SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Fjordglas AS får eit tilskot stort kr til utvikling av verksemda. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Fjordglas Eigedom AS får eit lån stort kr til investering i bygg og maskiner i samband med utviklingsprosjektet ved verksemda. Lånet er rente- og avdragsfritt i to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg:søknad frå Fjordglas AS med vedlegg. Samandrag: Fjordglas AS (FG) har sidan dei tok over fabrikken i Luster i 1994, utvikla verksemda til å bli ein stabil arbeidsplass med gode resultat. Bedrifta har vorte ein solid leverandør av tradisjonsprodukt til mellommarknaden; små og mellomstore aktørar og private kundar. Dei siste åra har FG merka at konkurransen i marknaden er blitt mykje hardare, m.a. grunna auka import av vindauge og dørar, meir makt til kjedeaktørar og strengare krav til produkta. FG står såleis framfor store utfordringar, som dei møter med å satse på eit stort utviklingsprosjekt ved verksemda. Verksemda søkjer om lån og utviklingstilskot til dette løftet. Rådmannen tilrår kommunal medverknad. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: Fjordglas AS (FG) har sidan dei tok over fabrikken i Steinabakkane i Luster i 1994, utvikla verksemda til å bli ein stabil arbeidsplass med gode resultat. Bedrifta har vorte ein solid leverandør av tradisjonsprodukt til mellommarknaden; små og mellomstore aktørar og private kundar. Forretningsideen til FG er slik: «Fjordglas AS skal vere ei bedrift innan utvikling, marknadsføring, produksjon og levering av vindauge, balkongdørar og portar. Fjordglas AS skal vere totalleverandør av vindauge, dører og beslekta produkt og vil derfor supplere med handelsvarer som innerdører, ytterdører, takvindauge og garasjeportar. Fjordglas skal dekkje behovet for vindauge og dører for entreprenørar, byggevareforretningar, byggefirma og private, til bustadhus, hytter, prosjekt og rehabilitering.» Dei siste åra har FG merka at konkurransen i marknaden er blitt mykje hardare, m.a. grunna auka import av vindauge og dørar, meir makt til kjedeaktørar og strengare krav til produkta. FG står såleis framfor store utfordringar, i søknaden om finansiering seier såleis FG: «Skal me overleve som vindusprodusent i framtida er det heilt nødvendig å ta desse grepa mens me enno har tillit og goodwill hos våre kundar» Fakta om selskapet Det er pr dato 17 tilsette i selskapet. Fjordglas As er driftsselskapet og er 100 % eigd av morselskapet Fjordglas Eigedom AS. Morselskapet er eigd av Veda AS 50 % (Robert Veum 60 %, John Børre Veum 20%, Øystein Veum 20 %) og Veum Invest AS 40 % (Elisabeth Eidem Veum 40%, Alexander Veum 30%, Richard Veum 30 %) og nokre av dei tilsette har 10 % til saman. Fjordglas AS har hatt aukande omsetning frå dei vart skipa, men hadde ein nedgang (12 %) i omsetninga frå 2008 til 2009, noko som i hovedsak skuldast generell nedgang i marknadssituasjonen i byggebransjen. Bedrifta har likevel greidd å auke omsetninga etterpå. Auke i omsetninga frå 2010 til 2011 er på ca 7%. FG forventar i åra framover at marknadssituasjonen vert tøffare. FG vurderer det slik at det vert vanskeleg å halde omsetninga oppe dersom dei ikkje tek nødvendige grep for å konkurrere i fleire segment enn dei er representerte i i dag.

3 Økonomi: Regnskap: Omsetning Resultat Egenkapital Marknaden Utviklinga i marknaden har dei siste åra ført til at FG ikkje er i stand til å konkurrere med den breidda som forretningsideen tilseier. FG har satsa på teknologisk utvikling og ein kostnadseffektiv produksjon med CNC maskiner til produksjon/service. Men dei siste åra har konkurranse frå utlandet tvinga treindustrien til å redusere bemanning og auke investering i verktøy og maskiner ytterlegare. Samstundes har marknadsstrukturen endra seg med auka kjedetilknyting og oppkjøp, slik at det vert vanskelegare som uavhengig bedrift å få innpass i marknaden. Kjedene krev større produktbreidde, og FG greier ikkje å oppnå såkalla sentrale avtaler fordi dei ikkje er totalleverandør, dvs. har den produktbreidda som vert etterspurt. Utviklingsprosjekt Med bakgrunn i situasjonen omskriven ovafor har Fjordglas no avgjort at dei vil satse på eit betydeleg utviklingsprosjekt: «1. Utvikle og etablere ny produksjonsline som gjer oss i stand til å møte auka kvalitetskrav (m.a energieffektive vindauge) og fleksibilitet i produktbreidde 2. Produktutvikling 3. Kompetanseheving blant tilsette som følgje av pkt Etablere eit betre sals- og marknadsføringsapparat o Marknadsbearbeiding som totalleverandør o Styrke sal- og nettverksbygging o Merkevarebygging Samtidig skal bedrifta og tilsette (fleire produkt og større volum) greie overgangen med framleis fokus på det som har vore styrken vår desse åra: 5. Kvalitet i alle ledd 6. Rask ordrehandsaming 7. Leveringspresisjon innan frist på eksisterande ordrer, tilleggsprodukt og meirordrer 8. Sterk effektivitets- og kostnadskontroll 9. Effektiv logistikk «Det viktigaste i den nye satsinga er satsinga på automatisert produksjon og produktutvikling: «Vedrørande utviding av produktbreidde og produktutvikling ønskjer me å investere i robotisert høgteknologisk maskinline. Denne maskinlina vil gje oss mulegheiter for å produsere trevindauge med aluminiumsbeslag, innadslåande produkt og energieffektive vindauge. I ein og same produksjonsserie vil me kunne produsera mange forskjellige typar vindauge med ulik funksjon og isolasjonsverdi; frå enkle til meir avanserte produkt. Maskinlina sin funksjon og kapasitet: Maskinlina har me hatt på teiknebrett sidan me hadde det nye beisanlegget i full drift i hausten Me har vore innom fleire produsentar av trebearbeidingsmaskiner for få nokon av desse reint teknisk til finne dei rette løysingane som stettar våre krav. Vår samarbeidspartnar er det italienske firmaet Working Process. Maskina krev relativt stort areal,

4 ca 380 m2, og med ønskjeleg layout vil plasseringa føre til ein del omplasseringa av anna produksjonsutstyr. I korte trekk ønskjer me at maskinlina i ein og same gjennomkøyring skal utføre følgjande operasjonar; optimalisert kapping av laminerte emner etter programmering 4-kant profilering registrering kva delane skal nyttast til fylling av magasin, kapasitet på 600 deler med lenger opp til 450 cm bearbeiding i maskineringssenter med automatisk verktøyskift mobilt verktøymagasin transport og gjennomføring i impregneringsanlegg lagring og registrering, påføring av etikettar pussing etter eventuell fiberreisning lagring i tilpassa vogner for transport til samanslåing i presser system for reingjering av verktøy Herfrå og ut til ferdigstilling vil produkta følgje om lag eksisterande prosess: 1) overflatebehandling, 2) montering, 3) glasing og 4) pakking. Ved bruk av maskineringssenter og automatisk verktøyskift vil ein i maskina utføre høvling, tapping, fresing, boring, impregnering mm. Alle delane er ferdig til samanslåing i presser utan å gå vegen om 4-5 separate maskineringsstasjonar. Maskinlina gir oss høve til meir spesifikk ordreproduksjon, og vi vil kunne gå frå store seriar som i dag til dags- eller enkeltordrehandtering. Sagt på anna måte kan ein starte produksjonen etter vår prioritering få timar etter sendt ordrebekrefting. Dette kan overfor gode og faste kundar bli eit stort konkurransefortrinn, der pris har mindre betyding. Fleksibiliteten i vertøyval fjernar heilt tida til omstilling og me kan lage vindauge med ulik u- verdi ved enkel programmering. Maskinlina vil bli tilpassa nettbasert ordresystem/produksjonsstyring som vil vere tilgjengeleg frå kontor og andre stader via nett, slik at me kan ha både rekneskap og kontroll frå kontoret. Ordresystemet er kjernen og sikkerheita av drifta i selskapet, og ved at me har eit ope system som kan brukast frå alle stader har me mulegheit for å følgje opp og ha kontroll i forhold til budsjett, kvalitet og sikkerheit. Dei nye produkta, utvikling av eksisterande produkt som stettar krav til TEK 10, vil gjere bedrifta til ein totalleverandør, noko som vil bety at me kan oppnå sentrale avtaler med byggvarekjeder og husprodusentar. Desse vil gje oss introduksjon i nisjer me ikkje er tilstade på i dag, samtidig som produktbreidde og volum vil gjere oss i stand til også å konkurrere på prosjektmarknaden. Slik kan me ta opp kampen med volumfabrikkane sidan ny teknologi er eit viktig element i konkurranse med den fordelen stort volum har hatt tidlegare.» Kostnadsplan: Prosjektadministrasjon kr Investeringskostnader: Kjøp av ny maskinline, verkty,, FOU-innkjøp kr Ny bygningsmasse sponavsug/ventilasjonsanlegg kr Software utvikling: Tilpassing produksjonsline og verktøy, maskinovervaking, montering, reisekostnader, opplæring og implementering av ny maskinline hos alle tilsette kr

5 Prøveproduksjon og prototypar Testing Sintef, sertifisering Norsk dør- og vinduskontroll, materialkostnader, personalressursar internt kr Organisasjonsutvikling / kvalitetssikring: Kursing produksjonsflyt,utvikling av målesystem/strekkodesystem, kursing ordrehandsaming kr Gjennomføring av strategistudie kr Tiltak marknadsplan kr Totale investeringskostnader i maskiner, utstyr og bygg er kr Totale utviklingskostnader er kr Finansieringsplanen slik han føreligg basert på rådmannen si tilråding: Eigenkapital/eige arbeid Innovasjon Norge tilskot utvikling Innovasjon Norge lån Luster kommune tilskot til utvikling Luster kommune lån Bank Totalt Innovasjon Norge og Luster Sparebank har gjort vedtak om medfinansiering som synt ovafor. Vurdering: Det er eit stort løft Fjordglas skal gjennomføre. Verksemda er no ved eit vegskilje, der det må investerast tungt i ny teknologi for å vere konkurransedyktige i framtida. Ved å gjennomføre dette betydelege utviklingsløftet, er planane at ein skal kunne auke produksjonen med over 20% utan å tilsetje fleire personar. Over tid er planen å få ei så god marknadsutvikling av tal tilsette også kan auke. Kvaliteten på produkta vil auke som ein konsekvens av satsinga. Det vil også bli større fleksibilitet i produksjonen, slik at produktbreidden vil kunne auke betydeleg. Etter at utviklingsprosjektet er gjennomført vil Fjordgals framstå som eit av dei mest moderne og effektive produksjonsanlegg innafor denne sektoren i landet. Luster kommune ytte i 2007 eit lån stort kr 3 mill til Fjordglas i samband med modernisering av bygningsmassen og nytt automatisert anlegg for overflatebehandling. Det vart og gjeve eit tilskot på kr til utvikling. Då hadde Fjordglas eit lån til Luster kommune som var på 2.2 mill. Pr dato har Fjordglas betalt ned låna sine i næringsfondet til ein saldo på til saman kr 2.7 mill kr. Rådmannen vil ut frå dette tilrå eit lån stort kr 3.0 mill kr og eit utviklingstilskot stort kr Dato: Jarle Skartun Olav Grov rådmann næringssjef Særutskrift skal sendast:

6 m/kopi til:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr 300.000. Tilskotet

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

St.prp. nr. 66 (1999-2000)

St.prp. nr. 66 (1999-2000) St.prp. nr. 66 (1999-2000) Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 19. mai 2000, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 St.prp. nr. 66 2 1 Bakgrunn 16. desember 1999 blei den norske og den svenske

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer