HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN SØNDAG I ADVENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT"

Transkript

1 HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN SØNDAG I ADVENT INNHALD I Innleiing s. 1 II Forteljingar s. 3 III Fakta s. 7 IV Liturgiske byggjeklossar s. 11 V Annan informasjon s. 16 DEN NORSKE KYRKJAS NORD SØR-INFORMASJON (KUI) MELLOMKYRKJELEG RÅD FOR DEN NORSKE KYRKJA

2 I Innleiing På freds- og menneskerettssøndagen i år (2. søndag i advent) ønskjer vi å setje søkjelyset på Aksjon Håp og dei prosjekta som aksjonen støttar, menneskeverdet og krenking av menneskeverdet. Det er dette oppdraget Gud har gitt oss som menneske skapte i Hans bilete. Han har gitt oss menneskeverd, og vi pliktar å kjempe for den uendelege verdien alle menneske har. Vi er Guds hender på jorda, og i samhandling med Gud kviler det eit ansvar på oss for å forvalte rett og å vere med og skape rettferd og fred. Alle menneske er fødde til fridom og med same menneskeverd og menneskerettar. Dei har fått fornuft og samvit og skal leve med kvarandre som brør. (Menneskerettsfråsegna, artikkel 1) I samarbeid med Aksjon Håp har vi valt oss ut grupper som treng merksemd, støtte og mot til å styrkje menneskeverdet sitt: a. Kvinner i Bolivia b. Kvinner i Kongo som er utsette for seksualisert vald c. Hiv- og aidsramma i Swaziland Det er fleire organisasjonar og institusjonar som arbeider for desse gruppene i Noreg og i andre land, men kyrkja er ein viktig medspelar og kyrkja kan vise veg lokalt og globalt. BRUK AV MATERIALET Vi oppfordrar norske kyrkjelydar til å markere 2. søndag i advent (10. desember 2006) som freds- og menneskerettssøndag. Adventstida handlar om lys som blir tende, og tekstane i år er Matt 24,1 14 (preiketekst), Mal 3,17 4, 2a og Rom 15,4 7 der det berande elementet er håpet om at Herren skal kome. I opplegget presenterer vi nokre forteljingar og faktaark i tillegg til enkle liturgiske byggjeklossar. Dette kan inspirere til å lyfte fram menneskeverdet, krenking av menneskeverdet og fredskaping/forsoning i lys av det kristne håpet både i ei vanleg høgmesse og i ei temagudsteneste. Bruk det som er relevant for dykk gjerne i samarbeid med asylsøkjarar/innvandrarar/taterar i nærmiljøet. Denne materialpakken er utarbeidd og redigert av Kristin Sommerseth, Aksjon Håp, og Estrid Hessellund, Den norske kyrkjas nord sør-informasjon (KUI). Nynorsk tekst: Norunn Stendal Aksnes, Tjørvåg Har du kommentarar eller ønskjer meir informasjon, kan du kontakte Den norske kyrkjas nord sør-informasjon (KUI) på eller på telefon / Vi ønskjer Guds velsigning i arbeidet med freds- og menneskerettssøndagen lokalt! Olav Fykse Tveit Generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke Estrid Hessellund Dagleg leiar, Den norske kyrkjas nord sør-informasjon (KUI) Adressa til Kyrkjas hus: Postadresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3, 0106 Oslo Sentralbordnummer: Faksnummer: E-post: s. 2

3 II Forteljingar A)KVINNER I BOLIVIA EI FORTELJING OM HÅP Å gi kvinner lån er ei investering i framtida. For indianarkvinnene på El Alto i Bolivia inneber det nye sjansar og utviklande fellesskap. Vi har fått langt større handlefridom i kvardagen. Meir kapital gir oss spelerom og fleire alternativ, seier ei av kvinnene. Ho sit i lag med 20 andre aymarakvinner langs ein vegg heime hos ei av dei. Vi er nord på El Alto, 4000 meter over havet. Sidan 1991 har Misjonsalliansen lånt ut godt over ein halv milliard kroner gjennom lånefondet sitt i Bolivia, Diaconia-FRIF. Ei av dei nyaste satsingane i mikrokredittverksemda er ein eigen kvinnebank. Her organiserer kvinner seg i grupper. Dei er ansvarlege overfor kvarandre og etablerer interne spareordningar i gruppa. Låna går til tenesteytande verksemd som til dømes ein liten butikk på marknaden, eit lite bakeri eller ei skreddarverksemd. Eit lite lån er ofte det som skal til for å kome i gang. handlefridom og gode fellesskap. Før var vi berre naboar, no kjenner vi oss som systrer òg, seier ei av kvinnene. 29 år gamle Cristina Mamani er åleine med fem barn. Ho sleit lenge med å få endane til å møtast. Saman med barna leigde ho eit lite husvære. På natta strikka ho genserar, på dagen hadde ho eit lite vaskeri. Men eit lån i Diaconia-FRIF gjorde kvardagen enklare. I ei av dei mørkaste stundene i livet mitt, mannen min hadde nemleg reist frå meg, fekk eg eit lån på 800 kroner. Det gjorde at eg fekk råd til å kjøpe inn ull som eg kunne lage genserar av, fortel Mamani. Ho er med i ei lånegruppe som kallar seg No Me Ovides ( Ikkje gløym meg ). No har dei fått sitt femte lån. Eg er utruleg glad og takksam for den sjansen eg har fått. No eig familien eit husvære, og eg får det til å gå rundt økonomisk, seier Mamani. Eit lite lån kan vere det som skal til for å utnytte og utløyse ressursar og evner hos fattige menneske. Denne kvinnegruppa står saman om eit lån på El Alto. Handlar om tillit Det å gi lån, handlar om tillit. Ved at vi tek dei fattige på alvor, får dei ny sjølvkjensle og tru på eigne ressursar. Dei blir opptekne av kva dei kan, og ikkje kva dei manglar. Det einaste berekraftige er at folk sjølv tek tak i sin eigen situasjon. Mikrokreditt gjer det mogeleg, seier Per N. Bondevik, utsending for Misjonsalliansen. Kvinnene møtest gjerne ein gong i veka for å krevje inn pengar til nedbetalinga av lånet, interne lån i gruppa og for å få inn dei visse sparesummane. Når kvinnene samlast for å sjå på den økonomiske situasjonen og for å betale inn, snakkar dei om andre ting òg. Slik fyller kvinnebanken òg ein viktig sosial funksjon, seier sjefen for lånefondet i Bolivia, Carlos Ross. Lån til vaksne gjer det mogeleg for dei å gi barna sine skulegang og ei tryggare framtid. Gode fellesskap Ved utgangen av 2005 var omtrent kvinner knytte til kvinnebanken. Eit gjennomsnittslån ligg på rundt 700 kroner. Å gi kvinner kontroll på økonomien gir store ringverknader for kvar av dei, for familien og for lokalsamfunnet. I eit mannsdominert samfunn som Bolivia er det viktig å gi kvinnene mynde til å ta avgjerder og fridom til å kontrollere sitt eige liv. Gjennom kvinnebanken blir det skapt sjølvkjensle, s. 3

4 B) KVINNER I KONGO SOM ER UTSETTE FOR SEKSUALISERT VALD er modig. Ho vil stå fram for å gi lidingane eit ansikt. Men det er så vondt, så vondt. Det blir ein liten pause i forteljinga hennar. Eit par av barna hennar kjem inn, og stemninga blir lysare. Det er sterkt å sjå det gode forholdet mellom mor og barn, for slik har det ikkje alltid vore. I oktober 2005 kom soldatgruppa igjen til landsby deira, og heller ikkje denne gongen sparde dei Venasia. Fem soldatar valdtok henne på det mest brutale, og skadane var om mogeleg endå større enn tidlegare. Medan Venasia vart valdteken av ei rekkje menn, vart barna hennar tvinga til å sjå på. Minna riv i Venasia når ho fortel dette. Professor Kabanga er flink med henne og rosar henne for at ho er så modig. Vi ser tydeleg at dei har eit godt forhold. Som om ikkje desse lidingane var nok, så skaut og drap soldatane eit av barna hennar. Venasia M`Ndaherwa med 8 av sine 9 barn. Venasia M`Ndaherhwa overlevde marerittet Venasia M`Ndaherwa er nibarnsmor og ei av mange tusen kvinner som er valdtekne under borgarkrigen i Kongo. Venasia bur ikkje langt frå Bukavu. Bukavu er ein middels stor by i Kongo og ligg ved Kiwu-sjøen nær grensa til Rwanda. Ho kjem smilande mot oss. Ho har pynta seg i dag, ho får gjester. Vi blir ønskte velkomen og inviterte inn i huset hennar. Der står det enkle små trekrakkar vi kan sitje på. Ho har pynta med duk på bordet. Venasia set seg på huk i hjørnet av rommet og gjer teikn til professor Kabanga at ho er klar til å fortelje. Gjennom ein tolk fortel kvinna si historie. Det er tre år sidan første gongen vi vart offer for soldatane. Dei kom inn i landsbyen vår og gjekk frå hus til hus. Dei kom til oss òg. Fleire soldatar heldt meg fast og valdtok meg. Det var ei grufull oppleving. Eg vart veldig dårleg etterpå. Eg skamma meg djupt over det som hadde hendt, og tenkte mykje på barna mine. Hadde dei sett det? Merka dei noko? Kvifor gret mamma? Desse og mange andre spørsmål kverna rundt inni meg. Det gjorde så vondt. Eg var så redd, seier Venasia. Barna hadde vore passive tilskodarar til det som skjedde, og var svært skremde. Seinare same året kom soldatgruppene tilbake. Også denne gongen kom dei hit til oss. Eg hadde ikkje sjanse til å forsvare meg. Ei gruppe soldatar valdtok meg endå ein gong, seier ho. Då alt dette hadde hendt med meg og familien min, hadde mannen min fått nok. Han reiste frå oss, seier ho. Professor Kabanga spør om ho veit kvar han er no. Eg veit ikkje, svarer ho, men han er langt unna. Han kjem aldri tilbake. Ho fortel at barna vart skamfulle etter denne opplevinga og fekk problem med korleis dei skulle stille seg til henne. Vi sit og ser på kvinna utan å kunne kome på noko fornuftig å seie. Kva skal ein seie til ei kvinne som har opplevt dette? Det er så langt frå vårt verkelege liv at vi har store problem med å snakke. Tolken vår spør henne kva CAMPS (rehabiliteringsprogram, sjå s. 12) har hjelpt henne med. Eg har fått hjelp av CAMPS, og det er vi svært takksame for, seier ho. CAMPS har hjelpt barna med dei traumatiske opplevingane samtidig som dei har gitt Venasia råd om korleis ho kan snakke med barna sine om det som har hendt. I tilegg har ho fått hjelp til å arbeide seg gjennom problema sine. Det har gitt resultat, Venasia kjenner seg sterkare enn på lenge, og barna er svært glade i mor si no. CAMPS har òg hjelpt Venasia med det økonomiske. Dei har gitt meg ei hakke og ein jungelkniv. Dermed kan eg arbeide i åkeren, og det gir meg ei lita inntekt. I tillegg har eg fått ein gris, som vi passar godt på. Målet med grisen er at han skal få ungar som ho kan selje. For å vise kor takksam familien er, har dei kalla grisen Furaha, som betyr glede. Trass i alt det grufulle, smiler familien og synest dei har eit godt liv no. Dei er svært takksame for arbeidet til CAMPS. Det er vondt å sjå henne fortelje dette. Vi ser at ho kjempar med seg sjølv for å snakke om det. Men Venasia s. 4

5 Vi takkar for oss og bøyer oss idet vi går ut av huset. Vi ber om å få ta nokre bilete av familien. Venasia samlar alle barna sine framfor huset, og vi begynner å knipse. Ho takkar for at vi ville besøkje henne. Vi takkar for gjestfridommen hennar og ønskjer henne alt godt for framtida. Vi går vidare med hovudet fullt av bilete. For ein kvardag desse menneska har. Og for eit livsmot dei viser. Venesia M`Ndaherwa med grisen ho har fått av CAMPS og kalla Furaha, som betyr glede! C) HIV- OG AIDSRAMMA I SWAZILAND Nomphico Matsebula arbeider aktivt mot hiv Nomphico Matsebula (32) er blant dei som har levt lengst med hiv i Swaziland. No er det elleve år sidan ho testa positivt. Nomphico er gift, og ho og mannen lever eit rimeleg godt liv. Begge har arbeid, hus og bil og høyrer ikkje til blant dei mange fattige i Swaziland. Barna deira er Meluswe, ein gut på tolv år, og Selvsiwe, ei jente på to og eit halvt år. Begge er friske. Historia til Nomphico handlar om håp og livsmot. Sjølv om ho har ein alvorleg diagnose, lever ho eit sunt og aktivt liv og har ingen symptom på at ho er hivsmitta. Nomphico arbeider hos NATICC (sjå s. 14) og er òg aktiv i det nasjonale arbeidet mot aids. Også ektemannen til Nomphico er hivpositiv. I 1995 var dei kjærastar og planla å gifte seg. Men sidan begge hadde mistanke om at dei var hivpositive, tok dei ein Nomphico er ei av dei som har levt lengst med hiv i Swaziland. hivtest utan å informere kvarandre. Begge testane var positive. No måtte dei halde diagnosen hemmeleg for kvarandre heilt til han fridde. Før han fridde, fortalde han henne at han var hivpositiv. Då fortalde ho at ho òg hadde testa positivt. Det var ei stor lette for begge å kunne vere ærlege om diagnosen. Nomphico hadde vore redd for at kjærasten ville forlate henne om han fann ut at ho var hivpositiv, men no fridde han i staden. I 1995 var fordommane om hiv og aids store rundt om i verda, ikkje minst i Swaziland. Nomphico og ektemannen gifta seg i I tillegg til å måtte takle sjukdommen og si eiga redsle møtte det nygifte ekteparet mange negative tilbakemeldingar og stigmatisering. Det var mykje mystikk rundt temaet hiv og aids. Ei av dei store misforståingane var at folk ikkje skilde mellom hiv og aids, men trudde det var ei og same lidinga, og at ein hivdiagnose var det same som fullt utvikla aids med væskande sår, diaré og store smerter. Sanninga er at ein hivsmitta kan leve eit symptomfritt liv i mange år før ein eventuelt utviklar aids. I 1998 var det nære på at Nomphico miste livet. Ho fekk lungebetennelse, og immunforsvaret hennar greidde ikkje å kjempe imot. Legane fann ingen medisin som hjelpte, og Nomphico vart stadig svakare. Til slutt kunne ho ikkje stå oppreist eller snakke. Ho kommuniserte med ektemannen ved hjelp av små nikk eller lappar. Ein lege valde å setje henne på ein sprøytekur mot tuberkulose. Kuren førte til at ho måtte ta 60 injeksjonar over ein viss periode. Først etter den 27. sprøyta merka dei betring. Sakte, men sikkert vart ho frisk. Same året vart Swaziland AIDS Support Organisation (SASO) skipa. Nomphico engasjerte seg sterkt i arbeidet s. 5

6 til organisasjonen. På grunn av motet og stå-på-viljen sin vart ho bedt om å vere med i NATICC då det starta i I 1999 fortalde ho familien at ho var hivpositiv. Faren var allereie død, og mora, som er pastor, vart djupt fortvila og fornekta det heile. Viss du hadde aids, ville du ha vore død no, sa ho. Nomphico vart veldig lei seg for måten mora reagerte på. Same året stod Nomphico fram på den nasjonale fjernsynskanalen og fortalde at ho var hivpositiv. Svigerforeldra til Nomphico reagerte svært negativt på at ho stod fram. Dei kravde at ho skulle bruke jentenamnet sitt og ikkje etternamnet til ektemannen. Ingen skulle forstå at dei var svigerforeldra hennar. For dei var det ei skam å ha ein hivpositiv i familien. Det er den same innstillinga som hindrar folk frå å teste seg, og som fører til at dei ikkje søkjer hjelp før sjukdommen har utvikla seg for langt. Ektemannen støtta henne sjølv om han ikkje stod fram sjølv. På mange måtar har dei gjort det til eit livsverk å førebyggje hiv og kjempe mot stigmatisering. kyrkja, var det alltid to tre ledige plassar i ein ring rundt henne. Også på andre arenaer vart ho møtt med redsle og mistanke. Folk ønskte ikkje å vere fysisk nær henne. I tillegg til å kjempe mot sin eigen sjukdom har Nomphico kjempa mot overtru, stigmatisering og redsle i samfunnet. Langsamt endrar haldningane seg, og fleire let seg teste. I alle desse åra har Nomphico kontrollert sjukdommen sin og styrkt immunforsvaret berre ved hjelp av kosthald, vitamin og positive tankar. Ektemannen til Nomphico har nettopp lagt bak seg ein sjukdomsperiode. Immunforsvaret hans har vore lågt. No kjem han seg litt etter litt. Nomphico treng ikkje å ta medisinar. Når vi spør kor lenge Nomphico trur ho kan leve som hivpositiv, smiler ho og seier at ho reknar med i alle fall 30 år til. Ho er bestemt på at ho skal sjå barnebarna vekse opp og akkurat no ser det lovande ut. Etter at ho hadde stått fram offentleg, opplevde Nomphico å bli isolert i lokalsamfunnet. Når ho gjekk i Nomphico arbeider ved Naticc, som med støtte frå Aksjon Håp vil utvide verksemda si. Utvidinga av lokala er allereie i gang. s. 6

7 III Fakta LÅN TIL FATTIGE I BOLIVIA Sidan 1991 har Misjonsalliansen lånt ut over ein halv milliard kroner til fattige indianarar i La Paz fylke. Dette har skapt mange tusen nye arbeidsplassar og hjelpt mange som elles aldri ville ha fått lån. Og heile 99 prosent klarer å betale tilbake lånet. Aksjon Håp støttar lånefondet til Misjonsalliansen i Bolivia. Fondet er organisert i den bolivianske stiftinga Diconia-FRIF og har til saman 90 tilsette, alle frå Bolivia. La Paz er eit område prega av enorm fattigdom, og alt handlar om å overleve. Første tida dreiv Misjonsalliansen rein matutdeling, men ein såg behovet for å skape varige tiltak og gi hjelp til sjølvhjelp. Mange av indianarane i La Paz trong berre ein liten startkapital for å opne ein verkstad, få utvida varetilbodet sitt, kjøpe inn maskiner eller byggje eit lokale. Mikrokreditt har vist seg å vere svært viktig for kvinner. Det kjem nok ikkje minst av at kvinner er overrepresenterte blant dei fattige i verda. Men mange kvinner viser stor vilje og evne til å få det til å gro rundt seg dersom dei får eit handslag som kan hjelpe dei til å byggje opp ei lita bedrift. Ved hjelp av eit lån på berre nokre få tusen kroner, kanskje endå mindre, har mange kvinner fått hjelp til å gjere investeringar som har resultert i ei lønsam verksemd. Det har i sin tur gjort kvinnene meir bestemte og sjølvsikre og ført til at dei har kome til å spele ei viktig rolle i samfunnet òg. Det nyaste tiltaket Diaconia-FRIF har gjort overfor kvinner, er å opprette solidaritetslån til kvinnegrupper. Her går kvinnene saman om eit lån og garanterer for kvarandre overfor banken. Kvinnene følgjer opp kvarandre og passar på at alle greier å betale avdraga. Det fantastiske med lånefonda i Bolivia er at dei fungerer betre enn ein vanleg bank. Heile 99 prosent klarer å betale tilbake låna sine. Dei fleste startar med eit lite lån, og når bedrifta byrjar å gå bra, kan dei ta opp eit større beløp. Men Diaconia-FRIF passar på at folk ikkje låner over evne. Med pengar frå Aksjon Håp vil Misjonsalliansen kunne utvide mikrokredittarbeidet sitt i Bolivia og gi fleire sjansen til å arbeide sjølv for ei betre framtid. HJELP TIL VALDTEKNE KVINNER I KONGO Mange tusen kvinner i Kongo har vorte utsette for grove overgrep og valdtekter frå soldatar og opprørsstyrkar i landet. De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM) og samarbeidskyrkja deira, Celpa, starta rehabiliteringsprogrammet CAMPS, som hjelper desse kvinnene tilbake til livet. Men såra er store og vanskelege å lækje. For små beløp får fattige indianarar hjelp til å drive si eiga verksemd. Det kan verke som små beløp for oss, men for dei fattige i La Paz gjer desse beløpa heile forskjellen. Og dei opplever at det er viktig med nokon som trur på dei. Dei tilsette i Diaconia-FRIF gir gode råd om investeringar og følgjer opp klientane sine. Mikrokreditt betyr små lån til småbedrifter og personar, anten einmannsbedrifter eller familiebedrifter. Før var einaste alternativet for mange å gå til lånehaiar som tok skyhøge renter. Gjennom Diaconia-FRIF får dei fattige lån frå ein seriøs bank. Så mange som fire millionar menneske er døde i den fem år lange borgarkrigen i Kongo og i valdshandlingane etterpå. Konflikten i Kongo har kosta fleire menneskeliv enn i Rwanda, Bosnia, Kosovo og Darfur til saman. Kvart tredje dødsfall kjem av væpna vald, medan andre døyr av sjukdommar og underernæring. Men ein annan alvorleg konsekvens av krigen i Kongo er grov seksuell vald. Alle grupper som har vore involverte i Kongo, har brukt valdtekt som våpen. Fleire titusen er valdtekne på det mest grufulle. Gjerningsmennene har gjennomført massevaldtekter, tortur og lemlesting. Det er registrert overgrep mot babyar så vel som mot menneske i 80-åra. Dei fleste offera er i alderen 13 til 25 år. Jenter og kvinner har vore verst utsette for overgrep, men heller ikkje gutar og menn har gått fri. s. 7

8 CAMPS lærer kvinnene å lage såpe slik at dei kan forsørgje familien sjølv. CAMPS gjer det dei kan for å hjelpe. Dei støttar dei utsette kvinnene og mennene med samtalar, skaffar medisinsk behandling for dei som treng det, og hjelper dei til å vende tilbake til kvardagen. Mange kvinner opplever at mennene forlet dei etter ei valdtekt. CAMPS arbeider for å lære desse kvinnene eit yrke, så dei blir i stand til å forsørgje familien. I mange tilfelle gir CAMPS kvinnene nødvendig utstyr for å klare seg. Krigen i Kongo Krigen i Kongo starta i 1996, den gongen landet framleis heitte Zaïre. Landet skifta i 1997 namn til Den demokratiske republikken Kongo (kortnamn norsk: Kongo). Med støtte frå ei rekkje naboland greidde Laurent-Desiré Kabila å setje ein stoppar for det brutale regimet til president Mobuto Sese Seko som hadde vart i 32 år. Dessverre viste det seg raskt at Kabila, til liks med forgjengaren sin, sette eigne interesser framfor det beste for landet. Ein ny krig braut ut i Store opprørsstyrkar som ville styrte Kabila, fekk støtte frå Rwanda, Uganda og Burundi. Styrkar frå Zimbabwe, Namibia og Angola kjempa for Kabila. Landa hadde ulike grunngivingar for å delta i krigen, men alle ville gjerne ha sin del av dei store naturrikdommane i Kongo. Krigen vart lang, uoversiktleg og blodig. Kabila vart drepen i eit attentat i 2001 og erstatta av sonen Joseph Kabila. Dette hjelpte på fredsforhandlingane, men offisielt trekte ikkje nabolanda seg ut før i Framleis dreg dei i trådane i delar av landet, og konfliktane er langt frå over. Mange tusen hutusoldatar rømde til Kongo etter borgarkrigen mellom tutsiar og hutuar i Rwanda. Desse soldatane er framleis væpna til stades i landet og er årsaka til at Rwanda ikkje har trekt ut soldatane sine. Mange kvinner og barn er fullstendig øydelagde etter dei brutale valdtektene. I tillegg er mange smitta av hiv. Væpna grupper har valdteke, drepe og plyndra innbyggjarane i dei mange landsbyane rundt i Kongo. Regelrett kannibalisme har skjedd framfor auga på familiemedlemmer. Offera fortel sterke historier om mareritt, redsle, angst og depresjonar. Kvinnene risikerer å bli isolerte og utstøytte frå lokalsamfunnet samtidig som dei blir avviste og etterlatne av mannen. Aksjon Håp støttar CAMPS i arbeidet med å hjelpe desse kvinnene til ei betre framtid. s. 8

9 Mange barn misser foreldra sine i aids. NATICC ønskjer å hjelpe desse barna. HIVSMITTA I SWAZILAND Swaziland har den høgaste prosenten hivsmitta i verda med nesten 43 prosent. I eit land der håpløysa er så stor, gjer De Frie Evangeliske Forsamlinger og NATICC eit eineståande arbeid for hivsmitta sør i Swaziland. Så mange som 56 prosent av kvinnene i Swaziland kan vere smitta av hiv. Mange barn blir foreldrelause etter at foreldra døyr av aids, og mange spedborn døyr av viruset. Landet har 1,1 millionar innbyggjarar, og to tredelar lever på mindre enn to dollar dagen. Arbeidsløysa er offisielt på 22 prosent, og den gjennomsnittlege levealderen er berre 34 år. NATICC (the Nhlangano AIDS Information and Counselling Centre) vart starta i Det er det einaste senteret som driv med førebyggjande arbeid og rådgiving om hiv i Sør-Swaziland. Senteret er knytt til De Frie Evangeliske Forsamlinger. NATICC blir drive av godt trena rådgivarar og personar som er utdanna i hiv og aids, i tillegg til frivillige hivsmitta. NATICC driv både testing av hiv og rådgivingsgrupper. Gruppene reiser rundt til avsidesliggjande område og utfører testar. Dei stiller alltid opp med rådgiving før og etter testinga. Rådgivingsgruppene arbeider for å få dei hivpositive til å lære å leve med viruset, informerer om korleis dei kan ete sunt og unngå å bli sjuke. NATICC formidlar òg legehjelp og medisinsk behandling til dei sjukaste. Dei tek jamleg målingar av CD4-nivået til hivpositive og set dei i kontakt med helsesenter og sjukehus dersom det er nødvendig. NATICC har eit informasjonssenter der dei har filmar og litteratur om hiv og aids. Dei satsar spesielt på å nå skular og kyrkjelydar, dessutan ungdomsgrupper. No satsar NATICC sterkt på å ta seg av barna til hivsmitta. Dei ønskjer å byggje opp ein stad dei kallar halfway house, der foreldrelause barn kan kome og bu ein periode medan personalet ser etter trygge fosterheimar til dei. Barn utan foreldre er spesielt utsette for overgrep og valdtekter. Halfway house vil òg ha eit dagtilbod for barn i området der dei kan kome og få mat i tillegg til viktig vaksenkontakt. Aksjon Håp støttar arbeidet til NATICC og gjer dei i stand til å byggje fleire senter og nå ut til større område. CD-4 nivå CD4-celler er ein type kvite blodlekamar som hjelper til med å halde oppe eit effektivt immunsystem som nedkjempar infeksjonar. Når ein person er smitta med hiv, kopierer viruscellene seg fortare enn kroppen klarer å produsere immunforsvarsceller, CD4-celler. Ein frisk person har 1200 CD4-celler per mikroliter blod. Når talet på CD4-celler er 200 eller lågare, greier ikkje kroppen lenger å forsvare seg mot ei mengd infeksjonssjukdommar. Når desse infeksjonane kjem samtidig, utviklar personen aids. Gjennomsnittleg inkubasjonstid, det vil seie tida det tek frå viruset svekkjer immunsystemet så kraftig at ein utviklar aids, er 8 10 år. I mange fattige land er inkubasjonstida kortare på grunn av dårlegare allmenntilstand, i snitt 6 8 år. Etter at aids har slått til, vil personen normalt døy innan månader utan behandling. Dette er avhengig av kor alvorleg infeksjonen er, og kor raskt han utviklar seg. Hivviruset er altså ikkje dødeleg i seg sjølv. Det å leve med hiv, inneber likevel at ein har eit svekt immunsystem og dermed er meir utsett for andre smittsame sjukdommar som til dømes tuberkulose. UNAIDS hevdar at over 50 % av dei hivpositive i Sør- Afrika òg er smitta av tuberkulose. s. 9

10 ORGANISASJONAR KNYTTE TIL AKSJON HÅP Norsk Luthersk Misjonssamband Det Norske Misjonsselskap Den Norske Misjonsallianse De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon Normisjon Stiftinga Areopagos Ungdom i Oppdrag Åpne dører De Frie Evangeliske Forsamlinger Det Norske Misjonsforbund Den Evangelisk Lutherske Frikirke Den Norske Israelsmisjon Norsk misjon i Øst Metodistkirkens Misjonsselskap Evangelisk Orientmisjon Den Norske Tibetmisjon Det norske Baptistsamfunn Navigatørene Kristen Muslimmisjon Operasjon Mobilisering s. 10

11 IV Liturgiske byggjeklossar IV 1 INNGANG I GUDSTENESTA (SAMLING) ALTERNATIV A Denne ordninga for inngang i gudstenesta er til utprøving i samband med gudstenestereforma i Den norske kyrkja (sjå Saman med den enkle grunnordninga er det ein ressursbank som vil bli utvida etter kvart med fleire alternativ til liturgiske byggjeklossar (sjå meir om dette på heimesida til gudstenestereforma). STRUKTUR ENKEL GUDSTENESTEORDNING RUBRIKKAR SAMLING Førebuinga Vi samlast Individuell førebuing Klokkeringing Informasjon/kunngjeringar * (sjå forslag a. nedanfor) Kort stille Tre slag med klokkene Vi syng Preludium/prosesjon (valfritt) Inngangssalme Inngangsord * (sjå forslag b. nedanfor) Rommet er gjort i stand i god tid før gudstenesta. Det er lagt til rette for individuell førebuing. Ev. lysglobe, små alter med bøner, syndsvedkjenning, medarbeidarar som stille rettleiarar, ev. prest/diakon i rommet ved alteret. Ev. musikk siste ti minutta før klokkene ringjer (fleire idear i ressursbank) Fem minutt ringing utan dei tre avsluttande slaga Ved representant for kyrkjelyden. Velkomstord om særpreg ved gudstenesta og om spesielle innslag. Dåpsbarn osv. Informasjonen sluttar med orda Lat oss vere stille for Herren eller No kan gudstenesta begynne eller ei anna enkel formulering som kallar og stemmer forsamlinga til gudsteneste. Nådehelsing eller trinitarisk helsing ved liturg. Forskjellige alternativ i ressursbank Vi ber Samlingsbøn * (sjå forslag c. nedanfor) Kyrie/kyrielitani * (sjå forslag d. nedanfor) Vi lovprisar Gloria/laudamus * (sjå forslag e. nedanfor) Felleslesing, veksellesing og/eller lesing av ein representant for fellesskapet. Ei samlande VI-bøn, felles, prega av kyrkjeåret og med element av overgiving og syndserkjenning/syndsvedkjenning. Fleire alternativ i ressursbank Fleire alternativ i NoS, Salmer 97 og i ressursbank. Også høve til å utforme kyrielitani (kyrierop) lokalt. Sjå mal i ressursbank. Fleire alternativ i Gudstenestebok 1, NoS, Salmer 97 og ressursbank IV 2 Etter denne korte forklaringa av sjølve grunnordninga kjem forslag til utforming av dei ulike ledda på fredsog menneskerettssøndagen s. 11

12 A. INFORMASJON/KUNNGJERINGAR I dag, 2. søndag i advent, markerer vi menneskerettssøndagen. For mange menneske på kloden vår er dette ein dag i ei rekkje vonde dagar, ein dag dei ville sleppe å møte om dei kunne velje. For også i dag grip andre menneske inn i livet deira. Andre trakkar på privatområdet deira, tek seg til rette i framandt hus. Andre riv opp det blømande håpet med rota, gler seg over håp som døyr. Andre raserer menneskesinnet og menneskeverdet. Dei slengjer ut ord som snur om på livet, ord som drep, ord som skil, ord som krenkjer. Andre bruker makt, rå makt som krenkjer eigenverdet. Livet som var skapt til fridom og utfalding, blir stengt inne mellom synlege og usynlege murar. Dette skjer i dag på vår klode. Derfor er denne dagen ein dag der mange opplever at håpet døyr. Dei to lysa som vi ikkje tenner i dag, kan stå som mållause vitne om at håpet ein dag skal vakne også i deira liv. Samtidig tenner vi to lys for håpet som skin mot oss i ei verd der natta og vinterkulden rår. I samarbeid med Aksjon Håp har vi i dag trekt fram tre grupper som treng at vi ser, støttar og oppmuntrar dei til å lyfte menneskeverdet sitt og tenne håpet: Kvinner i Bolivia Kvinner i Kongo som er utsette for seksualisert vald Hiv- og aidsramma i Swaziland Ev. andre kunngjeringar om spesielle personar som tek del i gudstenesta, viktig informasjon om opplegget, offeret til Aksjon Håp o.l. Avslutning: Lat oss vere stille for Gud Stille Tre klokkeslag Deretter Lystenning (adventskrans) ALLE SYNG: Salmer 97 nr. 1 v. 1 2 Tenn lys... B. INNGANGSORD L: Alt det som fyller oss med undring frå fødsel til død, er eit verk av Skaparen. Vi samlast i Guds hus for å feire at alt er skapt og blir skapt på nytt i namnet til vår Far, Sonen og Heilaganden. C. SAMLINGSBØN ELLER DIKT L: Heile verda tilhøyrer Gud, A: jorda og alle folkeslag. L: Kor godt og vakkert det er A: når sysken bur fredeleg saman. L: Kjærleik og tru møter kvarandre, A: rettferd og fred går hand i hand. L: Dersom Herrens disiplar teier, A: skal steinane rope. L: Herre, lat opp våre lepper, A: så vi saman kan forkynne di ære. eller Kvart einaste menneske Kvart einaste menneske er Guds barn, skapt i hans bilete. Det er det som tel. Vår oppgåve er å tene den fattigaste blant dei fattige. Guds kjærleik er uendeleg, full av godleik, full av medkjensle. Gud elskar verda gjennom oss, deg og meg. Mor Teresa D. KYRIELITANI Kyrielitaniet kan utformast lokalt. Vel eit kyrieomkvede, t.d. nr. 154, 155 eller 156 i Salmer 97, og formuler enkle kyrierop som blir lesne mellom omkveda. Bruk faktastoffet om Aksjon Håp til å utforme ropa nedanfor er eit døme. Som innleiing til kyrielitaniet kan det seiast noko om at Kyrie eleison, Herre, miskunne deg, er ropet frå den blinde Bartimeus og dei spedalske, som ropte ut si naud til Jesus. Det er eit rop i naud, eit rop om hjelp. I gudstenesta i dag lyder ropet frå fortvila menneske i område prega av krig og konfliktar. Ropet er òg fylt av vår fortviling og vårt inderlege ønske om å vere med og gi livsmot og håp. Alle syng: Kyrie eleison rop: I Bolivia lever mange kvinner utan mynde til å bestemme og utan å kunne brødfø barna sine fordi dei er åleinemødrer. Herre, miskunne deg! Kort stille Alle syng: Kyrie eleison rop: I Kongo blir mange kvinner og barn utsette for vald frå soldatgrupper, og lid både fysisk og psykisk. Herre, miskunne deg! Kort stille s. 12

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Tema: Jeg var fremmed

Tema: Jeg var fremmed Bokmål Tema: Jeg var fremmed Freds- og menneskerettighetssøndagen 2005 2. søndag i advent Innhold: I. Innledning s. 2 II Fortellinger s. 4 III Fakta s. 6 IV Liturgiske byggeklosser s. 13 V Annen informasjon

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Bokmål Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Freds- og menneskerettighetssøndagen 2003 2. søndag i advent Innhold: A. Innledning s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettighetssøndagen

Detaljer

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer