonymitetsbrudd 16/ sidenr. 13

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1 4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Plassering av ny bebyggelse mot parken velger å disponere denne tomteressursen fremfor effektivisering

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/650-8 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 11.07.2014 Mindre endring av bestemmelser til felt B3 - Del av Limkjerrheiene, felt B2 og

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Tronnofoten Eiendom AS

Tronnofoten Eiendom AS Tronnofoten Eiendom AS Reguleringsplan for TRONNOFOTEN(OPPRINNELIG FORSLAG) (Omr. B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) Dato 19.09.2008 Rev. A 18.12.2008 Prosjekt nr. L06050 Bakgrunn Planområdet omfatter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12

DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12 DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12 DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie No.114100 24.09.12 SITUASJONSPLAN FASE 1 1:1000 N DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie No.114100 24.09.12

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven Universell utforming I bevaringsverdige bygningsmiljøer Risør kommune v/heidi Rødven Risør handelsby, treby, empire 1971 Blant Sørlandsbyenes trehusmiljøer står Risør i en særstilling, ingen steder finner

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 NOMINERTE KANDIDATER 2014: Damsgårdsveien 82A, Støperiet nybygg bolig Link Arkitekter AS Fjøsangerveien 36, distriktspsykiatrisk senter DPS, Origo AS/

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy)

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) OPPGAVEN Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) y) Jessheim Tomteutvikling Da (som er oppdragsgiver) har samarbeidsavtaler med flere av grunneierne Hensikten med oppgaven

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1576 / 25 Ordningsverdi: 2016pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget 18.08.2011 Bystyret 25.08.2011

Detaljer

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo NYHETSBREV NR. 2 / 2003 Oslo, 28. juni 2003 Det foreligger nå en instruks fra Plan- og bygningsetaten

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/822 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 2.gangsbehandling Detaljregulering

Detaljer

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 Møtedato og tidspkt.: 02.09.2015 kl 1800-19.30 Sted: Tilstede Øya Helsehus Naboer Klara Borgen (Rådmannens fagstab) Fride Dahl (Rådmannens fagstab) Inger Johanne

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

FORPROSJEKT NYTT RÅDHUS - UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN

FORPROSJEKT NYTT RÅDHUS - UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 16/04882-11 Saksbehandler Sidsel Haugen Saksbehandler i Sandnes Eiendomsselskap KF Jarle Angelsen Behandles av Styret Sandnes Eiendomsselskap KF HAMU Sakstype

Detaljer

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse

Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Nytt tilbygg og ny garasje. Høymyrmarka 178 1391 Vollen Gnr/Bnr: 67/489 Asker kommune Tiltakshaver Geir Eng og Anne Gunnarsen Eng Generell beskrivelse Eiendommen er

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1 KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Nordland 1820/Alstahaug

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 17.03.2015 Vår ref: 15/395-4 - 15/6796 Arkivkode: 01/0959, Saksbeh.: Nele Griebsch Saksnummer: 086/15 Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig

Detaljer

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no D A R K QUALITY POND HOT UNDER CONSTRUCTION www.darkarkitekter.no STAVANGER E39 THE POND@FORUS SOLA FORUS STAVANGER FLYPLASS, SOLA SANDNES QUALITY POND HOT Dark Arkitekter AS THE POND HOTL Et nytt hotell

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015 1795 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1795- DETALJREGULERING

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Saksframlegg FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Forslag til vedtak: Med forbehold om vedtak om finansieringen slutter formannskapet seg til rådmannens forslag

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1

Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1 Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall Dato 6.5.2014 Svar på spørsmål runde 3.1 Vi har mottatt mange spørsmål, og velger derfor å sende ut svar på de

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE 1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE Plannummer 145 Kontor 2000-nummer 03/01148 Egengodkjent dato 27.08.2003 ARKIVERTE KART: B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader Reguleringsplan

Detaljer

Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen

Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen Notat Dato: 8. august 2014 Til: Trygve Sogn, EA Seksjonsleder Prosjektseksjonen Kopi: Kari Amby Røine Hegerstrøm, HMS-koordinator Jus Randi Halveg Iversby, Overbibliotekar

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Arendal anno 1528 Arendal har historie tilbake til 1500-tallet. Bebyggelsen ble etablert på 7 holmer der Nidelva møter Galtesund. De gode havneforholdene ga

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A AK TIV T KULTURHUS - PASSIV T MIL JØHUS Brød & Miljø 08. mai 2013 BYSITUASJON - MELLOM OSLO S OG OPERAEN PROGRAM - SKAL HOLDE BYEN VÅKEN KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer