STRATEGIDOKUMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENTET

2

3 3 INNHOLD 1. INNLEDNING VERDIPLATTFORM Visjon: Misjon: Verdier: Vår holdning: VIRKSOMHETSIDÉ ORGANISASJON En frittstående diakonal misjonsorganisasjon Diakonal identitet Organisasjonsstruktur Økonomisk forvaltning Personalforvaltning STRATEGI FOR MISJONSALLIANSENS ARBEID I UTLANDET Overordnede mål Målgruppe Strategier i arbeidet Tverrgående tema Misjonsalliansens erfaringsgrunnlag Kriterier for valg av land Strategi for arbeidet i utlandet: Forholdet mellom Misjonsalliansens hovedkontor og felt Føringer for utearbeidet i perioden STRATEGI FOR MISJONSALLIANSENS NORGESARBEID Overordnede mål Målgruppe Strategier Prinsipper... 17

4 4

5 INNLEDNING Misjonsalliansens strategidokument har til hensikt å gi en fremstilling av hvem Misjonsalliansen er, hvilke verdier den bygger på, hvilke målgrupper den henvender seg til og hvilke overordnede mål, strategier og virksomhetsområder den jobber på grunnlag av og frem mot. Organisasjonens vedtekter 1 ligger til grunn for strategidokumentet. 2. VERDIPLATTFORM 2.1 VISJON: Vi gir livet en sjanse! 2.2 MISJON: Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter som Gud har gitt oss alle. 2.3 VERDIER: NÆR Begrepet «nær» innebærer at vi ønsker nærhet til våre målgrupper. Arbeidet vårt skal være lokalt forankret. Vi ønsker å leve nært til Jesus. DYKTIG Med «dyktig» vil vi si at vi skal være faglig oppdaterte med vilje og evne til kreativitet og videreutvikling. I møte med målgruppa i Sør, givere og fagmiljøer, skal vi oppleves som troverdige, lærevillige og seriøse. 1 Utdrag fra Misjonsalliansens vedtekter: Formål 2 Misjonsalliansen har som formål å bringe evangeliet til folkeslagene i lydighet mot Jesu Kristi misjonsbefaling. 3 Formålet oppnås gjennom forkynnelse av evangeliet i ord og diakonal tjeneste i erkjennelsen av at omsorg for det hele mennesket er en konsekvens av evangeliet. Misjonsalliansen søker primært å samarbeide med og styrke evangeliske menigheter som allerede finnes på feltene og kan om nødvendig også danne menigheter. Teologisk grunnlag 4 Misjonsalliansen står helt og fullt på det evangelisk kristne trosgrunnlag i samsvar med Den hellige skrift og Den apostoliske trosbekjennelse. Den vil særlig betone: Alle bekjennende kristnes enhet ett legeme i Kristus samling om sentrale frelsessannheter, fordragelighet i konfesjonelle spørsmål. MODIG Med «modig» mener vi at vi vil stå på de fattige og undertryktes side. Det innebærer at vi utfordrer maktstrukturer som undertrykker mennesker. Vi ønsker å være en endringsvillig og nytenkende organisasjon som modig våger å stole på Guds ledelse. 2.4 VÅR HOLDNING: «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Mika 6,8. 3. VIRKSOMHETSIDÉ Misjonsalliansen skal drive diakonale misjons- og utviklingsprosjekter blant fattige i Sør ved hjelp av engasjement og økonomiske midler fra enkeltpersoner og grupper i Norge, samt midler fra den norske stat. Arbeidet i Sør og i Norge er gjensidig avhengige av hverandre, og Misjonsalliansen er opptatt av at organisasjonens prosjekter og verdier skal forankres både ute og hjemme. Informasjon og innsamling er viktige redskaper for å bygge både kunnskaper og engasjement, og derfor satsingsområder for Misjonsalliansen i Norge. Nord/Sør-informasjon, med vekt på organisasjonens egne prosjekter, er i dette et vesentlig virkemiddel, og unge er en prioritert målgruppe. 4. ORGANISASJON Misjonsalliansen er en frittstående og diakonal misjonsorganisasjon. Virksomheten skal drives økonomisk forsvarlig med et realistisk forhold mellom utgifter og inntekter og mellom ressursbruk i Norge og i Sør. Administrasjonskostnadene i Norge skal holdes på et fornuftig minimum i forhold til de midlene som til enhver tid går ut til prosjektene. 4.1 EN FRITTSTÅENDE DIAKONAL MISJONSORGANISASJON Misjonsalliansen ble etablert i 1901 og er en av Norges største misjonsorganisasjoner når det gjelder arbeidet utenfor Norges grenser. Organisasjonen driver et omfattende og mangfoldig diakonalt misjonsarbeid. Arbeidet i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers initiativ og engasjement 2. 2 År 2010: Antall støttespillere er ca Organisasjonens totalbudsjett er på ca. 100 millioner kroner.

6 DIAKONAL IDENTITET3 Misjonsdiakoni uttrykker Guds grensesprengende kjærlighet til verden og representerer Guds omsorg for fattige, nødlidende og tilsidesatte grupper. Som en del av Kristi kirke, har Misjonsalliansen del i Guds store misjon i verden. Diakoni er en sentral del av det helhetlige misjonsoppdraget, og som organisasjon tror vi at Misjonsalliansen har et særlig kall til den diakonale tjenesten. Diakonien har sin egenverdi som uttrykk for både nestekjærlighet og forvalteransvaret som er gitt oss fra skapelsen. I Misjonsalliansens dokumenter om diakoni, beskrives diakoni som takk, livsstil og et tegn: Diakoni er en takk til Gud for det vi har mottatt og det han har gjort for oss. Diakoni er en naturlig respons i takknemlighet for det nye livet vi har fått. Diakoni er ikke først og fremst en aktivitet eller et prosjekt, men en livsstil Jesus har valgt for sine etterfølgere og er en integrert del av det å være en Jesu disippel. Diakoni er også en tegnhandling som peker utover seg selv og gir en forsmak på Guds rike som allerede har kommet nær. En dag skal all nød, lidelse og urett ta slutt, men hver gang vi lindrer nød eller kjemper mot urett, viser det at Guds rike allerede er til stede. Diakonien har både en barmhjertighetsdimensjon og en rettferdighetsdimensjon. De to dimensjonene reflekteres i verset fra Mika om å vise trofast kjærlighet og å gjøre det som er rett. I sitt diakonale arbeid søker Misjonsalliansen å ivareta begge disse perspektivene. Den diakonale holdningen skal prege arbeidet både ute og hjemme. I utearbeidet er diakoni tatt inn som et tverrgående tema, og i strategien for norgesarbeidet legges det vekt på at diakoni skal prege arbeidet i Norge og måten organisasjonen forholder seg til givere og andre støttespillere. 4.3 ORGANISASJONSSTRUKTUR Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet. Det møtes hvert år og består av valgte representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Landsrådet delegerer myndighet til hovedstyret som følger opp landsrådets vedtak og behandler organisasjonens løpende strategiske saker. Hovedstyret delegerer myndighet til generalsekretæren som er ansvarlig for den daglige drift av Misjonsalliansens omfattende virksomhet både i Sør og i Norge. Virksomheten på misjonsfeltene ledes av feltets styre og tilsynsmann/direktør i henhold til de gjeldende instrukser, gitt av hovedstyret (Vedtektene 10). I de land hvor Misjonsalliansen selv er operativ, vektlegges arbeidet med nasjonalisering av virksomheten allerede fra starten av. I de land Misjonsalliansen arbeider gjennom lokale organisasjoner, institusjoner eller kirker, reguleres samarbeidet gjennom avtaler. 3 Misjonsalliansens diakoniforståelse er ytterligere utdypet i dokumentene «Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon» og «Diakoni en takk, en livsstil og et tegn» 4.4 ØKONOMISK FORVALTNING Misjonsalliansens arbeid underholdes ved frivillige gaver fra virksomhetens mange ulike støttespillere og grupper, midler fra norske myndigheter og avkastning fra ulike fond. I alt inntektsbringende arbeid skal organisasjonen være opptatt av å bevare sin selvstendighet, integritet og særpreg. Statlige støtteordninger skal alltid stå i et naturlig forhold til de inntekter som kommer fra organisasjonens støttespillere og grupper. Misjonsalliansen vil drive en økonomisk forsvarlig virksomhet med et realistisk forhold mellom utgifter og inntekter og mellom ressursbruk ute og hjemme. Budsjett og regnskap skal totalt sett alltid forsøkes gjort opp i balanse. Den økonomiske styringen både i Norge og i Sør skal stadig forbedres med nye styringsredskaper. 4.5 PERSONALFORVALTNING UTSENDINGER Misjonsalliansen kaller og ansetter utsendinger til tjeneste. Alle utsendinger innvies til tjeneste i sin hjemmemenighet og blir på apostolisk vis, under håndspåleggelse og bønn, innsatt til denne tjenesten. Misjonsalliansen har utarbeidet et eget innvielsesritual. Gjennom innvielsen løftes tjenesten inn i en bibelsk tjenesteforståelse og kallet gis en synlig forankring. Det forventes av alle utsendinger at de står i nær kontakt med sin egen sendemenighet både under tjenesten ute og under hjemmeopphold. Denne kontakten bør resultere i forbedere, givere og ambassadører for Misjonsalliansen. Utsendingene skal ha gode arbeidsforhold og økonomiske vilkår, minst på høyde med det andre sammenlignbare organisasjoner har. Som hovedregel bør det alltid være minst to enheter i arbeid på samme felt. Dette må imidlertid stå i forhold til arbeidets størrelse NASJONALE MEDARBEIDERE Misjonsalliansen ønsker i størst mulig grad å gjøre seg bruk av nasjonale medarbeidere og har som hovedregel ikke å bruke egne utsendinger til oppgaver som lokalt personell kan dekke. Nasjonale medarbeidere skal ha gode arbeidsforhold og økonomiske vilkår på linje med andre sammenliknbare organisasjoner i det gjeldende land MEDARBEIDERE I NORGE Administrasjonen i Norge skal være tilstrekkelig for å kunne fullføre arbeidet ute på feltene og for å kunne drive et profesjonelt informasjons-, innsamlings- og rekrutteringsarbeid. Gode arbeidsforhold vektlegges og arbeidsbetingelsene skal være på linje med det som er normalt ellers i arbeidslivet. Medarbeiderne skal også gis muligheter til nødvendig kompetanseheving. Det forutsettes at medarbeiderne skal arbeide aktivt for å fremme Misjonsalliansens verdigrunnlag.

7 STRATEGI FOR MISJONSALLIANSENS ARBEID I UTLANDET 5.1 OVERORDNEDE MÅL De overordnede målene springer ut av Misjonsalliansens verdiplattform og er en konkretisering av visjonen og misjonserklæringen BEKJEMPE FATTIGDOM Fattigdom er et uttrykk for at menneskeverdet krenkes. Oppfordringen til å stå på den fattiges side og til å kjempe for den fattiges sak går som en rød tråd gjennom Det gamle og Det nye testamente og i Jesu eget liv. Fattigdom er mer enn manglende inntekt eller mangel på materielle ressurser. Fattigdom handler også om å ikke ha tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester, rent drikkevann eller mulighet til å påvirke politiske prosesser og andre faktorer som er viktige i folks liv. Fattigdom marginaliserer og gjør mennesker sårbare. Årsakene til fattigdom er sammensatte og finnes både på individuelt og strukturelt nivå. Det er viktig at våre prosjekter ikke bare lindrer fattigdommens symptomer, men også bidrar til å gjøre noe med fattigdommens årsaker. Fattigdomsbekjempelse og miljø er nært knyttet sammen. De fattige er på en særlig måte sårbare for klimaendringene. Verdens fattige betaler i dag prisen for den rike del av verdens overforbruk og forurensning. Som en del av verdens rike har vi en moralsk forpliktelse til å arbeide for å bekjempe fattigdom og for å redusere og begrense miljøødeleggelsene FREMME RETTFERDIGHET Misjonsalliansens visjon og misjonserklæring springer ut av Guds skapervilje alle mennesker har lik verdi og har derfor «rett» til å leve under verdige forhold. Her ligger diakoniens rettferdighetsdimensjon, slik den også blir beskrevet i Misjonsalliansens diakonidokument. Vi sier ofte at «det handler ikke om veldedighet, men om rettferdighet.» I misjonserklæringen understreker vi at alle mennesker fra Guds side har fått ressurser og muligheter. Når mennesker fratas muligheter og hindres i å utvikle sine ressurser, krenkes menneskeverdet. Misjonsalliansen skal kjempe en modig kamp for rettferdighet og skal utfordre uretten både i relasjonen mellom rike og fattige land og mellom rike og fattige i de landene hvor vi arbeider BYGGE GUDS RIKE Guds store misjon i verden missio Dei er forsoning og gjenopprettelse som berører alle sider av menneskelivet: relasjonen til Gud, relasjonen til våre medmennesker og relasjonen til skaperverket. Kirken og alle troende er kalt til å ta del i dette store misjonsoppdraget. Misjonsalliansen har som misjonsorganisasjon del i misjonsoppdraget som er gitt til Guds kirke på jorden. I Misjonsalliansen har vi konkretisert dette misjonsoppdraget ved å si at vi skal «formidle Jesu kjærlighet i ord og handling». Som organisasjon opplever vi et særlig kall til den diakonale tjenesten. Både blant de første kristne og opp igjennom historien har den lokale menigheten på en spesiell måte vært bærer av det helhetlige misjonsoppdraget. Misjonsalliansen etablerer ikke egne menigheter, men skal allikevel være kirkebyggende. Vi ønsker å styrke menighetene i deres helhetlige misjonsoppdrag i formidlingen av Jesu kjærlighet i ord og handling. Målet for kirkens misjonsoppdrag er omvendelse, tro og nytt liv. Også på denne måten vil vi gi livet en sjanse. Å bygge Guds rike handler ikke om å bygge imponerende monumenter, men om å bygge grensesprengende, inkluderende og utadrettede fellesskap av mennesker som viser trofast kjærlighet, gjør det som er rett og vandrer ydmykt med sin Gud. 5.2 MÅLGRUPPE I møte med menneskers livsvilkår utfordres vi til både barmhjertighet og kamp for rettferdighet til å vise trofast kjærlighet og å gjøre det som er rett. Misjonsalliansen stiller ikke religiøse eller kulturelle betingelser i samarbeidet med partnere eller målgrupper. Arbeidet skal utføres uten å diskriminere på grunn av etnisitet,

8 8 kjønn, sosial status, religion, seksuell legning, politisk tilhørighet el. l. Målgruppa for Misjonsalliansens arbeid i Sør refererer til de mennesker og grupper som vi jobber blant. Målgruppa skal ikke reduseres til objekt for vår veldedighet. Målgruppa for Misjonsalliansens prosjekter er handlende subjekter med vilje og evne til ansvar for eget liv og egen utvikling. I mange situasjoner vil Misjonsalliansen jobbe med sekundære målgrupper for å nå våre mål i forhold til de som er vår primære målgruppe. Både nasjonale og lokale myndigheter, menigheter og andre organisasjoner kan være viktige sekundære målgrupper i de ulike prosjektene FATTIGE Misjonsalliansen skal ha en fattigdomsorientering i sitt arbeid. Fattige er en mangfoldig gruppe, for fattigdom har mange ansikter materiell og økonomisk fattigdom, mangel på muligheter og innflytelse over egen tilværelse og sårbarhet fordi fattigdom ofte har en selvforsterkende negativ effekt. Fattigdomsorientering skal også være styrende i arbeidet med andre målgrupper som mennesker med funksjonshemming og marginaliserte og diskriminerte grupper MARGINALISERTE OG DISKRIMINERTE GRUPPER Med vår diakonale identitet har vi et ansvar for alltid å spørre: «Hvem er de mest utsatte og sårbare menneskene eller gruppene her?» Svaret vil variere fra land til land og fra sted til sted. Vi ser at barn og kvinner i særlig grad rammes av fattigdom. Mange steder vil urbefolkning eller etniske minoriteter være i en særlig utsatt posisjon. I en annen kontekst vil det være hiv-smittede som på en særlig måte diskrimineres og marginaliseres i forhold til fellesskapet MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING Mennesker med ulike funksjonshemminger er i særlig grad utsatt for marginalisering og diskriminering. Med utgangspunkt i alle menneskers umistelige verdi skal Misjonsalliansen bidra til at mennesker med ulike funksjonshemminger får mulighet til å utvikle sine evner og talenter og inkluderes som likeverdige deltakere i fellesskapet. 5.3 STRATEGIER I ARBEIDET Strategiene beskriver hvordan vi skal nå de overordnede målene slik de er beskrevet ovenfor. Noen mål har flere strategier, og noen av strategiene bidrar til å nå flere av de overordnede målene. Strategiene skal også reflektere Misjonsalliansens verdier: nær, dyktig og modig. Vi har valgt å presentere strategiene under fire hovedoverskrifter, for på den måten å vise hvordan strategiene henger sammen fra et overordnet nivå til det mer konkrete: 1. Helhetlig tilnærming 2. Deltakelse, medbestemmelse og eierskap 3. Verdighet og rettigheter 4. Integrert misjonsoppdrag HELHETLIG TILNÆRMING Mennesket er en helhet med åndelige, sosiale og materielle behov, og vårt diakonale misjonsarbeid må rette seg mot hele mennesket. Mennesket er både et enkeltindivid og en del av et fellesskap og et samfunn. For å bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet, må vi se mennesket i sin sosiale sammenheng og ha en helhetlig tilnærming til menneskers livssituasjon. Dette gjøres gjennom å: BYGGE DIAKONAL FORSTÅELSE I HELE ORGANISASJONEN De ansatte er vår viktigste ressurs for å skape merverdi i arbeidet vårt. En integrert tilnærming sikres ikke først og fremst gjennom å ha en viss bredde i komponenter og aktiviteter. Integrasjonen sitter i mennesker. Prosjektmedarbeidere og andre ansatte må være bærere av et helhetlig menneskesyn og en diakonal forståelse av sitt oppdrag SAMARBEIDE NÆRT MED LOKALE MYNDIGHETER Skal vi få til utvikling som varer, må vi bruke, og jobbe sammen med, de strukturene som finnes lokalt. Misjonsalliansen er politisk uavhengig, og samarbeid med myndighetene i landene hvor vi arbeider, skal ikke forstås som at vi tar myndighetenes parti i ulike saker. Misjonsalliansens arbeid skal ta hensyn til nasjonale og lokale prioriteringer for utviklingsarbeidet SAMARBEIDE MED ETABLERTE KIRKER Kristne kirker og menigheter har en viktig rolle som sivilsamfunnsaktører i områdene hvor vi arbeider. De er bærere av mening og identitet som er viktig for et lokalsamfunn. Kirkene har et verdisyn og menneskesyn i bunn som representerer forvalteransvar, omsorg for alle mennesker og for hele mennesket. Mange steder er dette en av få strukturer som folk har en tilhørighet til i lokalsamfunnet. Kirkene er viktige strukturer også fordi de er der før prosjektene kommer i gang og skal være der den dagen Misjonsalliansen trekker seg ut BYGGE STRATEGISKE ALLIANSER I UTVIKLINGSSAMARBEIDET Samarbeid og allianser hjelper oss til å nærme oss problemene og utfordringene fra mange kanter. Ved å involvere flere aktører kan vi arbeide på flere nivå samtidig. Samarbeid og allianser er med på å bygge bærekraft i prosjektene STØTTE ØKONOMISKE OG SOSIALE TILTAK Bærekraftig fattigdomsbekjempelse forutsetter at vi jobber med både sosial og økonomisk utvikling. Utdanning og helse er grunnleggende for sosiale utvikling. Skal fattigdomsbekjempelse få varig effekt, må folk ha et levegrunnlag. Vi ser et behov for å styrke satsingen på inntektsskapende arbeid. Dette handler både om jordbruk, husdyrhold, opplæring i håndverk, lån til entreprenører og om å arbeide med strukturene som gir

9 9 tilgang til marked og kunnskap om salg, markedsføring o.l. Jordbruk og husdyrhold bidrar til økt matsikkerhet og til bedre ernæring for familiene TILBY LÅN OG ANDRE FINANSIELLE TJENESTER Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktige redskap i fattigdomsbekjempelse. Gjennom små lån og andre finansielle tjenester til fattige og diskriminerte enkeltmennesker og grupper vil vi styrke familienes økonomiske utvikling. Mikrofinansarbeidet har ulik karakter i ulike land og spenner over et vidt spekter av tjenester og produkter, fra regulerte bankinstitusjoner til mer uformelle spareog lånegrupper DELTAKELSE, MEDBESTEMMELSE OG EIERSKAP Misjonsalliansens arbeid skal ta utgangspunkt i målgruppa. De menneskene som utgjør målgruppa for de ulike prosjektene, har evne og vilje til å ta ansvar for eget liv og egen utvikling. De er også de som kjenner konteksten og sine egne utfordringer best. Derfor er det viktig at alle utviklingstiltak har sitt utspring i målgruppa og blir drevet av dem. Dette er med på å sikre bærekraft. En viktig dimensjon ved deltakelse er å skape inkluderende fellesskap. Vi er skapt til fellesskap, og behovet for tilhørighet ligger dypt i alle mennesker. I et inkluderende lokalsamfunn verdsettes alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsdyktighet. Alle mennesker har både noe å gi og noe å få. Deltakelse må derfor omfatte alle. Mange av målgruppas behov er fellesskapsbehov som forutsetter felles løsninger og felles innsats. Arbeidet må derfor ta sikte på å mobilisere fellesskapets ressurser og å styrke det sivile samfunnet. På den måten kan målgruppa også få en sterkere stemme overfor myndigheter og andre eksterne strukturer. Skal dette kunne skje, må vi sikre reell deltakelse i alle ledd og lokalt eierskap til både prosjekter og prosesser i alle faser. Vektleggingen av deltakelse og lokalt eierskap krever nærhet til målgruppa. Men skal deltakelsen og eierskapet bli reelt, krever det samtidig en viss avstand og en tydelig rolleforståelse. Prosjektpersonellet er fasilitatorer og ressurspersoner, og målgruppa selv har den implementerende rollen. Dette oppnås gjennom å: ANVENDE DELTAKENDE METODER I PROSJEKTARBEIDET I alt vårt arbeid skal målgruppa være i sentrum. Vi skal bruke tid på å bygge tillit og å lytte, og vi skal sikre bred og representativ deltakelse. Det er et viktig anliggende å finne fram til lokalt forankrede mekanismer for ansvarlighet, gjennomsiktighet og oppfølging av prosjektet TILRETTELEGGE FOR MÅLGRUPPAS EIERSKAP OG AKTIVE ROLLE Målgruppa skal ha eierskap til prosjektene, og Misjonsalliansens rolle skal være som fasilitator og i mindre grad som implementerende aktør. En viktig del av fasilitatorrollen er å knytte målgruppa til eksterne nettverk og ressurser. Organisering og mobilisering av lokalsamfunnet er en sentral bærebjelke i arbeidet TA UTGANGSPUNKT I EKSISTERENDE RESSURSER OG STRUKTURER Alle grupper og lokalsamfunn har interne ressurser. Et viktig prinsipp i arbeidet er å ta utgangspunkt i de ressursene, styrkene og det potensialet som allerede ligger der. Så langt det er mulig vil vi også ta utgangspunkt i de sosiale strukturene som allerede finnes. Dette er viktig for å ikke skape avhengighet verken økonomisk, faglig eller administrativt VISE RESPEKT FOR LOKAL KULTUR Misjonsalliansens arbeid skal være preget av kultursensitivitet. I alle kulturer finnes det sterke positive element som bekrefter kristne verdier og det finnes elementer som utfordres av evangeliet BYGGE STRUKTURER FOR Å DRIVE ARBEIDET DER DET ER NØDVENDIG Noen steder er den sosiale organiseringen svak, og det finnes få eksisterende sivilsamfunnsorganisasjoner i prosjektområdet, eller de som finnes, er lite representative for målgruppa. I slike tilfeller skal Misjonsalliansen bidra til å bygge strukturer som for eksempel lokale utviklingskomiteer. Det er et mål at disse strukturene skal ha livets rett også etter prosjektets avslutning FREMME BÆREKRAFT Det er viktig at prosjektenes tiltak skaleres i forhold til de lokale strukturenes kapasitet. Allerede fra oppstarten av et prosjekt skal vi ha planer for utfasing. Utfasingsplanene må sikre at det finnes mekanismer som sikrer videre oppfølging, vedlikehold og bærekraft i prosjektet VERDIGHET OG RETTIGHETER Alle mennesker har en umistelig verdi. Dette er grunnlaget for Misjonsalliansens verdiplattform og gjenspeiles i verdenssamfunnets forpliktelse i forhold til FNs menneskerettighetserklæring. Det er en nær sammenheng mellom diakoniens rettferdighetsdimensjon og en rettighetstilnærming i Misjonsalliansens arbeid. Som en diakonal organisasjon har vi en særlig forpliktelse i forhold til sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter. Målgruppene i prosjektene skal ikke forstås som passive mottakere, men som aktive subjekter som har rettigheter og plikter. Misjonsalliansens arbeid skal derfor ha en rettighetstilnærming. Myndiggjøring blir et sentralt begrep når vi skal styrke fattige og marginaliserte gruppers evne til å bli hørt. Misjonsalliansens menneskesyn og rettighetsperspektivet forplikter oss særlig til å jobbe for barns rettigheter,

10 10 likestilling mellom kvinner og menn, funksjonshemmedes rettigheter og rettighetene til andre spesielt utsatte og marginaliserte grupper. Dette innebærer: MYNDIGGJØRE MÅLGRUPPA GJENNOM OPPLÆRING OG KOMPETANSEBYGGING Myndiggjøring, eller det engelske begrepet «empowerment», sikter mot å styrke kvinners og menns innflytelse over eget liv. Opplæring og kompetansebygging skal prioriteres, for på den måten å styrke målgruppens muligheter til å ha innflytelse over egen livssituasjon HA EN RETTIGHETSBASERT TILNÆRMING I PROSJEKTENE De overordnede målene i prosjektene springer ut av målgruppas rettigheter både de universelle menneskerettighetene og enkelte sårbare gruppers spesielle rettigheter (barn, kvinner, funksjonshemmede, urfolk). Et sentralt verktøy i prosjektene er å analysere det vi gjør ut i fra hvordan de ulike aktørene har rettigheter og forpliktelser (begrepsparet «duty bearers» og «rights holders»). Analysen skal hjelpe oss til å identifisere Misjonsalliansens spesielle rolle i prosjektet. Prosjektene kan for eksempel implementere tiltak som har som mål å styrke de som har rettigheter eller holde myndigheter og andre ansvarlig i forhold til deres forpliktelser UTØVE EN TALSMANNSFUNKSJON I kampen for rettferdighet vil det ofte være nødvendig å utøve en talsmannsfunksjon (advocacy) hvor vi står opp for fattiges og marginalisertes rettigheter i møte med samarbeidspartnere og andre for å frigjøre ressurser som målgruppa rettmessig har krav på. I noen tilfeller vil det være Misjonsalliansen som organisasjon som går inn i denne rollen, andre ganger vil prosjektet ta sikte på å styrke lokale partnere slik at de kan fylle denne rollen BYGGE MØTEPLASSER FOR DIALOG OG FORHANDLING Misjonsalliansen er ikke en statsaktør i de landene vi arbeider i og har som oftest en mer nøytral posisjon i lokalsamfunnet som sivilsamfunnsaktør. Dette gjør at vi har gode forutsetninger til å skape møteplasser for ulike grupper og samfunnslag. Denne muligheten skal Misjonsalliansen utnytte for å bidra til reelle dialoger med muligheter for gjensidig forståelse, respekt, forsoning og utvikling FREMME DEMOKRATI Gjennom vektlegging av deltakelse, lokalt eierskap og myndiggjøring av målgruppa bidrar Misjonsalliansen til å styrke det sivile samfunn. Målgruppa får opplæring i demokratiske samarbeidsformer og strukturer. Et myndig sivilsamfunn er en viktig bærebjelke i et demokratisk samfunn INTEGRERT MISJONSOPPDRAG Gjennom sitt arbeid vil Misjonsalliansen styrke menighetenes forståelse av og praktisering av et integrert misjonsoppdrag. Ut i fra vår identitet som diakonal misjonsorganisasjon vil vi særlig legge vekt på å styrke menighetenes diakonale identitet og praksis. Det er viktig at ikke diakonien profesjonaliseres på en måte som løfter den vekk fra den lokale menigheten. Misjonsalliansen er ikke menighetsplantende, men menighetsbyggende. Samtidig som vi vektlegger den diakonale tjenesten, vil vi være med og støtte bredden av menighetens oppdrag og tjeneste. Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon og har et brobyggende arbeid blant menigheter fra ulike kirkesamfunn. Vi ønsker å jobbe med menigheter som allerede er etablert i de områdene hvor vi arbeider. Vi tror det er viktig at menighetene inngår i en struktur som sikrer ansvarlighet og gjennomsiktighet både oppover i strukturen og overfor menighetens medlemmer. Misjonsalliansen velger derfor primært å samarbeide med menigheter som er en del av en slik struktur. I land der myndighetene legger begrensninger for samarbeid med lokale menigheter, er det et grunnleggende prinsipp for Misjonsalliansen at vi skal arbeide i samsvar med de tillatelser og de godkjente rammevilkårene vi har for arbeidet. Dette gjøres gjennom å STYRKE MENIGHETENE GJENNOM HELHETLIG OPPLÆRING Menighetenes opplæring tar sikte på å «gjøre disipler» slik misjonsbefalingen kaller oss til. Med dette forstår vi en opplæring som har både bredde og dybde. Bredde slik at det rommer alle sider av det kristne budskapet, og dybde til å forme etterfølgere mer enn tilhørere BYGGE ALLIANSER MELLOM ULIKE MENIGHETER OG KIRKESAMFUNN Enheten blant kristne er en del av Bibelens kall og en viktig dimensjon av kirkens vitnesbyrd i verden. Misjonsalliansen ønsker å støtte felleskirkelige tiltak med sikte på å styrke menighetenes utadrettede arbeid og samarbeid på tvers av ulike kirkesamfunn TILBY OPPLÆRING I DIAKONAL TEORI OG PRAKSIS En sentral del av menighetenes helhetlige misjonsoppdrag er den diakonale tjenesten. Misjonsalliansen ønsker å tilby lokale menigheter opplæring i diakoni. Opplæringen søker å skape forståelse for diakoniens egenverdi og å istandsette menighetene til å leve ut diakonal tjeneste på en konkret måte i sitt lokalmiljø LANGSIKTIGHET OG NØDHJELP Langsiktig forpliktelse er et bærende prinsipp for Misjonsalliansens utviklingssamarbeid. Arbeidet for å sikre lokalt eierskap og lokale bærekraftige strukturer tar tid.

11 11 Misjonsalliansen driver ikke nødhjelpsarbeid. I situasjoner der befolkningen i et område der Misjonsalliansen er til stede rammes av katastrofer, vil vi allikevel delta i nødhjelpsarbeidet. Vi vil da primært søke å kanalisere midler gjennom andre lokalt forankrede organisasjoner og institusjoner med mer kompetanse på nødhjelp HØY KVALITET OG GOD FORVALTNING En av Misjonsalliansens verdier er «dyktig». Skal vi leve opp til dette, trenger vi gode systemer både i Norge og på felt for å følge opp resultater og sikre høy kvalitet i alle prosjekter, uavhengig av finansieringskilde. I arbeidet for høy kvalitet og god forvaltning står vi ansvarlige både overfor ulike givere og overfor målgruppa for arbeidet vårt. Organisasjonene på de ulike feltene skal kjennetegnes av god forvaltning av ressursene. Antikorrupsjonsarbeid er et prioritert satsingsområde. Prinsippet om lave administrasjonskostnader gjelder også for arbeidet ute på feltene, og vi ønsker at organisasjonene ute skal ha en nøktern og forsvarlig administrasjon slik at mest mulig av midlene kommer målgruppa til nytte. Oppfølgingen av arbeidet som drives på felt, skal også inkludere indikatorer og oppfølging på organisasjonsnivå. På hvert enkelt felt bør vi tilstrebe geografisk konsentrasjon for å sikre nærhet til målgruppa og effektiv utnyttelse av ressursene. 5.4 TVERRGÅENDE TEMA De tverrgående temaene skal fungere som «sjekklister». I planleggingen av prosjekter og aktiviteter skal vi sørge for at disse perspektivene er ivaretatt. Når vi vurderer det vi har gjort, skal vi se på om vi har oppnådd den effekten vi ønsket ut i fra dette perspektivet, og vi skal vurdere om det vi har gjort har hatt utilsiktede negative konsekvenser i forhold til disse temaene. Skal vi oppnå ønsket effekt i forhold til de tre tverrgående temaene, må vi både sørge for at perspektivet er ivaretatt i alt vi gjør (mainstreaming) og vi må satse på enkeltprosjekter som på en spesiell måte setter disse temaene på dagsorden DIAKONI Misjonsalliansens diakonidokument beskriver mer utfyllende vår forståelse av diakoni. Diakoni som tverrgående tema skal hjelpe oss til å stille oss spørsmålene: Er det vi gjør i tråd med vårt kristne verdigrunnlag og menneskesyn? Tar vi i særlig grad den svake parts perspektiv? Formidler vi Jesu kjærlighet gjennom det vi gjør? GENDER Vi ser at det mange steder er stor forskjell på menn og kvinners rettigheter og muligheter. Gender er det engelske ordet for sosialt kjønn i motsetning til biologisk kjønn. Genderperspektivet skal sikre at vi arbeider for at kvinner og menn, jenter og gutter skal få likere tilgang på og kontroll over ressurser og muligheter. Dette inkluderer både grunnleggende behov som tilgang til økonomisk inntekt, helsetjenester, utdanning, infrastruktur og teknologi, og strategiske behov som kontroll over ressursene og mulighet til reell deltakelse og innflytelse i politiske prosesser. Det er en nær sammenheng mellom fattigdom og mangel på likestilling. De aller fleste steder er det kvinner og jenter som diskrimineres i forhold til menn og gutter. Dette betyr at vår innsats har som mål å myndiggjøre og å styrke kvinner og jenters stilling. Dette må ikke tolkes som om vi ikke ønsker å sikre både menn og kvinners deltakelse. I flere av de områdene hvor vi arbeider, ser vi at kvinners deltakelse dominerer og at vi strever med å få mennene på banen. Når vi arbeider for å øke menns deltakelse, så kan fortsatt målet være å myndiggjøre og styrke kvinners stilling. Genderperspektivet skal hjelpe oss til å se hvordan menn og kvinners roller og stilling virker på hverandre og er gjensidig avhengig av hverandre. Dersom kvinners posisjon og rolle endres, virker dette også inn på mannens rolle. Det er derfor viktig at vi har et helhetsperspektiv hvor vi ser menn og kvinner i sammenheng. Våre tiltak og aktiviteter får ulik effekt på kvinner og menns livssituasjon. Dersom vårt overordnede mål er å bekjempe fattigdom og å bedre målgruppens levevilkår, må vi sikre oss at det vi gjør bidrar til positiv endring for både menn og kvinner. Det kan være at enkelte tiltak som bedrer den ene gruppens levevilkår, svekker den andre gruppens levevilkår. Gender som et tverrgående tema skal sikre at vi har en forståelse av målgruppa vår som en heterogen gruppe MILJØ Guds misjon i verden omfatter også skaperverket. God forvaltning av miljø og skaperverk reflekterer menneskets oppdrag gitt ved skapelsen. Hvis vi skal kjempe for å frigjøre de ressurser som Gud har gitt oss, så forutsetter det også en ansvarlig forvaltning av skaperverket. Tydeligere enn noen gang ser vi i dag at vi som mennesker er dypt forbundet med alt det skapte. De fattige er på en særlig måte sårbare for klimaendringene. Relasjonen mellom miljøforringelser og fattigdom går begge veier miljøforringelsene gir økt fattigdom og fattigdom forsterker miljøforringelsene. Ut i fra Misjonsalliansens fattigdomsorientering vil arbeid med klimatilpasning blant fattige og sårbare grupper være en prioritert satsing. Når vi har miljø som et tverrgående tema, betyr det at vi vil følge med på at det vi gjør, ikke får unødig negativ effekt på miljøet. I alle prosjekter skal det gjøres en vurdering av effektene prosjektet vil ha på miljøet. Skal vi lykkes i arbeidet med klimatilpasning og å begrense miljøødeleggelsene, krever det at vi nærmer oss problemet fra ulike kanter. Talsmannsarbeid, eller advocacy, vil mange steder være en viktig strategi.

12 MISJONSALLIANSENS ERFARINGSGRUNNLAG Misjonsalliansens arbeid varierer mye fra felt til felt, og denne strategiplanen gir ikke føringer for virksomhetsområder. Overordnete mål, målgrupper og strategiene slik de er beskrevet her, skal være retningsgivende for Misjonsalliansens arbeid på de ulike felt. Hvert enkelt felt må så utarbeide en lokal strategi hvor virksomhetsområdene konkretiseres. Vi vil nedenfor beskrive noe av Misjonsalliansens erfaringsgrunnlag og noen av de virksomhetsområdene som har stått sterkt i organisasjonens historie. Samtidig som vi gir feltene frihet til å konkretisere sine virksomhetsområder, vil vi oppfordre til å bygge videre på det de er gode til, ikke spre seg på for mange områder og vise kreativitet og nytenkning i møte med fattigdommens mange utfordringer. Historisk sett har Misjonsalliansen særlig arbeidet innenfor disse virksomhetsområdene: ARBEID BLANT FUNKSJONSHEMMEDE Arbeidet blant funksjonshemmede søker å styrke deres rettigheter og bedre mulighetene deres for deltakelse i skole, samfunns- og yrkesliv. Prosjektene omfatter både inkluderende utdanning, rehabilitering og holdningsskapende arbeid HELSE Tidligere har Misjonsalliansen bidratt til å bygge opp store helseinstitusjoner. De siste årene har arbeidet i større grad vært rettet mot forebyggende helsearbeid i samarbeid med lokale helsemyndigheter HIV/AIDS Misjonsalliansens arbeid innenfor hiv/aids har i særlig grad vært forebyggende informasjonsarbeid rettet mot spesielt utsatte grupper. Prosjektene driver holdningsskapende arbeid i forhold til stigmatisering og søker å bidra til inkludering og aksept av mennesker som er hiv-smittet. Kirkene har en spesiell rolle og et særlig ansvar her. I begrenset grad har prosjektene også arbeidet med støttegrupper for hiv-positive og aids-syke KIRKESAMARBEID Misjonsalliansens kirkesamarbeid er et tydelig uttrykk for ønsket om å formidle Jesu kjærlighet i både ord og handling. Kirkesamarbeidet på de ulike feltene er tverrkirkelig, og menighetene vi samarbeider med, har en evangelisk profil. Mye av arbeidet har vært rettet mot barn og ungdom. Opplæring av pastorer og ledere med særlig vekt på diakoni har vært et prioritert satsingsområde, og Misjonsalliansen har ønsket å styrke menighetenes rolle som utviklingsagent i sitt lokalsamfunn LOKALSAMFUNNSUTVIKLING Lokalsamfunnsutvikling er en tilnærmingsmåte mer enn en komponent i prosjektet, slik det også er beskrevet ovenfor. Helhetlig tilnærming, deltakelse og lokalt eierskap er bærende prinsipper i lokalsamfunnsutvikling, og arbeidet drives i tråd med strategiene slik de er beskrevet i kapittel 3 ovenfor. Misjonsalliansen har jobbet med lokalsamfunnsutvikling både i storbyer og på landsbygda MIKROFINANS Gjennom små lån til enkeltpersoner og grupper som ikke har tilgang til kapital andre steder, har Misjonsalliansen bidratt til å utvikle arbeidsplasser og gi familier og enkeltpersoner et bedre inntektsgrunnlag. Opplæring og rådgivning har en sentral plass i mikrofinansarbeidet. Lånefondene har en kristen verdiplattform og en diakonal profil hvor en stadig søker å nå ut til de mest sårbare og utsatte gruppene i samfunnet. Arbeidet drives samtidig etter forretningsmessige prinsipper. Misjonsalliansens arbeid innenfor mikrofinans driftes og koordineres av organisasjonens datterselskap Alliance Microfinance AS UTDANNING Gjennom prosjekter innenfor utdanning har Misjonsalliansen arbeidet for å bedre kvalitet og bedre tilgang til utdanning for barn og ungdom. Arbeidet har tatt sikte på å styrke kvaliteten på skoletilbudet gjennom å bedre infrastruktur, øke kompetansen til lærerne og styrke foreldre skole samarbeidet. Tannhelse og skolehelse har også hatt en viktig plass. Misjonsalliansen har jobbet for at flere skal få tilgang til utdanning og har derfor bidratt til å bygge skoler i områder uten utdanningstilbud. Utdanningsprosjektene har hatt som mål å redusere antallet elever som avbryter skolegangen av ulike årsaker. Misjonsalliansen samarbeider primært med offentlige skoler og nasjonale/ lokale utdanningsmyndigheter VANN Rent drikkevann er et grunnleggende behov for alle mennesker, og vann, helse og miljø henger nært sammen. Vannpumper, brønner, vannfilter og systemer for å ta vare på og rense regnvann er ulike eksempler på hvordan Misjonsalliansen har arbeidet for å sikre familier tilgang på rent drikkevann. Både i tilknytning til skoler og på husstandsnivå kobles gjerne prosjekter for vannog sanitæranlegg/latriner sammen. I enkelte områder er det også behov for vanningsanlegg knyttet til jordbruksproduksjon ØKONOMISK OG PRODUKTIV UTVIKLING Økonomisk utvikling er grunnleggende for at også den sosiale utviklingen skal bli bærekraftig. Gjennom prosjekter innenfor jordbruk, husdyrhold og annet inntektsskapende arbeid har målet vært å styrke husholdningenes inntektsgrunnlag. Jordbruk og husdyrhold har også vært viktig for å øke husstandenes matsikkerhet og bidra til bedre helse og et mer variert kosthold.

13 KRITERIER FOR VALG AV LAND I perioden vil Misjonsalliansen ikke starte opp arbeid i nye land. Dersom vi av uforutsette grunner må avslutte arbeidet i land der vi nå er etablert og utfordres til oppstart i nye områder, skal nye land velges med vekt på følgende kriterier: at Misjonsalliansen kan dra nytte av sine erfaringer og kompetanse fra andre felt at den lokale evangeliske kirke har et lite utbygd diakonalt arbeid at det aktuelle området har store behov for bistand. Med dette menes en markant fattigdom i store deler av befolkningen, mangel på infrastruktur, arbeidsplasser og økonomisk bæreevne at det er et fattig område eller et område med stor sosial urettferdighet, der fattige er uten mulighet til på egenhånd å få behovene sine dekket at det arbeidet som søkes igangsatt ikke oppleves som konkurranse fra allerede tilstedeværende sammenliknbare organisasjoner at det ligger til rette for et konstruktivt samarbeid med myndighetene/kirkene at arbeidet får en lokal forankring som muliggjør en bærekraftig utvikling av prosjektene 5.7 STRATEGI FOR ARBEIDET I UTLANDET: FORHOLDET MELLOM MISJONSALLIANSENS HOVEDKONTOR OG FELT Strategien er forpliktende i forhold til alt det arbeidet som Misjonsalliansen støtter på de ulike feltene Strategien er utarbeidet slik at den forutsetter at det utarbeides strategier i hvert enkelt land Strategien skal sikre at vi kan gjenkjenne Misjonsalliansens kjerneverdier og verdiplattform i det arbeidet som drives, og den gir holdepunkter for det vi mener er god kvalitet i utviklings- og misjonsarbeid noe som gjenspeiler verdien «dyktig» Strategidokumentet er ikke ment å være en sjekkliste hvor en må dokumentere at alle elementer er med, men det skal være retningsgivende for hvordan arbeidet skal drives 5.8 FØRINGER FOR UTEARBEIDET I PERIODEN (Gjelder Misjonsalliansen i Norge) 1. Utarbeide et helhetlig system for resultatoppfølging som også inkluderer det arbeidet som ikke har støtte fra Norad 2. Styrke økonomioppfølgingen mot felt for å forebygge korrupsjon og sikre god forvaltning 3. Styrke rettighetsperspektivet 4. Øke organisasjonens kompetanse på relasjonen mellom fattigdom og miljø 5. Systematisere erfaringene fra kirkearbeidet på de ulike feltene 6. Konsolidere arbeidet i de nye landene (Kambodsja og Liberia) 7. Ingen økning av antall land i denne perioden. Utfasing av Taiwan og Japan

14 14

15 STRATEGI FOR MISJONSALLIANSENS NORGESARBEID Arbeidet ute er utgangspunktet for det arbeidet som drives i Norge. Informasjon, innsamling og nettverksbygging er de tre pilarene i norgesarbeidet. Misjonsalliansen preges av og er avhengig av enkeltpersoners og gruppers mangfoldige engasjement og frivillige innsats. 6.1 OVERORDNEDE MÅL SKAPE ENGASJEMENT FOR MISJON, RETTFERDIGHET OG BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM Vi vil skape engasjement for misjon, rettferdighet og bekjempelse av fattigdom. Vi ønsker å gi kunnskap om og skape oppmerksomhet om fattige menneskers levekår. Diakoni er en sentral del av misjonsoppdraget. Vi ønsker å gi kunnskap om diakoni og misjon og å spre engasjement for det diakonale arbeidet som drives ute til våre støttespillere i Norge. Diakoni er også en del av Misjonsalliansens arbeid i Norge, og det er viktig for oss at den diakonale holdningen preger hele organisasjonen og måten vi møter mennesker på. Fattigdomsbekjempelse, arbeid for rettferdighet og kunnskap om rettigheter er sentralt i Misjonsalliansens arbeid ute, og norgesarbeidet skal jobbe for å formidle dette videre. Vi ser det som vår oppgave å gi kunnskap om den urettferdighet store deler av verdens befolkning lever i UTLØSE MIDLER TIL MISJONSALLIANSENS ARBEID I våre samarbeidsland er utfordringene store og krevende. For å drive prosjektene og for å kunne øke omfanget i arbeidet ute, ønsker vi vekst i innsamlingsarbeidet vårt. Vi jobber kontinuerlig for å få flere til å støtte arbeidet og for at eksisterende givere skal forbli givere. Vi vil gi rom for mange og fleksible måter å støtte Misjonsalliansen på. Enkeltpersoner og grupper skal kjenne nærhet til arbeidet de støtter og på denne måten få lojalitet til organisasjonen. 6.2 MÅLGRUPPE Målgruppa for norgesarbeidet er enkeltmennesker og grupper, primært i kristne miljøer. Misjonsalliansens profil gjør at mange også utenom de kristne miljøene identifiserer seg med organisasjonen. Mange setter pris på at de selv kan definere hvordan de vil engasjere seg. I Misjonsalliansen skal det være plass for alle som ønsker å ha et engasjement. Unge er en prioritert gruppe. 6.3 STRATEGIER HELHETLIG KOMMUNIKASJON Misjonsalliansen vektlegger samme budskap i alle kanaler slik at organisasjonens egenart gjenkjennes i all kommunikasjon. Budskapet er definert ut fra norgesarbeidets to overordnede mål. Informasjonen skal reflektere hele bredden i vårt diakonale misjonsarbeid. Misjonsalliansen er opptatt av å fremstille målgruppa i utearbeidet på deres premisser. Vi skal omtale de fattige med respekt og verdighet. Vi har ikke rett til å definere folks virkelighet. Vi ønsker å formidle en tydelig tro på mennesket på menneskets evner, initiativ og ressurser. Vi skal formidle et tydelig budskap om at det nytter å støtte arbeidet. Derfor vil vi først og fremst vektlegge resultatene i prosjektene, samtidig som vi skal fortelle om udekkede behov TSJILI Tsjili skal være et engasjerende opplevelsesmagasin fra Misjonsalliansens arbeid. Gjennom Tsjili gir Misjonsalliansen tilbakemelding til givere om hva de er med på å støtte. I Tsjili skal en leser både oppleve prosjektene, bli inspirert av andres initiativ, innsats og engasjement og møte faglig tyngde. Med utgangspunkt i et ønske om å være åpen og gjennomsiktig og at giverne skal komme nærmere prosjektene ute, vil vi presentere reelle dilemmaer og problemstillinger vi opplever når vi jobber med misjon og bistand NETTSIDER Med nettsiden ønsker vi å skape nærhet til arbeidet ute. Utsendingene lever tett på prosjektene, og vi bruker deres lokale tilstedeværelse til å formidle fra arbeidet. På nettsiden skal det være kort vei til informasjon om giverordningene våre, og det skal være enkelt å respondere. Faktainformasjon om Misjonsalliansen og samarbeidslandene skal være lett tilgjengelig og oppdatert, og siden skal være oversiktlig og enkel å søke i. Nettsiden skal være aktuell, men den skal ikke være en nyhetsside som publiserer flere saker daglig.

16 SOSIALE MEDIER Ved å være til stede i sosiale medier skapes en større nærhet til giverne og støttespillerne våre. Dette er også en måte å komme i kontakt med nye mennesker. Vi ønsker at bruken av sosiale medier skal være en kanal for engasjement og for løsere initiativ som for eksempel debatter og avstemninger. Når vi presenterer dilemmaer og andre problemstillinger fra prosjektene ute, både i sosiale medier og i Tsjili, vil dette være et egnet sted for respons og videre debatt. Vi ønsker å legge til rette for at utsendinger, volontører, givere og andre som er knyttet til Misjonsalliansen, bruker blogger og andre sosiale medier til å gjøre organisasjonen kjent SYNLIGHET I MEDIA Misjonsalliansen ønsker mer tilstedeværelse i media. På mange områder har Misjonsalliansen kompetanse og meninger som vi ønsker å gi uttrykk for. Dette gjelder for eksempel innenfor temaer som misjon, diakoni, bistand, lokalsamfunnsutvikling, mikrofinans, fadderordning, volontørarbeid og vår lange erfaring med innsamling. Misjonsalliansen skal være en synlig organisasjon som søker å være til stede når utvalgte emner tas opp i media. Misjonsalliansens tilstedeværelse i media skal bygge tillit og vise organisasjonens relevans UTSENDINGER Utsendingene er våre nærmeste formidlere av arbeidet som drives. De har førstehåndskjennskap til arbeidet og kan formidle historier som berører, skaper engasjement og gir kunnskap. Utsendingene har derfor en spesiell oppgave i å formidle fra arbeidet. Det er utarbeidet en informasjonshåndbok med kjøreregler og veiledning for de som skriver på vegne av Misjonsalliansen ANNONSERING OG KAMPANJEMATERIELL Misjonsalliansen velger å holde en nøktern profil når det gjelder annonsering. Samtidig er det viktig å bygge organisasjonens merkevare og å være synlig. Misjonsalliansen har lite ferdig utarbeidet materiell, men tilpasser det i stedet til anledningen det skal brukes i INNSAMLING Andelen av egne innsamlede midler vokser stadig. Misjonsalliansen har en stor gruppe av trofaste givere, og generelt varer giverforholdet til Misjonsalliansen lenge. Misjonsalliansen har tradisjon for og skal fortsette å planlegge for vekst. Vi vil satse offensivt og søke nye markeder. Vi skal være kreative og dyktige på innsamling, og det er et mål å få impulser utenfra for å bli stadig bedre innenfor dette fagfeltet FADDERE Fadderordningen er Misjonsalliansens viktigste kilde til innsamlede midler. Den gir stabile og forutsigbare inntekter og er derfor den prioriterte innsamlingsformen. Misjonsalliansen vil være det naturlige fadderalternativet i vår målgruppe, og vi vil jobbe for å utvikle fadderordningen og stadig å øke antall avtaler MANGFOLD I GIVERORDNINGENE Vi ønsker mangfold i giverordningene for å favne givernes engasjement. Samtidig ønsker vi å forvalte ordningene på en forsvarlig måte og slik sørge for at kostnadene holdes lave. Av større giverordninger og prosjekter er Fotball Krysser Grenser, mikrofinans og prosjektkatalogen klare satsingsområder. Det skal være mulig å øremerke midlene til land, tema og enkelte prosjekter innenfor det eksisterende eller planlagte arbeidet. Det er en forutsetning for Misjonsalliansen at prosjektene er forankret ute og ikke giverstyrt NÆRHET TIL GIVERNE Misjonsalliansen ønsker å være nær giverne. Givere og andre som henvender seg til oss, skal få raske og gode svar. Ved tilstedeværelse i sosiale medier gis det dessuten en mulighet for å kommunisere med giverne gjennom kommentarer som blir lagt igjen GI GIVERNE NÆRHET TIL MISJONSALLIANSENS ARBEID Gjennom jevnlige rapporter fra arbeidet vil vi at giverne skal kunne følge med på prosjektene de støtter. Det som skrives i Tsjili, på nettsiden og i nyhetsbrev har også til hensikt å gi giverne nærhet til arbeidet TA VARE PÅ GIVERNE I tillegg til å rekruttere nye givere, er det viktig å jobbe for at eksisterende givere fortsetter sitt giverengasjement. Ved å være nøye med å få betalingen i gang og sende påminnelser ved utestående betalinger, beholder vi giverne våre lenger. Jevnlige rapporter fra prosjektene er en viktig del av bevarerarbeidet VERVING Verving er en viktig kilde til nye givere. Vi ønsker å videreutvikle konseptet og arbeide for at det skal vokse. Dette er en rimeligere og mer effektiv måte å rekruttere givere på enn ved annonsering. Superververne får en reise til et av prosjektlandene, og vi ser at prosjektbesøket skaper videre engasjement GIVERPORTAL Misjonsalliansen oppretter en webportal for nye og eksisterende givere. Hensikten er at giverne selv skal kunne logge seg inn og følge med på sine giveravtaler, innbetalinger og antall vervede som er registrert. Det skal jobbes med å finne løsninger for å sende ut rapporter fra prosjektene elektronisk, slik at en større del av kommunikasjonen skal kunne foregå elektronisk dersom giveren ber om det.

17 NETTVERKSBYGGING Misjonsalliansen har mange forskjellige grupper som engasjerer seg i arbeidet. Vi ønsker å stimulere våre støttespillere til fortsatt innsats og å øke kontaktflaten ytterligere STØTTEGRUPPER Støttegruppene samler årlig inn flere millioner kroner til Misjonsalliansens prosjekter og har blitt svært viktige for organisasjonen. Støttegruppene arbeider på frivillig basis. Engasjementet, kreativiteten og påfunnene til støttegruppene er inspirerende og gir Misjonsalliansen nye innfallsvinkler til markedsføringen. Misjonsalliansen skal prioritere å tilrettelegge for støttegruppenes arbeid FORENINGER, KOR, TEAM, FOLKEHØYSKOLER OG ANDRE GRUPPER Misjonsalliansen ønsker å knytte til seg og pleie kontakten med foreninger, kor, team og andre grupper. Dette er verdifull ambassadørvirksomhet som bidrar til en bredere kontaktflate. Vi ønsker å styrke samarbeidet med folkehøyskoler TALER OG FOREDRAG Misjonsalliansen vil være til stede på møter, gudstjenester, stevner og arrangementer som omhandler Misjonsalliansens arbeid. Representanter fra hovedkontoret, tidligere og nåværende utsendinger og volontører er representanter vi ønsker å bruke. Vi skal være til stede med stand på utvalgte kristne stevner, fortrinnsvis der unge er målgruppa VOLONTØRER OG STUDENTER Gjennom å tilby volontørtjeneste og praksisplasser for studenter vil vi bidra til at flere får nærhet til misjon og diakoni og forståelse for fattigdommens årsak og uttrykk. Volontørene kommuniserer som regel godt med målgruppa til Misjonsalliansen og er troverdige i møte med potensielle støttespillere etter at de har valgt å gi av tid og penger i Misjonsalliansens prosjekter. Både under oppholdet og etter hjemkomst får volontørenes opphold store ringvirkninger, og de er viktige ambassadører for Misjonsalliansen. Organisasjonen skal vektlegge god oppfølging av volontører og studenter både før, under og etter oppholdet BØNN Bønn har alltid vært en viktig del av Misjonsalliansens arbeid. I forklaringen av verdien modig sier vi at «vi modig våger å stole på Guds ledelse». Vi sier også at vi ønsker å leve nært til Jesus. Vi trenger forbønn, og vi vil jobbe for å få stadig flere forbedere. Det skal være en fast bønnespalte i Tsjili. Vi vil jevnlig hente inn bønneemner fra prosjektene ute. Misjonsalliansen ønsker å bli nevnt i menighetens forbønn. Forslaget til forbønnsledd som sendes menighetene, skal være oppdatert og oppleves konkret i forhold til menighetens misjonsprosjekt MENIGHETER OG SAMARBEIDSRÅD FOR MENIGHET OG MISJON (SMM) Misjon er en viktig del av menighetsarbeidet og det å være kirke. Misjonsalliansen ser det som sitt ansvar å være en kanal for menighetenes misjonsengasjement og har som mål at antall menigheter knyttet til oss skal vokse. Misjonsalliansen søker spesielt å komme i kontakt med menighetene til utsendinger og volontører. Å være med på å skape en bevissthet rundt menighetens diakonale ansvar er også en del av Misjonsalliansens motivasjon. Vi tror at vi har mye å bidra med inn i menighetens arbeid med trosopplæring. En misjonsavtale innebærer verdifull økonomisk støtte til prosjektene. Menigheter som sender representanter på besøk til prosjektlandet, blir gjerne enda mer engasjerte for misjonsprosjektet, og Misjonsalliansen oppfordrer menighetene til å besøke prosjektet tidlig i avtaleperioden. Misjonsalliansen ønsker å stille opp når menigheten ber om besøk, og det er viktig for oss at menighetene opplever at deres engasjement er verdifullt for prosjektet og for Misjonsalliansen. 6.4 PRINSIPPER Følgende prinsipper skal fungere som en sjekkliste for hva som til enhver tid skal kjennetegne Misjonsalliansens arbeid hjemme: Løs struktur, fleksibilitet og mangfold Personlig oppfølging Lokalt initiativ og frivillighet Gjennomsiktighet og åpenhet

18

19

20 STRATEGIDOKUMENTET ADRESSE Pb 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo TLF E-POST VI GIR LIVET EN SJANSE!

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer