Revisors kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisors kommunikasjon"

Transkript

1 Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS

2 Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens tillitsperson) 2. Formidle forhold som må forbedres 3. Formidle forhold som bør forbedres 4. Overholde lovkrav om kommunikasjon 5. Forstå forhold som setter revisor i stand til å uttale seg 6. Sikre fornøyde, lønnsomme kunder side 2

3 Barrierer mot effektiv kommunikasjon 1. For mye informasjon 2. For komplisert innhold for mottakeren 3. Mottakeren føler seg truet av budskapet 4. Kommunikasjonen kommer til feil tid 5. Kommunikasjonen kommer på feil måte 6. Kommunikasjonen kommer til feil mottaker side 3

4 Agenda Skriftlig kommunikasjon klart språk Kommunikasjon med tidligere revisor Kommunikasjon i ulike faser i revisjonen - Forståelse av virksomheten - Avklare kommunikasjon (plan) - Funn i revisjonen 0900 til 1000 (pause) 1015 Ledelsens kommunikasjonsstrategi ovenfor revisor 1200 (lunch) Nummererte brev og ISA 265 Riktig bruk av revisjonsberetningen Revisor som veileder for ledelsen Innarbeidelse av kommunikasjonskrav i ISQC 1 dokument Revisors kommunikasjon det offentlige 1300 til 1400 (pause) (slutt) side 4

5 «Klart språk» Tips til skriftlig kommunikasjon Sant Revisjon AS

6 Video sånn gjør vi det hos oss side 6

7 side 7

8 «Kansellistil» Hvorfor bør jeg unngå kansellistil? I vanlige tekster bør du unngå kansellistil fordi den er tung og upersonlig skaper avstand kan virke nedlatende kan gjøre budskapet vanskelig å forstå side 8

9 Unngå lange og kompliserte setninger med mange innskudd Mange innskudd kan gjøre at mottakeren mister tråden. Del opp setningene og server informasjonen i passende porsjoner. Vær personlig Forsøk å unngå upersonlige uttrykksmåter. Ikke bruk man og en i utide. I stedet for «Det vises til brev av...» kan du skrive «Vi (eller f.eks. Revisjonsselskapet) viser til brev av...». Unngå enkel bestemmelse Former som denne lov, dette dokument, disse avstemminger gir teksten et stivt og høytidelig preg. Bruker du i stedet dobbel bestemmelse og skriver denne loven, dette dokumentet, disse avstemmingene, har du allerede tatt et skritt bort fra kansellistilen. Pass på ordene Vær nøye med ordvalget. Hvis du bruker faguttrykk, må du forklare dem eller legge ved en ordliste. Forsøk å unngå foreldede og «støvete» ord og uttrykk. Her kan Kansellisten hjelpe deg et stykke på vei. side 9

10 Følg disse skriverådene: Innhold Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først. Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. Ta bare med det som er relevant for mottakeren. Velg en passe personlig tone. Avsnitt Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt. Lag overskrifter som passer til innholdet i avsnittene. Ord Bruk heller korte ord enn lange. Forklar vanskelige ord. Ikke bruk vage og upresise ord. Setninger Begrens bruken av passiv. Fortell hvem som gjør hva. Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer». Del opp lange setninger. Sørg for god logisk sammenheng mellom setningene. Tegnsetting og rettskrivning Pass på tegnsettingen. Riktig tegnsetting gjør teksten ryddig og lett å lese. Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be en kollega om å gjøre det. side 10

11 Oppgave x: I vedlegg 1 til dette kurset er det eksempel på et nummerert brev. Bruk de rådene vi har gjennomgått og foreslå rettelser som ville gjort teksten bedre. Mottakeren av brevet er en dataingeniør som er ekspert på mobiltelefoner. Han er styrets leder i et selskap som omsetter for 15 MNOK. side 11

12 Påta seg oppdrag Revisors akseptvurdering kommunikasjon med tidligere revisor Sant Revisjon AS

13 Tidligere revisor Ny revisor skal etter revisorloven 7-2 første ledd be om en uttalelse fra den revisjonspliktiges forrige revisor om det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig om begrunnelsen for fratreden. Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette dokumenteres. side 13

14 Tidligere revisor etter Finanstilsynets syn klart at revisors taushetsplikt etter revisorloven 6-1 ikke gjelder i forholdet mellom de to revisorene når det gjelder opplysninger som kan gi ny revisor grunnlag for å vurdere om oppdraget skal aksepteres. Dersom det er sendt nummererte brev som kan være av betydning for en ny revisors akseptvurdering, bør det normale være at disse uoppfordret oversendes til en aktuell ny revisor. side 14

15 Tidligere revisor (fra tematilsyn aksept og fortsettelsesvurdering) det i flere tilfeller ikke var dokumentert at det var rettet forespørsel til tidligere revisor ved overtakelse av oppdrag det manglet svar på ny revisors forespørsel. Flere revisorer tolket manglende svar slik at det da ikke var noe til hinder for å påta seg oppdraget revisor hadde mottatt svar fra tidligere revisor, men at sistnevnte ikke hadde tatt stilling til hvorvidt det forelå forhold som tilsa at en ny revisor ikke burde påta seg oppdraget tidligere revisors opplysninger var en kort henvisning til at det hadde vært diskusjoner med kunden, uten en nærmere omtale av de underliggende forhold. I enkelte tilfeller var det henvist til nummererte brev, uten at disse var vedlagt side 15

16 Akseptvurderingen flere revisorer ikke hadde innhentet kopi av siste avlagte årsregnskap med revisjonsberetning bare et fåtall hadde innhentet kopi av tidligere revisors nummererte brev enkelte revisorer synes feilaktig å være av den oppfatning at det skjer en slags nullstilling ved revisorskiftet og at de derfor ikke trenger å ta hensyn til forhold hos revisjonskunden som tidligere revisor har avdekket og påpekt side 16

17 Kommunikasjon i ulike deler av revisjonen En oversikt Sant Revisjon AS

18 Revisjonsprosessen Risikovurdering Planlegging Risikovurderingshandlinger Respons Designe revisjonshandlinger Utføre revisjonshandlinger Rapportering Vurder revisjonsbevis Utarbeid revisjonsberetningen side 18

19 Revisjonsprosessen Risikovurderingshandlinger skal omfatte (ISA 315): Forespørsler til ledelsen Analytiske handlinger Observasjoner og inspeksjon side 19

20 Revisjonsprosessen Risikovurderingshandlinger (fortsatt): Forespørsler til ledelsen ISA 240 Rette forespørsel til ledelsen om deres vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og ledelsens prosess for å håndtere risikoen for misligheter. Rette forespørsel til ledelsen for å fastslå hvorvidt de har kjennskap til misligheter (faktiske, mistenkte, eller påståtte), som påvirker enheten. Rette forespørsel til styret om ovenstående (med mindre samme person i styret og i ledelsen) side 20

21 Risikovurdering - samtaler Styret Forretningsforståelse Overvåking av ledelsens kontroller for å hindre feil Kjennskap til misligheter Ledelsen og ansvarlig for rapportering Nøkkelansatte (innkjøp, lønn, regnskap etc.) Feil og misligheter Kommunikasjon av holdninger Verdier og etikk Incentivordninger Mulighet for overstyring fra ledelse Kjennskap til eller mistanke om misligheter Hvordan estimater utarbeides Hvordan finansiell rapportering utarbeides Ledelsens kommunikasjon med styret Trender og uvanlige forhold Hvordan uvanlige eller kompliserte transaksjoner initieres, kontrolleres og føres. Har ledelsen overstyrt arbeidet deres Riktigheten av regnskapsprinsipper på området Salgspersonell Markedsføringsstrategi og salgstrender Salgsincentiver for ansatte Kontraktsforhold med kundene Har ledelsen overstyrt arbeidet deres side 21

22 Spesifikke kommunikasjonskrav med styret i ulike faser av revisjonen En gjennomgang av ISA 260 Sant Revisjon AS

23 ISA 260 Revisors mål: 1. Kommunisere tydelig med styret 2. Innhente relevant informasjon fra styret 3. Gi styret rettidig informasjon om forhold fra revisjonen som er viktige for deres oppgave med å føre tilsyn med rapporteringsprosessen 4. Fremme effektiv toveis kommunikasjon med styret side 23

24 ISA 260 Krav: 1. Ta stilling til hvem det skal kommuniseres med. Dersom det kommuniseres med en undergruppe (revisjonskomite eks), ta stilling til om det kreves kommunikasjon med et samlet styre. 2. Kommunisere oppgaver og plikter revisor har ved revisjonen av et regnskap, herunder at: Revisor er ansvarlig for å utforme og gi uttrykk for en mening om regnskapet Revisjon av regnskapet ikke fritar ledelsen eller styret, for deres ansvar 3. Kommunisere en oversikt over revisjonens planlagte omfang og tidspunkt med styret (neste) side 24

25 ISA 260 Krav (videre): 4. Kommunisere betydelig funn avdekket ved revisjonen Kommunisere revisors synspunkter på viktige kvalitative forhold Betydelige vanskeligheter revisor har støtt på under revisjonen Betydelige forhold som er diskutert med ledelsen Eventuelt andre forhold som etter revisors skjønn er viktige å formidle 5. Kommunikasjonsprosessen Skal utarbeide en kommunikasjonsplan Skal kommunisere skriftlig med styret viktige funn som fremkommer ved revisjonen dersom muntlig kommunikasjon etter revisors profesjonelle skjønn ikke er hensiktsmessig. Skal kommunisere i rett tid side 25

26 ISA 260 Krav (videre): 6. I børsnoterte selskaper En uttalelse om at revisor, revisjonsselskapet, nettverket overholder etiske krav til uavhengighet En oversikt over tjenester levert tilordnet kategorier som gjør det mulig å skjønne for styret Forholdsregler som er tatt for å redusere identifiserte trusler mot uavhengigheten til et akseptabelt nivå. side 26

27 Styret etter andre ISAer ISA 240 Misligheter (forespørsler, fratreden, avdekkede misligheter) ISA 250 Lover og forskrifter ( dersom relevant, om selskapet overholder ) ISA 450 Vurdering av feilinformasjon (ikke-korrigerte feil) ISA 505 Eksterne bekreftelser (ved ledelsens avslag vurdert urimelig ) ISA 510 Nye revisjonsoppdrag IB ( vesentlige feil i IB) ISA 550 Nærstående parter (betydelige forhold ) ISA 560 Hendelser etter balansedagen (om relevant, styrets uttalelse) ISA 570 Fortsatt drift (hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning side 27

28 Kommunikasjon med ledelsen Ledelsens motiver og handlemåter Sant Revisjon AS

29 Motiver og rammebetingelser Det er avgjørende å forstå ledelsens- og de ansattes motiver, samt virksomhetens situasjon og rammebetingelser Elementer i bonusavtaler Salg av virksomheten Fusjon Fisjon Vilkår i låneavtaler Etc. Bør gjennomgås i fysisk møte side 29

30 Motiver - ledelsen Ledelsen opptatt av å: Fremstå som dyktige Orden i økonomiavdelingen Korrekte regnskaper Ingen overraskelser i rapporteringen Levere i henhold til budsjett side 30

31 Motiver - ansatte De ansatte opptatt av å: Fremstå som dyktige Imponere sjefen Hjelpe sjefen til å nå sine mål Oppnå full bonus Ingen overraskelser i rapporteringen side 31

32 Incentiver / avtaler Ofte knyttet opp mot budsjett Resultat over budsjett / bonusmål Press på estimat poster (ISA 540) Bygging av reserver - «sandbagging» Resultat under budsjett / bonusmål Press på estimat poster (ISA 540) Oppløsning av reserver side 32

33 Typiske estimat poster Returavsetninger Avsetning for tap på fordringer Ukurante varer på lager Garantiforpliktelser Avskrivningsmetode eller eiendelens økonomiske levetid Nedskrivninger Resultat av langsiktige kontrakter Kostnader tilknyttet rettstvister side 33

34 Manglende objektivitet hos ledelsen Under revisjonen kan revisor bli oppmerksom på skjønnsmessige vurderinger og beslutninger tatt av ledelsen som gir indikasjon på mulig manglende objektivitet hos ledelsen, ISA 540 pkt. A124 side 34

35 Indikasjoner på manglende objektivitet hos ledelsen Endring i regnskapsestimat, eller metode for å utarbeide det Bruk av enhetens egne forutsetninger for regnskapsestimater på virkelig verdi Utvelgelse eller oppbygging av viktige forutsetninger Utvelgelse av et punktestimat som kan indikere et mønster av optimisme eller pessimisme. ISA 540 pkt. A125 side 35

36 Optimisme / pessimisme Optimisme + Optimisme + Optimisme Pessimisme + Pessimisme + Pessimisme FOR MYE OPTIMISME!!! FOR MYE PESSIMISME!!! side 36

37 Indikasjoner på manglende objektivitet hos ledelsen Slike indikasjoner kan påvirke revisors konklusjon om hvorvidt revisors risikovurdering og tilhørende handlinger fortsatt er hensiktsmessige Revisor kan bli nødt til å vurdere konsekvensen for resten av revisjonen, herunder om det har konsekvens for revisors konklusjon om regnskapet som helhet, jf. ISA 700 side 37

38 Case Returavsetninger Ledelsen har estimert disse til 30 % før aktuarberegningen av ytelsespensjon Aktuarberegning medfører en reduksjon av resultatet under bonusgrensen Ledelsen kommer tilbake til revisor og har satt et nytt estimat på returavsetninger til 28 % Dette medfører at bonusmålet nås Hva gjør vi? side 38

39 Revisor må lage eget intervall Revisor må utarbeide et eget intervall for akseptabelt nivå på estimatet Bruke en modell som er kommersielt tilgjengelig for bruk i den gjeldende bransje Bruke en modell som er utviklet av revisor basert på tidligere års erfaringer Videreutvikle ledelsens vurderinger av alternative forutsetninger eller resultater, for eksempel ved å introdusere et annet sett av forutsetninger Benytte ekstern spesialist (Jf. ISA 540 A 91) side 39

40 Case Alt. 1 Endringen medfører vesentlig feilinformasjon ligger utenfor revisors intervall Konsekvens for revisors konklusjon om regnskapet som helhet, jf. ISA 700 Innhente skriftlig uttalelse fra ledelsen, jf. ISA A126 A127 Alt 2. Endringen medfører ikke vesentlig feilinformasjon Ligger innenfor revisors intervall Innenfor intervallet av revisors akseptable grense på nivået for returavsetninger Innhente skriftlig uttalelse fra ledelsen, jf. ISA A126 A127 side 40

41 Skriftlig uttalelser fra ledelsen av regnskapsestimater Kan inntas i fullstendighetserklæringen Leses (dessverre) ofte ikke av ledelsen før de signerer Ledelsen regner med at det er samme som tidligere år og har mange ganger problemer med å forholde seg til innholdet Sterkere med separat uttalelse for de enkelte regnskapsestimat Mye mer forpliktende for ledelsen Krever at ledelsen tar konkret stilling til de enkelte estimater Får et forhold til at de kan bli konfrontert med uttalelsene ved en senere anledning side 41

42 Pressituasjoner Tidspress Tidsfaktoren kan bli brukt bevisst av klientene for å legge press på revisor Revisor føler seg presset til å akseptere svake revisjonsbevis på grunn av tidsfrister Sterke overbevisende ledere Kommunikasjon på feil nivå Junior medarbeider snakker med daglig leder Viktig å holde hodet kaldt Viktig å ikke gjøre klientenes problemer til våre side 42

43 Smisking Den gylne middelvei Den som smisker overdriver noen i og for seg gode og prisverdige menneskelige egenskaper Å være rosende, hjertelig og vennlig mot en annen person er adferd som ligger på middelveien mellom å være passiv, avvisende og uvennlig som den ene ytterligheten, og å være overrosende, over-hjertelig og over-vennlig som den andre Denne siste ytterligheten kan med en samlebetegnelse kalles smisking, en overdrivelse av positive tilbakemeldinger Klarer vi som revisorer å se forskjellen? side 43

44 Smisking "They go around complimenting you on your new shoes, tell you you're not going bald. Do you think they really care? You're the boss. They're scared of you. They have to kiss your ass and laugh at your stupid jokes. Carmela Soprano side 44

45 Smisking Mennesker er svært mottakelig for smisking Kan slå begge veier Benyttes aktivt av klienter Flere undersøkelser viser dette Fysisk berøring meget sterkt virkemiddel Junior medarbeidere ofte mer påvirkelige enn seniorer Tolkning side 45

46 Smisking Egenskap for å gjennomskue smisking bygges opp over tid Trenger gode forbilder Man blir ærlig ved å gjøre ærlige handlinger Man lærer seg å gjennomskue smisking ved å gjenkjenne mønstre i andres oppførsel Det lar seg ikke gjøre å redusere kommunikasjon til regelfølging Revisjonsselskaper må legge forholdene til rette for at nyansatte får læringsmuligheter sammen med erfarne, forbilledlige kollegaer side 46

47 Smisking Den dyktige taler legger vekt på Ethos - troverdighet Pathos - engasjement Logos forståelighet Smiskere legger mest vekt på engasjement Revisor kan sette smiskere på plass ved å gjøre henne oppmerksom på dette ved å etterlyse troverdighet og forståelighet side 47

48 Retorisk kompetanse Tørrtrening i kommunikasjon Hvordan bør gitte situasjoner håndteres Oppmerksomhet om tolkningsprinsipper Hva bør vi legge til grunn i møte med klienten Mentorordning La en erfaren revisor veilede om påvirkningsknep side 48

49 Nummerte brev og ISA 265 Skriftlig kommunikasjon ved mangler i intern kontroll Sant Revisjon AS

50 Nummererte brev Formålet: Få klienten til å rette Overholde revisorloven ( 5-2 og ISA 265) Utfordringer: Balansere vesentlige og mindre vesentlige forhold Unngå uvesentlige forhold Kommunisere til riktig nivå Kommunisere til riktig tid side 50

51 Nummererte brev ISA 265 Krav om å skriftlig kommunisere vesentlige mangler i intern kontroll «Vesentlig mangel i intern kontroll er mangel eller kombinasjon av mangler som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktig til at den fortjener oppmerksomheten fra styret». side 51

52 Nummererte brev Revisorloven 5-2 Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor den revisjonspliktiges ledelse (jf. 5-4): 1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, 2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen, 3. misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet, Mangler ved den interne kontroll 4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representantskapet eller daglig leder, 5. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og 6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter 7-1. side 52

53 Nummererte brev Revisorloven 5-2 ISA 265 Mangel i intern kontroll Vesentlig mangel i intern kontroll og forhold ellers i RL 5-2 side 53

54 Nummererte brev Hvor mange ganger kan revisor ta opp samme forhold i nummererte brev uten å trekke seg? Må utledes fra plikten til å fratre: Har plikt til å fratre der det er avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdet (RL 7-1) Tid Vesentlige brudd på lov eller forskrifter som ikke rettes Skriftlig kommunisere «vesentlige mangler» i intern kontroll herunder de forhold som pliktes rapportert etter RL 5-2. Muntlig (eller på annen måte) kommunisere «mangler» ISA 265 side 54

55 Fra Finanstilsynets merknader til en revisor i 2009: I dette tilfellet har revisor før revisjonen av 2005 årsregnskapet presisert brudd på skattebetalingsloven to år på rad i sin revisjonsberetning. For Kredittilsynet fremstår det derfor som klart at forholdet er avdekket og påpekt de to tidligere årene, og at den revisjonspliktige frem til og med 2005 ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å rette på forholdet. Kredittilsynet mener derfor at revisor i dette tilfellet hadde en plikt til å trekke seg som revisor senest etter revisjonen av 2005 årsregnskapet. Det er i denne sammenhengen lagt vekt på at daglig leder hos revisjonsklienten er autorisert regnskapsfører, og at han uansett måtte være klar over hans rutiner rundt skattetrekk var i strid med skattebetalingsloven. Videre er det lagt vekt på at de beløp som lovbruddet involverte ikke var ubetydelige. Det er også lagt vekt på at det var flere forhold som ble presisert for årene 2002, 2003 og 2004, blant annet for sent avlagt årsregnskap. Kredittilsynet ser alvorlig på det forhold at revisor fortsatte som revisor for både 2006 og 2007 etter dette. side 55

56 Vurderingsmomenter terskel for å trekke seg: 1. Hvor vesentlig er lovbruddet eller mangelen i intern kontroll 2. Trues fortsatt drift (konsesjonskrav o.l.) 3. Økonomisk kriminalitet 4. Vilje til å rette forholdet 5. Arten av virksomheten 6. Kretsen av brukere av årsregnskapet side 56

57 «Plikt til fratreden» som omtalt i NOU 1997:9 «Et brudd på lovgivningen kan skje på grunn av manglende kunnskap eller på grunn av feilbehandling av et forhold. I slike tilfeller skal revisor påpeke forholdet og få det rettet. Når det er klart at bruddet skyldes en feilbehandling som omgående blir rettet, utløser dette ikke plikt til å fratre. Ved gjentakelser av forhold eller når foretaket, bl.a. gjennom manglende vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å rette forholdet, klart viser at det ikke retter seg etter revisors påpekninger og krav, skal revisor fratre». side 57

58 Praktiske utfordringer. Hva gjør du? Selskapets ledelse glemmer riktig skattetrekk 4 år på rad, men beløpene er relativt små. Det er ulike forhold hvert år som medfører feilen. Eneeier har ett ulovlig lån som han har hatt over flere år, som nedbetales med små beløp hvert år. Han har ikke økonomi til å betale ned det ulovlige lånet med en gang. Det er avdekket gjennomgående kostnadsføring av private utgifter i et selskap med en eier. Revisor påpeker dette og det rettes opp. Det andre året revisor reviderer gjentar det samme forholdet seg. Beløpene er vesentlige. side 58

59 Revisjonsberetningen Riktig bruk av beretningen i vanlige situasjoner Sant Revisjon AS

60 Revisjonsberetningen og effektiv kommunikasjon : Opinion of the European Economic and Social Committee on the Green Paper Audit Policy: Lessons from the Crisis Do you believe that the general level of audit quality could be further enhanced? Yes, audit reports are not meaningful. They do not reflect the work of the SA (statutory auditor). Er det god kommunikasjon for eierne, at revisjonsberetningen for Statoil ASA ser lik ut som revisjonsberetningen for Jensens Videokiosk AS? side 60

61 Forbehold og presiseringer børsnoterte selskaper side 61

62 Veiledning i ISA 705 Revisors skjønnsmessige vurdering av om virkningen/ den mulige virkningen på regnskapet er gjennomgripende Typen forhold som ligger til grunn for modifikasjon Regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon Manglende mulighet til å innhente revisjonsbevis Vesentlig men ikke gjennomgripende Konklusjon med forbehold Konklusjon med forbehold Vesentlig og gjennomgripende Negativ konklusjon Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg side 62

63 Tilpasninger ved modifikasjon side 63

64 Tilpasninger ved modifikasjon side 64

65 Forbehold vesentlig, men ikke gjennomgripende - eksempel Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskapets varelager er regnskapsført til kr i balansen. Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, men har regnskapsført det utelukkende til anskaffelseskost, noe som utgjør et avvik fra regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Selskapets dokumentasjon indikerer at dersom varelageret hadde vært regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, ville det vært nødvendig å skrive ned varelageret med kr Følgelig ville varekostnaden ha økt med kr , og årsoverskuddet og egenkapitalen ville ha vært redusert med Konklusjon med forbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. side 65

66 Forbehold manglende bevis - eksempel Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskap AS investering i selskapet Baukraft Gmbh, et utenlandsk tilknyttet selskap ervervet i løpet av året og regnskapsført etter egenkapitalmetoden med kr i balansen per 31. desember 2010, og Selskap ASs andel av Baukraft Gmbhs resultat på kr inngår i Selskap AS resultat for det avsluttede regnskapsåret. Vi har ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for det regnskapsførte beløpet for Selskap AS investering i Baukraft Gmbh per 31. desember 2010 og Selskap ASs andel av Baukraft Gmbhs resultat for regnskapsåret, ettersom ledelsen i Baukraft Gmbh har nektet oss tilgang til regnskapsopplysningene og til revisor for Baukraft Gmbh. Vi har følgelig ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt det kunne være behov for å justere disse beløpene. Konklusjon med forbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. side 66

67 Negativ fastsettelseskonklusjon Negativ konklusjon om regnskapet gir normalt også negativ fastsettelseskonklusjon. Gir ofte også forbehold om årsberetningen som en konsekvens Når revisor konkluderer med at han ikke kan uttale seg om årsregnskapet, gis negativ fastsettelseskonklusjon bare i de tilfeller hvor det i ettertid er mulig å produsere et bedre årsregnskap. Ikke uttalelse om årsberetningen er ofte naturlig. Uttalelse om reg. og dok. modifiseres når det er grunn til det. side 67

68 Negativ fastsettelseskonklusjon - eksempel Grunnlag for negativ konklusjon Selskapets varelager og kundefordringer er regnskapsført til henholdsvis kr og kr i balansen. Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, men har regnskapsført det utelukkende til anskaffelseskost. Selskapet har heller ikke regnskapsført kundefordringer til det laveste av pålydende og virkelig verdi, men utelukkende til pålydende. Begge forhold utgjør et avvik fra regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Selskapets regnskapsmateriale indikerer at dersom varelageret og kundefordringer henholdsvis hadde vært regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, og til det laveste av pålydende og virkelig verdi, ville det ha vært nødvendig å skrive ned varelageret med kr og kundefordringene med kr Følgelig ville varekostnaden og andre driftskostnader ha økt med henholdsvis kr og kr , og årsoverskuddet og egenkapitalen ville ha blitt redusert med kr Det fastsatte utbyttet vil følgelig også gå utover det som lovlig kan utdeles, ettersom det etter korrigeringen ikke vil være tilstrekkelig fri egenkapital. Negativ konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet, på grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon», ikke avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ikke et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 eller av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Vi mener at årsregnskapet, slik det foreligger, ikke bør fastsettes som selskapets årsregnskap for Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon med forbehold om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet under avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. side 68

69 Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg eks. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. På grunn av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», har vi imidlertid ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som setter oss i stand til å gi uttrykk for en mening om årsregnskapet. Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet Vi ble valgt som revisor for selskapet etter 31. desember 2010 og observerte således ikke tellingen av varelageret ved regnskapsårets begynnelse og slutt. Vi har ikke vært i stand til på annen måte å verifisere varelagerets størrelse per 31. desember 2009 og 2010, som er regnskapsført i balansen til henholdsvis kr 100 og kr 120. På grunn av dette forholdet har vi ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt regnskapsført verdi av varelager skulle vært justert, samt om dette ville påvirket elementene som inngår i resultatregnskapet, oppstillingen over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen. Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet På grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon. Vi kan følgelig ikke uttale oss om årsregnskapet. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsberetningen På grunn av betydningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», kan vi heller ikke uttale oss om opplysningene i årsberetningen side 69

70 Modifikasjoner til dok. og reg. DnRs veiledning vedtatt for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere. Klare, gjennomgående brudd på lov eller forskrift vil normalt være vesentlige avvik, selv om de ikke har medført feil i regnskapet eller feilen har blitt rettet. Hvorvidt et avvik er vesentlig og vil medføre omtale i revisjonsberetningen, må vurderes opp mot informasjonsbehovet til brukerne av revisjonsberetningen. Vurderingstemaer Har forholdet medført feil i regnskapet? Er forholdet av formell karakter som er rettet opp i ettertid? Omfanget av transaksjoner og disposisjoner som omfattes av forholdet Involverte beløp Varigheten av avviket side 70

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Lars Angermo og Stian Bringsjord

Lars Angermo og Stian Bringsjord Etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Dag 1 Innledning og forskjell på etikk og moral

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1 Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper 1 Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen Advokatfullmektig Advokatfirmaet Mørch Artikkelen 1 omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet

Detaljer

Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering

Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering - en undersøkelse av bankene i Tromsø Cecilie Lundblad og Maren Remmen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Artikkelen er forfattet av: Amanuensis Eddie Flatmo Rekdal Høgskolen i Molde og Handelshøyskolen i Trondheim Artikkelen viser hvordan kontrollretning

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer