Revisors kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisors kommunikasjon"

Transkript

1 Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS

2 Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens tillitsperson) 2. Formidle forhold som må forbedres 3. Formidle forhold som bør forbedres 4. Overholde lovkrav om kommunikasjon 5. Forstå forhold som setter revisor i stand til å uttale seg 6. Sikre fornøyde, lønnsomme kunder side 2

3 Barrierer mot effektiv kommunikasjon 1. For mye informasjon 2. For komplisert innhold for mottakeren 3. Mottakeren føler seg truet av budskapet 4. Kommunikasjonen kommer til feil tid 5. Kommunikasjonen kommer på feil måte 6. Kommunikasjonen kommer til feil mottaker side 3

4 Agenda Skriftlig kommunikasjon klart språk Kommunikasjon med tidligere revisor Kommunikasjon i ulike faser i revisjonen - Forståelse av virksomheten - Avklare kommunikasjon (plan) - Funn i revisjonen 0900 til 1000 (pause) 1015 Ledelsens kommunikasjonsstrategi ovenfor revisor 1200 (lunch) Nummererte brev og ISA 265 Riktig bruk av revisjonsberetningen Revisor som veileder for ledelsen Innarbeidelse av kommunikasjonskrav i ISQC 1 dokument Revisors kommunikasjon det offentlige 1300 til 1400 (pause) (slutt) side 4

5 «Klart språk» Tips til skriftlig kommunikasjon Sant Revisjon AS

6 Video sånn gjør vi det hos oss side 6

7 side 7

8 «Kansellistil» Hvorfor bør jeg unngå kansellistil? I vanlige tekster bør du unngå kansellistil fordi den er tung og upersonlig skaper avstand kan virke nedlatende kan gjøre budskapet vanskelig å forstå side 8

9 Unngå lange og kompliserte setninger med mange innskudd Mange innskudd kan gjøre at mottakeren mister tråden. Del opp setningene og server informasjonen i passende porsjoner. Vær personlig Forsøk å unngå upersonlige uttrykksmåter. Ikke bruk man og en i utide. I stedet for «Det vises til brev av...» kan du skrive «Vi (eller f.eks. Revisjonsselskapet) viser til brev av...». Unngå enkel bestemmelse Former som denne lov, dette dokument, disse avstemminger gir teksten et stivt og høytidelig preg. Bruker du i stedet dobbel bestemmelse og skriver denne loven, dette dokumentet, disse avstemmingene, har du allerede tatt et skritt bort fra kansellistilen. Pass på ordene Vær nøye med ordvalget. Hvis du bruker faguttrykk, må du forklare dem eller legge ved en ordliste. Forsøk å unngå foreldede og «støvete» ord og uttrykk. Her kan Kansellisten hjelpe deg et stykke på vei. side 9

10 Følg disse skriverådene: Innhold Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først. Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. Ta bare med det som er relevant for mottakeren. Velg en passe personlig tone. Avsnitt Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt. Lag overskrifter som passer til innholdet i avsnittene. Ord Bruk heller korte ord enn lange. Forklar vanskelige ord. Ikke bruk vage og upresise ord. Setninger Begrens bruken av passiv. Fortell hvem som gjør hva. Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer». Del opp lange setninger. Sørg for god logisk sammenheng mellom setningene. Tegnsetting og rettskrivning Pass på tegnsettingen. Riktig tegnsetting gjør teksten ryddig og lett å lese. Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be en kollega om å gjøre det. side 10

11 Oppgave x: I vedlegg 1 til dette kurset er det eksempel på et nummerert brev. Bruk de rådene vi har gjennomgått og foreslå rettelser som ville gjort teksten bedre. Mottakeren av brevet er en dataingeniør som er ekspert på mobiltelefoner. Han er styrets leder i et selskap som omsetter for 15 MNOK. side 11

12 Påta seg oppdrag Revisors akseptvurdering kommunikasjon med tidligere revisor Sant Revisjon AS

13 Tidligere revisor Ny revisor skal etter revisorloven 7-2 første ledd be om en uttalelse fra den revisjonspliktiges forrige revisor om det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig om begrunnelsen for fratreden. Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette dokumenteres. side 13

14 Tidligere revisor etter Finanstilsynets syn klart at revisors taushetsplikt etter revisorloven 6-1 ikke gjelder i forholdet mellom de to revisorene når det gjelder opplysninger som kan gi ny revisor grunnlag for å vurdere om oppdraget skal aksepteres. Dersom det er sendt nummererte brev som kan være av betydning for en ny revisors akseptvurdering, bør det normale være at disse uoppfordret oversendes til en aktuell ny revisor. side 14

15 Tidligere revisor (fra tematilsyn aksept og fortsettelsesvurdering) det i flere tilfeller ikke var dokumentert at det var rettet forespørsel til tidligere revisor ved overtakelse av oppdrag det manglet svar på ny revisors forespørsel. Flere revisorer tolket manglende svar slik at det da ikke var noe til hinder for å påta seg oppdraget revisor hadde mottatt svar fra tidligere revisor, men at sistnevnte ikke hadde tatt stilling til hvorvidt det forelå forhold som tilsa at en ny revisor ikke burde påta seg oppdraget tidligere revisors opplysninger var en kort henvisning til at det hadde vært diskusjoner med kunden, uten en nærmere omtale av de underliggende forhold. I enkelte tilfeller var det henvist til nummererte brev, uten at disse var vedlagt side 15

16 Akseptvurderingen flere revisorer ikke hadde innhentet kopi av siste avlagte årsregnskap med revisjonsberetning bare et fåtall hadde innhentet kopi av tidligere revisors nummererte brev enkelte revisorer synes feilaktig å være av den oppfatning at det skjer en slags nullstilling ved revisorskiftet og at de derfor ikke trenger å ta hensyn til forhold hos revisjonskunden som tidligere revisor har avdekket og påpekt side 16

17 Kommunikasjon i ulike deler av revisjonen En oversikt Sant Revisjon AS

18 Revisjonsprosessen Risikovurdering Planlegging Risikovurderingshandlinger Respons Designe revisjonshandlinger Utføre revisjonshandlinger Rapportering Vurder revisjonsbevis Utarbeid revisjonsberetningen side 18

19 Revisjonsprosessen Risikovurderingshandlinger skal omfatte (ISA 315): Forespørsler til ledelsen Analytiske handlinger Observasjoner og inspeksjon side 19

20 Revisjonsprosessen Risikovurderingshandlinger (fortsatt): Forespørsler til ledelsen ISA 240 Rette forespørsel til ledelsen om deres vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og ledelsens prosess for å håndtere risikoen for misligheter. Rette forespørsel til ledelsen for å fastslå hvorvidt de har kjennskap til misligheter (faktiske, mistenkte, eller påståtte), som påvirker enheten. Rette forespørsel til styret om ovenstående (med mindre samme person i styret og i ledelsen) side 20

21 Risikovurdering - samtaler Styret Forretningsforståelse Overvåking av ledelsens kontroller for å hindre feil Kjennskap til misligheter Ledelsen og ansvarlig for rapportering Nøkkelansatte (innkjøp, lønn, regnskap etc.) Feil og misligheter Kommunikasjon av holdninger Verdier og etikk Incentivordninger Mulighet for overstyring fra ledelse Kjennskap til eller mistanke om misligheter Hvordan estimater utarbeides Hvordan finansiell rapportering utarbeides Ledelsens kommunikasjon med styret Trender og uvanlige forhold Hvordan uvanlige eller kompliserte transaksjoner initieres, kontrolleres og føres. Har ledelsen overstyrt arbeidet deres Riktigheten av regnskapsprinsipper på området Salgspersonell Markedsføringsstrategi og salgstrender Salgsincentiver for ansatte Kontraktsforhold med kundene Har ledelsen overstyrt arbeidet deres side 21

22 Spesifikke kommunikasjonskrav med styret i ulike faser av revisjonen En gjennomgang av ISA 260 Sant Revisjon AS

23 ISA 260 Revisors mål: 1. Kommunisere tydelig med styret 2. Innhente relevant informasjon fra styret 3. Gi styret rettidig informasjon om forhold fra revisjonen som er viktige for deres oppgave med å føre tilsyn med rapporteringsprosessen 4. Fremme effektiv toveis kommunikasjon med styret side 23

24 ISA 260 Krav: 1. Ta stilling til hvem det skal kommuniseres med. Dersom det kommuniseres med en undergruppe (revisjonskomite eks), ta stilling til om det kreves kommunikasjon med et samlet styre. 2. Kommunisere oppgaver og plikter revisor har ved revisjonen av et regnskap, herunder at: Revisor er ansvarlig for å utforme og gi uttrykk for en mening om regnskapet Revisjon av regnskapet ikke fritar ledelsen eller styret, for deres ansvar 3. Kommunisere en oversikt over revisjonens planlagte omfang og tidspunkt med styret (neste) side 24

25 ISA 260 Krav (videre): 4. Kommunisere betydelig funn avdekket ved revisjonen Kommunisere revisors synspunkter på viktige kvalitative forhold Betydelige vanskeligheter revisor har støtt på under revisjonen Betydelige forhold som er diskutert med ledelsen Eventuelt andre forhold som etter revisors skjønn er viktige å formidle 5. Kommunikasjonsprosessen Skal utarbeide en kommunikasjonsplan Skal kommunisere skriftlig med styret viktige funn som fremkommer ved revisjonen dersom muntlig kommunikasjon etter revisors profesjonelle skjønn ikke er hensiktsmessig. Skal kommunisere i rett tid side 25

26 ISA 260 Krav (videre): 6. I børsnoterte selskaper En uttalelse om at revisor, revisjonsselskapet, nettverket overholder etiske krav til uavhengighet En oversikt over tjenester levert tilordnet kategorier som gjør det mulig å skjønne for styret Forholdsregler som er tatt for å redusere identifiserte trusler mot uavhengigheten til et akseptabelt nivå. side 26

27 Styret etter andre ISAer ISA 240 Misligheter (forespørsler, fratreden, avdekkede misligheter) ISA 250 Lover og forskrifter ( dersom relevant, om selskapet overholder ) ISA 450 Vurdering av feilinformasjon (ikke-korrigerte feil) ISA 505 Eksterne bekreftelser (ved ledelsens avslag vurdert urimelig ) ISA 510 Nye revisjonsoppdrag IB ( vesentlige feil i IB) ISA 550 Nærstående parter (betydelige forhold ) ISA 560 Hendelser etter balansedagen (om relevant, styrets uttalelse) ISA 570 Fortsatt drift (hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning side 27

28 Kommunikasjon med ledelsen Ledelsens motiver og handlemåter Sant Revisjon AS

29 Motiver og rammebetingelser Det er avgjørende å forstå ledelsens- og de ansattes motiver, samt virksomhetens situasjon og rammebetingelser Elementer i bonusavtaler Salg av virksomheten Fusjon Fisjon Vilkår i låneavtaler Etc. Bør gjennomgås i fysisk møte side 29

30 Motiver - ledelsen Ledelsen opptatt av å: Fremstå som dyktige Orden i økonomiavdelingen Korrekte regnskaper Ingen overraskelser i rapporteringen Levere i henhold til budsjett side 30

31 Motiver - ansatte De ansatte opptatt av å: Fremstå som dyktige Imponere sjefen Hjelpe sjefen til å nå sine mål Oppnå full bonus Ingen overraskelser i rapporteringen side 31

32 Incentiver / avtaler Ofte knyttet opp mot budsjett Resultat over budsjett / bonusmål Press på estimat poster (ISA 540) Bygging av reserver - «sandbagging» Resultat under budsjett / bonusmål Press på estimat poster (ISA 540) Oppløsning av reserver side 32

33 Typiske estimat poster Returavsetninger Avsetning for tap på fordringer Ukurante varer på lager Garantiforpliktelser Avskrivningsmetode eller eiendelens økonomiske levetid Nedskrivninger Resultat av langsiktige kontrakter Kostnader tilknyttet rettstvister side 33

34 Manglende objektivitet hos ledelsen Under revisjonen kan revisor bli oppmerksom på skjønnsmessige vurderinger og beslutninger tatt av ledelsen som gir indikasjon på mulig manglende objektivitet hos ledelsen, ISA 540 pkt. A124 side 34

35 Indikasjoner på manglende objektivitet hos ledelsen Endring i regnskapsestimat, eller metode for å utarbeide det Bruk av enhetens egne forutsetninger for regnskapsestimater på virkelig verdi Utvelgelse eller oppbygging av viktige forutsetninger Utvelgelse av et punktestimat som kan indikere et mønster av optimisme eller pessimisme. ISA 540 pkt. A125 side 35

36 Optimisme / pessimisme Optimisme + Optimisme + Optimisme Pessimisme + Pessimisme + Pessimisme FOR MYE OPTIMISME!!! FOR MYE PESSIMISME!!! side 36

37 Indikasjoner på manglende objektivitet hos ledelsen Slike indikasjoner kan påvirke revisors konklusjon om hvorvidt revisors risikovurdering og tilhørende handlinger fortsatt er hensiktsmessige Revisor kan bli nødt til å vurdere konsekvensen for resten av revisjonen, herunder om det har konsekvens for revisors konklusjon om regnskapet som helhet, jf. ISA 700 side 37

38 Case Returavsetninger Ledelsen har estimert disse til 30 % før aktuarberegningen av ytelsespensjon Aktuarberegning medfører en reduksjon av resultatet under bonusgrensen Ledelsen kommer tilbake til revisor og har satt et nytt estimat på returavsetninger til 28 % Dette medfører at bonusmålet nås Hva gjør vi? side 38

39 Revisor må lage eget intervall Revisor må utarbeide et eget intervall for akseptabelt nivå på estimatet Bruke en modell som er kommersielt tilgjengelig for bruk i den gjeldende bransje Bruke en modell som er utviklet av revisor basert på tidligere års erfaringer Videreutvikle ledelsens vurderinger av alternative forutsetninger eller resultater, for eksempel ved å introdusere et annet sett av forutsetninger Benytte ekstern spesialist (Jf. ISA 540 A 91) side 39

40 Case Alt. 1 Endringen medfører vesentlig feilinformasjon ligger utenfor revisors intervall Konsekvens for revisors konklusjon om regnskapet som helhet, jf. ISA 700 Innhente skriftlig uttalelse fra ledelsen, jf. ISA A126 A127 Alt 2. Endringen medfører ikke vesentlig feilinformasjon Ligger innenfor revisors intervall Innenfor intervallet av revisors akseptable grense på nivået for returavsetninger Innhente skriftlig uttalelse fra ledelsen, jf. ISA A126 A127 side 40

41 Skriftlig uttalelser fra ledelsen av regnskapsestimater Kan inntas i fullstendighetserklæringen Leses (dessverre) ofte ikke av ledelsen før de signerer Ledelsen regner med at det er samme som tidligere år og har mange ganger problemer med å forholde seg til innholdet Sterkere med separat uttalelse for de enkelte regnskapsestimat Mye mer forpliktende for ledelsen Krever at ledelsen tar konkret stilling til de enkelte estimater Får et forhold til at de kan bli konfrontert med uttalelsene ved en senere anledning side 41

42 Pressituasjoner Tidspress Tidsfaktoren kan bli brukt bevisst av klientene for å legge press på revisor Revisor føler seg presset til å akseptere svake revisjonsbevis på grunn av tidsfrister Sterke overbevisende ledere Kommunikasjon på feil nivå Junior medarbeider snakker med daglig leder Viktig å holde hodet kaldt Viktig å ikke gjøre klientenes problemer til våre side 42

43 Smisking Den gylne middelvei Den som smisker overdriver noen i og for seg gode og prisverdige menneskelige egenskaper Å være rosende, hjertelig og vennlig mot en annen person er adferd som ligger på middelveien mellom å være passiv, avvisende og uvennlig som den ene ytterligheten, og å være overrosende, over-hjertelig og over-vennlig som den andre Denne siste ytterligheten kan med en samlebetegnelse kalles smisking, en overdrivelse av positive tilbakemeldinger Klarer vi som revisorer å se forskjellen? side 43

44 Smisking "They go around complimenting you on your new shoes, tell you you're not going bald. Do you think they really care? You're the boss. They're scared of you. They have to kiss your ass and laugh at your stupid jokes. Carmela Soprano side 44

45 Smisking Mennesker er svært mottakelig for smisking Kan slå begge veier Benyttes aktivt av klienter Flere undersøkelser viser dette Fysisk berøring meget sterkt virkemiddel Junior medarbeidere ofte mer påvirkelige enn seniorer Tolkning side 45

46 Smisking Egenskap for å gjennomskue smisking bygges opp over tid Trenger gode forbilder Man blir ærlig ved å gjøre ærlige handlinger Man lærer seg å gjennomskue smisking ved å gjenkjenne mønstre i andres oppførsel Det lar seg ikke gjøre å redusere kommunikasjon til regelfølging Revisjonsselskaper må legge forholdene til rette for at nyansatte får læringsmuligheter sammen med erfarne, forbilledlige kollegaer side 46

47 Smisking Den dyktige taler legger vekt på Ethos - troverdighet Pathos - engasjement Logos forståelighet Smiskere legger mest vekt på engasjement Revisor kan sette smiskere på plass ved å gjøre henne oppmerksom på dette ved å etterlyse troverdighet og forståelighet side 47

48 Retorisk kompetanse Tørrtrening i kommunikasjon Hvordan bør gitte situasjoner håndteres Oppmerksomhet om tolkningsprinsipper Hva bør vi legge til grunn i møte med klienten Mentorordning La en erfaren revisor veilede om påvirkningsknep side 48

49 Nummerte brev og ISA 265 Skriftlig kommunikasjon ved mangler i intern kontroll Sant Revisjon AS

50 Nummererte brev Formålet: Få klienten til å rette Overholde revisorloven ( 5-2 og ISA 265) Utfordringer: Balansere vesentlige og mindre vesentlige forhold Unngå uvesentlige forhold Kommunisere til riktig nivå Kommunisere til riktig tid side 50

51 Nummererte brev ISA 265 Krav om å skriftlig kommunisere vesentlige mangler i intern kontroll «Vesentlig mangel i intern kontroll er mangel eller kombinasjon av mangler som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktig til at den fortjener oppmerksomheten fra styret». side 51

52 Nummererte brev Revisorloven 5-2 Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor den revisjonspliktiges ledelse (jf. 5-4): 1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, 2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen, 3. misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet, Mangler ved den interne kontroll 4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representantskapet eller daglig leder, 5. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og 6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter 7-1. side 52

53 Nummererte brev Revisorloven 5-2 ISA 265 Mangel i intern kontroll Vesentlig mangel i intern kontroll og forhold ellers i RL 5-2 side 53

54 Nummererte brev Hvor mange ganger kan revisor ta opp samme forhold i nummererte brev uten å trekke seg? Må utledes fra plikten til å fratre: Har plikt til å fratre der det er avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdet (RL 7-1) Tid Vesentlige brudd på lov eller forskrifter som ikke rettes Skriftlig kommunisere «vesentlige mangler» i intern kontroll herunder de forhold som pliktes rapportert etter RL 5-2. Muntlig (eller på annen måte) kommunisere «mangler» ISA 265 side 54

55 Fra Finanstilsynets merknader til en revisor i 2009: I dette tilfellet har revisor før revisjonen av 2005 årsregnskapet presisert brudd på skattebetalingsloven to år på rad i sin revisjonsberetning. For Kredittilsynet fremstår det derfor som klart at forholdet er avdekket og påpekt de to tidligere årene, og at den revisjonspliktige frem til og med 2005 ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å rette på forholdet. Kredittilsynet mener derfor at revisor i dette tilfellet hadde en plikt til å trekke seg som revisor senest etter revisjonen av 2005 årsregnskapet. Det er i denne sammenhengen lagt vekt på at daglig leder hos revisjonsklienten er autorisert regnskapsfører, og at han uansett måtte være klar over hans rutiner rundt skattetrekk var i strid med skattebetalingsloven. Videre er det lagt vekt på at de beløp som lovbruddet involverte ikke var ubetydelige. Det er også lagt vekt på at det var flere forhold som ble presisert for årene 2002, 2003 og 2004, blant annet for sent avlagt årsregnskap. Kredittilsynet ser alvorlig på det forhold at revisor fortsatte som revisor for både 2006 og 2007 etter dette. side 55

56 Vurderingsmomenter terskel for å trekke seg: 1. Hvor vesentlig er lovbruddet eller mangelen i intern kontroll 2. Trues fortsatt drift (konsesjonskrav o.l.) 3. Økonomisk kriminalitet 4. Vilje til å rette forholdet 5. Arten av virksomheten 6. Kretsen av brukere av årsregnskapet side 56

57 «Plikt til fratreden» som omtalt i NOU 1997:9 «Et brudd på lovgivningen kan skje på grunn av manglende kunnskap eller på grunn av feilbehandling av et forhold. I slike tilfeller skal revisor påpeke forholdet og få det rettet. Når det er klart at bruddet skyldes en feilbehandling som omgående blir rettet, utløser dette ikke plikt til å fratre. Ved gjentakelser av forhold eller når foretaket, bl.a. gjennom manglende vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å rette forholdet, klart viser at det ikke retter seg etter revisors påpekninger og krav, skal revisor fratre». side 57

58 Praktiske utfordringer. Hva gjør du? Selskapets ledelse glemmer riktig skattetrekk 4 år på rad, men beløpene er relativt små. Det er ulike forhold hvert år som medfører feilen. Eneeier har ett ulovlig lån som han har hatt over flere år, som nedbetales med små beløp hvert år. Han har ikke økonomi til å betale ned det ulovlige lånet med en gang. Det er avdekket gjennomgående kostnadsføring av private utgifter i et selskap med en eier. Revisor påpeker dette og det rettes opp. Det andre året revisor reviderer gjentar det samme forholdet seg. Beløpene er vesentlige. side 58

59 Revisjonsberetningen Riktig bruk av beretningen i vanlige situasjoner Sant Revisjon AS

60 Revisjonsberetningen og effektiv kommunikasjon : Opinion of the European Economic and Social Committee on the Green Paper Audit Policy: Lessons from the Crisis Do you believe that the general level of audit quality could be further enhanced? Yes, audit reports are not meaningful. They do not reflect the work of the SA (statutory auditor). Er det god kommunikasjon for eierne, at revisjonsberetningen for Statoil ASA ser lik ut som revisjonsberetningen for Jensens Videokiosk AS? side 60

61 Forbehold og presiseringer børsnoterte selskaper side 61

62 Veiledning i ISA 705 Revisors skjønnsmessige vurdering av om virkningen/ den mulige virkningen på regnskapet er gjennomgripende Typen forhold som ligger til grunn for modifikasjon Regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon Manglende mulighet til å innhente revisjonsbevis Vesentlig men ikke gjennomgripende Konklusjon med forbehold Konklusjon med forbehold Vesentlig og gjennomgripende Negativ konklusjon Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg side 62

63 Tilpasninger ved modifikasjon side 63

64 Tilpasninger ved modifikasjon side 64

65 Forbehold vesentlig, men ikke gjennomgripende - eksempel Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskapets varelager er regnskapsført til kr i balansen. Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, men har regnskapsført det utelukkende til anskaffelseskost, noe som utgjør et avvik fra regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Selskapets dokumentasjon indikerer at dersom varelageret hadde vært regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, ville det vært nødvendig å skrive ned varelageret med kr Følgelig ville varekostnaden ha økt med kr , og årsoverskuddet og egenkapitalen ville ha vært redusert med Konklusjon med forbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. side 65

66 Forbehold manglende bevis - eksempel Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskap AS investering i selskapet Baukraft Gmbh, et utenlandsk tilknyttet selskap ervervet i løpet av året og regnskapsført etter egenkapitalmetoden med kr i balansen per 31. desember 2010, og Selskap ASs andel av Baukraft Gmbhs resultat på kr inngår i Selskap AS resultat for det avsluttede regnskapsåret. Vi har ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for det regnskapsførte beløpet for Selskap AS investering i Baukraft Gmbh per 31. desember 2010 og Selskap ASs andel av Baukraft Gmbhs resultat for regnskapsåret, ettersom ledelsen i Baukraft Gmbh har nektet oss tilgang til regnskapsopplysningene og til revisor for Baukraft Gmbh. Vi har følgelig ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt det kunne være behov for å justere disse beløpene. Konklusjon med forbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. side 66

67 Negativ fastsettelseskonklusjon Negativ konklusjon om regnskapet gir normalt også negativ fastsettelseskonklusjon. Gir ofte også forbehold om årsberetningen som en konsekvens Når revisor konkluderer med at han ikke kan uttale seg om årsregnskapet, gis negativ fastsettelseskonklusjon bare i de tilfeller hvor det i ettertid er mulig å produsere et bedre årsregnskap. Ikke uttalelse om årsberetningen er ofte naturlig. Uttalelse om reg. og dok. modifiseres når det er grunn til det. side 67

68 Negativ fastsettelseskonklusjon - eksempel Grunnlag for negativ konklusjon Selskapets varelager og kundefordringer er regnskapsført til henholdsvis kr og kr i balansen. Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, men har regnskapsført det utelukkende til anskaffelseskost. Selskapet har heller ikke regnskapsført kundefordringer til det laveste av pålydende og virkelig verdi, men utelukkende til pålydende. Begge forhold utgjør et avvik fra regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Selskapets regnskapsmateriale indikerer at dersom varelageret og kundefordringer henholdsvis hadde vært regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, og til det laveste av pålydende og virkelig verdi, ville det ha vært nødvendig å skrive ned varelageret med kr og kundefordringene med kr Følgelig ville varekostnaden og andre driftskostnader ha økt med henholdsvis kr og kr , og årsoverskuddet og egenkapitalen ville ha blitt redusert med kr Det fastsatte utbyttet vil følgelig også gå utover det som lovlig kan utdeles, ettersom det etter korrigeringen ikke vil være tilstrekkelig fri egenkapital. Negativ konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet, på grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon», ikke avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ikke et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Selskap AS per 31. desember 2010 eller av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Vi mener at årsregnskapet, slik det foreligger, ikke bør fastsettes som selskapets årsregnskap for Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon med forbehold om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet under avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. side 68

69 Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg eks. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. På grunn av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», har vi imidlertid ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som setter oss i stand til å gi uttrykk for en mening om årsregnskapet. Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet Vi ble valgt som revisor for selskapet etter 31. desember 2010 og observerte således ikke tellingen av varelageret ved regnskapsårets begynnelse og slutt. Vi har ikke vært i stand til på annen måte å verifisere varelagerets størrelse per 31. desember 2009 og 2010, som er regnskapsført i balansen til henholdsvis kr 100 og kr 120. På grunn av dette forholdet har vi ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt regnskapsført verdi av varelager skulle vært justert, samt om dette ville påvirket elementene som inngår i resultatregnskapet, oppstillingen over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen. Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet På grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon. Vi kan følgelig ikke uttale oss om årsregnskapet. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsberetningen På grunn av betydningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet», kan vi heller ikke uttale oss om opplysningene i årsberetningen side 69

70 Modifikasjoner til dok. og reg. DnRs veiledning vedtatt for regnskapsår som begynner 1. januar 2010 eller senere. Klare, gjennomgående brudd på lov eller forskrift vil normalt være vesentlige avvik, selv om de ikke har medført feil i regnskapet eller feilen har blitt rettet. Hvorvidt et avvik er vesentlig og vil medføre omtale i revisjonsberetningen, må vurderes opp mot informasjonsbehovet til brukerne av revisjonsberetningen. Vurderingstemaer Har forholdet medført feil i regnskapet? Er forholdet av formell karakter som er rettet opp i ettertid? Omfanget av transaksjoner og disposisjoner som omfattes av forholdet Involverte beløp Varigheten av avviket side 70

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7.

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7. Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Oslo, 7. november 2016 Engasjementsbrev for

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift 24. november 2016 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten er

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

1 Spørsmål OPPGAVE 1 (30%) Skriveoppgave Manuell poengsum. 2 Oppgave 2a) Skriveoppgave Manuell poengsum. 3 Oppgave 2 b) Skriveoppgave Manuell poengsum

1 Spørsmål OPPGAVE 1 (30%) Skriveoppgave Manuell poengsum. 2 Oppgave 2a) Skriveoppgave Manuell poengsum. 3 Oppgave 2 b) Skriveoppgave Manuell poengsum RE-401 1 Revisjon 2 Oppgaver Oppgavetype Vurdering RE-401, forside Dokument Automatisk poengsum Case oppgave 1 Dokument Automatisk poengsum 1 Spørsmål OPPGAVE 1 (30%) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave

Detaljer

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter konto nr. revidert 2016 regnskap 2016 0 diverse 19 351,85 100 koordinering og samordning kr 700 000,00 kr 776 523,23 101 bevilgninger kr 110 000,00 kr 76

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer